De Kimkiel Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kimkiel Schoolgids 2012-2013"

Transcriptie

1 De Kimkiel Schoolgids Je eigen koers! Christelijke Speciale School voor Basisonderwijs Kluiverboom KZ Groningen

2 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS Voorwoord blz DE SCHOOL 1.1 De naam: De Kimkiel blz Het bestuur van de school blz De leerlingen blz Het gebouw blz DE KIMKIEL IN BEELD 2.1 Waar wij voor staan blz Hoe geven wij dat vorm? blz De basis van het werken in ateliers blz Het pedagogisch ontwerp blz Het didactisch ontwerp blz De voorbereide leeromgeving blz Dyslexie en Kurzweil blz Onderwijsondersteuners blz DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Typering van de groepen blz Mogelijkheden voor extra hulp blz Taken en functies van teamleden blz De schooltijden blz Het lesrooster blz De vak- en vormingsgebieden blz Voorzieningen voor de leerlingen blz DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 Aanmelding van nieuwe leerlingen blz Zorgprofiel - Functies van de speciale school voor basisonderwijs - Ambulante begeleiding - Leerlingprofiel - Leerlingen met een leerlingengebonden financiëring - De grenzen van onze zorgverlening 4.2 Dossier- en leerlingvolgsysteem blz Speciale zorg blz De groepsindeling blz De overgang naar het voortgezet onderwijs blz Buitenschoolse activiteiten blz DE LEERKRACHTEN 5.1 Vervanging blz Zij-instromer blz Stagiaires blz Onderwijsondersteunend personeel blz Video interactie begelelding blz Niet-onderwijzend personeel blz DE OUDERS / VERZORGERS 6.1 Contacten met ouders / verzorgers blz De ouderraad blz. 30 2

3 6.3 De medezeggenschapsraad blz Het bestuur blz De klachtenprocedure blz Schorsing en verwijdering van leerlingen blz Zorg voor Jeugd blz Leefregels blz DE ONTWIKKELINGEN IN DE KOMENDE JAREN 7.1 Weer samen naar school blz Ontwikkelingen in het onderwijs blz Opleiding/cursus - Methode - TOM - POP - Expertise centrum 7.3 Het gebouw blz Protocollen blz. 40 3

4 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids van onze Christelijke school voor Speciaal Basis Onderwijs. U vindt hierin informatie over het onderwijs en de schoolorganisatie op de Kimkiel. Deze gids geeft duidelijkheid over de uitgangspunten van ons onderwijs, hoe de zorg voor de leerlingen is geregeld, wat van de ouders wordt verwacht en wat de ouders van de school mogen verwachten. Als u vragen hebt over de schoolorganisatie kunt u deze gids raadplegen. Naast deze schoolgids is er de praktische informatiegids. Daarin vindt u alle geactualiseerde informatie over praktische zaken. Als u vragen hebt over de schoolorganisatie kunt u deze gids raadplegen en natuurlijk staan wij open voor op- en aanmerkingen die kunnen leiden tot een verbetering van deze schoolgids. Namens het personeel van de Kimkiel, Bea de Vries, Directeur 4

5 1 DE SCHOOL Per 1 augustus 1998 valt de school net als alle basisscholen onder de Wet Primair Onderwijs. De naam van de school is Speciale school voor Basis Onderwijs De Kimkiel (SBO). De Kimkiel werkt intensief samen met De Fiduciaschool, de andere SBO-school binnen de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG). Dit gebeurt op het gebied van personeel, financiën en onderwijs. De Kimkiel en De Fiduciaschool vormen gezamenlijk het Christelijk SBO in Groningen. 1.1 De naam: De Kimkiel Een kimkiel is een stevige plank bevestigd aan de onderkant van een boot of schip om afdrijven en slingeren tegen te gaan. CSBO De Kimkiel wil kinderen begeleiden in het leren om kennis op te doen, in het leren samenleven en het leren jezelf te zijn. Hierin is het nodig dat kinderen hun eigen koers kunnen varen, wij willen hen begeleiden zodat zij niet afdrijven of teveel gaan slingeren. 1.2 Het bestuur van de school Onze school valt onder het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Groningen. Adres: S.C.S.O.G. Postbus CB Groningen tel: De dagelijkse leiding van de Kimkiel is in handen van de schooldirecteur mevrouw B.A. de Vries. Zij is de direct leidinggevende en is dus het aanspreekpunt van de school. Bij afwezigheid is mevr. M. Hoogstrate als vervangster het aanspreekpunt van de school. Inspectie Het toezicht op ons onderwijs is in handen van de inspectie van het onderwijs. Adres: Rijksinspectiekantoor Groningen Postbus AS Groningen Voor algemene informatie verwijzen we u naar postbus 51 (ook telefonisch te bereiken via ) en naar de website 1.3 De leerlingen De school wordt bezocht door leerlingen met ontwikkelingsproblemen, leer- en / of gedragsproblemen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, waarvoor de reguliere basisscholen uit onze samenwerkingsverbanden niet de mogelijkheid hebben om hen onderwijs op maat te bieden. De leerlingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de drie samenwerkingsverbanden waar we deel vanuit maken. Onze leerlingen zijn afkomstig uit de stad Groningen, Haren en uit de regio (Hoogezand / Slochteren, Westerkwartier, Noord-Groningen en het noorden van Drenthe). In het schooljaar is de school begonnen met 166 leerlingen, verdeeld over 1 startgroep van 13 leerlingen, de eerste middenbouwgroep van 14 leerlingen, de tweede middenbouwgroep van 11 leerlingen en 8 groepen van 16 leerlingen. Er geldt voor de school vanaf de start van het schooljaar een wachtlijst. Er zal gezocht worden samen met De Fiduciaschool naar mogelijkheden deze wachtlijst niet gedurende het hele schooljaar te handhaven. 5

6 1.4 Het gebouw De school staat in de noordelijke stadswijk Lewenborg. Het gebouw is sinds augustus 2009 in gebruik genomen (officiële opening op 26 november 2009) en heeft twee lagen. Er zijn tien groepslokalen, een gymzaal, een kookatelier, een orthotheek die sinds schooljaar vanwege de toeloop van leerlingen ingericht is als extra lokaal - en een handvaardigheidslokaal. Daarnaast zijn er een aantal kleinere ruimtes waar met individuele kinderen of kleine groepjes of door deskundigen kan worden gewerkt. Er zijn twee pleinen: een plein afgestemd op de speelmogelijkheden via materiaal voor de jongere kinderen en een plein afgestemd op de oudere kinderen. Adres: Christelijke Speciale School voor Basisonderwijs Kimkiel Kluiverboom KZ Groningen Postbus LC Groningen Tel: Fax: De Kimkiel IN BEELD De Kimkiel is een christelijke speciale school voor basisonderwijs. Van de toegelaten leerlingen is door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) vastgesteld dat zij speciale zorg en begeleiding nodig hebben. De leerling heeft een beschikking van de PCL nodig toegelaten te worden. Wij proberen ieder kind die hulp en begeleiding te geven, die het nodig heeft om zich als mens verder te ontplooien. 2.1 Waar wij voor staan De school heeft een open christelijk karakter. Ouders die een christelijke levensovertuiging hebben of deze respecteren, kunnen hun kind met een beschikking aanmelden als leerling van De Kimkiel. Ieder kind telt voor ons mee, ongeacht de achtergrond. Voor de school betekent het dat we alle leerlingen leren elkaar te respecteren en waarderen. Tevens willen wij als personeel een voorbeeld zijn vanuit een christelijke levenshouding. De school voor Speciaal Basisonderwijs biedt een onderwijsaanbod aan kinderen die op de reguliere basisschool, ondanks de verbetering van het onderwijsaanbod en de zorg, geen passend onderwijs kunnen krijgen en die niet zijn aangewezen op een therapeutische setting horend bij het Regionaal Expertise Centrum. Wij zijn ervan overtuigd dat de basis voor het werken met kinderen, die aangewezen zijn op speciale opvang en begeleiding, ligt in het pedagogisch klimaat en de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Als team richten wij ons in eerste instantie hierop: dat een kind de school ervaart als een veilige en vertrouwde omgeving waarin hij of zij geaccepteerd wordt. Daarom werken wij vanuit: een gedifferentieerde pedagogische en didactische aanpak de motivatie van kinderen op basis van betrokkenheid en welbevinden de opvatting dat we kinderen tot actief leren kunnen brengen de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht voor de zorg van alle leerlingen 6

7 Missie De Kimkiel is er voor kinderen, die hun draai om welke reden dan ook niet kunnen vinden binnen het reguliere basisonderwijs. Onze school gaat uit van respect en waardering voor wat deze kinderen zijn en geloven onvoorwaardelijk in hun talenten. De school werkt volgens het motto : je eigen koers. Visie De Kimkiel gelooft onvoorwaardelijk in de talenten van hun leerlingen en respecteren en waarderen hen om wat ze zíjn. Daarom stellen zij met name de eigen inbreng van de leerlingen voorop. Op dit principe is het TOM-onderwijs gebaseerd. Onze kracht is het werken met leerlingen in een goed pedagogisch klimaat, gebaseerd op de volgende pijlers: reflecteren op eigen handelen veiligheid, rust en vertrouwen respect verantwoordelijkheid positieve benadering Op didactisch gebied gaat de Kimkiel uit van de theorie van de meervoudige intelligentie en de individuele interesses van de leerlingen. Dit wordt vormgegeven in de TOM-ateliers, waar kinderen zelf kunnen onderzoeken waar hun talenten liggen en deze op hun eigen niveau verder kunnen ontwikkelen (differentiatie). In ieder atelier, variërend van techniek tot kunst & cultuur, vormen de geletterdheid, de gecijferdheid en de verbeeldingskracht de basis voor de specifieke activiteiten. De cursorische vakken worden aangeboden in de stam- en/of niveaugroepen, waarbij met name expertise wordt ingezet op het taal / leesonderwijs vanuit de door de scholen opgestelde doelen. De school hanteert adequate (ortho) didactische materialen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende aanbiedingsvormen die aansluiten bij de wijze van het leren van het kind (meervoudige intelligentie). De Kimkiel wil bereiken dat ieder kind in de toekomst zijn eigen talenten kent en weet te gebruiken om zichzelf te redden, zodat hij of zij een plaats in de maatschappij in kan nemen. Vertaald naar de kortere termijn betekent dit dat de Kimkiel alle leerlingen toe leidt naar het vervolgonderwijs dat bij zijn of haar talenten en mogelijkheden past. Een goede communicatie met de ouders is van wezenlijk belang voor de opvang en begeleiding van de kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en het onderwijs. 2.2 Hoe geven wij dat vorm? De begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind heeft de eerste zorg. Wanneer er zich problemen of stagnaties voordoen die de leerkrachten niet zelf kunnen opvangen, wordt er bekeken welke collega s/ deskundigen aanvullende ondersteuning kunnen bieden. In vergelijking met de reguliere basisschool is de gemiddelde groepsgrootte binnen onze school nog steeds kleiner. In de startgroep en in de eerste middengroep houden we het aantal leerlingen op 13 en 14 leerlingen, omdat ze nog niet zelfstandig kunnen werken. Bovendien vragen hier de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding nog veel aandacht. De andere midden- en bovenbouwgroepen hebben sinds dit schooljaar een gemiddelde groepsgrootte 7

8 van 16 leerlingen. Gezien de bezuinigingen en de groei van het aantal leerlingen in het schooljaar is de groepsgrootte toegenomen met 1 leerling per groep extra. Het komend schooljaar worden de groepen die extra zorg vragen ondersteunt door een onderwijsassistent, die flexibel wordt ingezet ter ondersteuning van de leerkracht. Binnen onze school zijn therapeuten, LGF-begeleiding en onderwijsassistenten beschikbaar om, naast het werken binnen de groep, extra hulp en begeleiding buiten de groep te verzorgen. Hiervoor is binnen het gebouw extra werkruimte ingericht. We willen tot een zo optimaal mogelijke ontplooiing van ieder kind komen. Daarnaast werken de kinderen met rekenen/taal/spelling en lezen in niveaugroepen binnen hun eigen stamgroep. De kinderen krijgen in kleine groepjes extra aandacht en instructie. Naast de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling schenken we veel aandacht aan de lichamelijke, culturele en creatieve ontwikkeling. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor het model Teamonderwijs Op Maat. Hierbij gebruiken we de pijlers: personeel, organisatie en leeromgeving om het onderwijs op de ochtenden voor de bovenbouw en op de middagen voor de onderbouw een zinvoller invulling te geven. 2.3 De basis van het werken in ateliers Het doel van Teamonderwijs Op Maat binnen de Kimkiel is het gezamenlijk verbeteren van de onderwijskwaliteit door middel van een vernieuwende vorm van (praktisch) onderwijs passend bij de huidige leerlingenpopulatie met uitstroom naar VMBO (regulier en leerwegondersteunend) en praktijkonderwijs. De leerlingen ontwikkelen zich hierdoor maximaal en het onderwijs gaat betere resultaten opleveren. De onderliggende basis van onze visie is het vertrouwen hebben in de ontwikkeling en de leermogelijkheden van kinderen. De school zorgt hierbij voor een balans tussen een betekenisvolle - en zinvolle leeromgeving, waarbij de leerlingen door de leerkrachten gecoacht worden in het leren kiezen en het stellen van doelen. De kwaliteit van het onderwijs is goed te noemen wanneer kinderen actief leren. Ze zijn betrokken, zichtbaar bezig en ondernemen betekenisvolle activiteiten. Kenmerken van deze onderwijsvorm komen naar voren in een duidelijke structuur, de pedagogische ruimte, de voorbereide leersituaties in een voorbereide leeromgeving en een duidelijke taakverdeling tussen kinderen en volwassenen. In de ateliers bieden we een geïntegreerd aanbod met de vakken wereldoriëntatie, lichamelijke, culturele en creatieve ontwikkeling. We proberen een krachtige uitnodigende leeromgeving te bieden en we werken groepsdoorbrekend. De aanvangsgroep heeft t/m de maand december 2012 ateliers in hun eigen groep. Vanaf januari 2013 draaien ze zo mogelijk - mee met de ateliers van de middengroepen Kajuit, Roer, Kombuis en Sloep en wordt het atelier op drie momenten in de week aangeboden. In de genoemde middengroepen wordt het atelier op de drie middagen en twee ochtenden aangeboden. In de hogere groepen midden- en eindgroepen Lichtboei, Patrijspoort, Machinekamer, Stuurhut, Kraaienest en Mast zijn er elke ochtend ateliers. 2.4 Het pedagogisch ontwerp Voor het pedagogisch ontwerp zijn drie factoren van belang, namelijk: de pedagogische ruimte en de pedagogische grenzen, de persoonlijkheidsontwikkeling en de rituelen. De basis voor de pedagogische ruimte is het vertrouwen hebben in kinderen en de zorgvuldigheid van de volwassenen. De pedagogische huisstijl van de school is voorspelbaar voor kinderen en betrouwbaar voor volwassenen en kenmerkt zich door ruimte in de opvoedende maatregelen binnen bepaalde grenzen. Voorwaarde voor het voldoen aan de persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen is het voldoen aan de fysieke (eten, kleding, huisvesting) en de psychologische 8

9 basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie). Wij proberen te komen tot een harmonieuze ontwikkeling van alle persoonlijkheidskenmerken door het bieden van een ingerichte voorbereide leeromgeving, het organiseren van uitnodigende activiteiten, het voeren van de dialoog en het bieden van instructie. De rituelen binnen de school zorgen voor een duidelijke structuur van het schoolleven, maar kunnen ook bijdragen aan belangrijke persoonlijke ervaringen van de leerling. 2.5 Het didactisch ontwerp Het didactisch ontwerp van de school is gebaseerd op de volgende driehoek: Instructie Dialoog Uitnodigende activiteiten Voorbereide leeromgeving De inhoud van het onderwijs in de bovengenoemde driehoek wordt vastgelegd in leerlijnen. Deze leerlijnen worden ontwikkeld voor de volgende leergebieden: techniek, ontwikkeling van creativiteit, ontwikkeling van muzische vaardigheden, kennis van de wereld, ontwikkeling van kennis van multimedia en de ontwikkeling van motorische vaardigheden. De uitwerking van deze leerlijnen vindt plaats met behulp van de acht intelligenties van Gardner. Ieder kind (mens) heeft een specifieke manier van leren. Door opdrachten op verschillende wijze volgens de intelligenties aan te bieden wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij deze eigen manier van leren. Bij het werken in de ateliers maken we gebruik van de leerlijnen die ontwikkeld zijn vanuit de begrippen: leren kiezen, leren delen en leren maken. 2.6 De voorbereide leeromgeving Deze leeromgeving bestaat uit werkplekken die ingericht zijn voor een specifiek doel, te weten: ateliers en presentatieplekken. Ateliers Ateliers zijn werkplekken die ingericht zijn rond activiteiten die betekenisvol en zinvol zijn voor kinderen. Binnen de school kennen we de volgende ateliers: 9

10 Het sportpaleis Met het aanbod beweging, motoriek en sport De kunststudio Met het aanbod kunst, cultuur, drama en muziek De werkplaats Met beeldende vorming en handvaardigheid De werkplaats Met vaardigheden ontwikkelen op het gebied van VTB Wereldatelier Met het aanbod geschiedenis Geschiedenis Wereldatelier Met het aanbod aardrijkskunde en delta Aardrijkskunde/Delta De Smulkeuken Met smaaklessen, inkoop, bereiden, koken, serveren, gezondheid en veiligheid Natuuratelier Met het aanbod van biologie, natuur en wetenschap Project/taalatelier Met het aanbod van taal, Engels en ICT (Word, PPT, interview, website) SOVA-atelier Met het aanbod van oefenen in sociale vaardigheden Kiezel en druppel Een facultatief atelier waarin weerbaarheid en sociale omgang centraal staan (onderbouw) Rots en water Een facultatief atelier waarin weerbaarheid en sociale omgang centraal staan (bovenbouw) Klussenmap Ieder kind krijgt een klussenmap. Als een kind naar een atelier gaat, gaat de klussenmap mee. Hier kunnen werk, uitleg en diploma s in gedaan worden. Het kind neemt na afloop van het atelier de klussenmap weer mee terug naar de klas. In de klas kan er zo ook nog eens werk afgemaakt worden. Als er diploma s behaald worden, komt er een kopie van het diploma in de klussenmap. Het echte diploma mag mee naar huis. Naast de klussenmap hebben de leerlingen ook een portfoliomap. Deze map gaat de hele schoolloopbaan met het kind mee. Hierin komt een mooi overzicht van wat het kind heeft gedaan. Onderwerpen In het schooljaar komen de volgende onderwerpen aan de orde Water Periode september oktober 2012 (inclusief Kinderboekenweek) Feesten vieren Periode november december 2012 Beroepen Periode februari maart 2013 Landen Periode mei juni 2013 De titels van de thema s worden samen met de kinderen gekozen. Aan het begin van elke periode is er een stemmoment, waarop alle kinderen zich kunnen uitspreken over drie titels. Naast de ateliers rond deze onderwerpen zijn er atelierperiodes van een week gekoppeld aan jaarlijkse activiteiten als lampionnen maken, moeder- en vaderdag, goede doelenatelier. Om de themaperiodes goed vorm te geven zijn er eveneens weken, waarin de ateliers gesloten zijn. In deze weken bieden de leerkrachten leerstof extra cursorisch aan. 10

11 Een nieuw thema wordt geopend en afgesloten met een speciale activiteit. Er wordt afwisselend gekozen voor openingen per groep dan wel opening in de gehele school. Leerkrachten bedenken een passende opening/sluiting. Er wordt zowel van interne als externe mogelijkheden gebruik gemaakt. Tijdens de periode komen er regelmatig deskundigen rond het desbetreffende thema op school of bezoeken de leerlingen een deskundige op locatie. Registratie ateliers De stamgroephouder houdt bij welke kinderen er naar het desbetreffende atelier zijn geweest. Alle kinderen ontvangen aan het eind van een themaperiode een certificaat waarop vermeld staat, wat ze hebben gedaan (handen), wat ze hebben geleerd (hoofd) en wat ze er van vonden (hart). Zij dienen ook gedurende een themaperiode via een uitdagende wijze te weten: puzzelstukjes verzamelen bij de ateliers, die bezocht zijn zelf verantwoordelijk te worden. In de jongere middenbouwgroepen wordt door de leerkracht bijgehouden welke activiteiten er door de leerlingen gevolgd zijn. 2.7 Dyslexie en Kurzweil De leerlingen komen onze school al binnen met een leerachterstand van 1 tot 2 jaar. De school heeft doelen opgesteld met betrekking tot het taal/leesonderwijs. Het lezen is erg belangrijk, daarom hebben wij evenals voorgaande jaren half jaarlijkse doelen gesteld voor het schooljaar Hiervoor worden groepsplannen geschreven. Blijkt dat er rond de eerste groepsbespreking in oktober 2012 al wordt afgeweken dan kunnen de plannen worden aangepast/herzien. We zijn alerter op kinderen die een leesachterstand hebben met een IQ ( Intelligentie quotiënt) van boven de IQ=75. De volgende leestoetsen worden o.a. afgenomen; Registratieformulieren schatkist 4-6 jarigen Screeningtest CITO (groep 2-3) CITO beginnende geletterheid Fonologisch bewustzijn en receptieve letterkennis Toetsen van de leeslijn (aanvankelijk leesonderwijs) Struiksma en van der Ley AVI (LOVS) DMT (LOVS) Leestempo/leestechniek Als kinderen na de reguliere instructie in 1 jaar tijd twee keer opeenvolgend een D-E score hebben op de DMT en/of AVI wordt er geïntensiveerd door verlengde instructie of meer leesmomenten aan te bieden. Mochten de opbrengsten dan nog te gering zijn dan wordt een remediërende instructie (interventies)ingezet zoals Ralfi/Sleeplezen en leesonderwijs in kleine instructiegroepen. Na twee interventies te hebben gedaan wordt er in overleg met de orthopedagoog gekeken en besproken of een leerling in aanmerking komt voor dyslexie onderzoek. Komt het kind vanwege lage cognitie IQ=< 75 niet in aanmerking voor dyslexie onderzoek, dan willen we kinderen vanaf 9 jaar de kans geven om ook met compenserende middelen te werken. Dit geldt ook voor dyslectische kinderen. Op school gebruiken wij de nieuwste versie van het programma Kurzweil Dit gebeurt in overeenstemming met de ouders. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. De nieuwste versie vereist echter wel de juiste ondersteuning van ICTmateriaal. 11

12 2.8 Onderwijsondersteuners De groepsleerkracht kan worden ondersteund door de klasse- c.q. onderwijsassistent (startgroep), de interne begeleider(s), vakleerkracht lichamelijke opvoeding, de logopediste, de speltherapeute en de kinderfysiotherapeuten. De school heeft een orthopedagoog binnen de school. Daarnaast kan hulp ingeroepen worden van: Schoolmaatschappelijk werk MEE Koeriersterweg 26a Postbus BH Groningen G.G.D. Groningen C.Schewald GGD Groningen Hanzeplein 120 Groningen Postbus AN Groningen 12

13 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Typering van de groepen De school heeft elf groepen die verdeeld zijn in startgroep, midden- en eindgroepen. Deze groepsindeling is niet direct te vergelijken met de indeling in jaargroepen op de basisschool. De indeling van het leerlingenaantal bij aanvang van dit schooljaar is 166 Eén startgroep Startgroep (4-7 jarigen) Loopplank Acht Middengroep middengroepen Kajuit Middengroep Sloep Middengroep Roer Middengroep Kombuis Middengroep Lichtboei Middengroep Patrijspoort Middengroep Machinekamer Middengroep Stuurhut Twee eindgroepen Eindgroep Kraaienest Eindgroep Mast 13 leerlingen 14 leerlingen 11 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen De samenstelling van de groepen vindt plaats op basis van leeftijd en sociaalemotionele ontwikkeling, daarnaast wordt naar het leerniveau van de kinderen gekeken. Sinds schooljaar hebben de groepen een naam gekregen, die aansluit bij de naam van de school en de wijk, waarin de school staat. Wij zijn een school voor leerlingen met een grote leerachterstand, vaak in combinatie met gedragsproblemen, voor jonge kinderen met een complexe ontwikkelingsproblematiek en voor kinderen die leerproblemen hebben in relatie met maatschappelijke problemen. De school houdt in haar benadering rekening met bovengenoemde individuele kenmerken en mogelijkheden van ieder kind. De gewenste begeleiding wordt voor ieder kind vastgelegd. Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op deze begeleidingsplannen vanuit het leerlingvolgsysteem (PDR) en gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief. Ieder kind krijgt dus aangepast onderwijs met als doel het kind te laten doorstromen naar passend vervolgonderwijs. Ieder jaar worden de groepen opnieuw ingedeeld. De verdeling van de kinderen over de groepen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, het niveau van werken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kan dus voorkomen dat een leerling een jaar langer in dezelfde groep blijft. Er is dan geen sprake van zittenblijven, omdat iedere leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo verder werkt. 13

14 3.2 Mogelijkheden voor extra hulp Het is duidelijk dat de ontwikkeling van kinderen op een speciale school voor basisonderwijs niet altijd even soepel en gelijkmatig verloopt. De vorderingen van ieder kind worden nauwlettend gevolgd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Met specifieke hulp en aandacht verruimen we de mogelijkheden van het kind zich verder te ontwikkelen Dit gebeurt binnen de groep door de groepsleerkracht, eventueel ondersteund door de interne begeleider en / of orthopedagoog. Ten aanzien van de sociaal-emotionele problemen en / of leerproblemen wordt een eerste aanzet, een handelingsplan opgesteld waarmee de leerkracht aan de slag kan. Elk half jaar vindt er een groepsbespreking plaats waaraan de groepsleerkracht, de interne begeleider, de directeur en waar nodig andere deskundigen (orthopedagoog, logopediste, speltherapeut, fysiotherapie of tekentherapeut) deelnemen. Wanneer genoemde hulpvormen onvoldoende resultaat hebben of de problematiek complexer wordt, kan een leerling worden aangemeld in een leerlingenbespreking van de Commissie van Begeleiding. Hieraan nemen de interne begeleider, de directeur, de schoolmaatschappelijk werkende, de orthopedagoge en de schoolarts deel. Er wordt gekeken of nader intern onderzoek nodig is of dat de interne hulp gecombineerd of aangevuld kan worden met externe hulp of begeleiding. Ieder jaar moet deze commissie advies uitbrengen of het noodzakelijk is dat de leerling nog specifieke hulp binnen het speciaal basisonderwijs nodig heeft of dat de leerling in staat is het onderwijs binnen de reguliere basisschool te volgen. Taken en functies van teamleden Binnen de muren van de school is een groot aantal mensen werkzaam. Het merendeel werkt in vol- of deeltijd met een groep, maar sommigen hebben een andere functie of specifieke taak. In het informatieboekje staan de taken en functies van teamleden met naam vermeld. - directeur - vervanger directeur - groepsleerkrachten - klassenassistente/onderwijsassistenten - vakleerkracht bewegingsonderwijs/rots en waterdeskundige - intern begeleider/ coördinator interne leerlingenzorg - LGF leerkrachten/begeleiders - beheerder ICT - logopediste - speltherapeut - kinderfysiotherapeuten - tekentherapeut - video- interactiebegeleiders - orthopedagoge - psychologisch assistente - schoolarts - directie secretaresse / administratief medewerker (vacature) - conciërge Drie teamleden hebben zitting in de medezeggenschapsraad voor een periode van drie jaar en kunnen daarna voor eenzelfde periode worden herkozen. De namen vindt u in het informatieboekje. Twee teamleden maken deel uit van de ouderraad. Er zijn bevoegde bedrijfshulpverleners in het team. 14

15 3.3 De schooltijden De schoolweek bestaat voor alle leerlingen uit 24,5 lesuren. Om de middelen effectiever in te zetten is er enkele jaren geleden in overleg met het personeel en de medezeggenschapsraad besloten om de lesuren van de onder en bovenbouw te middelen. Dit betekent dat de 880 lesuren onderbouw en de 1000 lesuren bovenbouw gemiddeld 940 lesuren per jaar opleveren. Het gevolg is dat alle groepen naast de gebruikelijke woensdagmiddag nu ook elke vrijdagmiddag vrij zijn. Naast de voordelen is er in elk geval het door u zelf op te vangen probleem van de lesvrije woensdag- en vrijdagmiddag. Wij verwachten dat u dit zelf kunt regelen. Als u opvang na schooltijd nodig heeft, dan kunt u terecht bij SKSG Kinderopvang (www.sksg.nl) Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst gesloten. Een folder is bij de schooldirecteur verkrijgbaar. De lestijden zijn als volgt: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur 3.4 Het lesrooster Iedere groep heeft een eigen activiteitenrooster. In de startgroep, de groep met de jongste kinderen (4-7 jaar), wordt veel tijd besteed aan spel- en bewegingsactiviteiten. Vanaf de startgroep (kinderen vanaf 6 jaar) en middengroep M1 zijn lees-, taal/spelling- en rekenactiviteiten structureel in het programma opgenomen en vanaf de middengroep M4 hebben de leerlingen de beschikking over een grotere mate van zelfstandigheid en kunnen ze meer taakgericht werken. De middagen worden bij de aanvangsgroep en de jongere middengroepen o.a gebruikt voor ateliers, wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Teamleden die met individuele kinderen of kleine groepjes werken zoals de logopediste, speltherapeut en de fysiotherapeute, stellen hun rooster op in overleg met de groepsleerkrachten. Verantwoording van lestijd in minuten over de leergebieden taal en rekenen van alle groepen schooljaar Hieronder een weergave in tabelvorm met daarin de minuten voor de domeinen taal en rekenen per groep. De weergave betreft een richtlijn. Per groep kan de reken- en taaltijd verschillen afhankelijk van de groepssamenstelling en de onderwijsbehoefte. T a a l R e k e n e n Loopplank 720 Min Kajuit Sloep Roer Kombuiboei Licht- Machine Patrijs Stuur- Kraaie Mast kamer -poort hut -nest * minuten zijn exclusief de ateliertijd 15

16 Werken in ateliers TOM 1.mens & samenleving 2.natuur & techniek 3.ruimte 4.tijd 5.kunstzinnige oriëntatie 6.bewegingsonderwijs In de ateliers worden taalactiviteiten en rekenactiviteiten gedaan. In het techniekatelier zijn de leerlingen bijvoorbeeld bezig met magneten, hoeveelheden, drijven/zinken, nabouwen met lego/meccano. Deze activiteiten zijn allen rekenkundig. Ook wordt er in de ateliers veel aandacht besteed aan de woordenschat. Nieuwe woorden die in de context passen van het thema worden door alle groepen gebruikt en actief ingezet. Woordvelden, benoemen van materialen en woordkaartjes bevestigen aan materialen. Mondeling en schriftelijk taalgebruik speelt een nadrukkelijke rol bij de instructie, het (ver)werken zelf en het nabespreken. Wij vinden het een meerwaarde dat leerlingen binnen de ateliers kunnen toepassen wat ze geleerd hebben. Rekenen en taal worden op deze manier betekenisvol. Taal: 50 minuten Rekenen: 30 minuten Taal omvat de volgende vaardigheden: Technisch lezen Begr. Lezen Spelling Taalbeschouwing Woordenschat Vertellen Stellen Voorlezen Luisteren Rekenen omvat de volgende vaardigheden: Wiskundetaal Ordenen Oriëntatie in getallen Getallen en bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen Geldrekenen Meten en Wegen Tijd Procenten, breuken en kommagetallen Omgaan met de rekenmachine Opmerkingen: De aanvangsgroep biedt de voorbereidende taal- en rekenvaardigheden minder expliciet gescheiden aan in het onderwijs. Vaak worden deze vaardigheden gecombineerd en zijn daardoor in het gegeven overzicht als totaalaanbod vermeld. In de groepen waar het aanvankelijk leesonderwijs plaats vindt heeft het technisch lezen een ruimere plek t.o.v. de andere taalvaardigheden. In de eindgroepen is meer ruimte voor stellen en begrijpend lezen. Ongeveer 12 weken per jaar zijn de ateliers gesloten. Er is in de groep dan meer ruimte om taal- en rekenactiviteiten cursorisch aan te bieden. 3.5 De vak- en vormingsgebieden In de Wet op het Primair Onderwijs staat omschreven welke vakken aan de orde moeten komen. In het schoolplan worden doelen en werkwijzen uitgewerkt. Op onze school komen aan de hand van de kerndoelen de volgende leer- en vormingsgebieden aan bod al dan niet via een methode: Nederlands Taal Schatkist Taal op maat Spelling Spelling in de lift Zuidvallei Lezen Veilig Leren Lezen Estafette LucKoning Toch nog leren lezen Bevordering Taalactiveringsprogramma s van taalgebruik Begrijpend lezen Goed gelezen Nieuwsbegrip XL Speurneus Humpy Dumpy 16

17 Engels Rekenen/ wiskunde Nieuwe rekenmethode Wereld in getallen aangeschaft Oriëntatie op jezelf en de wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs Schrijven Implementatie in fasen in dit schooljaar Bijbelonderwijs Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur/Biologie /Techniek Bevordering sociale redzaamheid Verkeer Pennenstreken Schrijven in de basisschool Schrijven op maat Take it easy Schatkist Maatwerk Rekenrijk 2 groepen met nieuwe methode Kind Op Maandag (Oriëntatie nieuwe methode) Wereld van verschil Bij de tijd Leefwereld Nieuws uit de natuur De Vreedzame school Afgesproken! Dans moet je doen Drama moet je doen ICC-aanbod via de gemeente Kijken in het donker (film) Basislessen Water & Rots Kiezel & Druppel 3.7 Voorzieningen voor de leerlingen Leermiddelen De Kimkiel heeft de beschikking over een uitgebreide hoeveelheid methodes en leermiddelen die ontwikkeld zijn vanuit orthodidactische principes. De methodes vormen de leerlijn die alle kinderen in principe volgen. Daarnaast zijn er in de klassen leermiddelen die gebruikt kunnen worden door individuele kinderen en in de orthotheek staan kopieerbanden met aanvullend materiaal en naslagwerken per vakonderdeel geordend. Er is software aanwezig voor computergebruik en de digitale schoolborden. Audiovisueel materiaal Voor de komst van de digitale schoolborden werden lessen van de Nederlandse Onderwijs Televisie opgenomen op video of dvd. Inmiddels worden uitzendingen direct bekeken op de digitale schoolborden via o.a. NOT, Teleblik, Beeldbank en/of Kennisnet. Het bijbehorende verwerkingsmateriaal moet vaak worden aangepast aan het niveau van onze leerlingen. Er wordt overwogen om het betaalde programma Ed*it Basis aan te schaffen, waardoor oneindig digitale 17

18 bronnen beschikbaar worden voor het onderwijs. De school bezit computers, laptops, digitale camera s, stereoapparatuur, theaterlampen, lichtbakken en een overheadprojector. Daarnaast heeft iedere groep een digitaal schoolbord, de beschikking over daisyspeler(s) en een cd-speler. School Video Interactie Begeleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de (beginnende) leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school zijn een drietal gespecialiseerde School Video Interactie Begeleiders (SVIB ers) verbonden, die korte video-opnames maken in de klas en dit vervolgens met de leerkracht nabespreken. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteren de SVIB ers een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB ers en worden niet zonder hun uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Wanneer ouders / verzorgers bezwaar hebben tegen het gebruik van deze methodiek of de voorwaarden voor SVIB willen inzien, dan kunnen zij zich melden bij de directie. Schoolbibliotheek In samenwerking met de schoolbibliotheekdienst wordt de schoolbibliotheek ieder jaar aangevuld. Er wordt speciaal gelet op het aanbod voor moeilijk lezende kinderen. De kinderen gebruiken de informatieve boeken voor het maken van spreekbeurten en / of informatie voor de ateliers. Naast de bibliotheekdienst zijn ook ouders betrokken bij het onderhouden van de schoolbibliotheek. Orthotheek Er was een speciale orthotheekruimte ingericht bij de start van de school in Hierin werden alle naslagwerken, aanvullende methodes, kopieerbanden en andere materialen systematisch ondergebracht voor de leerkrachten. Gezien de extra groep, die sinds schooljaar in de orthotheek huisvesting heeft is er een tijdelijke oplossing van het orthotheekmateriaal gezocht in de interne bibliotheek en bij de Intern Begeleiders. Vieringen Ieder cursusjaar kent een aantal vaste momenten waar we als school gezamenlijk aandacht aan besteden: Sinterklaas, Advent, Kerst, Pasen, laatste schooldag (Zomerspektakel). Er zijn ook regelmatig bijzondere openingen en afsluitingen rond de thema s (vier a vijf per jaar) van de ateliers. Niet alleen het gezamenlijk vieren is belangrijk, ook verdriet en rouw worden gedeeld. 18

19 ` Sport en spel(therapie) Alle kinderen krijgen eens per week bewegingsonderwijs o.l.v. de vakleerkracht. De aanvangsgroep gaat naast deze les extra bewegen met de eigen leerkracht en kinderfysiotherapeut. Verder is er iedere dag tijd voor buitenspel op het plein cq in een voetbalgroep. Naast de lessen van de vakleerkracht bewegingsonderwijs is er bijna elke dag een sportatelier, zodat bewegen veel aandacht krijgt. Via de Vensterwijk krijgen de eindgroepleerlingen dit jaar extra weerbaarheidstraining via het Sporthuis uit de wijk. Sinds een jaar zijn er kleine groepjes o.l.v. (vak)leerkrachten aan de slag met Rots en Water. Kiezel en Druppel wordt wekelijks in de atelierperiodes gegeven door de Intern Begeleider van de Onderbouw. Rots en Water door de gymleerkracht en een bovenbouwleerkracht, die beiden de training hebben gedaan. Hierin komen elementen aan bod die de zelfstandigheid en het karakter van het kind ten goede komen. Kinderen oefenen technieken die zelfvertrouwen kunnen geven en leren zorgvuldig met de ander om te gaan. Er is voor de leerlingen de mogelijkheid tot het volgen van kinderfysiotherapie (oefenen van kleine/grove motoriek), speltherapie of Kid s Skills (omgaan met dan wel het uitspelen en verwerken van opgedane ervaringen en experimenteren met ander gedrag). Ouders van mogelijke deelnemers worden hierover ingelicht en om toestemming gevraagd. 4 DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 Aanmelding van nieuwe leerlingen Kinderen, met een positieve beschikking van de PCL, komen met hun ouders naar onze school voor een kennismakingsbezoek. Het kind en de ouders krijgen een rondleiding door de school en maken kennis met de nieuwe groep en de leerkracht. Leerlingen die met ingang van een nieuw cursusjaar worden geplaatst, worden ook uitgenodigd voor de spelletjesdag die voor alle kinderen van de school wordt georganiseerd aan het einde van het cursusjaar. Op basis van de gegevens uit het onderwijskundig rapport worden leerlingen geplaatst in een bepaalde groep. Via een eerste aanzet door de intern begeleider / ambulant begeleider wordt een beginprogramma voor de leerstof vastgesteld. Na ongeveer zes weken vindt de eerste leerlingenbespreking plaats, waarin vooral de aanpassing aan de nieuwe situatie wordt besproken. Ook wordt gekeken of alle informatie om de leerling goed te kunnen begeleiden aanwezig is. Waar nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan of informatie gevraagd aan ouders of de school van herkomst. Zorgprofiel SBO De Kimkiel De PCL heeft in het primair onderwijs als taak om op basis van de zorgstructuur binnen de samenwerkingsverbanden te bepalen welke zorgleerlingen binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) geplaatst mogen en kunnen worden. De procedure hiervoor staat in de zorgplannen van elk samenwerkingsverband. Een leerling kan alleen via de PCL, met een positieve beschikking, worden toegelaten tot het eigen SBO van het samenwerkingsverband. De PCL hanteert hiertoe de leerlingenprofielen van het SBO. 19

20 Functies van de speciale school voor basisonderwijs, Diagnostiek Het doen van observatie / onderzoek bij jonge leerlingen uit regulier en speciaal basisonderwijs, waarbij onvoldoende duidelijk is: - waardoor de problemen die deze leerlingen ondervinden worden veroorzaakt: didactisch, pedagogisch, medisch en / of vanuit milieufactoren; - of ze effectief geholpen kunnen worden binnen regulier- of speciaal basisonderwijs of dat ze aangewezen zijn op de Regionale Expertise Centra, cluster 3 en 4. Kortdurende en langdurende plaatsing en begeleiding Gerichte begeleiding van leerlingen: - die binnen het reguliere basisonderwijs onvoldoende kunnen worden begeleid; - die op termijn van enkele maanden tot een jaar zo goed als zeker weer terug zullen kunnen naar het reguliere basisonderwijs; - die naar verwachting niet binnen een jaar terug zullen kunnen naar het reguliere basisonderwijs Ambulante begeleiding Ambulante begeleiding biedt ondersteuning van leerkrachten in het basisonderwijs bij de begeleiding van zorgleerlingen. Zie hiervoor de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden 2.04, 2.06 en De mogelijkheden van onze zorg Binnen de Wet op het Primair Onderwijs is er naast de basisschool alleen nog sprake van de speciale school voor basisonderwijs (SBO). We bestrijken vanwege deze wettelijke aanpassing, samenvoeging van drie vroegere schooltypen (IOBK, LOM en MLK), een breed zorggebied. Op basis van de verschillende leerlingkenmerken, de risico-indicatoren en onze specifieke kwaliteiten als SBO school geven we onze mogelijkheden van zorg aan. Leerlingenprofiel Leerlingenkenmerken Risico-indicatoren Specifieke kernkwaliteiten SBO 1. Didactische achterstand t.o.v. de kalenderleeftijd: Kinderen met een manifeste leerstoornis, met name kinderen met dyslexie, met ernstige taal- en leesproblemen en met dyscalculie. Ze hebben aangepaste begeleiding en leerstof nodig en moeten leren omgaan met hun handicap. voor 6-7 jarigen (groep 3) >. 0,5 jaar voor 7-8 jarigen (groep 4)> 1 jaar voor 8-9 jarigen > 1,5 jaar voor 9-10 jarigen > 2 jaar Op de volgende onderdelen: - technisch lezen - begrijpend lezen - spelling - rekenen Meer dan een half jaar onvoldoende vooruitgang op bovengenoemde gebieden, ondanks extra hulp De school beschikt op het gebied van leerstoornissen over geschoolde leerkrachten, logopedisten en orthopedagogen / psychologen. De school beschikt over aangepaste leermiddelen en over een variatie aan handelingsplannen. 20

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

De Kimkiel Schoolgids

De Kimkiel Schoolgids De Kimkiel Schoolgids 2011-2012 Je eigen koers! Christelijke Speciale School voor Basisonderwijs Kluiverboom 9 9732 KZ Groningen 050 577 29 85 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS Voorwoord blz. 4 1. DE SCHOOL 1.1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

De Kimkiel Schoolgids

De Kimkiel Schoolgids De Kimkiel Schoolgids 2014-2015 Je eigen koers! Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Kluiverboom 9 9732 KZ Groningen (050) 577 29 85 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS Voorwoord blz. 4 1. DE SCHOOL 1.1

Nadere informatie

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering:

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Het aangeven wat een school kan is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat een school kan is van vele factoren afhankelijk. Geld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie)

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie) Format Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 1. Gegevens van de school Naam de school Het Spectrum Directie Bart Kuipers Interne Begeleiding :Marloes de Vries, Hinke Brauckmann Bestuur Almeerse

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Schoolgids_ indd :00

Schoolgids_ indd :00 Schoolgids_2015-2019.indd 1 13-07-15 20:00 Schoolgids_2015-2019.indd 2 13-07-15 20:00 Schoolgids_2015-2019.indd 3 13-07-15 20:00 4 Schoolgids_2015-2019.indd 4 13-07-15 20:00 Schoolgids_2015-2019.indd 5

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016) Groen van Prinstererschool school voor prot. chr. basisonderwijs Groen van Prinstererweg 2 3731 HB De Bilt tel: 030-2204652 e-mail: info@groenvanprinstererschool.nl Website : www.groenvanprinstererschool.nl

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie