GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN"

Transcriptie

1 GEDEPUTEERDE STATEN AN DE PROINCIE GRONINGEN Groningen, 10 februari 2015 Zaaknr Corr. nr /7/A.19, PPM erzonden: Gelet op - artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998; - de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2013, , tot cofinanciering van sectorplannen (Regeling cofinanciering sectorplannen); besluiten vast te stellen de beleidsregel Onderneming en arbeidsmarkt Groningen (OAG) als volgt: Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. aantal arbeidsjaareenheden: het aantal bij de organisatie gedurende een jaar voltijds werkende werknemers op grond van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling in openbare dienst, waarbij deeltijdarbeid in fracties van arbeidsjaareenheden wordt uitgedrukt, en dienstverbanden op grond van een BBL niet worden meegerekend b. algemene opleiding: een interne of externe opleiding, niet zijnde bedrijfsspecifieke training, teneinde de leerling vakspecifieke beroepsvaardigheden aan te leren; c. BBL: beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; d. EC (Eerder erworven Competenties): het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die zijn verworven door middel van werkervaringen. e. groep: een economische eenheid waarin één of meer natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of ondernemingen organisatorisch zijn verbonden met één of meer andere natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of ondernemingen. f. Jongere werknemer: een werknemer, jonger dan 24 jaar. g. kwetsbare werknemer: een persoon die ouder is dan 55 jaar, of in de voorafgaande zes maanden geen reguliere betaalde betrekking heeft gevonden, of niet in het bezit is van een startkwalificatie; h. loonkosten: het brutoloon van de werknemer vermeerderd met een percentage van 32% van dit brutoloon; i. langdurig werkloze jongere: een persoon die op het moment waarop een aanvang wordt gemaakt met de inzet van een maatregel ten diens behoeven jonger is dan 27 jaar en die geen reguliere betaalde betrekking heeft gehad in de voorafgaande zes maanden; j. marktconforme prijs: Een eerlijke en in de markt gebruikelijke prijs k. onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die economische activiteiten uitoefent; l. oudere werknemer: een werknemer, ouder dan 55 jaar, doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet; 1

2 m. reguliere betaalde betrekking: een betaalde betrekking voor de duur van meer dan een maand op grond van een arbeidsovereenkomst of aanstelling in openbare dienst voor gemiddeld minstens 20 uur per week; n. startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs; o. Stuurgroep: het samenwerkingsverband van Groningen op voorsprong bestaande uit de Provincie Groningen, de gemeente Groningen, de werkgeversorganisaties NO-NCW en MKB-Nederland Noord, de vakbonden FN en CN; p. toekomstgericht scholen: scholing van de medewerker die is gericht op andere vaardigheden of werkzaamheden dan in de huidige baan of andere (kansrijke) banen; q. verletkosten: loonkosten van degene die de opleiding volgt; r. werkingsgebied arbeidsmarktregio Groningen: de gemeenten AA en Hunze, Appingedam, Assen, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Tynaarlo, eendam, lagwedde, Winsum, Zuidhorn. s. werknemer: persoon die op het moment waarop een aanvang wordt gemaakt met de inzet van een maatregel ten diens behoeven jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, en die op grond van een arbeidsovereenkomst, dan wel een aanstelling in openbare dienst, arbeid verricht als werknemer, uitzendkracht of die arbeid verricht als zelfstandige zonder personeel; t. wettelijk minimumloon: de aanspraak, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of het percentage hiervan, bedoeld in artikel 2 van het Besluit minimumjeugdloonregeling. Artikel 2 Doel van de regeling De subsidieregeling heeft als doel het oplossen van knelpunten, zoals beschreven in bijlage I, op de arbeidsmarkt in het werkingsgebied arbeidsmarktregio Groningen door het inzetbaar houden en maken van personeel en het benutten van de marktvraag onder andere door het scholen van werknemers en het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Artikel 3 Doelgroep en subsidiabele activiteiten 1. Gedeputeerde staten kunnen aan een onderneming die volgens het handelsregister een of meer vestigingen heeft in het werkingsgebied arbeidsmarktregio Groningen en daar bedrijfsmatig activiteiten uitvoert ten behoeve van die vestiging(en) subsidie verstrekken. 2. Ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor: a. Oudere werknemers ten behoeve van het begeleiden van in te stromen jongeren en kwetsbare werknemers op de werkvloer voor de overdracht van kennis en ervaring; b. Het bij- en omscholen van werknemers c. EC trajecten ten behoeve werknemers die hun competenties willen valideren; d. Het toekomstgericht scholen van werknemers; e. Het in dienst nemen van kwetsbare werknemers, voor zover: - het in dienst nemen leidt tot een netto toename van het aantal arbeidsjaareenheden bij de betrokken onderneming in vergelijking met het gemiddelde van het aantal arbeidsjaareenheden in de voorgaande twaalf maanden, of - de vacatures niet zijn ontstaan door afvloeiingen maar door ontslag op initiatief van de werknemer, een handicap, ouderdomspensionering, vermindering van werktijd op initiatief van de werknemer of gewettigd ontslag om dringende redenen; f. Het in dienst nemen van BBL ers; 2

3 Artikel 4 Subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 Activiteit Subsidieplafond Artikel 3 lid 2 sub a : Oudere werknemers die jongere en kwetsbare werknemers gaan begeleiden ,00 Sector Chemie ,00 Overige sectoren ,00 Artikel 3 lid 2 sub b : Op- en bijscholing ,00 Sector Chemie ,00 Overige sectoren ,00 Artikel 3 lid 2 sub c: EC ,00 Sector Chemie ,00 Overige sectoren ,00 Artikel 3 lid 2 sub d: Toekomst gericht scholen ,00 Sector Bouw en Energie ,00 Overige sectoren ,00 Artikel 3 lid 2 sub e: In dienst nemen kwetsbare werknemers ,00 Sector overheid ,00 Overige sectoren ,00 Artikel 3 lid 2 sub f: BBL ,00 Sector overheid ,00 Sector Chemie ,00 Overige sectoren ,00 Artikel 5 erdeelsystematiek 1. Gedeputeerde Staten beslissen op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen wordt de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst gezien. 2. oor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting. Artikel 6 termijn 1. Aanvragen kunnen worden ingediend: a. voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a tot en met e van 1 februari 2015 t/m 31 oktober 2016; b. voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder f t/m 1 februari Een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld webportal dat bereikbaar is via 3. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een door SNN opgesteld volledig ingevuld (digitaal) aanvraagformulier, vergezeld van de in het aanvraagformulier genoemde documenten. 4. Bij de aanvraag dienen de in bijlage II genoemde gegevens en bewijsstukken aangeleverd te worden. Artikel 7 Weigeringsgronden De subsidie wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, in ieder geval geweigerd indien: a. een activiteit binnen andere Sectorplannen kan worden gesubsidieerd; b. ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat, volgend op een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard; c. de subsidie betrekking heeft op aanvragen voor scholing van werknemers waarbij de scholing ziet op het voldoen aan bindende nationale opleidingsnormen; d. de scholing waarvoor subsidie is aangevraagd dermate bedrijfsspecifiek is, dat de opleiding alleen bruikbaar is in de onderneming waarin men al werkzaam is. 3

4 Hoofdstuk 2 Begeleiding jongere of kwetsbare werknemer door oudere werknemer Artikel 8 subsidiabele kosten oudere werknemer 1. De begeleidingskosten van een oudere werknemer zijn subsidiabel indien de oudere als leermeester gaat fungeren of fungeert voor een nieuw in te stromen jongere of een kwetsbare werknemer. De te begeleiden persoon mag geen BBL-traject volgen. 2. De subsidiabele kosten voor een oudere werknemer tot begeleider van nieuw in te stromen jongeren en kwetsbare werknemers: a. voor het volgen van een opleiding tot coach/begeleider: - de verletkosten; - marktconforme kosten van scholing. b. de begeleidingsuren van de oudere werknemer voor het begeleiden van de jongere en kwetsbare werknemers tot maximaal één dag per week. 3. oor de in het vorige lid onder a bedoelde marktconforme kosten dient gekozen te worden uit opleidingen die door de Stuurgroep Groningen op voorsprong zijn aangewezen voor deze regeling of dient de aanvrager drie offertes van opleidingen aan te leveren waaruit blijkt dat de gekozen opleiding een marktconforme prijs bevat. 4. erletkosten en begeleidingsuren zijn alleen subsidiabel indien het uren betreft waarin de begeleider wordt doorbetaald en geen productieve arbeid kan verrichten. 5. De leerdoelen en de noodzakelijke begeleidingsuren moeten voordat het begeleidingstraject begint zijn bepaald en vastgelegd. 6. Na afronding van de scholing moet in de arbeidsovereenkomst van de oudere werknemer worden opgenomen dat deze bevoegd is om jongere werknemers te begeleiden. 7. De subsidiabele kosten moeten betrekking hebben op een periode die ligt binnen 1 februari 2015 en 1 februari Artikel 9 De hoogte van de subsidie oudere werknemer De subsidie bedraagt maximaal 47% van de subsidiabele kosten als opgenomen in artikel 8. Hoofdstuk 3 Bij- en omscholing, EC en toekomstgericht scholen Artikel 10 scholing 1. De subsidiabele kosten voor het bij- en omscholen van werknemers, EC trajecten of toekomstgericht scholen zijn: a. de verletkosten; b. loonverlet van een eigenaar van een eenmanszaak en een vennootschap onder firma of maatschap; c. marktconforme kosten van scholing; 2. oor de in het vorige lid onder c bedoelde marktconforme kosten dient gekozen te worden uit opleidingen die door de Stuurgroep Groningen op voorsprong zijn aangewezen voor deze regeling of dient de aanvrager drie offertes van opleidingen aan te leveren waaruit blijkt dat de gekozen opleiding een marktconforme prijs bevat. 3. erletkosten zijn alleen subsidiabel indien het uren betreft waarin de werknemer wordt doorbetaald en geen productieve arbeid kan verrichten. 4. Kosten van loonverlet van een eigenaar van een eenmanszaak en een vennootschap onder firma of maatschap zijn kosten van een eigenaar die een opleiding volgt en gedurende deze uren geen productieve arbeid kan verrichten. Het loonverlet van eigenaren wordt berekend op grond van het wettelijk minimum loon maal het aantal uren dat een opleiding wordt gevolgd. 5. Ten aanzien van het loonverlet van een eigenaar van een eenmanszaak en een vennootschap onder firma of maatschap moet aangetoond worden dat deze eigenaar gedurende het volgen van de opleiding geen productieve arbeid had kunnen verrichten op basis van een reguliere werkweek. 6. Het moet gaan om algemene scholing. Dit betekent dat het moet gaan om scholing door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die in ruime mate ook bruikbaar zijn in andere ondernemingen, zodat de inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd. 7. De subsidiabele kosten moeten betrekking hebben op een periode die ligt binnen 1 februari 2015 en 1 februari Artikel 11 De hoogte van de subsidie voor scholing De subsidie bedraagt maximaal 47% van de subsidiabele kosten als opgenomen in artikel 10. 4

5 Hoofdstuk 4 BBL Artikel 12 BBL 1. De kosten van een BBL er zijn alleen subsidiabel indien de opleiding is gestart vóór 1 februari De subsidiabele kosten voor BBL ers zijn de loonkosten van degene die een BBL-opleiding volgt gedurende de eerste twee jaren van de opleiding. 3. Indien de opleiding is aangevangen vóór 1 februari 2015 zijn de kosten subsidiabel vanaf 1 februari De subsidiabele kosten moeten betrekking hebben op een periode die ligt binnen 1 februari 2015 en 1 februari De loonkosten zijn gemaximeerd op het wettelijk minimum brutoloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor de overhead, die voor deze persoon geldt. Artikel 13 De hoogte van de subsidie BBL De subsidie voor BBL bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten als opgenomen in artikel 12. Hoofdstuk 5 Kwetsbare werknemers Artikel 14 Subsidiabele kosten kwetsbare werknemers 1. De subsidiabele kosten voor het in dienst nemen van een kwetsbare werknemer zijn de loonkosten van deze persoon gedurende de eerste twaalf maanden na indienstneming. 2. De subsidiabele kosten moeten betrekking hebben op een periode die ligt binnen 1 februari 2015 en 1 februari Artikel 15 De hoogte van de subsidie voor kwetsbare werknemers De subsidie voor het in dienst nemen van een kwetsbare werknemer bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten als opgenomen in artikel 14. Hoofdstuk 6 Overige bepalingen Artikel 16 Algemene bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie 1. Indien voor de subsidiabele kosten van het project één of meer andere subsidies zijn of worden verleend, zullen deze subsidies bij de verlening of -indien deze na de verlening zijn toegekend- bij de vaststelling, op het bedrag van de verleende of vast te stellen subsidie in het kader van deze regeling in mindering worden gebracht. 2. Het bedrag van de subsidie wordt verlaagd indien de Europese Regelgeving daartoe noopt. 3. Het totale subsidiebedrag per onderneming voor de in deze regeling genoemde activiteiten bedraagt maximaal 2 miljoen euro. Artikel 17 Algemene bepalingen omtrent subsidiabele kosten Niet subsidiabel zijn omzetbelasting in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en vergelijkbare belasting van andere staten indien deze verrekenbaar zijn. Artikel 18 aststelling 1. De subsidieaanvrager dient uiterlijk 5 weken na de einddatum van het project een verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie in bij het SNN. 2. Met het verzoek tot vaststelling van de subsidie dienen de subsidiabele kosten onderbouwd te worden en dienen de in bijlage II genoemde gegevens en bewijsstukken aangeleverd te zijn. 3. Het verzoek tot vaststelling kan worden ingediend bij het SNN via hetzelfde webportaal waar de aanvraag ingediend kan worden (www.snn.eu). Artikel 19 Bewaarplicht De subsidieontvanger dient de gegevens en bescheiden van de activiteiten waarvoor hij subsidie heeft ontvangen tot en met 31 december 2023 te bewaren na vaststelling van de subsidie. Artikel 20 Inwerkingtreding en horizonbepaling 1. Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en heeft alsdan terugwerkende kracht tot 1 februari Deze regeling vervalt van rechtswege op 31 januari

6 Artikel 21 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Onderneming en arbeidsmarkt Groningen (OAG). Groningen, 10 februari Gedeputeerde Staten voornoemd:, voorzitter., secretaris. 6

7 Toelichting op de regeling Artikel 6 termijn lid 1 onder a Deze termijn is gekozen omdat de scholingsactiviteiten op 1 februari 2017 moeten zijn gemaakt en betaald. De stuurgroep moet de subsidie echter nog kunnen verlenen vóór 1 februari De stuurgroep houdt hiervoor een periode van 3 maanden aan. lid 2 De aanvragen in kader van deze subsidieregeling kunnen digitaal ingediend worden in een daarvoor ontwikkeld webportal. Dit webportal is te bereiken via de website van het SNN; In dit webportal is het aanvraagformulier te vinden en kunnen de vereiste bewijsstukken geüpload worden. De portal geeft hierbij per deelnemer aan welke documenten vereist zijn zodat de aanvrager door het subsidieproces wordt geleid. Artikel 7 weigeringsgronden Artikel 7a Inzet van maatregelen in het regionale sectorplan zijn aanvullend op de maatregelen die landelijke sectorplannen bieden of voorzien in lacunes (waar landelijke plannen niet in voorzien of waar geen landelijke plannen voor zijn). Deze kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Bij een aanvraag zal de ondernemer moeten verklaren dat de aanvraag niet bij andere sectorplannen ondergebracht kan worden. Artikel 7 c Een aanvraag van een ondernemer voor scholing die op grond van wettelijke voorschriften verplicht is wordt niet gesubsidieerd. Artikel 7 d Het is de bedoeling dat de scholing niet bedrijfsspecifiek is maar dat men met de opleiding inzetbaar is in andere ondernemingen van dezelfde sector alsook door kan stromen naar andere sectoren, bijvoorbeeld naar de sectoren waarin de groei wordt verwacht als bouw, energie, ICT en aanpalende sectoren. Artikel 8 subsidiabele kosten oudere werknemer Om te zorgen dat ouderen gezond inzetbaar blijven, worden acties uitgevoerd gericht op het anders organiseren van werkzaamheden. Ouderen worden ontlast en er wordt gebruik gemaakt van hun vakkennis, door ze te koppelen aan nieuwe instroom van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. oor het goed begeleiden van de nieuwe instroom worden ouderen opgeleid tot coach/begeleider. Hierbij is specifiek aandacht voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ouderen werken vervolgens maximaal 1 dag per week als leermeester voor jongeren of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het leren op de werkplek staat hier centraal, waarbij leerdoelen en een plan vooraf worden opgesteld tussen de begeleider en de nieuwe instromers. In de arbeidsovereenkomst van de oudere werknemer moet worden vastgelegd dat deze jongeren mag begeleiden. Bij de vaststelling van de subsidie dient dit te worden aangetoond. Artikel 8 lid 2 en 3 en Artikel 10 lid 2 en 3. Marktconforme kosten De kosten voor ingekochte scholing is subsidiabel mits er sprake is van een marktconform tarief. Om deze marktconformiteit aan te tonen heeft de aanvrager twee keuzes. 1. De aanvrager maakt een keus uit het aanbod aan opleidingen die in de webportal vermeld staan. De tarieven van de deze opleidingen zijn door de Stuurgroep Groningen op voorsprong als marktconform beoordeeld. 2. De opleiding- of opleiderskeus van de aanvrager staat niet vermeld in de webportal. In dat geval wordt de aanvrager verzocht om zelf drie offertes op te vragen en hieruit een keus te maken. Deze offertes dienen bij de subsidieaanvraag meegestuurd worden zodat beoordeeld kan worden of er sprake is van een marktconform tarief. Artikel 10 scholing Algemene scholing betekent dat het moet gaan om scholing door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die in ruime mate inzetbaar zijn, zodat de inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd. Het mag dus niet gaan om scholing die uitsluitend gericht is op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in uw eigen onderneming. 7

8 Doordat de werknemer een diploma, certificaat of een bewijs van deelname verkrijgt die niet alleen relevant is bij de huidige werkgever, maar tevens voor andere werkgevers in dezelfde sector of in aanpalende sectoren, betekent dit in de arbeidsmarktregio Groningen een grotere kans op werk (ook in de toekomst). Bij- en omscholing (duurzame inzetbaarheid) Scholen van medewerkers naar een ander type functie op hetzelfde niveau of naar een hoger opleidingsniveau binnen een vergelijkbare functie. Het doel van bij- en omscholing is dat werknemers in de arbeidsmarktregio voldoende zijn toegerust op een duurzame continuering van hun loopbaan en kwalitatief goed inzetbaar zijn. Het komt voor dat ontwikkelingen in de onderneming en de arbeidsmarktregio om andere kwaliteiten vragen dan waarover het huidig personeel van een onderneming beschikt. Ook kan voor pas afgestudeerden die in dienst genomen worden gelden dat zij met een verkort scholingstraject een betere aansluiting hebben bij de huidige vraag op de arbeidsmarkt. Het moet gaan om algemene scholing. Er zijn verschillende soorten scholingstrajecten mogelijk. Het kan gaan om korte scholingstrajecten van maximaal enkele dagen tot middellange scholingstrajecten tot langdurige intensieve scholingstrajecten waarbij omscholing naar een functie in een kansrijke sector mogelijk is. alideren competenties (EC) Het valideren van competenties wordt in de praktijk EC genoemd. EC staat voor Eerder erworven Competenties. Dit is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes dat mensen hebben verworven door middel van werkervaringen. oor mensen die al langere tijd binnen een bedrijf en sector werken, kan gelden dat hun loopbaanstappen niet zijn vastgelegd. Hierdoor sluit hun positie op de arbeidsmarkt niet aan bij hun huidige functie. EC-traject maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen de werknemer heeft opgedaan. Daartoe wordt op tijdens het EC-traject op een gestructureerde wijze, samen met de werknemer, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toont de werknemer zijn/haar kennis en kunde aan. Dit is heel zinvol als de werknemer zich verder wilt ontwikkelen in een vervolgopleiding of als bij een sollicitatie duidelijk wil aangeven waar hij/zij staat en over welke competenties hij/zij beschikt. Het laten vastleggen van de kwaliteiten in een EC draagt bij aan een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Toekomstgericht scholen (benutten marktvraag) Het gaat om scholing gericht op andere vaardigheden en werkzaamheden binnen de eigen en in andere functies. Scholen van medewerkers voor functies of werkzaamheden en die er nu niet zijn, maar waarvan de verwachting is dat deze als gevolg van ontwikkelingen in de markt, economische ontwikkelingen en innovaties wel ontstaan. Denk daarbij aan nieuwe technieken die op de markt worden toegepast of nieuwe werkzaamheden die zijn ontstaan. Het gaat onder andere om kansrijke sectoren zoals bouw, energie, en ICT. Artikel 12 BBL Nieuwe instroom wordt via een tegemoetkoming in loonkosten een kans geboden. Beoogd resultaat is dat de BBL er na afloop van het traject bij de onderneming in dienst blijft of doorstroomt naar een duurzame plek met een arbeidscontract van minimaal 1 jaar. Artikel 14 subsidiabele kosten kwetsbare werknemers De arbeidsmarktregio heeft te maken met een oververtegenwoordiging van mensen in de sociale werkvoorziening, de Wajong en van lager opgeleiden. Aan de andere kant heeft de regio momenteel, als gevolg van de crisis, te maken met een groter wordende groep hoger opgeleiden (vooral jongeren). Om te voorkomen dat beide groepen langdurig buiten het arbeidsproces raken en niet (direct) inzetbaar zijn als er kansen zijn op de arbeidsmarkt, wordt ingezet om kansen te creëren voor nieuwe instroom. Bij hoger opgeleiden geldt ook nog een risico dat zij buiten de regio op zoek gaan naar een baan en hierdoor niet in de toekomst voor de regio behouden worden. Naast vervangingsvraag, die door de vergrijzing van de beroepsbevolking optreedt, bestaat er binnen sommige sectoren ook kans op uitbreiding. De vraag aan extra personeel komt vooral uit sectoren als energie, bouw en ICT en aanpalende sectoren. 8

9 BIJLAGE I: toelichting op de knelpunten op de arbeidsmarkt Hoofdstuk 1 De knelpunten De arbeidsmarktregio Groningen heeft te maken heeft met een structuurprobleem. Over het algemeen geldt dat er te weinig werkgelegenheid is voor het aantal mensen dat wil werken. Het aanbod van werk dat er wel is kan niet ingevuld worden door de werkzoekenden. Dit probleem vraagt om een integrale aanpak. Met het beter faciliteren van het kwalificeren van medewerkers, wordt de inzetbaarheid van medewerkers vergroot. Dit versterkt ook de economische positie van de bedrijven in de regio en van de werknemers. De arbeidsmarktregio Groningen kent verschillende knelpunten. Hierna worden deze beschreven en nader toegelicht: Een krimpende bevolking; Een sterk vergrijsde (en verdere vergrijzende) beroepsbevolking; Een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Er is bij de beroepsbevolking een te laag opleidingsniveau in verhouding tot het opleidingsniveau dat gevraagd wordt binnen sectoren waar kansen liggen op voor werk. Ook is het opleidingsniveau in sommige sectoren te laag om het werk in de bedrijven in de toekomst uit te kunnen blijven voeren zodat deze bedrijven hun concurrerende positie op markt kunnen behouden; Er is in het algemeen te weinig werkgelegenheid op korte termijn, waar veel van het werkloze arbeidspotentieel terecht kan. Dit geldt met name voor werkgelegenheid voor laaggeschoolden; Er is sprake van een hoog percentage niet werkenden. Een deel daarvan heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is er is sprake van te weinig mobiliteit op de arbeidsmarkt; Er is sprake van het ontbreken van structurele samenwerking vanuit het bedrijfsleven binnen de arbeidsmarktregio; Binnen bepaalde sectoren, als de zorg, healthy ageing en energie, is er wel sprake van samenwerking. Dit betreft echter samenwerking op sectorniveau. De intersectorale regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit is echter niet geborgd. De bestaande regionale samenwerkingsstructuur binnen het sociale zekerheidsdomein, is niet verbonden met het bedrijfsleven; Er is sprake van verschillende initiatieven die zorgen voor versnippering en verkokering; Op termijn is er gebrek aan personeel in de sectoren bouw (herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied), ICT en op gebied van energie (o.a. windenergie). Conjunctuur, beleid en demografische ontwikkeling Op dit moment is het aanbod op de arbeidsmarkt in Groningen, mede als gevolg van de crisis, groter dan de vraag. Naast conjunctuur, zijn ook beleidsmatige aspecten als bezuinigingen en het verhogen pensioengerechtigde leeftijd van invloed op de beroepsbevolking evenals demografische ontwikkelingen. ergrijzing Door vergrijzing en ontgroening neemt het aantal mensen in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar af, hetgeen leidt tot een krimpende beroepsbevolking. Dit maakt dat verwacht wordt dat op de middellange termijn het aanbod op de arbeidsmarkt onder druk komt te staan. Op kwalitatief gebied zijn er nu al problemen. De bevolking krimpt terwijl de vraag naar arbeid bij het aantrekken van de economie zal toenemen. De mate waarin vergrijzing zich voordoet, verschilt per sector. Naast de collectieve sector (24-28%), kennen de sectoren vervoer & opslag (22%) en bouw (18%) een groot aandeel 55- plussers. In tegenstelling tot de collectieve sectoren, profiteren deze sectoren de komende jaren van het aantrekken van de economische activiteit. oor Noord-Nederland als geheel wordt is de vervangingsvraag in bovengenoemde sectoren significant. De wervingsbehoefte bij werkgevers in Groningen wordt dan ook mede bepaald door de vergrijzing die leidt tot een vervangingsvraag. Om dit knelpunt het hoofd te kunnen bieden, is het van belang dat de participatiegraad op peil blijft en in de toekomst verder groeit. In totaal telt Groningen bijna werknemers ouder dan 55 jaar, die de komende tien jaar de arbeidsmarkt als gevolg van het bereiken van de 9

10 pensioengerechtigde leeftijd verlaten. Een groot deel hiervan, werknemers, zijn ouder dan 60 jaar en zullen op korte termijn de arbeidsmarkt gaan verlaten. Opleidingsniveau op de arbeidsmarkt Het Noorden heeft een kwetsbare arbeidsmarkt door een lager opleidingsniveau dan het landelijke. Binnen de beroepsbevolking is de groep met een MBO-achtergrond oververtegenwoordigd. Ook veel ondernemers in Noord-Nederland hebben een MBO-opleiding als achtergrond. Kennisvalorisatie vanuit universiteiten en hogescholen naar MBO-ondernemers is geen vanzelfsprekendheid en verdient extra aandacht. Op de arbeidsmarkt wordt verwacht dat in de toekomst banen op MBOniveau 2 en 3, als gevolg van automatisering en robotisering, gaan verdwijnen, waardoor er overschotten aan werkzoekenden op deze niveaus ontstaan. De werkgelegenheidsstructuur kent een groot aandeel banen in de quartaire sector (=de dienstverlening zonder winstoogmerk, zoals openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, defensie, openbare orde en sociale zekerheid). In het geval mensen uit deze sector hun baan verliezen, kunnen ze vaak niet in een vergelijkbare functie bij een ander bedrijf terecht, omdat de economie daarvoor te ijl is. Omliggende regio s kampen met dezelfde problemen en bieden daardoor ook geen perspectief. Het opleiden van werkenden is een behoefte die is geuit door verschillende werkgevers uit verschillende sectoren, waaronder ook de kansrijke sectoren als bouw, energie en chemie en zal leiden tot een verbetering van de duurzame inzetbaarheid. ervangingsvraag en uitbreidingsvraag Door de toekomstige uitstroom van ouderen is het van belang voldoende gekwalificeerde opvolgers te hebben. Naast het zorgen voor voldoende aanbod om aan de vervangingsvraag, en een eventuele uitbreidingsvraag, te kunnen voldoen, is het van belang dat het huidige en toekomstige personeel over de juiste kwaliteiten beschikt om de economische kansen te kunnen benutten. Het grote aantal ouderen dat de komende jaren uitstroomt, betekent verlies van kennisdragers. Het is van belang tijdig te investeren in scholing en kennisoverdracht van ouderen. Opwaardering van het niveau van de werkenden of migratie is nodig, omdat de verdringing op lagere niveaus toeneemt anders toe zal nemen evenals het aantal inactieven o de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen maken dat er aandacht moet zijn om te zorgen voor voldoende en een bij de vraag passend aanbod van werkenden en werkzoekenden. De uitbreidingsvraag zal vooral komen uit sectoren als energie, bouw en ICT en aanpalende sectoren. Hoofdstuk 2 Kansen De regeling staat open voor alle sectoren in de arbeidsmarktregio Groningen, In bepaalde sectoren zijn er echter meer kansen op werk dan in andere. Kansen zijn met name te vinden in de sectoren bouw, energie en chemie. Uit onderzoek van het UW blijkt dat er vooral een krappe arbeidsmarkt is voor technische beroepen of beroepen met een technisch component. Krapte doe zich ook voor bij uitvoerende technische functies als monteurs, procesoperators, CNC-verspaners, lassers en bij technisch kaderpersoneel (technici) als tekenaars, calculators, werkvoorbereiders. oor de technici is MBO-4 het minimumniveau. Men zoekt in toenemende mate naar HBO- ers. Deze technische beroepen zijn direct te relateren aan kansrijke sectoren als chemie, bouw en energie. Het opleidingsniveau in de arbeidsmarktregio als geheel en met name in de sectoren chemie, bouw en energie sluit niet aan bij de toekomstige vraag. Hieronder worden de kansen in en aantal sectoren nader toegelicht. 1. de bouwsector De regio Groningen is de afgelopen periode geconfronteerd met bodemdaling in grote delen van de regio als gevolg van aardbevingen. Dit heeft grote impact op de bouwkundige staat van huizen en overige bebouwing. Specifiek voor de regio Groningen ontstaat er additionele werkgelegenheid door herstel- en preventie werkzaamheden als gevolg van aardbevingsproblematiek. De komende jaren moet schade aan gebouwen en objecten in beeld gebracht worden, aardbevingsschade moet worden hersteld en er moeten preventieve maatregelen worden genomen. Ten behoeve van deze herstelwerkzaamheden zullen voor een belangrijk deel bedrijven in de regio worden ingeschakeld. Als gevolg van het feit dat nieuwe vooruitstrevende bouwtechnieken nodig zullen zijn in de vorm van bevingsbestendige bouwtechnieken zullen huidige werknemers moeten worden om- en bijgeschoold. Hier komt een kwalitatieve mismatch naar voren: de kwaliteiten van de huidige werkenden in de bouwsector zijn onvoldoende om de gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren. 10

11 Daarnaast moeten werknemers ook meer dan voorheen verschillende soorten werkzaamheden kunnen uitvoeren en moet daarvoor worden gekwalificeerd en gediplomeerd. De scholing in de bouw richt zich op het ontwikkelen van kwaliteiten die in de toekomst meer gaan worden gevraagd. Door de aanvulling in opleiding op het huidige niveau van de werkende, wordt de positie op de arbeidsmarkt vergroot. Dit geldt ook voor professionals die te maken hebben met grondwerkzaamheden, bebouwde omgeving en infrastructuur (bijvoorbeeld, gemeenten, energiebedrijven, waterschappen etc.). Tot slot speelt mee, dat de huidige omgeving- en demografische ontwikkelingen een ander type bouw en inrichting van woningen vraagt, bijvoorbeeld energiezuiniger bouwen en aandacht voor domotica (=huisautomatisering d.w.z. de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven). 2. Energie Noord-Nederland speelt een belangrijke rol in de transitie naar een nieuwe economie die minder afhankelijk is van fossiele energie. De noordelijke regio speelt op dit moment al een belangrijke rol als energieleverancier en ontwikkelaar van energietechnologie. Er is aandacht voor duurzame bronnen als wind, zon, biomassa en bodemenergie. In het rapport Switch (2014), de Noordelijke Energie Agenda worden vier versnellingspaden omschreven, waarmee de omslag naar duurzame energie moet worden gerealiseerd: 1) doorontwikkeling en uitrol van energiebesparingsmaatregelen en decentrale energieproductie; 2) nieuwe manieren van productie/opwekking, transport/distributie, opslag en levering energie; 3) innovatieroute gas o.a. door Biobased energy en LNG in transport ; 4) Offshore energy door wind-op-zee en energie uit water. Het is de verwachting dat activiteiten in de genoemde versnellingspaden leiden tot extra werkgelegenheid in de gehele waardeketen van ontwerp, productie, installatie, onderhoud en dienstverlening. Het gaat om bestaande bedrijven die hun activiteiten uitbreiden en nieuwe vestigingen door spin out en start ups. Benodigd zijn opleidingen voor functies in de offshore wind en decentrale energieopwekking op minimaal MBO4-niveau. 3. Chemie Het chemiecluster Eemsdelta is van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in de regio Groningen. Het chemiecluster in Delfzijl ondergaat een overgang naar een bio-based economie, waarbij wordt ingezet op het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe grondstoffen. De positie van de chemiebedrijven is verslechterd door concurrentie met landen waar de gas- en elektriciteitsprijzen relatief laag zijn. Zonder verdere acties zal het cluster Eemsdelta worden geconfronteerd met stagnatie en krimp met als gevolg een daling van de werkgelegenheid. De commissie Willems adviseert te investeren in kennis en ondernemerschap en in mensen, zowel in het huidig als toekomstig arbeidspotentieel. Organisaties in het chemiecluster hebben aangegeven dat het noodzakelijk is het personeel op te scholen binnen de verschillende apro-niveaus. apro A is minimaal noodzakelijk om op het terrein in de Eemsdelta te mogen werken. In de Chemie is per heden sterk behoefte aan operators die zich opschalen naar apro B/C in verband met verwachte vraag en ontwikkeling in aard van werkzaamheden. Het omscholen binnen de apro-niveaus maakt dat werkenden bovendien breder inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dit versterkt bovendien hun toekomstige positie en de positie van bedrijven. Er moet extra worden ingezet op de op- en bijscholing van werknemers. 4. Industrie In het rapport Regio in Beeld van het UW (2014) staat vermeld, dat de totale industriële werkgelegenheid in Groningen in 2015 per saldo zal krimpen, maar dat in de sectoren chemie, metaal en voedingsindustrie tekorten zullen ontstaan op het gebied van operationeel personeel, zoals procesoperators, monteurs op hogere MBO-niveaus. ICT-sector Op dit moment is er frictie op de arbeidsmarkt met betrekking tot vraag en aanbod van specifieke ICTfuncties, zowel in de ICT sector zelf als in organisaties met omvangrijke ICT-afdelingen. Op de lange termijn worden fricties op de arbeidsmarkt verwacht als gevolg van de vergrijzing van het personeel in combinatie met ontgroening. Daarnaast heeft de sector met een kwalitatief probleem te maken. Het zittend personeel beschikt over MBO-niveau en werkgevers hebben behoefte aan HBO-opgeleiden. Het gevraagde kennisniveau en de vaardigheden zullen als gevolg van snelle opeenvolgende ICT-ontwikkelingen veranderen, waardoor het mogelijk wordt dat er enerzijds kwalitatieve tekorten ontstaan en aan de andere kant overschotten zijn. De sector wil zich richten op het inzetbaar houden van personeel en sectorale en intersectorale mobiliteit. Daarnaast zijn er als gevolg van het invoeren van regie en outsourcing negatieve effecten op de werkgelegenheid. Mensen raken hun baan kwijt of dreigen hun baan te verliezen. Er dienen maatregelen komen gericht op het bevorderen van mobiliteit. Nieuwe ICT-trends hebben impact op de uit te voeren werkzaamheden en de te ontwikkelen competenties van medewerkers. De 11

12 ICT-functies op MBO-niveau staan onder druk. Specifieke MBO-maatwerktrainingen moeten MBO ers met potentie mogelijkheid geven om door te groeien. De vraag van werkgevers in de sectoren chemie, energie, bouw en ICT richt zich op minimaal MBO4+ niveau. Het aanbod (grote groep MBO 2-3) is daarin te beperkt om aan de toekomstige vraag te voldoen. Onder meer scholing is dus noodzakelijk om het kwalificatieniveau omhoog te krijgen en te kunnen voldoen aan de vraag. Hoofdstuk 3 Overige Overheidssector De overheidssector zorgt in de arbeidsmarktregio Groningen voor veel werkgelegenheid. Het betreft zowel Rijksdiensten, de provinciale overheid als de lokale overheden. Door afnemende budgetten en toenemende taken (decentralisaties) ondergaat de publieke sector momenteel een enorme omslag. Op de langere termijn speelt tevens mee dat door de aangekondigde regionale herindeling gemeenten meer gaan samenwerken en mogelijk ander type werkzaamheden moeten uitvoeren. Er is behoefte aan maatregelen om mobiliteit te bevorderen, maar op termijn ook aan de versterking van de overheid als aantrekkelijke werkgever, investeren in zittend personeel en gezond blijven werken. Naast vergrijzing, daling aantal vacatures en kwalitatieve mismatch is er sprake van verlies van kwaliteit en innovatiekracht door afnemende budgetten voor scholing, geen flexibiliteit en mobiliteit in het personeelsbestand. Er ontstaat overcapaciteit van ongeveer 10% van het totale personeelsbestand als gevolg van het efficiënter inrichten van processen en het verdwijnen van eenvoudig, routinematig werk verdwijnt, waardoor er werk voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bronnen: Ruimtelijke concentratie Mbo-afgestudeerden (SER Noord-Nederland, 2014) Skills audit regio Groningen- Drenthe (Ecorys, 2013) Macro Economische erkenning Noord-Nederland (SER Noord-Nederland, juni 2014) Gegevens CAB Groningen, 2014 Regio in Beeld, Groningen (UW oktober 2014) Businessplan Epi- centrum, 2014 (Alfa College, RUG, Hanzehogeschool en de NAM) Energiemonitor Noord-Nederland versie 3.0 (E&E advies, 2014) Chemiecluster op stoom (Commissie Willems, maart 2014) rapport Switch (2014), de Noordelijke Energie Agenda 12

13 Oudere werknemer die jongere werknemer begeleid Op- en omscholing, EC en toekomstgericht scholen BBL Indienstneming kwetsbare werknemers BIJLAGE II: Met subsidieaanvraag en vaststelling mee te zenden gegevens Deelnemersregistratie In de subsidie staat de deelnemer centraal. Dit betekent dat de deelnemersadministratie een belangrijk onderdeel is van uw projectadministratie. De deelnemersadministratie dient aan te tonen dat aan de eisen van deze regeling wordt voldaan. In de deelnemersadministratie wordt geregistreerd welke deelnemers aan welke activiteit deelnemen en wordt aangetoond dat de deelnemers aan activiteit tot de doelgroep behoren waarvoor u de subsidie vraagt. erder onderbouwt u met de deelnemersadministratie dat de activiteit(en) waarvoor u subsidie vraagt, daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Zo toont u aan dat de met die activiteiten gemoeide kosten subsidiabel zijn. SNN heeft voor het vastleggen van deze deelnemersgegevens een webportal ontwikkeld waarin de aanvraag tot subsidie wordt verwerkt. Ook wordt de aanvrager in deze webportal verzocht om de benodigde documentatie te uploaden. Hierdoor is voor de aanvrager in de webportal inzichtelijk wat de status is van het subsidietraject en welke stukken nog verzonden moeten worden. Hieronder is in een overzicht aangegeven welke gegevens en documentatie bij de subsidieaanvraag en subsidievaststelling meegestuurd moet worden. Een uitgebreide toelichting op deze documenten en de werkwijze zijn terug te vinden in de Handleiding deelnemersadministratie Groningen op oorsprong. Aanvraag ast te leggen gegevens Mee te sturen documenten an toepassing? NAW gegevens deelnemer Geboortedatum Kopie identiteitsbewijs Burgerservicenummer Aantal werkbare uren Soort activiteit Instroomdatum deelnemer Akkoord gebruik gegevens deelnemer Deelnemersverklaring NAW gegevens werkgever Sector werkgever (SBI-code) Uitreksel KvK erklaring geen dubbelfinanciering erklaring netto toename aantal arbeidsjaareenheden erklaring boventalligheid/ reorganisatie Werkgeversverklaring 13

14 Oudere werknemer die jongere werknemer begeleid Op- en omscholing, EC en toekomstgericht scholen BBL Indienstneming kwetsbare werknemers aststelling ast te leggen gegevens Mogelijk bewijsstuk an toepassing? NAW gegevens deelnemer Geboortedatum Burgerservicenummer Aantal werkbare uren Kopie identiteitsbewijs Loonstrook Instroomdatum deelnemer * Kopie arbeidsovereenkomst en leercontract of loonstrook * Aanwezigheidsregistratie van de eerste projectactiviteit en/of kopieën diploma`s of certificaten Akkoord gebruik gegevens deelnemer Deelnemersverklaring NAW gegevens werkgever Sector werkgever erklaring geen dubbelfinanciering Uitreksel KvK Werkgeversverklaring erklaring netto toename aantal arbeidsjaareenheden * Werkgeversverklaring * erzamelloonstaat erklaring boventalligheid/ reorganisatie Werkgeversverklaring Kopie onderwijsovereenkomst of BPO van de BBL BBl`er NT NT NT Laatste maand van de projectperiode loonstrook. Het dient zichtbaar te zijn dat de deelnemer de gehele subsidiabele periode van NT NT NT max 12 maanden in dienst was Indienstnemingsdatum deelnemer Schriftelijke bevestiging met toelichting van de reden van uitdiensttreding en NT NT NT Uitdiensttreding oudere werknemer pensioenovereenkomst Kenmerken deelnemer Bewijs langer dan 6 maanden geen reguliere betaalde arbeid erklaring geen beroepsopleiding NT NT NT Onderbouwing geleverde prestatie * Factuur * Betaalbewijs * Aanwezigheidsregistratie van de projectactiviteit en/of kopieën diploma`s of certificaten * Persoonlijk Ontwikkelings Plan : Leerdoelen en aantal begeleidingsuren NT NT erletkosten deelnemer * Loonstrook Uitstroomdatum deelnemer * Aanwezigheidsregistratie van de laatste projectactiviteit en/of kopieën diploma`s of certificaten * Loonstrook van de laatste maand van de activiteit 14

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 maart 2014 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

SECTORPLAN UITGEVERIJBEDRIJF

SECTORPLAN UITGEVERIJBEDRIJF SECTORPLAN UITGEVERIJBEDRIJF Amsterdam, 30 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Marktanalyse... 5 1.1 Digitalisering... 5 1.2 Omzetontwikkeling... 6 1.3 Beperkte internationalisering... 8 2. Arbeidsmarktanalyse...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Aan de minister van De staatssecretaris van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs,

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) 469 46 58 Datum : 6 januari 2014 User-id : BAKW Onderw erp ESF aanvraag jeugdwerkloosheid Voorstel: Voorgesteld wordt Een aanvraag

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu HRM+ 2009 Human Resource Management Plus 2009 Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Inhoudsopgave Voorwoord............................................4 Verordening...........................................7

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10 www.rwi.nl Raad voor Werk en Inkomen Juli 2011 2 Arbeidsmarktanalyse 2011 Raad voor Werk en Inkomen Inhoudsopgave Voorwoord 6 Inleiding 8 Deel I De hoofdlijnen 10 1 De analyse 10 1.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Nadere informatie

Human Capital Roadmap Duurzaamheid Regio West-Brabant

Human Capital Roadmap Duurzaamheid Regio West-Brabant Human Capital Roadmap Duurzaamheid Regio West-Brabant Wise up Consultancy In opdracht van de Regio West-Brabant Wise up Consultancy mei 2015 Colofon In opdracht van de Regio West-Brabant (RWB) heeft Wise

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV;

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV; Subsidieregeling Regionale investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) op grond van artikel 2 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie