AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AB: Ja 24-09-2014 10-09-2014. Opdrachtgever: Harm Küpers"

Transcriptie

1 Onderwerp: Samenwerken in de waterketen tussen de laboratoria van de waterschappen en drinkwaterbedrijven in Noord-Oost Nederland Nummer: Bestuursstukken\1665 Agendapunt: 4 DB: Ja BPP: Nee FAZ: Ja VVSW: Nee AB: Ja Opsteller: Roelof Dilling, Laboratorium Opdrachtgever: Harm Küpers Portefeuillehouder: Jakob Bartelds Ondersteuning van de afdeling: Technisch Juridisch Financieel Staf Communicatie Externe betrokkenen: Waterbedrijf Groningen Waterleidingmaatschappij Drenthe Waterschap Noorderzijlvest WaterLaboratorium Noord Reden: Betrokkenen in de nieuw op te richten laboratoriumentiteit Samenvatting: De afgelopen periode zijn de mogelijkheden van het samengaan van het WaterLaboratorium Noord, het gezamenlijk laboratorium van het waterbedrijf Groningen en Waterleiding Maatschappij Drenthe en het gezamenlijke laboratorium van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa s onderzocht. De samenwerking leidt tot synergie op zowel kennis als productie en kent een financieel voordeel. Doelstelling van het laboratorium is het verrichten van laboratoriumanalyses en overige gerelateerde dienstverlening ten behoeve van de moederorganisaties en voor derden. Duurzaamheidsparagraaf: Nee AB Voorstel: - Instemmen met de voorgenomen samenwerking tussen enerzijds het laboratorium van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's met anderzijds WLN, het laboratorium en technologiecentrum van de drinkwaterbedrijven Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe; - Instemmen met het op evenredige wijze participeren in het aandelenkapitaal van de nieuw op te richten entiteit die deze taken gaat uitvoeren; - Instemmen met het verstrekken van een lening ten behoeve van de bedrijfsvoering van de nieuw op te richten entiteit tegen marktconforme voorwaarden, naar de benodigde waarden per 31 december

2 Bijlagen: Ja Eindrapport Samenwerken in de waterketen tussen de laboratoria van waterschappen en drinkwaterbedrijven in Noord-Oost Nederland Financiële gevolgen voor de individuele moederorganisaties en interpretatie hiervan. Ter inzage (bestuursnet): Ja Onderwerp(en): Bijlagenboek Deelrapportages werkgroepen. Besluit/opmerkingen bestuur: Paraaf secretaris-directeur: 2

3 Inleiding Vanuit de waterschapsfusie in 2000 is het waterschapslaboratorium Hunze en Aa s ontstaan. Dit laboratorium voert werkzaamheden uit voor de waterschappen Noorderzijlvest (NZV) en Hunze en Aa s (HA). De samenwerking tussen beide waterschappen is geregeld door middel van een lichte Gemeenschappelijke Regeling (GR). Voor laboratoriumbegrippen is dit een klein laboratorium. De kleine schaal levert twee belangrijke nadelen op. Op de eerste plaats zijn we op een aantal posities kwetsbaar. We hebben bijvoorbeeld een gecertificeerd kwaliteitssysteem en maar één kwaliteitsfunctionaris. Hetzelfde geldt voor het informatiesysteem (LIMS) met één applicatiebeheerder. In geval van langdurige uitval heeft dit behoorlijke consequenties. Daarnaast zien we in het laboratorium een steeds verdergaande robotisering en doen nieuwe technieken hun intrede. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen en om de kostprijs van het laboratorium ook in de toekomst laag te kunnen houden is een minimale schaal nodig die groter is dan de huidige schaal. Deze twee redenen zijn aanleiding geweest om een onderzoek te doen naar een samenvoeging van de waterschapslaboratoria in Noord en Oost Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2012 en had als resultaat dat de kosten, in ieder geval in de eerste jaren, voor Hunze en Aa s (wij waren de best practice in dat onderzoek) zouden stijgen. Ook bij een langere doorkijk konden er geen garanties worden gegeven dat er een substantieel voordeel door ons behaald zou kunnen worden. Dit heeft er toe geleid dat zowel Wetterskip Fryslân als ook Hunze en Aa s niet zijn meegegaan in deze samenvoeging. Hiermee waren we weer terug op onze beginpositie met een eigen zelfstandig (te klein) laboratorium. Naast samenwerking bestaat natuurlijk altijd de optie om de laboratoriumwerkzaamheden volledig aan de markt uit te besteden. Onze ervaringen met het uitbesteden van een deel van de laboratoriumwerkzaamheden geven ons de overtuiging dat de markt in financiële zin geen alternatief is voor het zelf uitvoeren. Daarnaast zou overdracht aan de markt ongetwijfeld leiden tot personele frictiekosten. Een ander argument om niet afhankelijk te willen zijn van de markt is dat we de laboratoriumwerkzaamheden nodig zijn voor de uitvoering van onze wettelijke taak, met name waar het gaat om belastingheffing en handhaving, op basis van bemonstering en analyse door het laboratorium. Daarnaast bestaat de kans dat, door de noodzaak tot periodiek Europees aanbesteden van de laboratoriumwerkzaamheden, er steeds andere aanbieders komen. De continuïteit en het voorkomen van trendbreuken in langjarige meetreeksen (bijv. bij monitoring) noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering, is hierdoor niet verzekerd. Ontwikkelingen Wij werken al meerdere jaren samen met het WaterLaboratorium Noord (WLN), het gezamenlijk laboratorium van de waterbedrijf Groningen (WBGr) en Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). Sommige analyses worden voor ons bij WLN uitgevoerd en andersom. Het gaat hierbij om metingen die niet in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden en waarvoor de ander wel de uitrusting en expertise heeft. Dit levert beide laboratoria (financieel) voordeel op. Daarnaast zijn we sinds enkele jaren bezig om de samenwerking in de waterketen vorm te geven. Dit doen we in het verband van twee waterschappen (NZV en HA), 26 gemeenten en twee drinkwaterbedrijven. De verwachting is dat door de intensievere samenwerking in de waterketen er nieuwe onderzoeksvragen zullen ontstaan die op het raakvlak van afvalwater, oppervlaktewater en 3

4 drinkwater zullen liggen. Als we bijvoorbeeld samen met de gemeenten scherper gaan opereren in het domein van de riolering/zuivering kan dit ook leiden tot overlappen met de activiteiten van de drinkwaterbedrijven met betrekking tot bijvoorbeeld de inname van oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding. Om daaruit voort vloeiende onderzoeksvragen efficiënt en effectief aan te kunnen pakken is een verdere samenwerking noodzakelijk. Een gezamenlijk laboratorium met de drinkwaterbedrijven zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ten gevolge van de waterschapsfusie van 2000 is het pand van het Zuiveringsschap Drenthe in Assen verkocht. Bij de verkoop is geregeld dat het daarin gevestigde laboratorium een deel van dit gebouw zou kunnen huren voor een aantrekkelijke huurprijs. Dit huurcontract is per vijf jaar opzegbaar. Afgelopen december is de huur van het laboratorium opgezegd en dat zou betekenen dat wij per 1 januari 2015 het pand leeg moeten opleveren. Inmiddels is de tijdsdruk van 1 januari 2015 van de ketel, maar de huur van deze ruimte lijkt binnen afzienbare tijd eindig en indien het waterschapslaboratorium in zijn huidige vorm wordt voortgezet zal er een verhuizing moeten plaatsvinden. Hierdoor zullen de huisvestingskosten van het laboratorium zeker stijgen. Automatiseringskosten vormen een belangrijk onderdeel van de kostprijs voor analyses. Het hart van deze laboratoriumautomatisering wordt gevormd door een Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS). Door een afnemend aantal Nederlandse gebruikers (o.a. door fusie van waterschapslaboratoria) van ons LIMS (QMA) lijkt ondersteuning door de leverancier in gevaar te komen. Bij het zelfstandig blijven van ons laboratorium zullen we over enkele jaren moeten investeren in een nieuw LIMS. Overigens geldt dit evenzeer voor WLN. Onderzoek Omdat, op grond van bovenstaande overweging voorzien werd dat de geschetste problemen niet werden opgelost als het zelfstandige waterschapslaboratorium ongewijzigd zou blijven functioneren is er in 2012 een verkenning gestart naar de voordelen van een fusie tussen het waterschapslaboratorium en WLN. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau (IPR Normag). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het mogelijk moest zijn om, door middel van een fusie tussen beide laboratoria, een besparing te realiseren van ongeveer 10% van de totale kosten. Daarnaast nam de eerder genoemde kwetsbaarheid af en lagen er op het gebied van kennisvermeerdering kansen bij een gefuseerd laboratorium. Dit onderzoek schetste dus een aantrekkelijk perspectief. In de rapportage van IPR Normag werden tevens een aantal aandachtspunten geschetst die van cruciaal belang zijn voor een succesvolle samenwerking. Daarom zijn voorafgaande aan de nadere onderbouwing van het IPR Normag rapport eerst twee zaken in de randvoorwaardelijke sfeer opgelost. Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt over het BTW regime en er is een constructie bedacht waarbij zeker is gesteld dat de laboratoriumwerkzaamheden niet behoeven te worden uitbesteed aan een marktpartij, terwijl gelijktijdig het werk voor de markt dat nu door WLN wordt uitgevoerd kan worden gecontinueerd. Het veilig stellen van het werk voor het eigen laboratorium is belangrijk omdat hiermee wordt voorkomen dat het werk de deur uit gaat en dat de samenwerkingsorganisatie blijft zitten met het personeel dat dit werk zou moeten uitvoeren. Overigens laat dit onverlet dat delen van het werk uitbesteed worden waar dit efficiënter is. 4

5 Omdat het onderzoek deels was uitgevoerd op basis van kengetallen bestond de behoefte om dit onderzoek nader uit te werken voor de specifieke situatie van Groningen en Noord Drenthe. Deze nadere uitwerking heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden en is uitgevoerd door medewerkers van WLN, WBGr, WMD en HA. Onder supervisie van een stuurgroep, bestaande uit de directeuren van de drinkwaterbedrijven en de waterschappen heeft een projectgroep vervolgens zeven aspecten nader uitgewerkt. Deze aspecten zijn: 1. Juridische en Interne organisatie 2. Personeelszaken 3. Producten en Diensten 4. Werkterrein Technologie en Hydrobiologie 5. ICT 6. Huisvesting 7. Financiën De uitwerking van de werkgroepen zijn opgenomen in het bijlagenboek Deelrapportages werkgroepen. Alle bevindingen zijn samengevat verwerkt in het Eindrapport Samenwerken in de Waterketen tussen de Laboratoria van Waterschappen en Drinkwaterbedrijven in Noord-Oost Nederland. In de uitwerking wordt er van uit gegaan dat, na besluitvorming door de diverse gremia, het laboratorium in de nieuwe samenstelling per 1 januari 2015 kan starten. Het laboratorium zal worden gehuisvest te Glimmen. Om onderdak te kunnen bieden aan de volledig gefuseerde organisatie zal er ver- en nieuwbouw moeten plaatsvinden. In de tussenliggende periode tot de oplevering hiervan, zal tevens vanuit de satellietlocatie Assen gewerkt worden. Afgesproken is dat het huidige gebouw (huurpand WBG) tegen boekwaarde wordt overgenomen door de nieuwe organisatie (WKC = Water- KwaliteitsCentrum). Synergie De overall conclusie is dat op de huidige totale kosten (volgens de huidige meerjarenramingen) van ruim 10 miljoen, ruim ,- structureel kan worden bespaard. Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor harmonisatie en integratie van werkwijzen. In 2016 wordt het grootste synergievoordeel van de harmonisatie gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt, doordat het WKC vanaf 1 januari 2016 op één locatie gevestigd is en met één ICT-systeem (LIMS/KAM) werkt. In de eerste twee jaar is er sprake van start en aanloopkosten van respectievelijk ,- en ,-. In 2017 zal de organisatie optimaal functioneren. Voorgesteld wordt om in dat jaar een evaluatie uit te laten voeren om de verwachtingen van nu te toetsen aan de werkelijke situatie. Nieuwe doelstellingen en taakstellingen kunnen dan worden vastgesteld. In de bijlage zijn de voorziene financiële gevolgen voor de individuele moederorganisaties met een toelichting opgenomen. Aan de samenwerking zijn desintegratiekosten verbonden. Dit met name voor de waterschappen HA en NZV inzake huisvesting en achterblijvende overheadkosten. 5

6 - Huisvesting. Omdat de achterblijvende boekwaarde van een deel van de activa even groot is als de opbrengst van de resterende activa (die in WKC wordt ingebracht) hoeven NZV en HA bij het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling voor het onderdeel Laboratorium niets te verrekenen. - Overhead. Afgesproken is dat zowel ICT- als P&O-ondersteuning door de waterbedrijven worden geleverd. Redenen hiervan zijn dat de CAO van de waterbedrijven wordt gevolgd en dat de ICTinfra structuur van het laboratorium op het terrein verweven is met die van het pompstation. In beide gevallen kan deze dienstverlening dan het meest efficiënt door de waterbedrijven worden geboden. Met een afbouw over 3 jaar bedragen de achterblijvende overheadkosten voor HA ,-. Afgesproken is dat HA hiervoor wordt gecompenseerd door om niet voor 3 jaar een technoloog van WKC beschikbaar te stellen (nodig om ontstane vacatureruimte in te vullen). De kosten hiervan zouden ,- hebben bedragen. Binnen WKC is daarbij het uitgangspunt dat de technologische taken met de huidige bezetting worden gerealiseerd, zodat deze compensatie voor de overige partners niet leidt tot toenemende kosten. - Personele frictiekosten / Sociaal Plan. Hiervoor is een voorziening opgenomen van ruim 7 ton. De kosten hiervan worden gelijkelijk door de 4 moeders gedragen. Overigens is de verwachting dat deze kosten door natuurlijk verloop en het terugdringen van de flexibele schil beperkt kunnen worden. Naast de financiële voordelen zijn er tevens kwalitatieve voordelen aan de (beoogde) samenwerking verbonden. Hierbij valt te denken aan: - invulling geven aan afspraken vanuit Bestuursakkoord Water; - versterken regionale verankering en regionale samenwerking in de waterketen; - behoud van professionaliteit en kennis ten behoeve van de moederorganisaties; - versterken van robuustheid, kwaliteit en flexibiliteit; - vernieuwde automatisering en huisvesting. Opgemerkt wordt dat in het geval het waterschapslaboratorium autonoom verder zou gaan de huidige meerjarenraming voor een aantal kostenposten moet worden aangepast. Hierbij valt te denken aan de investeringen in nieuwe huisvesting en nieuwe procesautomatisering (LIMS). Uitgaande van een ruwe schatting voor nieuwe huisvesting 2 à 2,5 miljoen en een nieuw LIMS 0,5 miljoen, zouden de lasten met circa , ,- stijgen (rekening houdend met de reeds bestaande kosten wegens huur c.a.). Deze kosten worden door de samenwerking vermeden. Tariefontwikkeling Rekening houden met vorenstaande uitgangspunten is de voorziene tariefontwikkeling opgenomen in navolgende tabel. Hierin is tevens aangegeven wat het tarief zou zijn, als genormaliseerd wordt voor de start- en aanloopkosten, die voor de jaren 2015 en 2016 zijn opgenomen. 6

7 Tarieven ( ) soort dienstverlening analyses advies excl. start en aanloopkosten analysepunt uurtarief analysepunt uurtarief ,61 88,06 1,50 86, ,57 91,99 1,54 90, ,57 92,95 1,57 92, ,60 94,15 1,60 94, ,62 95,47 1,62 95,47 Voor de dienstverlening aan de waterschappen komt hier nog de niet verrekenbare BTW bij (totaal ,-) en voor de drinkwaterbedrijven, de out of pocket kosten voor K+I activiteiten (totaal ,-) en de vergoeding voor wachtdiensten en onrendabele monsterneming (totaal 2015 : ,-). Voor een prognose en specificatie van de totale bijdrage 2015 voor de vier moederorganisaties, wordt verwezen naar pagina 20 van de begroting Bij de uitwerking van de begroting voor WKC BV zijn de start- en aanloopkosten opgenomen als onderdeel van de begroting (en daarmee van de kostprijs van de dienstverlening). De totale start en aanloopkosten bedragen voor ,- en voor ,- (totaal ,-). In vorenstaande tabel is zichtbaar gemaakt wat het effect hiervan is op de tarieven. Mogelijk is dit effect vanuit een commercieel perspectief voor WLN Business niet gewenst. Daarom overwegen beide aandeelhouders (WMD en WBG) via directe financiering een soort van aanloopverlies voor WLN Business. Financiering Naast de jaarlijkse bijdrage in de kosten zal door de moederorganisaties financiering beschikbaar gesteld moeten worden. De inbreng van de activa in het WKC vindt plaats door middel van een koopovereenkomst. Vanwege het ontbreken van eigen vermogen (omdat de winst- en verliesrekeningen van WKC BV en Nuts BV ieder jaar op 0,- eindigen) zal het aantrekken van externe financiering naar alle waarschijnlijkheid alleen maar mogelijk zijn met borgstelling van de aandeelhouders. Uitgangspunt is dan ook financiering door de moederorganisaties zelf, tegen uniforme voorwaarden. Voor de waterschappen is hiervoor een besluit van het Algemeen Bestuur noodzakelijk, voor de waterleidingbedrijven van de RvC. De financiering zal marktconform geschieden om zo elke schijn van belangenverstrengeling ook fiscaal, tegen te gaan. Tegen het huidige renteniveau is een percentage van 4% afgesproken en daarmee is ook in de begroting gerekend. Het toekomstige investeringenverloop bepaalt de financieringsbehoefte. Voor de bepaling van de rentelasten is uitgaan van de volledige jaarschijf voor wat betreft de te investeren bedragen met een vrijval van de afschrijvingslasten in het opvolgende jaar. De aflossing zal afhankelijk zijn van de feitelijke financieringsbehoefte en de gekozen financieringstermijn. Per moederorganisatie is rekening gehouden met een bedrag van circa 1 miljoen, waarbij de nu nog niet bekende kosten/financiering van de lopende investeringen 2014 en de voorraden nog moeten worden opgeteld. Per ultimo 2014 zal ook de geldswaarde van de verlofaanspraken van het personeel moeten worden vastgesteld en ingebracht. 7

8 Juridische vormgeving Voor de juridische totstandkoming van het geheel zijn verschillende rechtsfiguren denkbaar. Dat de deelnemers in het nieuw te vormen laboratorium niet geconfronteerd willen worden met (potentiële) risico s uit het verleden, is een belangrijk uitgangspunt. Een ander criterium is om het op een zo eenvoudig mogelijke wijze te doen. De voorkeur gaat dan uit naar een activa-passiva transactie. Dit betekent dat WLN BV via statutenwijziging en naamswijziging wordt omgevormd tot WLN Business BV. De drinkwaterbedrijven zijn hiervan enig aandeelhouder en blijven dat. Het commerciële deel van de laboratoriumactiviteiten dient vanwege aanbesteding technische redenen te worden afgescheiden (dit bevindt zich voornamelijk bij WLN BV). De waterschappen hebben te kennen gegeven hierin niet te willen participeren. De vier samenwerkende partijen richten een nieuwe BV op; WKC BV (WKC = WaterKwaliteits Centrum). Deze BV koopt van voorheen WLN BV en van het waterschapslaboratorium de materiele vaste activa. De werknemers van WLN BV gaan als het ware automatisch over vanwege de wetgeving inzake rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen. De werknemers van de waterschappen worden in dienst genomen op basis van een arbeidsovereenkomst. De winst en verliesrekening van WKC BV (en Nuts BV) eindigt dus ieder jaar op 0,-. Het aandelenkapitaal van WKC BV is daarom gering. De aandelen hebben alleen de functie zeggenschap; niet de functie van kapitaalverschaffing. Alle aandelen hebben dezelfde rechten. Er is voorzien in een gelijkelijke verdeling van de aandelen tussen de vier samenwerkende partijen. Daarbij wordt een zgn. participatieovereenkomst aangegaan. De intentie van deze overeenkomst is, dat de stemverhouding 2:2 blijft tussen beide branches in geval binnen één van de branches een fusie plaatsvindt (WBG+WMD of HA+NZV). Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een structuur met een Raad van Commissarissen (RvC) als tweede besturingslaag. Vanwege het voorkomen van bestuurlijke drukte is er voor gekozen de aansturing zo eenvoudig mogelijk in te richten met zoveel als mogelijk directe invloed vanuit de moederorganisaties. Directeuren vertegenwoordigen de aandeelhouders in het WKC en maken afspraken over de wijze van rapportage aan de bestuurders. Inbreng/overdracht De activa en passiva van de bestaande laboratoria zullen door middel van een koopovereenkomst aan WKC worden overgedragen. De verkoopwaarde van de activa van het waterschapslaboratorium zal ten gunste komen van waterschap Hunze en Aa s die momenteel deze activa voorfinanciert ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Voorzover er sprake is van boekwinst bij de verkoop van activa zal de verkoopwinst tussen Noorderzijlvest en Hunze en Aa s moeten worden afgerekend omdat dit bedrag ook reeds binnen de bepalingen van de GR als last is opgenomen geweest. De af te boeken resterende boekwaarde van de verbouwing van het laboratorium te Assen zal tussen de samenwerkende partijen verrekend moeten worden (zie toelichting op de frictiekosten). 8

9 Taakveld Technologie Er zijn verschillen in afname van producten en diensten op het gebied van Technologie en Hydrobiologie tussen de vier moederorganisaties, doordat de vier organisaties dit anders hebben georganiseerd. Uiteraard is er ook synergie, zodra door de samenwerking technologie en laboratorium intensief met elkaar gaan samenwerken. Binnen deze samenwerking zal uitwisseling van kennis en capaciteit gaan plaatsvinden, waarbij vraagstukken in de waterketen vanuit beide achtergronden kunnen worden benaderd. Het nieuwe samenwerkingsverband heeft daarbij de mogelijkheid om meetdata te benutten over de gehele watercyclus; afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater. Dit is onderdeel van een groeimodel. Synergie zoeken in onderzoek en van elkaar leren zijn belangrijke pijlers voor verdere samenwerking in de waterketen. NZV brengt 1,85 fte (= 1,67 fte na correctie (factor 0,9) van 36 naar 40 uur-werkweek). Bij HA is een vacature voor technoloog ontstaan. Deze vacatureruimte wordt voor de periode van 3 jaar ingevuld door een technoloog van WKC; zie ook hiervoor onder compensatie achterblijvende overheadkosten HA. Dit zal als start dienen voor het genoemde groeimodel. Bij de start van het nieuwe WKC is het uitgangspunt dat deze fte s voor technologie het werk meenemen/uitvoeren dat zij nu uitvoeren bij de beide waterschappen. En dat dit ook meerdere jaren gegarandeerd is. Risico s/onzekerheden Diverse begrotingsposten zullen naar aanleiding van definitieve besluitvorming verdere invulling krijgen. Hierbij valt te denken aan de uitkomsten van de plaatsingsprocedure, de keuze en implementatie van een nieuw laboratoriuminformatiesysteem en de invulling van het huisvestingsplan met voorziene nieuw- en verbouw op de locatie Glimmen. De realisatie van de commerciële omzet van WLN Business BV is een factor die het rendement van de samenwerking kan beïnvloeden. De afgelopen tien jaren is er sprake van een vrij constante commerciële omzet. Door het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met een minimaal gegarandeerde afname door de commerciële entiteit met een tijdshorizon van drie jaar is het nieuwe laboratorium in staat om maatregelen te treffen om de eventuele veranderende vraag op te vangen. Daarnaast spelen een aantal ontwikkelingen, die mogelijk in meerjarig perspectief impact kunnen hebben. Bij wijziging van de BTW wetgeving, waarbij de gehanteerde koepelvrijstelling komt te vervallen, zullen voor de waterschappen de kosten voor dienstverlening met een bedrag van circa stijgen. Overigens zal in dat geval (en zonder fusie) zeer waarschijnlijk ook binnen de huidige GR de BTWvrijstelling vervallen. Landelijk vindt hieromtrent thans discussie plaats mede in het licht van de het gemeentelijk en provinciaal BTW compensatiefonds. Ook is er onlangs een concept wetsvoorstel gepubliceerd, waarbij er sprake van is dat overheidsbedrijven vennootschapsbelastingplichtig worden. Gezien het feit dat WKC BV geen resultaat kent, omdat alle kosten restloos onder de deelnemers worden verdeeld op basis van nacalculatie, is de impact hiervan naar verwachting gering. Voor WLN Business BV betekent dit dat 20-25% vennootschapsbelasting moet worden betaald over de winst van de onderneming, waardoor 9

10 de opbouw van een weerstandsvermogen minder snel op het gewenste niveau komt. Deze ontwikkeling geldt overigens ook indien WLN BV zelfstandig zou doorgaan. Gevolgen voor de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking waterschappen H&A s en NZV De waterschappen NZV en HA werken op diverse terreinen samen onder de vlag van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking waterschappen H&A s en NZV Eén van de onderdelen hierin is het laboratorium. In artikel 9 lid 4 en lid 7 van deze regeling is het volgende bepaald: Art.9 lid 4 Tussentijdse uittreding is slechts mogelijk per onderdeel als de noodzaak tot samenwerking ophoudt naar inzicht van de deelnemers gezamenlijk. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 12 maanden. Art. 9 lid 7 Opheffing en wijziging van en toetreding van derden tot deze gemeenschappelijke regeling kan slechts plaatsvinden met instemming van de deelnemers, wat moet blijken uit daartoe strekkende besluiten van hun algemene besturen. De voorgenomen samenwerking tussen de laboratoria van de drinkwaterbedrijven en de waterschappen is een door de deelnemers gezamenlijk gedragen initiatief. Na besluitvorming door de algemene besturen van de waterschappen is dit expliciet en is aan de voorwaarde van zowel artikel 9 lid 4 als van artikel 9 lid 7 voldaan. Het jaar 2015 zal gebruikt worden om de financiële afwikkeling van de (in 2014) binnen de GR uitgevoerde laboratoriumwerkzaamheden te doen. De opzegtermijn van 12 maanden is vanwege het feit dat beide deelnemers dezelfde koers varen niet relevant. Wel zal formeel de GR moeten worden aangepast omdat het onderdeel laboratorium daarin komt te vervallen. Dit is echter een mineure wijziging, die formeel als nieuw vastgestelde GR door de algemene besturen moeten worden bekrachtigd. Besluitvormingstraject Het eindrapport van de Stuurgroep, is voor instemming voorgelegd aan de BOR *) en voor besluitvorming aangeboden aan de betrokken organisaties, die zorgdragen voor hun interne besluitvorming (RvC/AvA/DB/AB). Voor de OR van WLN geldt adviesplicht en voor de OR van HA instemmingsplicht. Intussen zijn RvC s en AVA s van de waterbedrijven akkoord met de voorgenomen fusie. Het DB van Noorderzijlvest neemt op 19 augustus een besluit, waarna behandeling in de AB s van 17 (NZV) en 24 (HA) september is voorzien. Uiterlijk 22 augustus wordt het advies van de BOR verwacht, zodat dit mondeling in de vergadering wordt ingebracht. *) Voor de medezeggenschap hebben de drie betrokken ondernemingsraden (NZV, H&A, WLN) een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. Tussen de BOR en de WOR-bestuurders vindt overleg plaatst. De BOR is ook geïnformeerd door de verschillende werkgroepen. 10

11 Voorstel - Instemmen met de voorgenomen samenwerking tussen enerzijds het laboratorium van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's met anderzijds WLN, het laboratorium en technologiecentrum van de drinkwaterbedrijven Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe; - Instemmen met het op evenredige wijze participeren in het aandelenkapitaal van de nieuw op te richten entiteit die deze taken gaat uitvoeren; - Instemmen met het verstrekken van een lening ten behoeve van de bedrijfsvoering van de nieuw op te richten entiteit tegen marktconforme voorwaarden, naar de benodigde waarden per 31 december namens het dagelijks bestuur, Harm Küpers secretaris-directeur Alfred van Hall dijkgraaf 11

12 Bijlage: Financiële gevolgen voor de individuele organisaties en interpretatie hiervan. De kosteninschatting voor de begroting 2015 e.v. is op basis van de begrotingen van de beide organisaties gedaan, rekening houdend met de synergie-effecten, zoals deze in het IPR Normag onderzoek in 2012 zijn geïdentificeerd. Bij de uitwerking heeft nadere beoordeling van deze uitgangspunten plaatsgevonden en is vanuit de diverse vakdisciplines kritisch gekeken naar de invulling van deze posten. Zoals uit navolgende opstelling blijkt leidt de oprichting van het WKC tot een voordeel van ,- in 2015, oplopend naar ,- in 2018 ten opzichte van de huidige (meerjaren)ramingen. Hierop drukken in 2015 en 2016 nog start en aanloopkosten (2015: ,- en 2016: ,-) Indien hiermee rekening wordt gehouden bedraagt het voordeel in ,-. Het binnen WKC gerealiseerde synergievoordeel is deels teniet gedaan door autonome kostenontwikkelingen, die feitelijk los staan van de fusie. Deze kosten waren (nog) niet opgenomen in de huidige meerjarenramingen van de moederorganisaties, maar zijn wel binnen de begroting van WKC verwerkt. Voor 2015 bedraagt dit ,- (en is voor de jaren daaropvolgend geïndexeerd met 2%). Indien met het effect hiervan rekening wordt gehouden bedraagt de gerealiseerde synergie als gevolg van de samenwerking circa ,- ofwel 8 tot 9 %. Kosten in Huidige kosten WLN "oud" HA/NZV Kosten WKC waarin start- en aanloopkosten netto kosten WKC Financieel voordeel ,2% -3,9% -5,2% -4,7% exclusief start- en aanloopkosten ,9% -5,3% -5,2% -4,7% correctie autonome ontwikkelingen Synergie WKC ,0% -8,4% -8,3% -7,9% De voorziene financiële gevolgen ten opzichte van de huidige (meerjaren)ramingen zijn voor de individuele organisaties als volgt weer te geven: 12

13 Financiële voordelen t.o.v. kosten meerjarenramingen ( ) na correctie aandeel afname NZV WBGr WMD WLN Business waterschap NZV waterschap HA voordeel t.o.v. huidige kosten incl. start en aanloopkosten start- en aanloopkosten voordeel t.o.v. huidige kosten excl.start en aanloopkosten drinkwaterbedrijven incl. WLN Business -0,72% -3,84% -5,37% -4,63% waterschap NZV 1,19% -3,27% -4,20% -4,38% waterschap HA 0,84% -4,59% -5,53% -5,63% Voor de drinkwaterbedrijven was het resultaat van WLN oud een mix van nuts en commerciële activiteiten. In deze situatie werd door de drinkwaterbedrijven een bijdrage betaald die hoger was dan de feitelijke kostprijs. Deze hogere bijdrage, gecombineerd met het resultaat op de commerciële activiteiten, komt via het resultaat van WLN uiteindelijk als eigen vermogen op de balans tot uitdrukking. In de nieuwe situatie zal dit gesplitst zijn in het resultaat/het kostenaandeel van WKC en WLN Business, waarvan de beide drinkwaterbedrijven de aandeelhouders zijn. De uitkomst van beide activiteiten gezamenlijk bepaalt de uiteindelijke synergie voor de drinkwaterbedrijven. In de opstelling zijn deze daarom als één post weergegeven. Voor WLN Business zal ook rekening gehouden moeten worden met het effect van het wetsvoorstel inzake de vennootschapsbelasting-plicht voor overheidsondernemingen. Voor WLN Business betekent dit dat 20-25% belasting moet worden betaald over de winst van de onderneming, waardoor de opbouw van een weerstandsvermogen minder snel op het gewenste niveau komt. Deze ontwikkeling zou overigens ook gelden voor WLN oud (zonder fusie). Opgemerkt wordt dat voor de verdeling tussen de drinkwaterbedrijven en WLN Business, in aanvulling op de begroting (versie 15 mei) rekening is gehouden met het volgende: De doorbelasting voor de waterbedrijven in tegenstelling tot het Financieel Plan in overeenstemming met de reële ontwikkelingen reeds is gebaseerd op een hogere technologieafname van uur door de drinkwaterbedrijven. Daarnaast is een aandeel van circa uur technologie inzake K+I activiteiten welke modelmatig in rekening was gebracht bij de waterbedrijven nu in rekening gebracht bij WLN Business. Ten aanzien van de omzet bij WLN Business moet nog rekening worden gehouden met circa ,- extra voordeel omdat gerekend is in de vergelijking met een commerciële omzet van oud HA van circa ,- (op begrotingsbasis) terwijl het doorbelaste kostentotaal voor WLN Business gebaseerd is op een gerealiseerd aantal analysepunten 2013 met een opbrengst die circa 1 ton hoger is. Voor de waterschappen is het resultaat het verschil tussen de huidige en nieuwe kosten, waarbij de btw correctie voor de niet aftrekbare btw in principe niet leidt toe een kostenverhoging t.o.v. de situatie 13

14 van voor samenwerking, zolang de BTW vrijstelling van toepassing is. Bij wijziging van de BTW wetgeving, waarbij de gehanteerde koepelvrijstelling komt te vervallen, zullen voor de waterschappen de kosten voor dienstverlening met een bedrag van circa ,- stijgen. Voor de beoordeling van de uiteindelijke synergie voor waterschap Noorderzijlvest zijn een aantal zaken van belang: a. de inbreng en afname van de (diensten van) technologen; b. de achterblijvende overhead binnen NZV; c. de verrekening op basis van werkelijke afname; d. de afrekening op basis van totaalkostprijs. Ad a. de inbreng van 1,85 fte technologen herrekend naar 36/40 dienstverband = 1,67 fte., betekent voor waterschap Noorderzijlvest een afname van 1,67 * = uur technologie. De salariskosten van de technologen verdwijnen uit de begroting van NZV terwijl de kosten voor de adviesdiensten op totaalkostprijs (incl. overhead) door WKC BV in rekening worden gebracht. Aanname salariskosten NZV ,- en de verwachte afname tegen een gemiddeld uurtarief van * 88,06 = ,-. verschil circa 7.000,-. Ad. b. binnen Noorderzijlvest zal met de vertrekkende formatie een deel van de overheadkosten moeten vervallen, danwel zal aan andere producten worden toegerekend. Ad c. de verrekening binnen de GR vindt plaats op basis van een vaste verdeelsleutel. De werkelijke afname ligt in de praktijk hoger. Binnen WKC wordt afgerekend op basis van de werkelijke afname. Werkelijke afname circa 2 % hoger dan thans als kostenaandeel in rekening wordt gebracht. Voor de vergelijking met de oude kosten is de werkelijke afname in de opzet van de huidige kosten meegenomen. Ad. d. Binnen de GR vindt thans geen toerekening van een aantal overheadkosten plaats. Binnen WKC vindt afrekening plaats op basis van een integrale kostprijs. 14

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 17 september 2014 Agendapunt: 9.0 Onderwerp: Samenwerking laboratoria Onderwerp Samenwerking in de waterketen tussen de laboratoria van de waterschappen

Nadere informatie

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord Onderwerp: Financiële zaken RioNoord Nummer: Bestuursstukken\1257 Agendapunt: 4 DB: Ja 10-12-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Jans Bolding, 0598-693898 Staf en Directie FAZ: Ja 23-1-2013 Opdrachtgever:

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN TUSSEN DE LABORATORIA VAN WATERSCHAPPEN EN DRINKWATERBEDRIJVEN IN NOORD-OOST NEDERLAND - EINDRAPPORT -

SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN TUSSEN DE LABORATORIA VAN WATERSCHAPPEN EN DRINKWATERBEDRIJVEN IN NOORD-OOST NEDERLAND - EINDRAPPORT - SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN TUSSEN DE LABORATORIA VAN WATERSCHAPPEN EN DRINKWATERBEDRIJVEN IN NOORD-OOST NEDERLAND - EINDRAPPORT - AANBIEDINGSBRIEF/SAMENVATTING: Samenvatting In de afgelopen maanden is

Nadere informatie

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen Onderwerp: Ontbinding Samenwerkingsverband depot Alteveer Nummer: Bestuursstukken\944 Agendapunt: 9 DB: Ja 7-12-2011 BPP: Nee Workflow Opsteller: Sjouke Hoekstra, 0598-693297 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 6 juli 2016 Agendapunt: 7 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Oprichting Noordelijk

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Voorzieningen muskusrattenbeheer Groningen Nummer: Bestuursstukken\1054 Agendapunt: 6 DB: Ja 16-4-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Marc Rothengatter, 0598-693282 Veiligheid en Voldoende Water

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

laboratoriumgebied jaarrekening

laboratoriumgebied jaarrekening REGISTRATIENUMMER 157300 Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2011 Laboratorium, april 2012 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Bijdrage aan hotspot sanering Eemskanaal Nummer: Bestuursstukken\1227 Agendapunt: 6 DB: Ja 12-11-2012 Workflow Opsteller: Niels Erenstein, 0598-693619 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel Registratienr. 6190455 Steller/telnr. Henk Weggemans/ 60 52 Bijlagen 0 Classificatie Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2010 Laboratorium, mei 2011 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000 de analysewerkzaamheden voor

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCUMENTEN DEELRAPPORTAGE S WERKGROEPEN - SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN -

BIJLAGEN DOCUMENTEN DEELRAPPORTAGE S WERKGROEPEN - SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN - BIJLAGEN DOCUMENTEN DEELRAPPORTAGE S WERKGROEPEN - SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN - Bijlage Eindrapportage Samenwerking Laboratorium Hunze en Aa s en WLN Werkgroepen: Juridische Organisatie... 3 Interne

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013 Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495 Agendapunt: 4 DB: Ja 18-11-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Ids Vlieg, 0598-693827 Financiële

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1 Herstelprogramma GGD Zuid-Holland West Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3 concept 0.3 2 juli 2012 1 1 Inleiding De GGD Zuid-Holland West (GGD ZHW) is na de verzelfstandiging van de stichting JGZ in financiële

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: J. Boskma AFDELING: FJZ PORTEFEUILLEHOUDER: burgemeester Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21 oktober 2015 ONDERWERP: opheffen gemeenschappelijke

Nadere informatie

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 14 november 2012 Onderwerp : BTW-compensatie en onroerende zaken Agendapunt : 7 Kenmerk : AB/1219 Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8 Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling (lichte vorm) t..b.v. het uitvoeren van de Participatiewet door de gemeente Helmond en het beschikbaar stellen van een krediet in de kosten

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg.

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg. Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/ MO A van Haren a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14-06-2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen in

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. AB-vergadering d.d. 20 juli-2016, agendapunt 6.3

ALGEMEEN BESTUUR. AB-vergadering d.d. 20 juli-2016, agendapunt 6.3 AB-vergadering d.d. 20 juli-2016, agendapunt 6.3 Aan: Leden van het Algemeen Bestuur Van: J.H. Janssen en R.H.J. Bongers Datum: 14 juli 2016 Kenmerk: Dir/JHJ/EJ nr. 2016-084 Betreft: Frictie- en uittredingskosten

Nadere informatie

Juist het feit dat afspraken niet helder zijn danwel niet zijn vastgelegd maakt dat we nu in deze situatie zijn gekomen.

Juist het feit dat afspraken niet helder zijn danwel niet zijn vastgelegd maakt dat we nu in deze situatie zijn gekomen. VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 13 juli 2016 Agendapunt: 07 Betreft: Afwikkeling oude hypotheken Inleiding Op 23 maart jl. is in het Algemeen Bestuur opiniërend

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten Regionale Uitvoering Bbz Kostprijs producten Inhoudsopgave 1 Producten als basis voor aansturing van een Bbzsamenwerkingsverband 2 2 Producten begroten: hoe bereken je de kostprijs? 3 2.1 Directe kosten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om:

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om: Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4286101 Opsteller : M.J.J.M. Zuiderwijk Telefoon : (033) 469 50 38 Datum : 11 juni 2013 User-id : ZUIM1 Onderw erp Wmo verlengen contracten Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze. Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Inleiding Eind 2014, begin 2015 hebben de raden van Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle onder voorwaarden ingestemd

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Elburg Hattem Heerde Oldebroek

Elburg Hattem Heerde Oldebroek Voorstel voor: Bestuurscommissie Agendapunt: 6 Datum: 03-09-13 Onderwerp: Overname gemeentelijk materieel en uitrusting Domein: Auteur: G. van der Heide Bijlagen: - - Vooroverleg: Vz. Bcie : ja / nee Coord

Nadere informatie