Regio in Beeld Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio in Beeld 2014. Groningen"

Transcriptie

1 Regio in Beeld 2014 Groningen

2 Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan de ene kant zijn er duidelijke signalen die wijzen op economisch herstel. Dit herstel begint zich op de arbeidsmarkt te vertalen in de vorm van een toename van uitzenduren en vacatures en een afname van ontslagvergunningen en faillissementen. Het herstel heeft echter ook een keerzijde. De economische groei neemt nog niet in kracht toe en dreigt zelfs te stagneren. Daarnaast is de groei lang niet in alle sectoren zichtbaar en leidt hij nog niet tot een toename van werkgelegenheid. Het lijkt erop dat vooral marktsectoren als uitzendbureaus en groothandel aantrekken, terwijl de collectieve sectoren de negatieve gevolgen ondervinden van bezuinigingen en daarom achterblijven. Belangrijk voor Groningen daarbij is zorg & welzijn, de grootste sector in Groningen en jarenlang dé banenmotor, in 2014 en 2015 verantwoordelijk is voor bijna de helft van de banenkrimp. Met het prille en fragiele herstel van de economie staan we voor de opgave om het - in de economische recessie fors toegenomen onbenutte arbeidsaanbod weer te begeleiden naar werk. Het economische herstel is nog pril en mist nog voldoende kracht om in 2015 al te zorgen voor een substantiële daling van het aantal werkzoekenden. In 2015 profiteren als eerste werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vinden zonder al te veel ondersteuning hun weg in de aantrekkende arbeidsmarkt. Het onbenutte arbeidsaanbod bestaat echter voor een belangrijk deel uit werkzoekenden die zelf moeilijk werk kunnen vinden. Het gaat dan om mensen waarvan de richting en het niveau van de opleiding niet aansluiten bij de eisen die de moderne arbeidsmarkt stelt, maar ook om ouderen, langdurig werklozen, werkzoekenden uit krimpsectoren en mensen met een arbeidsbeperking. De uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt Groningen zich in 2015 gesteld ziet, kunnen het meest effectief aangepakt worden door samen te werken in de regio. Arbeidsmarkten functioneren in belangrijke mate op regionaal niveau. Ook financiële middelen voor arbeidsmarktbeleid, zoals Techniekpact, Sectorplannen en Actieplan Jeugdwerkloosheid, kunnen het best worden ingezet door de projectplannen op regionaal niveau te coördineren. Ook voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet is een goed functionerende regionale arbeidsmarkt cruciaal. In het sociaal akkoord van april 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over het arbeidsmarktbeleid in de komende jaren. Daarbij is afgesproken dat sociale partners samen met gemeenten en UWV regionale werkbedrijven oprichten. Deze hebben onder meer tot doel de werkgeversdienstverlening te stroomlijnen. In 2014 zijn in Groningen de eerste stappen hierin gezet. Daarbij is voortgeborduurd op bestaande structuren rond Werk in Zicht. Voor succesvolle samenwerking in de regio is een gezamenlijk marktbewerkingsplan vanuit een gedeelde visie op de arbeidsmarkt onontbeerlijk. Alleen wanneer de neuzen dezelfde kant op staan, kunnen de activiteiten op elkaar afgestemd worden. Regio in Beeld analyseert de Groningse arbeidsmarkt en biedt daarmee een gemeenschappelijk vertrekpunt voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarmee kan Regio in Beeld dienen als startpunt in de gezamenlijke marktbewerking van UWV en de Groningse gemeenten. Om vol te profiteren van de inzichten die Regio in Beeld biedt, zijn een nadere uitwerking op subregionaal niveau en een nadere concretisering nodig in de vorm van doelstellingen en activiteitenplannen voor de marktbewerking. Astrid Kramer, Regiomanager UWV Groningen Regio in Beeld 2014 Groningen 1

3 1. Verdere krimp werkgelegenheid 1.1. Veel banen in collectieve sector en industrie Zorg & welzijn, zakelijke diensten, industrie, handel, openbaar bestuur en onderwijs zijn in Groningen belangrijke sectoren. Groningen telt banen, waarvan meer dan 80% ( banen) in bovengenoemde sectoren valt. Ten opzichte van Nederland valt op dat het aandeel banen in de collectieve sector hoog is, vooral in en om de steden Groningen en Assen, waar 40% van alle banen zit in de sectoren zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs. De sterk aanwezige collectieve sector maakt de stad Groningen en Noord-Drenthe minder conjunctuurgevoelig, maar wel afhankelijker van overheidsbeleid, bezuinigingen en demografische ontwikkelingen. Noord- en Oost-Groningen hebben een ander karakter. Hier overheersen sectoren als industrie, landbouw, vervoer & logistiek. Afbeelding 1.1. Groningen Werkgelegenheid per sector: omvang, aandeel en ontwikkeling Bron: UWV Arbeidsmarktprognose Bovenstaande afbeelding geeft een beeld van de omvang en ontwikkeling van de werkgelegenheid in Groningen per sector. De afbeelding geeft drie zaken weer. Hoe groter de bol hoe hoger het aantal banen in de betreffende sector. In totaal waren er in 2013 ongeveer banen in Groningen. Boven de horizontale as is er sprake van verwachte groei van de werkgelegenheid in 2015; onder de as is sprake van verwachte krimp. De verticale as geeft het aandeel weer van een sector in de regio in verhouding tot het aandeel van die sector in Nederland eind Links van de as is het regionale aandeel kleiner; rechts van de as is het regionale aandeel van die sector groter. Regio in Beeld 2014 Groningen 2

4 Het kwadrant rechtsboven laat sectoren zien, die belangrijk zijn voor de regio (oververtegenwoordigd) en die groeien. Kortom, de meest gunstige positie voor de regio. Het kwadrant rechtsonder brengt sectoren van belang voor de regio in beeld, waar sprake is van krimp van de werkgelegenheid. De sectoren in het kwadrant linksonder krimpen en zijn ondervertegenwoordigd. Het kwadrant linksboven laat sectoren zien die groeien, maar ook ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van Nederland. Voor alle kwadranten geldt dat de grootte van de bol van belang is. Hoe groter de bol, hoe hoger het aantal banen en daarmee hoe belangrijker de sector voor de regio. Door de economische recessie daalde de werkgelegenheid met banen, vooral in bouw, industrie, financiële dienstverlening en uitzendbureaus. Het economisch herstel zorgt op korte termijn niet voor een toename van de werkgelegenheid. Tegenover groei in marktsectoren als uitzendbureaus, bouw en (groot)handel, staat krimp in collectieve sectoren als zorg & welzijn en openbaar bestuur. Ook de werkgelegenheid in industrie, financiële dienstverlening en landbouw blijft krimpen Zorg & welzijn van banenmotor naar krimpsector Zorg & welzijn is met werkzame personen (23% van de beroepsbevolking) de grootste werkgever in Groningen. Ook in vergelijking met de meeste andere regio s is de sector zeer sterk vertegenwoordigd. De sector zorg & welzijn heeft in de afgelopen jaren een tegengestelde ontwikkeling doorgemaakt in vergelijking met de meeste andere sectoren. In 2013 aan het eind van de economische recessie lag de werkgelegenheid hoger dan voor de crisis in Daarmee was zorg & welzijn de banenmotor van Groningen. Met de vergrijzing stijgt de behoefte en daarmee ook de vraag naar zorg en ondersteuning; vooral in ouderenzorg, psychiatrische zorg, maatschappelijke dienstverlening en een deel van de gehandicaptenzorg. Ook de sector zelf kent een hoge mate van vergrijzing (zie ook 1.6), waardoor er veel vervangingsvraag ontstaat. Voor werkgevers in kinderopvang, jeugdzorg en een ander deel van de gehandicaptenzorg hebben demografische ontwikkelingen een ander effect. Het aantal kinderen tussen nul en vijftien jaar in Noord- Nederland daalt tot Als gevolg van overheidsmaatregelen om de kosten in de zorg te drukken, neemt de werkgelegenheid vanaf 2012 af. Werkgevers lopen vooruit op het ingaan van maatregelen uit het Regeerakkoord en zorgaanbieders passen het zorgaanbod aan. Daarmee verdwijnt werkgelegenheid. Door hervorming van de AWBZ komt er een grotere rol voor gemeenten in de uitvoering van functies als verzorging en begeleiding die voortaan onder de WMO gaan vallen. De organisatie van deze zorg verandert en ook de beschikbare budgetten worden verlaagd. De overheidsmaatregelen en de demografische ontwikkelingen hebben een verschillend effect op de branches. In 2015 neemt de werkgelegenheid in de totale sector zorg & welzijn af met 700 banen (-1%). Vooral maatschappelijk en sociaal-cultureel werk, jeugdhulpverlening, kinderopvang en thuiszorg merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen en ontgroening. Ook in de ouderenzorg verdwijnt echter werkgelegenheid. De gevolgen voor de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg sterk aanwezig in Groningen vallen relatief mee. Ook voor de verschillende beroepsgroepen en niveaus hebben de overheidsmaatregelen en de demografische ontwikkelingen verschillende effecten. Het verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend (VOV-) personeel is de grootste beroepsgroep. Tot 2017 neemt de werkgelegenheid daar af, vooral op de lagere opleidingsniveaus (helpenden en zorghulpen). Het personeelsoverschot voor kwalificaties op mbo-niveau 4 en hbo-niveau is in verhouding kleiner. Het arbeidsmarktperspectief voor noorderlingen met diploma pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening of agogisch werk is de komende jaren ongunstig vanwege een afnemende vraag van werkgevers en een grote instroom vanuit het onderwijs. Ook hier geldt dat de perspectieven op hoger niveau beter zijn dan op lager niveau. Het aantal werknemers dat in Noord-Nederland in een sociaal-culturele of maatschappelijke dienstverlening werkt, is kleiner dan voor de andere VOV-kwalificaties. Ondanks een grote vervangingsvraag, ontstaan ook hier personeelsoverschotten Verdere krimp werkgelegenheid industrie Ondanks een structurele krimp van werkgelegenheid in de industrie zijn vooral Noord- en Oost-Groningen nog steeds industrieregio s, zeker afgezet tegen andere arbeidsmarktregio s. De belangrijkste industriële sectoren in het Noorden zijn voedings- en genotsmiddelenindustrie, chemie, machinebouw en transportmiddelenindustrie. De industrie heeft al jarenlang te kampen met een daling van de werkgelegenheid door een toenemende groei van arbeidsproductiviteit en automatisering. Daar komt bij dat eenvoudige en grootschalige productieactiviteiten naar het buitenland worden overgebracht. Ook zet de procesindustrie (voedings- en genotsmiddelen en chemie) sterk in op innovatie, waardoor de werkgelegenheid op hogere niveaus toeneemt ten koste van de werkgelegenheid op lagere niveaus. De industrie heeft veel last gehad van de economische recessie, al verschilt de conjunctuurgevoeligheid per segment. In de periode verdwenen er banen in de Groningse industrie, vooral in de metaal-, meubel- en papierindustrie en in drukkerijen. Ook het chemiecluster in de Eemsdelta had het moeilijk. Alleen in de minder conjunctuurgevoelige - voedingsmiddelenindustrie en in de reparatie en installatie van machines nam de werkgelegenheid toe. De industrie profiteert weliswaar van een aantrekkende wereldeconomie, maar dit geldt vooral voor internationaal georiënteerde bedrijven. De metaalindustrie profiteert het sterkst van het inzettend economisch herstel. Ook de voedingsmiddelenindustrie blijft groeien. De chemische industrie profiteert enerzijds van de groei van de wereldeconomie, maar krijgt ook te maken met toenemende internationale Regio in Beeld 2014 Groningen 3

5 concurrentie. De grafische en de meubelindustrie die last houden van geringe consumentenbestedingen - blijven achter. In Groningen krimpt de industriële werkgelegenheid in 2015 per saldo met 500 banen (-1,3%). Vergrijzing leidt de komende jaren in toenemende mate tot uitstroom van vakervaren personeel dat moet worden vervangen. Instroom vanuit het onderwijs kan deze uitstroom niet geheel opvangen. Vooral de voedingsindustrie, chemie en metaalindustrie houdt rekening met toenemende tekorten aan technischoperationeel personeel, zoals procesoperators en monteurs, vooral op de hogere mbo-niveaus Groei zakelijke diensten vooral in uitzendbranche De zakelijke dienstverlening is in Groningen de op-één-na grootste sector. In vergelijking met andere regio s, vooral in de Randstad en Zuidoost-Brabant, is de sector in Groningen echter ondervertegenwoordigd. De zakelijke dienstverlening is een verzameling van branches waartoe onder andere makelaars, assurantietussenpersonen, advocatenkantoren en facilitaire dienstverleners behoren, maar ook de uitzendbureaus. De zakelijke diensten hebben het in 2014 nog niet gemakkelijk. De zakelijke markt is voor een groot deel conjunctuurgevoelig. Veel opdrachtgevers zijn terughoudend in hun uitgaven en de hele sector heeft te kampen met toenemende concurrentie en prijsdruk. De uitzendsector neemt binnen de zakelijke diensten een aparte positie in. De werkgelegenheid in de uitzendsector is sterk conjunctuurgevoelig. Op de bouwsector na, heeft de werkgelegenheid in de uitzendsector het meest te lijden gehad van de economische recessie. De uitzendsector verloor in de periode landelijk 14% van de werkgelegenheid. In een zich herstellende economie is de uitzendsector doorgaans ook de eerste sector die tekenen van herstel vertoont. Bedrijven zijn bij het aantrekken van de markt nog terughoudend met het aannemen van vast personeel en doen eerst een beroep op tijdelijke arbeid. De uitzendsector profiteert in 2014 en 2015 stevig van het in 2013 ingezette herstel met een toename van banen (+3,2%). Begin 2014 werden vooral administratieve krachten (+9%) en technisch personeel (+3%) gevraagd. De vraag naar extra arbeidskrachten in de industrie leefde echter nog niet, integendeel zelfs. Er was in die sector nog sprake van een daling van gevraagde uitzenduren (-1%). Afbeelding 1.2. Banen van werknemers naar leeftijdsklasse en sector Groningen, december 2013 Bron: UWV Polisadministratie 1.5. Forse krimp werkgelegenheid openbaar bestuur Het openbaar bestuur is in de arbeidsmarktregio Groningen een relatief grote werkgever. Gemeenten, provincie en rijksdiensten als DUO, belastingdienst en UWV bieden er werk aan mensen. Het streven naar een compacte overheid, bezuinigingen en concentratie van rijksdiensten zorgen echter voor banenkrimp in deze sector. Vooral bij gemeenten neemt de werkgelegenheid af. Verdere bezuinigingen en automatisering van administratieve processen zorgen voor een daling van de werkgelegenheid in het openbaar bestuur in 2014 en 2015 met respectievelijk 3,7% en 2,8%. In totaal verdwijnen dan banen. Het openbaar bestuur is echter ook een sterk vergrijsde sector. Na 2014 leeft het aantal vacatures op als gevolg van vervangingsvraag. De vacatures kunnen ook in een aantrekkende arbeidsmarkt in beperkte mate door (potentieel) boventalligen worden ingevuld. Het gevraagde opleidingsniveau bij de overheid neemt toe en klantgerichtheid wordt steeds belangrijker. Het openbaar bestuur staat voor de uitdaging om zijn vakbekwaam personeel vast te houden om mogelijke personeelsproblemen op termijn te voorkomen. Scholing is gezien de veranderende eisen - daarbij van groot belang. Regio in Beeld 2014 Groningen 4

6 1.6. Vergrijzing vooral in collectieve sector, bouw en vervoer Hoewel de economie zich in 2014 en 2015 verder herstelt, leidt dit nog niet tot een toename van de werkgelegenheid. Met uitzondering van de uitzendsector en de bouw is er slechts in beperkte mate sprake van uitbreidingsvraag. Naast de uitbreidingsvraag zijn er echter meer factoren van invloed op het ontstaan van wervingsbehoefte. Organisaties hebben te maken met vervangingsvraag onder hun personeel; werknemers die de organisatie verlaten door pensionering, het vinden van een andere baan, scholing, arbeidsongeschiktheid of ontslag. De vervangingsvraag zorgt ervoor dat in 2015 ondanks een afname van het aantal banen het aantal vacatures toeneemt (zie hoofdstuk 2). Vergrijzing speelt een belangrijke rol in het ontstaan van wervingsbehoefte bij werkgevers in Groningen. In totaal telt Groningen bijna werknemers ouder dan 55 jaar, die de komende tien jaar de arbeidsmarkt als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaten. De mate waarin vergrijzing zich voordoet, verschilt per sector. Afbeelding 1.2 toont voor elk van de sectoren van de Groningse economie de opbouw naar leeftijdsklasse. In Groningen zijn de collectieve sectoren sterk vergrijsd. Onderwijs (24%), openbaar bestuur (28%) en zorg & welzijn (18%) tellen alle veel 55-plussers. In totaal telt de collectieve sector mensen die de komende tien jaar met pensioen gaan. Aangezien deze sectoren de komende jaren te maken hebben met banenkrimp als gevolg van bezuinigingen, leidt de vergrijzing er op korte termijn niet tot grote knelpunten in de personeelsvoorziening. Personeelsreducties worden deels opgevangen door niet alle vertrekkend personeel te vervangen. Vergrijzing heeft zo een dempend effect op de omvang van de WW. Naast de collectieve sector, kennen ook de sectoren vervoer & opslag (22%) en bouw (18%) een groot aandeel 55-plussers. In tegenstelling tot de collectieve sectoren, profiteren deze sectoren de komende jaren van het aantrekken van de economische activiteit. De bouwsector profiteert van het aantrekken van de woningmarkt. Specifiek voor Groningen en Noord-Drenthe ontstaat er werkgelegenheid in de bouw door herstel van schade door aardbevingen en het daarvoor bestendig maken van gebouwen. Volgens ABN-AMRO zet ook het herstel in het internationale wegtransport door. Ook verwacht het dat het binnenlandse wegtransport en de opslag profiteren van de aantrekkende wereldhandel en de economische groei in Nederland. De combinatie van vervangingsvraag en uitbreidingsvraag in deze sectoren zorgt er voor een grote wervingsbehoefte de komende jaren. Op middellange termijn kan hierdoor krapte ontstaan voor personeel in bouw (bouwplaatspersoneel, elektriciens, installateurs, werkvoorbereiders) en transport & logistiek (medewerkers expeditie- en distributiecentra, leidinggevenden transport), al lijkt in Noord-Nederland de instroom uit het transportonderwijs voldoende om in de wervingsbehoefte te voorzien. Verder is er vooral in het internationale transport sprake van concurrentie van buitenlandse chauffeurs. Vergrijzing leidt echter vooral voor technische en voor medische beroepen tot de grootste knelpunten in de personeelsvoorziening. Afbeelding 1.3. (rechts) Nederland, 2011/2012 Percentage 50+ in de sector openbaar bestuur (links) en zorg Percentage 50 t/m 64 jarigen 31% of meer 29% tot 31% 27% tot 29% 25% tot 27% minder dan 25% onbekend Percentage 50 t/m 64 jarigen 31% of meer 29% tot 31% 27% tot 29% 25% tot 27% minder dan 25% onbekend Bron: ROA De volgende hoofdstukken gaan in op de positie van werkzoekenden op de Groningse arbeidsmarkt. Regio in Beeld 2014 Groningen 5

7 ontwikkeling vacatures 2. Groei in vacatures 2.1. Ontstane vacatures afgelopen jaar toegenomen In de periode juli 2013 tot en met juni 2014 ontstonden in Groningen ruim vacatures, meer dan in de dezelfde periode vorig jaar (+12%). Deze perioden worden hierna kortweg aangeduid als 2013/2014 respectievelijk 2012/2013. De toename van ontstane vacatures is vooral gerealiseerd tijdens het economisch herstel in de eerste twee kwartalen van Afbeelding 2.1 toont de ontwikkeling van ontstane vacatures in de periode 2012 tot Afbeelding 2.1. Groningen, Ontwikkeling ontstane vacatures Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Bron: UWV Hoewel op totaalniveau het aantal vacatures groeit, geeft de vacatureontwikkeling op sectorniveau een wisselend beeld. Tegenover vacaturegroei in uitzendsector, bouw, detailhandel, ICT en vervoer & opslag, staan sectoren als zorg & welzijn en landbouw waarin het aantal ontstane vacatures juist is afgenomen. De tegenstelde werkgelegenheidsontwikkeling in de marktsector en de collectieve sector is daarmee op de vacaturemarkt alleen in zorg & welzijn zichtbaar. Opvallend is dat openbaar bestuur, ondanks een forse krimp in werkgelegenheid, zelfs vacaturegroei laat zien. Afbeelding 2.2. Ontstane vacatures naar sector Groningen, 2012/2013 in verhouding tot 2013/ % 80% 60% 40% 20% Groei Vervoer en opslag Horeca Zakelijke diensten ICT Bouwnijverheid Openbaar bestuur Onderwijs 0% Groothandel Industrie Detailhandel Financiële dvl. -20% -40% Krimp Landbouw Overige diensten Zorg en welzijn -60% ondervertegenwoordigd oververtegenwoordigd t.o.v. Nederland t.o.v. Nederland Bron: UWV Regio in Beeld 2014 Groningen 6

8 Afbeelding 2.2 geeft een beeld van de omvang en ontwikkeling van het aantal ontstane vacatures in Groningen per sector in 2013/2014. De omvang van de bol geeft een beeld van het aantal vacatures in de betreffende sector. Boven de horizontale as is sprake van groei van het aantal vacatures in de afgelopen vier kwartalen ten opzichte van de voorafgaande vier kwartalen, onder de as is sprake van krimp. De positie rechts of links van de verticale as laat zien in welke mate een sector regionaal meer of minder gewicht heeft in de vacaturemarkt dan landelijk. In Groningen ontstaan de meeste vacatures in de zakelijke diensten. Hierbij gaat het in veel gevallen om vacatures in de uitzendsector, die als eerste profiteert van het economische herstel. Bedrijven zijn in 2014 en 2015 nog terughoudend met het aantrekken van vast personeel en doen in eerste instantie een beroep op tijdelijke arbeid. Verder neemt het aandeel uitzendvacatures structureel toe door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aandeel vacatures in de uitzendsector is in Groningen groter dan in andere regio s buiten Noord-Nederland. Dit heeft onder andere te maken met een relatief groot aandeel seizoengevoelige werkgelegenheid. Zo worden veel vacatures in de landbouw ingevuld met uitzendkrachten. Het aantal vacatures voor een permanente baan in de landbouw is echter klein en daalt structureel. Naast een vaste kern, die veelal bestaat uit zelfstandigen, zijn er in de Groningse landbouw in het hoogseizoen veel zzp ers en uitzendkrachten werkzaam. In vergelijking met andere regio s, ontstaan in Groningen nog steeds veel vacatures in zorg & welzijn, onderwijs en openbaar bestuur. Hiermee komt de prominente rol van de collectieve sector in de werkgelegenheid van Groningen ook tot uitdrukking op de vacaturemarkt. Aan de andere kant van de streep valt op dat er - in verhouding tot de omvang van de werkgelegenheid in de industrie - weinig vacatures in deze sector ontstaan. Ook hier geldt echter dat veel vacatures in de industrie met uitzendkrachten worden ingevuld. Een opvallend verschil met de ontwikkeling in de werkgelegenheid (afbeelding 1.1) is dat de werkgelegenheid in veel sectoren in 2015 (nog) krimpt, terwijl het aantal vacatures groei laat zien. Dit is bijvoorbeeld het geval in openbaar bestuur en industrie. Ook in sectoren waar de werkgelegenheid groeit, neemt het aantal vacatures nog sterker toe. Hoewel de ingezette economische groei nog niet leidt tot een algehele banengroei, komt er in 2015 al wel meer dynamiek op de arbeidsmarkt door een toename van de vervangingsvraag. Ook vergrijzing en pensionering spelen hierin een rol. Naar verwachting neemt het aantal ontstane vacatures in Groningen in 2015 verder toe met 11%. Afbeelding 2.3. Ontstane vacatures naar beroepsniveau, per sector (links) en beroepsgroep (rechts) Groningen, 2013/2014 Zakelijke diensten Detailhandel Zorg en welzijn Horeca Verzorgend en dienstverlenend Economischadministratief Technisch en industrie Onderwijs Industrie ICT Medisch en paramedisch Informatica Openbaar bestuur Pedagogisch Overige diensten Transport Transport Bouw Sociaal-cultureel Groothandel Financiële dvl. Landbouw Agrarisch Openbare orde en veiligheid Bron: UWV laag middelbaar hoog laag middelbaar hoog De vacaturemarkt ontwikkelt zich niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Bij het matchen van vraag en aanbod is het belangrijk hiermee rekening te houden. Bedrijven gebruiken meerdere wervingskanalen om in hun personeelsbehoefte te voorzien. De keuze voor een wervingskanaal is aan verandering onderhevig en wordt mede ingegeven door technologische ontwikkelingen als internet en social media, economische ontwikkelingen en de cultuur binnen een sector. Ook zijn niet alle wervingskanalen even succesvol. Regio in Beeld 2014 Groningen 7

9 Bij de huidige ruime arbeidsmarkt, waar voldoende goed gekwalificeerd aanbod voorhanden is, hoeven bedrijven zich niet zoveel inspanning te getroosten om aan personeel te komen als in tijden van krappe arbeidsmarkt. Het aantal wervingskanalen dat bedrijven inschakelen is dan ook in de afgelopen jaren afgenomen. Voor de meeste sectoren geldt dat de eigen website door bedrijven het meest ingeschakeld wordt om personeel te werven, al zijn de verschillen tussen sectoren groot. Zo werd in de sectoren zorg & welzijn, vervoer & opslag en overige dienstverlening meer dan 40% van de vervulde vacatures op de eigen website gezet, tegenover slechts 5% in de sector landbouw. Vooral grote bedrijven maken gebruik van een eigen website als wervingskanaal. Meest gebruikte wervingskanaal in industrie en groothandel is het uitzendbureau. Bedrijven in bouw en horeca werven vooral personeel via relaties. Voor het openbaar bestuur zijn vacaturesites het belangrijkste wervingskanaal. Verder is het marktbereik van advertenties in alle sectoren tanende. Het relatief nieuwe wervingskanaal social media had in 2013 een marktbereik van 8%. Relaties en open sollicitaties zijn vooral van belang bij het aannemen van kwetsbare groepen, zoals ongeschoolden en ouderen. Uitzendbureaus blijken het meest effectieve wervingskanaal, ook voor ongeschoold personeel. Naast UWV is ook het uitzendbureau voor werklozen een belangrijk kanaal om werk te vinden. Uitzendbureaus zorgen in Groningen voor bijna de helft van de werkhervatting vanuit de WW Herstel vacaturemarkt op lager niveau in handel en transport De vacatureontwikkeling verschilt niet alleen naar sector, maar ook naar beroep en beroepsniveau. Afbeelding 2.3 toont links het aantal vacatures per sector in 2013/2014, onderverdeeld naar drie beroepsniveaus: laag (ongeschoold en vmbo), middelbaar (mbo, havo en vwo) en hoog (hbo en wo). De grafiek rechts geeft inzicht in vacatures voor werkzoekenden naar beroep en -niveau. Veel vacatures in Groningen ontstaan op laag niveau. Vooral in detailhandel, horeca en zakelijke diensten (uitzendsector) zijn er veel vacatures voor laag opgeleiden. De afgelopen periode herstelde de vacaturemarkt zich vooral op dit lage niveau (+15%) van de krimp van het jaar ervoor. Per saldo komt de vacaturemarkt op laag niveau hiermee weer uit op het niveau 2012/2011. Er kwamen op laag niveau vooral vacatures bij voor dienstverlenende beroepen in de detailhandel en voor industriële en transportberoepen. In veel gevallen gaat het daarbij om tijdelijk werk via een uitzendbureau. Het aantal administratieve vacatures op laag niveau daalde, vooral in de financiële en zakelijke diensten. Voor werkzoekenden met een middelbaar beroepsniveau zijn er in Groningen vooral kansen in administratieve beroepen en in zorg & welzijn en zakelijke diensten. Op het middelbare niveau groeide het aantal vacatures het minst (+7%). Tegenover een daling van vacatures in verzorgende en sociaal-culturele beroepen in zorg & welzijn stond een toename van economisch-administratieve en technische en industriële vacatures. Vacatures voor hoog opgeleiden zijn vooral te vinden in de zorg & welzijn, zakelijke diensten, onderwijs en ICT. Vooral vacatures voor pedagogische, technische en ICT-beroepen op hoog niveau namen toe. Een afname van vacatures op hoog niveau was vooral zichtbaar in medische beroepen en sociaal-culturele beroepen in zorg & welzijn. Afbeelding 2.4. Aandeel ontstane vacatures naar beroepsniveau (in %) Groningen, 2011/2012, 2012/2013 en 2013/ % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011/ / /2014 laag middelbaar hoog Bron: UWV Veel bij UWV ingeschreven werkzoekenden hebben een laag beroepsniveau (zie afbeelding 3.3 en 3.6). In Groningen is meer dan 40% van alle vacatures op laag niveau. Twee jaar geleden was dit aandeel 2% lager (afbeelding 2.4). Van alle vacatures is 33% op middelbaar beroepsniveau. Dit aandeel is ten opzichte van 2011/2012 met 1% is gedaald. Groningen kent ook relatief veel werkzoekenden met een hoog beroepsniveau. In deze regio komen ook verhoudingsgewijs veel vacatures (aandeel = 26%) voor hoogopgeleiden voor. Dit aandeel is in 2013/2014 iets lager geworden. Regio in Beeld 2014 Groningen 8

10 2.3. Verdringing op laag en middelbaar niveau Hoewel de afgelopen periode vooral de vacaturemarkt op laag niveau zich herstelde, geeft de lange termijnontwikkeling aan dat er een steeds hoger opleidingsniveau gevraagd wordt in vacatures. Het belang van een goede opleiding blijkt nog eens duidelijk uit afbeelding 2.5. Die geeft een beeld van de verdeling van vervulde vacatures naar opleidingsniveau (laag, middelbaar en hoog). Als extra dimensie wordt een onderscheid gemaakt tussen het oorspronkelijk gevraagde opleidingsniveau en het opleidingsniveau van de uiteindelijk aangenomen mensen. Afbeelding 2.5. opleidingsniveau Nederland, Vervulde vacatures naar gevraagd en aangenomen 50% 40% 30% 20% 10% 0% Laag Middelbaar Hoog gevraagd aangenomen Bron: UWV (Vacatures in Nederland 2008 en 2013, Hoe Werven Bedrijven 1998 en 2003) Twee ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar. Het aandeel van vacatures voor hoog opgeleiden (hbo/wo) neemt structureel toe. Hoog opgeleiden worden ook relatief vaker aangenomen dan in vacatures worden gevraagd. Een vergelijkbare ontwikkeling, maar minder sterk, is te zien op middelbaar opleidingsniveau. Tegenover deze groeiende aandelen staan de sterk dalende aandelen op het lage opleidingsniveau (basisonderwijs en vmbo). Steeds minder gevraagd en nog minder aangenomen. De dalende lijn weerspiegelt vooral de ontwikkeling bij het vmbo. Basisonderwijs wordt wel relatief vaker gevraagd, maar niet of nauwelijks meer aangenomen. Het lijkt er op dat verdringing op dit niveau het sterkst wordt gevoeld. Laagopgeleiden hebben zo dubbel nadeel: lagere opleidingsniveaus worden met de jaren steeds minder gevraagd en de kans is groter dat de vacatures op hun niveau worden vervuld door mensen met een hogere opleiding. Op middelbaar niveau speelt naast verdringing nog mee dat in verschillende vormen van dienstverlening banen verdwijnen door automatisering. Het betreft hier vooral administratieve functies op mbo-niveau. Ook outsourcing van werk naar het buitenland zorgt voor minder vraag naar personeel op mbo-niveau. Daar tegenover staat een toenemende vraag naar hoger gekwalificeerd personeel, onder andere op het terrein van de informatietechnologie en andere innovatieve sectoren. Doordat het beschikbare aanbod niet of onvoldoende aansluit op de (toekomstige) vraag, kunnen nieuwe knelpunten ontstaan. Verdergaande automatisering zorgt verder voor een structurele verandering in de vraag naar personeel. Kennis en vaardigheden op ICT-gebied is steeds vaker doorslaggevend bij de aanname van personeel. Andere competenties, die volgens werkgevers steeds belangrijker worden, zijn: adviesvaardigheden, commerciële vaardigheden, interdisciplinaire vaardigheden en het vermogen om mee te veranderen. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aanbodkant van de arbeidsmarkt en de confrontatie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hoe goed passen vraag en aanbod bij elkaar, waar liggen kansen en knelpunten en wat is er nodig om die kansen te benutten en verschillen te overbruggen. Regio in Beeld 2014 Groningen 9

11 3. Veel onbenut arbeidsaanbod 3.1. Onbenut arbeidsaanbod De Groningse beroepsbevolking is de afgelopen jaren gekrompen. In 2015 neemt de beroepsbevolking weer toe. In 2015 zijn in Groningen personen werkzaam of beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De toename van de participatiegraad in na een daling in de periode compenseert de verdergaande krimp van de bevolking tussen 15 en 65 jaar. Qua opleidingsniveau is een onderscheid te maken tussen de stedelijke gebieden Groningen en Assen - met een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking - en Noord- en Oost-Groningen met een laag opgeleide en oudere beroepsbevolking. Twee derde van de bevolking tussen 15 en 65 jaar werkt 12 uur of meer per week; de werkzame beroepsbevolking. Bijna een kwart kan of wil niet werken. De overige 10% werkt niet of weinig, maar wil dat wel. Zij vormen het onbenutte arbeidsaanbod. Behalve uit WW ers, bestaat deze groep uit dat deel van de WWB- en Wajongpopulatie dat over arbeidscapaciteit beschikt. Ook kwam er tijdens de recessie een omvangrijke groep niet-uitkeringsgerechtigden die zich van de arbeidsmarkt afkeerde. Deze groep ziet dat er weinig kansen zijn om de arbeidsmarkt te betreden en besluit om voorlopig niet actief naar werk te zoeken. In een periode van hoogconjunctuur zijn er wel weer kansen en bieden zij zich weer aan. Het gaat daarbij vooral om vrouwen, parttimers, jongeren die al dan niet doorstuderen en mensen die vrijwilligerswerk verrichten. Met het verbeteren van de economische vooruitzichten begeeft een deel van hen zich opnieuw op de arbeidsmarkt Meer WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is vooral in 2013 fors toegenomen. De economische recessie heeft er in deze periode voor een toename van WW-uitkeringen met 23% gezorgd. Dat is wel minder dan het landelijke gemiddelde van 28%. In de eerste helft van 2014 daalde de WW met 3% tot WWuitkeringen eind juni; sterker dan de landelijke daling met 1,6%. Afbeelding 3.1 toont per gemeente het aantal WW-uitkeringen in procenten van de beroepsbevolking (WW-percentage). Eind juni 2014 ligt dit percentage in Groningen op 5,7%, tegen 5,4% in Nederland. De gemeenten met het hoogste aandeel WW-uitkeringen zijn Appingedam, Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer en Veendam, die met percentages van meer dan 7% ver boven het landelijk gemiddelde uitstijgen. In de meeste gemeenten ligt het WWpercentage boven het landelijk gemiddelde. Alleen de stad Groningen, Haren, Ten Boer, Tynaarlo en Zuidhorn kennen WW-percentages (net) onder het landelijk gemiddelde. Afbeelding 3.1. WW-percentages per gemeente Nederland en Groningen, juni 2014 WW-percentage juni ,5% of meer 5,5% tot 6,5% 4,5% tot 5,5% 3,5% tot 4,5% minder dan 3,5% De Marne Zuidhorn Eemsmond Loppersum Appingedam Winsum Ten Boer Bedum Delfzijl Grootegast Groningen Slochteren Leek Menterwolde Oldambt Haren Marum Hoogezand- Sappemeer Noordenveld Tynaarlo Pekela Veendam Bellingwedde Assen Aa en Hunze Stadskanaal Vlagtwedde Bron: UWV Regio in Beeld 2014 Groningen 10

12 Einde aan sterke groei WW Komende periode komt er een einde aan de sterke groei van de WW van de afgelopen jaren. In het najaar van 2014 neemt de WW in Groningen als gevolg van het aflopen van seizoenswerkgelegenheid nog toe tot (5,9%), waarna in 2015 een daling intreedt tot WW-uitkeringen (5,6%). In heel Nederland worden eind WW-uitkeringen verwacht (5,8%). De ontwikkeling van de WW in Groningen is gunstiger dan het landelijke beeld. Dit heeft niet zozeer te maken met een de ontwikkeling van de werkgelegenheid - deze neemt in 2014 nog af en groeit in 2015 beperkter dan in andere regio s maar veel meer met de samenstelling van de WW en de demografische ontwikkeling. Het relatief grote aandeel WW-uitkeringen uit de uitzendsector en de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in deze sector hebben grote invloed op het totaal aan WW-uitkeringen. Verder beperkt een relatief sterke vergrijzing de toename van het arbeidsaanbod. Het economisch herstel zorgt echter pas in de loop van 2015 voor minder WW-uitkeringen. In eerste instantie leidt de aantrekkende economie tot een toename van arbeidsproductiviteit, pas later tot meer banen WW-gerechtigden hoger opgeleid en ouder De grote instroom in de WW in 2013 heeft geleid tot een groep WW-gerechtigden met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt; met recente werkervaring en hoger opgeleid. Aangezien vooral de groep jongeren snel de WW-uitkering verlaat door het vinden van werk of het bereiken van de maximale duur van de WW en dit voor ouderen veel minder het geval is, neemt de gemiddelde leeftijd van werkzoekenden met een WW-uitkering toe. Vooral de instroom vanuit de sector zorg & welzijn is toegenomen. Ook bestaat de WW voor een groot deel uit mensen die een administratief beroep hebben uitgeoefend. Afbeelding 3.2. Groningen, juni 2014 WW-uitkeringen naar sector van herkomst Groothandel 4% Vervoer en opslag 5% Onderwijs 5% Overige diensten 4% Horeca 3% Bouwnijverheid 3% Detailhandel 9% Financiële diensten 3% Industrie 14% Openbaar bestuur 1% Landbouw en visserij 1% ICT 1% Zorg en welzijn 18% Uitzendbedrijven 15% Zakelijke diensten 14% Onderwijs Overige diensten Groothandel Bouwnijverheid Horeca Financiële diensten Openbaar bestuur Landbouw en visserij ICT Bron: UWV Instroom WW vooral uit zorg & welzijn en uitzendsector De meeste WW-uitkeringen worden verstrekt aan (ex-)werknemers uit zorg & welzijn, uitzendsector, zakelijke diensten en industrie. Meer dan 60% van alle WW-uitkeringen in Groningen wordt verstrekt aan werknemers uit deze sectoren. De samenstelling van de WW weerspiegelt daarmee in grote lijnen die van de werkgelegenheid in Groningen. Opvallend is het grote aandeel WW-uitkeringen uit de uitzendsector. Dit aandeel is ook groter dan in de meeste andere regio s. De instroom in de WW vanuit de uitzendsector en de uitstroom uit de WW naar werk richting de uitzendsector is veel groter dan de omvang van de uitzendsector in de werkgelegenheid in Groningen. Verder springt de sterke groei vanuit de sector zorg & welzijn in het oog. In het afgelopen jaar nam het aantal WW-uitkeringen uit zorg & welzijn met 30% toe tot De gevolgen van het overheidsbeleid gericht op het terugdringen van de zorgkosten zijn hierin duidelijk merkbaar. Van een grote instroom in de WW vanuit de andere collectieve sectoren openbaar bestuur en onderwijs is echter (nog) geen sprake. De rechtstreekse gevolgen van de economische recessie zijn vooral merkbaar in het grote aandeel WW-uitkeringen uit industrie en zakelijke diensten. Regio in Beeld 2014 Groningen 11

13 Werkzoekende WW er hoger opgeleid en ouder De samenstelling van de groep werkzoekenden met een WW-uitkering is het afgelopen jaar veranderd: ouder, hoger opgeleid en langer werkloos. Hoewel het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar voor alle leeftijdsgroepen toenam, was dit vooral het geval onder 50-plussers. Het aantal 50-plussers met een WW-uitkeringen steeg met tot meer dan 8.000, waardoor hun aandeel in de WW toenam van 40% naar 43%. Hoewel ouderen niet meer dan andere leeftijdsgroepen de WW instromen, slagen zij er moeilijk in weer werk te vinden. Ook een vaak langer uitkeringsrecht zorgt ervoor dat zij gemiddeld langer in de WW blijven. Het aandeel jongeren in de WW is beperkt: zij maken eind juni 2014 slechts 7% uit van het totaal. Jongeren beschikken vaker over een flexibel contract en een kort arbeidsverleden, waarmee hun positie in economisch slechte tijden kwetsbaar is. Jongeren stromen daarom relatief veel de WW-uitkering in, maar stromen ook snel uit door een korter uitkeringsrecht en een grotere kans op het vinden van werk. In absolute aantallen vormt de tussengroep in de leeftijd van 27 tot 50 jaar de grootste groep in de WW met een aandeel van 51%. In vergelijking met andere regio s kent Groningen veel middelbaar opgeleide werkzoekenden (40%) en minder werkzoekenden zonder startkwalificatie (32%). Het aandeel hoger opgeleide werkzoekenden (25%) ligt op het landelijk gemiddelde. Hoewel het aantal WW-uitkeringen voor alle opleidingsniveaus steeg, was dit vooral sterk het geval op hbo-niveau. Het aantal WW-uitkeringen van werkzoekenden zonder startkwalificatie nam minder snel toe. Per saldo is het opleidingsniveau van de werkzoekenden met een WW-uitkering daardoor gestegen. Nog steeds hebben werkzoekenden met een WWuitkering in Groningen (32%) geen startkwalificatie. Zij komen vooral in aanmerking voor vacatures op elementair en lager niveau, veelal in detailhandel, horeca en industrie (zie afbeeldingen ). Werkzoekenden met een WW-uitkering maken in 2014 gemiddeld langer gebruik van hun WW-uitkering dan een jaar geleden. Op het hoogtepunt van de economische recessie in 2012 en 2013 stroomden veel mensen de WW in. Een deel daarvan vooral ouderen slaagt er moeilijk in opnieuw werk te vinden, waardoor vooral het aantal WW-uitkeringen met een verstreken duur tussen een en twee jaar fors is toegenomen (van 18% naar 22%). Voor de meeste WW-uitkeringen (50%) is de verstreken duur echter minder dan een half jaar. Nu de eerste tekenen van economisch herstel zich aandienen, kunnen als eerste werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt hiervan profiteren. Ouderen en werkzoekenden zonder startkwalificatie hebben de moeilijkste positie bij het vinden van werk. Vaak kunnen zij niet voldoen aan de eisen die de werkgever stelt. Ook vindt verdringing plaats als de werkgever een beter gekwalificeerde aanneemt, terwijl dit niet noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie (zie afbeelding 2.5) WW er vooral uit administratie, industrie en verzorging & dienstverlening In steeg vooral de WW onder productiemedewerkers, bouwvakkers en in dienstverlenende beroepen. Het afgelopen jaar concentreerde de stijging zich vooral in medische en verzorgende beroepen in zorg & welzijn en in administratieve beroepen. Afbeelding 3.3 geeft inzicht in het beroep en beroepsniveau van de WW ers. In Groningen zoeken de meeste WW ers werk in economischadministratieve beroepen, in technische & industrieberoepen en in verzorgende & dienstverlenende beroepen. Bijna driekwart staat voor een van deze beroepen ingeschreven. Bij technische & industrieberoepen en verzorgende & dienstverlenende beroepen gaat het in veel gevallen om beroepen op laag niveau, zoals productiemedewerkers, bouwvakkers, interieurverzorgers en winkelpersoneel. WW ers in economisch-administratieve beroepen zoeken vaker werk op middelbaar niveau in beroepen als administratief of commercieel medewerker. Afbeelding 3.3. Groningen, juni 2014 WW-uitkeringen naar beroepsgroep en beroepsniveau Economisch-administratief Technisch en industrie Verzorgend en dienstverlenend Transport Sociaal-cultureel Pedagogisch Medisch en paramedisch Informatica Agrarisch Openbare orde en veiligheid laag middelbaar hoog Bron: UWV Regio in Beeld 2014 Groningen 12

14 Afgezet tegen de ontstane vacatures per beroepsgroep naar beroepsniveau (afbeelding 2.3) valt op dat er voor de grote groep WW ers in technische & industrieberoepen op laag niveau (productiemedewerkers en bouwvakkers) momenteel weinig vacatures zijn. Voor werkzoekenden in hogere technische beroepen en in informaticaberoepen is het vacatureaanbod momenteel gunstiger Uitstroom uit de WW-uitkering: dynamiek aanwezig Hoewel de economische recessie het vinden van werk bemoeilijkt, blijft dynamiek op de arbeidsmarkt aanwezig. Dit blijkt uit de reden voor het beëindigen van de WW-uitkering. Afbeelding 3.4 geeft het verloop hiervan weer. Meer dan de helft (54%) van de WW-uitkeringen in Groningen eindigt met werkhervatting. Dit onderstreept dat er nog steeds redelijke kansen zijn om vanuit de WW-uitkering werk te vinden. Ook in de zeer ruime arbeidsmarkt ontstaan vacatures: vooral door vervangingsvraag. Het aandeel werkhervatting als reden voor het beëindigen van de WW-uitkering is in de afgelopen jaren als gevolg van de economische recessie echter wel afgenomen. Ook het gegroeide aandeel WW-uitkeringen dat eindigt met het bereiken van de maximale duur, maakte de gevolgen van de economische recessie zichtbaar. Nu de economie zich lijkt te herstellen, neemt het aandeel werkhervattingen als reden voor het beëindigen van de WW-uitkering weer toe en neemt het aandeel beëindigingen als gevolg van het bereiken van de maximale uitkeringsduur af. In Groningen spelen echter vooral seizoenpatronen in de werkgelegenheid een rol in de werkhervatting uit de WW, met bijna 60% werkhervatting in het voorjaar en nog geen 40% in de winter. Afbeelding 3.4. Groningen, Reden beëindiging WW-uitkering Bron: UWV Zoals eerder aangegeven verschillen de kansen op uitstroom naar werk en uitstroom vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur tussen de leeftijdscategorieën. Vooral in de leeftijdscategorie jaar slagen werkzoekenden er vaak (58% van de totale uitstroom uit de WW) in om werk te vinden tijdens de uitkeringsperiode. Jongeren tot 27 jaar (43%) en 50-plussers (50%) slagen hierin minder. Bij jongeren heeft dit vooral te maken met een kort uitkeringsrecht. Ouderen slagen er ondanks een relatief lang uitkeringsrecht moeilijk in werk te vinden Ander onbenut arbeidsaanbod Werkzoekenden met een WW-uitkering hebben met hun relatief recent arbeidsverleden vaak een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Het onbenutte arbeidsaanbod bestaat echter ook uit andere groepen werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben voor deelname aan de arbeidsmarkt. Een kort of minder recent arbeidsverleden of arbeidsbeperkingen zorgen voor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van deze mensen valt vanaf 2015 onder de Participatiewet. Box 3.1. Participatiewet Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Nu vallen deze mensen nog onder drie verschillende regelingen (WWB, WSW, Wajong). Doel van de Participatiewet is zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan werk, ook mensen met een arbeidsbeperking. Regio in Beeld 2014 Groningen 13

15 Werkzoekende WWB ers minder hard gestegen dan WW ers Het aantal WWB-uitkeringen in Groningen is het afgelopen jaar met (8,9%) toegenomen tot WWB-uitkeringen in december 2013 (6,3% van de beroepsbevolking). De stijging van de WWB is veel minder dan die van de WW (+23%). Het groeitempo van de WWB neemt echter toe, terwijl dat van de WW afvlakt. Naarmate de recessie langer duurt, groeit het aantal werkzoekenden waarvan de WWuitkering eindigt zonder dat er werk is gevonden. Toch is er geen sprake van een massale doorstroom naar de WWB. De omvang van de WWB in Groningen ligt ver boven het landelijk gemiddelde. In heel Nederland groeide het aantal WWB-uitkeringen in deze periode met 8,6% tot (4,5% van de beroepsbevolking). Afbeelding 3.6 toont de WWB-percentages per gemeente. In Groningen is een tweedeling waarneembaar. De stad Groningen behoort met 10,1% tot de gemeenten met het hoogste WWB-percentage van Nederland. Ook de meeste gemeenten in Noord- en Oost-Groningen (Hoogezand- Sappemeer, Delfzijl, Stadskanaal, Appingedam, Pekela) zitten met percentages rond 7% ver boven het landelijk gemiddelde. De gemeenten rond de stad Groningen (Zuidhorn, Ten Boer, Tynaarlo, Aa en Hunze, Bedum, Haren) hebben met percentages onder de 3% relatief veel minder WWB-uitkeringen. Box 3.2. Wet Werk en Bijstand en Werkloosheidswet De Wet werk en bijstand (WWB) regelt de ondersteuning naar werk en bijstand voor mensen die onvoldoende inkomen of vermogen hebben om in hun bestaan te kunnen voorzien. Daarbij telt ook het inkomen en vermogen van partners mee. Hierbij gaat werk boven uitkering: het doel is dat mensen via de kortste weg naar werk in hun eigen bestaan kunnen voorzien. De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning naar werk. Tot de WWB-populatie behoren over het algemeen mensen zonder werkervaring en mensen die de maximale WW-duur hebben doorlopen. Werkloze werknemers hebben, indien zij ook aan overige voorwaarden voldoen, recht op een WW-uitkering en ondersteuning naar werk. WW ers hebben per definitie werkervaring. Bijna de helft van de WW ers hervat het werken binnen de maximale WW-duur. Afbeelding 3.5. WWB-percentages per gemeente Nederland en Groningen, december 2013 WWB-percentage december % of meer 4% tot 5% 3% tot 4% 2% tot 3% minder dan 2% Eemsmond De Marne Zuidhorn Winsum Loppersum Bedum Ten Boer Menterwolde Appingedam Delfzijl Grootegast Marum Leek Noordenveld Groningen Haren Hoogezand- Sappemeer Tynaarlo Slochteren Veendam Pekela Oldambt Bellingwedde Assen Aa en Hunze Stadskanaal Vlagtwedde Bron: CBS, bewerking UWV Over het algemeen geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt van het grootste deel van de WWB-populatie groter is dan die van de WW-uitkeringsgerechtigden. De WWB-werkzoekende beschikt over het algemeen over een lager opleidingsniveau, heeft een korter arbeidsverleden en oefent een beroep uit waarvoor de kansen op de arbeidsmarkt kleiner zijn. De afbeeldingen 3.6, 3.7 en 3.8 tonen de verschillen tussen de werkzoekenden met een WWB- en met een WW-indicering als het gaat om opleiding, leeftijd en beroep. Regio in Beeld 2014 Groningen 14

16 Afbeelding 3.6. Groningen, juni 2014 Opleidingsniveau werkzoekende WWB en WW WWB 10% WW 27% 23% 35% hoog 59% zonder startkwalificatie 4% 39% Havo/VWO 3% MBO (vanaf niveau 2) hoog (hbo/wo) Bron: UWV Een belangrijk verschil tussen werkzoekende WWB ers en werkzoekende WW ers is het opleidingsniveau. Opvallend is het grote aandeel WWB-werkzoekenden zonder startkwalificatie; in Groningen heeft 59% van de ingeschreven WWB ers een opleiding op maximaal mbo-1 niveau. Het opleidingsniveau van de werkzoekende WW er is veelal hoger (zie ook 3.3.2); 62% heeft een opleiding op minimaal mbo-2 niveau. Afbeelding 3.7. Groningen, juni 2014 Beroep werkzoekende WWB en WW Agrarisch Economisch-administratief Informatica Medisch en paramedisch Openbare orde en veiligheid WWB 33% 2% 15% 2% 2% 1% 6% WW 9% 19% 2% 28% Pedagogisch Sociaal-cultureel Technisch en industrie Transport 8% 29% 2% 25% 7% 2% 3% 1% 3% Te Tr V Verzorgend en dienstverlenend Bron: UWV Wat verder in het oog springt, is het verschil in beroep waarvoor werkzoekende WWB ers en werkzoekende WW ers staan ingeschreven. WWB ers staan veelal ingeschreven voor industrieberoepen en verzorgende en dienstverlenende beroepen, waar de WW zich kenmerkt door veel werkzoekenden in economisch-administratieve beroepen. Afbeelding 3.8. Groningen, juni 2014 Leeftijd werkzoekende WWB en WW WWB 28% 14% WW 7% < >=50 43% 51% < >=50 58% Bron: UWV Een ander opvallend verschil is de leeftijdsopbouw van werkzoekende WWB ers en werkzoekende WW ers. Jongeren zijn sterker vertegenwoordigd in de WWB dan in de WW. Dit heeft te maken met het relatief korte arbeidsverleden, waardoor geen of kortere WW-rechten worden opgebouwd. Het tegenovergestelde geldt voor ouderen, die daardoor sterker vertegenwoordigd zijn in de WW Hoog aandeel werkzoekende Wajongers in Groningen Eind 2013 kende Groningen mensen met een Wajong-uitkering. Met een aandeel van 3,1% van de potentiële beroepsbevolking kent Groningen relatief de meeste Wajongers van Nederland; veel meer dan het landelijk gemiddelde van 2,1%. Met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Bedum, Stadskanaal, Eemsmond en Appingedam elk met een Wajongpercentage boven de 4% - is Groningen met vijf gemeenten vertegenwoordigd in de top 10 van gemeenten met het hoogste aandeel Wajong van Nederland. Regio in Beeld 2014 Groningen 15

17 Box 3.3 Participatiewet, Wajong en baanafspraken Na invoering van de Participatiewet krijgen mensen alleen een Wajong-uitkering wanneer zij op jonge leeftijd volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. UWV is verantwoordelijk voor de betaling van een Wajonguitkering. Wanneer iemand na 1 januari 2015 op jonge leeftijd arbeidsbeperkingen heeft en (mogelijk in de toekomst) over arbeidsvermogen beschikt, is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning naar werk of studie en eventueel bijstand. UWV blijft verantwoordelijk voor ondersteuning naar werk en uitkering van iedereen die voor 1 januari 2015 Wajonger is. Wajongers en bijstandsgerechtigden met een arbeidsbeperking horen tot de doelgroep voor de extra banen voor arbeidsbeperkten. Afbeelding 3.9. Wajong-percentages per gemeente Nederland en Groningen, eind 2013 Percentage uitkeringsgerechtigden Wajong t.o.v. inw oners jaar, eind ,6% of meer 2,8% tot 3,6% 2,2% tot 2,8% 1,6% tot 2,2% 1,0% tot 1,6% minder dan 1,0% De Marne Eemsmond Loppersum Winsum Bedum Zuidhorn Ten Boer Delfzijl Appingedam Slochteren Grootegast Groningen Leek Oldambt Haren Marum Hoogezand- Menterwolde Sappemeer Bellingwedde Noordenveld Tynaarlo Veendam Pekela Assen Aa en Hunze Stadskanaal Vlagtwedde Bron: UWV Het aantal Wajongers groeit nog steeds omdat er meer Wajongers instromen dan dat er uitstromen. Het aantal Wajongers dat uitstroomt is laag, omdat bij Wajongers niet vaak sprake is van herstel. Afbeelding 3.10 geeft kenmerken van de Wajongers: veelal mannen, jong en langdurig in een uitkeringssituatie. Afbeelding Groningen, eind 2013 Kenmerken Wajongers a a nta l a a nde e l Totaal Wajong % Wajong% 3,1% geslacht man % vrouw % leeftijd < % % % % % 65 -aow leeftijd 11 0,1% uitkeringsduur < 5 jaar % >= 5 jaar % Bron: UWV Atlas SV 2013 Afbeelding 3.11 toont voor de periode de mate waarin Wajongers aan het werk zijn. In Groningen werkt 24% van de Wajongers, wat ongeveer overeenkomt met het landelijke beeld. Vanaf 2008 is het aantal werkende Wajongers, ondanks de economische ontwikkelingen, in vrijwel alle arbeidsmarktregio s gegroeid, ook in Groningen. Pas in 2012 daalt het aantal werkende Wajongers; ook steeg het aantal en aandeel werkgevers met een Wajonger in dienst niet langer. De meest logische verklaring hiervoor is de verslechtering van de economische situatie. De dalende werkgelegenheid in deze periode maakte het voor werkgevers lastiger om Wajongers aan te nemen en in dienst te houden. Regio in Beeld 2014 Groningen 16

18 Hierdoor hadden ook Wajongers te maken met minder vraag naar arbeid en meer concurrentie van andere groepen onbenut arbeidsaanbod. Afbeelding Ontwikkeling arbeidsparticipatie Wajongers Nederland en Groningen, % 27% 26% 25% 24% 23% 22% aandeel werkende Wajongers Groningen aantal werkende Wajongers Groningen aandeel werkende Wajongers Nederland Bron: UWV Kenniscentrum Box 3.4 Oude en nieuwe Wajong Mensen die op jonge leeftijd door ziekte of een handicap arbeidsongeschikt zijn of worden, kunnen een beroep doen op de wet Wajong. Als zij voor 1 januari 2010 een Wajonguitkering hebben aangevraagd, vallen zij onder de oude Wajong (owajong). De nieuwe Wajong (nwajong) geldt voor jonggehandicapten die vanaf 1 januari 2010 een Wajonguitkering aanvragen. In de nwajong ligt de nadruk op wat Wajongers wél kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Mensen die in de nwajong komen, kunnen in drie regelingen terechtkomen: de werkregeling, de studieregeling en de uitkeringsregeling. Wajongers hebben al voordat ze de arbeidsmarkt opgaan een arbeidsbeperking. Voor sommige Wajongers is een betaalde baan nooit haalbaar vanwege de ernst van hun beperkingen, maar voor een deel is dat met de nodige inspanningen zeker wel mogelijk. De meeste werkende Wajongers verdienen minder dan het minimumloon en hebben recht op een aanvullende Wajong-uitkering. Wajongers werken zowel bij reguliere werkgevers als in of via de Sociale Werkvoorziening. Om werk bij een reguliere werkgever mogelijk te maken, zijn veel inspanningen en investeringen nodig. Werk voor Wajongers bij een reguliere werkgever is veelal geen regulier werk, maar aangepast werk in een reguliere setting met veel ondersteuning en begeleiding. Arbeidsbeperkten worden op basis van een diagnose ingedeeld in categorieën. In Groningen heeft 65% een ontwikkelingsstoornis, 20% een psychiatrisch ziektebeeld en 16% een somatisch ziektebeeld. Daarbij dient opgemerkt te worden dat veel arbeidsbeperkten meer dan één ziektebeeld gediagnosticeerd krijgen. Ook uit onderzoek van het UMCG komt een beeld naar voren van de Wajongers als een kwetsbare groep met arbeidsmogelijkheden en een grote motivatie om te werken: lichamelijk goed gezond, maar met beperkingen op mentaal-psychisch vlak. Er is vaak sprake van een lage opleiding (45% vanuit speciaalen praktijkonderwijs), multiproblematiek, beperkt zelfinzicht en een sociale context (laag opgeleide ouders, zwak sociaal netwerk), wat arbeidsparticipatie in de weg staat. Regio in Beeld 2014 Groningen 17

19 4. Op termijn kansen voor werkzoekenden 4.1. Zeer ruime arbeidsmarkt in Groningen Hoewel het aantal vacatures in het eerste halfjaar van 2014 is toegenomen, blijft de arbeidsmarkt in Groningen aan het eind van 2014 zeer ruim. Afbeelding 4.1 geeft voor de verschillende sectoren van de economie in Groningen een beeld van de spanning op de arbeidsmarkt; de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal kortdurend werkzoekenden. Afbeelding 4.1. Spanning naar beroepsgroep Nederland en Groningen, tweede kwartaal 2014 Totaal Informatica Medisch en paramedisch Openbare orde en veiligheid Economisch-administratief Pedagogisch Verzorgend en dienstverlenend Technisch en industrie Agrarisch Transpo Sociaal-c Technisc Verzorge Pedagog Econom Openbar Medisch Informat Totaal Sociaal-cultureel Transport Agrarisch 0zeer ruim0,5 ruim 1 gemiddeld 1,5 krap 2 zeer krap 2,5 Groningen Nederland Bron: UWV Uit de afbeelding blijkt dat in 2014 voor vrijwel alle beroepsgroepen in Groningen de arbeidsmarkt zeer ruim is. Alleen voor informaticaberoepen en voor economische, technische en medische beroepen op wetenschappelijk niveau is er sprake van een iets minder ruime arbeidsmarktsituatie. Deze beroepen zijn geschikt voor werkzoekenden met een opleiding op hoog niveau. De ICT-sector is in Groningen verder geen toonaangevende sector. Voor vrijwel alle economisch-administratieve beroepen, technische & industrieberoepen en verzorgende & dienstverlenende beroepen geldt een zeer ruime arbeidsmarkt. Dit zijn de beroepen die sterk vertegenwoordigd zijn onder werkzoekenden in de WW, WWB en Wajong in Groningen. Een ruime arbeidsmarkt beperkt de kansen voor werkzoekenden op het vinden van werk. Andere regio s kennen een minder ruime arbeidsmarkt. Zo is er in 2014 een krappe arbeidsmarkt voor ICT-beroepen in Utrecht, Haaglanden en Amsterdam Kansrijke beroepen voor werkzoekenden Ondanks de hoge werkloosheid en het geringe aantal vacatures zijn er ook bedrijven die moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Op middelbaar niveau geldt de krappe arbeidsmarkt vrijwel uitsluitend voor technische beroepen, of beroepen met een belangrijke technische component (bijvoorbeeld verkoopberoepen in de technische groothandel). Vaak is er ook een duidelijke link met het kunnen beheersen van computergestuurde technieken. Er is krapte in enkele uitvoerende technische functies (monteurs, cnc-verspaners, lassers). Daarnaast is er krapte bij technisch kaderpersoneel ( technici ): tekenaars, calculators, werkvoorbereiders. Voor deze laatste beroepen is mbo-4 het minimumniveau, in toenemende mate wordt gezocht naar hbo ers. Ook op hoger en wetenschappelijk niveau gaat het vaak om technische functies, maar nu zijn er ook andere segmenten waarin krapte lijkt te bestaan: ICT-beroepen, wijkverpleegkundigen, bepaalde medisch specialisten en financieel specialisten. In het onderwijs lijken vooral problemen te bestaan met het aantrekken van docenten voor specifieke vakken. In het onderwijs kan het lastig zijn om eerstegraads docenten aan te trekken. Regio in Beeld 2014 Groningen 18

20 4.3. Op termijn uitstroommogelijkheden Het prille economische herstel zorgt halverwege 2014 voor een lichte toename van de spanning op de arbeidsmarkt. Op het moment dat de economie blijvend aantrekt en de vergrijzing (uiteindelijk) leidt tot het vertrek van vakervaren personeel, kunnen knelpunten ontstaan in de beschikbaarheid van personeel. Vaak is de instroom uit het onderwijs onvoldoende om in deze vervangingsvraag te kunnen voorzien. Rekening houdend met onder andere de vergrijzing, schoolkeuze en instroom van jongeren op de arbeidsmarkt, schetst het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) de arbeidsmarktperspectieven tot 2018 per beroepsgroep. Ook conjunctuurgevoeligheid, ontwikkelingen binnen de sector en uitwijkmogelijkheden spelen hierbij een rol. Afbeelding 4.2 geeft een beeld van de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt op dit moment en op middellange termijn. De omvang van de bol geeft een beeld van het aantal WW-werkzoekenden in een bepaalde beroepsgroep. De horizontale as geeft een indicatie van de kansen van werkzoekenden op de huidige arbeidsmarkt; de as toont de spanningsindicator. Links van de as is er sprake van een ruime arbeidsmarkt; rechts van de as is de arbeidsmarkt krap. De verticale as geeft een indicatie van de kansen van werkzoekenden op middellange termijn; de as toont verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers in 2018 voor de verschillende beroepsgroepen (ROA). Boven de as is er sprake van grote knelpunten voor werkgevers (en goede perspectieven voor werkzoekenden); daaronder is er sprake van geringe knelpunten voor werkgevers (en minder goede perspectieven voor werkzoekenden). Afbeelding 4.2. Kansen voor werkzoekenden Groningen, tweede kwartaal 2014 Medische en Paramedische beroepen grote verwachte knelpunten voor werkgevers Technische en industrieberoepen Pedagogische beroepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Agrarische beroepen ruime arbeidsmarkt Transport beroepen Economischadministratieve beroepen krappe arbeidsmarkt Openbare orde- en veiligheidsberoepen Informatica beroepen Sociaal-culturele beroepen geringe verwachte knelpunten voor werkgevers Bron: UWV, ROA De toekomstige arbeidsmarktsituatie (2018) biedt meer kansen voor werkzoekenden. Op lager niveau komt in de metaal een behoorlijke vervangingsvraag op gang vanwege de vergrijzing, maar veel hangt hier af van het aantrekken van de economie. Elders, bijvoorbeeld in logistieke functies, is het ontstaan van knelpunten mede afhankelijk van de mate waarin werkgevers kunnen beschikken over andere groepen werknemers (bijvoorbeeld moe-landers). Op middelbaar niveau gaat het ook vaak om technische functies. Baanopeningen worden voornamelijk veroorzaakt door vervangingsvraag. Het gevraagde opleidingsniveau verschuift hier geleidelijk naar de hogere mbo-niveaus; naar mbo-niveau 3 en zelfs niveau 4 of hbo. Dat komt door de steeds verdergaande automatisering en innovatie, waardoor er minder mensen voor het gewone werk nodig zijn en juist meer mensen die hele processen kunnen overzien en die kunnen omgaan met de modernste technieken. Regio in Beeld 2014 Groningen 19

21 Ook op hoger en wetenschappelijk niveau gaat het in veel gevallen om technische functies, maar hier ontstaat ook in andere vakgebieden de komende jaren krapte: financieel, medisch, onderwijs. Meer dan in het middelbare en lagere segment zien we hier bij sommige functies ook een behoorlijke uitbreidingsvraag. Zo groeit de vraag naar hbo ers en wo ers in sommige technische beroepen vanwege de voortgaande innovatie. Overigens gaat het bij de toekomstige krapteberoepen nog steeds om specifieke technische functies. Er lijkt dus ook de komende jaren geen sprake van een generiek tekort aan technici. Voor bovenstaande beroepen staan in Groningen weinig werkzoekenden geregistreerd. Ook voor verzorgende & dienstverlenende, technische & industrieberoepen en pedagogische beroepen zijn de toekomstperspectieven echter vrij goed. Een groot deel van de werkzoekenden staat ingeschreven voor een van deze beroepsgroepen. Het gaat hier dan om beroepen als weg- en waterbouwkundigen, ziekenverzorgenden, monteurs, installateurs, verkopers en leraren. Van alle WW-gerechtigden staat 27% ingeschreven voor een beroep met goede toekomstperspectieven. Dit biedt kansen op het vinden van werk op middellange termijn. Geringe toekomstperspectieven bieden economisch-administratieve beroepen, zoals administratief en commercieel medewerkers, en sociaal-culturele beroepen. Afbeelding 4.3. Groningen, Perspectief op werk naar opleiding MBO groen MBO techniek MBO sociaal-cultureel MBO gezondheidszorg MBO economie MBO totaal HBO onderwijs HBO sociaal-cultureel HBO techniek HBO paramedisch HBO economie HBO totaal WO totaal 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% verwachte baanopeningen verwachte instroom schoolverlaters Bron: ROA Naast de toekomstperspectieven per beroepsgroep, brengt het ROA eveneens de toekomstperspectieven per onderwijscategorie in kaart. Deze worden afgeleid van de confrontatie tussen de verwachte baanopeningen als gevolg van uitbreidingsvraag en vervangingsvraag en de verwachte instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. In afbeelding 4.3 zijn de verwachte baanopeningen en de verwachte instroom van schoolverlaters uitgedrukt in percentages van de werkgelegenheid in de betreffende sectoren. De perspectieven van een opleidingscategorie zijn goed als de baanopeningen groter zijn dan de instroom van schoolverlaters. De toekomstperspectieven verschillen aanzienlijk tussen de verschillende opleidingscategorieën. In Groningen overtreffen voor de opleidingen mbo-techniek, mbo-gezondheidszorg en hbo-onderwijs de baanopeningen de instroom van schoolverlaters en zijn de toekomstperspectieven goed. Dit is vooral het gevolg van een grote vervangingsvraag. Voor sociaal-culturele, economische en paramedische studierichtingen zijn de toekomstperspectieven matig tot slecht omdat de instroom van schoolverlaters veel groter is dan de verwachte baanopeningen. De verwachte tekorten voor de technische studierichtingen lijken de komende jaren mee te vallen. De oproep om vooral technische studies te volgen lijkt zijn vruchten af te werpen in de vorm van een groeiend aantal schoolverlaters. Verder is, als gevolg van de beperkte economische groei en verdergaande automatisering, ook in de techniek van uitbreidingsvraag vrijwel geen sprake. Ten slotte is de vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing in de techniek lager dan eerdere prognoses aangaven, door het verhogen van de pensioenleeftijd. Overigens is het beeld binnen de technische opleidingscategorieën genuanceerd. De verwachte tekorten variëren van zeer groot voor elektrotechniek en werktuigbouwkunde tot vrijwel geen voor bouwkunde en grafische techniek. Regio in Beeld 2014 Groningen 20

Regio in Beeld 2014. Drenthe

Regio in Beeld 2014. Drenthe Regio in Beeld 2014 Drenthe Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan de ene kant zijn er duidelijke signalen die wijzen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Groningen Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Groningen groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Amersfoort

Regio in Beeld 2014. Amersfoort Regio in Beeld 2014 Amersfoort Inleiding Het aantal werklozen op de arbeidsmarkt is ten gevolge van de economische recessie sinds 2008 sterk gestegen. Naar verwachting zal de toename van het aantal werklozen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Midden-Gelderland

Regio in Beeld 2014. Midden-Gelderland Regio in Beeld 2014 Midden-Gelderland Inleiding Deze Regio in Beeld van UWV schetst de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Naast een beschrijving van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, september 2017 Klantcontact biedt kansen voor WW ers In september neemt de WW in Groningen verder af. Door de aanhoudende economisch groei verliezen minder mensen hun

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Holland Rijnland

Regio in Beeld 2014. Holland Rijnland Regio in Beeld 2014 Holland Rijnland Inleiding In tijden van crisis is het van belang om te weten waar zich werkgelegenheidsmogelijkheden aandienen. Deze regionale beschrijving geeft daarom inzicht in

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Midden-Utrecht

Regio in Beeld 2014. Midden-Utrecht Regio in Beeld 2014 Midden-Utrecht Inleiding Het aantal werklozen op de arbeidsmarkt is ten gevolge van de economische recessie sinds 2008 sterk gestegen. Naar verwachting gaat de toename van het aantal

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Haaglanden UWV WERKBEDRIJF

Regio in Beeld 2014. Haaglanden UWV WERKBEDRIJF Regio in Beeld 2014 Haaglanden UWV WERKBEDRIJF Inleiding Een van de taken van UWV is transparantie bieden op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor de vraagzijde (banen en vacatures) als voor de aanbodzijde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, april 2017 Verdere afname WW in Groningen In april nam de WW in Groningen af tot 15.134 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Groningen

Regio in Beeld 2015. Groningen Regio in Beeld 2015 Groningen Regio in Beeld 2015 Groningen 1 Inleiding Het gaat steeds beter met de economie. Ook in Groningen groeit de economie, hoewel minder hard dan elders in Nederland. Dit jaar

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2016 Mei 2016 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2016: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Friesland

Regio in Beeld 2014. Friesland Regio in Beeld 2014 Friesland Inleiding UWV wil met het uitbrengen van Regio in Beeld Friesland een actueel overzicht geven van de huidige en toekomstige stand van zaken op de arbeidsmarkt. In deze versie

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

De Raadsinformatiebrief gegevens WW en WWB vaststellen en doorzenden naar de raad.

De Raadsinformatiebrief gegevens WW en WWB vaststellen en doorzenden naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: G. Kraaijkamp Tel nr: 0620094919 Nummer: 15A.00018 Datum: 8 januari 2015 Team: Onderwijs Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Gooi en Vechtstreek

Regio in Beeld 2014. Gooi en Vechtstreek Regio in Beeld 2014 Gooi en Vechtstreek Inleiding Het aantal werklozen op de arbeidsmarkt is ten gevolge van de economische recessie sinds 2008 sterk gestegen. Naar verwachting zal de toename van het aantal

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Flevoland

Regio in Beeld 2015. Flevoland Regio in Beeld 2015 Flevoland Regio in Beeld 2015 Flevoland 1 Inleiding De economie groeit weer. Nederland is uit de crisis waar het jarenlang ingezeten heeft. Ook de regio Flevoland profiteert hiervan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Amersfoort

Regio in Beeld 2015. Amersfoort Regio in Beeld 2015 Amersfoort Regio in Beeld 2015 Amersfoort 1 Inleiding De economie groeit weer. Nederland is uit de crisis waar het jarenlang ingezeten heeft. Ook de regio Amersfoort profiteert hiervan

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Haaglanden

Regio in Beeld 2015. Haaglanden Regio in Beeld 2015 Haaglanden Regio in Beeld 2015 Haaglanden 1 Inleiding Voor u ligt de nieuwste editie van Regio in Beeld Haaglanden. Uitgebreider dan voorheen. Dat mag ook, gezien de uitdagingen op

Nadere informatie

15R RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00015

15R RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00015 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00015 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 13 januari 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Participatie, Werk & Inkomen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Friesland

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Friesland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Friesland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Friesland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Noord-Holland Noord

Regio in Beeld 2015. Noord-Holland Noord Regio in Beeld 2015 Noord-Holland Noord Regio in Beeld 2015 Noord-Holland Noord 1 Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent.

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen Regionale Arbeidsmarktschets Groningen Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Groningen MANAGEMENTSAMENVATTING Het herstel na de recessie wordt de komende jaren zichtbaar in een bescheiden stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Groot Amsterdam

Regio in Beeld 2015. Groot Amsterdam Regio in Beeld 2015 Groot Amsterdam Regio in Beeld 2015 Groot Amsterdam 1 Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan de

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. IJsselvechtstreek

Regio in Beeld 2015. IJsselvechtstreek Regio in Beeld 2015 IJsselvechtstreek Regio in Beeld 2015 IJsselvechtstreek 1 Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Drechtsteden

Regio in Beeld 2015. Drechtsteden Regio in Beeld 2015 Drechtsteden Regio in Beeld 2015 Drechtsteden 1 Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan de ene kant

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regionale arbeidsmarktschets 2012 Arbeidsmarktregio Vanaf 2014 herstel van arbeidsmarkt Regionale arbeidsmarktschets MANAGEMENTSAMENVATTING In de arbeidsmarktregio groeit het aantal banen licht, ontstaan

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Holland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Holland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden Samenvatting Regio in beeld 2016 Drechtsteden Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Drechtsteden groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Gooi en Vechtstreek

Regio in Beeld 2015. Gooi en Vechtstreek Regio in Beeld 2015 Gooi en Vechtstreek Regio in Beeld 2015 Gooi en Vechtstreek 1 Inleiding De economie groeit weer. Nederland is uit de crisis waar het jarenlang ingezeten heeft. Ook regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Midden-Brabant

Regio in Beeld 2015. Midden-Brabant Regio in Beeld 2015 Midden-Brabant Regio in Beeld 2015 Midden-Brabant 1 Inleiding Ondanks het herstel van de economie staan regionale arbeidsmarktpartijen voor de opgave om het - in de economische recessie

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Holland Rijnland

Regio in Beeld 2015. Holland Rijnland Regio in Beeld 2015 Holland Rijnland Regio in Beeld 2015 Holland Rijnland 1 Voorwoord De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarktregio Holland Rijnland twee verschillende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Samenvatting Regio in Beeld

Samenvatting Regio in Beeld Samenvatting Regio in Beeld Amersfoort Oktober 2017 Een arbeidsmarkt in verandering De Nederlandse arbeidsmarkt verandert: de werkgelegenheid blijft toenemen, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Rijnmond

Regio in Beeld 2015. Rijnmond Regio in Beeld 2015 Rijnmond Regio in Beeld 2015 Rijnmond 1 Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan de ene kant een herstel

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Midden-Utrecht

Regio in Beeld 2015. Midden-Utrecht Regio in Beeld 2015 Midden-Utrecht Regio in Beeld 2015 Midden-Utrecht 1 Inleiding De economie groeit weer. Nederland is uit de crisis waar het jarenlang ingezeten heeft. Ook de regio Midden-Utrecht profiteert

Nadere informatie

Regio in Beeld 2015. Midden-Gelderland

Regio in Beeld 2015. Midden-Gelderland Regio in Beeld 2015 Midden-Gelderland Regio in Beeld 2015 Midden-Gelderland 1 Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie