VO ORLOPI G VERKO OPMEM ORANDUM. Don't make me think

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO ORLOPI G VERKO OPMEM ORANDUM. Don't make me think"

Transcriptie

1 VO ORLOPI G VERKO OPMEM ORANDUM Don't make me think Bij vonnis d.d. 31 oktober 2013 van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, ziin de besloten vennootschappen SpotDog BV en BeepRoger BV in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. P.T. Bakker van BENK Advocaten te Groningen tot curator. De curator wenst de boedel in dit faillissement te gelde te maken. Dit verkoopmemorandum strekt ter informatie aan geinteresseerden tot koop.

2 Gegevens curator: Mr. P.T. Bakker BENK Advocaten Postbus LP Groningen BeepRoger BV oefende haar activiteiten uit onder de handelsnaam "BeepRoger". Die activiteiten bestonden uit het hosten en servicen van internetdomeinen. Innovatie, ontwikkeling en realisatie van 'human technology design waarbij het gaat om interactie tussen mensen en qpparaten. Er werden geavanceerde websites en app's geproduceerd. SpotDog BV oefende haar activiteiten uit onder de handelsnamen "SpotDog BV", "SpotDog MEETING", SpotDog GEO, SpotDog CLOUD", "SpotDog CARE", "SpotDog ME". Die activiteiten bestonden uit het ontwikkelen, produceren en uitgeven van mobiele applicaties en standaardsoftware. SpotDog B.V. bood een beveiligde cloudservice aan. Door het gebruik van een ipad-applicatie en een web-applicatie kunnen de gebruikers belangrijke documenten met elkaar delen. Voor het gebruik wordt een licentievergoeding betaald. De software van SpotDog B.V. betreft zogenaamde open source-software. SpotDog bood twee producten aan, SpotDog Care en SpotDog Meeting. SpotDog Care is een beveiligde digitale omgeving voor organisaties op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs om vertrouwelijke documenten en informatie te beheren en veilig uit te wisselen. Gebruikers hebben via hun tablet of pc toegang tot een overzichtelijke 'boekenkast' met daarin alle relevantie documenten zoals behandelplannen en verslagen. Pagina 2 van 5

3 SpotDog Meeting is een beveiligde digitale omgeving voor ondernemingen of overheidsinstellingen om zonder papier te vergaderen. Gebruikers kunnen documenten met elkaar uitwisselen, vergaderingen aanmaken, de agenda opstellen, stukken aan de agendapunten koppelen en deelnemers uitnodigen. Beeproger B.V. hield zichbezig met het ontwikkelen van websites en apps. De curator biedt het volgende te koop aan: - Het logo van SpotDog - De handelsnamen SpotDog, SpotDog Meeting, SpotDog GEO, SpotDog Me, SpotDog Care en SpotDog Cloud - De handelsnaam BeepRoger - De website: wrn w.spotdog.nl - De website: - Content Management Systeem (CMS) - Klantenbestand De vennootschapen zijn gevestigd in (9723 JA) Groningen aan de Kieler Bocht nr 3. Het betreft een huurpand aan de oostelijke ringweg. Te koop zijn thans de gehele ondernemingen, voor zover in de boedel aanwezig, bestaande uit: de inventariszaken, voorraden, vorderingen, software en goodwill, inclusief het klantenbestand, logo's, telefoonaansluitingen, websites, lopende opdrachten en offertes en de handelsnamen Op dit moment bevinden zich geen transportmiddelen in de boedel. De vorderingen zijn te koop tegen een te bieden percentage van de op het moment van levering aanwezige debiteuren. Die vorderingen zijn relatief jong. Overigens kunnen deze vorderingen desgewenst buiten de biedingsprocedure blijven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar zekerheidsrechten van de bank op deze activa. Verwacht wordt dat de boedel daarover tijdens de verdere onderhandelingen inzicht heeft en wellichtzo nodig afspraken met de bank heeft gemaakt. Pagina 3 van 5

4 De goodwill betreft al hetgeen de curator aan immaterieel actief, zoals hiervoor vermeld, te leveren heeft. Het gaat om de rechtmatige opvolging van de failliete vennootschappen in het handelsverkeer. Daarbij strekken het klantenbestand, telefoonaansluitingen, lijst personeelsleden, websites, lopende offertes en de handelsnamen tot voordeel. De orderportefeuille wordt meegeleverd. De curator geeft zijn medewerking aan overdracht van het voormelde, zonder enige toezegging op goed gevolg. De curator zal aan de koper van de goodwill zijn medewerking geven, zo rechtens mogelijþ het huurcontract van het pand aan de Kieler Bocht te Groningen over te nemen. De (aanvang)huur bedraagt ,00 per jaar. De rechtsopvolger dient (desgewenst) met de verhuurder zelf tot overeenstemming te komen over een mogelijke voortzetting van de huurovereenkomst. Voorzover mogelijk geeft de curator zijn medewerking aan een in-de-plaats-stellingsprocedure. Ontruimins De koper van de materiële activa neemt tevens de verplichting op zich om de panden, waarin zich de activa bevinden, leeg en bezemschoon op te leveren, indien de verhuurder dit wenst. - Werknemers Op datum faillissement waren nog 9 werknemers bij de vennootschap in dienst. De curator heeft hen ontslagen, doch hecht er aan zoveel mogelijk van deze werknemers in dienst te laten komen bij de rechtsopvolger van de failliete vennootschap. Enkele kerncijfers zljn door een door de curator ingeschakelde accountant uit de administratie van de failliete vennootschap ontleend en zijnin een bijlage opgenomen. BIEDINGSPROCEDURE Indien u voornemens bent een bod uit te brengen, dan dient u in uw brief duidelijk aan te geven voor welk onderdeel van de failliete vennootschap u belangstelling heeft. Pagina 4 van 5

5 Een bod op het geheel aan aangeboden activa en bijkomende rechten en beschikbare informatiemateriaal heeft nadrukkelijk de voorkeur. Een bieding op onderdelen uit de boedel wordtwel in overweging genomen. Tevens wordt verzocht aan te geven of en in hoeverre u bereid bent werknemers van de failliete vennootschap een dienstbetrekking aan te bieden. Ter nadere informatie meld ik u het volgende: Het verdient vermelding dat uitgangspunt bij een activa-overeenkomst is dat door de curator geen garanties zullen worden verstrekt. De goederen zullen in de juridische en feitelijke staat waarin zij zich bevinden worden verkocht. Voor wat betreft het onderhanden werk en de orderportefeuille dient u zich te bedenken dat de opdrachtgevers in beginsel de vrijheid hebben om al dan niet met de overnemende partij een overeenkomst aan te gaan tot het uitvoeren van de betreffende werken. Biedingsprocedure - Uw schriftelijke bieding dient, met inachtneming van het vorenstaande, uiterlijk woensdag 6 november 20t3 om uur ten kantore van de curator ontvangen te zijn. - In beginsel zal verkocht worden aan de hoogste bieder, mits deze aan alle voorwaarden heeft voldaan, waarbij de curator zich het recht voorbehoud om niet te verkopen wanneer de ondergrens van de verkoop niet is gehaald, dan wel wanneer geen toestemming van de rechter-commissaris wordt verkregen; Groningen, L november 20L3 P.T. Bakker curator Pagina 5 van 5

6

7 VERGADERRUIMTE

8 KANTOORRUIMTE 1 ü*..-- ' -:

9 KANTOORRUIMTE 2

10 KANTOORRUIMTE 3

11 SERVERRUIMTE

12 z v IJJ :) IJJ Y

13 I NVENTARISLIJST BEEPROG ER flnt.ñ uírlrlti, l. l'({r tr1 r{r. l-tei=il I at a À rrl il t/ /r! ll IMVA- Kosten van ÍwÀlch J I'lt..rld ìilûútdûtcils /lr,úto r. I t il t?(, lto 1 20g Nü 1 ' lr t ùl II.,lq { ô I.lr,l I l?u Itr \ßl tt lal lorr! ul l tõ{ MVA eñ ùjnrìr *Jnlìr hlü([tm0ed hc{ùlt kùllcrk* ilaìùjr rts flrlh iûrht.t' olùtõ iãr, ihùldcrlil ilot,lx, r aðu tm örs ol 0a tl ourlt tat0ì ln l0 lt lo.u loo lt!.d to.u HNI I l(x, t4n I.rrf 2 b72 ts a)tt 0{ n 2 dro 1 ru r lfxl u{ atrrl lùl l Ut I{Í, trl, \ ilit f.t 1 { r.t a

14 ro'1.,t. lrìt tt rlf1.. t tl l s I Ì,!i I tdr! lli ìoí ltt. c/ r rilfr I!ï 1t f.ll l trùlo I 0t/ I Û(rt l ill I 11t',.1,f t fl trl fot u!r lr I 0tr hr, r /t frfrr It/ rlt r l I tflr tot I t/ q l t I 'Ilr,ilb I írû I 1 r, tí'. yf ù I 0( t lú. tat.ll I o rr tlrl ';rrl I rfl, / tnt 0t t lrl tl vl It r,û tl.l t:t I lr t-ot ]!t tt M1 trtj )tr tttt 10t lrt l't lff' r t.ì I 1ûl ì lìr,uà I It t t ili olt tl9 ol. o l I Jrr lrl r llt r ft lr3, t rl. l rír' I Itt t )o 1n il tlol l ll ril o llrdír trslt It 10 \n 1t It ;0q ll Ì[ rt r!nil r.o H lfotd I n. t o Ìl tfrt ot ri/ tm lo,o o slo to lt) tn to to to lo t0 to lo 'ilh 1 or'n ri0 qm r ù. t 0 I I f I IIY' I lfri [(tt lri I, fr qtr OIl llu I 6t.i t (ù;'l qtí, rtf u'.(tt lttt I (Jrl 'r.í? tl rrlt {t)/l!}. uh DÍi l{rl.fld l A { lfr Uyt lr'rá? 5F t llúf,tirê()r FuÚtút {l, ta rut fr Milt trllharatþ rrj It \, tnlt lárr0çr{r tl ilo lìqj.'.tl ütr fr r lxlt. :t(fr.ur qr h ti rt ilûuþlo(4uortr frupl ùdl ^ ll.1'rltûtrà'rliir5z4 utl t Frl / r I ftr,l i I lt! I f D lltt fr t fil I ft(; 'illl tt L Itt I llx t t L!/r I,\[ ril'l tììq I lrt, Iit t: tf,ì z /rd I 1t, I rti ltil ll l't,,1,il lu (D rr ftt Ít lrlt t tl I I t I Ð_t trll rtù I ollt I Itt f ant rra ùlt I,1.Ì lnr lfr I.il 0 11\ t I'tl l"a I l 11 I t.. I tð til turt/ I.ft It I lotil I tob Itol ot tt.f lo fìr to sto It JZ,t ro to l lr t I lly. þ.lt'r mi',ö! ' rlq I ovf llf,.to' I,il t_ I ot9 lili mt rull hrrl oñrl lrñ n' rk r[t ùljutc.!rr rt r r{ ùr I [rle l tf^r rcr rtu4 ^ (^ MEfi r\úì( lrùr(rt srjetu9^ul H=t ÐoHdf f g rsltlstuvrn=t^n I

15 I NVE NTAR ISLIJST SPOTDOG lhqnrûh rnrùr rr lrhknrrsm r hrrúrrntr t d(rrnr l- ì iì f_:ïtt îîjl l-ffiìììl lmmoterlèle vaste activír Lù*tu ^LIhrô úil ril I I 2tt1 I 1 24il:t rcl3. Y[ßarlçdit t Ìtit Ifl ut{ët', lu 51 5t llt 5tß,lr! f u{ûl 16r trfr 3l J t-l lr l ìlf 59 55r Ír3 6lM ttl:t t l l Andere vsste Mttr:2r alc?{x P;t, MÍt 'tt 3? Nt t t zotj tfis È1 rur þ raubt ' 16lXl r 20lt 20Íú t tmll t, ztl:t zttj tlt tjt 2 r'dl I tls ile B? lr ir 70,J :tt 1;4)l:r ll 7 ni:. 2M I?f 5 :6 1þ? 1.9ßÐ I n73 ti 4itt ttrl7 l(tl sr r,lv/ t..ttù,t,tu tì$ 3.ñòÐ $21 1.fl42

16 B*ykf, lnventaris Îtscnr//1,/n! Kentoor nventans blokken (overname van D zain B.V.) reausloel (overname van Dlzain 8.V.) compact (overname van Dizain B.V.) bureausloel (overname van Dizâin B.V.) go, Talels & sloelen, prhter lphone 4 G a nd. Nw inloopmat J ura lmpressa kof f iezetapparaat 0ving vergadertaf el, kast 0ving bureaustoel Destic aan0epaste paspoppen 0ving kabelgoot 0ving twee comforlo bureausloelen 0v ng twee hanglampen Aenschalwaarde 1 t201:j s Aattsc!)rl dâlttfit f r 't , 20, , CUnl ã lsch illv tnq s ' 0ÊK1,!ââldc 1-t tnttisleudt) t aanschal waarde 31-3' , f , bôe\ù'itat dè 3r Ha d- en Software Mac me,lmac (overname van D zain B,V,) Macme, Appple C nema d splay 20 f lat (overname Macbook Pro (overname van Dlza n B V.) lmac24',4g8 geheugen software (overname van Brisk lct, apple xserve 0C incl behuizing Mac me, Mac Book pro 1 5' Br sk lct, div.soltware & l cenl es Bristk lcl, ealon ev.netpack, HP switch lmac & toebehoren lpad & lpod maxme Mac 27' Marme Macbook Heart ict extra spannlngszuil Maxmã ipad 2, , s I s l l r r I r s I s

17 ICT exträ spanningszull Pads ipad lpad tv imac 27' CTo lmac MCEI 4 27' imac ICT Zywall USG 200 fi elworkbevôiligino Voslro 3550 laptop 1G 3ZGBlrlile Air I 3' E s r I I G-04-1 I 1 f l l r I f r E s,l I s s f48 r Totaal MVA

18 Beg ndatum boekiaar Einddåtum per ode: Einddatum boekjaar: IMVA- Kosten I mscht itv ing lntwlkl(ellng CMS )ntwikkellng PDF archlef lntwikkeling CMS an0 twikkeli Aa nscha 'tvraa tde t s Restvt a ard e Aanschdf dalum f ! I ( Alsch % 20 0t 20 0t 20 0r cun âßcnnjving E ' boe kwa atd e fi invester n g alscht tjv tng t, aanschat waatd e sl cum alscht L boekwaãtde 3t I a a ,r MVA - Bedrijf uwen en lerretn tn 0 nscht Jv ing nsc n atwaârde 1-t-2413 Sign Up, lichtreclame gevel ìign Up, lichtreclame gevel le Graaf, schilderwerk, monlage, stuc iielvloer, aandeol totale kosten aand. Sch lderen plinten 67s Bestwaarde Aanscha f datum 0l-07-t 0t f l Afsch r cu n. ì u,ut f 0,0r 10,0t 10,0t 10,0r atschtt)v tnq b5u f48 þoekv,raar d e lnv esle ttn g afsch rtjv tng '17 aanschal v,raañe cun alscht boekvldard e st I. EEõ I 511 0laa _ c(l r

19 6y.I-t-X Begindatum boekjaar: Einddatum periode: Einddatum boekiaar: lmmateriële vaste activa 0nschrijv ng Aanscnaï waarde Restwaa t d e Aa nschaldatum Atsc ht e cun d'f sch r ving hoekwaa r d e nvesteting at scn illv rn lntwlkkellnoskosten x I,YíC Tûtaal ' aanschal waard e cum. afschr boe R\r/aa rde ' Andere vaste bedrijfsmiddelen 0mschrr jving KAnI00nnventans îmac 27 0C ipad witi 4G 32 GB Aansch alv'/aard e t Restweerde Aanschafdatum AÍscht % 20,07 20,07 cun. âfschri v ng 't 30 bo ekwaa rd e f-135 tnv esl e ilng afschr jvinq f18 62 â a nschaf waarde cun alsch t I Ìtoekvtaarde 3t otaal J.bb Totaal MVA

20

21 O o ofōl o

22

23 WAAROM II\VEST=RE\I? aoos in een mét e unieke E, SpotDog Omzet van SpotDog kent een hoge multiply facìor SootDoq leent zich uitstekend voor internatiónale uitrol Ervaren ondernemer en een dedicated team die bereid is om naast zänziel en zalioheid ook serieus te investereñ in het bedriìf. En in staat is om ideeën om te zetten naaíconcrete producten en diensten

24 Ll_l I OLLI l_t_i Z I Ll i o Z o

25 Oane Hettema ondememer GronirEen AEa, l êthenañds lnlmatim Tæhrþloqy and Serurcæ ir -, ' SpolDog, G2K, B proqsr Dlzarn Hanzohogegcfìæl Crontngsn lmfof tor r Pl!frlc Ed l Proû. f gbñ. fll tlùæncoñtdffibicm Oarc l.þllema hæ added a sk ll: Moblo Applicalrms (A(b skrlls to prolito) Ci r- r-' 1 c t Jac O8re Fl ltma hæ added a prqæt: WV d Spotdog rl (Add øqæts to yør øol le) V SEE 'ORE V Oane Hettema Stuqqe fries Barõt"ensvol ideeën Denkt in beelden en ziet mogelijkheden waar een ander niet aan denkt BACKGROUNO là surr,uon" Bæpfiogq illryalæ, d9velop6 and mplmonts Humm Tæhrþlogy Dssign'wtì ch indv6 lhe ntrel m bolm pæple añd ddic6 BæpRogr fæ6æ spæ ficsily o lhe intdæl m bslffi pæd and d vrc6 wíth s scr$. TtEs inlætiffi æ nllæod by lho il lmflt n úr ch pædo l nd tlmsdvg Beepnoge. loéing.ich lntnel apd caliæ 'lq motile dreæ ( Ptüþ, ipad) and &sktop (MAC OSX, W ndqæ 7) in tho lolldi.b martols: Pooplo and U v ne I Peodo arìd Wqk re I Poop{o snd Lem re I Pæde srü I Pæde srxt Mottlity Donl m8ke mê lhr'nk' Sffi We f ñd thal poople rc løgr have lo th d< abqt lw to operst a (bvlce- er_&åiojdlffirjû] d-

26 O o ofo L cr)

27 PRODI--J OTD=FI NITI E Mobilc docur- ent sharing for professionals SpotDog is een platfcr-rn vccr r-ncbiele applicaties (apps) dat als dcel heeft crn Cocunnenten en bestancen op een efticiönte, veilige en ger-nakkeluke manier rnet elkaar te kunnen delen

28 PRODI--J OTEN SPOTDOGCARE

29 DO=LGRO=P=N h spordogmeet-tng Professionals die regelmatig vergaderen en werkzaam zijn bij: o Lokale overheden (gemeenten) o Regionale overheden (provincies) o Landelüke overheidsdiensten omkb-bedrijven met een afdelingstructuur omultinationals Professionals die regelmatig inhoud van dossiers willen delen en werl<za,am zijn bij: ojeugdzorg owelzijn sector Onderwijs

30 DE VERBINDEI\DE FAOTOR SpotDog heeft een ingenieus plallorm ontr,rikkeld die als basis dient voor al deze drie producten SpotDog MEFIING en SpotDog OARE zijn producten met een beheerlool die door organisaties als dienst worden afgencmen, Met deze producten kunnen organisaties eenvoudig documenten delen met hun collega's of met hun klanten ledere gebruiker van SpotDog MEEI-ING cf van SpotDog OARE krijgt automatisch ook een SpotDog LOOKER functionaliteit Daarmee heeft ieder individu de mogelijkheid gekregen om zijn eigen documenten veilig op te slaan en te delen Een slim samenspel tussen de apps Alle organisaties die SpotDog CARE gebruiken kunnen hun klanten de SpotDog CARE webomgeving aanbieden. Olievlek De klant die deze app gebruit<t kan daar zelf allemaaleigen spullen en documenten aan toevoegen* en deze delen met anderen. Zodra zij gaan delen krijgt de ander ook het veaoek om een gratis SpogDog account af te nemen. Waardoor een olievlek kan ontstaan. * (beschikbaâr eind 2013) Meeting organiseren Alle organisaties die SpotDog MEETING gebruiken geven daarmee hun medewerkers de mogelijkheid om documenten intern te delen en te bespreken met hun collega's De medewerker die deze app gebruikt kan daar zelf ook meetings op aanmaken en eigen spullen en documenten aan toevoegen en deze delen met anderen. Zodrazijgaan delen krijgt de ander ook het veaoek om een gratis SþogDog account af temen. Waarmee zijdie meeting ook kunnen inzien. etc.

31 EEN=FITS SPOTDOG SpotDog heeft zijn roots liggen in de communicatie. En is gewend om zich te verdiepen in de doelgroep. Daarnaast is SpotDog in staat om heldere businesscases te formuleren voor diverse PMC's. De oorsprong van SpotDog ligt niet in de techniek maar in het gebruiksgemak. SpotDog MEETING Onderscheidt zich - vanuit usability - als de ultieme tool voor papierloos vergaderen. Bovendien wordt alle data van zowel documenten als notities en het delen daarvan via de beveiligde SpotDog cloud afgehandeld. Bestaande systemen kunnen hierop gekoppeld worden waardoor iedereen altijd over de juiste documentatie kan beschikken. SpotDog CARE Onderscheidt zich doordat het "de wereld omdraait": het stelt zorginstellingen in staat hun klantdossiers te publiceren in de klant zijn eigen beveiligde omgeving. De klant logt dus niet in op een portal van de zorginstelling, maar de zorgínstelling plaatst het in de omgeving (virtuele boekenkast) van de klant.

32 Z Lrl F Z Lrl I l O Z o O

33 OONOI=J RR=NTE[\ h spordogmeer-tng SPOTDOGCARE SPOTDOGLOCKER onotubiz ojeff Meetings omathla odropbox osugar Sync opetear oraads Software ontwikkelaars die op dit moment actief z n in de zorg en cliëntportalen aanbieden o Dropbox o Google drive o Sl!/ drive

34 LL] O Lt_l I I =o

35 STRAT=GIE De doelgroepen van SpotDog zljn met name gerneenten en grote bedrijven MKB en corporate cliönts wcrden bediend door ozze eigen acccuntmanage(s) SpotDog wil tevens op zcek?aar meerdere resellers Excellent products Excellent products otoepasbaarheid (doen wat het belooft en waarde toevoegen) ogebruiksgemak opnjs (kwaliteit van het product overstijgt de prijs) oveiligheid ogeautomatiseerde back-office (automatisering van de gehele customer journey) Snelle marktpenetratie Nadat we de afgelopen maanden SpotDog uitgebreid hebben getest, is nu het moment daar om SpotDog snel nationaalen internationaal uit te rollen.

36 VERDI=NMOD=L Door rniddel van een vaste prijs per user per maand in de voff'n van een abonnement, h spordogmeertng Abonnement fee De organisaties die gebruik maken van SpotDog MEETING betaalt voor ieder aan gemaakte geb ruiker. '10,- per gebruiker per maand SPOTDOGCARE Abonnement fee De hulpverleners organisatie die gebruikt maakt van SpotDog CARE betaalt voor ieder aangemaakt dossier. Organisaties die informatie willen toevoegen aan dit dossier moeten hiervoor ook een abonnement fee betalen. Licentie 2.500,- per jaar 1,50 per actief dossier per maand

37 SPOIDOG

38

39 Faillissement SpotDog , NS Specificatie activa per datum faillissement ( boekwaarde per ). Omschrijving SpotDog B.V. BeepRoger B.V. Totaal Opm. Goodwill geactiveerde ontwikkelingskosten Gebouwen lnventaris/ computers lichtreclame en schilderwerk Vorderingen: Handelsdebiteuren r/c HetBlok B.V. leningen personeel 4.OgL Liquide middelen: Deutsche Bank

40 Faillissement SpotDog en BeepRoger L-11_-201_3, NS Omschrijving klantenbestand en debiteuren per datum faillissement ( ). Klantenbestand: Aantal licenties CMS Licenties Overig Totaal ( aantal ) Spotdog BeepRoger Totaal Opm. L6 L6 websites gebruik diensten ( deels overheid ) Omzet 20L3 OmzeT2Ot2 Omzet , t/m 15-IO-2O , L Debiteuren: aantal bedrag r.7.88s 2L.976

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 november 2014 Gegevens onderneming : M.V.S.H.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 juli 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 juli 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 juli 2008 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interflexa B.V., gevestigd te (6921 EX) Duiven aan het adres Stenograaf

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Seizoenfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 6 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 6 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 6 november 2013 Gegevens gefailleerde : Nicky van Kampen, g.h.o.d.n. Grand Café La Belle, wonende te (1973 XN) IJmuiden aan de Plutostraat 10, zaakdoende

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap XHS B.V., tevens handelend onder de namen Telecombizz en Neoluxx, statutair gevestigd en zaakdoende te Almere aan het adres Spoordreef 38, ingeschreven bij

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : ACB Nederland Projecten B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09157265 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/13/942 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 februari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 februari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 februari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Stichting

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/78 NL:TZ:0000000357:F001 08-04-2014 mr. H.C. Lunter mr. J. Smit Algemeen Gegevens onderneming Aspobo B.V., handelsnaam: Aspobo4it

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/152 NL:TZ:0000012497:F001 11-04-2017 Mr. F.T. Hiemstra mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/305 NL:TZ:0000014170:F001 20-06-2017 mr. F. el Houzi mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis d.d. 20 juni 2017

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 7 Datum: 25 september De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt weergegeven

Faillissementsverslag Nummer: 7 Datum: 25 september De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt weergegeven Faillissementsverslag Nummer: 7 Datum: 25 september 2013 De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt weergegeven Gegevens onderneming Redon Beveiliging B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 september 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015 Gegevens onderneming : Timpa Parketadvies B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Klompmakerstraat 3C, 9403 VL Assen Faillissementsnummer : C/19/14/293

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1 Nummer : 1 Datum :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000014510:F001 11-07-2017 mr. J.M. Sprangers mr. Francien Brekelmans Algemeen Gegevens onderneming Naam Kiebo Beheer B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De Kock Wegenbouw faillissement INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09047019 FAILLISSEMENTSNUMMER : 11/380 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

: Eklund Bakkerij BV. : Gelderland. : closl1.a/7ß F :28 juli20t4 : mr. P.F.A. Bierbooms : mr. F.B.M. van Aanhold :2Ot4

: Eklund Bakkerij BV. : Gelderland. : closl1.a/7ß F :28 juli20t4 : mr. P.F.A. Bierbooms : mr. F.B.M. van Aanhold :2Ot4 \TOOR,INTK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer:2 Datum: 26.L7.2Ot4 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diamantenboringen en Sleuvenfraisbedrijf Ter Horst B.V., gevestigd

Nadere informatie

pakketdiensten. stagiaire.

pakketdiensten. stagiaire. Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 25 juni 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/78 NL:TZ:0000000362:F001 14-04-2015 mr. H.C. Lunter Mr. J. Smit 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Inovit Holland B.V. 1.2

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET advocaten belastingkundigen 516355/pro/MH/MH/30-10-2013 BBD International B.V. - faill OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT INSCHRIJVINGSNUMMER KVK FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap KRAANVERHUUR BORSSELE B.V. m.h.o.d.n. RICHARDS & WALLINGTON INT. Faillissementsnummer: F.02/14/769 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap TBO INTERNATIONAL B.V. tevens h.o.d.n. THE HOUSE OF LINGERIE Faillissementsnummer: F.02/15/338 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 30 januari 2012 Gegevens onderneming: Schoonmaakbedrijf AZA B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 28066497,

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer : I Datum : 22 januari 2010

Nummer : I Datum : 22 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : I Datum : 22 januari 2010 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F 09/319 Datum uitspraak : 25 november 2009 Curator : mr. L.H. Hooites Rechter-commissaris : Bakkerij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 23 maart 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming : OX-Two B.V. Faillissementsnummer : F 09 / 582 Datum uitspraak : 15.09.2009 Curator : mr P.E.A.M. Gerritse R-C : mr D.A.E.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pentex ICT B.V., kantoorhoudende aan de Marconistraat 13 te (6710

Nadere informatie

Vergaderen met uw ipad was nog nooit zo gemakkelijk

Vergaderen met uw ipad was nog nooit zo gemakkelijk Vergaderen met uw ipad was nog nooit zo gemakkelijk Van boardroom tot werkvloer Al uw documenten en aantekeningen in één app SpotDog biedt professionals op de werkvloer een slimme vergader-app. Deze krachtige

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/217 NL:TZ:0000013077:F001 09-05-2017 mr. L.L. ten Wolde mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : Brandisation B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/871 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V.,

Nummer: 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V., FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V., tevens handelende onder de namen Onlinewinnen.nl

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 juni 2014 Gegevens onderneming : Architectenbureau

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bindprint B.V., gevestigd te Odijk, KvK 30281028

Nadere informatie

Verslagperiode : 18 september 2014 t/m 12 december 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 : 25,1 Bestede uren totaal : 124,1

Verslagperiode : 18 september 2014 t/m 12 december 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 : 25,1 Bestede uren totaal : 124,1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2014 Gegevens onderneming : De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 12 augustus 2014 Curator : mr. K. van

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 oktober 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Koophuis Gouda B.V., gevestigd te (2912 CL) Nieuw erkerk aan den IJssel aan de Kerklaan 92 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 22 juni 2015 Gegevens onderneming : M.V.S.H.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/926 NL:TZ:0000002097:F001 29-12-2015 mr. T.F. Quaars mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming White Dolphin B.V. Statutair

Nadere informatie

C/vl/S/ Derks Star Busmann

C/vl/S/ Derks Star Busmann FAILLISSEM E NTSVE RSLAG ex art 734 Fw Gegevens onderneming Nummer: 14 d.d.2 februari 2OO9 d.d.26 juni 2002 Rechtbank Zwolle Bode Vastgoed B.V. Rechtbank Utrecht d.d.4juli 2002 Jaro Vastgoed B.V. Rechtbank

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Clvl/S/ Derks Star Busmann

Clvl/S/ Derks Star Busmann Clvl/S/ Derks Star Busmann FAI LLISSE M E NTSVE RSLAG ex art 734 Fw Gegevens onderneming Nummer: 13 d.d. 30 juni 2OO8 J.J. de Bode Management B.V. in liquidatie d.d.26 juni 2002 Rechtbank Zwolle Bode Vastgoed

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ASB4U B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/218 NL:TZ:0000013077:F002 09-05-2017 mr. L.L. ten Wolde mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/18 NL:TZ:0000002247:F001 12-01-2016 Mr. M.H. de Vries mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Spaarspot B.V. Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 27 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 27 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 27 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/545 NL:TZ:0000012028:F001 15-08-2016 Mr. A Gras mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap Cloudiax

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap KELEY B.V. h.o.d.n. KYOUKI Faillissementsnummer: F.02/15/30 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 december 2013 Aan de Rechtbank Den Haag Sector civiel, team insolventies T.a.v. de Edelachtbare heer mr. G.H.M. Smelt Postbus 20302 2500 EH DEN HAAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 december 2013 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. mr. M.J.A.M. Muijres. Nummer faillissement : F 10/69. Nummer : 4 Datum : 18 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG. mr. M.J.A.M. Muijres. Nummer faillissement : F 10/69. Nummer : 4 Datum : 18 juli 2011 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. M.J.A.M. Muijres

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET DATUM VERSLAG : 8 juli 2015 GEGEVENS ONDERNEMING : Auxill Nederland B.V. Koopmanslaan 3-123 7005 BK Doetinchem KvK-nr: 09101217 FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 december 2010 Gegevens onderneming: Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 24.920,88 (bijlage 1: tussentijds financieel verslag)

Saldo einde verslagperiode : 24.920,88 (bijlage 1: tussentijds financieel verslag) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 4 juli 2014 Nummer: vier Gegevens onderneming : Rijnberg Products B.V. Faillissementsnummer : F 13/810 Datum uitspraak : 24 september

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 25 augustus 2015 Gegevens onderneming :

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 oktober 2015 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap SCHOONEN SPUITERIJ & RECLAME B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/508 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 19 april 2013. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 19 april 2013. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/62 NL:TZ:0000004561:F001 15-03-2016 mr. P. van Rossum mr. F. Brekelmans Algemeen Gegevens onderneming Time Out Kappers Budget

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 september 2014 t/m 12 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 :

Verslagperiode : 26 september 2014 t/m 12 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 : OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 januari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid O&G HOME & DESIGN B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 9 mei 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beheermaatschappij Werkendam 4 B.V., voorheen h.o.d.n. SKB Repair B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De Kock Wegenbouw faillissement INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09047019 FAILLISSEMENTSNUMMER : 11/380 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : UPMEDIA B.V. Faillissementsnummer : C/06/13/179 F Datum faillissement : 19 maart 2013 Rechter-Commissaris : Mr. J.S.W. Lucassen Curator : Mr. J.

Nadere informatie

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans Gerechtssecretaris : de heer P.G.M. Ligtenberg

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans Gerechtssecretaris : de heer P.G.M. Ligtenberg FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 januari 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : Retail Tilburg B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/407 F Datum

Nadere informatie

Ctvl/S/ Derks Star Busmann

Ctvl/S/ Derks Star Busmann Ctvl/S/ Derks Star Busmann FATLLISSE M E NTSVE RSLAG Nummer: 11 d.d. 29 juni 2OO7 I I í I! I, Ij ex art 734 Fw Gegevens onderneming J.J. de Bode Management B.V. in liquidatie d.d.26 juni 2002 Rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 27 januari 2015 Naam: DE GROEN HOLDING B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 24 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 24 februari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 24 februari 2016 Gegevens onderneming : Dijk en Wijk Electrotechniek B.V., tevens handelend onder de naam Dijk en Wijk Installatiegroep, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie