Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 09

2 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2009

3 Bouwen aan de toekomst van gezondheid Gezond en actief ouder worden In alle kernactiviteiten van het is gezond en actief ouder worden een belangrijk speerpunt. Regionaal participeert het in het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), het kennis- en ontwikkelingscluster op het gebied van gezond ouder worden. HANNN heeft als doel innovaties en fundamentele doorbraken te realiseren die de condities voor gezond ouder worden structureel verbeteren en langs die weg economische activiteiten in Noord-Nederland stimuleren. Het biedt voor losse initiatieven een overkoepelend perspectief, plaatst ze in een Noord-Nederlandse strategie en biedt een (inter)nationaal podium. In het ligt in alle kernactiviteiten de focus inhoudelijk op het centrale thema Gezond en actief ouder worden ofwel Healthy Ageing

4 Healthy Ageing fungeert daarbij als paraplu waaronder de verschillende projecten plaatsvinden: Patiëntenzorg > Een centrum voor diagnostiek, behandeling en zorg gericht op ouderen met een complexe zorgvraag: het Centrum Ouderengeneeskunde (UCO). > Het voorbereiden van een partikelfaciliteit waarmee kanker doelgericht kan worden bestraald, zonder schade toe te brengen aan gezond weefsel. Onderzoek > Het werkt aan één van de grootste multidimensionale biobanken ter wereld met een uniek drie-generatie-onderzoeksontwerp met een looptijd van 30 jaar: LifeLines. > Het oprichten van een nieuw Europees topinstituut voor fundamenteel onderzoek naar de biologie van veroudering: European Research Institute on the Biology of Ageing (ERIBA). Onderwijs en opleidingen > Het verzorgen van een aanvullende opleiding voor artsen, verpleegkundigen HEALTHY AGEING / GEZOND EN ACTIEF OUDER WORDEN en paramedici op het gebied van ouderenzorg gericht op multidisciplinaire samenwerking in de keten. Gezond en actief ouder worden begint al voor de geboorte. Erfelijke factoren, levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren > Het inbouwen van Healthy Ageing in al het onderwijs en alle opleidingen beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. die het verzorgt. Over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Wij kiezen ervoor deze thematiek de > Het doorontwikkelen van het Wenckebach Skills Center. basis te laten zijn voor onze drie kerntaken: onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs & opleidingen.

5 INHOUD Voorwoord Raad van Bestuur 6 Voorwoord Raad van Toezicht 9 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING PROFIEL VAN HET Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kerncijfers Samenwerkingsrelaties BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Medezeggenschap FINANCIEEL JAARVERSLAG (VERKORTE JAARREKENING) Vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening Verkorte jaarrekening Personalia Raad van Bestuur Raad van Toezicht Verkorte enkelvoudige jaarrekening Verkorte geconsolideerde jaarrekening BIJLAGES 100 Bijlage 1. Subsidies en Prijzen 100 Bijlage 2. in het nieuws 104 Bijlage 3. WBMV functies 108 Bijlage 4. Legitimering academische component BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid Patiëntenzorg Innovatie en ontwikkeling Onderwijs en opleidingen Bouw & Infrastructuur Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Taken in de regio Milieu Bereikbaarheid Sponsoring Financieel beleid 79

6 HEALTHY AGEING GEZOND EN ACTIEF OUDER WORDEN Gezond en actief ouder worden begint al voor de geboorte. Erfelijke factoren, levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Wij kiezen ervoor deze thematiek de basis te laten zijn voor onze drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleidingen.

7 Voorwoord Raad van Bestuur Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag 2009 aan van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het. Naast patiëntenzorg richt het zich op onderwijs en onderzoek (O&O) en opleiding. De activiteiten op het gebied van O&O en patiëntenzorg vinden veelal geïntegreerd plaats. Internationalisering, onderzoek naar veroudering en de ontwikkeling van biobanken zijn op dit terrein belangrijke ontwikkelingen waarin het pro-actief opereert. Voor onze primaire activiteiten patiëntenzorg, O&O en opleiding is als centraal thema gekozen voor Healthy Ageing (gezond en actief ouder worden). In het onderzoek naar gezond en actief ouder worden, wordt niet alleen uitgegaan van de vraag waarom mensen chronische ziekten krijgen, maar is in belangrijke mate aandacht voor het basale onderzoek naar de vraag waarom sommige mensen ook nog op oudere leeftijd gezond zijn, terwijl anderen al op jeugdige leeftijd met ziekte te maken krijgen. De hiermee opgedane kennis is erop gericht ziekten te voorkomen of het moment waarop de ziekte zich manifesteert, uit te stellen. De missie en visie van het wordt ondermeer vertaald in projecten als ERIBA (European Research Institute on the Biology of Ageing), LifeLines - een grootschalig cohortonderzoek onder de bevolking van Noord-Nederland -, ouderenzorg en onderzoek naar de haalbaarheid van partikeltherapie, als aanvulling op de conventionele bestralingstherapieën, in Groningen. Op al deze terreinen zijn in 2009 verdere stappen gezet. Bereikte resultaten Onze medewerkers werken dagelijks hard aan het verwezenlijken van onze ambities. In het voorliggende jaarverslag blikken wij terug op de wijze waarop wij deze ambities hebben vormgegeven en de behaalde resultaten. Op het gebied van onderzoek hebben we de opwaartse lijn betreffende de wetenschappelijke impact van onze publicaties en het wervend vermogen gecontinueerd. De keuze voor Healthy Ageing als overkoepelend thema, waaronder de uitbouw van het project LifeLines, leidt tot nieuwe onderzoeksprojecten en financieringsstromen. Voor LifeLines zijn in 2009 subsidies verworven voor het bouwen van een cryobank en het verder uitbouwen van het cohort in de periode tot en met De vooraanstaande positie van ons onderwijs is in 2009 behouden. Dit blijkt uit de titel beste geneeskundige opleiding volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs. Ook zijn het afgelopen jaar in het onderwijs en in de opleidingen diverse initiatieven gestart, waaronder het organiseren van seminars, om de lijn van Healthy Ageing zichtbaar te maken in deze kerntaken. Op het gebied van patiëntenzorg blijft sprake van een groei in aantal patiënten en patiëntenzorgactiviteiten. Door gericht beleid is in 2009 daarbij een verkorting van de ligduur bereikt. Na uitgebreide discussie is het Medisch Beleidsplan tot stand gekomen. In 2009 kregen we daarnaast een vergunning voor congenitale hartafwijkingen. Bij de patiëntenzorg zijn patiëntveiligheid en -tevredenheid randvoorwaarden. Op basis van inspectiebezoeken, interne audits en klanttevredenheidsonderzoeken zijn op dit terrein in 2009 verdere verbeteringen ingezet. Tot slot is in 2009 een groei in opleidingsplaatsen gerealiseerd, zowel voor medisch 6 JAARVERSLAG 2008

8 specialisten alsook voor gespecialiseerde functies binnen de verpleegkundige en paramedische beroepsgroepen. Hierdoor leveren wij een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel in deze beroepen. Andere belangrijke resultaten in 2009 zijn de oprichting van het Verpleegkundig Expertisecentrum en de voorbereidingen om te komen tot een Adviesraad voor dit expertisecentrum, het opstellen van een Medisch Beleidsplan en de realisatie van diverse nieuwbouwprojecten. De behaalde resultaten blijken ook uit het feit dat het in 2009 weer veelvuldig in het nieuws was, zowel nationaal als internationaal. Zoals u gewend bent van ons zijn in dit jaarverslag enkele van deze nieuwsfeiten opgenomen. Deze nieuwsfeiten zijn een uiting van het feit dat in 2009 op onze kerntaken belangrijke resultaten zijn geboekt. Toekomst Healthy Ageing is het verbindende thema in onze activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen. De opwaartse lijn in onderzoeksprestaties afgelopen jaren willen wij continueren. Speerpunten hierbij zijn talentontwikkeling, LifeLines en ERIBA. Op het gebied van onderwijs willen we de komende jaren onze vooraanstaande positie behouden. De introductie van de Engelstalige bachelor in het afgelopen jaar en van selectie bij de instroom van studenten ondersteunen ons daarbij. Van ons mag daarnaast worden verwacht dat wij blijvend invulling geven aan patiëntveiligheid en -tevredenheid en onze prestaties op deze terreinen ook transparant maken voor onze belanghebbenden. Het Medisch Beleidsplein vormt daarbij het richtsnoer voor de keuzes die we maken in de groei van patiëntenzorgactiviteiten. Wij willen een vooraanstaand opleidingsinstituut blijven, zowel voor medisch specialisten als voor andere zorgopleidingen. Bij het opleiden van medisch specialisten is, naast de toekenning, de regiobehoefte de komende jaren een bepalende factor, maar ook de intrede van kwaliteitsindicatoren. Naast het opleiden van medisch specialisten zullen we in samenwerking met de regio blijven investeren in opleidingen in gespecialiseerde functies, zoals anesthesie-medewerkers en OK-assistenten. Op al onze kerntaken zullen we de samenwerking in de regio verder intensiveren. Daarnaast is de verdere internationalisering, vooral op het gebied van onderzoek een speerpunt. Onze ambities zullen we moeten realiseren in een omgeving waarin door de val van het kabinet sprake is van onzekerheid over de (toekomstige) financiering van de curatieve sector en het doorvoeren van marktwerking. Ook worden wij mede als gevolg van de economische en kredietcrisis geconfronteerd met landelijke bezuinigingen op de zorg. Dezelfde onzekerheid geldt ook voor de financiering van onderwijs en onderzoek. Bij verdere bezuinigingen ontkomen we er niet aan keuzes te maken welke activiteiten wel en welke niet worden gecontinueerd. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat het zal staan voor de curatieve zorg die niet elders in de regio beschikbaar is in het kader van onze unieke brede (publieke) functie van topreferente zorg. 7

9 Kortom de realisatie van onze ambities zal plaatsvinden in een omgeving waarin sprake is van landelijke bezuinigingen, prestatiebekostiging en toenemende eisen van belanghebbenden. Met name in de zorg ontkomen we er door landelijke bezuinigingen niet aan dat personeelsreducerende maatregelen in 2010 nodig zijn. De uitdaging voor het is om de ambities waar te maken in deze veranderende omgeving. Onze prestaties in de afgelopen jaren geven echter voldoende vertrouwen dat we deze uitdaging aankunnen. Deze prestaties zijn gerealiseerd door de inzet en expertise van onze medewerkers die wij hiervoor zeer erkentelijk zijn. Wij verwachten dan ook in de komende jaren verder te kunnen bouwen aan de toekomst van de gezondheid. Bert Bruggeman, Voorzitter Raad van Bestuur 8

10 Voorwoord Raad van Toezicht Op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is de Raad van Toezicht belast met het houden van een voortdurend toezicht op al wat het Universitair Medisch Centrum Groningen aangaat. Concrete wettelijke bevoegdheden bestaan uit het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur, het goedkeuren danwel instemmen met het bestuursreglement, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De Raad van Toezicht neemt bij de uitoefening van zijn taken de Governancecode voor de UMC s in acht. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2009 heeft de Raad van Toezicht in haar vergadering d.d. 27 mei 2010 goedgekeurd. In paragraaf 3.3 van dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de samenstelling en de verrichte toezichthoudende activiteiten van de Raad van Toezicht. Naast de goedkeuring aan de in de WHW genoemde documenten heeft de Raad van Toezicht in 2009 ondermeer aandacht besteed aan risicomanagement, bezetting topkader, patiëntveiligheid, ontwikkeling van clinical governance en het Medisch Beleidsplan, ICT governance, governance structuur LifeLines en ontwikkelingen in het kader van Healthy Ageing. Per 1 februari 2010 is mevrouw De Boer teruggetreden uit de Raad van Toezicht in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn. Wij zijn mevrouw De Boer zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan haar toezichthoudende rol, waarvan de laatste jaren als voorzitter van onze Raad. Teneinde te kunnen voorzien in de door het vertrek van mevrouw De Boer ontstane vacature is de Raad van Toezicht in de tweede helft van 2009 gestart met de werving van een nieuw lid en heeft eind 2009 een kandidaat voorgedragen bij de minister van OCW. Om te komen tot de profielschets voor de opvolger van mevrouw De Boer heeft de Raad van Toezicht de thans aanwezige kwaliteiten en deskundigheden in de Raad van Toezicht tegen het licht gehouden. Op grond daarvan is geconstateerd dat governancedeskundigheid ontbreekt in de Raad van Toezicht. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mevrouw mr. Leonor Lindner per 1 april 2010 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het. Zij heeft bijzondere expertise op het gebied van corporate governance. Ontwikkelingen in de samenleving, wet- en regelgeving en landelijke bezuinigingen stellen hoge eisen aan het. Binnen de ingezette koers van Healthy Ageing is het adequaat anticiperen op deze ontwikkelingen door het noodzakelijk. De Raad van Toezicht voelt zich daarbij nauw betrokken. De Raad van Toezicht is verheugd te constateren dat in een voortdurend wijzigende omgeving de ingezette koers op basis van het thema Healthy Ageing in 2009 verder is vormgegeven en verankerd binnen de organisatie. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de goede wijze waarop medewerkers van het hieraan afgelopen jaar hebben bijgedragen, Hans Alders, Voorzitter Raad van Toezicht 9

11 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voor dit jaarverslag volgt het het stramien uit de Jaarverantwoording Zorginstellingen 2009, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het richt zich op een brede groep belanghebbenden en geïnteresseerden. Om deze redenen zijn de verschillende verantwoordingsaspecten van het in één verslag geïntegreerd. In het verslag besteden we ruime aandacht aan onze kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Bij het opstellen van dit verslag zijn de adviezen en uitkomsten van benchmarks van diverse interne en externe gremia, die wij mochten ontvangen naar aanleiding van ons jaarverslag over 2008, meegenomen. Ook dit jaar ontvangen wij graag uw aanbevelingen over dit jaarverslag. Deze kunt u richten aan, UMC-staf Communicatie, Postbus , 9700 RB te Groningen dan wel aan In dit verslag is een verkorte versie van de wettelijk verplichte jaarrekening opgenomen. De jaarrekening en het zogenaamde digitale maatschappelijke verslag (DigiMW) en de bijlagen zijn integraal gedeponeerd en opvraagbaar bij De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) prestatie-indicatoren over 2009 zijn op 14 april 2010 bij en opgenomen op De jaarrekening is conform wettelijke voorschriften gecontroleerd door de externe accountant. Voor de overige gegevens geldt geen wettelijke controleplicht. Deze gegevens zijn veelal wel intern onderdeel van de planning & control-cyclus, waarin diverse waarborgen op het gebied van administratieve organisatie en interne controle zijn opgenomen. In het deel Financieel jaarverslag wordt zowel verantwoording over het (de enkelvoudige jaarrekening) als ook over de gelieerde entiteiten (de geconsolideerde jaarrekening) afgelegd. Dit is in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstellingen, waarin de plicht tot consolidatie van rechtspersonen, die tot een groep behoren, is vastgelegd. De overige verantwoordingsaspecten, waaronder de niet financiële outputparameters van de kerntaken richten zich alleen op het. Deze verantwoordingsaspecten zijn opgenomen in dit jaarverslag. 10

12 2 Profiel van het 2.1 Algemene identificatiegegevens Het Universitair Medisch Centrum Groningen, het, is gevestigd op Hanzeplein 1 in Groningen. Verdere gegevens zijn te vinden op onze website 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) handelt sinds 2005 onder de naam. Het is een samenwerkingsverband tussen het AZG en de Faculteit Medische Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het wordt de -groep gevormd door een aantal aan het verbonden groepsmaatschappijen, waarin een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, te weten: Hanze Stichting Stichting Academische Huisartsenpraktijk Stichting Thomassen à Thuessink Stichting BEA (Bewegen en Ademhalen) Stichting Duizendpoot Stichting voor Erfelijkheidsvoorlichting Stichting Pathologisch Laboratorium Assen/Emmen Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland Stichting RAV/AZG Stichting Triade Stichting Zorgaanbod Hanzekliniek GIL Bravo 96 B.V. GIL Bravo 99 B.V. GIL Bravo 01 B.V. GIL Bravo 02 B.V. RAV/AZG B.V. Verloskundige Stadspraktijk B.V. Services B.V. Organisatorische structuur/bestuursmodel Het is een lijnorganisatie met decentraal integraal management, dat handelt binnen de door de Raad van Bestuur afgegeven kaders. Het organogram van het is in figuur 1 weergegeven. Er zijn zes sectoren: Langdurige zorg en vaten, Kortdurende zorg en buik, Kinderen, voortplanting, revalidatie, psychiatrie, Oncologie, Ondersteunende specialismen en Ontwikkeling en overdracht. Elke sector heeft een directie en eigen ondersteuning in de vorm van een bedrijfsbureau. De overige ondersteuning vindt plaats door de UMC-staf, Bouw & Infrastructuur en Ondersteunende Diensten. 11

13 Ondernemingsraad O & O-raad Raad van Toezicht Stafconvent Raad van Bestuur CRAZ Ondersteunende Diensten UMC-staf Bouw & Infrastructuur Sector A Sector B Sector C Sector D Sector E Sector F Langdurige zorg, Vaten Kortdurende zorg, Buik Kinderen, Voortplanting, Revalidatie, Psychiatrie Oncologie Ondersteunende Specialismen Ontwikkeling en Overdracht FIGUUR 1 ORGANOGRAM 2009 Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap van medewerkers vindt plaats via de Ondernemingsraad (OR) van het, die op grond van de Wet op de Ondernemingsraden is ingesteld. De sectoren hebben hun eigen medezeggenschapsorgaan Onderdeelcommissies (OC) met een zelfstandig advies- en instemmingsrecht. Studenten hebben een stem via de O&O-raad (Onderzoek- en Onderwijsraad). De O&O-raad bestaat uit veertien leden. Hiervan zijn zeven student, de andere zeven leden zijn personeelsleden waarvan vier gekozen leden uit de OR, en drie leden uit de OC s. Patiënten oefenen medezeggenschap uit via de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen, de CRAZ (zie ook paragraaf 3.5 Cliëntenraad). Medisch specialisten oefenen hun invloed uit via het Stafconvent. Toelatingen Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt, hebben een toelating in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) nodig. Daarmee kan worden nagegaan of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. Het is een toegelaten instelling met instellingsnummer

14 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het heeft vooral een taak en positie als kennisorganisatie die een geïntegreerd beleid voert inzake de drie kernactiviteiten: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Voor de typering en kerncijfers van onderzoek verwijzen we naar paragraaf Een toelichting op onderwijs en opleiding is opgenomen in paragraaf De wisselwerking tussen deze activiteiten maakt het mogelijk dat er topreferente zorg geboden kan worden waarbij het gehele noordoosten van Nederland ons werkgebied vormt. Door ons totaalpakket van zorg en intensieve kennisinfrastructuur bieden we als eindpunt van verwijzing relatief veel complexe diagnostiek en veel complexe behandelingen aan patiënten. De patiënten van het met veel voorkomende medische klachten komen vooral uit de provincie Groningen. Voor bijzondere functies komen patiënten uit de rest van Nederland. Het heeft alle poortspecialismen in huis met uitzondering van Klinische Geriatrie, is voor patiëntenzorg ook een algemeen ziekenhuis en heeft een Traumacentrum en een Revalidatiecentrum. Bijzonder is dat het alle orgaantransplantaties bij volwassenen en kinderen uitvoert. Ook worden gecombineerde transplantaties uitgevoerd Aantal erkende bedden (inclusief wiegen) Bedbezetting op basis van erkende bedden 74% 75% Eerste polikliniekbezoeken Eerste administratieve consulten Totaal consulten waarvan centrale spoedopvang Dagbehandelingen waarvan gewoon waarvan zwaar Klinische opnames Verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur (inclusief Revalidatie en Psychiatrie) 9,2 9,6 TABEL 1 KERNCIJFERS PATIËNTENZORG 13

15 CATEGORIE VERGUNNING JA/NEE Transplantaties Niertransplantatie Ja Harttransplantatie Ja Longtransplantatie Ja Levertransplantatie Ja Pancreastransplantatie Ja Transplantatie van de dunne darm Ja Haematopoëtische stamceltransplantaties Ja Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Ja Radiotherapie Ja Bijzondere Neurochirurgie Ja Hartchirurgie Openhartoperatie (OHO) Ja Automatic implantable cardiovector defibrillator (AICD) Ja Ritmechirurgie Ja Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Ja In vitro fertilisatie (IVF) Ja Neonatale intensive care unit (NICU) Ja Congenitale hartafwijkingen Ja TABEL 2 VERGUNNINGEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 WET OP BIJZONDERE MEDISCHE VERRICHTINGEN PER EINDE VERSLAGJAAR AANWIJZING Pediatrische intensive care unit (PICU) Hemofiliebehandeling Traumazorg Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus) Cochleaire implantaties Uitnameteams orgaandonatie Epilepsiechirurgie Pijnkenniscentrum Brandwondencentrum JA/NEE Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee TABEL 3 AANWIJZINGEN OP GROND VAN ARTIKEL 8 WET OP BIJZONDERE MEDISCHE VERRICHTINGEN PER EINDE VERSLAGJAAR 14

16 HEALTHY AGEING GEZOND EN ACTIEF OUDER WORDEN Gezond en actief ouder worden begint al voor de geboorte. Erfelijke factoren, levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Wij kiezen ervoor deze thematiek de basis te laten zijn voor onze drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleidingen.

17 2.3.2 Kerncijfers GEMIDDELDE VERSCHIL OPNAMES VERPLEEGDUUR T.O.V Interne Geneeskunde ,3 10,9-0,6 Longziekten ,6 9,4 0,2 Reumatologie & Klinische Immunologie ,0 11,3 0,6 Maag-Darm-Lever ziekten ,1 10,9-0,9 Kindergeneeskunde ,4 8,7-0,3 Heelkunde ,4 8,9-0,5 Plastische Chirurgie ,9 4,7 0,2 Urologie ,8 5,1-0,3 Obstetrie en Gynaecologie ,2 5,4-0,1 Cardiologie ,8 4,3 0,5 Cardiothoracale Chirurgie ,4 16,1 0,3 Dermatologie ,5 17,1-2,6 Keel- Neus- en Oorheelkunde ,9 5,0-0,1 Mondheelkunde ,2 3,9 0,3 Neurochirurgie ,2 7,9-0,7 Neurologie ,9 9,1-0,1 Oogheelkunde ,4 2,5-0,1 Radiotherapie ,9 2,5-0,6 Orthopedie ,8 8,7 0,1 Anesthesiologie ,0 24,3-7,2 Hematologie ,4 16,1 0,4 Medische Oncologie ,4 5,5-0,1 SUB TOTAAL ,5 7,7-0,3 Revalidatie ,9 94,2-10,3 Psychiatrie ,2 57,3 9,0 TOTAAL ,2 9,6-0,4 TABEL 4 OPNAMES EN VERPLEEGDUUR PER SPECIALISME IN 2008 EN

18 EERSTE DAGBEHANDELING POLIBEZOEK Interne Geneeskunde Longziekten Reumatologie & Klinische Immunologie Maag-Darm-Lever ziekten Klinische Geriatrie / Ouderengeneeskunde Kindergeneeskunde Heelkunde Plastische Chirurgie Urologie Obstetrie en Gynaecologie Cardiologie Cardiothoracale Chirurgie Dermatologie Keel- Neus- en Oorheelkunde Mondheelkunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Psychiatrie Radiotherapie Orthopedie Anesthesiologie Revalidatie Sportgeneeskunde Hematologie Medische Oncologie TOTAAL TABEL 5 DAGBEHANDELING EN EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK PER SPECIALISME 17

19 AANTAL DBC S INTER- REGULIERE COLLEGIAAL ZORG CONSULT VERVOLG TOTAAL SPECIALISME Oogheelkunde KNO heelkunde Heelkunde Plastische Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie Neurochirurgie Dermatologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Maag-Darm-Lever ziekten Cardiologie Longgeneeskunde Reumatologie Allergologie Revalidatie Cardiothoracale Chirurgie Psychiatrie Neurologie Klinische Geriatrie / Ouderengeneeskunde Audiologie Radiotherapie Radiologie Anesthesiologie Klinische Genetica TOTAAL TABEL 6 DBC S IN 2009 MEDEWERKERS IN FTE IN AANTALLEN TABEL 7 PERSONEELSBEZETTING 2009 (ABSOLUTE STAND PER ) 18

20 2.4 Samenwerkingsrelaties Het maakt, samen met de andere UMC s, deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC s. Daartoe worden gemeenschappelijke beleidsvisies en standpunten ontwikkeld op alle terreinen die de acht UMC s aangaan. Uit wettelijk oogpunt onderhoudt het contacten met verschillende ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Economische Zaken). Ook de contacten met de toezichthouders: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kennen een wettelijke basis. Met de zorgverzekeraars wordt overleg gevoerd over de omvang van verrichtingen van het (A segment) en de prijzen voor de B-DBC s. Ook worden met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over zorgvernieuwingsprojecten en projecten op het gebied van patiëntenparticipatie. Voor het verwerven en verantwoorden van verkregen onderzoekssubsidies vindt frequent overleg plaats met collectebusfondsen, industrie, ZonMW en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). In paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering, worden bij Treasury contacten met kapitaalverschaffers behandeld. De gemeente Groningen is een belangrijke gesprekspartner voor het. In het verleden is afgesproken dat het zich zou blijven vestigen in de binnenstad van Groningen. Dit schept verplichtingen over en weer. De bereikbaarheid, maar ook de uitbreiding van het en daarmee het bestemmingsplan van de buurt zijn terugkerende onderwerpen in het overleg. De duurzame relatie tussen het en de Stad blijkt ook uit het Akkoord van Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het en de gemeente Groningen. Door samen op te trekken vanuit een eenduidige visie en een gemeenschappelijke agenda willen de organisaties de positie van Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland verder ontwikkelen. In Akkoord 2.0 zijn twee speerpunten benoemd: Energie en Healthy Ageing. Healthy Ageing (zie ook paragraaf 4.1) is het onderwerp waar het, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen gezamenlijk op focussen. Alle betrokken organisaties en bedrijven nemen deel aan het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Voor diverse projecten op het gebied van Healthy Ageing zijn in het verslagjaar EU- en FES-subsidies verworven. In het kader van het stimuleren van innovaties wordt ondermeer samengewerkt met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en de Stichting Business Generator. In de patiëntenzorg wordt steeds vaker gezocht naar samenwerking. Deze samenwerking is veelal in regionaal verband met andere ziekenhuizen of met individuele instellingen georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: LabNoord: De eerder uitgesproken intentie van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde () en LabNoord om samen te werken, is in 2009 verder uitgewerkt. Het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden met de Ommelander Ziekenhuis Groep. 19

Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag 2011. Maatschappelijk verslag

Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag 2011. Maatschappelijk verslag Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2011 Maatschappelijk verslag 31 mei 2012 2 INHOUD Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van Toezicht 6 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 6 2

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 2050 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 40 79 11 F 070 40 78

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Positionering in de onderwijssector

Positionering in de onderwijssector Positionering in de onderwijssector INHOUDSOPGAVE 1. Strategie en ambitie... 3 2. Succesfactor... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Betrokken aanpak... 4 2.3. Deskundigheid... 5 2.4. Vaste teams... 5 3. Kennis

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Dit jaardocument wordt op enkele onderdelen nog aangevuld. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht (met name IGZ-indicatoren). Daarnaast

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie