De Kimkiel Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kimkiel Schoolgids 2012-2013"

Transcriptie

1 De Kimkiel Schoolgids Je eigen koers! Christelijke Speciale School voor Basisonderwijs Kluiverboom KZ Groningen

2 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS Voorwoord blz DE SCHOOL 1.1 De naam: De Kimkiel blz Het bestuur van de school blz De leerlingen blz Het gebouw blz DE KIMKIEL IN BEELD 2.1 Waar wij voor staan blz Hoe geven wij dat vorm? blz De basis van het werken in ateliers blz Het pedagogisch ontwerp blz Het didactisch ontwerp blz De voorbereide leeromgeving blz Dyslexie en Kurzweil blz Onderwijsondersteuners blz DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Typering van de groepen blz Mogelijkheden voor extra hulp blz Taken en functies van teamleden blz De schooltijden blz Het lesrooster blz De vak- en vormingsgebieden blz Voorzieningen voor de leerlingen blz DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 Aanmelding van nieuwe leerlingen blz Zorgprofiel - Functies van de speciale school voor basisonderwijs - Ambulante begeleiding - Leerlingprofiel - Leerlingen met een leerlingengebonden financiëring - De grenzen van onze zorgverlening 4.2 Dossier- en leerlingvolgsysteem blz Speciale zorg blz De groepsindeling blz De overgang naar het voortgezet onderwijs blz Buitenschoolse activiteiten blz DE LEERKRACHTEN 5.1 Vervanging blz Zij-instromer blz Stagiaires blz Onderwijsondersteunend personeel blz Video interactie begelelding blz Niet-onderwijzend personeel blz DE OUDERS / VERZORGERS 6.1 Contacten met ouders / verzorgers blz De ouderraad blz. 30 2

3 6.3 De medezeggenschapsraad blz Het bestuur blz De klachtenprocedure blz Schorsing en verwijdering van leerlingen blz Zorg voor Jeugd blz Leefregels blz DE ONTWIKKELINGEN IN DE KOMENDE JAREN 7.1 Weer samen naar school blz Ontwikkelingen in het onderwijs blz Opleiding/cursus - Methode - TOM - POP - Expertise centrum 7.3 Het gebouw blz Protocollen blz. 40 3

4 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids van onze Christelijke school voor Speciaal Basis Onderwijs. U vindt hierin informatie over het onderwijs en de schoolorganisatie op de Kimkiel. Deze gids geeft duidelijkheid over de uitgangspunten van ons onderwijs, hoe de zorg voor de leerlingen is geregeld, wat van de ouders wordt verwacht en wat de ouders van de school mogen verwachten. Als u vragen hebt over de schoolorganisatie kunt u deze gids raadplegen. Naast deze schoolgids is er de praktische informatiegids. Daarin vindt u alle geactualiseerde informatie over praktische zaken. Als u vragen hebt over de schoolorganisatie kunt u deze gids raadplegen en natuurlijk staan wij open voor op- en aanmerkingen die kunnen leiden tot een verbetering van deze schoolgids. Namens het personeel van de Kimkiel, Bea de Vries, Directeur 4

5 1 DE SCHOOL Per 1 augustus 1998 valt de school net als alle basisscholen onder de Wet Primair Onderwijs. De naam van de school is Speciale school voor Basis Onderwijs De Kimkiel (SBO). De Kimkiel werkt intensief samen met De Fiduciaschool, de andere SBO-school binnen de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG). Dit gebeurt op het gebied van personeel, financiën en onderwijs. De Kimkiel en De Fiduciaschool vormen gezamenlijk het Christelijk SBO in Groningen. 1.1 De naam: De Kimkiel Een kimkiel is een stevige plank bevestigd aan de onderkant van een boot of schip om afdrijven en slingeren tegen te gaan. CSBO De Kimkiel wil kinderen begeleiden in het leren om kennis op te doen, in het leren samenleven en het leren jezelf te zijn. Hierin is het nodig dat kinderen hun eigen koers kunnen varen, wij willen hen begeleiden zodat zij niet afdrijven of teveel gaan slingeren. 1.2 Het bestuur van de school Onze school valt onder het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Groningen. Adres: S.C.S.O.G. Postbus CB Groningen tel: De dagelijkse leiding van de Kimkiel is in handen van de schooldirecteur mevrouw B.A. de Vries. Zij is de direct leidinggevende en is dus het aanspreekpunt van de school. Bij afwezigheid is mevr. M. Hoogstrate als vervangster het aanspreekpunt van de school. Inspectie Het toezicht op ons onderwijs is in handen van de inspectie van het onderwijs. Adres: Rijksinspectiekantoor Groningen Postbus AS Groningen Voor algemene informatie verwijzen we u naar postbus 51 (ook telefonisch te bereiken via ) en naar de website 1.3 De leerlingen De school wordt bezocht door leerlingen met ontwikkelingsproblemen, leer- en / of gedragsproblemen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, waarvoor de reguliere basisscholen uit onze samenwerkingsverbanden niet de mogelijkheid hebben om hen onderwijs op maat te bieden. De leerlingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de drie samenwerkingsverbanden waar we deel vanuit maken. Onze leerlingen zijn afkomstig uit de stad Groningen, Haren en uit de regio (Hoogezand / Slochteren, Westerkwartier, Noord-Groningen en het noorden van Drenthe). In het schooljaar is de school begonnen met 166 leerlingen, verdeeld over 1 startgroep van 13 leerlingen, de eerste middenbouwgroep van 14 leerlingen, de tweede middenbouwgroep van 11 leerlingen en 8 groepen van 16 leerlingen. Er geldt voor de school vanaf de start van het schooljaar een wachtlijst. Er zal gezocht worden samen met De Fiduciaschool naar mogelijkheden deze wachtlijst niet gedurende het hele schooljaar te handhaven. 5

6 1.4 Het gebouw De school staat in de noordelijke stadswijk Lewenborg. Het gebouw is sinds augustus 2009 in gebruik genomen (officiële opening op 26 november 2009) en heeft twee lagen. Er zijn tien groepslokalen, een gymzaal, een kookatelier, een orthotheek die sinds schooljaar vanwege de toeloop van leerlingen ingericht is als extra lokaal - en een handvaardigheidslokaal. Daarnaast zijn er een aantal kleinere ruimtes waar met individuele kinderen of kleine groepjes of door deskundigen kan worden gewerkt. Er zijn twee pleinen: een plein afgestemd op de speelmogelijkheden via materiaal voor de jongere kinderen en een plein afgestemd op de oudere kinderen. Adres: Christelijke Speciale School voor Basisonderwijs Kimkiel Kluiverboom KZ Groningen Postbus LC Groningen Tel: Fax: De Kimkiel IN BEELD De Kimkiel is een christelijke speciale school voor basisonderwijs. Van de toegelaten leerlingen is door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) vastgesteld dat zij speciale zorg en begeleiding nodig hebben. De leerling heeft een beschikking van de PCL nodig toegelaten te worden. Wij proberen ieder kind die hulp en begeleiding te geven, die het nodig heeft om zich als mens verder te ontplooien. 2.1 Waar wij voor staan De school heeft een open christelijk karakter. Ouders die een christelijke levensovertuiging hebben of deze respecteren, kunnen hun kind met een beschikking aanmelden als leerling van De Kimkiel. Ieder kind telt voor ons mee, ongeacht de achtergrond. Voor de school betekent het dat we alle leerlingen leren elkaar te respecteren en waarderen. Tevens willen wij als personeel een voorbeeld zijn vanuit een christelijke levenshouding. De school voor Speciaal Basisonderwijs biedt een onderwijsaanbod aan kinderen die op de reguliere basisschool, ondanks de verbetering van het onderwijsaanbod en de zorg, geen passend onderwijs kunnen krijgen en die niet zijn aangewezen op een therapeutische setting horend bij het Regionaal Expertise Centrum. Wij zijn ervan overtuigd dat de basis voor het werken met kinderen, die aangewezen zijn op speciale opvang en begeleiding, ligt in het pedagogisch klimaat en de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Als team richten wij ons in eerste instantie hierop: dat een kind de school ervaart als een veilige en vertrouwde omgeving waarin hij of zij geaccepteerd wordt. Daarom werken wij vanuit: een gedifferentieerde pedagogische en didactische aanpak de motivatie van kinderen op basis van betrokkenheid en welbevinden de opvatting dat we kinderen tot actief leren kunnen brengen de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht voor de zorg van alle leerlingen 6

7 Missie De Kimkiel is er voor kinderen, die hun draai om welke reden dan ook niet kunnen vinden binnen het reguliere basisonderwijs. Onze school gaat uit van respect en waardering voor wat deze kinderen zijn en geloven onvoorwaardelijk in hun talenten. De school werkt volgens het motto : je eigen koers. Visie De Kimkiel gelooft onvoorwaardelijk in de talenten van hun leerlingen en respecteren en waarderen hen om wat ze zíjn. Daarom stellen zij met name de eigen inbreng van de leerlingen voorop. Op dit principe is het TOM-onderwijs gebaseerd. Onze kracht is het werken met leerlingen in een goed pedagogisch klimaat, gebaseerd op de volgende pijlers: reflecteren op eigen handelen veiligheid, rust en vertrouwen respect verantwoordelijkheid positieve benadering Op didactisch gebied gaat de Kimkiel uit van de theorie van de meervoudige intelligentie en de individuele interesses van de leerlingen. Dit wordt vormgegeven in de TOM-ateliers, waar kinderen zelf kunnen onderzoeken waar hun talenten liggen en deze op hun eigen niveau verder kunnen ontwikkelen (differentiatie). In ieder atelier, variërend van techniek tot kunst & cultuur, vormen de geletterdheid, de gecijferdheid en de verbeeldingskracht de basis voor de specifieke activiteiten. De cursorische vakken worden aangeboden in de stam- en/of niveaugroepen, waarbij met name expertise wordt ingezet op het taal / leesonderwijs vanuit de door de scholen opgestelde doelen. De school hanteert adequate (ortho) didactische materialen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende aanbiedingsvormen die aansluiten bij de wijze van het leren van het kind (meervoudige intelligentie). De Kimkiel wil bereiken dat ieder kind in de toekomst zijn eigen talenten kent en weet te gebruiken om zichzelf te redden, zodat hij of zij een plaats in de maatschappij in kan nemen. Vertaald naar de kortere termijn betekent dit dat de Kimkiel alle leerlingen toe leidt naar het vervolgonderwijs dat bij zijn of haar talenten en mogelijkheden past. Een goede communicatie met de ouders is van wezenlijk belang voor de opvang en begeleiding van de kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en het onderwijs. 2.2 Hoe geven wij dat vorm? De begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind heeft de eerste zorg. Wanneer er zich problemen of stagnaties voordoen die de leerkrachten niet zelf kunnen opvangen, wordt er bekeken welke collega s/ deskundigen aanvullende ondersteuning kunnen bieden. In vergelijking met de reguliere basisschool is de gemiddelde groepsgrootte binnen onze school nog steeds kleiner. In de startgroep en in de eerste middengroep houden we het aantal leerlingen op 13 en 14 leerlingen, omdat ze nog niet zelfstandig kunnen werken. Bovendien vragen hier de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding nog veel aandacht. De andere midden- en bovenbouwgroepen hebben sinds dit schooljaar een gemiddelde groepsgrootte 7

8 van 16 leerlingen. Gezien de bezuinigingen en de groei van het aantal leerlingen in het schooljaar is de groepsgrootte toegenomen met 1 leerling per groep extra. Het komend schooljaar worden de groepen die extra zorg vragen ondersteunt door een onderwijsassistent, die flexibel wordt ingezet ter ondersteuning van de leerkracht. Binnen onze school zijn therapeuten, LGF-begeleiding en onderwijsassistenten beschikbaar om, naast het werken binnen de groep, extra hulp en begeleiding buiten de groep te verzorgen. Hiervoor is binnen het gebouw extra werkruimte ingericht. We willen tot een zo optimaal mogelijke ontplooiing van ieder kind komen. Daarnaast werken de kinderen met rekenen/taal/spelling en lezen in niveaugroepen binnen hun eigen stamgroep. De kinderen krijgen in kleine groepjes extra aandacht en instructie. Naast de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling schenken we veel aandacht aan de lichamelijke, culturele en creatieve ontwikkeling. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor het model Teamonderwijs Op Maat. Hierbij gebruiken we de pijlers: personeel, organisatie en leeromgeving om het onderwijs op de ochtenden voor de bovenbouw en op de middagen voor de onderbouw een zinvoller invulling te geven. 2.3 De basis van het werken in ateliers Het doel van Teamonderwijs Op Maat binnen de Kimkiel is het gezamenlijk verbeteren van de onderwijskwaliteit door middel van een vernieuwende vorm van (praktisch) onderwijs passend bij de huidige leerlingenpopulatie met uitstroom naar VMBO (regulier en leerwegondersteunend) en praktijkonderwijs. De leerlingen ontwikkelen zich hierdoor maximaal en het onderwijs gaat betere resultaten opleveren. De onderliggende basis van onze visie is het vertrouwen hebben in de ontwikkeling en de leermogelijkheden van kinderen. De school zorgt hierbij voor een balans tussen een betekenisvolle - en zinvolle leeromgeving, waarbij de leerlingen door de leerkrachten gecoacht worden in het leren kiezen en het stellen van doelen. De kwaliteit van het onderwijs is goed te noemen wanneer kinderen actief leren. Ze zijn betrokken, zichtbaar bezig en ondernemen betekenisvolle activiteiten. Kenmerken van deze onderwijsvorm komen naar voren in een duidelijke structuur, de pedagogische ruimte, de voorbereide leersituaties in een voorbereide leeromgeving en een duidelijke taakverdeling tussen kinderen en volwassenen. In de ateliers bieden we een geïntegreerd aanbod met de vakken wereldoriëntatie, lichamelijke, culturele en creatieve ontwikkeling. We proberen een krachtige uitnodigende leeromgeving te bieden en we werken groepsdoorbrekend. De aanvangsgroep heeft t/m de maand december 2012 ateliers in hun eigen groep. Vanaf januari 2013 draaien ze zo mogelijk - mee met de ateliers van de middengroepen Kajuit, Roer, Kombuis en Sloep en wordt het atelier op drie momenten in de week aangeboden. In de genoemde middengroepen wordt het atelier op de drie middagen en twee ochtenden aangeboden. In de hogere groepen midden- en eindgroepen Lichtboei, Patrijspoort, Machinekamer, Stuurhut, Kraaienest en Mast zijn er elke ochtend ateliers. 2.4 Het pedagogisch ontwerp Voor het pedagogisch ontwerp zijn drie factoren van belang, namelijk: de pedagogische ruimte en de pedagogische grenzen, de persoonlijkheidsontwikkeling en de rituelen. De basis voor de pedagogische ruimte is het vertrouwen hebben in kinderen en de zorgvuldigheid van de volwassenen. De pedagogische huisstijl van de school is voorspelbaar voor kinderen en betrouwbaar voor volwassenen en kenmerkt zich door ruimte in de opvoedende maatregelen binnen bepaalde grenzen. Voorwaarde voor het voldoen aan de persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen is het voldoen aan de fysieke (eten, kleding, huisvesting) en de psychologische 8

9 basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie). Wij proberen te komen tot een harmonieuze ontwikkeling van alle persoonlijkheidskenmerken door het bieden van een ingerichte voorbereide leeromgeving, het organiseren van uitnodigende activiteiten, het voeren van de dialoog en het bieden van instructie. De rituelen binnen de school zorgen voor een duidelijke structuur van het schoolleven, maar kunnen ook bijdragen aan belangrijke persoonlijke ervaringen van de leerling. 2.5 Het didactisch ontwerp Het didactisch ontwerp van de school is gebaseerd op de volgende driehoek: Instructie Dialoog Uitnodigende activiteiten Voorbereide leeromgeving De inhoud van het onderwijs in de bovengenoemde driehoek wordt vastgelegd in leerlijnen. Deze leerlijnen worden ontwikkeld voor de volgende leergebieden: techniek, ontwikkeling van creativiteit, ontwikkeling van muzische vaardigheden, kennis van de wereld, ontwikkeling van kennis van multimedia en de ontwikkeling van motorische vaardigheden. De uitwerking van deze leerlijnen vindt plaats met behulp van de acht intelligenties van Gardner. Ieder kind (mens) heeft een specifieke manier van leren. Door opdrachten op verschillende wijze volgens de intelligenties aan te bieden wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij deze eigen manier van leren. Bij het werken in de ateliers maken we gebruik van de leerlijnen die ontwikkeld zijn vanuit de begrippen: leren kiezen, leren delen en leren maken. 2.6 De voorbereide leeromgeving Deze leeromgeving bestaat uit werkplekken die ingericht zijn voor een specifiek doel, te weten: ateliers en presentatieplekken. Ateliers Ateliers zijn werkplekken die ingericht zijn rond activiteiten die betekenisvol en zinvol zijn voor kinderen. Binnen de school kennen we de volgende ateliers: 9

10 Het sportpaleis Met het aanbod beweging, motoriek en sport De kunststudio Met het aanbod kunst, cultuur, drama en muziek De werkplaats Met beeldende vorming en handvaardigheid De werkplaats Met vaardigheden ontwikkelen op het gebied van VTB Wereldatelier Met het aanbod geschiedenis Geschiedenis Wereldatelier Met het aanbod aardrijkskunde en delta Aardrijkskunde/Delta De Smulkeuken Met smaaklessen, inkoop, bereiden, koken, serveren, gezondheid en veiligheid Natuuratelier Met het aanbod van biologie, natuur en wetenschap Project/taalatelier Met het aanbod van taal, Engels en ICT (Word, PPT, interview, website) SOVA-atelier Met het aanbod van oefenen in sociale vaardigheden Kiezel en druppel Een facultatief atelier waarin weerbaarheid en sociale omgang centraal staan (onderbouw) Rots en water Een facultatief atelier waarin weerbaarheid en sociale omgang centraal staan (bovenbouw) Klussenmap Ieder kind krijgt een klussenmap. Als een kind naar een atelier gaat, gaat de klussenmap mee. Hier kunnen werk, uitleg en diploma s in gedaan worden. Het kind neemt na afloop van het atelier de klussenmap weer mee terug naar de klas. In de klas kan er zo ook nog eens werk afgemaakt worden. Als er diploma s behaald worden, komt er een kopie van het diploma in de klussenmap. Het echte diploma mag mee naar huis. Naast de klussenmap hebben de leerlingen ook een portfoliomap. Deze map gaat de hele schoolloopbaan met het kind mee. Hierin komt een mooi overzicht van wat het kind heeft gedaan. Onderwerpen In het schooljaar komen de volgende onderwerpen aan de orde Water Periode september oktober 2012 (inclusief Kinderboekenweek) Feesten vieren Periode november december 2012 Beroepen Periode februari maart 2013 Landen Periode mei juni 2013 De titels van de thema s worden samen met de kinderen gekozen. Aan het begin van elke periode is er een stemmoment, waarop alle kinderen zich kunnen uitspreken over drie titels. Naast de ateliers rond deze onderwerpen zijn er atelierperiodes van een week gekoppeld aan jaarlijkse activiteiten als lampionnen maken, moeder- en vaderdag, goede doelenatelier. Om de themaperiodes goed vorm te geven zijn er eveneens weken, waarin de ateliers gesloten zijn. In deze weken bieden de leerkrachten leerstof extra cursorisch aan. 10

11 Een nieuw thema wordt geopend en afgesloten met een speciale activiteit. Er wordt afwisselend gekozen voor openingen per groep dan wel opening in de gehele school. Leerkrachten bedenken een passende opening/sluiting. Er wordt zowel van interne als externe mogelijkheden gebruik gemaakt. Tijdens de periode komen er regelmatig deskundigen rond het desbetreffende thema op school of bezoeken de leerlingen een deskundige op locatie. Registratie ateliers De stamgroephouder houdt bij welke kinderen er naar het desbetreffende atelier zijn geweest. Alle kinderen ontvangen aan het eind van een themaperiode een certificaat waarop vermeld staat, wat ze hebben gedaan (handen), wat ze hebben geleerd (hoofd) en wat ze er van vonden (hart). Zij dienen ook gedurende een themaperiode via een uitdagende wijze te weten: puzzelstukjes verzamelen bij de ateliers, die bezocht zijn zelf verantwoordelijk te worden. In de jongere middenbouwgroepen wordt door de leerkracht bijgehouden welke activiteiten er door de leerlingen gevolgd zijn. 2.7 Dyslexie en Kurzweil De leerlingen komen onze school al binnen met een leerachterstand van 1 tot 2 jaar. De school heeft doelen opgesteld met betrekking tot het taal/leesonderwijs. Het lezen is erg belangrijk, daarom hebben wij evenals voorgaande jaren half jaarlijkse doelen gesteld voor het schooljaar Hiervoor worden groepsplannen geschreven. Blijkt dat er rond de eerste groepsbespreking in oktober 2012 al wordt afgeweken dan kunnen de plannen worden aangepast/herzien. We zijn alerter op kinderen die een leesachterstand hebben met een IQ ( Intelligentie quotiënt) van boven de IQ=75. De volgende leestoetsen worden o.a. afgenomen; Registratieformulieren schatkist 4-6 jarigen Screeningtest CITO (groep 2-3) CITO beginnende geletterheid Fonologisch bewustzijn en receptieve letterkennis Toetsen van de leeslijn (aanvankelijk leesonderwijs) Struiksma en van der Ley AVI (LOVS) DMT (LOVS) Leestempo/leestechniek Als kinderen na de reguliere instructie in 1 jaar tijd twee keer opeenvolgend een D-E score hebben op de DMT en/of AVI wordt er geïntensiveerd door verlengde instructie of meer leesmomenten aan te bieden. Mochten de opbrengsten dan nog te gering zijn dan wordt een remediërende instructie (interventies)ingezet zoals Ralfi/Sleeplezen en leesonderwijs in kleine instructiegroepen. Na twee interventies te hebben gedaan wordt er in overleg met de orthopedagoog gekeken en besproken of een leerling in aanmerking komt voor dyslexie onderzoek. Komt het kind vanwege lage cognitie IQ=< 75 niet in aanmerking voor dyslexie onderzoek, dan willen we kinderen vanaf 9 jaar de kans geven om ook met compenserende middelen te werken. Dit geldt ook voor dyslectische kinderen. Op school gebruiken wij de nieuwste versie van het programma Kurzweil Dit gebeurt in overeenstemming met de ouders. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. De nieuwste versie vereist echter wel de juiste ondersteuning van ICTmateriaal. 11

12 2.8 Onderwijsondersteuners De groepsleerkracht kan worden ondersteund door de klasse- c.q. onderwijsassistent (startgroep), de interne begeleider(s), vakleerkracht lichamelijke opvoeding, de logopediste, de speltherapeute en de kinderfysiotherapeuten. De school heeft een orthopedagoog binnen de school. Daarnaast kan hulp ingeroepen worden van: Schoolmaatschappelijk werk MEE Koeriersterweg 26a Postbus BH Groningen G.G.D. Groningen C.Schewald GGD Groningen Hanzeplein 120 Groningen Postbus AN Groningen 12

13 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Typering van de groepen De school heeft elf groepen die verdeeld zijn in startgroep, midden- en eindgroepen. Deze groepsindeling is niet direct te vergelijken met de indeling in jaargroepen op de basisschool. De indeling van het leerlingenaantal bij aanvang van dit schooljaar is 166 Eén startgroep Startgroep (4-7 jarigen) Loopplank Acht Middengroep middengroepen Kajuit Middengroep Sloep Middengroep Roer Middengroep Kombuis Middengroep Lichtboei Middengroep Patrijspoort Middengroep Machinekamer Middengroep Stuurhut Twee eindgroepen Eindgroep Kraaienest Eindgroep Mast 13 leerlingen 14 leerlingen 11 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen 16 leerlingen De samenstelling van de groepen vindt plaats op basis van leeftijd en sociaalemotionele ontwikkeling, daarnaast wordt naar het leerniveau van de kinderen gekeken. Sinds schooljaar hebben de groepen een naam gekregen, die aansluit bij de naam van de school en de wijk, waarin de school staat. Wij zijn een school voor leerlingen met een grote leerachterstand, vaak in combinatie met gedragsproblemen, voor jonge kinderen met een complexe ontwikkelingsproblematiek en voor kinderen die leerproblemen hebben in relatie met maatschappelijke problemen. De school houdt in haar benadering rekening met bovengenoemde individuele kenmerken en mogelijkheden van ieder kind. De gewenste begeleiding wordt voor ieder kind vastgelegd. Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op deze begeleidingsplannen vanuit het leerlingvolgsysteem (PDR) en gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief. Ieder kind krijgt dus aangepast onderwijs met als doel het kind te laten doorstromen naar passend vervolgonderwijs. Ieder jaar worden de groepen opnieuw ingedeeld. De verdeling van de kinderen over de groepen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, het niveau van werken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kan dus voorkomen dat een leerling een jaar langer in dezelfde groep blijft. Er is dan geen sprake van zittenblijven, omdat iedere leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo verder werkt. 13

14 3.2 Mogelijkheden voor extra hulp Het is duidelijk dat de ontwikkeling van kinderen op een speciale school voor basisonderwijs niet altijd even soepel en gelijkmatig verloopt. De vorderingen van ieder kind worden nauwlettend gevolgd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Met specifieke hulp en aandacht verruimen we de mogelijkheden van het kind zich verder te ontwikkelen Dit gebeurt binnen de groep door de groepsleerkracht, eventueel ondersteund door de interne begeleider en / of orthopedagoog. Ten aanzien van de sociaal-emotionele problemen en / of leerproblemen wordt een eerste aanzet, een handelingsplan opgesteld waarmee de leerkracht aan de slag kan. Elk half jaar vindt er een groepsbespreking plaats waaraan de groepsleerkracht, de interne begeleider, de directeur en waar nodig andere deskundigen (orthopedagoog, logopediste, speltherapeut, fysiotherapie of tekentherapeut) deelnemen. Wanneer genoemde hulpvormen onvoldoende resultaat hebben of de problematiek complexer wordt, kan een leerling worden aangemeld in een leerlingenbespreking van de Commissie van Begeleiding. Hieraan nemen de interne begeleider, de directeur, de schoolmaatschappelijk werkende, de orthopedagoge en de schoolarts deel. Er wordt gekeken of nader intern onderzoek nodig is of dat de interne hulp gecombineerd of aangevuld kan worden met externe hulp of begeleiding. Ieder jaar moet deze commissie advies uitbrengen of het noodzakelijk is dat de leerling nog specifieke hulp binnen het speciaal basisonderwijs nodig heeft of dat de leerling in staat is het onderwijs binnen de reguliere basisschool te volgen. Taken en functies van teamleden Binnen de muren van de school is een groot aantal mensen werkzaam. Het merendeel werkt in vol- of deeltijd met een groep, maar sommigen hebben een andere functie of specifieke taak. In het informatieboekje staan de taken en functies van teamleden met naam vermeld. - directeur - vervanger directeur - groepsleerkrachten - klassenassistente/onderwijsassistenten - vakleerkracht bewegingsonderwijs/rots en waterdeskundige - intern begeleider/ coördinator interne leerlingenzorg - LGF leerkrachten/begeleiders - beheerder ICT - logopediste - speltherapeut - kinderfysiotherapeuten - tekentherapeut - video- interactiebegeleiders - orthopedagoge - psychologisch assistente - schoolarts - directie secretaresse / administratief medewerker (vacature) - conciërge Drie teamleden hebben zitting in de medezeggenschapsraad voor een periode van drie jaar en kunnen daarna voor eenzelfde periode worden herkozen. De namen vindt u in het informatieboekje. Twee teamleden maken deel uit van de ouderraad. Er zijn bevoegde bedrijfshulpverleners in het team. 14

15 3.3 De schooltijden De schoolweek bestaat voor alle leerlingen uit 24,5 lesuren. Om de middelen effectiever in te zetten is er enkele jaren geleden in overleg met het personeel en de medezeggenschapsraad besloten om de lesuren van de onder en bovenbouw te middelen. Dit betekent dat de 880 lesuren onderbouw en de 1000 lesuren bovenbouw gemiddeld 940 lesuren per jaar opleveren. Het gevolg is dat alle groepen naast de gebruikelijke woensdagmiddag nu ook elke vrijdagmiddag vrij zijn. Naast de voordelen is er in elk geval het door u zelf op te vangen probleem van de lesvrije woensdag- en vrijdagmiddag. Wij verwachten dat u dit zelf kunt regelen. Als u opvang na schooltijd nodig heeft, dan kunt u terecht bij SKSG Kinderopvang (www.sksg.nl) Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst gesloten. Een folder is bij de schooldirecteur verkrijgbaar. De lestijden zijn als volgt: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur 3.4 Het lesrooster Iedere groep heeft een eigen activiteitenrooster. In de startgroep, de groep met de jongste kinderen (4-7 jaar), wordt veel tijd besteed aan spel- en bewegingsactiviteiten. Vanaf de startgroep (kinderen vanaf 6 jaar) en middengroep M1 zijn lees-, taal/spelling- en rekenactiviteiten structureel in het programma opgenomen en vanaf de middengroep M4 hebben de leerlingen de beschikking over een grotere mate van zelfstandigheid en kunnen ze meer taakgericht werken. De middagen worden bij de aanvangsgroep en de jongere middengroepen o.a gebruikt voor ateliers, wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Teamleden die met individuele kinderen of kleine groepjes werken zoals de logopediste, speltherapeut en de fysiotherapeute, stellen hun rooster op in overleg met de groepsleerkrachten. Verantwoording van lestijd in minuten over de leergebieden taal en rekenen van alle groepen schooljaar Hieronder een weergave in tabelvorm met daarin de minuten voor de domeinen taal en rekenen per groep. De weergave betreft een richtlijn. Per groep kan de reken- en taaltijd verschillen afhankelijk van de groepssamenstelling en de onderwijsbehoefte. T a a l R e k e n e n Loopplank 720 Min Kajuit Sloep Roer Kombuiboei Licht- Machine Patrijs Stuur- Kraaie Mast kamer -poort hut -nest * minuten zijn exclusief de ateliertijd 15

16 Werken in ateliers TOM 1.mens & samenleving 2.natuur & techniek 3.ruimte 4.tijd 5.kunstzinnige oriëntatie 6.bewegingsonderwijs In de ateliers worden taalactiviteiten en rekenactiviteiten gedaan. In het techniekatelier zijn de leerlingen bijvoorbeeld bezig met magneten, hoeveelheden, drijven/zinken, nabouwen met lego/meccano. Deze activiteiten zijn allen rekenkundig. Ook wordt er in de ateliers veel aandacht besteed aan de woordenschat. Nieuwe woorden die in de context passen van het thema worden door alle groepen gebruikt en actief ingezet. Woordvelden, benoemen van materialen en woordkaartjes bevestigen aan materialen. Mondeling en schriftelijk taalgebruik speelt een nadrukkelijke rol bij de instructie, het (ver)werken zelf en het nabespreken. Wij vinden het een meerwaarde dat leerlingen binnen de ateliers kunnen toepassen wat ze geleerd hebben. Rekenen en taal worden op deze manier betekenisvol. Taal: 50 minuten Rekenen: 30 minuten Taal omvat de volgende vaardigheden: Technisch lezen Begr. Lezen Spelling Taalbeschouwing Woordenschat Vertellen Stellen Voorlezen Luisteren Rekenen omvat de volgende vaardigheden: Wiskundetaal Ordenen Oriëntatie in getallen Getallen en bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen Geldrekenen Meten en Wegen Tijd Procenten, breuken en kommagetallen Omgaan met de rekenmachine Opmerkingen: De aanvangsgroep biedt de voorbereidende taal- en rekenvaardigheden minder expliciet gescheiden aan in het onderwijs. Vaak worden deze vaardigheden gecombineerd en zijn daardoor in het gegeven overzicht als totaalaanbod vermeld. In de groepen waar het aanvankelijk leesonderwijs plaats vindt heeft het technisch lezen een ruimere plek t.o.v. de andere taalvaardigheden. In de eindgroepen is meer ruimte voor stellen en begrijpend lezen. Ongeveer 12 weken per jaar zijn de ateliers gesloten. Er is in de groep dan meer ruimte om taal- en rekenactiviteiten cursorisch aan te bieden. 3.5 De vak- en vormingsgebieden In de Wet op het Primair Onderwijs staat omschreven welke vakken aan de orde moeten komen. In het schoolplan worden doelen en werkwijzen uitgewerkt. Op onze school komen aan de hand van de kerndoelen de volgende leer- en vormingsgebieden aan bod al dan niet via een methode: Nederlands Taal Schatkist Taal op maat Spelling Spelling in de lift Zuidvallei Lezen Veilig Leren Lezen Estafette LucKoning Toch nog leren lezen Bevordering Taalactiveringsprogramma s van taalgebruik Begrijpend lezen Goed gelezen Nieuwsbegrip XL Speurneus Humpy Dumpy 16

17 Engels Rekenen/ wiskunde Nieuwe rekenmethode Wereld in getallen aangeschaft Oriëntatie op jezelf en de wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs Schrijven Implementatie in fasen in dit schooljaar Bijbelonderwijs Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur/Biologie /Techniek Bevordering sociale redzaamheid Verkeer Pennenstreken Schrijven in de basisschool Schrijven op maat Take it easy Schatkist Maatwerk Rekenrijk 2 groepen met nieuwe methode Kind Op Maandag (Oriëntatie nieuwe methode) Wereld van verschil Bij de tijd Leefwereld Nieuws uit de natuur De Vreedzame school Afgesproken! Dans moet je doen Drama moet je doen ICC-aanbod via de gemeente Kijken in het donker (film) Basislessen Water & Rots Kiezel & Druppel 3.7 Voorzieningen voor de leerlingen Leermiddelen De Kimkiel heeft de beschikking over een uitgebreide hoeveelheid methodes en leermiddelen die ontwikkeld zijn vanuit orthodidactische principes. De methodes vormen de leerlijn die alle kinderen in principe volgen. Daarnaast zijn er in de klassen leermiddelen die gebruikt kunnen worden door individuele kinderen en in de orthotheek staan kopieerbanden met aanvullend materiaal en naslagwerken per vakonderdeel geordend. Er is software aanwezig voor computergebruik en de digitale schoolborden. Audiovisueel materiaal Voor de komst van de digitale schoolborden werden lessen van de Nederlandse Onderwijs Televisie opgenomen op video of dvd. Inmiddels worden uitzendingen direct bekeken op de digitale schoolborden via o.a. NOT, Teleblik, Beeldbank en/of Kennisnet. Het bijbehorende verwerkingsmateriaal moet vaak worden aangepast aan het niveau van onze leerlingen. Er wordt overwogen om het betaalde programma Ed*it Basis aan te schaffen, waardoor oneindig digitale 17

18 bronnen beschikbaar worden voor het onderwijs. De school bezit computers, laptops, digitale camera s, stereoapparatuur, theaterlampen, lichtbakken en een overheadprojector. Daarnaast heeft iedere groep een digitaal schoolbord, de beschikking over daisyspeler(s) en een cd-speler. School Video Interactie Begeleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de (beginnende) leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school zijn een drietal gespecialiseerde School Video Interactie Begeleiders (SVIB ers) verbonden, die korte video-opnames maken in de klas en dit vervolgens met de leerkracht nabespreken. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteren de SVIB ers een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB ers en worden niet zonder hun uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Wanneer ouders / verzorgers bezwaar hebben tegen het gebruik van deze methodiek of de voorwaarden voor SVIB willen inzien, dan kunnen zij zich melden bij de directie. Schoolbibliotheek In samenwerking met de schoolbibliotheekdienst wordt de schoolbibliotheek ieder jaar aangevuld. Er wordt speciaal gelet op het aanbod voor moeilijk lezende kinderen. De kinderen gebruiken de informatieve boeken voor het maken van spreekbeurten en / of informatie voor de ateliers. Naast de bibliotheekdienst zijn ook ouders betrokken bij het onderhouden van de schoolbibliotheek. Orthotheek Er was een speciale orthotheekruimte ingericht bij de start van de school in Hierin werden alle naslagwerken, aanvullende methodes, kopieerbanden en andere materialen systematisch ondergebracht voor de leerkrachten. Gezien de extra groep, die sinds schooljaar in de orthotheek huisvesting heeft is er een tijdelijke oplossing van het orthotheekmateriaal gezocht in de interne bibliotheek en bij de Intern Begeleiders. Vieringen Ieder cursusjaar kent een aantal vaste momenten waar we als school gezamenlijk aandacht aan besteden: Sinterklaas, Advent, Kerst, Pasen, laatste schooldag (Zomerspektakel). Er zijn ook regelmatig bijzondere openingen en afsluitingen rond de thema s (vier a vijf per jaar) van de ateliers. Niet alleen het gezamenlijk vieren is belangrijk, ook verdriet en rouw worden gedeeld. 18

19 ` Sport en spel(therapie) Alle kinderen krijgen eens per week bewegingsonderwijs o.l.v. de vakleerkracht. De aanvangsgroep gaat naast deze les extra bewegen met de eigen leerkracht en kinderfysiotherapeut. Verder is er iedere dag tijd voor buitenspel op het plein cq in een voetbalgroep. Naast de lessen van de vakleerkracht bewegingsonderwijs is er bijna elke dag een sportatelier, zodat bewegen veel aandacht krijgt. Via de Vensterwijk krijgen de eindgroepleerlingen dit jaar extra weerbaarheidstraining via het Sporthuis uit de wijk. Sinds een jaar zijn er kleine groepjes o.l.v. (vak)leerkrachten aan de slag met Rots en Water. Kiezel en Druppel wordt wekelijks in de atelierperiodes gegeven door de Intern Begeleider van de Onderbouw. Rots en Water door de gymleerkracht en een bovenbouwleerkracht, die beiden de training hebben gedaan. Hierin komen elementen aan bod die de zelfstandigheid en het karakter van het kind ten goede komen. Kinderen oefenen technieken die zelfvertrouwen kunnen geven en leren zorgvuldig met de ander om te gaan. Er is voor de leerlingen de mogelijkheid tot het volgen van kinderfysiotherapie (oefenen van kleine/grove motoriek), speltherapie of Kid s Skills (omgaan met dan wel het uitspelen en verwerken van opgedane ervaringen en experimenteren met ander gedrag). Ouders van mogelijke deelnemers worden hierover ingelicht en om toestemming gevraagd. 4 DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 Aanmelding van nieuwe leerlingen Kinderen, met een positieve beschikking van de PCL, komen met hun ouders naar onze school voor een kennismakingsbezoek. Het kind en de ouders krijgen een rondleiding door de school en maken kennis met de nieuwe groep en de leerkracht. Leerlingen die met ingang van een nieuw cursusjaar worden geplaatst, worden ook uitgenodigd voor de spelletjesdag die voor alle kinderen van de school wordt georganiseerd aan het einde van het cursusjaar. Op basis van de gegevens uit het onderwijskundig rapport worden leerlingen geplaatst in een bepaalde groep. Via een eerste aanzet door de intern begeleider / ambulant begeleider wordt een beginprogramma voor de leerstof vastgesteld. Na ongeveer zes weken vindt de eerste leerlingenbespreking plaats, waarin vooral de aanpassing aan de nieuwe situatie wordt besproken. Ook wordt gekeken of alle informatie om de leerling goed te kunnen begeleiden aanwezig is. Waar nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan of informatie gevraagd aan ouders of de school van herkomst. Zorgprofiel SBO De Kimkiel De PCL heeft in het primair onderwijs als taak om op basis van de zorgstructuur binnen de samenwerkingsverbanden te bepalen welke zorgleerlingen binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) geplaatst mogen en kunnen worden. De procedure hiervoor staat in de zorgplannen van elk samenwerkingsverband. Een leerling kan alleen via de PCL, met een positieve beschikking, worden toegelaten tot het eigen SBO van het samenwerkingsverband. De PCL hanteert hiertoe de leerlingenprofielen van het SBO. 19

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010-2011

SCHOOLGIDS 2010-2011 SCHOOLGIDS 2010-2011 CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 1 CNS-SBO De Regenboog Generaal Spoorlaan 4 6711 LX Ede 0318-658770 fax 0318-658771

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie