Jaarverslag Dollard College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Dollard College"

Transcriptie

1 Jaarverslag Dollard College 212 1

2 2

3 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie 1.5 Leerlingenaantallen Hoofdstuk 2 Onderwijs 2.1 Onderwijsontwikkelingen 2.2 Passend onderwijs 2.3 Zorgbeleid 2.4 Kwaliteitszorg 2.5 Beoordeling Hoofdstuk 3 Leeromgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid 3.3 Huisvestig/Facilitair 3.4 Digitalisering Hoofdstuk 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers 4.2 Professionalisering personeel 4.3 Functiemix VO 4.4 Gezondheidsmanagement Hoofdstuk 5 Financiën 5.1 Jaarrekening Begroting Risicoanalyse 5.4 Treasury Jaarrekening Bijlagen 3

4 voorwoord>> Raad van Toezicht Wij bieden u hierbij het jaarverslag van 212 van het Dollard College aan. De jaarrekening is vastgesteld door het College van Bestuur en gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Na vaststelling door het College van Bestuur en advies van de auditcommissie hebben wij op grond van de controleverklaring het besluit van het College van Bestuur goedgekeurd. Begin 212 bestond de Raad uit vier personen. In 212 werd de Raad van Toezicht uitgebreid met een nieuw lid dat zich inmiddels om persoonlijke redenen weer heeft teruggetrokken. Met inachtneming van het van toepassing zijnde voordrachtsrecht van de vier medezeggenschapspartijen binnen Onderwijsgroep Noord is de procedure om in de vacature te voorzien, gestart. In 212 heeft de Raad vier keer in formele zin en drie keer in informele zin (op vestigingen) vergaderd. In informele zin heeft de Raad in aanwezigheid van het College van Bestuur drie keer met directeuren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen gesproken. Doel van deze gesprekken is enige voeling te hebben met het binnenste van de organisatie. De auditcommissie is in aanwezigheid van het College van Bestuur twee keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren de jaarrekening 211, de begroting 213 en de ontwikkelingen van de financiële situatie. Het blijft van belang om alert in te spelen op maatschappelijke en politiek gestuurde ontwikkelingen in het onderwijsveld. Omdat Onderwijsgroep Noord een complexe organisatie is met vier stichtingen, twee cao s en een aantal interne uitdagingen, vraagt dit grote creativiteit en scherpe beleidskeuzes. Hierover zijn de Raad en het College van Bestuur intensief in gesprek geweest. Door hard te zijn op de inhoud, maar zacht op de relatie hebben de gesprekken in een prettig en constructief overlegklimaat plaatsgevonden. 4 De kwaliteit van het onderwijs had een prominente plek op de agenda van het College van Bestuur. Over de wijze waarop de kwaliteit binnen Onderwijsgroep Noord wordt vormgegeven heeft de Raad van Toezicht zich uitvoerig laten informeren. De Raad heeft kennisgenomen van het feit dat van de ongeveer 15 opleidingen op de 24 vestigingen er drie zwak zijn en heeft hierover periodiek overleg met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich geëvalueerd aan de hand van een daarvoor bestemd instrument. Het betrof een eerste evaluatie van de gezamenlijke Raad en het College van Bestuur over de Raad als geheel. Bij de volgende evaluatie gaat het om de evaluatie van individuele leden van de Raad van Toezicht. Ook heeft de (remuneratiecommissie van de) Raad, in haar rol als werkgever van het College van Bestuur, in het najaar HRM-gesprekken gevoerd met de leden van het College van Bestuur. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie met het College van Bestuur gesproken over de taakverdeling binnen het College van Bestuur. De taakverdeling is efficiënter geworden en daardoor zijn verantwoordelijkheden duidelijker belegd. Groningen, 21 juni 213 Namens de Raad van Toezicht, Erik Kuik, voorzitter

5 Het College van Bestuur Het jaarverslag van 211 sloten wij af met het vertrouwen dat onze gebundelde kracht, capaciteit, creativiteit en visie binnen het Dollard College het in 212 mogelijk maken om de ambities van onze leerlingen te realiseren. Dat vertrouwen hebben wij onverminderd, ook al moesten we - en dat is in 212 niet anders dan in onze ambities met minder middelen realiseren. En dat stelde nog hogere eisen aan ons allen. Gering geïndexeerde bekostiging vanuit het Rijk en stijgende sociale lasten en pensioenpremies hebben we kunnen opvangen. Hoogwaardig onderwijs organiseren en verzorgen, is wat onze collega s onverkort en succesvol uitvoerden. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Het resultaat van hun inspanningen is dat van de vele onderwijssoorten op de vestigingen er slechts heel weinig de kwalificatie zwak dragen. Ondanks het feit dat de demografische krimp her en der voelbaar en zichtbaar wordt, bleven wij van de gevolgen daarvan in 212 verschoond. Dat neemt niet weg dat wij ons blijven inspannen op de verdere verbetering van de positionering van onze vestigingen. Onderwijsgroep Noord is, als we de goede onderwijsresultaten bezien, met het Dollard College, AOC Terra en rsg de Borgen, een beeldbepalende onderwijsorganisatie in de noordelijke regio s van Nederland. Wij kijken terug op een spannend jaar waarin onderwijskundig, financieel en organisatorisch veel is gepresteerd. Het resultaat van enig jaar is natuurlijk geen eindresultaat, ook het volgende jaar zal niet minder uitdagend zijn. Wij verheugen ons erop ook de uitdaging in 213 weer tot een goed einde te brengen. Groningen, 21 juni 213 Roel Schilt, voorzitter College van Bestuur en Astrid Berendsen, lid van College van Bestuur Het Dollard College is onderdeel van Onderwijsgroep Noord, een organisatie met vele onderwijssoorten. In het verslag van 211 spraken wij over de invoering van de netwerkorganisatie door middel waarvan onze directeuren meer en meer participeren in de totstandkoming van het beleid binnen het geheel van Onderwijsgroep Noord. Daarnaast wordt de besturingsfilosofie herijkt. Immers, omdat de organisatie Onderwijsgroep Noord omvangrijk en complex is, moet de vraag hoe en wat willen wij zijn als onderwijsinstelling opnieuw worden beantwoord. >> Juist als de uitdagingen om te excelleren groot zijn en de marktomstandigheden niet meewerken, wordt een beroep gedaan op het ondernemerschap en de expertise van onze scholen. Met de gebundelde kracht van de stichtingen binnen Onderwijsgroep Noord zien wij nog steeds heel veel nieuwe kansen voor onze organisatie. 5

6 Hoofdstuk 1 De organisatie Het Dollard College is een school voor voortgezet onderwijs in Oost-Groningen en biedt praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het Dollard College heeft vestigingen in de plaatsen Bellingwolde, Oude Pekela, Scheemda, Winschoten en Woldendorp. Het Dollard College maakt samen met AOC Terra en rsg de Borgen deel uit van Onderwijsgroep Noord. 1.1 Missie Onze missie: jongeren in ons verzorgingsgebied begeleiden naar de best mogelijke uitgangspositie voor het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren van hun ambities in de maatschappij. Deze missie is onze bestaansreden. Ze vormt het uitgangspunt voor onze visie op goed onderwijs en geeft richting aan ons dagelijks handelen. Daarom onderstrepen we in een aantal punten wat we met deze (bondige) formulering willen zeggen: Centraal staat de positieve instelling: we gaan ervan uit dat er voor iedereen een plek in de samenleving is waar zijn talenten optimaal tot hun recht komen. Onderwijs is een bewezen waardevolle manier om jongeren te helpen zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de maatschappij. We mogen trots zijn op onze onderwijstraditie en ervaring. De best mogelijke uitgangspositie is voor ieder individu anders en vereist dus aandacht voor individuele behoeftes. Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overbrengen; om tot je recht te komen in de samenleving moet je ook de juiste instelling hebben. Het aanleren daarvan zien we als wezenlijk onderdeel van onze taak. Tot de juiste instelling rekenen we houdingen als: tolerantie, veranderingsgezindheid, zelfreflectie en wijsheid. Bovenal hebben jongeren een veilige basis nodig; daarom geven we onderwijs met grote betrokkenheid, dichtbij de doelgroep Visie Onze visie: om in onze missie te slagen moet het Dollard College een leerlinggerichte school zijn en een professionele organisatie. Ook in onze visie hebben de begrippen een specifieke, welomschreven betekenis. Onder leerlinggericht verstaan we: We streven er naar de leerstof en de activiteiten zo aan te bieden dat leerlingen deze als betekenisvol ervaren. Leerlingen en docenten staan stil bij de betekenis van leerstof en opdrachten voor henzelf, elkaar, anderen en hun omgeving. De leerlingen leren zoveel mogelijk ervarenderwijs. Wij moedigen hen aan om hun (leer) ervaringen serieus te nemen en hun keuzes erop te baseren. Wij streven naar brede vorming, optimale zelfstandigheid van leerlingen en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Wij creëren een veilige en doelgerichte leeromgeving, met doorlopende leer- en begeleidingslijnen, zodat de leerlingen zich geborgen weten en de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. De relatie tussen docenten en leerlingen is gebaseerd op respect, samenwerking en betrokkenheid. Ook de moderne, praktijkgerichte leeromgeving en de moderne, effectieve hulpmiddelen dragen bij aan een sfeer die leerlingen uitdaagt om het beste uit henzelf te halen. Wij bieden ons onderwijs in de woonomgeving van de leerling aan. Onder professionele organisatie verstaan we: De school is een lerende organisatie. Reflectie en evaluatie zijn vanzelfsprekende begrippen. De school communiceert open naar binnen en naar buiten. Korte communicatielijnen en sturing op resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid kenmerken de organisatie. De school heeft aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers en biedt daartoe ruime mogelijkheden.

7 1.3 Strategische beleidsdoelen De beleidsdoelen voor de komende jaren zijn verwoord in het strategisch beleidsplan. Deze doelen worden verder uitgewerkt / geconcretiseerd in de vestigingsjaarplannen. De verbindende schakel hierbij is de kaderbrief van het College van Bestuur. Hierin staat wat het College van Bestuur van de vestiging verwacht en wat zij zal doen om die verwachtingen te faciliteren. Het strategisch beleidsplan is ambitieus. Gelet op 1.4 de noodzakelijke bezuinigingen, met name op formatie, is gekeken welke beleidsdoelen wenselijk én haalbaar zijn. Voor zijn de volgende prioriteiten benoemd: Professionalisering Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken Taal en rekenen Passend onderwijs Twee overige thema s: demografische krimp en relatiemanagement. De organisatie Raad van Toezicht College van Bestuur Bestuursbureau Vestiging Bovenburen/ De Flint Vestiging Bellingwedde Vestiging Hommesplein/ Stikkerlaan Vestiging Pekela Governance Het Dollard College is een organisatie voor Voortgezet Onderwijs (VO) en daarmee een instelling die publieke taken uitvoert met door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. In de bestuurlijke verhoudingen met de rijksoverheid heeft het Dollard College een grote mate van autonomie om deze taken uit te voeren. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel, de wet- en regelgeving, de kaders en randvoorwaarden. Het Dollard College is als maatschappelijke onderneming verantwoordelijk voor de prestaties met betrekking tot de publieke taken in de regio en de horizontale en verticale verantwoording die daarover moet worden afgelegd. Vestiging Scheemda Vestiging Woldendorp Campus Winschoten Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden. Onderwijsinstellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. Het interne toezicht wordt bij het Dollard College uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Naarmate de instellingen hun corporate governance beter in orde hebben, kan het toezicht vanuit de rijksoverheid worden beperkt, zonder ooit geheel te verdwijnen. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen intern toezicht, bestuur, verantwoording en extern toezicht. In de statuten van het Dollard College is rekening gehouden met de bepalingen van de Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. 7

8 In verband hiermee zijn tevens reglementen opgesteld, en door de Raad van Toezicht vastgesteld, voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarnaast is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling) vastgesteld. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarmee zijn voor de Raad van Toezicht de belangrijkste randvoorwaarden voor het adequaat uitoefenen van haar toezichthoudende taak gecreëerd. Ontwikkeling leerlingenaantallen Leerlingen per opleiding Basisvorming lwoo Basisvorming avo/vmbo lwoo vmbo havo vwo pro Totaal Leerlingen per vestiging Bellingwedde Pekela Scheemda Bovenburen Hommesplein-Stikkerlaan Campus Winschoten Woldendorp De Flint Totaal Leerlingenaantallen Onderzoek demografische krimp In 212 zijn we een project gestart om de gevolgen van de demografische krimp voor het Dollard College te onderzoeken. Intern werd het project georganiseerd en begeleid door de netwerkgroep demografische krimp. Met subsidie van de Provincie Groningen is een procesbegeleider van Stamm CMO ingehuurd voor dit project. In samenwerking met Stamm is vervolgens op basis van meerjarige leerlingprognoses een uitgebreide analyse gemaakt van de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen voor het onderwijsaanbod, de financiën, de personeelsformatie en de huisvesting. Vervolgens zijn er per vestiging bijeenkomsten gehouden over de uitkomsten van die analyse en mogelijke oplossingsrichtingen. Tenslotte is een dergelijke bijeenkomst op Dollard-breed niveau gehouden. Begin 213 ontvangt het College van Bestuur het eindrapport van de netwerkgroep over dit project. De opbrengsten en aanbevelingen worden dan meegenomen in het positioneringstraject van het Dollard College. 8 Positionering Gezien de toekomstige demografische krimp in Oost-Groningen en de slechte huisvesting in Winschoten hebben het Managementteam en het College van Bestuur regelmatig de positionering van het Dollard College besproken.

9 Uitgangspunten: Onderwijskwaliteit: Dollard College als één geheel met borging doorlopende leerlijnen. Deconcentratie handhaven waar mogelijk, anticiperen op concentratienoodzaak. In april heeft het College van Bestuur gekozen om de brede onderbouw te handhaven en in Winschoten voor de onderbouw gebruik te maken van de faciliteiten van de vestigingen Campus en Hommesplein. Bij de uitwerking hiervan bleek bij het managementteam de behoefte te bestaan nog eens met elkaar te bespreken wat dit voor de vestigingen en voor het Dollard College als geheel betekent. Hebben alle leden van het managementteam dezelfde beelden en hoe zien zij de onderlinge samenwerking? Is het een scholengemeenschap of een gemeenschap van scholen? Daarom is besloten om nog een aantal managementteamsessies te wijden aan het thema samen sterk. Aan de hand van de huidige missie en visie is gekeken wat dit betekent voor a) de leerling en b) samen sterk. Wat merkt de leerling van de visie en wat beloven we de leerling. En wat betekenen die beloften voor de samenwerking tussen de vestigingen. De discussie over positionering wordt uiteraard gevoerd in samenhang met het krimp-traject en de identiteitsdiscussie en transitie van Onderwijsgroep Noord. Scheemda Sinds het cursusjaar maakt de vestiging Scheemda deel uit van de organisatorische eenheid Hommesplein/Stikkerlaan. Consequentie hiervan is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden: de leerlingen die vmbo de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen, krijgen hun lessen op de Stikkerlaan. Gelet op het te verwachten geringe aantal nieuwe eerstejaars in Scheemda, zal deze vestiging met ingang van augustus 213 geen instroomvestiging voor het eerste leerjaar meer zijn. Hoofdstuk 2 Onderwijs 2.1 Onderwijsontwikkelingen Overzicht aangeboden onderwijsvormen in 212 Vestiging Onderwijsvorm Bellingwedde onderbouw, vmbo-theoretische leerweg Bovenburen/ leerwegondersteunend De Flint onderwijs, praktijkonderwijs Campus vmbo-beroepsgerichte leerwegen Hommesplein/ onderbouw, vmbo, havo, Stikkerlaan vwo, ISK Pekela onderbouw, vmbo theoretische en beroeps- gerichte leerwegen Scheemda onderbouw, vmbo theoretische leerweg Woldendorp onderbouw, vmbo theoretische en beroeps- gerichte leerwegen Opbrengstgericht werken Alle vestigingen hebben in meer of mindere mate een start gemaakt met opbrengstgericht werken. Wij willen het maximale uit de leerling halen, passend bij zijn/haar niveau. Dit gebeurt vanuit de visie dat op alle niveaus - bestuur, schoolleiding, docenten en leerlingen - de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen continu worden bijgehouden en geanalyseerd en vervolgens gebruikt worden om gericht actie te ondernemen (PDCA-cyclus). Taal en rekenen Vanuit het vastgestelde strategisch beleidskader taal en rekenen Onderwijsgroep Noord is bij het Dollard College in verschillende trajecten gewerkt aan verdere implementatie van het taal en rekenbeleid. Doelstelling was om op alle niveaus de leerlingen voldoende voor te bereiden op de pilotrekentoets van voorjaar 212. De stichtingsbrede expertisegroepen taal en rekenen hebben de werkgroepen op de vestigingen verder ondersteund bij de implementatie van het taal en rekenbeleid. Rekenen heeft een vaste plaats op het curriculum van de vestigingen en met behulp van de Cito-volgtoetsen worden de leerlingresultaten in beeld gebracht. 9

10 Bestuursakkoord Voortgezet Onderwijs / Prestatiebox: Voor het voorgezet onderwijs heeft de minister met de VO-raad eind 211 een bestuursakkoord gesloten. In dit akkoord worden de beleidsprioriteiten zoals die zijn gepresenteerd in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 22 Een krachtig beroep! verder uitgewerkt en samengenomen. De intentie daarbij is dat de scholen ruimte hebben de landelijke prioriteiten te vertalen naar het eigen schoolbeleid en dat ze daarbij kunnen uitgaan van hun eigen startsituatie. De uitwerking en financiering is geregeld via de regeling Prestatiebox. Alle vestigingen van het Dollard College hebben een nulmeting uitgevoerd op de indicatoren vanuit dit bestuursakkoord. In het onderwijsberaad van het Dollard College, bestaande uit alle vestigingsdirecteuren en teamleiders, zijn vervolgens de gezamenlijke streefdoelen geformuleerd. Inhoudelijk sluit het traject goed aan bij de door het College van Bestuur geformuleerde ambities in de kaderbrief De ambities op het gebied van taal en rekenen, opbrengstgericht werken en professionalisering zijn door de vestigingen gezamenlijk uitgewerkt en vastgelegd in de vestigingsjaarplannen en bijbehorende scholingsplannen. 2.2 Passend onderwijs Het wetsvoorstel passend onderwijs brengt verschillende veranderingen met zich mee. Van veranderingen op het niveau van samenwerkingsverbanden tot veranderingen in de zorgstructuur binnen de vestigingen en de invoering van de zorgplicht met ingang van het schooljaar De Onderwijsgroep Noord-brede netwerkgroep passend onderwijs heeft in 211 voor zover mogelijk de consequenties van het wetsvoorstel in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een door het College van Bestuur vastgesteld plan van aanpak. Begin 212 heeft de netwerkgroep zich samen met het College van Bestuur bezonnen op de werkwijze. Daarbij is gezamenlijk het volgende besloten: De voorbereiding van de (nieuwe) samenwerkingsverbanden VO wordt met voorrang opgepakt. Er wordt een Onderwijsgroep Noord-brede uitwisselgroep ingericht, bestaande uit vijf VO-directeuren vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden en een bestuursadviseur. Het eigenaarschap passend onderwijs wordt overgedragen aan de onderwijsberaden. Dit is ook bij het Dollard College gebeurd. 1 Het geheel wordt voor heel Onderwijsgroep Noord inhoudelijk en procesmatig begeleid door twee bestuursadviseurs en één directeur. Om goed in te kunnen spelen op (veranderende) wetgeving, wordt er zowel aanbodgericht gewerkt (activiteiten vanuit het plan van aanpak) als vraaggericht op vragen vanuit de stichtingen van Onderwijsgroep Noord, waaronder het Dollard College. Voor het voortgezet onderwijs vindt de invoering van passend onderwijs voornamelijk plaats via de samenwerkingsverbanden. Directeuren van de vestigingen nemen deel aan de besturen van de samenwerkingsverbanden. Het Dollard College neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Groningen Ommeland 2.2. In de uitwisselgroep wisselen de directeuren van de stichtingen van Onderwijsgroep Noord onderling ervaringen en documenten uit. Er is een routeplanner ontwikkeld waarin de verschillende aspecten van passend onderwijs zijn uitgewerkt met een tijdsplanning. Belangrijke onderwerpen van 212 waren de visie, de uitgangspunten, de te kiezen rechtsvorm, de stemverhoudingen, tekenbevoegdheid en financiën. Verder is elke vestiging gestart met het opstellen van het ondersteuningsprofiel. Deze profielen worden in 213 afgerond. Het Dollard College is daarnaast gestart met trainingen voor omgaan met verschillen. 2.3 Zorgbeleid Meldcode huiselijk geweld en mishandeling De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt naar verwachting vanaf juli 213 verplicht voor organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren. Het doel van de verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat daarbij niet alleen om melding van leerlingen/cursisten die slachtoffer zijn, maar ook om vermoedelijke plegers en getuigen. De meldcode bevat een 5-stappenplan dat medewerkers ondersteunt een bijdrage te leveren aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het College van Bestuur heeft de meldcode voor het Dollard College op 26 maart 212 vastgesteld en gepubliceerd. De meldcode is gepubliceerd op de portal.

11 Voortijdig schoolverlaten In toenemende mate is de afgelopen jaren aandacht besteed en inzet gepleegd om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Het Dollard College neemt in de provincie Groningen deel aan het convenant Voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). VSV-cijfers Dollard College 25/6 Totaal VSV s 34 % VSV 1.3% 26/7 27/8 28/9 29/1 21/ % % % % % Het Dollard College heeft de doelstelling uit het convenant niet gehaald. In had het Dollard College 35 voortijdig schoolverlaters, terwijl de doelstelling was om maximaal 2 te hebben. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in is niet gedaald ten opzichte van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Landelijk gezien scoort het Dollard College wel goed, aangezien het landelijke percentage in op 3% lag. In alle RMC regio s zijn ondertussen nieuwe, prestatiegerichte convenanten afgesloten voor de periode Onderdelen daarvan zijn een prestatiesubsidie en een subsidie voor de regio voor een regionaal programma voortijdig schoolverlaten. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 216 landelijk nog maar maximaal 25. zijn. In de convenanten wordt extra ingezet op een doorlopende leerlijn vmbo-mbo en een integrale aanpak op zorg, veiligheid en arbeidsmarkt. Met ingang van de nieuwe convenanten is ook een nieuwe bekostiging ingevoerd. Zo krijgen scholen een vaste voet (afhankelijk van het aantal leerlingen) en een prestatiedeel. De prestaties worden bekeken aan de hand van landelijke normen. Indien de doelstellingen niet worden behaald, krijgt de instelling alleen de vaste voet. 2.4 Kwaliteitszorg In 212 is Onderwijsgroep Noord-breed, waaronder bij het Dollard College, een vervolg gegeven aan het project kwaliteitszorg. De belangrijkste doelen van het project in 212 waren het verder ontwikkelen en invoeren van de kwaliteitsaspecten, het verder ontwikkelen van het managementinformatiesysteem, het ondersteunen van de scholen bij hun deelname aan Schoolkompas en het houden van audits. Handboek Kwaliteitszorg en kwaliteitsaspecten Het Handboek Kwaliteitszorg, waarin kwaliteitszorgbeleid, -procedures en -instrumenten worden beschreven, begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. De meeste kwaliteitsaspecten in het handboek zijn inmiddels uitgewerkt in procedurebeschrijvingen, instrumenten en normen. Dit is in samenwerking met de kwaliteitscoördinatoren van de vestigingen gedaan. De beoogde communicatie over en beschikbaarstelling van het handboek en de kwaliteitsaspecten zijn onder andere gerealiseerd door plaatsing op de portal van het Dollard College. Het beschikbaar hebben van de uitgeschreven kwaliteitsaspecten is nog geen garantie dat dit actief wordt uitgevoerd in de praktijk van onze scholen. Om dat te bereiken hebben we, ook in 212, actief de kwaliteitsaspecten op de relevante momenten onder de aandacht gebracht van de vestigingen en hun directeuren. De kwaliteitszorgcoördinatoren op de vestigingen vervullen hierin een belangrijke rol. Op deze wijze hebben we de cultuur van het werken aan en borgen van kwaliteitszorg ook in het afgelopen jaar weer versterkt. Overzicht schoolloopbaan In 212 was er vanuit de scholen de specifieke vraag naar instrumenten om de rendementen in het VO te kunnen bekijken en berekenen conform de werkwijze van de inspectie. Dit is nodig voor een goede PDCA-cyclus ten aanzien van de rendementen in het onderwijs. Daartoe is een workshop rendementen gegeven aan kwaliteitscoördinatoren en directeuren. Daarnaast heeft de afdeling Deelnemersadministratie een Excel-overzicht ontwikkeld waarmee van jaar tot jaar gevolgd kan worden hoe de schoolloopbaan van een leerling eruitziet, met overgang, zittenblijven en op- en afstroom naar een ander niveau. Zo kan geanalyseerd worden waar de sterke en zwakke punten in de school zitten en kunnen bijvoorbeeld verbanden worden gelegd met het instroomadvies van de basisschool. Dit overzicht zal jaarlijks na de teldatum van 1 oktober gemaakt worden en is nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem. Managementinformatiesysteem De behoefte om te sturen op betrouwbare en makkelijk toegankelijke informatie groeit; het schoolloopbaanoverzicht is daar een voorbeeld van. In de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Bestuur is gesteld dat het Managementinformatiesysteem (MIS) van Onderwijsgroep Noord verder moet worden uitgebouwd om beter te kunnen sturen op onder andere de onderwijskundige rendementen. 11

12 Wij hebben eind 212 de mogelijkheden verkend van managementinformatiesystemen op basis van het leerlingadministratiepakket SOM, waar het Dollard College gebruik van maakt. In 213 hoopt het College van Bestuur over de invoering van nieuwe deelsystemen een besluit te nemen. Er wordt één samenhangend managementinformatiesysteem nagestreefd, waarin financiële, personele en onderwijsgerichte indicatoren worden opgenomen. De doorontwikkeling van de managementinformatiesystemen gericht op het onderwijs sluiten aan bij de ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht werken. Personeelsenquête Door de projectgroep kwaliteitszorg is een personeelsenquête ontwikkeld, getest en inmiddels door de netwerkgroep kwaliteitszorg vastgesteld voor gebruik binnen Onderwijsgroep Noord. Ook dit is een sturingsinstrument ten behoeve van de schoolleiding in het personeelsbeleid. De projectgroep heeft een jaarkalender kwaliteitszorg ontwikkeld, waarin dit onderzoek door elke vestiging van het Dollard College opgenomen kan worden. Managementkalender Om verbinding te krijgen tussen de beleidscyclus van Onderwijsgroep Noord en de kwaliteitszorg is een managementkalender in ontwikkeling waarin de beleidscyclus en de kwaliteitscyclus beide zijn opgenomen en op elkaar afgestemd in de tijd. Deze managementkalender is in concept klaar. Schoolkompas Met de ontwikkeling van het Schoolkompas (www. schoolkompas.nl) in 212 is een volgende stap gezet in het verlengde van Vensters voor Verantwoording. Schoolkompas helpt leerlingen van 12 groep 8 en hun ouders bij het maken van de belangrijke keuze voor een middelbare school. Schoolkompas helpt de toekomstige brugklasser en ouders te ontdekken welke scholen het beste aansluiten bij hun wensen. Het is geen kieswijzer die één school aanwijst als beste keus. Schoolkompas biedt de mogelijkheid verschillende scholen/vestigingen te vergelijken op een zestiental onderwerpen, waaronder tevredenheid leerlingen en ouders, veiligheid, medezeggenschap, groepsgrootte, leerwinst, examenresultaten en oordeel inspectie. Het merendeel van deze gegevens in Schoolkompas wordt vanuit Vensters voor Verantwoording gegenereerd. Vestigingen hebben de mogelijkheid deze informatie van detaillering en toelichting te voorzien. In november 212 werd Schoolkompas landelijk gelanceerd. Alle vestigingen van het Dollard College hadden hun kompas ruim voor de Open Dagen van januari 213 gevuld. Audits Voor de zomervakantie 212 is het Handboek Audits VO opgeleverd; dit instrument is klaar. In het handboek worden werkwijze en procedures met betrekking tot de interne audits beschreven. Alle vestigingen van het Dollard College hebben een audit gehad en aan een audit meegedaan. De audits maken ook deel uit van de kwaliteitscyclus van Onderwijsgroep Noord waarbij elke vestiging tenminste één keer in de vier jaar wordt geaudit; de uitkomsten worden in de vestigingsjaarplannen meegenomen.

13 Klachten De klachtenregeling van het Dollard College is erop gericht om klachten in eerste instantie op te lossen zo dicht mogelijk bij de plek waar ze ontstaan. Als dit niet lukt, kan de klacht bij het College van Bestuur worden neergelegd en vervolgens bij de externe Landelijke Klachtencommissie (LKC). In 212 bereikte een zevental klachten het College van Bestuur. Drie daarvan werden alsnog door de directeur van de betreffende vestiging naar tevredenheid afgehandeld en drie door het College van Bestuur. Eén klacht werd ingediend bij de LKC, die voor deze klacht terugverwees naar het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft deze klacht vervolgens afgehandeld, waarop de klager de klacht niet verder heeft doorgezet. 2.5 Beoordeling Hiermee willen we de kwaliteit van begeleiding, advisering en determinatie verder verbeteren, zowel op leerlingniveau, klasniveau als op schoolniveau. Ook vanuit de wet- en regelgeving worden de komende jaren voorwaarden gesteld op het gebied van leerlingvolgsystemen, toetsen en referentieniveaus taal en rekenen. Met het invoeren van het Cito Volgsysteem voldoet het Dollard College voor een belangrijk deel al aan deze voorwaarden. In het schooljaar hebben alle vestigingen van het Dollard College het Cito Volgsysteem ingevoerd en nemen ze tenminste toets, 1 en 2 af. Tevens zijn acties gestart om de resultaten van de toetsen te integreren in het determinatiebeleid van de scholen. Ook benutten de scholen het Cito Volgsysteem in het kader van het opbrengstgericht werken. Examenresultaten Cito Volgsysteem Het Cito Volgsysteem is een genormeerd leerlingvolg- en toetssysteem. Met dit volgsysteem worden de prestaties van leerlingen op kernvaardigheden (rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels) vanaf het moment van binnenkomst in de brugklas tot en met het eind van de tweede klas getoetst. Vestiging In onderstaand schema zijn de slagingspercentages 212 per vestiging en per leerweg aangegeven. Leerweg Geslaagd % aantal Bellingwedde Hommesplein Pekela Campus Scheemda Woldendorp Theoretische leerweg Theoretische leerweg HAVO VWO Gymnasium Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Afgewezen % aantal

14 Inspectiezaken Bestuurlijk overleg met inspectie Op 26 juni 212 heeft de inspectie in haar jaarlijkse gesprek met het College van Bestuur gesproken over de kwaliteit van de vestigingen van het Dollard College. In dat gesprek heeft de inspectie onder andere aangegeven welke risico s zij ziet en welke mogelijke consequenties dat heeft voor het toezicht. De inspectie en het College van Bestuur hebben gezamenlijk geconstateerd dat veel VO-afdelingen van het Dollard College te kampen hebben met knelpunten in het onderbouw- en/of bovenbouwrendement. Voor wat betreft het onderbouwrendement is er al het nodige gedaan ten aanzien van analyse van oorzaken en het nemen van maatregelen. De effecten hiervan moeten op langere termijn zichtbaar worden. Voor het bovenbouwrendement is er vooralsnog minder zicht op waar de knelpunten liggen. Zowel het onderbouw- als het bovenbouwrendement worden door de stafafdeling Onderwijs & Kwaliteitszorg, samen met de vestigingen, onderzocht. Een deel van het probleem is al bekend. Oorzaken hiervan zijn vooral van administratieve aard en kunnen eenvoudig worden verholpen. Afgesproken werd dat de inspectie in het najaar de onderbouwafdelingen van de vestigingen Pekela, Woldendorp en Stikkerlaan zou bezoeken om een beter beeld te krijgen van de doorgaande leerlijn vmbo basisberoepsgerichte leerweg mbo niveau 2. Daarnaast zou de inspectie op de vestiging Hommesplein de afdelingen vmbo theoretische leerweg, havo en vwo bezoeken. Inspectiebezoek Campus Winschoten De Inspectie van het Onderwijs heeft in juni 212 een onderzoek uitgevoerd op de Campus Winschoten, afdeling vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van de wet- en regelgeving. Aanleiding voor dit onderzoek was het niet kunnen beoordelen van de opbrengsten van de afdeling vmbobasisberoepsgerichte leerweg door de inspectie, omdat leerlingen in deze opleiding niet een formeel examen doen. De Campus heeft een specifiek onderwijsconcept waarin wordt voorzien in een doorgaande leerlijn van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg naar mbo niveau 2. Er is sprake van een drempelloze overgang naar het mbo, 14 waarbij geen sprake is van examinering van de vmbo-basisberoepsgerichte opleiding. Het doel van deze aanpak is onder andere het verminderen van de tussentijdse uitval van leerlingen. De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op de afdeling vmbo-basisberoepsgerichte leerweg van deze vestiging als voldoende beoordeeld en kende het basisarrangement toe. De huidige aanpak op de Campus met betrekking tot de examinering van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg moet worden aangepast vanwege veranderde wet- en regelgeving en is onderwerp van gesprek bij het managementteam. Inspectiebezoeken in het najaar In oktober 212 heeft de inspectie de onderbouwafdelingen van de vestigingen Pekela, Woldendorp en Stikkerlaan bezocht om een beter beeld te krijgen van de doorgaande leerlijn vmbo basisberoepsgerichte leerweg mbo niveau 2. Alle drie vestigingen werden als voldoende beoordeeld. De vestigingen Pekela en Woldendorp kregen daardoor een basisarrangement. De vestiging Stikkerlaan kreeg dit niet omdat deze vestiging geen bovenbouwafdeling kent. Daarnaast bezocht de inspectie op de vestiging Hommesplein de afdelingen vmbo theoretische leerweg (Kwaliteitsonderzoek) en havo en vwo (Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering). Het onderzoek vmbo theoretische leerweg was in 212 nog niet afgerond. De afdeling havo werd als voldoende beoordeeld en kreeg een basisarrangement. De afdeling vwo vertoonde nog tekortkomingen en bleef vooralsnog onder een geïntensiveerd toezicht. Met de inspectie is de afspraak gemaakt dat de opbrengsten in 213 weer van voldoende niveau zullen zijn.

15 Overzicht arrangementen Vestiging Datum onderzoek Soort Soort onderzoek onderzoek Arrangement Arrangement Bellingwedde Voldoende Woldendorp Campus Winschoten vmbobasisberoepsgerichte leerweg Campus Winschoten Steekproefonderzoek Onderwijsjaarverslag Steekproefonderzoek Onderwijsjaarverslag Kwaliteitsonderzoek Hommesplein havo Hommesplein vwo Hommesplein vmbo-theoretische leerweg De Flint Pekela vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stikkerlaan onderbouw vmbo-basisen kaderberoepsgerichte leerweg Woldendorp vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Niet van toepassing; kleine onderrealisatie Basisarrangement Steekproefonderzoek Onderwijstijd Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsonderzoek Kwaliteitsonderzoek Kwaliteitsonderzoek Basisarrangement Basisarrangement Kwaliteitsonderzoek Niet van toepassing; is alleen onderbouw Kwaliteitsonderzoek Basisarrangement Zomer Voldoende Basisarrangement Geïntensiveerd toezicht tot 213 Loopt nog Opbrengsten In de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, met name doorstroomgegevens en examenresultaten. Hieronder staan deze aspecten voor het jaar 212 vermeld. Vestiging Leerweg Bellingwedde Campus Hommesplein Theoretische leerweg + 1 Theoretische leerweg havo vwo Theoretische leerweg Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg Pekela Scheemda Woldendorp Rendement onderbouw* % in % van Gemiddeld leerjaar 3 3e leerjaar cijfer zonder naar diploma centraal zittenblijven zonder examen zittenblijven ,4 6, 6,4 6,2 6,4 6,3 6,4 5,8 6,2 * = gemiddeld, - = onder gemiddeld, -- = ruim onder gemiddeld, + = bovengemiddeld, ++ = ruim boven gemiddeld 15

16 Onderwijstijd Het voortgezet onderwijs kent minimumnormen voor onderwijstijd. Alle leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw hebben recht op minimaal 1 klokuren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 7 uur. De vestigingen hebben in vrijwel alle gevallen voldoende onderwijstijd in het schooljaar gerealiseerd. Op vrijwel alle vestigingen wordt de minimale norm van 1 uur behaald. De gesignaleerde tekorten zijn dermate marginaal dat ze niet problematisch zijn. Het centraal gebruikte leerling-registratie en volgsysteem SOM is vanaf 212 operationeel. Dit systeem werkte echter, als het gaat om het op een betrouwbare wijze rapporteren van onderwijstijd, in 212 nog niet geheel adequaat. Schriftelijk onderzoek onderwijstijd De afdeling vmbo-(gemengd)theoretische leerweg van de Campus Winschoten viel binnen de steekproef onderzoek onderwijstijd van de inspectie. Door middel van het invullen van een vragenlijst heeft deze vestiging medewerking verleend aan dit onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een minimale onderrealisatie was van onderwijstijd. Deze onderrealisatie heeft verder geen gevolgen. Hoofdstuk 3 Leeromgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit Het Dollard College maakt kennis met andere culturen door reizen, uitwisselingen, de (nieuwe) media en doordat er steeds meer leerlingen uit andere culturen in de klas zitten. De multiculturele samenleving is een gegeven. Wij willen dat onze leerlingen in deze multiculturele samenleving hun grenzen leren verleggen. Dat begint met een open en respectvolle manier van omgaan met mensen uit andere culturen. Internationalisering is daarvoor een uitstekende, aansprekende manier. Het Dollard College vindt internationalisering van belang en laat dat zien in verschillende projecten. Er wordt deelgenomen aan internationale debatwedstrijden en er vinden diverse succesvolle uitwisselingen plaats met scholen uit Duitsland, Denemarken, Polen, Italië, Engeland, Tsjechië en - buiten Europa - Japan. De leerlingen van het vijfde jaar van de vestiging Hommesplein doen ieder jaar mee aan een uitwisseling met scholen uit Europa en Japan. De uitwisseling is onderdeel van het studieprogram16 ma. De partnerscholen komen uit Italië (Dolo), Polen (Plonsk), Engeland (Londen) en Japan (Sakura). De vestiging Pekela neemt deel aan Committee Europe (culturele uitwisselingen) met tien internationale scholen. Dit jaar was de samenkomst in Aarhus, Denemarken met het thema Euro Vikings. Met de partnerschool in Grossefehn is een nieuw projectplan geschreven dat in 212 is gestart en tot 214 loopt. Het plan houdt contacten en excursies in binnen- en buitenland in voor de eerste, tweede en derde klassen. De vestiging Bellingwedde heeft al 23 jaar goede contacten met de Ludgerusschule in Rhede. Ze hebben samen les in de Duitse-Nederlandse spreekvaardigheid en ze sporten met elkaar. Zo bereiken de vestigingen dat al hun leerlingen een keer in contact komen met het buitenland. De grote waarde van internationalisering voor onze leerlingen is dat het grensverleggend en horizonverbredend is. De vestiging Bovenburen/De Flint heeft in 212 met subsidie voor internationale projecten van het Europees Platform het project World of work gerealiseerd. In 212 sloot vestiging De Flint het Europees project af met Woodlands Highschool uit Cardiff en de Schule an der Rolandsmauer uit Osnabrück. Het thema was Supporting our students. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op armoede in de betrokken landen. Leerlingen informeerden elkaar over hun sociale omstandigheden. Tijdens de uitwisselingsbezoeken werden lessen gegeven over armoede en werkloosheid. Docenten besteedden aandacht aan de rechten van het kind en concludeerden dat een grote groep kinderen in sociaal deprimerende omstandigheden hun weg naar de toekomst moeten vinden. Gelukkig kon de school deze leerlingen tijdens de uitwisselingsbezoeken een fantastische tijd bezorgen waar alle betrokkenen met veel genoegen op terug kijken. Uiteraard was dit voor de Flint reden om een volgend project aan te vragen met de partnerschool in Cardiff. De komende jaren wordt gewerkt aan het thema Werken aan werk. 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid Als Dollard College willen we leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden, zowel vanuit sociaal als fysiek oogpunt. Veiligheid is voor ons onder andere een voorwaarde voor persoonlijke groei. Daarom hebben we in 211 de basis gelegd in de notitie Arbo- Veiligheidsbeleid Onderwijsgroep Noord om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn binnen onze instellingen te vergroten. In aansluiting op de notitie hebben de vestigingen in 212 de uitgangspunten vertaald naar de eigen

17 specifieke situatie en vastgelegd in hun schoolveiligheidsplan. Zo verantwoordt de vestiging jaarlijks hoe zij haar schoolveiligheid organiseert, evalueert, verbetert en borgt. Vanaf augustus 212 is voor alle vestigingen de incidentenregistratie een wettelijke verplichting. Trends uit deze registratie kunnen het jaar daarop in het schoolveiligheidsplan worden gebruikt om bijstellingen te doen. Het merendeel van de vestigingen van het Dollard College had voor de wettelijke verplichting een incidentenregistratie op papier. In 213 zal worden onderzocht of dit eenvoudig kan worden gedigitaliseerd. Om de vestigingen op weg te helpen met het schrijven van het schoolveiligheidsplan is voor één van hen een volledig uitgewerkt schoolveiligheidsplan gemaakt. De vestigingen hebben dit als voorbeeld kunnen gebruiken. Naast borging in het schoolveiligheidsplan is schoolveiligheid toegevoegd als gespreksonderwerp in het periodieke voortgangsgesprek tussen het College van Bestuur en de verschillende directeuren. Schoolveiligheid maakt ook deel uit van het inspectiekader dat zowel door inspectie als ons periodiek wordt geaudit. Inmiddels hebben bij het Dollard College vier van de zeven vestigingen een schoolveiligheidsplan. Doelstelling is dat begin 213 elke vestiging een schoolveiligheidsplan heeft. 3.3 Huisvesting/Facilitair Huisvesting In het G-gebouw van de vestiging Hommesplein in Winschoten waren leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) gehuisvest. Deze zijn door het COA voor het overgrote deel overgeplaatst naar de school bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel, een klein deel van de leerlingen is geplaatst op de vestiging Scheemda van het Dollard College. Vanwege de slechte staat van het G-gebouw is dit eind 212 gesloopt. Inkoop In 212 heeft de afdeling Huisvesting & Facilitair van Onderwijsgroep Noord onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van collectieve inkoop. Reden voor dit onderzoek was de belangstelling vanuit het managementteam van het Dollard College naar de opbrengsten van de inkoopverbeterslag in 25. Bij het onderzoek zijn de belangrijkste inkoopverantwoordelijken betrokken, waaronder het College van Bestuur, managementteam, stafmedewerkers en bestellers. Het onderzoek heeft zich gericht op het inkoopbeleid, inkoopproces, draagvlak onder betrokkenen bij collectieve inkoop en de feitelijk gerealiseerde besparingen. De voornaamste conclusies en aanbevelingen zijn: Collectieve-inkoop heeft bij het Dollard College geleid tot een structurele jaarlijkse besparing op directe kosten van ongeveer 3.,-. Winst valt nog te behalen op indirecte kosten door onder andere het aantal leveranciers en facturen te verminderen; Op een aantal segmenten die nog niet collectief worden ingekocht, kunnen extra besparingen worden gerealiseerd, waaronder de segmenten afvalinzameling, kleine inventaris en groot onderhoud; Door meer multidisciplinair in te kopen, ontstaat er meer begrip en draagvlak voor bepaalde inkoopkeuzes. Concreet betekent dit dat in nauw overleg met de vestigingen en afdelingen van het bestuursbureau een aanbesteding wordt voorbereid en uitgevoerd; Per inkoopsegment moet vooraf een communicatiestrategie worden bepaald. Effectieve communicatie leidt tot meer draagvlak. Herschrijven van het inkoopbeleid en dit opnieuw onder de aandacht brengen. Gebleken is dat veelal door directiewisselingen het inkoopbeleid uit beeld raakt; Langlopende leveranciers-relatie (partner in business) leidt veelal tot extra besparing omdat men beter op elkaar is ingespeeld; Per inkoopsegment moeten prestatie-indicatoren worden vastgesteld zodat er een instrumentarium ontstaat om de voortgang te bewaken. Hierdoor ontstaan doelstellingen en worden resultaten inzichtelijk. In 213 zal de afdeling Huisvesting & Facilitair de conclusies en aanbevelingen ter hand nemen en integreren in het inkoopbeleid en -proces. Vanuit het convenant duurzaam inkopen blijft de doelstelling in beeld om in 215 1% duurzaam in te kopen. Om dit te realiseren wordt bij elk nieuw aanbestedingstraject deze doelstelling als specifiek aandachtspunt opgenomen. Leveranciers dienen aan te geven hoe zij aan de duurzaamheidsdoelstelling een bijdrage kunnen leveren. Zo hebben we met onze leverancier voor kantoorartikelen de afspraak gemaakt om te meten hoeveel eco artikelen er worden besteld en wordt het aantal leveringen gereduceerd door een bestelling pas uit te leveren op het moment waarop de vastgestelde drempelwaarde is bereikt. Het aantal logistieke handelingen en bewegingen neemt hierdoor af waardoor CO²-uitstoot wordt verminderd. De leverancier speelt hierin een actieve rol. 17

18 Aanbesteding Dit jaar is vanuit Onderwijsgroep Noord gestart met een Europese aanbesteding voor communicatiestrategie, mediaplanning en -inkoop en vormgeving. Wij zoeken naar één partner die het totaalpakket moet kunnen bieden: strategisch advies, art (vormgeving, fotografie, video), copy, online, mediaplanning en -inkoop. Hiervoor hebben acht bureaus ingeschreven. De commissie, bestaande uit drie medewerkers Marketing & Communicatie en een vestigingsdirecteur hebben de inschrijvingen beoordeeld. Op basis van de score gaan vier bureaus door naar de pitch in februari 213. Eind maart 213 moet de opdracht zijn gegund. Tegelijk heeft de economische crisis ook consequenties voor de ict-ontwikkeling. Zo kan de portalomgeving onvoldoende ontwikkeld worden en zijn enkele ict-investeringen uitgesteld. 3.4 Digitalisering Portal Via de portal kan de interne communicatie worden verbeterd. Uiteraard binnen de vestigingen, maar ook vanuit het College van Bestuur en het bestuursbureau naar de medewerkers op de vestigingen. De vestigingen zetten de portalomgeving steeds meer in voor hun informatievoorziening naar leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Door de noodzakelijke bezuinigingen is het niet mogelijk om alle wensen vanuit de vestigingen te honoreren. Wel is in 212 een start gemaakt met de ontwikkeling van twee functionaliteiten: teamsites en een wie is wie applicatie. Via teamsites is het mogelijk om met collega s van verschillende vestigingen en instellingen samen te werken. Ook is er veel aandacht besteed aan het beheer, zowel technisch als inhoudelijk. De portalbeheerders van de vestigingen zijn geschoold, met name op het gebied van plaatsen van informatie. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) in het onderwijs is sterk in opmars. Dat wordt veroorzaakt door de combinatie van een aantal factoren. Naast de algemene tendens van de toename van het gebruik van ict in de maatschappij neemt de belangstelling voor ict in het onderwijs toe. Denk daarbij aan het gebruik van digiborden en het werken in een elektronische leeromgeving (ELO). Ook het toenemende gebruik van social media door leerlingen met smartphones, het gebruik van tablets en de mogelijkheden van de digitale infrastructuur op school (wifi) spelen een belangrijke rol. Ontwikkeling en beleid Interessante uitdagingen als de ontwikkeling van één laptop of tablet per leerling, Bring your own device en het zoveel mogelijk gebruik van webbased programmatuur vragen om beleid, visie en leiderschap. Hiervoor is een netwerkoverleg onderwijs en ict opgericht. In dit netwerkoverleg participeren onderwijsdirecteuren en ict-adviseurs om het beleid voor te bereiden. Het netwerk onderwijs en ict heeft in 212 een visie opgesteld, waar het onderwijs de verdere ict-ontwikkeling op kan baseren. Om de ict-ontwikkeling zo goed mogelijk vorm te geven wordt het 4-in-balans-model van Kennisnet gehanteerd. Hiermee willen we de toepassing van ICT in het onderwijs optimaliseren. In 212 is de voorbereiding gestart voor de overgang naar het besturingssysteem Windows7. Dat betekent voor de programmatuur een migratie naar Windows7. Voor een deel van de programma s wordt gekeken of er ook overgeschakeld kan worden naar een webbased variant. In 212 is door middel van een pilotproject ervaring opgedaan met het gebruik van ipads. Deze pilot wordt begin 213 geëvalueerd. 18 Infrastructuur De digitale infrastructuur wordt steeds intensiever gebruikt. Het glasvezelnetwerk en de koppeling met internet vraagt steeds meer bandbreedte, mede door het gebruik van smartphones en tablets via het wifinetwerk. Eind 212 is een contract gesloten voor een nieuw glasvezelnetwerk met gigabitverbindingen. Dat biedt ruim voldoende capaciteit voor de komende jaren. Elektronische Leeromgeving In 212 is het Dollard College overgegaan naar een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO). Het pakket Brainbox is vervangen door het pakket itslearning. Om de invoering zo goed mogelijk te laten verlopen is een projectgroep gevormd en een projectplan geschreven. De projectgroep heeft over haar werkzaamheden contact gehouden met een gevormde klankbordgroep en de ELO-werkgroepen van het Dollard College. Het projectplan was gericht op de technische implementatie van de nieuwe ELO. De verdere onderwijskundige ontwikkeling van de ELO was gezien de beperkte tijd geen onderdeel van het implementatieplan. Naast de technische implementatie waren er gebruikerstrainingen voor beheerders en docenten. Tevens zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de ELO. Op 1 november 212 is het project afgesloten en werden de projectgroep en de klankbordgroep ontbonden.

19 Hoofdstuk 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers Met hoeveel medewerkers verzorgen wij het onderwijs en hoe ziet de groep eruit als het gaat om leeftijd en geslacht? Onderstaande schema s tonen de leeftijdsopbouw binnen het Dollard College, de verdeling van het aantal mannen en vrouwen en het totaal aantal medewerkers per vestiging. Leeftijdsopbouw Dollard College, peildatum Vestiging Totaal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 3 1 Bellingwedde Bovenburen Campus Winschoten De Flint Hommesplein/Stikkerlaan Pekela Scheemda Woldendorp 1 Eindtotaal Verdeling mannen en vrouwen en het totaal aantal medewerkers per vestiging Vestiging Aantal van medewerkers Man Vrouw in % Man Vrouw Totaal aantal medewerkers Bellingwedde ,% 45,% 2 Bovenburen ,33% 66,67% 6 Campus Winschoten ,3% 58,7% 46 De Flint ,86% 57,14% 28 Hommesplein/Stikkerlaan ,24% 45,76% 118 Pekela ,94% 58,6% 31 Scheemda ,% 55,% 2 Woldendorp ,15% 53,85% ,5% 51,95% 38 Eindtotaal 19

20 4.2 Professionalisering personeel In het Strategisch Beleidsplan wordt aangegeven hoe het Dollard College als goed werkgever wil functioneren. Professionaliteit van onze medewerkers staat daarbij hoog in ons vaandel. Om die professionaliteit blijvend te garanderen, zijn binnen Onderwijsgroep Noord de leiderschapsacademie en de docentenacademie opgericht. Iedere medewerker heeft de verplichting om zijn/haar bekwaamheid op peil te houden. Als werkgever hebben wij de verplichting om medewerkers hiertoe in staat te stellen. Het Dollard College faciliteert medewerkers door: het kunnen behalen van een bevoegdheid, een vereiste voor een vast dienstverband bij het Dollard College; individuele scholing op basis van scholingswensen uit persoonlijke ontwikkelingsplannen; scholing van groepen medewerkers/teams op basis van de gestelde doelen in de vestigingsjaarplannen. In het kalenderjaar 212 zijn binnen het Dollard College acht medewerkers gefaciliteerd om met gebruikmaking van de lerarenbeurs een bevoegdheid te halen. De directeuren hebben op basis van de opbrengsten uit de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken / functioneringsgesprekken en hun vestigingsjaarplannen (team)scholing georganiseerd. 2 De ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus zorgt ervoor dat medewerkers en leidinggevenden bewuster omgaan met de ontwikkeling en de inzet van hun kennis en vaardigheden. Netwerkgroep professionalisering Binnen Onderwijsgroep Noord is een netwerkgroep professionalisering actief. De netwerkgroep formuleert de visie van Onderwijsgroep Noord op professionalisering. In 212 zijn de kernbegrippen en uitgangspunten met betrekking tot professionalisering vastgesteld. 4.3 Functiemix VO IIn het Convenant Leerkracht van Nederland (VO) hebben de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de sociale partners afspraken gemaakt over de verdeling van de docenten over de salarisschalen LB, LC en LD, de zogenaamde functiemix. Met de functiemix wordt het versterken van de aantrekkelijkheid van het beroep van docent beoogd. De intentie van de functiemix is dat het aandeel docenten dat volgens een LC- of LD-schaal beloond wordt, op elke school groeit. Het percentage LC docenten op 1 oktober 212 is binnen het Dollard College niet gewijzigd ten opzichte van 1 oktober 211. Het percentage LD docenten is op 1 oktober 211 gegroeid met 7% ten opzichte van 1 oktober 211. De te realiseren waarde van de functiemix in 212, zoals vastge-

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving: Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept Inhoud 1.Voorwoord...

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie