JAARVERSLAG Jaarverslag 2013 Stichting Clubhuis voor Doven Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Clubhuis voor Doven Groningen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 C O L O F O N Dit jaarverslag is een uitgave van het Bestuur van de. In dit jaarverslag zijn opgenomen: het volledige jaarverslag van het Bestuur, de verslagen van de werkcommissies en aangesloten verenigingen (behalve die van Educatie&Vorming, CUDO en t Vingerhoedje). Algemeen Bestuur Voorzitter: Albert Wijbenga Secretaris: Dennis Hoogeveen tot 1 augustus 2013 Penningmeester: Matthijs Terpstra Bestuursleden: Dirk Jan Reitsma Beheerteam Coördinator: Beheerder: Barmedewerkers: Schoonmakers: Guus Bousema Miranda van Manen Remco Wouda Dina te Selle Anja Bakker Ed Bekker Bram Schoemaker Nathalie St. Jago Werkcommissies Gebarencursus: Adri Miedema H.D.G.: Henk Betten ICT: Sebastiaan van der Laan Leliesoos: Auke Kuitert Dovenclubhuis.nl: Renee Buist DDLN Commissie: Sebastiaan van der Laan Sportcafé: Admed Hersi Smakgroep: Bep Kamstra Ouderencommissie: Adri Miedema DoofVriendelijk: Jan-Willem van Mansvelt Aangesloten verenigingen (secretariaten) Dovenvrouwenclub H.D. Guyot: Sjoukje Velleman GDVV Martinistad: Arjen Bloem G.D.O.V.: Froukje Seine Lonely City: Sofie Helleman Doven Biljartclub Groningen: Freddy v/d Berg I N H O U D S O P G A V E Werkcommissies Gebarencursusteam 5 Doofvriendelijk Groningen 5 Historie Doven Groningen 6 Ouderencommissie 7 ICT-commissie 7 Beheerteam 8 Smakgroep 8 Sportcafé MH4 9 Leliesoos 9 Clubhuis.nl 10 DLNN-commissie 10 Aangesloten verenigingen Vrouwenclub H.D. Guyot 11 Dovenbiljartclub Groningen 11 Lonely City 12 Groningse Doven Ontspanningsvereniging 13 G.D.V.V. Martinistad 13 Financiën Financieel verslag 15 Managementsamenvatting Het jaarverslag in het kort 16 Bronvermelding: Op alle inhoud staan auteursrechten. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of verveelvoudigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur. 2

3 J A A R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R Het stichtingsbestuur bestaat op aan het eind van het jaar uit 5 personen; Dirk Jan Reitsma, Matthijs Terpstra, Dennis Hoogeveen, Albert Wijbenga en Jelle Kamstra. In het algemeen was 2013 een rustig en spannend jaar. Onze secretaris ging voor half jaar naar het buitenland voor zijn werk vanaf zomer 2013 en onze penningmeester ging voor tussen een half jaar en een jaar naar het buitenland. Wel bleef hij de werkzaamheden als penningmeester uitvoeren. We hadden een besluit om voorlopig geen nieuwe secretaris te werven. Vanwege digitale communicatie was het mogelijk dat de penningmeester maandelijks financieel rapportage uitvoerde. De werkzaamheden voor secretaris worden ondersteund door de secretariële ondersteuner. Verder werd onze penningmeester ook ondersteund door de financiële ondersteuner. Daar waren we heel erg blij mee. Met deze krachten kon het bestuur hun dagelijks werkzaamheden goed mogelijk verdelen en uitvoeren. In het eerste helft 2013 werd een oproep gedaan vanuit het bestuur om nieuwe bestuursleden te werven. Dat leidde tot een resultaat dat er een nieuw bestuurslid bijkwam. Bij het tweede helft 2013 gingen we verder met onze vieren toen onze secretaris tijdelijk stopte. Er werd een extra AV belegd met diverse verengingen en commissies over werven van nieuwe bestuursleden. We merkten wel dat er het bewustzijn bij de achterban vergroot werd over het belang van bestuur voor het clubhuis. Tijdens een AV-bijeenkomst werd ook gediscussieerd over dat er aantal personen al in het bestuur van de verenigingen zaten. Het was een levendig discussie geweest. Iedereen was kritisch geweest. Verder ging onze aandacht naar nieuwe huurder voor onze pand. Er werd heel veel beroep gedaan op onze vrijwilligers om een kantoorpand zo aantrekkelijk mogelijk op te knappen. Het stond een aantal maanden leeg wat een directe invloed heeft op onze begroting. Bij de werkzaamheden werd een resultaat geboekt dat er in oktober een nieuwe huurder gevonden was. In het maart 2013 deden we mee aan NLdoet, een groot en landelijk vrijwilligersactie waaraan we meededen. Er werden alle stoelen bij het grote zaal vervangen door de vrijwilligers. Ze deden nieuwe stof en hoes in. Het was megaklus waarin we met trots terugkeken. De vrijwilligers bestonden uit de leerlingen van Guyotschool VSO, leerlingen van Maartens College horende mensen bij externe organisatie zoals belangenorganisatie en politieke partij. In de Repaircafé, een organisatie voor kapotte materialen, werd gerepareerd door de horende vrijwilligers tegen de kleine vergoeding. Daar hadden we in 2013 verder opgebouwd, met het resultaat dat ze aantal keren per jaar een repaircafé bijeenkomst bij het clubhuis voor doven kwamen. Daarmee vergrootten wij onze bekendheid in de omgeving. Vanwege ander prioriteiten binnen het bestuur en extern invloed m.b.t. wetgeving rondom het ondertiteling hadden we besloten om niet te verdiepen met het ondertiteling zoals wij het vorig jaar aangegeven hadden om aan de slag te gaan. De verantwoordelijkheden werden gedecentraliseerd. Deze externe invloed gaf ons een besluit dat het beter was vanuit ander organisatie zoals landelijk doven organisatie o.a. Dovenschap een aandacht te besteden met het ondertiteling. Verder hadden we primaire taken gesteld dat aantal commissies zelf hun taken bewaken, wanneer ze ons nodig hadden, contact met ons konden opnemen. In het nieuw jaar 2014 hoopten we met aantal nieuw bestuursleden onze taken opnieuw te verdelen. De beheerteam wist zijn taken verder goed uit te voeren, er kwamen meer zaalhuurders zoals externe organisatie die ons weet te vinden. Er werd ook vanuit aantal verenigingen een oproep gedaan om dartswand te bouwen, we wilden graag dat beheercommissie eerst opgestart werd voordat we via officiële procedure konden volgen. De beheercommissie heeft dat na een aantal maanden weer opgepakt en in de maand december stond de dartswand bijna klaar. De verengingen waren blij dat hun dartsactiviteiten uitgebreid konden worden. Tot slot hadden we een bijeenkomst in januari 2014 voor nieuwe bestuursleden in de planning. We hadden vertrouwen in dat we in jaar 2014 nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen. In het laatste maanden van het jaar 2013 kregen we signalen dat we in 2014 nieuwe verenigingen in onze stichting mogen verwelkomen. We hopen in het volgende jaarverslag dit goede nieuws te kunnen mededelen. Het Stichtingsbestuur houdt zich bezig met het beleid en belangenbehartiging. Om haar werk te doen heeft de Stichting regelmatig vergaderingen met de aangesloten verenigingen en/of werakcommissies. Ook voert zij gesprekken met instellingen, zoals gemeente Groningen, politie, ziekenhuizen, etc. Iedereen in het bestuur heeft zijn/haar eigen taken. Bestuursleden: Albert Wijbenga (voorzitter) Dennis Hoogeveen (secretaris) tot 1 augustus 2013 Matthijs Terpstra (penningmeester) Dirk Jan Reitsma (bestuurslid) Aantal vergaderingen in 2013: 8 3

4 4

5 G E B A R E N C U R S U S Daar de voorganger van de contactpersoon per 1 juli 2013 is afgetreden, kan de opvolgster slechts en summier een verslag uitbrengen in het laatste helft van het jaar Aangezien de docent van de basiscursus een nieuwe baan heeft gekregen is er een vacature voor deze basiscursus ontstaan. Ondanks een klein aantal cursisten is de docente Renée enthousiast aan de slag gegaan met het geven van de cursus NGT1 aan een groep cursisten. Het was een gezellig groepje dat echt gemotiveerd was de cursus te volgen. Horenden kunnen bij ons drie opeenvolgende cursussen volgen: Algemeen Belangstellenden (AB) 1, AB2 en AB3. Dit wordt gedaan door een team van dove en horende docenten. Uiteraard worden de cursussen gegeven in het Clubhuis voor Doven. Adri Miedema Guus Bousema Renée Marijnissen-Kaihatu Marco Boesjes Aantal vergaderingen in 2013: 1 D O O F V R I E N D E L I J K G R O N I N G E N Behaalde resultaten Verenigingen en commissies die een relatie hebben met het clubhuis zijn op de hoogte van de doelstellingen van de kerngroep DVG. Samenwerking is in gang gezet. Doofzichtbaar weekend in 2013 is geïnitieerd door DVG, in samenwerking met andere commissies van het dovenclubhuis georganiseerd en samen met de achterban uitgevoerd. Doofzichtbaarheid is gebleken uit projectie van gebarentaal in de ramen van het volleyball toernooi voor horende en doven waarbij de horenden oordopjes in kregen en de kinderhoek was open voor horende kinderen. Het was een geslaagde activiteit met hoge opkomst. De Kerngroep heeft zich ingezet om de samenwerking met Noorderzon ook in 2013 gestalte te geven. In 2013 zijn er weer blauwe oortjes geplaatst in het programmaboekje van Noorderzon bij de voorstellingen. De achterban heeft zich ingezet bij het voorschouwen van de voorstellingen om zo tot het keurmerk te komen. Op de website van het dovenclubhuis is een promotiefilm verschenen in gebarentaal Deze film is gelinkt aan de website van Noorder- clubhuis, een flaschmob, een kroegentocht, koken en serveren in de Globe (restaurant in Groningen), gebaren maken op straat met witte handschoenen, 5

6 zon. Noorderzon heeft de link naar de filmpjes op de officiële site van stichting Noorderzon gezet. Hierdoor is de kans van het zien van gebarentaal onder horenden vergroot. Twee dove donderdagen bij Arno s Aperitief zijn gerealiseerd. De ontvangst van de bezoekers en het serveren van het aperitief gebeurde door zowel horende als dove vrijwilligers. Integratie van horenden in het Dovenclubhuis heeft vorm gekregen door middel van een quiz. De winnaars hebben bij de SMAK-groep gegeten. Hiervan is verslag gedaan door de winnaars, tijdens het Arno s Aperatief. Middels contact met de Oranje vereniging Groningen is de toespraak van de Koning live ondertiteld (teletekst 888) op de beeldschermen op de Grote Markt en de Vismarkt. Hierdoor zijn de burgers in Groningen ook geattendeerd op het bestaan van dove en slechthorende medeburgers. In samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken Groningen, de kinderhoek en DVG zijn er tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Groningen 4 Dove Zwarte Pieten en een gebaren Piet toegevoegd aan het corps Zwarte Pieten van de Sint. Hierdoor werd gebarentaal zichtbaar in de stad Groningen. DoofVriendelijk is een speciale commissie, gericht op de dovenvriendelijkheid in de Stad en omgeving. Hierbij wordt gedacht aan overheids en zorginstellingen, bedrijfsleven, enz. Jan-Willem van Mansvelt Dirk Jan Reitsma Edith Jansen Bram Schoemaker Anja Nutters Aantal vergaderingen in 2013: 7 H I S T O R I E D O V E N G R O N I N G E N In het jaar 2013 werden geen bijzondere historische bijeenkomsten behalve stadswandelingen gehouden zodat wij ons bezig hielden met het archiveren van oude foto's, films, DVD's e.d. Wel gingen wij ons geleidelijk richten op het voorbereiden van de rondleiding in de oude Guyotschool op het Guyotplein en de Nationale dovengeschiedenisdag in Groningen in Het is geen gemakkelijke taak om onze geschiedenis vast te leggen. Maar gelukkig heeft HDG het als haar hoofdtaak gemaakt. Want wat toen van deze Dovengemeenschap was, mag niet verloren gaan, onder het mom van verzamelen en bewaren voor heden en toekomst. Henk Betten Henk Betten Bea Bouwmeester Auke Kuitert Adri Miedema Jan Bos Aantal vergaderingen in 2013: 4 6

7 O U D E R E N C O M M I S S I E In de toekomst worden dove ouderen volgens indicatie opgenomen in het andere verzorgingshuis Bernlef in plaats van Hamrikheem. Hamrikheem wordt dan een instelling voor cliënten met psychische stoornis. Daarom is dat niet geschikt meer voor dove ouderen zonder psychische problemen. Er wordt trouwens verwacht dat meer ouderen, zeker dove ouderen thuis blijven vanwege bezuinigingen en dankzij domotica. De woonzorgcentrum Bernlef is zeer geïnteresseerd in dove ouderen en domotica. De ouderencommissie onderhield in samenwerking van de Leliesoos daardoor contacten met de locatiemanager van Bernlef en is begonnen met samenwerking van deze manager met het voorbereiden van een rondleiding in Bernlef in het volgende jaar. De ouderencommissie heeft in samenwerking met de Leliesoos deelgenomen aan het themaweekend "Er gaat niets boven Dovenstad. De ouderencommissie werkte samen met Greunshiem om het bezoek van dove ouderen uit het Noorden aan de Nationale ouderendag in Ede op 21 juni 2014 voor dove ouderen uit heel Nederland op rolletjes te laten lopen. Dat is prima verlopen. De ouderencommissie bleef en blijft nauw samenwer- ken met Leliesoos voor het organiseren van de lezingen zoals onderwerpen die betrekking hebben op de ouderen. Tenslotte kwam de ouderencommissie op de laatste vergaderdag in het jaar 2013 bij elkaar in Maartenshof om de sfeer in dit woonzorgcentrum letterlijk en figuurlijk te proeven. Ook voor de oudere doven in Groningen en omgeving vechten we voor betere belangen. De ouderencommissie voert overleggen met ouderenplatforms, WMO en andere instellingen. Groningen moet een stad zijn waar dove ouderen van hun pensioen kunnen genieten. Contactpersoon Adri Miedema Commissieleden Hetty Betten Aaltje Sluyzer Elly Meijer Auke Kuitert Roelof Meijer Henny van der Veen-Kroezen Aantal vergaderingen in 2013: 10 Gemiddeld aantal mensen per acitivteit 7 I C T - C O M M I S S I E Augustus: Wij hebben de UTP kabel aangesloten bij de nieuwe huurder aan het bureau Reng. September: Wij hebben de verbetering in het internet van het clubhuis aangebracht zodat er geen storing meer was. Oktober:in het clubhuis is de oude UTP Kabel vervangen door de nieuwe en zijn de Router en de wifi-signaal verbeterd. December: Vanwege DDDOS-aanval op het clubhuis en het bureau Reng hebben wij de router streng beveiligd. Onze doelen waren en zijn: de bovengenoemde situaties zelfstandig aanpakken, als er storing komt, nemen wij per op met de bovengenoemde instellingen, verder commissieleden met elkaar per communiceren en een keer per jaar bij elkaar in het clubhuis bespreken. In deze tijd van zich alsmaar ontwikkelende technologie is het geen overbodige luxe om een commissie te hebben die zich richt op de ICT-zaken binnen het clubhuis. Sebastiaan van der Laan Albert Wijbenga Sebastiaan van der Laan Frans den Hertog Ridouan Afellah Aantal vergaderingen in 2013: 1 7

8 B E H E E R T E A M In het jaar 2013 was het clubhuis redelijk veel bezocht door interne en externe klanten. Verder zijn aantal barmedewerkers binnengehaald zodat er bij bardiensten gevarieerd en leuk bleef voor de klanten (instuifavonden). Sinds 1 januari hebben wij twee nieuwe beheerders aangenomen. Later is de nieuwe schoonmaakster binnengehaald. Het clubhuis werd daardoor nog beter beheerd en verzorgd. Het was nog steeds van belang dat de actielijst het meest besproken en uitgevoerd werd. Het beheerteam richt zich op het onderhoud en beheren van het pand. Het beheerteam regelt dat alles in orde is en op voorraad is. Verder kan men voor zaalhuur terecht bij het beheerteam. Guus Bousema Miranda van Manen Remco Wouda Dina te Selle Anja Bakker Ed Bekker Bram Schoemaker Aantal vergaderingen in 2012: 6 S M A K G R O E P De maaltijden van het eetcafé werden twee keer per maand bereid door de leerlingen van Kentalis Guyotschool VSO. Daarbij zijn ook extra maaltijden bereid voor bv bijzondere bijeenkomsten of studiedagen. Op 19 oktober bestond de smakgroep 25 jaar. Het feestdiner bestond uit 5 gangen. Het eerste menu op 21 oktober 1988 bestond uit bloemkool, aardappelen, saucijzen met een kerriesausje als een hoofdgerecht. Het grote aanschaf en dus ook een aanwinst was: de vaatwasser, de koelkast en de diepvrieskast. Bij de Smakgroep kunnen doven en andere mensen in gebarentaal tweewekelijks genieten van een maaltijd, gekookt door leerlingen van de dovenschool in Haren. Bep Kamstra Dirk Jan Reitsma Ria Kuitert Remco Wouda Aaltje Post-Sluyzer Jan Kamstra Ada Beusekom Roelof Meijer Petert Nienhuis Aantal vergaderingen in 2012: 7 8

9 S P O R T C A F É M H 4 Het uitgangspunt van de commissie sportcafé MH4 was eenvoudig; mooie wedstrijden op een mooi tijdstip laten uitzenden in het clubhuis. We hebben sinds september 2013 mooie wedstrijden uitgezonden zoals Ajax- Barcelona. De activiteiten van Sportcafe MH4 waren in half jaar stilgelegd door onvoldoende opkomst. Maar de mooie wedstrijden werden wel in september 2013 gehouden. Daar hebben wij van genoten. SCMH4 is een commissie dat in 2011 in het leven is geroepen. De commissie organiseert sportwedstrijden op tv in het bruin café van het Clubhuis voor Doven. Ook niet-sportliefhebbers zijn van harte welkom voor een drankje of een hapje. Admed Hersi Matthijs Terpstra Ahmed Hersi Martin Mojet Aantal vergaderingen in 2013: 3 L E L I E S O O S In het jaar 2013 vonden 47 activiteiten plaats te weten: onderlinge competities, lezing, fietsen, wandelen, excursies, rommelmarkt, bowling, schoonmaken achtertuin clubhuis, feestelijk diner vanwege het30-jarig bestaan, jaarlijks uitstapje, een dagje uit met auto's, digitale fototoestelcursus, en quizzen! Ook werkte Leliesoos samen met de oudercommissie voor het regelen van de lezingen en gesprekken met professionele organisaties zoals de Noorderbrug en Bernlef. In dit jaar waren totaal1393 gasten aanwezig. Dit betekende gemiddeld per activiteit 29 gasten. Wij hopen dat het in de komende jaren ook zo blijft. Hebben we de Kinderhoek voor de jongere generatie, ook ouderen voelen zich thuis in het Clubhuis bij de Leliesoos 55-plussers. Tweewekelijks is er een bijeenkomst. Auke Kuitert Homme de Boer Roelof Meijer Albert Kruyer Peter Nienhuis Aantal vergaderingen in 2013: 4 9

10 C L U B H U I S. N L Wij hebben in totaal 24 filmpjes gemaakt. Verder heeft Dove bijt hond maar een filmpje gemaakt door omstandigheden. Ook heeft Clubhuis.nl 28 filmpjes gemaakt toen ze in Sofia was i.v.m. Deaflympics. Daarnaast heeft Clubhuis.nl in samenwerking met een aantal andere commissies Doofzichtbaar weekend georganiseerd. Dat was een heel succesvol weekend want er waren wel meer dan 50 mensen aanwezig tijdens dit Doofzichtbaar weekend. Dovenclubhuis.nl is een gefuseerde commissie bestaande uit Wij Doven (magazine), Studio (cameragroep) en de website. Per 1 januari 2011 is de nieuwe website gelanceerd die de commissie wekelijks probeert te vullen. Renée Buist-Alkema Bea Bouwmeester Arjen Bloem Klaas Hemmes Adri Miedema Miranda van Manen Aantal vergaderingen in 2013: 9 D D L N - C O M M S S I E Mei: Het DDLN-groepje mensen was op weg naar België om de LAN-party voor doven bij te wonen. Het was een leuke en interessante partij. December: 18 Nederlandse deelnemers en 4 Duitse deelnemers hebben drie dagen aan de LAN- party en toernooi deelgenomen. Dat was fascinerend! In deze tijd van de groeiende technologie is het vanzelfsprekend een DDLN-commssie op te zetten om de LAN-partijen te houden en te organiseren. Sebastiaan van den Laan 7 leden (namen leden zijn onbekend) Aantal vergaderingen in 2013: 6 10

11 V R O U W E N C L U B Het bestuur ging alleen verder als demissionair. Dat betekende dat het bestuur weinig ging doen voor vrouwenclub. En daarom moesten de leden iets kunnen organiseren voor vrouwenclub. Verder was het jaar 2013 een gezellige jaar geweest. We zijn meer creatief geweest zoals het organiseren van spelletjes en workshops. We waren bezig om ook op zondag te doen. Dat was nog even afwachten. Sinterklaasfeest was heel gezellig en wij hebben lekker gekletst. En wij hebben ook heerlijk gegeten. Daarnaast zijn de workshops en spelletjes georganiseerd. Ook voor dove vrouwen zijn er allerlei activiteiten te doen in Groningen. Voorzitter Suzan v/d Berg Secretaris Sjoukje Velleman Penningmeester Akke Sijtsma Bestuurleden Heleen Groen Aantal vergaderingen: 6 Aantal leden per 1 jan 2013: 43 Aantal leden per 31 dec 2013: 41 D O V E N B I L J A R T C L U B G R O N I N G E N Elke tweewekelijks op 2 e en 4 e week op vrijdagavond speelden leden biljartencompetitie. Per januari was het ledental 22. Het nieuwe lid is er bij gekomen. Per 31 december heeft geen leden bedankt. Dus was het ledental 23. Ons bestuur woonde bestuursvergaderingen in het clubhuis (Munnekeholm 4 ) bij, 7 maal en ALV op 6 maart en Najaarsvergaderingen op 6 november Kascommissieleden waren Harold vd Bos, G.J. Bouwmeester en reserve Wim Nijboer. Op 30 maart hebben wij Paasdrive en 21 december Kerstdrive samen met vereniging GDOV georganiseerd. 11

12 De 5 DBG-spelers en 3 supporters hebben vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Turnhout op 22 t/m 24 maart Het was een geslaagd weekend in België. Ons bestuur heeft op november bij een van onze leden Pieter vd Veen bezocht die in het ziekenhuis lag. Wij gaven een fruitmand aan hem. Op 29 november gingen de leden en bestuur uit voor het etentje in Ni Hao bij Kattendiep Het was een geslaagde avond met het lekkere etentje. De kampioen van seizoencompetitie 2013 is Donald van Krieken. De aanmoedigingsprijs ging naar Wim Nijboer, omdat hij een sportieve en rustige man is en ons vaak hielp en steunde Bij deze vereniging kunnen de leden voor de gezelligheid met zijn allen biljarten. Voorzitter Davin van Dusschoten Secretaris Freddy v/d Berg Penningmeester Ed Bekker Bestuurleden Erik Drost Donald van Krieken Aantal vergaderingen: 7 Aantal leden per 1 jan 2013: 22 Aantal leden per 31 dec 2013: 23 L O N E L Y C I T Y Januari: Er werd een LC Quiz georganiseerd. Het was een succesvolle avond. Hier kwamen 30 á 40 mensen op af. Een voorbeeld was: Uit welk materiaal bestaat een Oscar Award voor 92,5%? (Antwoord: tin) April: Dit keer werd LC Nacht: Kom als je durft! georganiseerd. Ook deze activiteit was geslaagd. Er waren ongeveer mensen. Augustus: Tijd voor een feestje! Ditmaal was het thema LC Caribbean. Met ontzettende leuke decors, met dank aan een LC-lid, hebben we genoten van deze avond. Overal werd er gekletst, werden er spelletjes gedaan, kortom: het was erg gezellig. December: LC Dinner & X-Mas is helaas vervallen. We hebben een andere activiteit gedaan in deze maand: LC goes Crazy. We hebben verschillende opdrachten gedaan in de stad, in 5 groepen, er deden 25 mensen mee. Een voorbeeld van een opdracht was: Voer een banaan aan een onbekende. Of: Vraag een onbekende ten huwelijk. Er was een goede opkomst. Lonely City is een jongerenvereniging voor doven in Groningen en omgeving dat al sinds 1984 bestaat. Voor jongeren organiseert ze regelmatig activiteiten zoals spelletjesavonden, uitstapjes, disco s en nog veel meer. Voorzitter Erik-Jan Wijbenga Secretaris Sofie Helleman Penningmeester Ridouan Afallah Bestuursleden Remco Wouda Jelmer Hein Veeman Sebastiaan van der Laan Aantal vergaderingen: 8 Aantal leden per 1 jan 2013: 64 Aantal leden per 31 dec 2013: 59 12

13 GRONINGER DOVEN ONTSPANNING VERENIGING 2013 was een bijzonder jaar voor GDOV. Op 23 mei bestond onze vereniging 90 jaar! Dit is samen met de leden gevierd op zaterdag 25 mei in Clubhuis aan de Munnekeholm in Groningen. s Middags was dat alleen voor de leden en s avonds voor iedereen die belangstelling had. De competitieve avonden voor klaverjassen, jokeren en biljarten is in het hele jaar door goed verlopen. De avonden werden niet alleen door leden bezocht, ook de niet-leden wisten de weg naar GDOV te vinden. Al kwamen ze alleen maar voor de gezelligheid en een drankje.!0x per jaar werd er gespeeld, de laatste in november, dan werden ook de kampioenen bekend gemaakt. De uitkomst was zeer verrassend bij elk onderdeel. Voor klaverjassen stond op de 1e plaats Poppe Stäbler, gevolgd door Harrie de Jong 2e plaats en de 3e plaats Ruud Gaal. Voor jokeren de 1e plaats Suzan v/d Berg, gevolgd door Alice Schuurman 2e plaats en 3e plaats Marloes Klein Tijssink. Voor biljarten de 1e plaats: Henk Blaauw, gevolgd door Richard Toisuta op de 2e en Erik Drost op de 3e plaats. Alle winnaars kregen een enveloppe met inhoud. Verder organiseerde GDOV in samenwerking met DBG de paasdrive op 30 maart en kerstdrive op 21 december. Op de kerstdrive werden ook de nieuwe darts in gebruik genomen. Ook bij deze avonden was de opkomst groot. Op zaterdag 28 september vond de stedentoernooi plaats in Groningen. De wisselbeker is weer naar Groningen gegaan. In 2014 zal de ontmoeting in Amsterdam plaatsvinden. Dit jaar is er geen uitstapje geweest. Op deze avonden wordt er voluit met de kaarten gespeeld en voor de liefhebbers kan er gebiljart worden. Maar voor de gezelligheid kunnen doven ook naar deze avonden komen. Voorzitter Akke Sijtsma Secretaris Froukje Seine Penningmeester Davin van Dusschoten Bestuurleden Sjoukje Velleman Ed Bekker Aantal vergaderingen: 9 Aantal leden per 1 jan 2013: 44 Aantal leden per 31 dec 2013: 44 G. D. V. V. M A R T I N I S T A D Het bestuur bestond uit de volgende mensen: voorzitter Johan van Winsum, algemeen secretaris Arjen Bloem, penningmeester Irene Behrendt, wedstrijdsecretaris KNVB-ZV Jelle Kamstra, wedstrijdsecretaris KNDSB- ZV en kndsb veldvoetbal Roel de Witte, bestuurslid en toernooi-coördinator Jan Pieter Govers en bestuurslid Marcel Bathoorn. Het bestuur heeft 7 maal vergaderd. De algemene ledenvergaderingen vonden op 22 november 2012 en 29 mei 2013 plaats in het clubhuis. Ook heeft onze vereniging een paar keer in Soesterberg/Houten de vergaderingen van KNDSB-afdelingen ZV en VV bijgewoond en ook de ALV van de KNDSB. Verder hebben we ook nog de algemene vergaderingen en BC-vergaderingen van Stichting Clubhuis voor Doven bijgewoond. In dit seizoen werden er zoals gewoonlijk trainingsavonden op dinsdagen, ongeveer 1 keer per 2 weken gehouden. In totaal waren 24x zaaltrainingen voor heren 13

14 en spelers en werden door trainer Pieter Groen gegeven. De opkomst bij zaaltrainingen was afwisselend. Op 5 januari 2013 werd de AC-avond van Martinistad gehouden en dit keer waren door 1e en 3e team van KNDSB georganiseerd. Het was een voetbal-quiz. Op 22 juni 2013 werd het afsluitingsfeest door 2 e team heren en 1 e team dames georganiseerd. Het was een thema :oktoberfeest. Veel mensen hadden genoten van dat feest. De MFT-toernooi voor jeugd sporters werd op 22 juni 2013 in de sporthal de Brug gehouden. De meest beoefende sport van heel Nederland, bij deze vereniging kunnen dove voetballers met zijn allen voetballen in zowel de horende competitie als dovencompetitie. Voorzitter Johan van Winsum Secretaris Arjen Bloem Penningmeester Irene Behrends Bestuurleden Jelle Kamstra Jan Pieter Govers Marcel Bathoorn Aantal vergaderingen per jaar: 8 Aantal leden per 1 jan. 2013: 83 Aantal leden per 31 dec. 2013: 68 14

15 F I N A N C I E E L V E R S L A G 15

16 Stichting Clubhuis voor Doven Munnekeholm JA GRONINGEN 16 Opgericht 1971 te Groningen. Kamer van Koophandel: Gironummer:

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA).

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Doven Amsterdam en omstreken (SWDA). 20 14 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. WIE IS SWDA EN WAT DOET ZIJ?... 3 2.1 DOELSTELLING SWDA... 4 2.2 BESTUUR... 4 2.3 VERGADERSTRUCTUUR... 4 2.4 WIE ZIJN ER WERKZAAM BIJ SWDA?... 5 3. FINANCIËLE STAND VAN

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker 15 5673 PE tel: 040 283 89 16 e-mail: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl Jaarverslag 2014 Algemene ledenvergadering en bestuur.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie