Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 ECABO arbeidsmarktonderzoek Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt huidige ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2010

2 Inleiding Deze rapportage schetst de huidige ontwikkelingen van de Nederlandse economie en de arbeidsmarkt. Hiervoor worden recente publicaties van het CBS, het CPB en UWV WERKbedrijf gebruikt. Ook gaat de blik vooruit. Met de raming van het CPB in december kunnen uitspraken worden gedaan over de te verwachten ontwikkelingen van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking. De prognoses van de ontwikkelingen naar bedrijfssectoren en regio s zijn gebaseerd op o.a. de publicaties van EIM en ABN AMRO Sector Research en ING Economisch bureau. Daarna volgt een overzicht van maatregelen in het kader van arbeidsmarktbeleid van de overheid. De plannen van de ministeries van SZW en OCW laten zien hoe het kabinet Balkenende IV het beleid voor de resterende twee jaren van de regeerperiode vertaalt in maatregelen ter versterking van de economie, de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. Tenslotte biedt de samenvatting een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor het ECABOdomein. 2

3 Inhoudsopgave pag 1 Actueel beeld van de conjunctuur 4 2 Landelijke arbeidsmarktontwikkelingen Forse banenkrimp Ontwikkeling aantal banen naar bedrijfstak Vacatures Vacatures naar bedrijfssector Werkloosheid Krapte- indicator UWV WERKbedrijf 8 3 Vooruitzichten voor de Nederlandse arbeidmarkt Decemberraming van het CPB 10 4 Prognoses naar sectoren Analyse ABN AMRO Research Cijfermatige prognose EIM 13 5 Regionale verschillen 15 6 Vooruitzichten middellange termijn 18 7 Overheidsbeleid Ministerie van OCW Ministerie van SZW 21 8 Samenvatting 23 Bijlage Geraadpleegde bronnen 3

4 1 Actueel beeld van de conjunctuur De Conjunctuurklok van het CBS is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. Zoals een klok de actuele tijd laat zien, zo toont de Conjunctuurklok de actualiteit van de conjunctuur. Een belangrijk kenmerk van de conjunctuur is namelijk dat deze cyclisch verloopt. Perioden van hoge groei wisselen af met perioden van nauwelijks groei, of zelfs van krimp. De conjunctuur wordt bepaald aan de hand van een aantal conjunctuurrelevante indicatoren. In de Conjunctuurklok is daarom een selectie van belangrijke indicatoren opgenomen. Door de vijftien geselecteerde indicatoren gezamenlijk af te beelden, ontstaat een samenhangend beeld van de stand van de conjunctuur. De Conjunctuurklok beschrijft niet een bepaalde verslagperiode, maar geeft het conjunctuurbeeld op een bepaald moment (in de regel ultimo van de maand). Figuur 1.1 Conjunctuurklok, stand november 2009 Bron: CBS Conjunctuurklok, cbs.nl Op de verticale as (de y-as) van de Conjunctuurklok is voor iedere indicator zijn afwijking tot de langetermijntrend uitgezet. Op de horizontale as (de x-as) van de klok is de periode-opperiodeontwikkeling geplaatst. Er zijn vier fasen te onderscheiden: Boven trend en afgenomen (het kwadrant links boven, kleur oranje) Onder trend en afgenomen (het kwadrant links onder, kleur rood) Onder trend en toegenomen (het kwadrant rechts onder, kleur geel) Boven trend en toegenomen (het kwadrant rechts boven, kleur groen). Het conjunctuurbeeld was eind november beter dan eind oktober. Dit komt vooral door het lichte herstel van de economie en doordat het aantal faillissementen verder is afgenomen. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt minder diep in de fase van laagconjunctuur en gaat gestaag richting herstelfase. Alle indicatoren presteren nog wel onder hun langjarig gemiddelde. Van de vijftien indicatoren in de klok staan er eind november zeven in het rode en acht in het gele kwadrant 4

5 2 Landelijke arbeidsmarktontwikkelingen De situatie op de arbeidsmarkt verslechtert. Het aantal banen van werknemers neemt in het derde kwartaal van 2009 flink af en de werkloosheid loopt, evenals het aantal ww-uitkeringen, verder op. Na scherpe dalingen in de voorgaande drie kwartalen stabiliseert het aantal openstaande vacatures. 2.1 Forse banenkrimp In het derde kwartaal van 2009 waren er 7,9 miljoen banen van werknemers. In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 waren er 140 duizend banen minder. Deze banenkrimp van 1,8 procent is afgeremd door de introductie van de deeltijd-ww in De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het aantal banen van werknemers in het derde kwartaal 50 duizend lager dan in het tweede kwartaal van Dit is de derde kwartaal-op-kwartaalkrimp van het aantal banen op rij. In het eerste kwartaal gingen 41 duizend verloren en in het tweede kwartaal 60 duizend. De recessie werkt met enige vertraging nu ook stevig door in de werkgelegenheid. Figuur 2.1 Banen van werknemers 2.2 Ontwikkeling aantal banen naar bedrijfstak Veruit de grootste daling trad op in de zakelijke dienstverlening waar het aantal banen met 83 duizend (5,2 procent) afnam. De omvang van deze daling wordt mede veroorzaakt doordat uitzendbanen bij de uitzendbureaus worden geteld. Uitzendkrachten werken in de praktijk echter in vrijwel alle bedrijfstakken. Het banenverlies in de bedrijfstakken industrie (2,0 procent), bouw (1,1 procent), horeca (1,2 procent) en transport (2,3 procent) bleef daardoor relatief beperkt en was veel geringer dan de krimp van de productie. In de zorg groeide het aantal banen met 38 duizend (3,1 procent) in vergelijking met een jaar eerder. De zorg bleef daarmee een belangrijke banenmotor. Ook in de overige delen van de collectieve sector groeide het aantal banen. In het openbaar bestuur met 1,8 procent toe en in het gesubsidieerde onderwijs en de cultuur en overige dienstverlening met 1,2 procent. 5

6 Figuur 2.2 Banen naar bedrijfstak 2.3 Vacatures De dynamiek op de arbeidsmarkt was kleiner dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2009 zijn 182 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 81 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures komt in het derde kwartaal van 2009 op 195 duizend uit, 94 duizend minder dan een jaar eerder. Figuur 2.2 Openstaande vacatures Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2009 gestabiliseerd. Eind september 2009 staan er in Nederland, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 128 duizend vacatures open. Dit zijn er nagenoeg even veel als een kwartaal eerder. In de drie voorgaande kwartalen was het aantal vacatures sterk gedaald. 6

7 2.4 Vacatures naar bedrijfssector Figuur 2.3 Vacatures naar bedrijfssector Alle sectoren telden minder vacatures. De grootste vermindering deed zich voor in de commerciële dienstverlening, de sector met doorgaans de meeste vacatures. Eind september 2009 stonden daar 64 duizend vacatures open. Dit is een halvering ten opzichte van een jaar eerder. De commerciële dienstverlening omvat onder meer de handel, financiële instellingen en zakelijke dienstverlening 2.5 Werkloosheid In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer In de periode september-november 2009 waren gemiddeld 400 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,6 procent. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden tot 35 jaar sterk is toegenomen. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in een jaar tijd toe met 133 duizend tot 297 duizend. Evenveel mannen als vrouwen werkloos In de periode september-november was het aantal werklozen 121 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Onder mannen steeg het aantal werklozen met 70 duizend tot 201 duizend. Bij de vrouwen was de toename in een jaar tijd 51 duizend. Daarmee kwam het aantal werkloze vrouwen uit op 200 duizend, vrijwel gelijk aan het aantal werkloze mannen. Het werkloosheidspercentage is bij vrouwen echter nog altijd hoger dan bij mannen. Sterkste groei werklozen tot 35 jaar Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf nam in november 2009 toe met 7 duizend tot 501 duizend. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal nww toe met 91 duizend. Dit is een toename van 22 procent. In alle leeftijdsgroepen was sprake van een toename. Bij de jongeren tot 25 jaar en de jarigen was de toename met respectievelijk 58,7 procent en 45,8 procent het grootst. 7

8 Jeugdwerkloosheid verder gestegen tot 14 procent De werkloosheid onder de 15- tot 23-jarigen is in 2009 harder gestegen dan bij de 23- tot 65-jarigen. Vooral onder jongeren zonder startkwalificatie nam de werkloosheid snel toe. In het derde kwartaal van 2009 volgden 300 duizend 15- tot 23-jarigen geen onderwijs meer. Hiervan waren er ruim 32 duizend werkloos. Gerelateerd aan de niet-onderwijsvolgende jongeren in de beroepsbevolking, komt dit neer op een werkloosheidspercentage van 13,9 procent. Het werkloosheidspercentage van jongeren is daarmee 5,6 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de toename nog 3,7 procentpunt. Nu de jeugdwerkloosheid snel oploopt, komt de arbeidsmarktpositie van jongeren onder de aandacht. Jongeren die de arbeidsmarkt betreden in een situatie van hoge werkeloosheid komen moeilijk aan het werk, verliezen hun vaardigheden, en ze worden minder aantrekkelijk voor werkgevers. Het is de vraag of dit leidt tot een verloren generatie. Om een indruk van het fenomeen verloren generatie te krijgen is de positie op de arbeidsmarkt van instroomcohorten ten tijde van crises gedurende een langere periode gevolgd 1. Dan blijkt dat de werkloosheid in crisistijd in het jongere cohort veel sneller oploopt dan in het oudere cohort. Bij de cohorten die in de jaren tachtig instroomden is er tien jaar later nog wel verschil in werkloosheid, twintig jaar later is deze kloof verdwenen. Het duurt dus wel geruime tijd voor de effecten van het betreden van een arbeidsmarkt met veel werkloosheid verdwenen waren, maar er is geen sprake van permanente schade. Met tijdelijk contract of zonder startkwalificatie extra kwetsbaar De sterk stijgende werkloosheid onder jongeren die niet meer in het onderwijs zitten, wordt voor een deel veroorzaakt doordat veel jongeren een tijdelijk contract hebben. In tijden van verslechtering van de economie worden deze contracten minder vaak verlengd. Daarnaast vinden jongeren die net van de opleiding afkomen moeilijker een baan, omdat ze nog geen werkervaring hebben. De werkloosheid steeg minder hard bij jongeren die een startkwalificatie hebben. Van de ruim 135 duizend nietonderwijsvolgende jongeren met een startkwalificatie lag de werkloosheid in het derde kwartaal van 2009 op 9,0 procent. Dat is slechts 2,7 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal van De werkloosheid onder de ruim 88 duizend jongeren die geen geschikt diploma hebben daarentegen, bedroeg in het derde kwartaal van ,9 procent. Dat is 10 procentpunt meer dan een jaar eerder. EU-immigranten en zzp-ers verdwijnen uit statistieken Er zijn vooral twee groepen die niet terug te vinden zijn in de werkloosheids-, werkgelegenheidsstatistieken of de bijstand. De eerste groep bestaat uit EU-immigranten, waarvoor in de laagconjunctuur geen werk is. Een deel van hen is weer naar het thuisland gegaan. De andere groep bestaat uit zzp ers, zelfstandigen zonder personeel. Zij vormen samen met de uitzendkrachten - de flexibele schil van de arbeidsmarkt, en zijn er ongetwijfeld in zowel tarief als aantal factureerbare uren op achteruit gegaan. 2.6 Krapte-indicator UWV WERKbedrijf De Nederlandse arbeidsmarkt is sinds het derde kwartaal van 2008 aanzienlijk ruimer geworden. Nader inzicht hierin biedt de Krapte-indicator van UWV WERKbedrijf. De Krapte-indicator wordt berekend door het aantal bij UWV WERKbedrijf openstaande vacatures te delen door het aantal nietwerkende werkzoekenden dat korter dan zes maanden staat ingeschreven. Hoe hoger de score van de Krapte-indicator, des te krapper de arbeidsmarkt (en dus hoe groter de arbeidsmarktkansen voor kortdurend werklozen). De Krapte-indicator richt zich op beroepen tot en met mbo-niveau, omdat de vacatures voor hoger opgeleiden bij UWV WERKbedrijf ondervertegenwoordigd zijn. Werkgevers gebruiken voor de werving van hoger opgeleiden doorgaans andere kanalen. 1 Jeugdwerkloosheid in barre tijden, NRC Handelsblad, sept

9 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Figuur 2.6 Krapte-indicator* voor (het totaal aan) elementaire, lagere en middelbare beroepen in Nederland, januari 2007 oktober ,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Totaal Elementair Lager Middelbaar * Normen: zeer ruim (0-0,24); ruim (0,25-0,39); gemiddeld (0,40-0,54); krap (0,55-0,69); zeer krap (0,70 en hoger). Bron: Economie en arbeidsmarkt, Research voor Beleid, 2009 De krapte op de arbeidsmarkt is in het algemeen groter naarmate het beroepsniveau hoger is. De afgelopen periode zijn de verschillen tussen de beroepsniveaus afgenomen. In oktober 2009 is de arbeidsmarkt voor het totaal aan elementaire, lagere en middelbare beroepen in ons land als ruim te typeren (score op de Krapte-indicator 0,29). Een jaar eerder was dat nog krap (0,60). De typering voor de arbeidsmarkt voor de elementaire, lagere en middelbare beroepen is in september 2009 eveneens ruim (0,26, 0,28 en 0,31). Een jaar daarvoor was de arbeidsmarkt voor elementaire beroepen nog als gemiddeld te typeren (0,47), die voor lagere beroepen als krap (0,57) en die voor middelbare beroepen als zeer krap (0,77). 9

10 3 Vooruitzichten voor de Nederlandse arbeidsmarkt Het CBS blikt alleen terug, Het Centraal Planbureau (CPB) brengt regelmatig prognoses voor de Nederlandse arbeidmarkt uit. Onlangs is de meest recente verschenen, de Decemberraming, een update van de Macro-economische Verkenning (MEV) Het economisch beeld is op bijna alle fronten naar boven bijgesteld. 3.1 Decemberraming van het CPB In 2010 veert de Nederlandse economie op, met een geraamde economische groei van 1½ procent. Dit jaar krimpt de economie naar verwachting met 4 procent, hoofdzakelijk als gevolg van een scherp terugvallende uitvoer. De groeiraming voor de Nederlandse economie in 2009 en 2010 komt overeen met die voor het gehele eurogebied. Onrust op financiële markten verder afgenomen In maart 2009 kwam een einde aan de extreem hachelijke periode op de financiële markten die op 15 september 2008 begon met het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. De daling van de renteverschillen tussen bedrijfs- en overheidsobligaties zette de afgelopen maanden door, wat duidt op afgenomen onzekerheid. Van een normale situatie is echter nog geen sprake, daarom blijven de onzekerheden rondom de raming groot. Nederlandse economie krabbelt uit dal De productie in Nederland neemt sinds het derde kwartaal van dit jaar weer toe, na krimp in de vier voorgaande kwartalen. Naar het zich laat aanzien blijft er gedurende de rest van de ramingsperiode (2009 en 2010) sprake van economische groei. De realisatiecijfers voor het derde kwartaal waren beter dan verwacht ten tijde van de Macro Economische Verkenning Samen met het verbeterende internationale economische klimaat heeft dat tot gevolg dat de economische vooruitzichten voor de Nederlandse economie, met name voor komend jaar, opwaarts zijn bijgesteld. De klap van begin 2009 is daarmee echter nog lang niet ongedaan gemaakt. Tabel 3.1 Kernindicatoren van de Nederlandse arbeidsmarkt * 2010* Werkgelegenheid marktsector in arbeidsjaren (mutatie p jr in %) 1,6 2, ,75-3,5 Beroepsbevolking (mutatie p jr in %) 0,9 1,6 1,5 0,50 0 Werkzame beroepsbevolking (mutatie p jr in %) 2,0 2,6 2,1-0, Werkloze beroepsbevolking (niveau x 1.000) Werkloze beroepsbevolking (niveau in % van de beroepsbevolking 5,5 4,5 3,9 5 6,5 Bron: CPB, MEV 2010, bewerking Research voor Beleid,

11 Werkloosheid neemt volgend jaar verder toe Toen de productie vanaf het derde kwartaal van 2008 begon af te nemen, nam in veel sectoren ook de behoefte van bedrijven aan (nieuw) personeel af. Dit werd direct zichtbaar in de forse daling van het aantal vacatures. Sinds begin 2009 loopt ook de werkgelegenheid in de marktsector sterk terug. Gemeten in arbeidsjaren bedraagt de daling dit jaar naar verwachting 2¾ procent. Volgend jaar is de afname, met ongeveer 3½ procent, nog groter. Gemiddeld werken er in de marktsector komend jaar ruim personen minder dan vorig jaar. De stijging van de werkloosheid blijft hierbij achter, doordat de werkgelegenheid in de zorg gestaag blijft stijgen en doordat bepaalde groepen besluiten zich niet aan te bieden of zich terug te trekken van de arbeidsmarkt: jongeren studeren langer door, vrouwen stellen herintreding uit en ouderen stoppen eerder met werken. Ook de deeltijd-ww heeft een drukkend effect op de werkloosheid. Naar verwachting komt de werkloosheid in 2009 uit op gemiddeld 5 procent, om volgend jaar op te lopen tot gemiddeld 6½ procent. 11

12 4 Prognoses sectoren Het CPB specificeert haar prognoses niet naar bedrijfssectoren. Inzicht in de op korte termijn te verwachten sectorale ontwikkelingen biedt de publicatie Sectoren in stress van ABN AMRO Sector Research en EIM heeft een meer cijfermatige prognose opgesteld. 4.1 Analyse ABN AMRO Research Het rapport van ABN AMRO bevat de resultaten van een analyse naar de gevoeligheid voor de kredietcrisis van een dertiental sectoren in Nederland. Ondernemingen hebben in de huidige moeilijke economische omstandigheden te maken met twee aspecten die de bedrijfsvoering raken: Het eerste aspect is een daling van de omzet als gevolg van vraaguitval. Het tweede aspect is het financieel profiel van een onderneming. Vanwege de veranderde risicoperceptie is het minder eenvoudig dan voorheen om externe financiering te krijgen. Bedrijven die zeer sterk afhankelijk zijn van externe financiering hebben het daarbij nu minder gemakkelijk dan bedrijven die daar in mindere mate van afhankelijk zijn. Een sterke balans en voldoende liquide middelen om de zware economische tijden te overleven zijn cruciaal. ABN AMRO Sector Research betrekt beide aspecten vraaguitval en financieel profiel in de analyse. Figuur 4.1 Vraaguitval naar sector Bron: ABN AMRO Sector Research, Sectoren in stress, 2009 De vraaguitval in de sectoren aan de linkerkant in bovenstaande figuur zal relatief beperkt blijven. In het algemeen zijn veel van de producten en diensten in deze sectoren niet heel sterk afhankelijk van de conjunctuur. De sectoren automotive, bouw en onroerend goed, industriële productie (o.a. chemie, metalen en andere intermediaire goederen) en kapitaalgoederen (o.a. machines en apparaten) zijn dat wel. Deze sectoren zullen naar verwachting met de hoogste vraaguitval te maken krijgen. Gecombineerd met het financieel profiel van de sectoren (ongunstig: weinig eigen vermogen -> gunstig: veel eigen vermogen) levert dit de volgende gevoeligheidsmatrix op. 12

13 Figuur 4.2 Gevoeligheid van sectoren voor de kredietcrisis Bron: ABN AMRO Sector Research, Sectoren in stress, 2009 De volgende conclusies zijn te trekken: De automotive-sector scoort in de combinatie van vraaguitval en financieel profiel het ongunstigst. Sectoren die daarnaast zeer ongunstig op beide factoren scoren zijn vervaardiging van consumentengoederen (o.a. meubels), transport en bouw & onroerend goed. Sectoren die het slechtst op financieel profiel scoren, zijn (naast de reeds genoemde in het kwadrant rechtsboven) de detailhandel en de agrifoodsector. De sectoren die het meest met vraaguitval te maken zullen krijgen zijn (naast de reeds genoemde in het kwadrant rechtsboven) vervaardiging van kapitaalgoederen (o.a. machines en apparaten) en industriële producten (o.a. chemie, metalen en intermediaire goederen). 4.2 Prognoses EIM Een meer cijfermatig inzicht in de te verwachten sectorale ontwikkelingen bieden de prognoses die EIM in september 2009 heeft gemaakt op basis van de MEV 2010 van het CPB. Onderstaande tabel geeft de prognose voor 2009 en 2010 weer van het aantal werkenden (zelfstandigen en werknemers) in Nederland naar sector. 13

14 Tabel 4.1 Prognose aantal werkenden (werknemers en zelfstandigen) 2 in 2009 en 2010, naar sector, Nederland sector niveau 2008 mutatie in % niveau 2009 mutatie in % niveau 2010 landbouw , , delfstoffenwinning , , industrie , , nutsbedrijven , , bouw , , autosector , , groothandel , , detailhandel , , horeca , , transport , , communicatie , , financiële diensten , , onroerend goed , , zakelijke diensten , , overige diensten , , zorg , , totaal bedrijfsleven , , overheid , , totaal , , Bron: Prognoses EIM, 2009 Met uitzondering van de sectoren zorg (+3,0 procent), overheid (+0,8 procent), overige dienstverlening en onroerend goed (+0,1 procent) laten in 2009 alle sectoren een daling van het aantal werkenden zien. De daling is het grootst in de horeca, overige industrie, delfstoffenwinning, zakelijke dienstverlening en financiële diensten (respectievelijk -4,1, -4,0, -3,9, -3,6 en -3,2 procent). In 2010 is er naar verwachting alleen werkgelegenheidsgroei in de zorg (+2,1 procent) en bij de overheid (+0,6 procent). Alle andere sectoren krijgen te maken met een daling van het aantal werkenden. De vijf sectoren met de sterkste daling in 2010 zijn metaalindustrie (-8,5 procent), overige industrie (-7,1 procent), bouw (-7,1 procent), voedings- en genotmiddelenindustrie (-6,7 procent) en communicatie (-6 procent). 2 Deze cijfers wijken af van staat 3.1 uit Arbeidsmarkt ECABO-domein van E til, omdat hier het aantal werkenden is geregistreerd; het E til rapport geeft de verdeling van het aantal arbeidsplaatsen naar sectoren. 14

15 5 Regionale verschillen Er bestaan grote regionale verschillen in de mate en het moment waarop banenverlies zich voordoet. Dit komt grotendeels door de opbouw van de regionale bedrijvigheid. Relatief gezien vallen de grootste klappen in de provincies met veel industriële werkgelegenheid. De groei in publieke sectoren kan het verlies beperken, maar dit is nergens voldoende om krimp tegen te gaan. Doordat de arbeidsmarkt vertraagd reageert op economische veranderingen ligt de kern in de werkgelegenheidskrimp in Regio s met veel bedrijven in sectoren die voorop lopen in de cyclus - zoals transport laten als eerste een flinke daling van de werkgelegenheid zien. De bouw daarentegen is een laatcyclische sector, waardoor de grootste productiekrimp pas volgend jaar wordt verwacht. Ook het aantal banen in deze sector daalt dan pas flink. Er zijn echter ook uitzonderingen. De industrie loopt voorop in de economische cyclus, maar het zwaartepunt van de banenkrimp wordt pas in 2010 verwacht. Dit komt door de ruime inzet van deeltijd-ww bij industriële bedrijven, waardoor de invloed van de crisis op de arbeidsmarkt wordt vertraagd. Maar de regionale verschillen hebben ook te maken met de invulling van banen. Zo zal de werkgelegenheid van provincies met veel flexbanen sneller reageren op veranderingen in de vraag dan wanneer werknemers voornamelijk in vaste dienst zijn. Ook het aandeel zelfstandigen is belangrijk. Het versluiert het banenverlies doordat ondernemers actief blijven op de arbeidsmarkt totdat hun onderneming ophoudt te bestaan. Figuur 5.1 Banenverlies in Bron: ING Economisch bureau, 2009 Banenverlies Noord-Nederland valt mee In de provincie Groningen is de werkgelegenheidskrimp beperkt. Het grote aandeel banen in de publieke sectoren, zoals overheid en onderwijs, speelt hierbij een grote rol. De aanwezigheid van deze groeiende sectoren kan echter niet voorkomen dat in 2010 als gevolg van een fors banenverlies 15

16 in de industrie en de bouw de werkgelegenheid terugloopt met banen. In totaal gaan er in 2009 en banen verloren. Door het relatief grote aantal zelfstandigen in de handel en landbouw wordt Friesland met een flinke vertraging geraakt door de economische neergang. Zelfstandigen blijven actief op de arbeidsmarkt zolang het bedrijf bestaat. Het gevolg is een oplopende verborgen werkloosheid. Uiteindelijk zal een deel van de zelfstandig ondernemers genoodzaakt zijn het bedrijf op te heffen, waardoor de werkgelegenheid alsnog inzakt. In Friesland gaan er ruim banen verloren. In Drenthe zijn relatief weinig banen in sectoren die te lijden hebben onder fors banenverlies in 2009, zoals de zakelijke dienstverlening. Daar staat een oververtegenwoordiging van de bouw en industrie tegenover. Deze sectoren krijgen te maken met een forse krimp in Effecten op de arbeidsmarkt in Oost-Nederland divers Door de grote aanwezigheid van bedrijven in de bouw en industrie zal de werkgelegenheid in Overijssel volgend jaar een flinke tik krijgen. De vele zelfstandigen in de bouw zullen steeds minder werk hebben. De provincie Gelderland krijgt te maken met een gemiddeld verlies van banen. De industrie en zakelijke dienstverlening zijn beide debet aan dit verlies met ieder een krimp van banen. Er zijn verschillen tussen regio s. De Achterhoek krijgt het zwaar door banenverlies in de industrie. De Veluwe profiteert van een relatief grote overheidssector en de zorgsector is vooral sterk aanwezig in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze sectoren zorgen voor behoud van banen. Zakelijke dienstverlening remt verlies Midden-Nederland De zakelijke dienstverlening is veruit de grootste werkgever in Utrecht. Het gaat hier om relatief grote bedrijven en weinig zelfstandigen. Het remmend effect van deze laatste groep mist Utrecht en verlies van 14 duizend banen in 2009 is het resultaat. Wanneer de vraag naar zakelijke diensten weer aantrekt, zal de werkgelegenheid relatief snel oplopen. Flevoland neemt een bijzondere positie in. De hoge bevolkingsgroei en het grote aantal zelfstandigen zetten een rem op de krimp. De arbeidsmarkt kenmerkt zich door een groot aantal banen in de handel. De groothandel had in 2009 al te kampen met banenverlies. Het effect in de detailhandel was minder duidelijk zichtbaar. Uiteindelijk zullen er in 2009 en banen verloren gaan. West-Nederland krabbelt relatief snel weer op Het banenverlies is het grootst in Noord-Holland. Dit wordt veroorzaakt door een oververtegenwoordiging van zakelijke dienstverleners, groothandels, transport en logistieke bedrijven. Vooral in het gebied rond Schiphol zijn de effecten zichtbaar. Zuid-Holland is de provincie met de grootste werkgelegenheid in absolute zin. De provincie heeft te maken met een gemiddelde krimp. Het diverse karakter van de economie verklaart deze ontwikkeling. Niet alleen is er sprake van een fors aandeel van publieke diensten, daarnaast zorgt de diversiteit van sectoren voor een spreiding van de economische neergang. Al met al gaan er ruim banen verloren. Zeeland is sterk afhankelijk van de industrie. Hier zal de grootste klap in 2010 vallen. De horeca en het grote aantal zelfstandigen in deze sector zorgen voor een verzachting Noord-Brabant kent een zeer ongunstige verdeling van de werkgelegenheid. Een vijfde is actief in de zwaar getroffen industrie. Daarnaast werken er relatief gezien veel mensen in publieke functies. Banenverlies bij de provincie wordt steeds meer zichtbaar. Door veelvuldig gebruik van de deeltijd-ww loopt het verlies volgend jaar verder op. 16

17 Ook in Limburg zorgt de industrie voor een fors werkgelegenheidsverlies. Maar liefst 37% van het totale verlies komt voor rekening van de industrie. In totaal gaan er Limburgse banen verloren. Tabel 5.2 De provinciale arbeidsmarkt provincie aantal banen begin 2009 groei 2009 groei 2010 groei 2009 en 2010 verlies 2009 en 2010 Groningen ,7% -2,5% -4,2% Friesland ,6% -2,5% -4,1% Drenthe ,7% -2,4% -4,1% Overijssel ,8% -2,7% -4,5% Flevoland ,8% -2,0% -4,2% Gelderland ,8% -2,4% -4,2% Utrecht ,0% -2,2% -3,8% Noord-Holland ,2% -2,2% -4,4% Zuid-Holland ,9% -2,2% -4,1% Zeeland ,8% -2,8% -4,6% Noord-Brabant ,1% -2,9% -5,0% Limburg ,9% -2,8% -4,7% totaal ,0% -2,4% -4.4% Bron: ING Economisch bureau, bewerking ECABO, 2009 Voor Nederland totaal berekent ING een banenverlies van 4,4%. In 2009 en 2010 zijn dit banen. 17

18 6 Vooruitzichten middellange termijn Jaarlijks publiceert UWV WERKbedrijf in haar Arbeidsmarktprognose voorspellingen van de arbeidsmarktontwikkelingen in het lopende en daaropvolgende jaar. De laatste editie (Arbeidsmarktprognose ) bevat ook een doorkijk naar de periode In grote lijnen schetst UWV WERKbedrijf het volgende beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt op de middellange termijn: In de periode herstelt de economie. Uitgegaan wordt van een economische groei van gemiddeld 2 procent per jaar. 3 UWV WERKbedrijf gaat in de prognose voor de periode uit van een toename van het totaal aantal banen van gemiddeld 80 duizend per jaar (+0,9 procent). Dat is aanzienlijk minder sterke groei dan in de jaren vóór de economische crisis. Met deze groei komt het totaal aantal banen in 2014 uit op het recordniveau in Het aantal vacatures stijgt in de periode vanaf 2011 met ongeveer 9 procent per jaar. Daarmee komt het aantal in 2014 in de buurt van het oude recordniveau van 1,1 miljoen. 4 Vanaf 2011 zal de potentiële beroepsbevolking dalen, omdat dan de naoorlogse babyboomgeneratie met pensioen gaat. De daling van de potentiële beroepsbevolking is ongeveer 0,3 procent per jaar. Deze daling wordt teniet gedaan door de toenemende participatie. Per saldo wordt in de prognose voor de periode een gemiddelde stijging van de beroepsbevolking voorzien van 0,7 procent per jaar (+50 duizend per jaar) Het aantal banen zal zich in de periode langzaam herstellen. Tegelijkertijd groeit de beroepsbevolking verder. Het aantal niet-werkende werkzoekenden zal dus maar beperkt kunnen afnemen. In de prognose gaat UWV WERKbedrijf uit van een stijging tot en met 2011, gevolgd door een daling daarna. Per saldo wordt hier voor de periode gerekend op gemiddelde daling met 2 procent per jaar (-14 duizend per jaar). Op de nog langere termijn zal de stijging van de arbeidsparticipatie waarschijnlijk onvoldoende zijn om de daling van de potentiële beroepsbevolking op te kunnen vangen. De beroepsbevolking gaat daardoor krimpen. Structurele tekorten aan (met name hoger-middelbaar en hoger opgeleide) arbeidskrachten zullen daardoor in ieder geval op segmenten van de arbeidsmarkt - niet uitblijven. Dat er door de kredietcrisis tijdelijk een ruimere arbeidsmarkt ontstaat, moet dan ook niet afleiden van de dreigende tekorten aan arbeidskrachten op de langere termijn. 3 Dit is minder dan het langjarig gemiddelde van 2,5 procent. Echter dit percentage werd gerealiseerd in een periode dat de potentiële beroepsbevolking nog fors steeg. 4 E til ziet in prognoses voor ECABO het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen het aantal vacatures al wat eerder weer op niveau komen. 18

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senior adviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 pag.

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2011 2014 ARBEIDSMARKTONDERZOEK DRENTHE 2011 Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2010-2014 Maastricht, januari

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2014-2015 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10 www.rwi.nl Raad voor Werk en Inkomen Juli 2011 2 Arbeidsmarktanalyse 2011 Raad voor Werk en Inkomen Inhoudsopgave Voorwoord 6 Inleiding 8 Deel I De hoofdlijnen 10 1 De analyse 10 1.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Opdrachtgever Stichting van de Arbeid Opdrachtnemer RWI Onderzoek Sectorale arbeidsmarktinformatie: overschotten en tekorten - kansen en mogelijkheden: hoofdlijnenrapport Startdatum 1 december 2011 Einddatum

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-I

UWV Kennisverslag 2011-I UWV Kennisverslag 2011-I Kenniscentrum UWV Directie SBK Maart 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-I 3 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in volumes uitkeringsgerechtigden 7 2.1 Samenvatting volumeontwikkelingen

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2014-2

UWV Kennisverslag 2014-2 UWV Kennisverslag 2014-2 Ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie professionaliseren dienstverlening Kenniscentrum UWV Juli 2014 De digitale versie van het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Economische Verkenning Rotterdam

Economische Verkenning Rotterdam Economische Verkenning Rotterdam 2013 Economische Verkenning Rotterdam 2013 VOORWOORD pagina 3 Voorwoord Geachte lezer, Kennis over de stand van de economie is van belang om de koers voor een sterke economische

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord Deel 2: Vooruitblik op 2010 KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND D E A R B E I D S M A

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie