bedrijventerreinen EN arbeidsmarkt Gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bedrijventerreinen EN arbeidsmarkt Gemeente"

Transcriptie

1 Onderzoek bedrijventerreinen EN arbeidsmarkt Gemeente Hoogezand-Sappemeer Gemeente Hoogezand-Sappemeer Gemeente Hoogezand-Sappemeer

2 DE OMMELANDER REKENKAMERCOMMISSIE DE OMMELANDER REKENKAMER De Ommelander rekenkamer is een personele unie ten behoeve van de drie rekenkamercommissies van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten. De Ommelander rekenkamer bestaat uit Hans de Graaf (voorzitter), Jaap van Middelkoop (lid), Paul Vriends (lid) en Jan Dob (ambtelijk secretaris) 3 Onderzoek BEDRIJVENTERREINEN EN ARBEIDSMARKt

3 INLEIDING 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In 2015 is Hoogezand-Sappemeer een gemeente met een divers aanbod aan bedrijven. Er wordt volop geprofiteerd van het gunstige vestigingsklimaat en de nabijheid van de ICT- en universiteitsstad Groningen. Aldus programmabegroting 2008 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. In het van aanpak arbeidsmarkt Samenwerken aan werk wordt nader ingegaan op diversiteit. Volgens deze aanpak versterkt diversiteit in het aanbod van bedrijven de economische positie van een gemeente en draagt bij aan het doel van de gemeente Hoogezand-Sappemeer om ook in de toekomst te komen tot een hogere arbeidsparticipatiegraad van haar bevolking. De ambitie inzake de diversiteit van het aanbod van bedrijven is verwoord in het uit 2002 daterende boegbeelden Hoe staat het met de geschetste ambities? Wat doet de gemeente Hoogezand-Sappemeer concreet om de werkgelegenheid te behouden of te vergroten? En in hoeverre houdt de gemeente Hoogezand-Sappemeer daarbij rekening met de ontwikkeling van haar bedrijventerreinen. Ontwikkelingen van arbeidsmarkt en bedrijventerreinen zijn tevens van belang in het licht van de ambitie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer om te veranderen van werkgemeente naar woon-werkgemeente. Ook in de raad komen bovengenoemde en andersoortige vragen regelmatig aan de orde. Zo ook in de contacten tussen raadsleden en de rekenkamer. Dit in combinatie met het grote belang van de verdere ontwikkeling van Hoogezand-Sappemeer heeft de Ommelander rekenkamer doen besluiten onderzoek te laten doen naar het onderwerp bedrijventerreinen en arbeidsmarktbeleid. 1.2 Onderzoeksvragen Doel van het onderzoek is dat de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer alsmede de gemeentelijke organisatie kan leren van de uitkomsten van het onderzoek. Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Wat is het beleid van de gemeente Hoogezand - Sappemeer op het gebied van het verhogen van de arbeidsparticipatie? Is daarbij voldoende onderscheid gemaakt tussen wat de gemeente Hoogezand - Sappemeer zelf kan beïnvloeden en wat door anderen (zowel landelijk als op provinciaal niveau) wordt beslist? 2. Heeft de gemeente beleid geformuleerd waarbij de doelstellingen ten aanzien van het aanbod van bedrijventerreinen concreet zijn beschreven? In hoeverre is dit beleid gebaseerd op een een analyse van de (toekomstige) vraag van bedrijven naar vestigingsmogelijkheden in Hoogezand-Sappemeer. 3. Sluiten deze doelstellingen aan bij zowel het plan van aanpak arbeidsmarkt , als bij bestaande en toekomstige behoeften van bedrijven? 4. Is in de periode met de inzet van de gemeentelijke beleidsinstrumenten op de een effectieve en efficiënte manier de ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen gestimuleerd en gefaciliteerd? 5. Welke bijdrage is hiermee geleverd aan de verbetering van de werkgelegenheid en de economische groei en heeft dit ook op de lange termijn effect (gehad)? 6. In hoeverre is bij zowel de realisatie over de periode als bij de planvorming over de periode een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van het revitaliseren van bestaande terreinen t.o.v. het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen? 7. Is er voldoende interne stuurinformatie binnen de gemeentelijke organisatie en voldoet de informatievoorziening aan de raad? 1 Onderzoek BEDRIJVENTERREINEN EN ARBEIDSMARKt

4 INLEIDING 1.3 Uitvoering van het onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau I&O-Research. In juni 2008 is het onderzoek gestart. Het onderzoek bestond uit interviews binnen de gemeentelijke organisatie, met diverse externe partijen zoals de NOM en vertegenwoordigers van bedrijven. Ook heeft I&O-Research diverse beleidsstukken doorgenomen en is op een aantal terreinen gebruik gemaakt van reeds beschikbare benchmarkgegevens over de kwaliteit van bedrijventerreinen, arbeidsmarkt e.d. In januari 2009 is het definitieve eindrapport opgeleverd. Tijdens het onderzoek is zeer regelmatig contact geweest tussen de Ommelander rekenkamer en onderzoekers. 2 Onderzoek BEDRIJVENTERREINEN EN ARBEIDSMARKt

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Ambities uit boegbeelden niet uitgewerkt Volgens boegbeelden 2015 streeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer ernaar om zich te ontwikkelen van een werkgemeente naar een woon-werkgemeente. Naast industrie moeten daarbij andere bedrijfssectoren zoals zakelijke dienstverlening sterker gaan bijdragen aan werkgelegenheid. Dit laatste houdt in dat de werkgelegenheid binnen de gemeente een meer divers karakter krijgt dan voorheen. De beoogde transitie van eenzijdig samengestelde bedrijvigheid naar meer diverse bedrijvigheid is wat betreft bedrijventerreinen weinig uitgewerkt en onderbouwd. Er is geen analyse van de (ruimtelijke) behoefte van bedrijven aanwezig die bij kan dragen aan de gewenste transitie. Ook zijn er in het gemeentelijk beleid geen criteria of vestigingsprofielen voor bedrijventerreinen vastgelegd die de beoogde transitie ondersteunen. Daarmee heeft de in boegbeelden beoogde transitie eigenlijk geen concrete uitwerking gekregen. In boegbeelden is tevens opgenomen dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer wil profiteren van de nabijheid van ICT- en universiteitsstad Groningen. Ook deze ambitie is, mede in het licht van de arbeidsmarkt en bedrijventerreinenbeleid niet verder uitgewerkt. Al met al constateren wij dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer ten aanzien van haar arbeidsmarktbeleid en bedrijventerreinenbeleid zich conservatief heeft opgesteld in de afgelopen jaren. Behouden wat we hebben was het credo zonder dat actief is beoordeeld of dit het beste uitgangspunt was voor de gemeente. In 2009 zal het college een nieuw economisch beleidsplan aanbieden aan de raad. Gezien het feit dat boegbeelden 2015 uit 2002 dateert is dat eigenlijk veel te laat. Dit laat onverlet dat ook nu nog een stevige analyse als basis moet dienen voor een dergelijk plan waarvan de kansen en bedreigingen die zijn ontstaan door de kredietcrisis deel uit moeten maken. Aanbeveling 1 Aangezien tijdens interviews met meerdere personen in de gemeente werd aangegeven dat de ambitie om te streven naar meer diversiteit niet meer actueel is, wordt aan het college verzocht om het nieuw economisch beleidsplan in twee fasen aan de raad voor te leggen: Fase 1: Op basis van een gedegen analyse worden de ambities en uitgangspunten van het nieuw economisch beleid aan de raad voorgelegd; Fase 2: Op basis van de door de raad vastgestelde ambities en uitgangspunten biedt het college een concreet uitvoeringsplan c.q. beleidsplan aan de raad aan. 2.2 Kwaliteit bedrijventerreinen lijkt voldoende maar De gemeente heeft gekozen voor het revitaliseren en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen boven de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen (buiten de al geplande uitbreidingen). Gezien de wens en noodzaak om ook andere functies, zoals wonen, recreatie en natuur, binnen de gemeentegrens voldoende ruimte te geven lijkt dit een logische keuze. In opdracht van het ministerie van VROM wordt het Integraal Bedrijven Informatiesysteem (IBIS) bijgehouden. Om IBIS te vullen wordt jaarlijks informatie over de veroudering van bedrijventerreinen opgevraagd bij alle gemeenten. Volgens de gegevens uit IBIS is de kwaliteit van de huidige terreinen in de gemeente Hoogezand- Sappemeer ruim voldoende. Oftewel op basis van de door de gemeente Hoogezand-Sappemeer aangeleverde gegevens geeft IBIS aan dat de kwaliteit van de huidige terreinen over het algemeen ruim voldoende is. De landelijke rekenkamer heeft de kwaliteit van bedrijventerreinen en de veroudering van bedrijventerreinen in 2008 eveneens onderzocht en geconstateerd dat de situatie landelijk te rooskleurig wordt voorgesteld. In het rapport van de rekenkamer wordt o.a. geadviseerd om een kwaliteitsschouw van de bedrijventerreinen uit te voeren. Ook het onderzoeken van de tevredenheid van de huidige gebruikers van de terreinen kan van een dergelijk onderzoek deel uitmaken. 3 Onderzoek BEDRIJVENTERREINEN EN ARBEIDSMARKt

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Aanbeveling 2 De raad verzoekt het college om informatie aan haar te leveren over de tevredenheid van de huidige gebruikers van de bedrijventerreinen in combinatie met een schouw van de staat van de huidige bedrijventerreinen. Als achtergrondinformatie kan daarbij gebruik gemaakt worden van het onderzoek van de landelijke rekenkamer. 2.3 Relatiebeheer naar bedrijven steeds beter op orde De gemeente onderhoudt regelmatig contacten met individuele bedrijven en organisaties van bedrijven. Wekelijks bezoekt de wethouder diverse bedrijven. Ook worden contacten onderhouden met de belangenorganisaties zoals VIB. Tot dusverre ontbrak de planmatigheid bij het afleggen van de bedrijfsbezoeken. Dit is eerder door de gemeente erkend en wordt opgepakt door de ambtelijke organisatie. 2.4 Werkgelegenheid in de gemeente teruggelopen In de periode 2003 tot en met 2007 is de totale werkgelegenheid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer teruggelopen met 0,6%. Daarbij is rekening gehouden met het bedrijvenpark Rengers wat gelegen is op het grondgebied van de gemeente Slochteren. Zonder het bedrijvenpark Rengers was de werkgelegenheid zelfs teruggelopen met iets meer dan 5%. Dit terwijl in gemeente zoals bijvoorbeeld Winschoten en Stadskanaal de werkgelegenheid over dezelfde periode met respectievelijk 5,4% en 10,5% is toegenomen. De rekenkamer stelt dat de nog niet gerealiseerde transitie naar een meer diverse werkgelegenheid er mede toe heeft geleid dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid ten opzichte van andere gemeenten sterk is achtergebleven. Een aandachtspunt hierbij is dat de gemeente de arbeidsmarkt enerzijds en de ontwikkelingen binnen bedrijven anderzijds blijvend moet monitoren om een optimale aansluiting te kunnen realiseren. Aanbeveling 3 De raad verzoekt het college om de bovengenoemde constateringen te betrekken bij het nieuw economisch beleidsplan 2.5 Onvoldoende informatie beschikbaar Voor een meer uitgewerkt bedrijventerreinbeleid, anticiperend op trends en veranderende verwachtingen, is aanzienlijk meer informatie noodzakelijk dan er op dit moment beschikbaar is. Dit wordt door de gemeente erkend, maar ideeën in deze richting zijn (nog) niet uitgewerkt. De consequentie hiervan is dat de gemeenteraad met behulp van de beschikbare informatie op de hoogte is van wat er gebeurt rond de beschikbaarheid en uitgifte van terreinen, maar niet in staat is om werkelijk bij te sturen. Door onvoldoende beschikbare informatie heeft de raad niet kunnen bewaken of de gewenste transitie werd gerealiseerd. De conclusie is dat er op dit moment voor een krachtig bedrijventerreinenbeleid te weinig stuurinformatie beschikbaar is en de raad met de beschikbare informatie niet in staat wordt gesteld om kaders te stellen voor een krachtig bedrijventerreinenbeleid. Om dit in de toekomst te voorkomen zal bij het te ontwikkelen nieuwe beleidsplan tevens aandacht besteed moeten worden aan de informatiebehoefte van de raad zodat deze haar kaderstellende en controlerende taak kan waarmaken. In hoofdstuk 4 van het rapport staat allerlei statische informatie over ontwikkeling, arbeidsmarkt, diversiteit arbeidsmarkt en ontwikkeling bedrijventerreinen. Dit voor zowel de gemeente Hoogezand-Sappemeer als van vergelijkbare en omliggende gemeenten. De in hoofdstuk 4 opgenomen informatie kan als voorbeeld functioneren voor de mogelijke informatiebehoefte van de raad ten aanzien van dit onderwerp. Aanbeveling 4 De raad verzoekt het college om bij het voorleggen van de ambities en uitgangspunten ten behoeve van het nieuw economisch beleidsplan aan te geven welke informatie zij in de toekomst aan de raad zal aanleveren ten behoeve van zijn controlerende taak. 4 Onderzoek BEDRIJVENTERREINEN EN ARBEIDSMARKt

7 eindrapport Onderzoek bedrijventerreinen en arbeidsmarkt 5 Onderzoek BEDRIJVENTERREINEN EN ARBEIDSMARKt

8 Onderzoek naar bedrijvigheid en arbeidsmarkt in Hoogezand-Sappemeer Rekenkamercommissie De Ommelander rekenkamer Januari 2009

9 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) Rapportnummer 2009/001 Datum Januari 2009 Opdrachtgever Rekenkamercommissie 'De Ommelander rekenkamer' Postbus AD Zuidlaren Auteurs Drs. Frank ten Doeschot Drs. Ruud Esselink Jon Severijn Redactie: drs. Inge Reijmer Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

10 Inhoud blz. Conclusies I 1. Onderzoekskader Aanleiding Doelstelling Leeswijzer 2 2. Beleid Inleiding Algemeen kader Ruimtelijk-economisch beleid: doelen, instrumenten en middelen Arbeidsmarktplan Conclusie Informatie en proces Inleiding Informatie over beleidsdoelen en -resultaten Informatie ten behoeve van de gemeenteraad Conclusie Realisatie en statistieken Arbeidsmarkt Bedrijventerreinen Conclusie 30 Bijlagen 32 Bijlage 1. Normenkader 33 Bijlage 2. Onderzoeksaanpak 36 Bijlage 3. Beleidsdocumenten Regio Groningen - Assen 39 3

11 Conclusies Conclusies Voor het onderzoek naar het bedrijventerreinenbeleid is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: Op welke wijze heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer ruimtelijk-economisch beleid geformuleerd dat aansluit bij de behoefte van bedrijven; wat zijn de - ruimtelijk economische én arbeidsmarkt gerelateerde - resultaten van dit gemeentelijk beleid? De beantwoording van deze hoofdvraag verloopt via deelvragen rond een viertal thema s. Ruimtelijk economisch beleid Doelstellingen aanbod bedrijventerreinen De belangrijkste doelstelling van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is opgenomen in Boegbeelden 2015 en behelst de transitie van werkgemeente naar woon-werkgemeente waarbij naast industrie ook andere bedrijfssectoren sterker moeten gaan bijdragen aan werkgelegenheid. Deze doelstelling is voortgekomen uit een omvangrijk interactief besluitvormingstraject en sluit goed aan bij de uitgangssituatie en trends. De beoogde transitie van eenzijdig samengestelde bedrijvigheid naar meer diverse bedrijvigheid is wat betreft bedrijventerreinen weinig uitgewerkt en onderbouwd. Belangrijk is dat er geen analyse is van de (ruimtelijke) behoefte van bedrijven die bij kunnen dragen aan de gewenste transitie, waardoor bereik en grenzen van deze gewenste ontwikkeling ongewis zijn. Daarnaast zijn er in het gemeentelijk beleid geen criteria of vestigingsprofielen voor bedrijventerreinen vastgelegd die de transitie ondersteunen. Ook de doelstelling om te profiteren van de nabijheid van ICT- en universiteitsstad Groningen is niet verder uitgewerkt. De tweede belangrijke doelstelling is de uitbreiding van het areaal bedrijventerrein met 30 hectare tot Deze doelstelling is in regionaal verband geformuleerd en uitgebreid onderbouwd. De aanpak gaat uit van thematisering op regionaal in plaats van op lokaal niveau. Voor Hoogezand- Sappemeer betekent dit dat de uitbreiding gepleegd moet worden ten behoeve van hetzelfde type bedrijvigheid als in de gemeente aanwezig is. De door de gemeente gewenste meer diverse bedrijvigheid kan hiermee vrijwel onmogelijk gerealiseerd worden. Wel is op dit regionale niveau sprake van aansluiting van aanbod bedrijventerreinen op de vraag van bedrijven en zijn de vestigingscriteria en profielen globaal vastgelegd. De uitbreiding met 30 hectare is uitgewerkt door al bestemde gebieden (uitbreidingen) voor bedrijventerreinen in te brengen en voor een kleiner deel door intensivering van gebruik van bestaande bedrijventerreinen in te boeken. De conclusie is dat er wel een kwantitatieve doelstelling is geformuleerd voor het aanbod van bedrijventerreinen, maar dat de kwalitatieve doelstelling niet is geconcretiseerd en de aansluiting bij de hoofddoelstelling uit Boegbeelden 2015 (transitie) niet wordt gemaakt. Afweging revitaliseren bedrijventerreinen De gemeente kiest eenduidig voor het revitaliseren en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen boven de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen (buiten de al geplande uitbreidingen). Deze keuze wordt gemotiveerd vanuit ruimtelijke overwegingen, dat wil zeggen vanuit de wens en noodzaak om ook andere functies, zoals wonen, recreatie en natuur, binnen de gemeentegrens voldoende ruimte te geven. Deze heldere keuze is niet nader uitgewerkt in beleid waarin criteria en uitgangspunten voor revitalisering zijn benoemd en vastgelegd. Ook ontbreken uitwerkingsplannen, inclusief financieringsbehoefte. Wel is de FoxMart gerevitaliseerd. I

12 Conclusies De mogelijkheid om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden maakt dat revitalisering op de korte termijn ruimtevraag niet noodzakelijk is. Het risico bestaat echter wel dat de terreinen niet aansluiten bij de wensen en verwachtingen van bestaande bedrijven. Landelijk heeft de noodzakelijke revitalisering van bedrijventerreinen de aandacht. Zowel het Rijk als de Landelijke Rekenkamer hebben aandacht geschonken aan de problematiek. Voor Hoogezand- Sappemeer is van belang dat de Landelijke Rekenkamer kritiek heeft op het in beeld brengen van de veroudering van bedrijventerreinen en dat de situatie te rooskleurig is voorgesteld. Dit kan betekenen dat de situatie in Hoogezand-Sappemeer minder positief is als strengere criteria worden aangelegd. Het ontbreken van uitwerkingsplannen betekent verder dat niet snel kan worden ingesprongen op mogelijke beleidsintensiveringen vanuit het Rijk. Zo stelt de landelijke Taskforce herontwikkeling bedrijventerreinen voor om in 2009 een pilot van 500 hectare extra te herontwikkelen bedrijventerreinen voor en een additioneel programma van hectare in 2010, tegen een huidig tempo van herontwikkeling van 325 hectare jaarlijks. Inspringen op dergelijke initiatieven op korte termijn kan alleen met reeds uitgewerkte plannen. Ook in het algemeen geldt dat subsidiemogelijkheden via bijvoorbeeld Europese structuurfondsen (EFRO) pas kunnen worden benut wanneer concrete plannen kunnen worden ingediend. De conclusie is dat een eenduidige keuze is gemaakt voor revitaliseren, maar dat de concrete stappen die daarop dienen te volgen nog in onvoldoende mate zijn gezet. Arbeidsmarktbeleid Aansluiting arbeidsmarkt bedrijventerreinenbeleid Het gemeentelijk beleid rond bedrijventerreinen bevat in beginsel aanknopingspunten voor versterking van de arbeidsmarkt, door de voorgestane diversificering en de uitbreiding met 30 hectare. Geconstateerd is al dat de wens om te komen tot meer diverse werkgelegenheid feitelijk niet wordt doorvertaald in bedrijventerreinenbeleid. De uitbreiding voor hetzelfde type bedrijvigheid past minder goed bij de veranderende samenstelling van de bevolking, ook veroorzaakt door de woningbouwtaakstelling. In feite wordt het behoud van bestaande werkgelegenheid voorop gesteld, waarbij meer kwalitatieve doelstellingen niet worden omgezet. De wel geformuleerde oorspronkelijke doelstelling van een zeker aantal arbeidsplaatsen per hectare bij uitgifte van grond is niet verder vormgegeven. De samenwerking binnen de gemeente op het terrein van arbeidsmarkt en bedrijventerreinbeleid is organisatorisch geregeld. De gemeente onderhoudt contacten met individuele bedrijven en organisaties van bedrijven. Dit gebeurt door de twee bedrijfscontactfunctionarissen en door de wethouder, die maandelijks bedrijven bezoekt en de contacten met de organisaties onderhoudt. Dat de planmatigheid ontbrak, is door de gemeente eerder erkend en wordt opgepakt. Een aandachtspunt blijft het monitoren van de arbeidsmarkt enerzijds en de ontwikkelingen binnen bedrijven anderzijds om een optimale aansluiting te kunnen realiseren. De conclusie is dat de rechtstreekse aansluiting tussen bedrijventerreinbeleid en arbeidsmarktbeleid aanwezig is bij de inzet op behoud van bestaande bedrijven en werkgelegenheid. De meer actieve, toekomstgerichte benadering ontbreekt nog grotendeels, al zijn er initiatieven. Arbeidsparticipatie Het verhogen van de arbeidsparticipatie wordt door de gemeente nagestreefd. Er is echter geen rechtstreekse koppeling aangebracht met het bedrijventerreinenbeleid. Kansrijker worden de versterking van het centrum, de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie en het aanbieden van de mogelijkheid van woon-werk combinaties gevonden. Uitvoering en resultaten II

13 Conclusies De uitgifte en beschikbaarheid van onmiddellijk uitgeefbare grond bevindt zich de afgelopen jaren op een laag niveau. De totale werkgelegenheid in de gemeente (inclusief bedrijvenpark Rengers) is de afgelopen jaren licht teruggelopen, in tegenstelling tot die in veel andere regiogemeenten. In een rapportage van de Rabobank is hierop ook gewezen. De opbouw van de werkgelegenheid naar sector in Hoogezand-Sappemeer, met een hoog aandeel industriële bedrijvigheid, is hier voor een belangrijk deel verantwoordelijk, aangezien het gaat om een landelijke trend. De nog niet gerealiseerde transitie naar een meer diverse werkgelegenheid speelt hier een rol en zal dat naar verwachting in sterke mate blijven doen. Het teruglopen van de werkgelegenheid, bij een toevoeging van bedrijventerreinen (Rengers), betekent dat het aantal banen per hectare bedrijventerrein terugloopt. Een nadere analyse ontbreekt, maar dit wijst op de noodzaak van herstructurering van bedrijventerreinen. De conclusie is dat het bedrijventerreinenbeleid de afgelopen jaren niet effectief is geweest, met als kanttekening dat op regionaal niveau wel is bijgedragen aan de beschikbaarheid van bedrijventerrein. De inzet van middelen voor het bedrijventerreinenbeleid vindt voor een belangrijk deel op andere (regionale) niveaus plaats. Dat geldt onder andere voor acquisitie. De exploitatie van bedrijventerreinenbeleid is over het algemeen verliesgevend. Regionale initiatieven om te komen tot afstemming over grondprijzen met ook het oogmerk om de kwaliteit van de terreinen te verhogen, zijn daarom ook voor Hoogezand-Sappemeer van belang. Geconcludeerd kan worden dat tegenover betrekkelijk geringe resultaten lage uitgaven staan. Er zijn echter te weinig gegevens beschikbaar om een uitspraak te kunnen doen over de efficiëntie van het bedrijventerreinenbeleid. Proces Binnen de gemeentelijke organisatie is informatie aanwezig die past bij de beperkt geconcretiseerde doelstellingen van het beleid rond bedrijventerreinen. Werkelijke stuurinformatie is nauwelijks aanwezig, wat in het verlengde ligt van die beperkte doelstellingen. Voor een meer uitgewerkt bedrijventerreinbeleid, anticiperend op trends en veranderende verwachtingen, is aanzienlijk meer informatie noodzakelijk. Dit wordt door de gemeente erkend, maar ideeën in deze richting zijn (nog) niet uitgewerkt. De consequentie is dat de gemeenteraad met behulp van de beschikbare informatie op de hoogte is over wat er gebeurt rond de beschikbaarheid en uitgifte van terreinen, maar niet in staat is om werkelijk bij te sturen. De conclusie is dat er voor een krachtig bedrijventerreinenbeleid te weinig stuurinformatie beschikbaar is en de raad met de beschikbare informatie niet in staat wordt gesteld om kaders te stellen voor een krachtig bedrijventerreinenbeleid. Conclusie Het bedrijventerreinenbeleid van Hoogezand-Sappemeer is volgend, reactief. De gemeente is weliswaar niet zelf in staat rechtstreeks de macro-economie en de arbeidsmarkt te beïnvloeden en heeft te maken met een regionaal en provinciaal bepaald speelveld. Maar meer offensief geformuleerde beleidsdoelstellingen voor Hoogezand-Sappemeer zoals geformuleerd in Boegbeelden zijn óf niet doorvertaald in het bedrijventerreinbeleid óf, als ze wel doorvertaald zijn, worden niet uitgevoerd. Deze reactieve houding brengt met zich mee dat de uitgangspositie van Hoogezand-Sappemeer beter zou kunnen zijn als het beleid daadkrachtiger wordt vormgegeven en uitgevoerd. III

14 Onderzoekskader 1. Onderzoekskader 1.1 Aanleiding Dynamiek in bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft een ruimtelijke weerslag, die van regio tot regio verschilt. Niet iedere regio heeft namelijk dezelfde mogelijkheden om in te spelen op de economische veranderingen die zich voordoen. Dit heeft te maken met de specialisatie van de bedrijven in een regio. Daarnaast bepaalt ook de kwaliteit van de regio de mogelijkheden tot succes voor het bedrijfsleven zoals onder andere ligging en bereikbaarheid, beschikbaarheid van ruimte en voldoende (gekwalificeerd) personeel. Maar ook regionale afspraken over het aanbod en de invulling van bedrijventerreinen beïnvloeden de mogelijkheden voor economische ontwikkeling. Er is een relatie, verwevenheid tussen economie en ruimte (voor bedrijvigheid). De Ommelander Rekenkamer heeft het initiatief genomen voor een onderzoek dat ingaat op deze relatie. 1.2 Doelstelling Voor de rekenkamer is het doel om op basis van onderzoek in beeld te krijgen vanuit welke visie de gemeente Hoogezand-Sappemeer zich ruimtelijk-economisch voorbereidt op de toekomst. Deze beelden en uitkomsten van het onderzoek zijn input voor de Raad en de gemeentelijke organisatie om te leren en bruikbare conclusies voor de toekomst te formuleren. De centrale vraagstelling hebben we als volgt geformuleerd: Op welke wijze heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer ruimtelijk-economisch beleid geformuleerd dat aansluit bij de behoefte van bedrijven; wat zijn de - ruimtelijk economische én arbeidsmarkt gerelateerde - resultaten van dit gemeentelijk beleid? Deze centrale vraag valt uiteen in de onderstaande deelvragen. Deze zijn door de Ommelander Rekenkamer geformuleerd en door ons ingedeeld naar een viertal thema s. Ruimtelijk-economisch beleid - Zijn concrete doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het aanbod van bedrijventerreinen? En in hoeverre is dit beleid gebaseerd op een analyse van de (toekomstige) vraag van bedrijven naar vestigingsmogelijkheden in Hoogezand-Sappemeer? - Sluiten de doelstellingen van het bedrijventerreinenbeleid aan bij het plan van aanpak arbeidsmarkt ? En bij de behoefte (bestaand en toekomstig) van bedrijven? - In hoeverre is bij zowel de realisatie over de periode als bij de planvorming over de periode een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van het revitaliseren van bestaande terreinen ten opzichte van het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen? Arbeidsmarktbeleid - Wat is het beleid van de gemeente Hoogezand-Sappemeer op het gebied van het verhogen van de arbeidsparticipatie? Is daarbij voldoende onderscheid gemaakt tussen wat de gemeente zelf kan beïnvloeden en landelijk en provinciaal beleid is? 1

15 Onderzoekskader Uitvoering en resultaten - Is in de periode met de inzet van de gemeentelijke beleidsinstrumenten op een effectieve en efficiënte manier de ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijven gestimuleerd en gefaciliteerd? - Welke bijdrage is hiermee geleverd aan de verbetering van de werkgelegenheid en de economische groei en welke effecten heeft dit op de lange termijn (gehad)? Proces - Is er voldoende stuurinformatie binnen de gemeente organisatie en voldoet de informatievoorziening aan de raad? Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen is voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een normenkader opgesteld, aan de hand waarvan de centrale vraag inzake de beleidsuitvoering en de hieronder liggende deelvragen op detailniveau zijn beoordeeld. Op basis van het ingevulde normenkader is beoordeeld in hoeverre het ruimtelijk-economisch beleid van de gemeente Hoogezand-Sappemeer doeltreffend en doelmatig is. Beschrijving van de aanpak en uitvoering van het onderzoek, alsmede het normenkader, is opgenomen in de bijlagen. 1.3 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk wordt het beleidsperspectief beschreven. Aan de hand van de belangrijkste beleidsdocumenten wordt geredeneerd vanuit het normenkader - ingegaan op het ruimtelijk-economisch beleid en het arbeidsmarktbeleid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 specifiek aandacht geschonken aan de informatievoorziening en het proces van samenwerken en informeren. Na de beleids- en procesmatige beschouwing wordt in hoofdstuk 4 gekeken naar de ontwikkeling van Hoogezand-Sappemeer voor wat betreft arbeidsmarkt en bedrijventerreinen. In dit hoofdstuk wordt een aantal statistieken gepresenteerd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies. Voor in het rapport zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek samengevat te lezen, waarbij aanvullend ook een aantal aanbevelingen worden gedaan. 2

16 Beleid 2. Beleid 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden relevante beleidsdocumenten, jaarverslagen, rapportages en programma s van gemeente Hoogezand-Sappemeer behandeld, die betrekking hebben op het algemene en specifieke beleidskader voor de uitvoering van ruimtelijk-economisch beleid en het hieraan gerelateerde arbeidsmarktbeleid. De stukken zijn gescreend op basis van de normen en toetsingscriteria die vooraf zijn vastgelegd. 2.2 Algemeen kader Beleidsprogramma Het collegeprogramma van de coalitie stamt uit 2006 en is vastgelegd in het Beleidsprogramma ; Verder bouwen aan en in een sociaal Hoogezand-Sappemeer. Er zijn drie hoofdthema s benoemd: samenleven, werk en participatie en wonen en woonomgeving. Het thema werk en participatie is relevant voor dit onderzoek. Het college wil hier het volgende bereiken: 1) werkgelegenheid actief behouden en creëren; 2) mensen aan regulier werk helpen en, waar dat niet meer kan, ze activeren om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving; 3) mensen met een uitkering op minimumniveau in staat stellen volwaardig deel te nemen aan de lokale samenleving. De rol van de gemeente wordt, wat betreft bedrijventerreinen beschreven als: verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen en de invulling ervan. Bedrijventerreinenbeleid in het algemeen en de relatie met arbeidsmarktbeleid in het bijzonder komen niet specifiek aan de orde in het collegeprogramma. Andere voor het onderzoek relevante punten zijn: benutten kennis en kunde van gemeentelijke organisatie, lokale bedrijfsleven en externe deskundigen; ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan groei en behoud van werkgelegenheid met financiële middelen; afweging maken ten aanzien van ontsluiting via breedband van burgers, bedrijven, onderwijs en zorg; invulling geven aan 1 loket voor bedrijfsleven; bedrijfsverzamelgebouw (BVG) met afdeling Sociale Zaken en ketenpartners; verbeteren toeleiding arbeidsmarkt naar bedrijfsleven door uitvoering Plan van aanpak arbeidsmarktbeleid 2006 : onder andere inzet van reïntegratiemiddelen zoals scholing en gerichte werkgeversbenadering Boegbeelden 2015 Inleiding In 2002 heeft de gemeente, na een interactief proces waarbij inwoners, ondernemers en experts zijn betrokken, Boegbeelden 2015 vastgesteld. Op hoofdlijnen wordt voor alle gemeentelijke beleidsvelden in samenhang aangegeven wat voor de toekomst belangrijk gevonden wordt en waar ze op in wil zetten. 3

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering per kern Concept Eindrapport Gemeente Dalfsen Januari 2010 Eindrapport Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540

Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540 Datum: 21 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Onderzoek jongerenwerk. brug tussen beleid en praktijk?

Onderzoek jongerenwerk. brug tussen beleid en praktijk? Onderzoek jongerenwerk brug tussen beleid en praktijk? Onderzoek Jongerenwerk: brug tussen beleid en praktijk? Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel.

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie