Factsheet Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet 2012 2. Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur 3"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 Inhoudsopgave Factsheet Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur 3 De resultaten over Meer kinderen geholpen 4 2. Actief in de beschermingsketen 9 3. Voorbereid op de transitie De organisatie verbeterd 15 Verantwoording Raad van Toezicht 19 Samenstelling Raad van Bestuur, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en commissies op 31 december

3 Factsheet Meer kinderen geholpen Ernst problemen neemt toe, 17% meer crisisinterventies Vaker intensieve hulp nodig, 25% meer casemanagement Aantal onderzoeken AMK gestegen met 21% Werk gemaakt van aanbevelingen Samson 45% meer telefonische gesprekken gevoerd door vrijwilligers Kindertelefoon dan in Actief in de bescherming van kinderen Gemiddeld aantal kinderen bij jeugdbescherming gelijk aan 2011 Dalende trend in onder toezichtstellingen (OTS) Duur OTS ruim onder landelijk niveau Aantal jongeren bij jeugdreclassering licht gedaald Gebruik Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) voorbereid Gestart met pilot adolescentenstrafrecht Project gestart voor betere overgang gesloten jeugdzorg naar open jeugdzorg 3. Voorbereid op de transitie Organisatiestructuur gewijzigd Invoering Signs of Safety gestart Meegedaan met pilots in de gemeenten Bijgedragen aan provinciale Routekaart Transitie 4. De organisatie Geïnvesteerd in leiderschap Professionaliseringstraject gestart Tevredenheid medewerkers krijgt cijfer 6,5 Ziekteverzuim 5,65% CEDEO-erkenning behaald A3-systematiek gebruikt voor planning & control cyclus Gestart een omslag te maken van verweren en verantwoorden naar leren en oplossen in het geval van klachten en incidenten. 2

4 Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur Voor u ligt het jaarverslag van Bureau Jeugdzorg Groningen (BJZ). Hiermee willen we maatschappelijke verantwoording afleggen over het door ons gevoerde beleid en onze prestaties over het jaar Als nieuwe bestuurder heb ik bij mijn aantreden begin 2012 een analyse gemaakt van de huidige situatie. Ik heb een rondgang door de organisatie gemaakt om me te verdiepen in de materie en kennis te maken met het personeel. Daarnaast heb ik zoveel mogelijk externe stakeholders gesproken. Ik heb geconcludeerd dat na een periode van financieel herstel (onder toezichtstelling door de Provincie), een periode is aangebroken om de focus te verleggen naar de inhoud en resultaat. De keuze om de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over te dragen van de provincie naar de gemeenten, biedt een kans om een aantal zaken fundamenteel anders te organiseren. In het belang van de kinderen en dichtbij hun eigen omgeving. Bij BJZ Groningen werken professionals die van hoog tot laag betrokken zijn bij de inhoud van het werk en de cliënten, waarbij een zekere onbalans zit tussen de financiële verantwoording en de maatschappelijke opdracht. Veel medewerkers hebben moeite met het imago dat gebaseerd is op incidenten terwijl zij op zoek zijn naar de vormgeving van een zelfverzekerde professionele houding. De discussie rondom de bureaucratische indicatiestelling en de vele partijen die actief zijn in de jeugdzorg, wordt in de buitenwacht vooral afgewenteld op Bureau Jeugdzorg. Terwijl medewerkers van Bureau Jeugdzorg in staat zijn om snel en adequaat te beoordelen wat er aan de hand is als kinderen in de knel zitten en welke hulp het best kan worden ingezet. Er is in onze organisatie de behoefte om de kennis, expertise en vakmanschap over het voetlicht te brengen en gemeenten te ondersteunen in hun rol om te sturen op een goed afgestemd zorgaanbod. Een aanbod dat van goede kwaliteit en effectief is, weinig kost en uitgaat van eigen kracht. We willen anticiperen op de vraag van gemeenten om ons werk in de lokale omgeving uit te voeren. We geloven dat er nog veel te winnen is, wat betreft efficiency, maar boven alles voor kinderen in de knel. Ik nodig u uit om op de volgende pagina s kennis te nemen van onze resultaten over Drs. M.S.R. Sitalsing Voorzitter Raad van Bestuur 3

5 De resultaten over Meer kinderen geholpen Vrijwillige hulp in de Toegang Bureau jeugdzorg is er voor kinderen, jongeren en ouders met ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek in de provincie Groningen. In de Toegang geven wij advies, begeleiden we naar hulp en bij crises organiseren wij crisishulp. Als er een indicatiebesluit voor nodig is dan stellen wij dat op. We bieden ondersteuning in de vorm van casemanagement als dat nodig is. We zien er op toe dat de zorg die wij nodig achten daadwerkelijk wordt geboden en het gewenste resultaat oplevert; de veiligheid van de jeugdige(n) is gewaarborgd. Het intensieve casemanagement zoals dat momenteel door Bureau Jeugdzorg Groningen wordt uitgevoerd, is te zien als schakelpunt tussen alle betrokkenen: ouders, jeugdige en ketenpartners, als het gaat om veiligheid en zorg voor kinderen in opvoedsituaties die gekenmerkt worden door ernstige en complexe problematiek. De casemanager heeft de positie van neutrale partij zonder eigen belangen en heeft specifieke expertise op het gebied van (het bespreken van) veiligheid en veiligheidsrisico s. Op een systematische manier brengt de casemanager alle factoren die invloed hebben op de veiligheid en ontwikkeling van het kind in kaart, analyseert en taxeert de veiligheid en geeft sturing aan de te ondernemen stappen om de veiligheid te herstellen of verbeteren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kracht van het gezin en hun netwerk. Als onderdeel van het Actieplan Kinderen Veilig investeert de overheid flink in een publiekscampagne die burgers oproept om actie te ondernemen en vermoedens van kindermishandeling te melden. Ook de afspraken met de politie en de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dragen bij aan een groter aantal meldingen bij zowel de Toegang als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Het gaat vaak om signalen waarbij men vermoedt dat een kind ernstig in de knel zit. Het doel van het landelijke actieplan is om kindermishandeling daadkrachtig een halt toe te roepen. De Toegang draagt hieraan bij door voor deze kinderen de noodzakelijke zorg en bescherming zoveel mogelijk op tijd en op maat te organiseren. In 2012 is een veel groter beroep op ons gedaan dan het budget toeliet. We merken dat de aard en ernst van de problemen toeneemt en dat er vaker intensieve ondersteuning nodig is. Dit leidde in de Toegang tot langere wachttijden voor cliënten dan wij aanvaardbaar vinden. De verwachting was dat de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin zou bijdragen aan een lagere instroom bij de Toegang. De praktijk wees 4

6 In de meeste gevallen accepteren de ouders vrijwillig onze hulp. Als er gegronde vermoedens zijn dat het kind niet goed en veilig opgroeit en ouders willen niet meewerken aan een oplossing dan kan Bureau Jeugdzorg de situatie aan de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter voorleggen. Dan kan het zijn dat er gedwongen hulp komt. 5 echter anders uit: het aantal zorgmeldingen is de laatste jaren toegenomen, er zijn vaker crisisinterventies nodig en meer cliënten ontvangen een intensieve vorm van casemanagement. Het totaal aantal jeugdigen waarvoor casemanagement wordt ingezet is gestegen met 25%, het aantal crisisinterventies steeg met 17%. Om de toename van cliënten het hoofd te bieden en de te lange wachttijden tegen te gaan, hebben we de werkprocessen in de Toegang verder geoptimaliseerd en tijdelijk extra personeel ingezet. Ook maken we sinds het vierde kwartaal van 2012 gebruik van de experimenteerruimte in de Wet op de Jeugdzorg. Hierdoor kunnen we een deel van de cliënten professioneel verwijzen naar ambulante hulp bij een zorgaanbieder zonder een uitgebreid indicatietraject. Met professioneel verwijzen maken we in 5 werkdagen een verwijzing naar zorg, nadat we de veiligheidsrisico s zo veel mogelijk hebben uitgesloten. Aan deze cliënten wordt geen langdurig casemanagement meer geboden, ze gaan meteen door naar de hulpverlening. Voor verwijzing naar zwaardere vormen van zorg bieden we indicatietrajecten op maat, eenvoudig als het kan, uitgebreid als het nodig is. Het doelmatig inzetten van onze capaciteit kan echter niet geheel de stijging van de vraag compenseren. In 2013 zullen we onze aandacht nog verder moeten toespitsen op de groep cliënten met meervoudige complexe problematiek en op situaties waar de veiligheid van het kind in het geding is. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Soms maken mensen in de omgeving zich zorgen over een kind. Zij kunnen hun zorgen dan melden aan de Toegang van Bureau Jeugdzorg of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het AMK gaat op huisbezoek bij ouders/verzorgers als er ernstige zorgen gemeld zijn over kindermishandeling in de opvoedingssituatie. Doel is om helderheid te krijgen in de situatie: is er inderdaad reden tot zorg? Het AMK praat met ouder(s) en kinderen (vanaf 6 jaar) en anderen (bijvoorbeeld school). Vaak blijkt dat met de nodige hulp verbetering voor kinderen mogelijk is zodat zij een veilige en betere toekomst krijgen.

7 Het lukte ons gedurende 2012 de situatie te verbeteren: er kwam onder meer een vaste gedragswetenschapper en er vond personeelsuitbreiding plaats om de werkdruk en doorlooptijden te verlagen. Ook werd het werkproces aangepast en was er een scholingsprogramma voor onze medewerkers intake en onderzoek. Aan het begin van 2012 werd onze koers gericht op een brede en integrale multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling vanuit het AMK, het Steunpunt 6 Het AMK heeft in 2012 evenveel meldingen van vermoedens van kindermishandeling ontvangen als in In 2011 konden echter meer meldingen met een advies of consult worden afgehandeld. De aard en ernst van de meldingen namen dusdanig toe dat veel vaker een onderzoek (groei 21%) door het AMK nodig was. In dat geval neemt het AMK de verantwoordelijkheid over voor het onderzoeken en stoppen van kindermishandeling en schakelt zo nodig hulpverlening in. Een analyse van de toename laat een duidelijk verband zien met de publiekscampagne in de strijd tegen kindermishandeling en de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook binnen de Spoedeisende Eerste Hulp van ziekenhuizen is er meer aandacht gekomen voor signaleren en melden van kindermishandeling. Het onderzoek van het AMK is er in eerste instantie altijd op gericht om kindermishandeling vast te stellen en vervolgens te stoppen door hulp op gang te brengen in een vrijwillig kader. Daarbij streeft het AMK er naar om kinderen in de eigen gezinssituatie te houden en het gezin op vrijwillige basis hulp te bieden, tenzij dit niet mogelijk is. Bij alle meldingen in 2012 kon het onderzoek snel starten. In twee derde van het totale aantal kon het onderzoek binnen de gestelde termijn van 77 dagen afgerond worden. In complexe situaties of in bewerkelijke multi-probleemgezinnen lukte dat niet altijd. We merken hierbij op dat we een langere doorlooptijd gerechtvaardigd vinden als we samen met ouders en hulverleners een goed resultaat voor het kind kunnen bereiken: namelijk veilig opgroeien! Naar aanleiding van een landelijk onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de kwaliteit van het AMK kregen we eind 2012 van de Inspectie een voldoende. De kwaliteit stond vanaf 2010 onder druk door moeilijk in te vullen vacatures, hoge werkdruk en langdurige onderbezetting van de functie gedragswetenschapper. Dit zorgde voor een deel van de onderzoeken voor te lange doorlooptijden.

8 Huiselijk Geweld (SHG), Justitie en de gezondheidszorg. Deze hulpverlening zal in 2013 verder vorm krijgen. Met het oog op de overlap op het gebied van gezinsveiligheid en de naderende wet op de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld oriënteerden het AMK en het SHG zich in het najaar op een eventuele samenvoeging. De nieuwe Jeugdwet zal dit waarschijnlijk ook voorschrijven. Op maandag 8 oktober 2012 presenteerde de commissie- Samson haar eindrapport Omringd door zorg, toch niet veilig. Het eindrapport is het resultaat van een tweejarig onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst in de periode 1945 tot De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn niet mis te verstaan. De commissie legt met haar rapport pijnlijk bloot dat seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen aan onze aandacht is ontsnapt en we kinderen en jongeren niet die veiligheid en bescherming bieden die ook, en misschien wel juist, in de jeugdzorg nodig is. We hebben binnen heel BJZ werk gemaakt van de aanbevelingen, samen met onze ketenpartners. We hebben de samenwerkingsafspraken met de pleegzorg aangescherpt, intensievere bemoeienis van het AMK geregeld voor meldingen van seksueel misbruik in de jeugdzorg zelf, met bestuurders van de provinciale ketenpartners, waaronder politie en Openbaar Ministerie, afspraken gemaakt om de onderlinge samenwerking betreffende seksueel misbruik te verbeteren en we hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een landelijk kwaliteitskader voor onze sector, specifiek gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Ook hebben we besloten om in 2013 de training meldcode kindermishandeling, die we geven aan andere instellingen, ook integraal aan te bieden aan al onze eigen medewerkers. Ook voor onze eigen medewerkers, die dagelijks werken met kinderen in de knel, geldt dat we optimale scherpte willen op signalen van kindermishandeling. Het voorkomen en stoppen van seksueel misbruik in het algemeen en zeker in de jeugdzorg heeft hoge prioriteit. 7

9 Kindertelefoon Kinderen die met iemand willen praten over problemen thuis, op school, met vrienden of andere zaken, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Als kinderen een vraag hebben, of ergens mee zitten, het moeilijk vinden om iemand in vertrouwen te nemen, dan luisteren wij naar ze. Iedere dag kunnen kinderen gratis en anoniem in vertrouwen hun verhaal doen, hun vraag stellen en wordt er naar hen geluisterd. De Kindertelefoon is er voor iedereen tot 18 jaar die in vertrouwen wil praten. De Kindertelefoon neemt kinderen serieus en denkt met hen mee. In 2012 zijn in totaal telefonische gesprekken gevoerd, dat is een stijging van 45% ten opzichte van Een verklaring voor de enorme toename van bellers is nog niet gevonden. Het aantal chatgesprekken over 2012 was , dit aantal bleef vrijwel gelijk aan De Kindertelefoon Groningen doet mee in een landelijke Kindertelefooncarrousel. De cijfers duiden op de activiteiten van de Kindertelefoon Groningen voor regionale én landelijke bellers en chatters. Sinds 2011 kent de Kindertelefoon ook een internetforum. Het aantal contacten dat op het forum wordt gelegd is sterk gegroeid in De Kindertelefoon schoolt beroepskrachten en studenten in het leren praten met kinderen via workshops en trainingen. 8

10 2. Actief in de bescherming van kinderen Jeugdbescherming Jeugdbescherming is er om kinderen en jongeren te beschermen als er ernstige zorgen zijn over de wijze waarop ze opgroeien. Als ouders niet kunnen of willen meewerken om situaties te verbeteren, kan jeugdbescherming worden ingezet. Dit gebeurt alleen na onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming en op basis van een uitspraak van een kinderrechter. Onze taak is ervoor te zorgen dat het gezin of eventueel de familie stappen zet en hulp krijgt, om te zorgen dat de kinderen het beter krijgen, gewoon op de plek waar ze thuishoren, bij hun ouders. Als dat (tijdelijk) niet mogelijk is wordt een goede vervangende plek gezocht waar de kinderen veilig kunnen opgroeien. De kinderrechter kan een tijdelijke gezag-beperkende maatregel uitspreken, dit is de zogenaamde ondertoezichtstelling (OTS). Deze wordt meestal voor een jaar uitgesproken. De ouders houden het gezag over het kind, maar er wordt wel verwacht dat zij samenwerken met de gezinsvoogd en eventuele aanwijzingen van de gezinsvoogd opvolgen. Als een kind geen ouders meer heeft, of als ouders echt niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, dan moet iemand anders dat doen, tenminste totdat het kind achttien is. In dat geval kan Bureau Jeugdzorg gevraagd worden om als voogd op te treden. We spreken dan van een voogdijmaatregel. In 2012 stonden gemiddeld 498 kinderen onder toezicht, dat is vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor. Het gemiddeld aantal kinderen met een voogdijmaatregel was 253, ook dit bleef ongeveer gelijk aan In het eerste halfjaar van 2012 was er sprake van een stijgend aantal ondertoezichtstellingen, in het tweede halfjaar daalde het aantal echter sterk. Aan het einde van 2012 hadden we 49 kinderen minder met een ondertoezichtstelling. 9

11 10 De gemiddelde doorlooptijd van de ondertoezichtstellingen die in 2012 zijn beëindigd lag met 2,15 jaar ruim onder het landelijke gemiddelde. Omdat landelijk de doorlooptijden hoog lagen heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie zogenaamde Vliegwielmiddelen vrijgemaakt waarmee bureaus jeugdzorg hun doorlooptijden kunnen terugdringen. Ook wij hebben middelen toegekend gekregen. Ons plan is erop gericht de huidige Deltamethode te verrijken met de benaderingswijze Signs of Safety en de eigen kracht van het netwerk van de cliënt nog beter te benutten. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor invoering van een nieuwe voogdijmethodiek in Deze nieuwe methodiek is erop gericht om, vaker dan nu, de pleegouders of een ander natuurlijk persoon uit het netwerk van het kind de voogdij over een kind te laten overnemen. De vechtscheiding lijkt een nieuwe maatschappelijke trend. Kinderen kunnen ernstig in de knel komen door een echtscheiding, zeker als ouders strijd tot hun leefwijze hebben gemaakt. Meer dan 60% van de nieuw samengestelde gezinnen belandt opnieuw in een scheiding. Soms weigert de verzorgende ouder mee te werken aan een omgangsregeling met de niet-verzorgende ouder en vraagt de rechter via een ondertoezichtstelling aan Bureau Jeugdzorg om de omgang tot stand te brengen. Binnen de Jeugdbescherming is een specifieke aanpak ontwikkeld voor gezinsvoogden om met complexe omgangszaken om te gaan. De aanpak geldt ook voor zaken waarin ouders zich blijven verzetten tegen gedwongen bemoeienis. Jeugdreclassering Als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd en is opgepakt, maakt de politie een proces-verbaal op. Indien de kinderrechter of de officier van justitie een maatregel Jeugdreclassering oplegt, dan krijgt de jongere en zijn of haar gezin te maken met de afdeling Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg. De jeugdreclasseerder gaat, samen met de jongere en ouders, kijken hoe kan worden voorkomen dat de jongere nog een keer een strafbaar feit pleegt. Deze begeleiding is verplicht. Dat betekent dat de jongere zich moet houden aan de afspraken en aanwijzingen van de jeugdreclasseerder. Naast de gewone jeugdreclasseringsmaatregel zijn er ook een paar specifieke programma s. Zo kennen we Individuele Traject Begeleiding Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden (ITB CRIEM) dat zich specifiek richt op first offenders uit minderheidsgroepen. Ook kennen we Individuele Traject Begeleiding Harde Kern dat zich richt op jongeren van 12 tot 14 jaar met een hoog recidive- en schaderisico. Het betreft hier jongeren die al meerdere delicten hebben gepleegd, weinig binding hebben met de maatschappij en waarbij de criminaliteit onderdeel is van hun levenspatroon. De aanpak is een combinatie van strakke controle en zorg. Het is de laatste kans voor deze jongeren, het alternatief is detentie. De laatste bijzondere maatregel is de Gedrags Beïnvloedende Maatregel (GBM). Een GBM is een strafrechtelijke maatregel die bedoeld is om jongeren te leren hun gedrag te veranderen en om daarmee herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen. Een dergelijke maatregel kan bestaan uit een of meer trainingen of behandelingen.

12 BJZ is de samenwerking met Elker en Wilster (Poortje) aangegaan om tot een beter werkende keten te komen in de overgang van gesloten naar open jeugdzorg. Voor jongeren blijkt de overgang in de praktijk te groot. Vanuit het Ministerie van VWS wordt ondersteuning geboden in het kader van het programma "In voor Zorg!' Het programma helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten, bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. De ondersteuning is gestart in september en loopt door tot mei Het aantal opgelegde jeugdreclasseringsmaatregelen daalde licht in Het gemiddeld aantal jongeren dat begeleid werd met een gewone jeugdreclasseringsmaatregel daalde met 2%. Het aantal begeleidingsmaanden van individuele trajectbegeleidingen daalde met 27% ten opzicht van het voorgaande jaar. Eind 2012 startte de pilot adolescentenstrafrecht vooruitlopend op een wetsvoorstel dat moet leiden tot een stevige en consequente aanpak van risicojeugd. Dat wil zeggen dat er bij risicojongeren tussen 15 en 23 jaar gekeken wordt of behandeling in het minderjarigen- of meerderjarigenstrafrecht de voorkeur heeft. Maatwerk, aangepast aan de individuele ontwikkeling van de jongere, wordt mogelijk doordat in het wetsvoorstel meer flexibiliteit wordt gehanteerd rond de leeftijdgrens van 18 jaar. In 2012 is de Jeugdreclassering samen met een aantal ketenpartners in de drie noordelijke provincies gestart met de invoering van een Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ). Het LIJ is een samenhangend pakket van instrumenten om te screenen, te signaleren en risico's te taxeren met als doel een bijdrage te leveren aan de verkleining van de kans op recidive en de bevordering van een gezonde psychosociale ontwikkeling van de jeugdige met delinquent gedrag. Het instrumentarium heeft de vorm van een computerapplicatie. BJZ nam in 2012 wekelijks deel aan de justitiële casus overleggen jeugd in het Veiligheidshuis Groningen. In dit overleg bespreken onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de leerplichtambtenaar en Jeugdreclassering het delict gedrag van jeugdigen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar met het oog op een geïntegreerde en kwalitatief zo goed mogelijke aanpak.

13 Wat betreft de interne organisatie hebben we in 2012 de volgende zaken aangepakt: De scheiding tussen frontoffice en backoffice werd opgeheven. Feitelijk kent Bureau Jeugdzorg een indeling naar werksoort. Om eenheid in de aansturing te bevorderen maakten we de keuze voor samenvoeging van het primaire proces onder één manager. In 2012 namen we het besluit om in 2013 regionaal te gaan werken en de organisatie in regioteams in te delen. Met de drie noordelijke bureaus jeugdzorg werd verdergaande samenwerking verkend. We besloten de benaderingswijze Signs of Safety in te voeren met nog meer aandacht voor het gebruik van eigen kracht. De voorbereidingen voor de invoering zijn gestart in Voorbereid op de transitie Er vindt een stelselwijzing plaats voor de jeugdzorg, de zogenaamde Transitie van de Jeugdzorg. De transitie houdt onder meer in dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 geheel bij gemeenten is ondergebracht. Het nieuwe jeugdstelsel wordt wettelijk neergelegd in de nieuwe Jeugdwet waarvan het eerste concept in juli 2012 verscheen. De nieuwe Jeugdwet vervangt de huidige Wet op de Jeugdzorg, maar ook de onderdelen van de jeugdzorg in de Zorgverzekeringswet (jeugd-ggz) en de AWBZ (jeugd-lvb). Gemeenten worden verantwoordelijk voor de afstemming met andere domeinen, zoals het onderwijs. De transitie luidt ook een transformatie in: een inhoudelijke vernieuwing gericht op ontspecialiseren (ontzorgen) en ontkokeren (integraliteit). Er komt meer nadruk te liggen op het gebruik van eigen kracht en netwerken, preventie, vroeghulp en maatwerk. De Bureaus Jeugdzorg onderschrijven de transitie volmondig en zijn dan ook volop bezig om maatregelen te treffen die een zorgvuldige overgang mogelijk moet maken in het belang van de kinderen die ernstig in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd. De stelselwijziging biedt goede mogelijkheden om bestaande schotten te slechten en te komen tot samenhangende en effectieve hulp gericht op de hulpvraag van kinderen en gezinnen. De transitie brengt echter ook onzekerheden met zich mee. Zo heeft BJZ zorgen over de continuïteit van zorg voor onze cliënten en zorgen over het behoud van de opgebouwde expertise en deskundigheid van onze medewerkers na de transitie. BJZ bedient immers een groep cliënten die kwetsbaar is en waar continuïteit van zorg van essentieel belang is om veilig opgroeien te kunnen waarborgen. De transformatie van de jeugdzorg stelt andere eisen aan onze organisatie. Wij bereiden ons hier zo goed mogelijk op voor, in nauwe afstemming met onze huidige financier de Provincie Groningen en de toekomstige financiers, de 23 Groningse gemeenten. We anticiperen daarmee op de wijzigingen in het jeugdzorgstelsel en dragen bij aan continuïteit van zorg voor Groningse kinderen in de knel. Onze voorbereidingen richten zich zowel op de interne organisatie als op samenwerking met gemeenten en ketenpartners die actief zijn in de gemeenten.

14 13 Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering die echter niet de problemen vergeet. Signs of Safety is in Australië ontwikkeld door Andrew Turnell en Steve Edwards en richt zich op gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling. Signs of Safety is in de jaren 90 ontwikkeld met medewerking van ruim 150 hulpverleners uit de jeugdhulpverlening en de kinderbescherming. Men wilde komen tot een aanpak waarbij de jeugdhulpverleners meer vertrouwen zouden krijgen in hun eigen werkwijze, waarin zij tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt konden komen waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. Inmiddels wordt de benaderingswijze in vele landen met succes toegepast. De kern van de benaderingswijze is om naast het benoemen van de aanwezige risicofactoren doelbewust samen met de gezinsleden te zoeken naar positieve krachten in het gezin. Zodat er een werkbaar overzicht ontstaat hoe in dát gezin een situatie gecreëerd kan worden waarin de kinderen veilig zijn. In 2012 hebben we in 6 pilots met gemeenten in de provincie Groningen samengewerkt. Samen met gemeentelijke instellingen, onder andere met Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), experimenteren we met andere en snellere doorverwijzing naar hulp. We participeerden in de volgende pilots: Stad Groningen Doorbraak/Leerfabriek 2.0: experimenteren met nieuwe werkwijze in CJG Beijum, Vinkhuizen en Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk Pilotproject Multiprobleemgezinnen De Ploeg : ervaren gezinscoaches ondersteund door gedragsdeskundigen en andere hulpverleners Aanzet van een proef met Sociale Teams in wijken vanuit één huishouden, één plan, één regie Hoogezand- Pilot Kinderen Tellen Mee, lokale samenwerking BJZ Groningen en het Sappemeer lokale jeugdzorgnetwerk Hoogezand-Sappemeer Delfzijl, Project Veerkracht: partners uit het sociale domein werken samen om de Appingedam en maatschappelijke participatie en eigen kracht van kinderen, jongeren en Loppersum gezinnen te vergroten Aan de keukentafel, een verkenning van de overheveling van de AWBZ indicatiestelling naar het CJG Oldambt Project integratie onderwijszorg (OZC)-jeugdzorg vanuit één kind één gezin één plan Naast deelname aan concrete pilots, samen met andere uitvoerende organisaties, is BJZ nauw betrokken bij de uitvoering van de provinciale Routekaart Transitie. In deze routekaart trekken alle 23 gemeenten gezamenlijk op in het nemen van stappen om tot de daadwerkelijke overdracht van taken en verantwoordelijkheden te komen.

15 14 In 2012 hebben we voorbereidingen getroffen om in 2013 nog veel meer regionaal gericht te gaan werken. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: Kennen en gekend worden in de regio, fysiek aanwezig zijn in de lokale context; Leveren van een bijdrage aan de civil society ; Inbrengen van onze specifieke expertise, in het bijzonder gericht op vergroten van veiligheid voor het kind en het volledig in kaart brengen van een probleemsituatie Sturen op eigen kracht; Veiligheid voorop stellen; Meer face to face contact met de cliënt in de eigen leefomgeving. We zijn ervan overtuigd dat dit ten goede komt aan de samenwerking in de (lokale) jeugdzorgketen. Door het adequaat benutten van elkaars deskundigheid bevorderen we de samenwerking en dragen we bij aan een gezamenlijke aanpak van de problemen van gezinnen.

16 4. De organisatie verbeterd Organisatieontwikkeling en personeel Leiderschap Leiderschap was een belangrijk thema in Het thema werd op de agenda gezet door de nieuw aangetreden bestuurder. Om het leiderschap binnen Bureau Jeugdzorg Groningen te verstevigen werden vier uitgangspunten voor het leiderschap benoemd. Het gaat om sturen op de context, het gebruiken van verbeeldingskracht, uitvoeringsdiscipline en het fungeren als persoonlijke inspirator. Vanuit deze uitgangspunten is BJZ aan de slag gegaan met een ontwikkelprogramma voor onze leidinggevenden en werden inspiratiebijeenkomsten gehouden. Eén van de bijeenkomsten was een blikopenersessie met als thema het context gedreven werken en organiseren, die ook door enkele ketenpartners en gemeenten werd bijgewoond. Ook hadden we sprekers te gast die ons onder andere meenamen op de thema s Signs of Safety, diversiteit en professionele weerbaarheid. Medewerkers Ons personeelsbeleid kende in 2012 een aantal speerpunten. Communicatie was een belangrijk punt, we werkten aan snelle en adequate informatie over transitie-ontwikkelingen en de koers van de organisatie. In het kader van professionalisering werd een landelijk traject Laat zien wat je waard bent in gang gezet. Het doel is om jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers te stimuleren hun beroepsregistratie in gang te zetten. De beroepsregistratie wordt vanaf 2014 verplicht In september namen we een tevredenheidsmonitor af. De respons was hoog, het algemene tevredenheidscijfer van 6,5 stemt ons gezien de situatie niet ontevreden maar kan hoger. Wat opviel was dat medewerkers onzeker zijn over baanbehoud, dat er een sterke behoefte aan groei en ontwikkeling is en het vertrouwen in de leiding vanuit de directie aan het toenemen is. In het kader van veilig werken hebben we aansluiting gezocht bij het programma Veilige Publieke Taak. Dat programma streeft ernaar dat iedereen met een publieke taak deze veilig en respectvol kan uitvoeren. Wij krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens het werk en we zoeken naar wegen om ons hier beter tegen te beschermen Ziekteverzuim, instroom en uitstroom Het ziekteverzuim bedroeg over het jaar 5,65% (exclusief zwangerschap). Het verzuim is ten opzichte van 2011 licht gestegen. Toen bedroeg het verzuim 5,05%. In 2012 stroomden er 25 medewerkers in en 16 medewerkers uit. We hebben ons verzuimbeleid opnieuw tegen het licht gehouden en een verbeterde rolverdeling met de ARBOdienstverlener afgesproken. De regie op het verzuim ligt nu meer dan voorheen bij de leidinggevende. De doelstelling is het kortdurend verzuim in één jaar terug te dringen van 2% naar 1,5%. 15

17 16 Cedeo- erkenning De maatwerktrainingen die via Bureau Jeugdzorg Groningen worden aangeboden dragen sinds 1 juli 2012 de Cedeo-erkenning. Cedeo is de keuringsinstantie die de kwaliteit van aanbieders van trainingen en opleidingen meet en waarborgt. De instantie bestaat sinds 1980 en wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Aanleiding voor de oprichting was het gebrek aan inzicht in de kwaliteit van het aanbod aan bedrijfsopleidingen. Pas bij een hoge mate van tevredenheid over de verschillende stappen in het voor-, uitvoeringsen natraject, én als de trainingen en opleidingen voldoen aan de basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt een organisatie in aanmerking voor Cedeoerkenning. Bedrijfsvoering In 2012 implementeerden we in onze jaarplancyclus de zogenaamde A3 methodiek gebaseerd op de Balanced Score Card. Deze methodiek helpt goed ons te richten op wat we vanuit onze missie willen bereiken, met meer draagvlak, minder papier en door resultaatgerichte gesprekken tussen leidinggevenden. Het jaarplan wordt overzichtelijk op één A3 weergegeven.

18 Klachten In 2012 is 57 keer een (schriftelijke) klacht in behandeling genomen. Minder dan de helft (27) van de klachten is in 2012 aan de Klachtencommissie of de bestuurder gericht. Vaker (30) richtten cliënten hun klacht direct aan de afdeling waar zij contact mee 17 Op het gebied van ICT vervingen we begin 2012 alle oude werkstations en werd het thuiswerken voor al onze medewerkers mogelijk. Ook ontwikkelden we een handzaam en informatief portaal voor medewerkers en werkten we aan een betere informatievoorziening aan gemeenten. Daarnaast droegen we bij aan veel ICTontwikkelingen die effectieve samenwerking in de keten faciliteren. Grote stappen hebben we gezet in het digitaliseren van onze dossiers, waarmee de toegankelijkheid van de dossiers wordt vergroot. Landelijk hebben de Bureaus Jeugdzorg een gemeenschappelijk ICT routeplan in uitvoering genomen om te komen tot een nieuw en transitieproof gezinsgericht cliëntinformatiesysteem. De huidige systemen IJ en Kits zijn zwaar verouderd, duur in het onderhoud en bieden geen ondersteuning aan het gewenste gezinsgerichte werken (1gezin, 1plan, 1hulpverlener). Wij zijn ervan overtuigd dat we een nieuw ICTsysteem aan het realiseren zijn dat naadloos gaat passen bij de informatievoorziening voor het sociale domein waar de gemeenten (VNG/KING) nu aan werken. We zien zelfs mogelijkheden voor doorontwikkeling van ons digitaal gezinsdossier naar het digitale gezinsdossier voor het hele sociale domein. Als bureaus jeugdzorg nemen wij graag onze verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige transitie op het punt van ICT en dossieroverdracht. De Bureaus Jeugdzorg willen hun ICT-huis op orde overdragen aan de gemeenten, anders krijgen de gemeenten feitelijk een failliete ICT-boedel overgedragen. In april 2013 zal een definitieve beslissing moeten worden genomen over de bouw van dit nieuwe systeem. Leren van klachten en incidenten We willen als organisatie graag leren van onze klachten en incidenten. Dat betekent een omslag van verweren en verantwoorden naar leren en oplossen. Alle klachten en incidenten, waaronder de calamiteiten, worden in een elektronisch meldsysteem opgeslagen. Het geheel wordt halfjaarlijks geëvalueerd met teamleiders en gedragswetenschappers en eventueel met ketenpartners. Uit de analyse komen verbetervoorstellen voort. De Inspectie Jeugdzorg houdt alleen direct toezicht op de calamiteiten (zeer ernstige incidenten) en ontvangt van ons jaarlijks een overzicht en analyse over het totaal van incidenten. In 2012 hebben we twee casussen uitgelicht en op een intensievere manier in leersessies besproken. De werkwijze hierbij is geïnspireerd door de Groningse methode van de Leerfabriek en de uit Engeland afkomstige Serious Case Review. Ook externe partijen worden hierbij betrokken. We zijn één van de trekkers landelijk om een veelbelovende Engelse methode Learning Together in de Nederlandse jeugdzorg in te voeren.

19 18 hebben. Zes klachten werden door de Klachtencommissie in een hoorzitting behandeld. In al deze gevallen nam de Voorzitter van de Raad van Bestuur het advies over. De meeste klachten zijn afkomstig van ouders of stiefouders. In de meeste gevallen klaagden zij over de werkwijze en visie van de jeugdbescherming op hun specifieke situatie. Relatief vaak klaagde men over onduidelijkheid in de voorlichting en over het niet nakomen van afspraken. Ieder jaar worden de klachten gerapporteerd in een jaarverslag. Bezwaren In 2012 zijn er 13 bezwaren binnengekomen, meest naar aanleiding van een aanvraag voor een Persoons Gebonden Budget. Ruim de helft van deze bezwaren kon door bemiddeling opgelost worden. Uiteindelijk werden twee bezwaren door de Bezwaarcommissie in een hoorzitting behandeld. Eén bezwaar werd ongegrond verklaard, de ander gedeeltelijk ongegrond. Incidenten en calamiteiten In 2012 werden 50 incidenten geregistreerd in het meldsysteem. Bij meer dan de helft (27) betrof het een vermissing waarbij een jongere thuis of uit een instelling wegliep. We hebben vier calamiteiten bij de Inspectie Jeugdzorg gemeld. Eén calamiteit heeft geleid tot aanscherping van de afspraken over risicotaxatie bij taakstraf tussen de Wilster (gesloten jeugdzorg), Raad voor de Kinderbescherming en BJZ. Bij een andere calamiteit heeft BJZ een leersessie georganiseerd aan de hand van de methode Serious Case Review.

20 De RvT heeft in 2012 vijf maal vergaderd. De vergaderingen werden gedeeltelijk ingeruimd voor thema's. In de februarivergadering heeft het sectorhoofd Frontoffice 19 Verantwoording Raad van Toezicht Medio 2012 nam de Raad van Toezicht (RvT) afscheid van Peter Doting. Peter bleef een half jaar langer dan de termijn toeliet om te zorgen voor continuïteit, gedurende de wisseling van bestuurder en komst van nieuwe raadsleden. Gerard Veenstra trad begin 2012 toe tot de RvT en nam van Peter Doting de relatie met de Ondernemingsraad (OR) over. Samen met Lies Reitsema vormde Gerard Veenstra de kwaliteitscommissie. In deze commissie komen standaard de inspectierapporten ter sprake. In de auditcommissie zijn de mogelijk financiële- en daarmee verbonden bedrijfsrisico's een vast onderdeel van gesprek. Lies Reitsema onderhoudt namens de RvT de relatie met de Cliëntenraad. De nieuwe bestuurder, Martin Sitalsing, hield de RvT op de hoogte van belangrijk te nemen beleidsbeslissingen en maakte de RvT deelgenoot van de dilemma's die het werken met de altijd schaarse en "in hokjes opgedeelde" middelen oplevert. Met instemming namen we kennis van zijn sturing op integraliteit en ontschotting, versterking van het overleg met de teamleiders en van het zich gehoord voelen van de medewerkers. Sommige leden van de RvT maakten een ronde door de organisatie, terwijl anderen een informatieronde voor de medewerkers over de stand van zaken van de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeenten bijwoonden. De voorzitter nam deel aan een noordelijk overleg van de voorzitters RvT en bestuurders van jeugdzorg en instellingen voor jeugd en opvoedhulp om informatie uit te wisselen over de verschillende problemen en stijlen van aanpak van de transitie. Met de gedeputeerde, Wilma Mansveld, besprak de RvT de gezamenlijke inzet van BJZ en de Provincie in het kader van de transitie. De gedeputeerde verwachtte van ons een hechte samenwerking met Elker en het Leger des Heils, ook in het optreden naar de gemeenten. Ten slotte kwamen in de zelfevaluatie van de RvT onder meer de volgende punten naar voren: De RvT vindt het belangrijk dat de bestuurder, als belangrijkste beleidsbepaler binnen BJZ, voldoende ondersteuning èn tegenwicht krijgt. Onze indruk is dat dit goed vorm krijgt. De aanwezige ervaring en expertise binnen de RvT wordt door de bestuurder goed benut. In de rol van kritische gesprekspartner is het voor de RvT van belang inzicht te verwerven in de maatschappelijke prestaties van BJZ. De RvT baseert zich hierbij niet alleen op interne berichtgeving maar ook door voeding van buitenaf door bijvoorbeeld stakeholders en gemeenten. Dit zal een belangrijk aandachtspunt voor de RvT in 2013 zijn.

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering Een inleiding Adri van Montfoort Bureau Van Montfoort VNG Regioconferenties, mei 2011 avm@vanmontfoort.nl Inhoud presentatie Geschiedenis Huidige situatie Nieuw stelsel:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Jaarverslag. Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Publieksversie

Jaarverslag. Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Publieksversie Jaarverslag 2016 Publieksversie Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Wij zijn Jeugdbescherming west. Wij gaan ervan uit dat jeugdigen in hun eigen omgeving het beste af zijn, mits deze omgeving

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Inhoud Gemeentelijk jeugdbeleid Wat komt er op gemeenten af? De jeugd- bescherming

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Memo JB/JR voor FO Jeugd. In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde:

Memo JB/JR voor FO Jeugd. In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde: Memo JB/JR voor FO Jeugd In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde: Inleiding Beschrijving diensten Kwaliteitsborging Looptijd deelovereenkomst Toetreding Inleiding Bij een jeugdige kan een

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Prof.mr.drs. Mariëlle Bruning Leuven, 28 mei 2015 Inhoud Juridisch kader jeugdbescherming in Nederland Historische evolutie jeugdbescherming Aandachtspunten

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

De Limburgse Jeugdmonitor

De Limburgse Jeugdmonitor De Limburgse Jeugdmonitor (Wat zeggen cijfers over) kinderen in kwetsbare situaties Marjon Hulst, beleidsmedewerker Jeugdzorg 12 juni 2014 De Limburgse Jeugdmonitor http://www.limburg.databank.nl/ Waarom

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Beter Beschermd Plus. als. Intervisiecasus

Beter Beschermd Plus. als. Intervisiecasus Beter Beschermd Plus als Intervisiecasus Albert Plak, BJZ Wim Hulsbergen, RvdK Incidentmethode - Inleiding + vraagstelling (10 minuten) - Feitelijke vragen (10 minuten) - Advies voorbereiden (10 minuten)

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley Het inzetten van drang en dwang in het primair proces Regio FoodValley Deel I Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken Basisstructuur' in samenwerking met de Raad

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming. Vragen?

Inhoud presentatie. Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming. Vragen? De nieuwe jeugdbescherming Lelystad, 4 november 2013 Adri van Montfoort 1 Inhoud presentatie Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming Vernieuwing: Verve/SAVE

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie