Reglement Raad van Toezicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Raad van Toezicht"

Transcriptie

1 Reglement Raad van Toezicht In een Raad van Toezicht kunnen zowel mannen als vrouwen een functie bekleden. In verband met de leesbaarheid van de tekst worden de termen hij en zij gehanteerd. In voorkomende gevallen dient de tekst te worden aangepast in hij/zij en zijn/haar. De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, in aanmerking nemend de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg januari 2010; besluit met inachtneming van de statuten van de stichting en vaststelling in de raad van toezicht d.d. 15 maart 2011 het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen: Artikel 1 Samenstelling van de Raad van Toezicht 1 Het aantal toezichthouders wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. 2 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen. 3 De Raad van Toezicht draagt zo spoedig mogelijk zorg voor aanvulling van het aantal leden als het beneden het vastgestelde minimum van vijf is gekomen. 4 De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. 5 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is. 6 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. 7 Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. Artikel 2 Benoeming van de Raad van Toezicht 1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht. 2 Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaglegging door de organisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. 3 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De profielschets is openbaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van de organisatie. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 1

2 Artikel 3 Onafhankelijkheid/onverenigbaarheden 1 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur. 2 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie, die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als Zorggroep Ter Weel verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met Zorggroep Ter Weel. 3 Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Ter Weel is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot de leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot Zorggroep Ter Weel toegelaten zijn, tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst. 4 Een persoon van een instelling of bedrijf die zakelijke banden heeft met de organisatie kan geen zitting nemen in de Raad van Toezicht. 5 Een persoon die in dienst is van een overheidsinstelling welke belast is met de inspectie van de organisatie kan geen zitting nemen in de Raad van Toezicht. Artikel 4 Belangenverstrengeling 1 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 2 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en/of bij de externe accountants in relatie tot de zorgorganisatie. Artikel 5 Het aftreden en herbenoemen van toezichthouders 1 Een lid van de Raad van Toezicht dient na een zittingsperiode af te treden. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld door de Raad zelf t.b.v. de continuïteit en het gevaar dat er te veel benoemingen in één keer aan de orde zijn. 2 Een zittingsperiode beslaat 4 jaar. Na een eerste zittingsperiode is maximaal één herbenoeming mogelijk. Dit dient zorgvuldig overwogen te worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet een eerste toetsing in een gesprek met een aftredend toezichthouder. Het verslag hiervan dient als basis voor het beraad over de herbenoeming. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. 3 De toezichthouder dient te worden getoetst aan het profiel van de Raad van Toezicht. 4 Het vigerende rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht blijft geldig in geval van fusie. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 2

3 Artikel 6 Schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht 1 Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontheven door de Raad van Toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen. 2 Voordat het besluit tot ontheffing wordt genomen, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de toezichthouder over wie het besluit gaat, met de overige toezichthouders afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontheffing. 3 Voordat het besluit tot ontheffing wordt genomen, krijgt de toezichthouder voor wie de ontheffing dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten. 4 Een besluit tot ontheffing wordt door de overblijvende leden van de Raad van Toezicht genomen. 5 Het besluit tot ontheffing wordt met redenen omkleed, direct aan de ontheven toezichthouder schriftelijk bevestigd. Artikel 7 Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuurder. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. De Raad van Toezicht bewaakt en/of houdt toezicht op ten minste: 1 de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie; 2 de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie; 3 de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 4 de financiële verslaglegging 5 de kwaliteit en veiligheid van zorg; 6 de naleving van wet- en regelgeving 7 de verhouding met belanghebbenden; 8 het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. 9 een heldere taakafbakening tussen toezichthouder en Raad van Bestuur alsmede de omgangsvorm. 10 een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. 11 transparantie over hoe de toezichthoudende rol wordt ingevuld. 12 opstellen van een profiel voor de Raad van Bestuur, instellen benoemingscommissie, bepalen wervingsprocedure en aanstellen Raad van Bestuur. 13 opstellen van de schriftelijke arbeidsovereenkomst met taakomschrijving voor de Raad van Bestuur. 14 bij schorsing of ontslag van de Raad van Bestuur wordt de betrokkene gehoord door de voorzitter van de Raad van Toezicht of een delegatie uit zijn midden. De Raad van Toezicht pleegt zorgvuldig overleg met de Raad van Bestuur. 15 een besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig mogelijk met redenen omkleed schriftelijk aan de betrokkene bevestigd. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 3

4 16 bij ontstentenis van de Raad van Bestuur dient het vervullen van bestuurs- of directietaken bij voorkeur op andere wijze te geschieden dan het benoemen van een gedelegeerd toezichthouder. 17 indien de continuïteit van de Raad van Bestuur op enigerlei manier in gevaar dreigt te komen of bij langer durende afwezigheid, voorziet de Raad van Toezicht in vervanging. 18 In geval de organisatie naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de Raad van Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht. 19 De Raad van Toezicht legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. 20 Van elke toezichthouder wordt in het verslag van de Raad van Toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als toezichthouder, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd. De raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: 1 de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming: 2 de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie; 3 het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden; 4 het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie; 5 het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; 6 aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 7 gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie; Artikel 8 Bevoegdheden van de Raad van Toezicht; Conflictregeling De bevoegdheden zijn: 1 Zorgdragen voor een goed functioneren van de Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur). 2 De Raad van Toezicht voert jaarlijks met de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. 3 Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht. 4 Functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. 5 Integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. 6 Goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder het meerjarenbeleidsplan, de bijbehorende jaarplannen en eventueel afwijkend beleid. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 4

5 7 De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld. De Raad van Bestuur geeft hem de opdracht de jaarstukken te onderzoeken en daarover een verklaring en een managementletter af te geven. 8 Goedkeuren en ondertekening van het jaardocument. 9 Goedkeuren van de begroting. 10 Goedkeuren van besluiten tot aankoop van onroerende zaken. 11 Toezien dat de Raad van Toezicht is samengesteld en op volle sterkte is. 12 Voorzien in opvolging. 13 Het tijdelijk besturen bij ontstentenis/belet van de Raad van Bestuur. 14 Indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de Stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict. De Raad van Toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Artikel 9 Profiel Raad van Toezicht De Raad van Toezicht stelt het profiel op van de Raad als geheel. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: beschrijving van het werkterrein van de organisatie, beschrijving van de taken van de Raad van Bestuur (zie reglement Raad van Bestuur), beschrijving van de functie van de Raad van Toezicht, samenstelling van de Raad van Toezicht, samenstelling van de Raad van Toezicht onder de vermelding van leeftijd, nationaliteit, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is, beschrijving van de algemene kwaliteitseisen waaraan een toezichthouder dient te voldoen, honorarium en vergoeding conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. vergaderfrequentie en tijdsbeslag. Artikel 10 Voorzitter 1 De Raad van Toezicht stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter op. Jaarlijks beziet de Raad van Toezicht of het profiel bijstelling behoeft. 2 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt uit het midden van de Raad van Toezicht benoemd. De benoeming geschiedt op basis van het profiel zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. 3 De voorzitter is in beginsel het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Hij houdt nauw en regelmatig contact met de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de inhoud van deze contacten. 4 De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht op in externe contacten. Hij draagt zorg voor optimale participatie van de leden van de Raad van Toezicht inzake de activiteiten van de Raad van Toezicht en coördineert deze. 5 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, die de voorzitter vervangt bij afwezigheid en in geval van artikel 3, onafhankelijkheid/onverenigbaarheden en in geval van artikel 6. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 5

6 Artikel 11 Secretariaat 1 De toegang tot het hoofdkantoor in zijn algemeenheid en de toegang tot het bestuursarchief in het bijzonder zijn binnen kantoortijden voor de leden van de Raad van Toezicht toegankelijk. Buiten kantoortijden zal het secretariaat hiervoor op afspraak gelegenheid bieden. 2 Leden van de Raad van Toezicht moeten in de gelegenheid zijn om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van het secretariaat. 3 Het secretariaat en het archief van de Raad van Toezicht zijn gevestigd op het hoofdkantoor van de organisatie. Artikel 12 Honorering en vergoedingen 1 De honorering voor de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht, conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. 2 De honorering van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie. 3 Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend. 4 Het eventuele aandelenbezit van een lid van de Raad van Toezicht is ter belegging op de lange termijn. 5 Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat de wettelijk voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de Raad van Toezicht. 6 De reiskosten die leden van de Raad van Toezicht redelijkerwijs maken in verband met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht, worden aan hen door de organisatie vergoed. 7 De kosten die leden van de Raad van Toezicht maken in het kader van hun toezichthouderschap, worden door de organisatie vergoed, mits deze kosten met toestemming van de voorzitter worden gemaakt. 8 Wat betreft de kosten die de voorzitter zelf maakt, worden dezelfde soort kosten vergoed als bij de overige leden van de Raad van Toezicht. 9 De honorering en de afgesproken vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht worden schriftelijk, voorzien van ingangsdatum, vastgelegd. 10 De honorering van de Raad van Toezicht is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar. Artikel 13 Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht 1 De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt elk jaar een vergaderschema op, rekening houdend met de managementcyclus binnen de zorgorganisatie. 2 De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, dit ter beoordeling van de voorzitter. 3 Aan vergaderingen zoals beschreven in lid 2 van dit artikel, neemt de Raad van Bestuur deel. 4 De agenda van de vergaderingen zoals beschreven in lid 2 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur opgesteld. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 6

7 5 De Raad van Toezicht vergadert minstens één keer per jaar over: * de begroting, * de concept jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter, de missie, positie, strategie en risico s van de organisatie, * de opleidingsbehoefte van leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 6 De oproep voor een vergadering gebeurt door het directiesecretariaat van de organisatie uit naam van de voorzitter. 7 De termijn tussen de oproep voor een vergadering en de datum van de vergadering betreft ten minste 7 dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. 8 De oproep geschiedt schriftelijk onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep wordt de agenda en eventuele bijlagen verstuurd. 9 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door het secretariaat Raad van Bestuur en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. 10 Besluiten in de Raad van Toezicht worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. In geval alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn, kunnen over alle aan de orde komende onderwerpen besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen. 11 Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn. Bij veelvuldige afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop aangesproken. Als er geen verbetering optreedt, kan de betrokkene worden geschorst, op non-actief gesteld of ontheven worden overeenkomstig het gestelde in artikel De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Artikel 14 Informatie 1 De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. 2 Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. 3 De Raad van Toezicht bevordert dat zijn leden schriftelijke informatie ontvangen van de Raad van Bestuur inzake alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie. Dit betreft informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen. 4 De Raad van Toezicht kan met de Raad van Bestuur afspraken maken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening. Afspraken over de informatievoorziening worden vastgelegd in een informatieprotocol. 5 In geval een lid van de Raad van Toezicht informatie ontvangt uit een interne of externe bron die voor de Raad van Toezicht van belang zou kunnen zijn, dan geeft hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan zijn voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de Raad van Bestuur op de hoogte. 6 Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk en maakt deze niet kenbaar buiten de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur. 7 De Raad van Toezicht is bevoegd op kosten van de organisatie externe expertise in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 7

8 Artikel 15 Relatie tot de accountant 1 De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld. 2 De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de zorgorganisatie en maakt indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden. 3 De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. 4 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 5 Bij de beoordeling van de jaarstukken geeft de Raad van Toezicht zich rekenschap van de consequente toepassing/verantwoording van de grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling. 6 De Raad van Toezicht dient zich verder inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen. 7 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de in de managementletter gedane aanbevelingen door de Raad van Bestuur worden opgevolgd. Artikel 16 Relatie tot de ondernemingsraad 1 Elk jaar nodigt de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van minimaal drie leden van de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad uit voorafgaand aan een Raad van Toezicht vergadering. In geval er een nieuw lid is benoemd in de Raad van Toezicht, zal het nieuwe lid hierbij ter kennismaking eveneens aanwezig zijn. 2 Besluiten van de Raad van Bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrechten heeft, dienen eerst door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd. In geval de goedkeuring wordt verleend, zal deze worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad. 3 De Raad van Toezicht stelt de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht. Artikel 17 Centrale Cliëntenraad 1 De Raad van Toezicht stelt de (centrale) cliëntenraad van Zorggroep Ter Weel in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht (in de vergadering van de centrale cliëntenraad d.d. 1 april 2009 heeft de centrale cliëntenraad besloten haar recht op bindende voordracht van een lid van de Raad van Toezicht op te geven en deel te nemen in de selectieprocedure van alle leden van de Raad van Toezicht). 2 Elk jaar nodigt de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van minimaal drie leden van de Raad van Toezicht, de centrale cliëntenraad uit voorafgaand aan een Raad van Toezicht vergadering, in principe is de bestuurder, tenzij de cliëntenraad hiervan af wil wijken, niet bij dit overleg aanwezig. Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 8

9 Artikel 18 Informele contacten Elk lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de organisatie betreffende, handelt in deze contacten zorgvuldig en stelt steeds voorop dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen wordt betrokken. De voorzitter stelt deze kwesties in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht aan de orde. Artikel 19 Status reglement Het reglement is openbaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van de stichting. De Raad van Toezicht gaat jaarlijks na, tijdens de evaluatie van haar functioneren, of dit reglement nog voldoet. De voorzitter vraagt hiertoe tevoren de mening van de Raad van Bestuur. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt van tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen. Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van Zorggroep Ter Weel d.d. 15 maart J.G. de Looff Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Ter Weel Reglement RvT, geactualiseerd n.a.v. nieuwe zorgbrede governancecode (januari 2010) 9

De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem,

De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem, Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ouderen Arnhem De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem, In aanmerking nemende de aanbevelingen zoals

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM Artikel 1. Structuur 1.1 De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft ten doel de in de statuten van de Stichting onder een dak, hierna de stichting,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de statuten van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Uitgaande van de statuten van onze stichting en de Zorgbrede Governancecode heeft de Raad van Toezicht van Stichting Zorgwaard, in overleg met de Raad van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden.

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden. Reglement Raad van Toezicht Stichting Envida Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de toenmalige Stichting Vivre statutair gevestigd te Maastricht, in de vergadering van de raad van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 oktober 2000

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 november 2011. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom

Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom De Raad van Toezicht, in aanmerking nemende de in het rapport Zorgbrede governance code, die in werking is getreden in 2010 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen In aanmerking nemende de in het rapport Health Care Governance d.d. november 1999 opgenomen aanbevelingen

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht van STICHTING Opgesteld door: Het Bestuur Datum vastgesteld: 22-09-2015 Pagina 1 van 12 Het Bestuur van Stichting AmbuZorg, statutair gevestigd te Rotterdam, besluit met inachtneming

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Raad van Toezicht, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Reglement Raad van Toezicht Stichting s Heeren Loo Zorggroep

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Structuur 1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur, op de besturing van de sociaalwerkorganisatie alsmede op de algemene gang van zaken in de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 13 oktober 2010. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Auteur : F.J. Kodden Portefeuillehouder : Raad van Bestuur Datum : 3 maart 2011 Versie : 2 Bekendheid document : RvT/RvB/MT Medezeggenschap : OR en (C)CR ter informatie Status : vastgesteld in RvT op 13-01-12

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen

REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is na goedkeuring van de raad van toezicht in de vergadering van 21 november 2011 vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH

Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH De Raad van Commissarissen van de besloten vennootschap Zorgfront DH, gevestigd te Rotterdam, in aanmerking nemende de in de Zorgbrede Governance Code 2010

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND De raad van toezicht van de stichting: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 januari 2007. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant als bedoeld in artikel 12 van de statuten van Stichting Thuiszorg West-Brabant. De Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 10 van de statuten van de stichting, en geeft in aanvulling op

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Raad van Bestuur Reglement

Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Reglement Reglement Raad van Bestuur versie mei 2016 Pagina 1 f:\mt\bz\vrt\regl\as\sm\sw Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl 1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting Cedere Zorg

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE Begrippen 1. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. 2.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Registratienummer : 14893 Vaststelling door RvT : 15 december 2014 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Artikel 1. Structuur 1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in Miks welzijn en staat de directeur-bestuurder met

Nadere informatie

Raad van Toezicht Reglement

Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de W&MD-onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT BEGRIPSBEPALINGEN Raad Bestuur Stichting de raad van toezicht van de Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT 1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Groep Overijssel gevestigd te Zwolle, Dr. Klinkertweg 2 in aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie