Jaarverslag Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v.

2 PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus Dhr. mr. S. Zijlstra ACCOUNTANT Deloitte Accountants B.V., Dhr. C.J. de Witt RA ACTUARIS Actwell B.V., Dhr. J. Voois AAG LABELS/ACTIVITEITEN Anker Crew Insurance Zee-Risico 1996 Anker Rechtsbijstand Anker Verzuim VESTIGING Paterswoldseweg BM Postbus KA

3 Jaarverslag 2013 Pagina 2

4 Pagina 3 Anker Verzekeringen n.v.

5 Voorblad 0 Inhoud Jaarverslag Anker Verzekeringen n.v. 7 Verslag van de RvC 8 Verslag van de directie 11 2 Algemene toelichting 30 Vergunning 31 Resultaten 32 Financiële positie 33 Fiscale positie 34 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroom over Grondslagen 41 Toelichting op de jaarrekening 47 Toelichting W&V 58 Overige gegevens 62 Bestemming resultaat 63 Controleverklaring 65 Pagina 4

6 Pagina 5

7 Jaarverslag 2013 Pagina 6

8 Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. VOORWOORD Anker kijkt positief terug op Onder uitdagende omstandigheden zijn wij er in geslaagd onze fundering te verzwaren en groei te realiseren. UITDAGENDE OMSTANDIGHEDEN De financiële wereld zit volop in een transitieproces. Verzekeraars zijn op zoek naar en werken aan een nieuwe balans. Een balans waarbinnen klantbelang, economisch belang, ondernemerschap en toezicht elkaar in stand houden en versterken. Een balans die vooralsnog een geforceerd dirigerende grondslag heeft, maar die meer en meer op basis van vertrouwen, binding en wederkerigheid gestoeld zal zijn. De voorzichtige economische opleving ten spijt hebben onze klanten nog steeds last van het slechte economische klimaat. Zo blijft het vrachtvervoer over zee tussen de continenten achter bij de verwachting en drukt de crisis op de portemonnee van de zakelijke en particuliere eindklant en daarmee op de winstgevendheid en de continuïteit van het intermediairbedrijf. FUNDEREN EN GROEIEN Anker heeft een intensief jaar achter de rug. (Veranderende) wet- en regelgeving vraagt veel aandacht, maar ook implementatie- en verbetertrajecten krijgen de hoogste prioriteit. Daarnaast en tegelijkertijd zet Anker sterk in op het vergroten van haar betrokkenheid bij klanten en partners. Deze inspanningen leiden er toe dat het fundament waarop Anker gebouwd is steeds sterker wordt en een stabiele basis vormt waarop Anker kan groeien. Door sterker te worden en te groeien als organisatie worden financiële grondslagen geborgd en beheerste (financiële) groeiscenario s gerealiseerd De eerste stappen in 2014 zijn al weer gezet. Een jaar waarin we er nog meer willen en zullen zijn voor onze klanten. Door dienstbaar, toegankelijk en inlevend te zijn. Datgene doen waarin je gelooft. Voor en samen met onze klanten en partners. Wij bedanken onze klanten en partners voor hun vertrouwen in Anker. Daarnaast bedanken wij onze collega s in en Amsterdam, de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen voor hun inzet en de plezierige en constructieve samenwerking. Bert Posthumus en Sjoerd Zijlstra Pagina 7

9 Verslag van de Raad van Commissarissen Anker hecht veel belang aan een betrokken, actieve en gediversifieerde Raad van Commissarissen. In de huidige samenstelling is gekozen voor de combinatie van ondernemerschap, markt- en verzekeringskennis, gedoseerde innovatiedrang en toekomst gericht denken en handelen. Hiermee stuurt Anker op een stevig toezichthoudend kader met ruimte voor reflectie, kennisoverdracht en sparren. ALGEMEEN Terugkijkend op 2013 stelt de Raad van Commissarissen vast dat er een sterk positief financieel resultaat behaald is en de solvabiliteitspositie is toegenomen. De solvabiliteit van Anker voldoet aan haar eigen eisen en aan de eisen van de toezichthouder De Nederlandsche Bank. JAARREKENING De jaarrekening 2013 is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de directie van Anker Verzekeringen n.v. Deloitte Accountants heeft de jaarrekening 2013 gecontroleerd en deze voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De jaarrekening, het accountantsverslag en het actuariële verslag zijn met de directie, de accountant en de actuaris besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 16 mei De Raad van Commissarissen adviseert de algemene vergadering om de jaarrekening van 2013 ongewijzigd vast te stellen. VERGADERINGEN In 2013 is de Raad van Commissarissen drie keer met de directie in overleg geweest, waarvan twee keer regulier. Aanvullend heeft de directie een regulier periodiek overleg met de voorzitter van de Raad. Naast deze reguliere bijeenkomsten is er gedurende 2013 veelvuldig contact geweest met de voltallige directie en de individuele directieleden en tussen de individuele commissarissen. De reguliere overleggen vinden plaats volgens een vaste agenda. Terugkerende onderwerpen zijn o.a. (markt)ontwikkelingen, samenwerking, governance, risicobeleid, toezichtthema s, de uitkomsten van interne risico-, beheersings- en controlesystemen en uiteraard solvabiliteit en liquiditeit, financiële rapportage en premie- en schadeontwikkelingen. Specifieke aandacht is besteed aan de Code Verzekeraars, Solvency II en het belonings- en kapitaalbeleid. Tijdens de overleggen wordt de Raad regelmatig geïnformeerd door o.a. de compliance officer, de risicobeheerder en de manager Financiën & Control over gewijzigde wet- en regelgeving, risico gerelateerde issues en financieel-bedrijfseconomische ontwikkelingen. De Raad kent formeel geen afzonderlijke commissies, zoals een audit- of riskcommissie. Dit betekent dat de Raad als geheel deze taken voor haar rekening neemt. Pagina 8

10 BENOEMING ACTUARIS Actwell B.V. te Amersfoort is door de Raad van Commissarissen benoemd als actuaris voor het jaar Actwell B.V. voert actuarieel onderzoek uit naar de technische voorzieningen ten behoeve van de WGA-Eigen Risicodragerschap verzekering en verstrekt hierover de actuariële verklaring. BENOEMING ACCOUNTANT De Raad van Commissarissen heeft de rol van de externe accountant in het jaar 2012 besproken en beoordeeld. Daarop is besloten om Deloitte Accountants B.V. ook voor het jaar 2013 te benoemen als externe accountant van Anker Verzekeringen n.v. COMPLIANCE Het compliance jaarverslag 2012 is met de Raad van Commissarissen besproken, alsook het incidentenoverzicht van Zowel de leden van de Raad als de directieleden hebben deelgenomen aan het programma van permanente educatie van het Verbond van Verzekeraars. Vanaf 2013 volgen zij het vervolgprogramma voor permanente educatie voor de periode bij Nyenrode Business Universiteit. De heer Hollaar is getoetst door De Nederlandsche Bank en heeft opvolgend goedkeuring gegeven aan zijn benoeming. Op 15 maart 2013 heeft de heer Hollaar de plaats ingenomen van de heer Tammes, als lid van de Raad. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen van Anker Verzekeringen n.v. bestaat eind 2013 uit de heren mr. A. Engelsman (voorzitter) en mr. G.X. Hollaar (secretaris). De heer Hollaar heeft per 15 maart 2013 de heer T.C.R. Tammes opgevolgd. Per 11 september 2013 maakt drs. R.P.A. Leander RA geen deel meer uit van de Raad. De procedure om de ontstane vacature in te vullen is in gang gezet. Naar verwachting zal deze vacature in het voorjaar van 2014 ingevuld zijn. De positie en de samenstelling van de Raad is omschreven in het reglement Raad van Commissarissen. Pagina 9

11 SAMENSTELLING DIRECTIE De directie van Anker Verzekeringen n.v. bestaat in 2013 uit de heren B.J. Posthumus en mr. S. Zijlstra. BELONINGSBELEID In het kader van integere bedrijfsvoering wordt periodiek het beloningsbeleid onder de loep genomen. In 2013 is het beloningsbeleid getoetst en waar nodig bijgesteld. In december is de Raad van Commissarissen akkoord gegaan met het concept-beloningsbeleid waarna dit voorgelegd is aan de Ondernemingsraad. Belangrijkste wijziging van het beleid is het volledig afschaffen van de variabele beloning. Periodiek wordt van (onderdelen van) de beloningsstructuur een vergelijking gemaakt met financiële ondernemingen van vergelijkbare omvang en complexiteit. In december heeft een benchmarkonderzoek plaatsgevonden naar de beloning voor de leden van de Raad. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de eerste reguliere vergadering van 2014 besproken. DECHARGE De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. SLOTWOORD Anker Verzekeringen n.v. heeft in 2013 een sterk positief financieel resultaat laten zien. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen, waardoor de solvabiliteitspositie op een hoger niveau is gebracht. Deze stabiele uitgangspositie is randvoorwaardelijk voor de continuïteit en de verdere uitbouw van de onderneming. De Raad van Commissarissen spreekt haar dank en waardering uit richting de directie en de medewerkers van Anker Verzekeringen n.v. voor het gevoerde beleid, de geleverde inspanningen en het bereikte resultaat over 2013, alsook voor de activiteiten gericht op de verdere uitbouw van Anker Verzekeringen n.v. Tot slot dankt de Raad de heer Leander voor zijn inzet en inbreng., 16 mei De Raad van Commissarissen Albert Engelsman en Guido Hollaar Pagina 10

12 Verslag van de directie ALGEMEEN Het premievolume is in 2013 vrijwel gelijk gebleven aan Het resultaat is sterk gegroeid ten opzichte van Ook het eigen vermogen steeg ten opzichte van 2012, evenals de solvabiliteitspositie. Voor Anker Verzekeringen n.v. is het financieel resultaat na belasting toegenomen van EUR in 2013 tot EUR in Deze stijging is met name toe te schrijven aan een efficiëntere bedrijfsvoering, een sterkere focus op de bemanningsverzekeringen en een solide herverzekeringsbeleid. De beleggingen zijn afgenomen van EUR ultimo 2012 tot EUR ultimo De beleggingen zijn bijna volledig ondergebracht in kortlopende deposito s. De opbrengsten uit beleggingen daalden van EUR in 2012 naar EUR in De lagere beleggingsopbrengst wordt met name veroorzaakt door de lage interest. Ultimo 2013 bedraagt de wettelijk vereiste solvabiliteit EUR De solvabiliteit van Anker Verzekeringen n.v. bedraagt ultimo % van de vereiste solvabiliteit. Hiermee voldoet Anker Verzekeringen n.v. aan de eisen van de toezichthouder De Nederlandsche Bank. PREMIE- EN SCHADEONTWIKKELING Onder de handelsnamen Anker Crew Insurance en Zee-Risico 1996 verzekert Anker Verzekeringen n.v. bemanningsleden aan boord van zeeschepen tegen de risico s met betrekking tot geneeskundige kosten, ziekte, ongeval en overlijden. In 2013 is de premie binnen deze portefeuille met EUR gestegen naar een totaal premie van EUR De betaalde provisie steeg in 2013 met EUR tot een totaal van EUR De relatief lage dollarkoers en de fluctuaties in de euro/dollarverhouding hebben in 2013 een drukkende invloed gehad op het resultaat binnen de portefeuille van Anker Crew Insurance. De schade-uitkeringen zijn ten opzichte van 2012 gestegen met EUR In totaal werd in het verslagjaar 2013 EUR uitgekeerd aan schades. Anker Verzekeringen n.v. tekent in bescheiden mate mee op verzuimverzekeringen die in volmacht bij haar zustermaatschappij Anker Verzuim Volmacht b.v. zijn gesloten. De premie-inkomsten uit deze activiteit bedragen in 2013 EUR Dit bedrag is verantwoord in de totale premie-inkomsten van het label Anker Crew Insurance. Onder de handelsnaam Anker Rechtsbijstand verzekert Anker Verzekeringen n.v. juridische hulp bij geschillen, voornamelijk voor particulieren maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. De uitvoering van rechtshulp besteedt Anker Verzekeringen n.v. uit aan Anker Rechtshulp b.v. Ten opzichte van 2012 daalde de geboekte premie met EUR van EUR naar EUR Deze daling heeft zijn oorsprong in de beëindiging eind 2012 van een aantal collectieve contracten in de binnenvaartsector. Pagina 11

13 Het aantal juridische adviezen dat wordt verstrekt en het aantal gemelde zaken blijven toenemen als gevolg van een verdere juridisering van de Nederlandse samenleving in combinatie met de aanhoudende crisis. Daarentegen worden steeds meer zaken intern afgehandeld en is de complexiteit van uitbestede zaken met het verdwijnen van de collectieve binnenvaart-contracten sterk afgenomen. Door deze ontwikkelingen is de externe schadelast binnen de rechtsbijstand-portefeuille, uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen, gedaald van EUR (percentage 39%) in 2012 tot EUR (percentage 19%) in RISICOBEHEERSING PROCESMANAGEMENT De grondslag van risicomanagement binnen Anker wordt sinds jaar en dag gevormd door het procesmanagementsysteem. Door het beheersen, borgen en (continue) ontwikkelen van de bedrijfsprocessen schept Anker een duidelijk en richtinggevend kader voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Het procesmanagementsysteem biedt onder andere ondersteuning bij het: centraal stellen van het klantbelang; verbeteren van de klantgerichtheid; werken aan continue verbetering; voldoen aan de zorgplicht; werken aan transparantie; borgen van deskundigheid en betrouwbaarheid. Binnen Anker wordt gewerkt met acceptatie- en schaderichtlijnen die getoetst worden aan de realiteit en de actualiteit. De medewerkers op de acceptatie- en schadeafdelingen hebben veel contact met klanten en samenwerkingspartners en zijn er op getraind om risico s te signaleren. De risicobeheerfunctie is ondergebracht bij de risicobeheerder. De risicobeheerder monitort samen met de manager product en proces en de compliance officer het geheel aan risico s binnen de verzekeraar. In samenwerking en samenspraak met de directie en het risicocommité draagt de risicobeheerder zorg voor het opstellen, evalueren en (door)ontwikkelen van het risicobeleid. Op het moment dat zich een risico-vraagstuk voordoet, al dan niet naar aanleiding van geformuleerde triggers, legt de risicobeheerder dit vraagstuk voor aan de risico-commissie. Na analyse van het vraagstuk doet de commissie een voorstel wat betreft de opvolging aan de directie. In samenspraak met de commissie neemt de directie opvolgend een besluit. De risicobeheerder informeert de Raad van Commissarissen periodiek over ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing. Hierbij komen het risicobeleid en de risk-appetite van de onderneming aan de orde, maar ook actuele risico-vraagstukken, impactvolle ontwikkelingen en de jaarlijks terugkerende risicoanalyse conform het FIRM-model. De interne auditor houdt, samen met de compliance officier, toezicht op het functioneren van het procesmanagementsysteem in het algemeen en het risicobeheersingssyteem in het bijzonder. Pagina 12

14 VERZEKERINGSTECHNISCH RISICO De verzekeringsportefeuille van Anker Verzekeringen n.v. bestaat hoofdzakelijk uit bemanningsverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen. Deze producten worden in eigen beheer gevoerd en zijn primair gericht op de maritieme sector (bemanningsverzekeringen) of op regionaal georiënteerde werkgebieden (rechtsbijstand). Distributie heeft plaats via het eigen distributiekanaal dan wel via een select netwerk van samenwerkingspartners. Het verzekeringstechnisch risico wordt beperkt door strikte en heldere richtlijnen en procedures op het gebied van acceptatie en schadereservering. Herverzekeringen worden ondergebracht bij een vooraanstaande herverzekeraar met een goede kredietwaardigheid en sterke rating. In beginsel wordt een langdurige relatie met de herverzekeraar onderhouden. HERVERZEKERING EN CATASTROFERISICO Anker kent voor haar maritieme activiteiten een stop loss herverzekering. Hiermee is alle schade bij Anker Crew Insurance en Zee-Risico 1996 voor medische kosten, verzuim, blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden boven EUR herverzekerd, waarmee het catastroferisico afgedekt wordt. De herverzekering is ondergebracht bij een vooraanstaande herverzekeraar met een goede kredietwaardigheid en een sterke rating. Periodiek wordt nagegaan of het herverzekeringsprogramma in lijn is met de verzekeringstechnische risico s. BELEGGINGSRISICO Anker laat zich bij haar beleggingen begeleiden door een extern adviseur. Maandelijks worden de ontwikkelingen binnen de beleggingsportefeuille nauwlettend door de beleggingscommissie gevolgd, getoetst en geëvalueerd. Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de strategische en tactische allocatie van de portefeuille met als doel optimaal resultaat uit de beleggingen te halen. Er wordt een conservatief beleggingsbeleid gevoerd. De afgelopen jaren is nagenoeg alleen belegd in kortlopende deposito's TEGENPARTIJ RISICO Anker stalt haar liquide middelen alleen bij zogenoemde nationale systeembanken en hanteert daarbij een zo groot mogelijke spreiding van deze middelen. Pagina 13

15 KREDIETRISICO Van kredietrisico is sprake wanneer er verliezen kunnen worden geleden die worden veroorzaakt door betalingsonmacht van debiteuren of andere derden. Door een adequaat debiteurenbeleid en een actieve bewaking van de rekening-courantverhouding met gevolmachtigd agenten en intermediairs wordt het risico van het oplopen van debiteurensaldo s geminimaliseerd. Het kredietrisico dat verbonden is aan activiteiten als beleggingen en herverzekering wordt bewaakt op basis van algemene en specifieke risicolimieten. VALUTARISICO Door wisselkoersschommelingen kan het resultaat van Anker (negatief) worden beïnvloed. Gezien het internationale karakter van Anker Crew Insurance wordt valutarisico gelopen over een deel van de verzekeringsportefeuille en het belegd vermogen. Periodiek wordt daarom in het beleggingscomité de positie van de vreemde valuta besproken en vindt besluitvorming plaats over de verkoop van vreemde valuta voor zover er geen verzekeringsverplichtingen tegenover staan. INFORMATIE EN DATA Anker beschikt over een uitgebreid back-up systeem. De back-up wordt zowel intern als op een uitwijklocatie bewaard. Periodiek vinden back-up en restore testen plaats om de beveiligings- en continuïteit maatregelen te toetsen. In het verlengde van bovenstaande werkt Anker met een Business Continuïteit Plan waarin de meest voorkomende bedrijfsrisico s zijn benoemd. Ook de daarbij behorende continuïteitsmaatregelen zijn hier in beschreven. Dit betreft zowel de maatregelen op het gebied van ICT als van de huisvesting. Anker werkt sinds 2012 aan de uitvoering van een programma van structurele en planmatige verbetering van de data. De komende jaren zal Anker deze aanpak verbreden en uitbouwen door naast het structureel opschonen en verrijken van de data tools te ontwikkelen voor het gerichter, diepgaander en efficiënter ontsluiten van deze data. PRODUCTONTWIKKELING In het verlengde van de Gedragscode Verzekeraars en de Governance Principes (Code Verzekeraars) heeft Anker in 2012 het Product Goedkeuringsproces ( Product Approval Process ) vormgegeven. Kort gezegd wordt hier vastgelegd hoe je er als verzekeraar voor zorgt dat je huidige en nieuwe producten (blijven) voldoen aan de wensen van klant. In 2013 is de PAP uitgebreid onder de aandacht gebracht en (her)geïntroduceerd bij de diverse betrokkenen. O.a. door het benoemen van triggers en aandachtsmomenten in een proces neemt de awareness en daarmee de toepassingsgraad overeenkomstig toe. Pagina 14

16 SOLVENCY II De richtlijnen zoals vormgegeven vanuit Solvency II worden zoveel mogelijk toegepast in de bedrijfsvoering van Anker. Het jaar 2013 stond in het teken van het verder operationeel maken van het Solvency II-fundament. In 2014 zal verdergaande invulling gegeven worden aan de rapportage eisen vanuit Pilaar 3. (GOOD) GOVERNANCE Anker heeft een zichtbare maatschappelijke functie, met name binnen de maritieme sector. Het belang van klanten en samenwerkingspartners in combinatie met continuïteit gedreven denken heeft zowel vanuit de historie als vanuit de breed gedragen interne cultuur altijd geprevaleerd boven het korte termijn (winst)denken. Bestuurders, RvC-leden en managers zijn ervan doordrongen dat een goed functionerende governance structuur noodzakelijk is voor een ethisch en economisch verantwoord functioneren van een verzekeringsbedrijf. GOVERNANCE PRINCIPES Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel en transparant bestuur waarbinnen continuïteit en evenwichtige belangenafweging een centrale plaats innemen. Naast de Gedragscode Verzekeraars heeft het Verbond van Verzekeraars in het kader van Good Governance de Governance Principes (Code Verzekeraars) opgesteld. Deze zelfreguleringscode omvat principes ten aanzien van de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, risicomanagement en beloningsbeleid. De Governance principes zijn van toepassing op alle verzekeringsactiviteiten van Anker. Toepassing De principes van de Code Verzekeraars zijn voor alle verzekeraars gelijk, maar bij de toepassing wordt rekening gehouden met de aard en omvang van de onderneming en het zogenoemde pas toe of leg uit beginsel. Hierna en op de website van Anker (www.anker.nl/over-anker) staat een actueel overzicht van de wijze waarop Anker de aanbevelingen van de Code Verzekeraars invult en toepast. Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van de term directie in plaats van Raad van Bestuur. 1. Raad van Commissarissen 1.1 Samenstelling en deskundigheid De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de Raad van Commissarissen. Anker past dit principe toe. De Raad van Commissarissen bestaat uit onafhankelijke leden die bij de vervulling van hun taak geleid worden door de belangen van de onderneming als geheel. De leden van de Raad worden geselecteerd en voorgedragen op basis van een vastgesteld profiel waarin vereiste achtergrond, kennis en ervaring, vaardigheden, diversiteit en onafhankelijkheid tot uitdrukking komen. Het principe is verder uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Commissarissen. Pagina 15

17 1.1.2 De Raad van Commissarissen beschikt over een voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de commissies van de raad, goed te kunnen uitoefenen. Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de verzekeraar. Anker past dit principe toe. De Raad van Commissarissen beschikt momenteel over drie leden. Dit wordt gezien de huidige aard, omvang en complexiteit van de organisatie als een passend aantal leden beschouwd. Opmerking: op moment van schrijven van dit jaarverslag is er een vacature binnen de Raad. Naar verwachting zal deze vacature in het voorjaar van 2014 ingevuld zijn De leden van de Raad van Commissarissen beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle bij de verzekeraar betrokken partijen. De Raad van Commissarissen maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de verzekeraar betrokkenen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Anker past dit principe toe. De commissarissen hebben naast ruime markt- en/of verzekeringskennis een brede en relevante maatschappelijke ervaring. Zij beschikken over een gedegen kennis van de maatschappelijke functie van Anker en van de belangen van de bij Anker betrokken partijen. Deze vereisten worden ook nadrukkelijk meegenomen bij de selectie van de commissarissen Ieder lid van de Raad van Commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de Raad van Commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad van Commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld. Anker past dit principe toe. Anker beschikt over een profielschets (lid) Raad van Commissarissen. Deze profielschets van de Raad van Commissarissen wordt gehanteerd bij het invullen van vacatures, waarbij een match met het individuele profiel van de kandidaten wordt gezocht. Aanvullend wordt hierbij verwezen naar het Reglement van de Raad van Commissarissen Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de verzekeraar gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert. Anker past dit principe toe. Op het moment dat de functie van voorzitter vacant is wordt er een individuele profielschets opgesteld aan de hand van de profielschets Raad van Commissarissen. In deze profielschets zal deskundigheid, ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert verankerd zijn Ieder lid van de Raad van Commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de Raad van Commissarissen en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. Anker past dit principe toe. De leden en in het bijzonder de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn goed bereikbaar en indien nodig beschikbaar. De beschikbaarheid voor de adequate taakvervulling van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen blijkt o.a. in de praktijk door de aanwezigheid van doorgaans alle commissarissen bij de periodieke reguliere vergaderingen en de ad hoc bijeenkomsten. Pagina 16

18 1.1.7 Ieder lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Anker past dit principe toe. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen uitsluitend een vaste vergoeding welke onafhankelijk is van de resultaten van Anker. De vergoeding voor de commissarissen is behalve gerelateerd aan het tijdsbeslag ook marktconform voor een verzekeraar van de omvang van Anker De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de Raad van Commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Anker past dit principe toe. De leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2013 deelgenomen aan het programma van permanente educatie van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast wordt in de reguliere vergaderingen uitgebreid aandacht besteed aan o.a. relevante marktontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de financiële sector, corporate governance, compliance, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit De beoordeling van de effectiviteit van de permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen. Anker past dit principe toe. De effectiviteit van de permanente educatie heeft deel uitgemaakt van de in december 2013 uitgevoerde jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen. De Raad heeft de permanente educatie als effectief ervaren en heeft de deskundigheid van de commissarissen op diverse thema s vergroot en verbreed Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de Raad van Commissarissen, de cultuur binnen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur maken deel uit van deze evaluatie. Anker past dit principe toe. E.a. is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. De eerstvolgende evaluatie onder onafhankelijke externe begeleiding zal in december 2014 plaatsvinden. 1.2 Taak en werkwijze Bij zijn toezicht besteedt de Raad van Commissarissen bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de verzekeraar. Iedere bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare commissie, die daartoe door de Raad van Commissarissen uit zijn midden is benoemd. Anker past dit principe gedeeltelijk toe. Gezien haar omvang kent de Raad van Commissarissen geen afzonderlijke risicocommissie maar fungeert de gehele Raad als risicocommissie. Risicobeheer (van financiële en niet- financiële risico s) is een vast agendapunt op de reguliere vergaderingen van de Raad. Pagina 17

19 1.2.2 Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de auditcommissie, specifieke competentie- en ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de risicocommissie beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of over de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico s mogelijk maakt en moet een aantal leden van de auditcommissie beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. Anker past dit principe toe. De betreffende eisen worden in algemene zin gewaarborgd in de profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen en in het Reglement van de Raad van Commissarissen. In de Raad zijn de specifieke competenties en ervaringen aanwezig. Daarnaast heeft de Raad de mogelijkheid een externe deskundige in te schakelen voor specifieke onderwerpen. 2. Raad van Bestuur 2.1 Samenstelling en deskundigheid De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de Raad van Bestuur. Anker past dit principe toe. De directie is van Anker is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Het principe is o.a. en met name gewaarborgd in het directiereglement Ieder lid van de Raad van Bestuur beschikt over gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen en het verzekeringswezen in het bijzonder. Ieder lid beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle betrokken partijen. Voorts beschikt ieder lid van de Raad van Bestuur over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico s die daarbij worden gelopen. Anker past dit principe toe. Beide directieleden beschikken over de gevraagde kennis en hebben ruime ervaring in de financiële en zakelijke dienstverlening De voorzitter van de Raad van Bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Bestuur, dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Anker past dit principe toe. De directieleden hebben in de periode deelgenomen aan het programma van permanente educatie van het Verbond van Verzekeraars. Dit programma is speciaal voor het bovenomschreven doel ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit Ieder lid van de Raad van Bestuur neemt deel aan het programma als bedoeld in en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Eén en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan of de leden van de Raad van Bestuur kunnen blijven voldoen aan de deskundigheidseisen van de Nederlandsche Verzekeraar. Anker past dit principe toe. Verwezen wordt naar De directieleden hebben in de periode deelgenomen aan het programma van permanente educatie van het Verbond van Verzekeraars. Pagina 18

20 2.1.5 De verzekeraar vermeldt jaarlijks in haar jaarverslag hoe invulling is gegeven aan de principes en Anker past dit principe toe De Raad van Bestuur draagt, met inachtneming van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de verzekeraar en te nemen risico s. Anker past dit principe toe. De mate waarin en waarbinnen Anker bereid is om risico s te accepteren binnen haar dagelijkse bedrijfsvoering vormt het startpunt voor risicobeheer (zie ook en 4) Binnen de Raad van Bestuur wordt aan een van de leden van de Raad van Bestuur de taak opgedragen besluitvorming binnen de Raad van Bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de verzekeraar van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan het belang van financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico ś mogelijk hebben op het risicoprofiel van de eigen instelling. Anker past dit principe proportioneel toe. De aard en omvang van Anker als organisatie draagt in zich dat de directieleden direct bij alle besluitvorming met materiële gevolgen betrokken zijn. In de uitvoering wordt de directie ondersteund door een risicobeheerder en een risicocommissie. Binnen Anker wordt gewerkt met een jaarlijks terugkerende risicoanalyse, waarbij de belangrijkste risico s worden geïdentificeerd, geanalyseerd en gerapporteerd conform het risicoanalysemodel van De Nederlandsche Bank (het FIRM-model) Het lid van de Raad van Bestuur bij wie de taak is belegd de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Anker past dit principe proportioneel toe. De aard en omvang van Anker als organisatie draagt in zich dat de directieleden direct bij alle besluitvorming met materiële gevolgen betrokken zijn. Pagina 19

2. Raad van Commissarissen

2. Raad van Commissarissen (GOOD) GOVERNANCE Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid GOVERNANCE PRINCIPES Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen Dutch Shipping Defence N.V. (DSD) De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn per 1 juli 2013

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Wij passen dit principe deels toe.

Wij passen dit principe deels toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Actua Schadeverzekering N.V. 2013 1 1.1 Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. door

Naleving Governance Principes. door Naleving Governance Principes door Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. ressorterend onder Conservatrix Groep B.V. Mei 2014

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 2 Raad van Commissarissen... 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 2.2 Taak en werkwijze RvC... 3 Raad

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2014 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING CODE VERZEKERAARS... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

Rijswijk, januari 2014

Rijswijk, januari 2014 Hieronder vindt u de relevante delen van de tekst van de Governance Principes die in 2010 door het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld en die ook op de VAN van toepassing zijn. In deze tekst hebben

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding GOVERNANCE CODE Versie 1.2 1. De Governance Code: Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid Naleving Code Banken Dit overzicht geeft artikelsgewijs weer de wijze waarop de beginselen uit de Code Banken door GE Artesia Bank worden toegepast. Principe Code Banken 2. Raad van Commissarissen 2.1

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010 GOVERNANCE PRINCIPES 15 december 2010 PREAMBULE - De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars.

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V.

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. Code Verzekeraars In dit document beschrijven wij op welke manier wij in het verslagjaar 2013 voldaan hebben aan de Governance Principes uit de Code Verzekeraars. 1. Naleving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9237 25 mei 2011 Een gedragscode zoals aan te wijzen op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Governance Principes 1 juli 2013 EFO Paardenverzekering Versie 2013-1a Pagina 1 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V.

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V. principles van de Code N.V. Toepassing Toepassing van de Governance principles van de Code PGGM Levensverzekeringen N.V.overnance Principles van de Code Verzekeraars INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. NALEVING

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv Generali verzekeringsgroep nv (hierna Generali) hecht een groot belang aan een transparante

Nadere informatie

Governance Principes. 1 juli 2013

Governance Principes. 1 juli 2013 Governance Principes 1 juli 2013 Preambule De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Waterland Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 5 2.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10 PREAMBULE De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. De Code sluit aan bij de uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze RvC...

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost Geachte lezer, In dit document kunt u lezen op welke manier Univé Oost voldoet aan de Governance Code. De Governance Code is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bestaat uit 49 principes. Deze

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen de principes uiteengezet

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Samenwerking Glasverzekering N.V. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Naleving Code en transparante verantwoording 3 2. Raad van commissarissen 3 3. Raad van bestuur.. 4 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OOM Verzekeringen OOM Verzekeringen is de handelsnaam van OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V., OOM Holding N.V. en O.O.M.

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De Governance Principes (hierna: Code), zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De Code is van op alle verzekeraars

Nadere informatie

De RvC bestaat uit vijf leden.

De RvC bestaat uit vijf leden. 1. Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes) Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB)

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Januari 2015 Inhoud 1 Naleving Governance Principes Verzekeraars... 3 1.1 Governance Principes Verzekeraars... 3 1.2 Toepassing

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OBM Noord Holland U.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Per 1 juli 2013 Artikel Code Verzekeraars 2 Raad van commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De

Nadere informatie

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code Verzekeraars opgenomen met daarbij de toelichting vanuit ddfz. De bijbehorende onderbouwende documenten

Nadere informatie

De Goudse. Governance Principes 2013

De Goudse. Governance Principes 2013 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC 2.2

Nadere informatie

6. Naleving Governance Principes

6. Naleving Governance Principes 6. Naleving Governance Principes 6.1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 juli 2013 gewijzigde Governance Principes (de Code) vastgesteld. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2011 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 26) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

Governance Principes Donatus

Governance Principes Donatus Governance Principes Donatus De wijze waarop de s uit de gedragscode Governance Principes 1,2 toegepast worden binnen O.V.M. Donatus U.A. 3 1) Governance Principes 1 juli 2013 opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het gestelde

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Uitkomsten monitoring Governance principes

Uitkomsten monitoring Governance principes RAPPORTAGE Uitkomsten monitoring Governance principes 2014 Stichting toetsing verzekeraars, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2 Inleiding 5 2.1 Historie 5 2.2 Zelfregulering 5 2.3 Stichting

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe VIVAT Groep de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Februari 2016 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2012 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 29) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe SRLEV N.V. de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur,

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door ABN AMRO

Toepassing Code Banken door ABN AMRO Toepassing Code Banken door ABN AMRO 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid Principe Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Governance Principes Governance Principes 2015

Governance Principes Governance Principes 2015 Governance Principes Governance Principes 2015 INHOUD 1. NALEVING GOVERNANCE PRINCIPES ( DE CODE ) EN TRANSPARANTE VERANTWOORDING....1 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN 2 3. RAAD VAN BESTUUR.6 4. RISICOMANAGEMENT..11

Nadere informatie

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code opgenomen met een toelichting over de wijze waarop deze door ddfz worden nageleefd. Art. Principe Bevindingen

Nadere informatie

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code Grondslag Artikel Omschrijving Acties Deel I Code Banken Preambule De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering. Conservatrix N.

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering. Conservatrix N. 1 van 19 Naleving Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars door Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V in 2014 2 van 19 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststelling

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2015

De Goudse. Code verzekeraars 2015 2015 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS VEHEREX. Code Verzekeraars

CODE VERZEKERAARS VEHEREX. Code Verzekeraars Code Verzekeraars 2013 1 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 3 RAAD VAN BESTUUR... 8 4 RISICOMANAGEMENT... 12 5 AUDIT... 14 6 BELONINGSBELEID... 16 2 1 INLEIDING De Governance Principes

Nadere informatie

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS Versie 1 januari 2013 Menzis geeft in dit overzicht een toelichting op de toepassing van de principes uit de Code Verzekeraars. 1. Inleiding Per

Nadere informatie

Toepassing door KAS BANK N.V. van de Code Banken

Toepassing door KAS BANK N.V. van de Code Banken Toepassing door KAS BANK N.V. van de Code Banken KAS BANK voldoet volledig aan de Code Banken door middel van comply op alle onderdelen COMPLY OR EXPLAIN Op 1 januari 2010 is de Code Banken (d.d. 9 september

Nadere informatie

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Inhoud 1. Inleiding 1.1 Verantwoording Code 2. Raad van Commissarissen (door

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. in 2014

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. in 2014 1 van 22 Naleving Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars door Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. in 2014 2 van 22 Inhoud Versiebeheer en colofon... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Vaststelling

Nadere informatie

naar behoren te vervullen.

naar behoren te vervullen. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2012 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Code Banken 2014 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2014 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2014 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Naleving Code 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 11 Hoofdstuk 4 Risico management 16 Hoofdstuk 5 Audit 18 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Code verzekeraars 2012

Code verzekeraars 2012 Code verzekeraars 2012 Contents 1. Inleiding 2 2. Raad van commissarissen 3 3. raad van bestuur 7 4. Risicomanagement 11 5. Audit 13 6. beloningsbeleid 15 code verzekeraars achmea groep 1. InLEIDING Op

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Tekst Code Banken Achmea Bank: Raad van Bestuur Tekst Code Banken Toepassing door Achmea Bank

Tekst Code Banken Achmea Bank: Raad van Bestuur Tekst Code Banken Toepassing door Achmea Bank Tekst Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Principe Code Banken Op de Code Banken is het pas toe of leg uit- beginsel van toepassing. Een bank past de principes

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie