In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar"

Transcriptie

1 ZOEKPROFI EL De rganisatie Onze pdrachtgever is UMCG Ambulancezrg en Ambulancezrg Fryslân, die samen verantwrdelijk zijn vr de ambulancehulpverlening in Drenthe en een deel van Friesland, inclusief de Waddeneilanden. Beide rganisaties maken deel uit van de meldkamer Nrd- Nederland. Met 330 medewerkers stemt de rganisatie haar beleid en pririteiten af p de wensen en de verwachtingen van de samenleving. De ambulancezrg wrdt gegeven dr prfessinele, vakbekwame en zelfstandig werkende prfessinals (verpleegkundigen, chauffeurs en IG- verzrgenden). Zij vrmen de kern van UMCG ambulancezrg en Ambulancezrg Fryslân. De beide rganisaties werken nauw samen en delen de gezamenlijke staf. Het lijnmanagement van Fryslân en Drenthe is sterk met elkaar verbnden. De prvincies Drenthe en Fryslân zijn gegrafisch verdeeld, met verschillende ambulancepsten verspreid ver het gebied. Iedere ambulancepst wrdt aangestuurd dr een manager ambulancezrg. De manager geeft leiding aan ngeveer 50 medewerkers en ntvangt leiding van de directeur Ambulancezrg Fryslân f het hfd ambulancezrg Drenthe. Het management heeft decentrale beslissingsbevegdheid en wrdt ndersteund dr het stafbureau (medische zaken, financiën, p&, planning, kwaliteit, beheer materieel, ict). De manager ambulancezrg beslist ver peratinele zaken en wrdt betrkken bij tactische vraagstukken. De directie richt zich p tactische en strategische besluitvrming. Het managementteam wrdt ndersteund dr een secretariaat. De managers ambulancezrg ruleren m de 4 à 5 jaar tussen psten binnen Drenthe en Fryslân. Ten aanzien van ambulancezrg Fryslân: Ambulancezrg Fryslân maakt nderdeel uit van de cöperatie RAV Fryslân. De cöperatie kent twee leden; Kijlstra ambulancegrep en AZF. De cöperatie is vergunninghuder en kent een bestuur vr de dagelijkse leiding. De manager ambulancezrg Fryslân is p peratineel niveau de linking pin binnen de Cöperatie RAV Fryslân naar het peratineel management van de Kijlstra ambulancegrep Fryslân, de manager RAV en naar het hfd meldkamer van de RAV Fryslân. In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij p zek naar 2 MANAGERS AMBULANCEZORG Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

2 Organgram Het prfiel Naast de in de bijlage genemde algemene wensen, zijn wij vral p zek naar mensgerichte managers met een pleiding p minimaal HBO niveau (Bedrijfskunde f Management in de Zrg). Aantnbare affiniteit met de zrg is gewenst. U geeft leiding aan prfessinals p MBO/HBO niveau, die uitermate gemtiveerd zijn vr het vak. Er is 1 vacature binnen UMCG Ambulancezrg in Drenthe en 1 vacature binnen Ambulancezrg Fryslân (Friesland). De pdrachtgever biedt: Een fulltime functie (36 uur per week) in een daadkrachtige, ambitieuze rganisatie met een infrmele en prfessinele werksfeer; Arbeidsvrwaarden en salariëring cnfrm de CAO Ambulancezrg schaal 10a, afhankelijk van pleiding en werkervaring met een maximum van 4.212,= brut per maand; Lease aut, laptp en telefn; Ruimte vr schling en ntwikkeling; Een tijdelijke aanstelling met, bij gebleken geschiktheid, uitzicht p een vast dienstverband. Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

3 Belangstelling: Vr meer infrmatie kunt u cntact pnemen met Birgit Bakker-Kk p Indien u vr deze functie in aanmerking wilt kmen, kunt u uw CV vrzien van uw mtivatie testuren aan U ntvangt een ntvangstbevestiging van ns. De sluitingsdatum van deze prcedure is 8 augustus Een Assessment kan deel uitmaken van de selectieprcedure. Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

4 Manager Ambulancezrg De functie Del van de functie: De manager is verantwrdelijk vr de dagelijkse uitvering van de ambulancezrg in de breedste zin van het wrd: de uitvering van prfessinele en veilige ambulancezrg in de regi, vlgens vastgestelde kwaliteitseisen en prestatieafspraken het persneelsmanagement, brging van vakmanschap, gede werksfeer en samenwerking het p rde zijn van wagenpark, huisvesting en middelen de dienstrsters / bezetting van de ambulances de integrale uitvering van het rganisatiebeleid samenwerking met ketenpartners p peratineel niveau. het aansturen van de gedifferentieerde zrg binnen de rganisatie, te weten de zrgambulance, sl ambulance, de bike ambulance en de ambulancebt. Verantwrdelijkheden De manager stuurt de ambulancedienst in zijn f haar regi aan en is het centrale aanspreekpunt vr het team, de directeur ambulancezrg/ het hfd ambulancezrg en de staf. Hij is ndernemer in de eigen regi en heeft peratinele verantwrdelijkheid en regelruimte. De manager is verantwrdelijk vr de uitvering van de ambulancezrg cnfrm de kwaliteitseisen zals vastgelegd in beleid, prtcllen, richtlijnen en prcedures. Hij maakt prestatie afspraken ver de dienst (kwaliteit, ritten, tijden) en ver de bedrijfsvering (frmatie, ziekteverzuim, schade, infrmatie, persneelsmanagement) en legt hierver verantwrding af. Hij zrgt vr versterking van de prfessinele verantwrdelijkheid van de ambulancemedewerker. Cmmuniceert helder en duidelijk ver wat wrdt verwacht van medewerkers en hudt hen hier aan. Tevens is hij de verbindende schakel tussen team en stafdiensten. De manager heeft regelmatig verleg met medewerkers die invulling geven aan een taakaccent, als zijnde de LOC, erg caches, vim cördinatr, werkbegeleiders enz. Bevegdheden De manager is bevegd m: medewerkers te werven en in te werken, binnen de dr de DF f HAZ vastgestelde frmatie cntractbeheer met medewerkers te den, binnen de frmatie f afspraken met directie beslissingen te nemen ver materieel en huisvesting, binnen de daarte vastgestelde beleidskaders en financiële ruimte medewerkers te berdelen en te begeleiden de dagelijkse besluiten ver peratinele ambulancezrg te nemen, binnen het vastgestelde (medisch) beleid. naar buiten te treden als cntactpersn vr ketenpartners p peratineel vlak. Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

5 Overleg en cntact Is p peratineel niveau de centrale schakel in de cmmunicatie met directie, medewerkers en ketenpartners De manager is primair gericht p de eigen medewerkers. In principe is hij vlgens schema tweewekelijks aanwezig p de psten. Hij participeert in de verlegstructuur met de directie en neemt deel aan reginaal verleg. De manager: heeft cntact met het bureau medische zaken (ritcntrles, medische aangelegenheden) verlegt met P&O adviseur ver persneel, team, frmatie en ntwikkeling en verbetering van persneelsmanagement. heeft cntact met de lkale pleidingscördinatr (LOC) ver inwerken van nieuwe medewerkers, pleidingsdagen, werkbegeleiding en assessments. werkt nauw samen met rstering, planning en kwaliteitszrg en heeft cntact met het bedrijfsbureau ver huisvesting, middelen, materialen en kleding. is intern aanspreekpunt vr: directeur ambulancezrg/ hfd ambulancezrg, MMA, stafmedewerkers, LOC, planning, taakaccenten. Extern: SEH-afdelingen, huisartsenpsten, brandweer, plitie, GHOR, traumacentra, cllegaambulancediensten. Taken Cördinatie ambulancezrg in regi Resultaat: patiëntveiligheid: veilige en prfessinele uitvering van zrg cnfrm afspraken Activiteiten: Leidinggeven Mnitren en sturen p prestaties Kwaliteitsbewaking Uitvering patiëntveiligheidsbeleid Ketenverleg HKZ en kwaliteit Cördinatie van Specials (zrgambulance, sl, bt) Resultaat: delmatige en duurzame inzetbaarheid van medewerkers Activiteiten: Cntrle en tetsen van het werk van rsteraars, eindverantwrdelijk vr planning en rstering en een cntinue verbetering van dit van prces Sturen p frmatie en urenbudget Werving en selectie van nieuwe medewerkers Inwerken en pleiden van medewerkers, in samenwerking met LOC/ROC Veren van jaargesprekken en in aansluiting p jaarcyclus vr vakmanschap Frmatiebeheer en persneelsmutaties Sturen p taakaccenten Hfd van dienst (in afstemming met andere MAZ cllega s) Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

6 Huisvesting en materieel Resultaat: lean en mean inzet van huisvesting en materieel Activiteiten: Plant en regelt de dagelijkse huisvesting Cördineert nieuwe huisvesting f verplaatsing Stuurt middelen- en materieelbeheer aan Kwaliteit Resultaat: permanente verbetering van kwaliteit en prestaties Activiteiten: Denkt actief mee ver de verbetering van de kwaliteit en prestaties en draagt verbetervrstellen aan. Bewaakt het prces van vakmanschap, waarvr de medewerker zelf verantwrdelijk is. Overlegt bij twijfel ver de bekwaamheid met de MMA. Is betrkken bij de afhandeling van incidenten in en een adequate afhandeling hiervan, met name als dit gevlgen vr patiënt, medewerker f rganisatie kan hebben. Prfiel De manager kent de medewerkers en kent de regi. Neemt initiatief, handelt en heeft gevel vr hiërarchie. Durft dr te pakken en besluiten te nemen. Is stressbestendig en kan pririteiten stellen. Hij is een mensenmanager met zakelijke aanpak en kan samenwerken, cmmuniceren, plannen en rganiseren. Hij heeft een HBO pleiding tegesneden p de functie van lijnmanager. Heeft leidinggevende kennis en ervaring en kennis van werkprcessen binnen ambulancezrg. Mensen-manager Kent de mensen en heeft mensenkennis. Maakt anderen duidelijk wat hij van ze verwacht en helpt hen erbij dit te bereiken. Geeft medewerkers eigen verantwrdelijkheid vr prfessinele ntwikkeling en vakmanschap. Vergrt het plssend vermgen van medewerkers en team. Onderneemt actie als er structurele prblemen zijn die de dagelijkse gang van zaken belemmeren. Grijpt in bij acute prblemen, maar stuurt p het decentraal beleggen van verantwrdelijkheden bij het team. Maakt afspraken en kmt afspraken na. Hakt knpen dr bij teamvergaderingen. Bevrdert een pen cultuur waarbij het gewn is m elkaar direct aan te spreken. Kan bij vernieuwing en verbetering k de menselijke kant van het prces succesvl managen. Is een intermediair tussen directie en medewerkers en kan mgaan met tegenstrijdige belangen. Besluitvaardig en ndernemend Durft keuzes te maken en besluiten te nemen binnen het gestelde mandaat. Neemt verantwrde risic s, is zelfredzaam maar aarzelt niet m te verleggen met de directeur /hfd ambulancezrg f interne hulp en ndersteuning te vragen. Is ambitieus en stressbestendig. Is alert p beheften van medewerkers en speelt hierp in. Ziet kansen m peratinele ambulancezrg in het eigen gebied te verbeteren. Stapt p anderen af, Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

7 neemt initiatief. De manager maakt geen meilijkheden, maar lst deze p. Organiseert, regelt, is betrkken en handelt zaken z snel mgelijk af. Samenwerken en cmmunicatie Streeft naar actieve betrkkenheid van medewerkers bij het samen (mee)werken aan hetzelfde resultaat. Cmmuniceert met respect. Heeft een verbindende rl. Deelt kennis en ervaring met anderen. Staat pen vr inbreng van naderen. Heeft zelfinzicht en inzicht in vrkeuren vr teamrllen van teamleden. Onderkent bijdrage van andere disciplines en benut deze, is uitndigend. Maakt van de vijand een vriend, is bruggenbuwer. Cmmuniceert niet in wij/zij maar in win/win. Is in staat belangentegenstellingen te verbruggen. De manager weet wat medewerkers ndig hebben m de ambulancezrg ng verder te verbeteren en kan dit vertalen in vrstellen, acties en verbeteringen. Hij verziet en kent alle prcessen. Werkt samen met andere clusters en rganisatienderdelen; neemt initiatief p gebied van ntwikkeling en verbetering. Is zichtbaar en bereikbaar Vraagt p tijd ndersteuning, advies en hulp. Spreekt gesprekspartners direct aan wil direct aangesprken wrden. Is aanwezig en bereikbaar. Plannen en rganiseren Hanteert timemanagement en werkt rdelijk. Onderscheidt hfd- en bijzaken. Is in staat m realistische actieplannen p te stellen. Werkt gestructureerd. Kan beleidsplannen mzetten in actieplannen (van het wat naar het he ) en pririteiten stellen. Zet mensen en middelen effectief in. Bewaakt de vrtgang van gemaakte afspraken. Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

8 P L ANNING 8 augustus 2013 : Sluitingsdatum werven kandidaten 14 augustus 2013 : Aanbieden maximaal 4 kandidaten 20 augustus 2013 : Selectiegesprekken bij UMCG Ambulancezrg in Tynaarl augustus 2013 : Eventueel Assessment 30 augustus 2013 : Arbeidsvrwaardengesprek Startdatum afhankelijk van eventuele pzegtermijn. Mvum Ubb Emmiussingel 1a, 9711 BA Grningen

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog: het vervolg

HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog: het vervolg HRM p rde en de prfessinaliseringslat mhg: het vervlg 4 september 2013 Inleiding In deze rapprtage det het interviewteam van MBO15 verslag van zijn bevindingen naar aanleiding van de gesprekken met de

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie