PROFIELSCHETS. Profielen Financieel, Bedrijfskundig en Juridisch. 3 leden Raad van Toezicht. Landstede Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELSCHETS. Profielen Financieel, Bedrijfskundig en Juridisch. 3 leden Raad van Toezicht. Landstede Groep"

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS Profielen Financieel, Bedrijfskundig en Juridisch 3 leden Raad van Toezicht Landstede Groep Organisatie Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor elk mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Wij leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waardenvol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht. Landstede Groep heeft 75 kleinschalige vestigingen, van Harderwijk tot Hardenberg en van Lelystad tot Raalte, 2965 medewerkers en leerlingen, studenten en deelnemers. Vanuit de christelijke inspiratie laat Landstede Groep zich leiden door de waarden van: Het ontwikkelen van ieders talent Het ontmoeten van elkaar Het respecteren van ieders eigenheid Het aandacht geven aan zingevingsvragen De verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde Landstede Groep bestaat uit 5 onderwijsstichtingen die elk één of meer scholen voor voortgezet en/of middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie onder zich hebben. De missie, waarden en denklijnen zijn voor alle scholen een gedeeld uitgangspunt. Iedere school kent een eigen lokale verankering en daarmee eigen beleid, een eigen naam en een eigen profiel. Elk van de stichtingen heeft één of meer onderwijseenheden (scholen) onder haar beheer. 1) Stichting CVMBO Harderwijk en omgeving 1 eenheid: het Christelijk vmbo te Harderwijk met nevenvestiging in Zeewolde 2) Stichting Vechtdal College 2 eenheden: Vechtdal College Hardenberg en Vechtdal College Ommen/Dedemsvaart 3) Stichting Agnieten College/De Boog 3 eenheden: Carolus Clusius College Zwolle/nevenvestiging Wezep Meander College Zwolle/nevenvestiging Nieuwleusen Talentstad met PRO De Boog Zwolle/nevenvestiging Zwartsluis 4) Stichting Ichthus College 2 eenheden: Ichthus College Kampen/nevenvestiging IJsselmuiden Ichthus College Dronten 5) Stichting Landstede 8 eenheden: 5 MBO vestigingen in Zwolle, waaronder 1 in samenwerking met het ROC Menso Alting uit Groningen 2 vestigingen in Harderwijk 1 vestiging in Raalte 1 eenheid: het Thomas a Kempis College te Zwolle met 3 vestigingen: Jenaplan-VO, een Loot-school (Centre for Sports and Education) en regulier VO. Voorts bestuurt de Stichting Landstede ook de Stichting Internationale School Eerde. Naast deze 5 onderwijsstichtingen kent de Landstede Groep 2 stichtingen waarin de private activiteiten zijn ondergebracht. - Stichting Landstede Beheer en Deelnemingen waaronder diverse vestigingen voor Welzijn, Educatie, Kinderopvang, Kringloopwinkels en Wereldwinkels vallen. - Stichting Participaties waaronder activiteiten ressorteren die direct gerelateerd zijn aan het onderwijs.

2 Governance De Stichting Landstede Groep hanteert een bestuursmodel volgens het zogenaamde two-tier board principe. Dat wil zeggen dat het toezicht op het College van Bestuur wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht. College van Bestuur: T. Rietkerk (voorzitter) en C. Blokland Raad van Toezicht: B. Breunissen (voorzitter), W. Boerma, H. Claessen, mevr. R. de Vlieger, R. Schoonbeek, mevr. A. de Groot en mevr. M. Zomer. De 3 laatstgenoemden treden af. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven leden. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Governance Code Goed Onderwijsbestuur en een door Landstede uitgewerkt document Governance Structuur vormen de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelement hierin is te komen tot een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en te komen tot een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders (onderwijsdeelnemers, medewerkers, financiers, contractpartners, bedrijfsleven). De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de onderwijscommissie. Alle commissies tellen twee leden. De werkrelatie tussen Raad van Toezicht en het college van bestuur is transparant en constructief; de informatievoorziening wordt door de raad als adequaat ervaren. Accenten toezicht houden bij Landstede Groep De huidige tijd vraagt om een zichtbaar, open en betrokken Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Landstede Groep heeft zichzelf naast de wettelijke taken en de afspraken in de governance voor goed onderwijsbestuur, de opdracht gegeven om zichtbaar en transparant te zijn en haar betrokkenheid in- en extern te tonen. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht gaan sterker dan in het verleden de dialoog aan in de organisatie en met de omgeving om informatie op te halen om op die wijze het houden van Toezicht te verdiepen. In het toezicht worden de volgende accenten gelegd: Het structureel borgen van de onderwijskwaliteit. Goede onderwijskwaliteit is een speerpunt. Mede om die reden heeft de Raad van Toezicht in 2014 besloten een onderwijscommissie in te stellen. Met voortvarendheid de scheiding tussen publiek en privaat doorvoeren. Alleen participeren in wat bijdraagt aan Core business Onderwijs Voor de overige zaken gaat Landstede Groep met partners in netwerkverband samenwerken. Het normaliseren van de verhouding met de onderwijsinspectie. Blijvende aandacht voor een financieel gezonde Landstede Groep. De solvabiliteit en het eigen vermogen moeten verder versterkt worden. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelagenda nauwlettend. Een gezonde organisatie, is een organisatie die zich regelmatig aanpast aan de veranderende omgeving. De verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn. Ook een gedegen Management Development beleid past in de ontwikkelagenda. Aandacht voor de vastgoedsituatie. Onder andere door het opstellen van huisvestingsplannen en scenario s met wisselende ontwikkelingen van de studentenaantallen. De Raad van Toezicht treedt naast de formele rol richting het CvB ook in contact met andere geledingen binnen Landstede Groep. Hiermee sluiten zij aan bij de branchecode goed bestuur in het MBO en VO. Zo gaan leden van de Raad van Toezicht in duo s in overleg met directeuren van eenheden en de voorzitters van de medezeggenschapsorganen. Daarnaast worden de directies één keer per twee jaar gevraagd om de bereikte resultaten in het afgelopen jaar en hun jaarplannen voor het komende jaar in een korte pitch te presenteren aan de Raad van Toezicht.

3 Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht 1) De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de strategie en beleid van het College van Bestuur alsmede het College van Bestuur met raad en daad ter zijde te staan. 2) De raad benoemt en ontslaat voorzitter en lid van het College van Bestuur. Naast de werkgeversfunctie tonen de leden van de Raad zich deskundig als gesprekspartner van het College van Bestuur. 3) De Raad van Toezicht ziet toe op de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de bestuurder(s) en ziet toe op het integer handelen door het College van Bestuur. Hiertoe wordt zorg gedragen voor een adequate klokkenluidersregeling. 4) De Raad van Toezicht is collectief verantwoordelijk voor het opstellen en periodiek herijken van het profiel van de Raad van Toezicht. De raad raadpleegt het College van Bestuur alvorens het profiel vast te stellen. 5) Leden van de Raad van Toezicht zijn slechts benoembaar indien zij instemmen met de grondslag, missie en doelstelling van Landstede Groep. Jaarlijks bespreekt de raad het eigen functioneren in het licht van het profiel. 6) Om het toezicht scherp te houden is het van belang dat er voldoende doorstroming plaatsvindt. Daartoe is een rooster van aftreden opgesteld. 7) De raad moet ervoor zorgen om breed en gevarieerd samengesteld te blijven ten einde de maatschappelijke legitimatie, de kritische blik, de onafhankelijkheid en de adviesrol te versterken. Vacatures Raad van Toezicht In verband met het op handen zijnde vertrek van drie leden Raad van Toezicht conform rooster van aftreden, ontstaan vacatures binnen de Raad van Toezicht. Het is de bedoeling dat de nieuwe leden eind juni 2015 worden benoemd. Twee nieuwe leden zullen toetreden tot de auditcommissie. Algemene profieleisen 1) Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat onafhankelijk en kritisch te functioneren. Zij houden integraal toezicht en wegen belangen af. Onafhankelijkheid verhoudt zich niet met een deelbelang, een representatie van een groep stakeholders of andere belanghebbenden. 2) Leden van de Raad van Toezicht participeren actief in maatschappelijke verbanden en volgen maatschappelijke, sociaaleconomische processen, culturele, levensbeschouwelijke en politieke ontwikkelingen op de voet. Zij hebben een hoge maatschappelijke statuur. Zij hebben kennis van of affiniteit met het onderwijs en belangstelling voor de regionale ontwikkeling van het gebied waarin de Landstede Groep actief is. Door ervaring hebben ze gevoel voor een complexe organisatie met zelfstandig werkzame professionals. 3) Elk lid van de Raad van Toezicht dient een eigen visie op en verbinding met de identiteitsparagrafen uit de statuten te hebben. 4) Gezamenlijk worden de volgende kwaliteiten gewaarborgd in de Raad van Toezicht: - ervaring met het interpreteren van financiële stuurinformatie - kunnen beoordelen van de risico s van de instelling - aandacht voor aspecten van continuïteit, kwaliteit en identiteit - het kunnen beoordelen van de wijze waarop de instelling communiceert en zich positioneert - het kunnen beoordelen van het functioneren van het bestuur - het kunnen beoordelen van de juridische aspecten van fusie en samenwerkingsverbanden - het kunnen beoordelen van de ondernemende aspecten van de instelling - het kunnen beoordelen van strategisch HR beleid - expertise op het gebied van vastgoed 5) Toezicht houden is anders dan executief verantwoordelijk zijn, het betekent onder meer: - strategisch en fundamenteel kunnen meedenken - het alert houden van het College van Bestuur - het complementair vervullen van de gewetensfunctie - het voeren van een openhartige en aandachtsvolle dialoog - kritisch en constructief kunnen bevragen - kunnen beoordelen en toetsen op basis van relatief weinig informatie - heldere normen kunnen formuleren waaraan het beleid van de Landstede Groep getoetst wordt - gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen en die kunnen benoemen - kunnen initiëren, aanzwengelen van de noodzakelijke dialoog - initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder - oprecht willen verdiepen in Landstede en tonen van intrinsieke betrokkenheid 6) Voldoende tijd en energie hebben om zijn/haar taak goed te vervullen. 7) Bij voorkeur woonachtig of werkzaam in het werkgebied van Landstede Groep.

4 Specifieke eisen per vacature Vacature 1: Financieel profiel met ervaring in profit/not-for-profit Opleiding tot RA en ruime ervaring als accountant. Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, controlling en risicomanagement. Allround financieel-economisch inzicht en adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en verslaglegging. Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (onderwijs)organisatie, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico s. Financiële cijfers kunnen interpreteren, erachter kunnen kijken en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn. Bij voorkeur expertise ervaring opgedaan in profit organisaties en not-for-profit organisaties. Goed zicht op de specifieke kenmerken van onderwijsorganisaties. Op de hoogte zijn van de bekostigings- en verantwoordingsregels voor het BVE en VO of in staat om op korte termijn deze kennis zich eigen te maken. Ervaring als toezichthouder. Vacature 2: Bedrijfskundig profiel met ervaring in de zorg Bedrijfskundige opleiding (Bedrijfskunde, MBA, Economie). Ervaring als directeur/bestuurder of manager met bedrijfsvoerings- of beheerportefeuille (met daarin bij voorkeur financiën, ICT, communicatie, facilitaire zaken, vastgoed, HR). Ervaring in de zorg. Beschikken over een actief netwerk in het werkgebied van Landstede Groep. Bij voorkeur aantoonbare affiniteit met het (beroeps)onderwijs door het hebben van leerlingen van het MBO in de eigen organisatie. Bij voorkeur ervaring als toezichthouder of commissaris. Soepel functioneren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld. Verbindend karakter en sterk in interpersoonlijke contacten. Vacature 3: Juridisch profiel Rechtenstudie. Achtergrond vanuit privaatrecht of bestuursrecht. Liefst ervaring als advocaat of notaris. Inzicht in juridische gevolgen van besluiten in een (onderwijs)organisatie. Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en op de gevolgen van voortschrijdende juridisering van de maatschappij voor het onderwijs. Kennis en inzicht in complexe juridische vraagstukken, bij voorkeur op vastgoedgebied. Gevoel voor en inzicht in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Ervaring met onderhandelingen en gevoel voor verhoudingen tussen partijen. Bij voorkeur ervaring als toezichthouder of commissaris. Honorarium Het lid van de Raad van Toezicht van Landstede ontvangt een honorarium dat passend is bij een uit publieke middelen bekostigde onderwijsinstelling. Voor een lid Raad van Toezicht bedraagt het honorarium per 1 januari ,- en voor het deelnemen aan een commissie komt daar nog 1.500,- bij.

5 Procedure Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders verricht de voorselectie en draagt potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectie/advies commissie van Landstede Groep. De finale kandidaten krijgen de volgende documenten: strategienota, governance structuur Landstede Groep en de concept jaarrekening Uw sollicitatiebrief en c.v. kunnen per mail gezonden worden naar mevrouw mr. W.A.A.M. Roefs: Telefonisch kunnen bij haar vragen worden gesteld onder het nummer: Sluitingsdatum sollicitatie is 23 mei. Selectiegesprekken met Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders vinden plaats in Zwolle op 3,5 en 8 juni. Het gesprek met de selectie/advies commissie vindt overdag plaats op 19 juni bij Landstede Groep.

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia.

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Op 24 april

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Reglement RvC Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende,

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Profielschets Lid Raad van Commissarissen 1. Inleiding Enexis Holding N.V. zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Nationaal Register (NR) is ingeschakeld om bij de werving ondersteuning te

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 16 1.1 Kernwaarden en activiteiten 17 1.2 Strategisch Plan 18 1.3 Prestatieafspraken 22 1.4 De organisatie

Nadere informatie