Jaarverslag Dollard College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Dollard College"

Transcriptie

1 Jaarverslag Dollard College 212 1

2 2

3 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie 1.5 Leerlingenaantallen Hoofdstuk 2 Onderwijs 2.1 Onderwijsontwikkelingen 2.2 Passend onderwijs 2.3 Zorgbeleid 2.4 Kwaliteitszorg 2.5 Beoordeling Hoofdstuk 3 Leeromgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid 3.3 Huisvestig/Facilitair 3.4 Digitalisering Hoofdstuk 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers 4.2 Professionalisering personeel 4.3 Functiemix VO 4.4 Gezondheidsmanagement Hoofdstuk 5 Financiën 5.1 Jaarrekening Begroting Risicoanalyse 5.4 Treasury Jaarrekening Bijlagen 3

4 voorwoord>> Raad van Toezicht Wij bieden u hierbij het jaarverslag van 212 van het Dollard College aan. De jaarrekening is vastgesteld door het College van Bestuur en gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Na vaststelling door het College van Bestuur en advies van de auditcommissie hebben wij op grond van de controleverklaring het besluit van het College van Bestuur goedgekeurd. Begin 212 bestond de Raad uit vier personen. In 212 werd de Raad van Toezicht uitgebreid met een nieuw lid dat zich inmiddels om persoonlijke redenen weer heeft teruggetrokken. Met inachtneming van het van toepassing zijnde voordrachtsrecht van de vier medezeggenschapspartijen binnen Onderwijsgroep Noord is de procedure om in de vacature te voorzien, gestart. In 212 heeft de Raad vier keer in formele zin en drie keer in informele zin (op vestigingen) vergaderd. In informele zin heeft de Raad in aanwezigheid van het College van Bestuur drie keer met directeuren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen gesproken. Doel van deze gesprekken is enige voeling te hebben met het binnenste van de organisatie. De auditcommissie is in aanwezigheid van het College van Bestuur twee keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren de jaarrekening 211, de begroting 213 en de ontwikkelingen van de financiële situatie. Het blijft van belang om alert in te spelen op maatschappelijke en politiek gestuurde ontwikkelingen in het onderwijsveld. Omdat Onderwijsgroep Noord een complexe organisatie is met vier stichtingen, twee cao s en een aantal interne uitdagingen, vraagt dit grote creativiteit en scherpe beleidskeuzes. Hierover zijn de Raad en het College van Bestuur intensief in gesprek geweest. Door hard te zijn op de inhoud, maar zacht op de relatie hebben de gesprekken in een prettig en constructief overlegklimaat plaatsgevonden. 4 De kwaliteit van het onderwijs had een prominente plek op de agenda van het College van Bestuur. Over de wijze waarop de kwaliteit binnen Onderwijsgroep Noord wordt vormgegeven heeft de Raad van Toezicht zich uitvoerig laten informeren. De Raad heeft kennisgenomen van het feit dat van de ongeveer 15 opleidingen op de 24 vestigingen er drie zwak zijn en heeft hierover periodiek overleg met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich geëvalueerd aan de hand van een daarvoor bestemd instrument. Het betrof een eerste evaluatie van de gezamenlijke Raad en het College van Bestuur over de Raad als geheel. Bij de volgende evaluatie gaat het om de evaluatie van individuele leden van de Raad van Toezicht. Ook heeft de (remuneratiecommissie van de) Raad, in haar rol als werkgever van het College van Bestuur, in het najaar HRM-gesprekken gevoerd met de leden van het College van Bestuur. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie met het College van Bestuur gesproken over de taakverdeling binnen het College van Bestuur. De taakverdeling is efficiënter geworden en daardoor zijn verantwoordelijkheden duidelijker belegd. Groningen, 21 juni 213 Namens de Raad van Toezicht, Erik Kuik, voorzitter

5 Het College van Bestuur Het jaarverslag van 211 sloten wij af met het vertrouwen dat onze gebundelde kracht, capaciteit, creativiteit en visie binnen het Dollard College het in 212 mogelijk maken om de ambities van onze leerlingen te realiseren. Dat vertrouwen hebben wij onverminderd, ook al moesten we - en dat is in 212 niet anders dan in onze ambities met minder middelen realiseren. En dat stelde nog hogere eisen aan ons allen. Gering geïndexeerde bekostiging vanuit het Rijk en stijgende sociale lasten en pensioenpremies hebben we kunnen opvangen. Hoogwaardig onderwijs organiseren en verzorgen, is wat onze collega s onverkort en succesvol uitvoerden. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Het resultaat van hun inspanningen is dat van de vele onderwijssoorten op de vestigingen er slechts heel weinig de kwalificatie zwak dragen. Ondanks het feit dat de demografische krimp her en der voelbaar en zichtbaar wordt, bleven wij van de gevolgen daarvan in 212 verschoond. Dat neemt niet weg dat wij ons blijven inspannen op de verdere verbetering van de positionering van onze vestigingen. Onderwijsgroep Noord is, als we de goede onderwijsresultaten bezien, met het Dollard College, AOC Terra en rsg de Borgen, een beeldbepalende onderwijsorganisatie in de noordelijke regio s van Nederland. Wij kijken terug op een spannend jaar waarin onderwijskundig, financieel en organisatorisch veel is gepresteerd. Het resultaat van enig jaar is natuurlijk geen eindresultaat, ook het volgende jaar zal niet minder uitdagend zijn. Wij verheugen ons erop ook de uitdaging in 213 weer tot een goed einde te brengen. Groningen, 21 juni 213 Roel Schilt, voorzitter College van Bestuur en Astrid Berendsen, lid van College van Bestuur Het Dollard College is onderdeel van Onderwijsgroep Noord, een organisatie met vele onderwijssoorten. In het verslag van 211 spraken wij over de invoering van de netwerkorganisatie door middel waarvan onze directeuren meer en meer participeren in de totstandkoming van het beleid binnen het geheel van Onderwijsgroep Noord. Daarnaast wordt de besturingsfilosofie herijkt. Immers, omdat de organisatie Onderwijsgroep Noord omvangrijk en complex is, moet de vraag hoe en wat willen wij zijn als onderwijsinstelling opnieuw worden beantwoord. >> Juist als de uitdagingen om te excelleren groot zijn en de marktomstandigheden niet meewerken, wordt een beroep gedaan op het ondernemerschap en de expertise van onze scholen. Met de gebundelde kracht van de stichtingen binnen Onderwijsgroep Noord zien wij nog steeds heel veel nieuwe kansen voor onze organisatie. 5

6 Hoofdstuk 1 De organisatie Het Dollard College is een school voor voortgezet onderwijs in Oost-Groningen en biedt praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het Dollard College heeft vestigingen in de plaatsen Bellingwolde, Oude Pekela, Scheemda, Winschoten en Woldendorp. Het Dollard College maakt samen met AOC Terra en rsg de Borgen deel uit van Onderwijsgroep Noord. 1.1 Missie Onze missie: jongeren in ons verzorgingsgebied begeleiden naar de best mogelijke uitgangspositie voor het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren van hun ambities in de maatschappij. Deze missie is onze bestaansreden. Ze vormt het uitgangspunt voor onze visie op goed onderwijs en geeft richting aan ons dagelijks handelen. Daarom onderstrepen we in een aantal punten wat we met deze (bondige) formulering willen zeggen: Centraal staat de positieve instelling: we gaan ervan uit dat er voor iedereen een plek in de samenleving is waar zijn talenten optimaal tot hun recht komen. Onderwijs is een bewezen waardevolle manier om jongeren te helpen zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de maatschappij. We mogen trots zijn op onze onderwijstraditie en ervaring. De best mogelijke uitgangspositie is voor ieder individu anders en vereist dus aandacht voor individuele behoeftes. Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overbrengen; om tot je recht te komen in de samenleving moet je ook de juiste instelling hebben. Het aanleren daarvan zien we als wezenlijk onderdeel van onze taak. Tot de juiste instelling rekenen we houdingen als: tolerantie, veranderingsgezindheid, zelfreflectie en wijsheid. Bovenal hebben jongeren een veilige basis nodig; daarom geven we onderwijs met grote betrokkenheid, dichtbij de doelgroep Visie Onze visie: om in onze missie te slagen moet het Dollard College een leerlinggerichte school zijn en een professionele organisatie. Ook in onze visie hebben de begrippen een specifieke, welomschreven betekenis. Onder leerlinggericht verstaan we: We streven er naar de leerstof en de activiteiten zo aan te bieden dat leerlingen deze als betekenisvol ervaren. Leerlingen en docenten staan stil bij de betekenis van leerstof en opdrachten voor henzelf, elkaar, anderen en hun omgeving. De leerlingen leren zoveel mogelijk ervarenderwijs. Wij moedigen hen aan om hun (leer) ervaringen serieus te nemen en hun keuzes erop te baseren. Wij streven naar brede vorming, optimale zelfstandigheid van leerlingen en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Wij creëren een veilige en doelgerichte leeromgeving, met doorlopende leer- en begeleidingslijnen, zodat de leerlingen zich geborgen weten en de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. De relatie tussen docenten en leerlingen is gebaseerd op respect, samenwerking en betrokkenheid. Ook de moderne, praktijkgerichte leeromgeving en de moderne, effectieve hulpmiddelen dragen bij aan een sfeer die leerlingen uitdaagt om het beste uit henzelf te halen. Wij bieden ons onderwijs in de woonomgeving van de leerling aan. Onder professionele organisatie verstaan we: De school is een lerende organisatie. Reflectie en evaluatie zijn vanzelfsprekende begrippen. De school communiceert open naar binnen en naar buiten. Korte communicatielijnen en sturing op resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid kenmerken de organisatie. De school heeft aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers en biedt daartoe ruime mogelijkheden.

7 1.3 Strategische beleidsdoelen De beleidsdoelen voor de komende jaren zijn verwoord in het strategisch beleidsplan. Deze doelen worden verder uitgewerkt / geconcretiseerd in de vestigingsjaarplannen. De verbindende schakel hierbij is de kaderbrief van het College van Bestuur. Hierin staat wat het College van Bestuur van de vestiging verwacht en wat zij zal doen om die verwachtingen te faciliteren. Het strategisch beleidsplan is ambitieus. Gelet op 1.4 de noodzakelijke bezuinigingen, met name op formatie, is gekeken welke beleidsdoelen wenselijk én haalbaar zijn. Voor zijn de volgende prioriteiten benoemd: Professionalisering Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken Taal en rekenen Passend onderwijs Twee overige thema s: demografische krimp en relatiemanagement. De organisatie Raad van Toezicht College van Bestuur Bestuursbureau Vestiging Bovenburen/ De Flint Vestiging Bellingwedde Vestiging Hommesplein/ Stikkerlaan Vestiging Pekela Governance Het Dollard College is een organisatie voor Voortgezet Onderwijs (VO) en daarmee een instelling die publieke taken uitvoert met door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. In de bestuurlijke verhoudingen met de rijksoverheid heeft het Dollard College een grote mate van autonomie om deze taken uit te voeren. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel, de wet- en regelgeving, de kaders en randvoorwaarden. Het Dollard College is als maatschappelijke onderneming verantwoordelijk voor de prestaties met betrekking tot de publieke taken in de regio en de horizontale en verticale verantwoording die daarover moet worden afgelegd. Vestiging Scheemda Vestiging Woldendorp Campus Winschoten Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden. Onderwijsinstellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. Het interne toezicht wordt bij het Dollard College uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Naarmate de instellingen hun corporate governance beter in orde hebben, kan het toezicht vanuit de rijksoverheid worden beperkt, zonder ooit geheel te verdwijnen. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen intern toezicht, bestuur, verantwoording en extern toezicht. In de statuten van het Dollard College is rekening gehouden met de bepalingen van de Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. 7

8 In verband hiermee zijn tevens reglementen opgesteld, en door de Raad van Toezicht vastgesteld, voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarnaast is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling) vastgesteld. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarmee zijn voor de Raad van Toezicht de belangrijkste randvoorwaarden voor het adequaat uitoefenen van haar toezichthoudende taak gecreëerd. Ontwikkeling leerlingenaantallen Leerlingen per opleiding Basisvorming lwoo Basisvorming avo/vmbo lwoo vmbo havo vwo pro Totaal Leerlingen per vestiging Bellingwedde Pekela Scheemda Bovenburen Hommesplein-Stikkerlaan Campus Winschoten Woldendorp De Flint Totaal Leerlingenaantallen Onderzoek demografische krimp In 212 zijn we een project gestart om de gevolgen van de demografische krimp voor het Dollard College te onderzoeken. Intern werd het project georganiseerd en begeleid door de netwerkgroep demografische krimp. Met subsidie van de Provincie Groningen is een procesbegeleider van Stamm CMO ingehuurd voor dit project. In samenwerking met Stamm is vervolgens op basis van meerjarige leerlingprognoses een uitgebreide analyse gemaakt van de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen voor het onderwijsaanbod, de financiën, de personeelsformatie en de huisvesting. Vervolgens zijn er per vestiging bijeenkomsten gehouden over de uitkomsten van die analyse en mogelijke oplossingsrichtingen. Tenslotte is een dergelijke bijeenkomst op Dollard-breed niveau gehouden. Begin 213 ontvangt het College van Bestuur het eindrapport van de netwerkgroep over dit project. De opbrengsten en aanbevelingen worden dan meegenomen in het positioneringstraject van het Dollard College. 8 Positionering Gezien de toekomstige demografische krimp in Oost-Groningen en de slechte huisvesting in Winschoten hebben het Managementteam en het College van Bestuur regelmatig de positionering van het Dollard College besproken.

9 Uitgangspunten: Onderwijskwaliteit: Dollard College als één geheel met borging doorlopende leerlijnen. Deconcentratie handhaven waar mogelijk, anticiperen op concentratienoodzaak. In april heeft het College van Bestuur gekozen om de brede onderbouw te handhaven en in Winschoten voor de onderbouw gebruik te maken van de faciliteiten van de vestigingen Campus en Hommesplein. Bij de uitwerking hiervan bleek bij het managementteam de behoefte te bestaan nog eens met elkaar te bespreken wat dit voor de vestigingen en voor het Dollard College als geheel betekent. Hebben alle leden van het managementteam dezelfde beelden en hoe zien zij de onderlinge samenwerking? Is het een scholengemeenschap of een gemeenschap van scholen? Daarom is besloten om nog een aantal managementteamsessies te wijden aan het thema samen sterk. Aan de hand van de huidige missie en visie is gekeken wat dit betekent voor a) de leerling en b) samen sterk. Wat merkt de leerling van de visie en wat beloven we de leerling. En wat betekenen die beloften voor de samenwerking tussen de vestigingen. De discussie over positionering wordt uiteraard gevoerd in samenhang met het krimp-traject en de identiteitsdiscussie en transitie van Onderwijsgroep Noord. Scheemda Sinds het cursusjaar maakt de vestiging Scheemda deel uit van de organisatorische eenheid Hommesplein/Stikkerlaan. Consequentie hiervan is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden: de leerlingen die vmbo de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen, krijgen hun lessen op de Stikkerlaan. Gelet op het te verwachten geringe aantal nieuwe eerstejaars in Scheemda, zal deze vestiging met ingang van augustus 213 geen instroomvestiging voor het eerste leerjaar meer zijn. Hoofdstuk 2 Onderwijs 2.1 Onderwijsontwikkelingen Overzicht aangeboden onderwijsvormen in 212 Vestiging Onderwijsvorm Bellingwedde onderbouw, vmbo-theoretische leerweg Bovenburen/ leerwegondersteunend De Flint onderwijs, praktijkonderwijs Campus vmbo-beroepsgerichte leerwegen Hommesplein/ onderbouw, vmbo, havo, Stikkerlaan vwo, ISK Pekela onderbouw, vmbo theoretische en beroeps- gerichte leerwegen Scheemda onderbouw, vmbo theoretische leerweg Woldendorp onderbouw, vmbo theoretische en beroeps- gerichte leerwegen Opbrengstgericht werken Alle vestigingen hebben in meer of mindere mate een start gemaakt met opbrengstgericht werken. Wij willen het maximale uit de leerling halen, passend bij zijn/haar niveau. Dit gebeurt vanuit de visie dat op alle niveaus - bestuur, schoolleiding, docenten en leerlingen - de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen continu worden bijgehouden en geanalyseerd en vervolgens gebruikt worden om gericht actie te ondernemen (PDCA-cyclus). Taal en rekenen Vanuit het vastgestelde strategisch beleidskader taal en rekenen Onderwijsgroep Noord is bij het Dollard College in verschillende trajecten gewerkt aan verdere implementatie van het taal en rekenbeleid. Doelstelling was om op alle niveaus de leerlingen voldoende voor te bereiden op de pilotrekentoets van voorjaar 212. De stichtingsbrede expertisegroepen taal en rekenen hebben de werkgroepen op de vestigingen verder ondersteund bij de implementatie van het taal en rekenbeleid. Rekenen heeft een vaste plaats op het curriculum van de vestigingen en met behulp van de Cito-volgtoetsen worden de leerlingresultaten in beeld gebracht. 9

10 Bestuursakkoord Voortgezet Onderwijs / Prestatiebox: Voor het voorgezet onderwijs heeft de minister met de VO-raad eind 211 een bestuursakkoord gesloten. In dit akkoord worden de beleidsprioriteiten zoals die zijn gepresenteerd in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 22 Een krachtig beroep! verder uitgewerkt en samengenomen. De intentie daarbij is dat de scholen ruimte hebben de landelijke prioriteiten te vertalen naar het eigen schoolbeleid en dat ze daarbij kunnen uitgaan van hun eigen startsituatie. De uitwerking en financiering is geregeld via de regeling Prestatiebox. Alle vestigingen van het Dollard College hebben een nulmeting uitgevoerd op de indicatoren vanuit dit bestuursakkoord. In het onderwijsberaad van het Dollard College, bestaande uit alle vestigingsdirecteuren en teamleiders, zijn vervolgens de gezamenlijke streefdoelen geformuleerd. Inhoudelijk sluit het traject goed aan bij de door het College van Bestuur geformuleerde ambities in de kaderbrief De ambities op het gebied van taal en rekenen, opbrengstgericht werken en professionalisering zijn door de vestigingen gezamenlijk uitgewerkt en vastgelegd in de vestigingsjaarplannen en bijbehorende scholingsplannen. 2.2 Passend onderwijs Het wetsvoorstel passend onderwijs brengt verschillende veranderingen met zich mee. Van veranderingen op het niveau van samenwerkingsverbanden tot veranderingen in de zorgstructuur binnen de vestigingen en de invoering van de zorgplicht met ingang van het schooljaar De Onderwijsgroep Noord-brede netwerkgroep passend onderwijs heeft in 211 voor zover mogelijk de consequenties van het wetsvoorstel in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een door het College van Bestuur vastgesteld plan van aanpak. Begin 212 heeft de netwerkgroep zich samen met het College van Bestuur bezonnen op de werkwijze. Daarbij is gezamenlijk het volgende besloten: De voorbereiding van de (nieuwe) samenwerkingsverbanden VO wordt met voorrang opgepakt. Er wordt een Onderwijsgroep Noord-brede uitwisselgroep ingericht, bestaande uit vijf VO-directeuren vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden en een bestuursadviseur. Het eigenaarschap passend onderwijs wordt overgedragen aan de onderwijsberaden. Dit is ook bij het Dollard College gebeurd. 1 Het geheel wordt voor heel Onderwijsgroep Noord inhoudelijk en procesmatig begeleid door twee bestuursadviseurs en één directeur. Om goed in te kunnen spelen op (veranderende) wetgeving, wordt er zowel aanbodgericht gewerkt (activiteiten vanuit het plan van aanpak) als vraaggericht op vragen vanuit de stichtingen van Onderwijsgroep Noord, waaronder het Dollard College. Voor het voortgezet onderwijs vindt de invoering van passend onderwijs voornamelijk plaats via de samenwerkingsverbanden. Directeuren van de vestigingen nemen deel aan de besturen van de samenwerkingsverbanden. Het Dollard College neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Groningen Ommeland 2.2. In de uitwisselgroep wisselen de directeuren van de stichtingen van Onderwijsgroep Noord onderling ervaringen en documenten uit. Er is een routeplanner ontwikkeld waarin de verschillende aspecten van passend onderwijs zijn uitgewerkt met een tijdsplanning. Belangrijke onderwerpen van 212 waren de visie, de uitgangspunten, de te kiezen rechtsvorm, de stemverhoudingen, tekenbevoegdheid en financiën. Verder is elke vestiging gestart met het opstellen van het ondersteuningsprofiel. Deze profielen worden in 213 afgerond. Het Dollard College is daarnaast gestart met trainingen voor omgaan met verschillen. 2.3 Zorgbeleid Meldcode huiselijk geweld en mishandeling De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt naar verwachting vanaf juli 213 verplicht voor organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren. Het doel van de verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat daarbij niet alleen om melding van leerlingen/cursisten die slachtoffer zijn, maar ook om vermoedelijke plegers en getuigen. De meldcode bevat een 5-stappenplan dat medewerkers ondersteunt een bijdrage te leveren aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het College van Bestuur heeft de meldcode voor het Dollard College op 26 maart 212 vastgesteld en gepubliceerd. De meldcode is gepubliceerd op de portal.

11 Voortijdig schoolverlaten In toenemende mate is de afgelopen jaren aandacht besteed en inzet gepleegd om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Het Dollard College neemt in de provincie Groningen deel aan het convenant Voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). VSV-cijfers Dollard College 25/6 Totaal VSV s 34 % VSV 1.3% 26/7 27/8 28/9 29/1 21/ % % % % % Het Dollard College heeft de doelstelling uit het convenant niet gehaald. In had het Dollard College 35 voortijdig schoolverlaters, terwijl de doelstelling was om maximaal 2 te hebben. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in is niet gedaald ten opzichte van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Landelijk gezien scoort het Dollard College wel goed, aangezien het landelijke percentage in op 3% lag. In alle RMC regio s zijn ondertussen nieuwe, prestatiegerichte convenanten afgesloten voor de periode Onderdelen daarvan zijn een prestatiesubsidie en een subsidie voor de regio voor een regionaal programma voortijdig schoolverlaten. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 216 landelijk nog maar maximaal 25. zijn. In de convenanten wordt extra ingezet op een doorlopende leerlijn vmbo-mbo en een integrale aanpak op zorg, veiligheid en arbeidsmarkt. Met ingang van de nieuwe convenanten is ook een nieuwe bekostiging ingevoerd. Zo krijgen scholen een vaste voet (afhankelijk van het aantal leerlingen) en een prestatiedeel. De prestaties worden bekeken aan de hand van landelijke normen. Indien de doelstellingen niet worden behaald, krijgt de instelling alleen de vaste voet. 2.4 Kwaliteitszorg In 212 is Onderwijsgroep Noord-breed, waaronder bij het Dollard College, een vervolg gegeven aan het project kwaliteitszorg. De belangrijkste doelen van het project in 212 waren het verder ontwikkelen en invoeren van de kwaliteitsaspecten, het verder ontwikkelen van het managementinformatiesysteem, het ondersteunen van de scholen bij hun deelname aan Schoolkompas en het houden van audits. Handboek Kwaliteitszorg en kwaliteitsaspecten Het Handboek Kwaliteitszorg, waarin kwaliteitszorgbeleid, -procedures en -instrumenten worden beschreven, begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. De meeste kwaliteitsaspecten in het handboek zijn inmiddels uitgewerkt in procedurebeschrijvingen, instrumenten en normen. Dit is in samenwerking met de kwaliteitscoördinatoren van de vestigingen gedaan. De beoogde communicatie over en beschikbaarstelling van het handboek en de kwaliteitsaspecten zijn onder andere gerealiseerd door plaatsing op de portal van het Dollard College. Het beschikbaar hebben van de uitgeschreven kwaliteitsaspecten is nog geen garantie dat dit actief wordt uitgevoerd in de praktijk van onze scholen. Om dat te bereiken hebben we, ook in 212, actief de kwaliteitsaspecten op de relevante momenten onder de aandacht gebracht van de vestigingen en hun directeuren. De kwaliteitszorgcoördinatoren op de vestigingen vervullen hierin een belangrijke rol. Op deze wijze hebben we de cultuur van het werken aan en borgen van kwaliteitszorg ook in het afgelopen jaar weer versterkt. Overzicht schoolloopbaan In 212 was er vanuit de scholen de specifieke vraag naar instrumenten om de rendementen in het VO te kunnen bekijken en berekenen conform de werkwijze van de inspectie. Dit is nodig voor een goede PDCA-cyclus ten aanzien van de rendementen in het onderwijs. Daartoe is een workshop rendementen gegeven aan kwaliteitscoördinatoren en directeuren. Daarnaast heeft de afdeling Deelnemersadministratie een Excel-overzicht ontwikkeld waarmee van jaar tot jaar gevolgd kan worden hoe de schoolloopbaan van een leerling eruitziet, met overgang, zittenblijven en op- en afstroom naar een ander niveau. Zo kan geanalyseerd worden waar de sterke en zwakke punten in de school zitten en kunnen bijvoorbeeld verbanden worden gelegd met het instroomadvies van de basisschool. Dit overzicht zal jaarlijks na de teldatum van 1 oktober gemaakt worden en is nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem. Managementinformatiesysteem De behoefte om te sturen op betrouwbare en makkelijk toegankelijke informatie groeit; het schoolloopbaanoverzicht is daar een voorbeeld van. In de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Bestuur is gesteld dat het Managementinformatiesysteem (MIS) van Onderwijsgroep Noord verder moet worden uitgebouwd om beter te kunnen sturen op onder andere de onderwijskundige rendementen. 11

12 Wij hebben eind 212 de mogelijkheden verkend van managementinformatiesystemen op basis van het leerlingadministratiepakket SOM, waar het Dollard College gebruik van maakt. In 213 hoopt het College van Bestuur over de invoering van nieuwe deelsystemen een besluit te nemen. Er wordt één samenhangend managementinformatiesysteem nagestreefd, waarin financiële, personele en onderwijsgerichte indicatoren worden opgenomen. De doorontwikkeling van de managementinformatiesystemen gericht op het onderwijs sluiten aan bij de ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht werken. Personeelsenquête Door de projectgroep kwaliteitszorg is een personeelsenquête ontwikkeld, getest en inmiddels door de netwerkgroep kwaliteitszorg vastgesteld voor gebruik binnen Onderwijsgroep Noord. Ook dit is een sturingsinstrument ten behoeve van de schoolleiding in het personeelsbeleid. De projectgroep heeft een jaarkalender kwaliteitszorg ontwikkeld, waarin dit onderzoek door elke vestiging van het Dollard College opgenomen kan worden. Managementkalender Om verbinding te krijgen tussen de beleidscyclus van Onderwijsgroep Noord en de kwaliteitszorg is een managementkalender in ontwikkeling waarin de beleidscyclus en de kwaliteitscyclus beide zijn opgenomen en op elkaar afgestemd in de tijd. Deze managementkalender is in concept klaar. Schoolkompas Met de ontwikkeling van het Schoolkompas (www. schoolkompas.nl) in 212 is een volgende stap gezet in het verlengde van Vensters voor Verantwoording. Schoolkompas helpt leerlingen van 12 groep 8 en hun ouders bij het maken van de belangrijke keuze voor een middelbare school. Schoolkompas helpt de toekomstige brugklasser en ouders te ontdekken welke scholen het beste aansluiten bij hun wensen. Het is geen kieswijzer die één school aanwijst als beste keus. Schoolkompas biedt de mogelijkheid verschillende scholen/vestigingen te vergelijken op een zestiental onderwerpen, waaronder tevredenheid leerlingen en ouders, veiligheid, medezeggenschap, groepsgrootte, leerwinst, examenresultaten en oordeel inspectie. Het merendeel van deze gegevens in Schoolkompas wordt vanuit Vensters voor Verantwoording gegenereerd. Vestigingen hebben de mogelijkheid deze informatie van detaillering en toelichting te voorzien. In november 212 werd Schoolkompas landelijk gelanceerd. Alle vestigingen van het Dollard College hadden hun kompas ruim voor de Open Dagen van januari 213 gevuld. Audits Voor de zomervakantie 212 is het Handboek Audits VO opgeleverd; dit instrument is klaar. In het handboek worden werkwijze en procedures met betrekking tot de interne audits beschreven. Alle vestigingen van het Dollard College hebben een audit gehad en aan een audit meegedaan. De audits maken ook deel uit van de kwaliteitscyclus van Onderwijsgroep Noord waarbij elke vestiging tenminste één keer in de vier jaar wordt geaudit; de uitkomsten worden in de vestigingsjaarplannen meegenomen.

13 Klachten De klachtenregeling van het Dollard College is erop gericht om klachten in eerste instantie op te lossen zo dicht mogelijk bij de plek waar ze ontstaan. Als dit niet lukt, kan de klacht bij het College van Bestuur worden neergelegd en vervolgens bij de externe Landelijke Klachtencommissie (LKC). In 212 bereikte een zevental klachten het College van Bestuur. Drie daarvan werden alsnog door de directeur van de betreffende vestiging naar tevredenheid afgehandeld en drie door het College van Bestuur. Eén klacht werd ingediend bij de LKC, die voor deze klacht terugverwees naar het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft deze klacht vervolgens afgehandeld, waarop de klager de klacht niet verder heeft doorgezet. 2.5 Beoordeling Hiermee willen we de kwaliteit van begeleiding, advisering en determinatie verder verbeteren, zowel op leerlingniveau, klasniveau als op schoolniveau. Ook vanuit de wet- en regelgeving worden de komende jaren voorwaarden gesteld op het gebied van leerlingvolgsystemen, toetsen en referentieniveaus taal en rekenen. Met het invoeren van het Cito Volgsysteem voldoet het Dollard College voor een belangrijk deel al aan deze voorwaarden. In het schooljaar hebben alle vestigingen van het Dollard College het Cito Volgsysteem ingevoerd en nemen ze tenminste toets, 1 en 2 af. Tevens zijn acties gestart om de resultaten van de toetsen te integreren in het determinatiebeleid van de scholen. Ook benutten de scholen het Cito Volgsysteem in het kader van het opbrengstgericht werken. Examenresultaten Cito Volgsysteem Het Cito Volgsysteem is een genormeerd leerlingvolg- en toetssysteem. Met dit volgsysteem worden de prestaties van leerlingen op kernvaardigheden (rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels) vanaf het moment van binnenkomst in de brugklas tot en met het eind van de tweede klas getoetst. Vestiging In onderstaand schema zijn de slagingspercentages 212 per vestiging en per leerweg aangegeven. Leerweg Geslaagd % aantal Bellingwedde Hommesplein Pekela Campus Scheemda Woldendorp Theoretische leerweg Theoretische leerweg HAVO VWO Gymnasium Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Afgewezen % aantal

14 Inspectiezaken Bestuurlijk overleg met inspectie Op 26 juni 212 heeft de inspectie in haar jaarlijkse gesprek met het College van Bestuur gesproken over de kwaliteit van de vestigingen van het Dollard College. In dat gesprek heeft de inspectie onder andere aangegeven welke risico s zij ziet en welke mogelijke consequenties dat heeft voor het toezicht. De inspectie en het College van Bestuur hebben gezamenlijk geconstateerd dat veel VO-afdelingen van het Dollard College te kampen hebben met knelpunten in het onderbouw- en/of bovenbouwrendement. Voor wat betreft het onderbouwrendement is er al het nodige gedaan ten aanzien van analyse van oorzaken en het nemen van maatregelen. De effecten hiervan moeten op langere termijn zichtbaar worden. Voor het bovenbouwrendement is er vooralsnog minder zicht op waar de knelpunten liggen. Zowel het onderbouw- als het bovenbouwrendement worden door de stafafdeling Onderwijs & Kwaliteitszorg, samen met de vestigingen, onderzocht. Een deel van het probleem is al bekend. Oorzaken hiervan zijn vooral van administratieve aard en kunnen eenvoudig worden verholpen. Afgesproken werd dat de inspectie in het najaar de onderbouwafdelingen van de vestigingen Pekela, Woldendorp en Stikkerlaan zou bezoeken om een beter beeld te krijgen van de doorgaande leerlijn vmbo basisberoepsgerichte leerweg mbo niveau 2. Daarnaast zou de inspectie op de vestiging Hommesplein de afdelingen vmbo theoretische leerweg, havo en vwo bezoeken. Inspectiebezoek Campus Winschoten De Inspectie van het Onderwijs heeft in juni 212 een onderzoek uitgevoerd op de Campus Winschoten, afdeling vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van de wet- en regelgeving. Aanleiding voor dit onderzoek was het niet kunnen beoordelen van de opbrengsten van de afdeling vmbobasisberoepsgerichte leerweg door de inspectie, omdat leerlingen in deze opleiding niet een formeel examen doen. De Campus heeft een specifiek onderwijsconcept waarin wordt voorzien in een doorgaande leerlijn van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg naar mbo niveau 2. Er is sprake van een drempelloze overgang naar het mbo, 14 waarbij geen sprake is van examinering van de vmbo-basisberoepsgerichte opleiding. Het doel van deze aanpak is onder andere het verminderen van de tussentijdse uitval van leerlingen. De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op de afdeling vmbo-basisberoepsgerichte leerweg van deze vestiging als voldoende beoordeeld en kende het basisarrangement toe. De huidige aanpak op de Campus met betrekking tot de examinering van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg moet worden aangepast vanwege veranderde wet- en regelgeving en is onderwerp van gesprek bij het managementteam. Inspectiebezoeken in het najaar In oktober 212 heeft de inspectie de onderbouwafdelingen van de vestigingen Pekela, Woldendorp en Stikkerlaan bezocht om een beter beeld te krijgen van de doorgaande leerlijn vmbo basisberoepsgerichte leerweg mbo niveau 2. Alle drie vestigingen werden als voldoende beoordeeld. De vestigingen Pekela en Woldendorp kregen daardoor een basisarrangement. De vestiging Stikkerlaan kreeg dit niet omdat deze vestiging geen bovenbouwafdeling kent. Daarnaast bezocht de inspectie op de vestiging Hommesplein de afdelingen vmbo theoretische leerweg (Kwaliteitsonderzoek) en havo en vwo (Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering). Het onderzoek vmbo theoretische leerweg was in 212 nog niet afgerond. De afdeling havo werd als voldoende beoordeeld en kreeg een basisarrangement. De afdeling vwo vertoonde nog tekortkomingen en bleef vooralsnog onder een geïntensiveerd toezicht. Met de inspectie is de afspraak gemaakt dat de opbrengsten in 213 weer van voldoende niveau zullen zijn.

15 Overzicht arrangementen Vestiging Datum onderzoek Soort Soort onderzoek onderzoek Arrangement Arrangement Bellingwedde Voldoende Woldendorp Campus Winschoten vmbobasisberoepsgerichte leerweg Campus Winschoten Steekproefonderzoek Onderwijsjaarverslag Steekproefonderzoek Onderwijsjaarverslag Kwaliteitsonderzoek Hommesplein havo Hommesplein vwo Hommesplein vmbo-theoretische leerweg De Flint Pekela vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stikkerlaan onderbouw vmbo-basisen kaderberoepsgerichte leerweg Woldendorp vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Niet van toepassing; kleine onderrealisatie Basisarrangement Steekproefonderzoek Onderwijstijd Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsonderzoek Kwaliteitsonderzoek Kwaliteitsonderzoek Basisarrangement Basisarrangement Kwaliteitsonderzoek Niet van toepassing; is alleen onderbouw Kwaliteitsonderzoek Basisarrangement Zomer Voldoende Basisarrangement Geïntensiveerd toezicht tot 213 Loopt nog Opbrengsten In de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, met name doorstroomgegevens en examenresultaten. Hieronder staan deze aspecten voor het jaar 212 vermeld. Vestiging Leerweg Bellingwedde Campus Hommesplein Theoretische leerweg + 1 Theoretische leerweg havo vwo Theoretische leerweg Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg Pekela Scheemda Woldendorp Rendement onderbouw* % in % van Gemiddeld leerjaar 3 3e leerjaar cijfer zonder naar diploma centraal zittenblijven zonder examen zittenblijven ,4 6, 6,4 6,2 6,4 6,3 6,4 5,8 6,2 * = gemiddeld, - = onder gemiddeld, -- = ruim onder gemiddeld, + = bovengemiddeld, ++ = ruim boven gemiddeld 15

16 Onderwijstijd Het voortgezet onderwijs kent minimumnormen voor onderwijstijd. Alle leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw hebben recht op minimaal 1 klokuren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 7 uur. De vestigingen hebben in vrijwel alle gevallen voldoende onderwijstijd in het schooljaar gerealiseerd. Op vrijwel alle vestigingen wordt de minimale norm van 1 uur behaald. De gesignaleerde tekorten zijn dermate marginaal dat ze niet problematisch zijn. Het centraal gebruikte leerling-registratie en volgsysteem SOM is vanaf 212 operationeel. Dit systeem werkte echter, als het gaat om het op een betrouwbare wijze rapporteren van onderwijstijd, in 212 nog niet geheel adequaat. Schriftelijk onderzoek onderwijstijd De afdeling vmbo-(gemengd)theoretische leerweg van de Campus Winschoten viel binnen de steekproef onderzoek onderwijstijd van de inspectie. Door middel van het invullen van een vragenlijst heeft deze vestiging medewerking verleend aan dit onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een minimale onderrealisatie was van onderwijstijd. Deze onderrealisatie heeft verder geen gevolgen. Hoofdstuk 3 Leeromgeving 3.1 Internationalisering en culturele diversiteit Het Dollard College maakt kennis met andere culturen door reizen, uitwisselingen, de (nieuwe) media en doordat er steeds meer leerlingen uit andere culturen in de klas zitten. De multiculturele samenleving is een gegeven. Wij willen dat onze leerlingen in deze multiculturele samenleving hun grenzen leren verleggen. Dat begint met een open en respectvolle manier van omgaan met mensen uit andere culturen. Internationalisering is daarvoor een uitstekende, aansprekende manier. Het Dollard College vindt internationalisering van belang en laat dat zien in verschillende projecten. Er wordt deelgenomen aan internationale debatwedstrijden en er vinden diverse succesvolle uitwisselingen plaats met scholen uit Duitsland, Denemarken, Polen, Italië, Engeland, Tsjechië en - buiten Europa - Japan. De leerlingen van het vijfde jaar van de vestiging Hommesplein doen ieder jaar mee aan een uitwisseling met scholen uit Europa en Japan. De uitwisseling is onderdeel van het studieprogram16 ma. De partnerscholen komen uit Italië (Dolo), Polen (Plonsk), Engeland (Londen) en Japan (Sakura). De vestiging Pekela neemt deel aan Committee Europe (culturele uitwisselingen) met tien internationale scholen. Dit jaar was de samenkomst in Aarhus, Denemarken met het thema Euro Vikings. Met de partnerschool in Grossefehn is een nieuw projectplan geschreven dat in 212 is gestart en tot 214 loopt. Het plan houdt contacten en excursies in binnen- en buitenland in voor de eerste, tweede en derde klassen. De vestiging Bellingwedde heeft al 23 jaar goede contacten met de Ludgerusschule in Rhede. Ze hebben samen les in de Duitse-Nederlandse spreekvaardigheid en ze sporten met elkaar. Zo bereiken de vestigingen dat al hun leerlingen een keer in contact komen met het buitenland. De grote waarde van internationalisering voor onze leerlingen is dat het grensverleggend en horizonverbredend is. De vestiging Bovenburen/De Flint heeft in 212 met subsidie voor internationale projecten van het Europees Platform het project World of work gerealiseerd. In 212 sloot vestiging De Flint het Europees project af met Woodlands Highschool uit Cardiff en de Schule an der Rolandsmauer uit Osnabrück. Het thema was Supporting our students. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op armoede in de betrokken landen. Leerlingen informeerden elkaar over hun sociale omstandigheden. Tijdens de uitwisselingsbezoeken werden lessen gegeven over armoede en werkloosheid. Docenten besteedden aandacht aan de rechten van het kind en concludeerden dat een grote groep kinderen in sociaal deprimerende omstandigheden hun weg naar de toekomst moeten vinden. Gelukkig kon de school deze leerlingen tijdens de uitwisselingsbezoeken een fantastische tijd bezorgen waar alle betrokkenen met veel genoegen op terug kijken. Uiteraard was dit voor de Flint reden om een volgend project aan te vragen met de partnerschool in Cardiff. De komende jaren wordt gewerkt aan het thema Werken aan werk. 3.2 Arbo & Veiligheidsbeleid Als Dollard College willen we leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden, zowel vanuit sociaal als fysiek oogpunt. Veiligheid is voor ons onder andere een voorwaarde voor persoonlijke groei. Daarom hebben we in 211 de basis gelegd in de notitie Arbo- Veiligheidsbeleid Onderwijsgroep Noord om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn binnen onze instellingen te vergroten. In aansluiting op de notitie hebben de vestigingen in 212 de uitgangspunten vertaald naar de eigen

17 specifieke situatie en vastgelegd in hun schoolveiligheidsplan. Zo verantwoordt de vestiging jaarlijks hoe zij haar schoolveiligheid organiseert, evalueert, verbetert en borgt. Vanaf augustus 212 is voor alle vestigingen de incidentenregistratie een wettelijke verplichting. Trends uit deze registratie kunnen het jaar daarop in het schoolveiligheidsplan worden gebruikt om bijstellingen te doen. Het merendeel van de vestigingen van het Dollard College had voor de wettelijke verplichting een incidentenregistratie op papier. In 213 zal worden onderzocht of dit eenvoudig kan worden gedigitaliseerd. Om de vestigingen op weg te helpen met het schrijven van het schoolveiligheidsplan is voor één van hen een volledig uitgewerkt schoolveiligheidsplan gemaakt. De vestigingen hebben dit als voorbeeld kunnen gebruiken. Naast borging in het schoolveiligheidsplan is schoolveiligheid toegevoegd als gespreksonderwerp in het periodieke voortgangsgesprek tussen het College van Bestuur en de verschillende directeuren. Schoolveiligheid maakt ook deel uit van het inspectiekader dat zowel door inspectie als ons periodiek wordt geaudit. Inmiddels hebben bij het Dollard College vier van de zeven vestigingen een schoolveiligheidsplan. Doelstelling is dat begin 213 elke vestiging een schoolveiligheidsplan heeft. 3.3 Huisvesting/Facilitair Huisvesting In het G-gebouw van de vestiging Hommesplein in Winschoten waren leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) gehuisvest. Deze zijn door het COA voor het overgrote deel overgeplaatst naar de school bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel, een klein deel van de leerlingen is geplaatst op de vestiging Scheemda van het Dollard College. Vanwege de slechte staat van het G-gebouw is dit eind 212 gesloopt. Inkoop In 212 heeft de afdeling Huisvesting & Facilitair van Onderwijsgroep Noord onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van collectieve inkoop. Reden voor dit onderzoek was de belangstelling vanuit het managementteam van het Dollard College naar de opbrengsten van de inkoopverbeterslag in 25. Bij het onderzoek zijn de belangrijkste inkoopverantwoordelijken betrokken, waaronder het College van Bestuur, managementteam, stafmedewerkers en bestellers. Het onderzoek heeft zich gericht op het inkoopbeleid, inkoopproces, draagvlak onder betrokkenen bij collectieve inkoop en de feitelijk gerealiseerde besparingen. De voornaamste conclusies en aanbevelingen zijn: Collectieve-inkoop heeft bij het Dollard College geleid tot een structurele jaarlijkse besparing op directe kosten van ongeveer 3.,-. Winst valt nog te behalen op indirecte kosten door onder andere het aantal leveranciers en facturen te verminderen; Op een aantal segmenten die nog niet collectief worden ingekocht, kunnen extra besparingen worden gerealiseerd, waaronder de segmenten afvalinzameling, kleine inventaris en groot onderhoud; Door meer multidisciplinair in te kopen, ontstaat er meer begrip en draagvlak voor bepaalde inkoopkeuzes. Concreet betekent dit dat in nauw overleg met de vestigingen en afdelingen van het bestuursbureau een aanbesteding wordt voorbereid en uitgevoerd; Per inkoopsegment moet vooraf een communicatiestrategie worden bepaald. Effectieve communicatie leidt tot meer draagvlak. Herschrijven van het inkoopbeleid en dit opnieuw onder de aandacht brengen. Gebleken is dat veelal door directiewisselingen het inkoopbeleid uit beeld raakt; Langlopende leveranciers-relatie (partner in business) leidt veelal tot extra besparing omdat men beter op elkaar is ingespeeld; Per inkoopsegment moeten prestatie-indicatoren worden vastgesteld zodat er een instrumentarium ontstaat om de voortgang te bewaken. Hierdoor ontstaan doelstellingen en worden resultaten inzichtelijk. In 213 zal de afdeling Huisvesting & Facilitair de conclusies en aanbevelingen ter hand nemen en integreren in het inkoopbeleid en -proces. Vanuit het convenant duurzaam inkopen blijft de doelstelling in beeld om in 215 1% duurzaam in te kopen. Om dit te realiseren wordt bij elk nieuw aanbestedingstraject deze doelstelling als specifiek aandachtspunt opgenomen. Leveranciers dienen aan te geven hoe zij aan de duurzaamheidsdoelstelling een bijdrage kunnen leveren. Zo hebben we met onze leverancier voor kantoorartikelen de afspraak gemaakt om te meten hoeveel eco artikelen er worden besteld en wordt het aantal leveringen gereduceerd door een bestelling pas uit te leveren op het moment waarop de vastgestelde drempelwaarde is bereikt. Het aantal logistieke handelingen en bewegingen neemt hierdoor af waardoor CO²-uitstoot wordt verminderd. De leverancier speelt hierin een actieve rol. 17

18 Aanbesteding Dit jaar is vanuit Onderwijsgroep Noord gestart met een Europese aanbesteding voor communicatiestrategie, mediaplanning en -inkoop en vormgeving. Wij zoeken naar één partner die het totaalpakket moet kunnen bieden: strategisch advies, art (vormgeving, fotografie, video), copy, online, mediaplanning en -inkoop. Hiervoor hebben acht bureaus ingeschreven. De commissie, bestaande uit drie medewerkers Marketing & Communicatie en een vestigingsdirecteur hebben de inschrijvingen beoordeeld. Op basis van de score gaan vier bureaus door naar de pitch in februari 213. Eind maart 213 moet de opdracht zijn gegund. Tegelijk heeft de economische crisis ook consequenties voor de ict-ontwikkeling. Zo kan de portalomgeving onvoldoende ontwikkeld worden en zijn enkele ict-investeringen uitgesteld. 3.4 Digitalisering Portal Via de portal kan de interne communicatie worden verbeterd. Uiteraard binnen de vestigingen, maar ook vanuit het College van Bestuur en het bestuursbureau naar de medewerkers op de vestigingen. De vestigingen zetten de portalomgeving steeds meer in voor hun informatievoorziening naar leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Door de noodzakelijke bezuinigingen is het niet mogelijk om alle wensen vanuit de vestigingen te honoreren. Wel is in 212 een start gemaakt met de ontwikkeling van twee functionaliteiten: teamsites en een wie is wie applicatie. Via teamsites is het mogelijk om met collega s van verschillende vestigingen en instellingen samen te werken. Ook is er veel aandacht besteed aan het beheer, zowel technisch als inhoudelijk. De portalbeheerders van de vestigingen zijn geschoold, met name op het gebied van plaatsen van informatie. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) in het onderwijs is sterk in opmars. Dat wordt veroorzaakt door de combinatie van een aantal factoren. Naast de algemene tendens van de toename van het gebruik van ict in de maatschappij neemt de belangstelling voor ict in het onderwijs toe. Denk daarbij aan het gebruik van digiborden en het werken in een elektronische leeromgeving (ELO). Ook het toenemende gebruik van social media door leerlingen met smartphones, het gebruik van tablets en de mogelijkheden van de digitale infrastructuur op school (wifi) spelen een belangrijke rol. Ontwikkeling en beleid Interessante uitdagingen als de ontwikkeling van één laptop of tablet per leerling, Bring your own device en het zoveel mogelijk gebruik van webbased programmatuur vragen om beleid, visie en leiderschap. Hiervoor is een netwerkoverleg onderwijs en ict opgericht. In dit netwerkoverleg participeren onderwijsdirecteuren en ict-adviseurs om het beleid voor te bereiden. Het netwerk onderwijs en ict heeft in 212 een visie opgesteld, waar het onderwijs de verdere ict-ontwikkeling op kan baseren. Om de ict-ontwikkeling zo goed mogelijk vorm te geven wordt het 4-in-balans-model van Kennisnet gehanteerd. Hiermee willen we de toepassing van ICT in het onderwijs optimaliseren. In 212 is de voorbereiding gestart voor de overgang naar het besturingssysteem Windows7. Dat betekent voor de programmatuur een migratie naar Windows7. Voor een deel van de programma s wordt gekeken of er ook overgeschakeld kan worden naar een webbased variant. In 212 is door middel van een pilotproject ervaring opgedaan met het gebruik van ipads. Deze pilot wordt begin 213 geëvalueerd. 18 Infrastructuur De digitale infrastructuur wordt steeds intensiever gebruikt. Het glasvezelnetwerk en de koppeling met internet vraagt steeds meer bandbreedte, mede door het gebruik van smartphones en tablets via het wifinetwerk. Eind 212 is een contract gesloten voor een nieuw glasvezelnetwerk met gigabitverbindingen. Dat biedt ruim voldoende capaciteit voor de komende jaren. Elektronische Leeromgeving In 212 is het Dollard College overgegaan naar een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO). Het pakket Brainbox is vervangen door het pakket itslearning. Om de invoering zo goed mogelijk te laten verlopen is een projectgroep gevormd en een projectplan geschreven. De projectgroep heeft over haar werkzaamheden contact gehouden met een gevormde klankbordgroep en de ELO-werkgroepen van het Dollard College. Het projectplan was gericht op de technische implementatie van de nieuwe ELO. De verdere onderwijskundige ontwikkeling van de ELO was gezien de beperkte tijd geen onderdeel van het implementatieplan. Naast de technische implementatie waren er gebruikerstrainingen voor beheerders en docenten. Tevens zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de ELO. Op 1 november 212 is het project afgesloten en werden de projectgroep en de klankbordgroep ontbonden.

19 Hoofdstuk 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers Met hoeveel medewerkers verzorgen wij het onderwijs en hoe ziet de groep eruit als het gaat om leeftijd en geslacht? Onderstaande schema s tonen de leeftijdsopbouw binnen het Dollard College, de verdeling van het aantal mannen en vrouwen en het totaal aantal medewerkers per vestiging. Leeftijdsopbouw Dollard College, peildatum Vestiging Totaal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 3 1 Bellingwedde Bovenburen Campus Winschoten De Flint Hommesplein/Stikkerlaan Pekela Scheemda Woldendorp 1 Eindtotaal Verdeling mannen en vrouwen en het totaal aantal medewerkers per vestiging Vestiging Aantal van medewerkers Man Vrouw in % Man Vrouw Totaal aantal medewerkers Bellingwedde ,% 45,% 2 Bovenburen ,33% 66,67% 6 Campus Winschoten ,3% 58,7% 46 De Flint ,86% 57,14% 28 Hommesplein/Stikkerlaan ,24% 45,76% 118 Pekela ,94% 58,6% 31 Scheemda ,% 55,% 2 Woldendorp ,15% 53,85% ,5% 51,95% 38 Eindtotaal 19

20 4.2 Professionalisering personeel In het Strategisch Beleidsplan wordt aangegeven hoe het Dollard College als goed werkgever wil functioneren. Professionaliteit van onze medewerkers staat daarbij hoog in ons vaandel. Om die professionaliteit blijvend te garanderen, zijn binnen Onderwijsgroep Noord de leiderschapsacademie en de docentenacademie opgericht. Iedere medewerker heeft de verplichting om zijn/haar bekwaamheid op peil te houden. Als werkgever hebben wij de verplichting om medewerkers hiertoe in staat te stellen. Het Dollard College faciliteert medewerkers door: het kunnen behalen van een bevoegdheid, een vereiste voor een vast dienstverband bij het Dollard College; individuele scholing op basis van scholingswensen uit persoonlijke ontwikkelingsplannen; scholing van groepen medewerkers/teams op basis van de gestelde doelen in de vestigingsjaarplannen. In het kalenderjaar 212 zijn binnen het Dollard College acht medewerkers gefaciliteerd om met gebruikmaking van de lerarenbeurs een bevoegdheid te halen. De directeuren hebben op basis van de opbrengsten uit de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken / functioneringsgesprekken en hun vestigingsjaarplannen (team)scholing georganiseerd. 2 De ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus zorgt ervoor dat medewerkers en leidinggevenden bewuster omgaan met de ontwikkeling en de inzet van hun kennis en vaardigheden. Netwerkgroep professionalisering Binnen Onderwijsgroep Noord is een netwerkgroep professionalisering actief. De netwerkgroep formuleert de visie van Onderwijsgroep Noord op professionalisering. In 212 zijn de kernbegrippen en uitgangspunten met betrekking tot professionalisering vastgesteld. 4.3 Functiemix VO IIn het Convenant Leerkracht van Nederland (VO) hebben de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de sociale partners afspraken gemaakt over de verdeling van de docenten over de salarisschalen LB, LC en LD, de zogenaamde functiemix. Met de functiemix wordt het versterken van de aantrekkelijkheid van het beroep van docent beoogd. De intentie van de functiemix is dat het aandeel docenten dat volgens een LC- of LD-schaal beloond wordt, op elke school groeit. Het percentage LC docenten op 1 oktober 212 is binnen het Dollard College niet gewijzigd ten opzichte van 1 oktober 211. Het percentage LD docenten is op 1 oktober 211 gegroeid met 7% ten opzichte van 1 oktober 211. De te realiseren waarde van de functiemix in 212, zoals vastge-

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C2 BRIN nummer : 16QA 01 VMBOB Onderzoeksnummer : 272032

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Varias College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-0 Arrangementsnummer: 127357 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer:21GW Registratienummer: 3205849 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT Plaats : Bunschoten-Spakenburg BRIN nummer : 14RC C3 BRIN nummer : 14RC 03 HAVO BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2011 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Dollard College, de organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan Afdeling Vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW-0 Arrangementsnummer: 168177 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. St. Gregorius College VMBOGT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. St. Gregorius College VMBOGT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING St. Gregorius College VMBOGT Plaats : Utrecht BRIN nummer : 01KF C1 BRIN nummer : 01KF 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 289512 Datum onderzoek : 17 mei 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Picasso Lyceum Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 25GA Onderzoeksnummer : 277362 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 15 januari 2015 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Maerlant Brielle Afdeling havo Plaats: Brielle BRIN-nummer: 11ZH-0 Arrangementnummer: 189317 Onderzoek uitgevoerd op: 17 januari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Het Krijt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Het Krijt RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK c.b.s. Het Krijt Plaats : Assen BRIN nummer : 27BM C1 Onderzoeksnummer : 195929 Datum onderzoek : 14 mei 2013 Datum vaststelling : 27 juni 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS TCC, locatie Lyceumstraat Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 05AV 02 Onderzoeksnummer : 196677 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling : 12 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst Plaats : Staphorst BRIN-nummer : 05ZH Onderzoeksnummer : 121931 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Zwolle op 27

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Trajectum College vmbo-k Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TJ-0 Arrangementsnummer: 172777 HB: 3232045 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 290077 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS december 2016 INHOUD Samenvatting 3 1 Inleiding: Wat voor onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Christelijk College De Populier Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Onderzoeksnummer: 2848610 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VEURS VOORBURG, VMBO BBL/KBL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VEURS VOORBURG, VMBO BBL/KBL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VEURS VOORBURG, VMBO BBL/KBL Plaats: Voorburg BRIN-nummer: 00XK-2 Onderzoeksnummer: 2866389 Onderzoek uitgevoerd op: 24 november 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Lyceum Schravelant havo Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 16EI-0 Registratienummer: 3491221 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Prisma

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Prisma RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Prisma Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DN Onderzoeksnummer : 123583 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 3. Raad van Toezicht 4. Voorwoord 5. Organisatie 6. Onderwijs & Kwaliteitszorg 8. Personeel & Organisatie 10

Toelichting op het jaarverslag 3. Raad van Toezicht 4. Voorwoord 5. Organisatie 6. Onderwijs & Kwaliteitszorg 8. Personeel & Organisatie 10 INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 3 Raad van Toezicht 4 Voorwoord 5 Organisatie 6 Onderwijs & Kwaliteitszorg 8 Personeel & Organisatie 10 Huisvesting & Facilitair 11 Informatie- en communicatietechnologie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie