Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9"

Transcriptie

1

2 2

3 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen 22 Programma 5. Educatie 25 Programma 6. Sport, Recreatie en Landschap 28 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 31 Programma 8. Inkomen en Werkgelegenheid 36 Programma 9. Milieu 39 Programma 10. Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving 43 Programma 11. Dekkingsmiddelen 50 Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Lokale lasten en heffingen Verbonden Partijen Kapitaalgoederen Financiering Grondbeleid 79 Jaarrekening 82 Overzicht van baten en lasten 83 Balans 84 Toelichting op de balans 87 Toelichting op overzicht baten en lasten Begrotingsrechtmatigheid Wet normering topinkomens Incidentele Baten en Lasten Single information, single audit 107 Vaststelling 112 Restantkredieten 114 Controle verklaring 122

4 4 Inleiding Aanbieding Hierbij wordt de Programmarekening over het jaar 2014 aangeboden. Voor de gemeente Bunnik was 2014 een jaar waarin belangrijke en ingewikkelde processen zijn afgerond en belangrijke besluiten zijn genomen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de samenvatting van de Programmarekening (de flyer). De Programmarekening Deze Programmarekening bestaat enerzijds uit het beleidsmatig verslag (de tekstuele verantwoording) en anderzijds de financiële verantwoording zoals balans, rekening van baten en lasten, paragrafen en toelichtende staten over het afgelopen begrotingsjaar. Naast de verantwoording over het jaar 2014 wordt op enkele onderdelen ingegaan op de huidige (economische) situatie en verwachtingen, zoals in de paragraaf Grondbeleid. Indeling Programmarekening In het kader van de verantwoording wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op de volgende drie vragen: - Wat hebben we bereikt? - Wat hebben we daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost? De eerste twee onderdelen zijn te zien als het beleidsmatig jaarverslag. Het laatste onderdeel is de financiële verantwoording. Per programma wordt aangegeven wat het bestaande beleid is bij dat programma. Daarna wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen om dat beleid uit te voeren. Hier wordt meer specifiek aandacht besteed aan de voortgang van de ontwikkelingen die in de begroting zijn vermeld. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bij de begroting geraamde bedragen en de werkelijke lasten en baten. Bij afwijkingen groter dan op productniveau tussen de raming en de werkelijke lasten/baten wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven hoe die afwijking is ontstaan. In de kolom begroting na wijziging zijn de begrotingscijfers vermeld inclusief de Nota van Actualisatie, de 1 e en 2 e Bestuursrapportage en enkele begrotingswijzigingen die voortvloeiden uit afzonderlijke besluiten van de gemeenteraad. Naast bovenstaande verantwoording is een zevental paragrafen voorgeschreven, te weten: a. Bedrijfsvoering b. Weerstandsvermogen c. Lokale lasten en heffingen d. Verbonden partijen e. Kapitaalgoederen f. Financiering g. Grondbeleid

5 5 Financieel resultaat Het financieel resultaat van de jaarrekening bedraagt positief. Dit resultaat is inclusief een (verplichte) winstneming van uit het grondexploitatiecomplex Rijneiland, een (verplichte) winstneming van op de Delteijk en een opwaardering van de marktwaarde Odijk-West van Dit betekent dat de normale bedrijfsvoering sluit met een positief resultaat van inclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves (d.w.z. resultaat na bestemming). Analyse van het financieel resultaat in hoofdlijnen In de analyseparagraaf worden de belangrijkste oorzaken die leiden tot het positieve resultaat van aangegeven. De belangrijkste oorzaken > worden hieronder vermeld. Deze zijn incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken van het resultaat zijn: progr. Verklaring resultaat : V 1 pensioenen wethouders N salaris wethouders V lagere doorbelasting kostenplaatsen V meer uren burgerzaken N 2 kapitaallasten brandweer V gemeenschappelijke regeling VRU V minder kostendekkende uren APV V drank en horeca V 3 kap lasten salto A V straatreiniging V 5 voorziening Barbaraschool V 7 eigen bijdrage hulp bij het huishouden V 8 bijstandsuitkeringen V 9 lagere bijdrage ODRU V 10 hogere bijdrage ODRU N planontwikkeling N kapitaallasten basisregistraties V strookjes snippergroen V 11 treasury N uitbetaling GZO V algemene uitkering V reserve reiniging V meer bespaarde rente V stelpost onvoorzien V vrijval reserve coll programma V vrijval bufferreserve V overig V Saldo jaarrekening normale bedrijfsvoering V winstneming grondexploitatie Rijneiland V winstneming grondexploitatie Delteijk V lagere verliesneming Odijk west V Resultaat rekening V Toelichtingen belangrijkste oorzaken resultaat > Pensioenen en salarissen wethouders nadelig De voorziening pensioenen wethouders is naar aanleiding van de nieuwe berekeningen bijgeraamd. Dit is mede het gevolg van de bestuurswisseling. Daarnaast zijn de salarissen van burgemeester en wethou-

6 6 ders lager dan begroot. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de fornatiegrootte van het nieuwe college. Lagere doorbelasting kostenplaatsen voordelig Op de kostenplaats bedrijfsvoering is een voordeel te zien zodat er een lagere doorbelasting plaatsvindt. Dit betreffen onder andere de lagere kapitaallasten investeringen RID, lagere werving en selectie kosten, minder inhuur derden en lagere kosten loopbaanbudget. Kapitaallasten voordelig De kapitaallasten van de brandweer, salto A12 en basisregistraties zijn lager. Dit komt, omdat de brandweerkazerne Werkhoven later is opgeleverd dan gepland en de renovatie brandweer Bunnik later is gestart. Daarnaast is er onderuitputting op de kapitaallasten in verband met latere besluitvorming rondom Salto A12 2 e fase. Tot slot is er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten Basisregistratie objecten, omdat de basisregistraties nog niet volledig zijn geïmplementeerd. Voorziening Barbaraschool voordelig De voorziening Barbaraschool is vrij komen te vallen wegens de wet decentralisatie buitenonderhoud die aangeeft dat de scholen nu zelf voor buitenonderhoud moeten zorgdragen. Eigen bijdrage hulp bij het huishouden voordelig Vanaf 1 januari 2013 wordt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wmo rekening gehouden met het vermogen. Dit leidt tot meer inkomsten vanuit de eigen bijdrage. Bijstandsuitkeringen voordelig De administratieve ontschotting (interne verrekening binnen gemeenschappelijke regeling) van het inkomensdeel tussen de vijf RDWI-gemeenten werkt voor Bunnik financieel gunstig uit. Financiering (treasury) nadelig Er zijn hogere lasten op de kostenplaats kapitaallasten. Deze bestaan voornamelijk uit hogere rentetoerekening aan de algemene reserve. Dus in plaats dat dit bedrag in de exploitatie komt gaat het naar de algemene reserve. Daarnaast zijn er hogere rentelasten geweest in verband met het aantrekken van een nieuwe lening. Algemene Uitkering voordelig De berekening van de algemene uitkering op begrotingsbasis is gebaseerd op de septembercirculaire. Naar aanleiding van de decembercirculaire is de algemene uitkering nog aangepast. Daarnaast zijn er nog bedragen ontvangen als nacalculatie 2012 en Dit levert een voordeel op van Vrijval reserves reiniging, collegeprogramma en bufferreserve voordelig In 2014 is er van de reserve reiniging, collegeprogramma en bufferreserve een totaalbedrag van vrij komen te vallen. Conform nota financieel beleid valt het bedrag van de reserve reiniging boven de vrij ten gunste van de exploitatie. In de reserve collegeprogramma stond nog een bedrag van Dit betrof het oude collegeprogramma dat afgerond is. En met betrekking tot de bufferreserve is een bedrag van komen vrij te vallen aangezien het risico zich niet meer voordoet. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Overige verschillen Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar de betreffende programma s. Grondexploitaties Er is een verplichte winstneming op Rijneiland en een verplichte winstneming op Delteijk genomen. De marktwaarde van Odijk-West is in verband met het lichte herstel van de economie positief bijgesteld. Dit leidt tot een lagere afwaardering waardoor de voorziening gedeeltelijk vrijvalt.

7 7 Resultaat voor en na bestemming Bij de bepaling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het rekeningresultaat voor en na bestemming. Bij het resultaat vóór bestemming worden alle mutaties in bestemmingsreserves die van invloed zijn geëlimineerd. Bij het resultaat na bestemming wordt wel rekening gehouden met die mutaties. Voor bestemming komt het saldo op voordelig. De exploitatierekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van (zie recapitulatie baten en lasten). Hieronder is het verschil van toegelicht. Mutaties reserves verwerkt in het rekeningresultaat 2014 (x 1.000): Algemene reserves Toevoegingen aan algemene reserves 866,4 Onttrekkingen aan algemene reserves 4.667,4 Bestemmingsreserves Toevoegingen aan bestemmingsreserves 7.789,8 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 4.605, , ,3-616,7 Budgetoverheveling 2014 naar 2015 Allereerst dient de gemeenteraad nog formeel in te stemmen met de overheveling van budgetten 2014 naar Deze overhevelingen zijn al in het resultaat verwerkt. Bij overheveling gaat het om budgetten die de gemeenteraad in 2014 heeft gevoteerd voor de uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn nog niet of niet volledig uitgevoerd en daardoor resteren nog bepaalde budgetten. Om tot volledige uitvoering van deze activiteiten te komen, zijn de resterende budgetten wel nodig. Hiervoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het betreft de activiteiten/budgetten zoals in onderstaande tabel zijn aangegeven. Overhevelingen incidenteel budget 2014 naar 2015 Inzet buurtsportcoaches Het nieuwe werken Opleidingen Juridische ondersteuning Vervanging bewegwijzering Strategische agenda Implementatie zorgnet RMN afvalstoffenbeleidsplan Bommenregeling Totaal overhevelingen Toelichting op de overhevelingen groter of gelijk aan : Inzet Buurtsportcoaches Het budget voor de inzet buurtsportcoaches 2014 is in januari 2015 uitbetaald. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar Het nieuwe werken/bunnikse Manier van Werken (BMW) Het budget opleiding binnen project BMW is nog maar voor een klein gedeelte gebruikt. Het gaat om de opleidingskosten en de begeleiding van management en coördinatoren tijdens de opstart van het project. Het restant van het budget is nodig om na de fysieke afronding van het project in te zetten voor opleiding en begeleiding van het personeel en management in de nieuwe werkwijze. Opleidingen Van zowel het centrale als de decentrale opleidingsbudgetten hebben in verband met andere prioriteiten een aantal opleidingen niet gevolgd kunnen worden. Dit zal in 2015 alsnog gebeuren.

8 8 Juridische ondersteuning Er is juridisch advies ingewonnen. Dit loopt nog door in Restant van het budget overhevelen naar Bommenregeling Voor het opruimen van explosieven binnen het project Fort Vechten heeft de gemeente Bunnik een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. Dit bedrag moet nog worden overgemaakt aan project Fort Vechten. Vandaar dat dit bedrag overgeheveld moet worden. Voorstel bestemming financieel resultaat Indien wordt ingestemd met voorstaande budgetoverheveling wordt voorgesteld een storting aan de algemene reserve van te doen. Ontwikkeling algemene reserve De stand van de algemene reserve per 31 december 2014 bedraagt 4,0 miljoen (exclusief de buffer ten behoeve van risico s van 1,2 miljoen). Met de storting van het rekeningresultaat 2014 stijgt de algemene reserve met 2,1 miljoen tot 6,1 miljoen. De komende jaren (2015 en 2016) zal naar verwachting uitsluitend het resterende positieve resultaat uit de ontwikkeling van het grondexploitatiecomplex Rijneiland, totaal 0,7 miljoen, aan deze reserve kunnen worden toegevoegd. Hieronder is grafisch het verloop van de algemene reserve over de periode tot en met weergegeven Saldo per = 4,0 + 2,1 = 6,1 Saldo per = 6,1 + 0,3 (Rijneiland) = 6,4 Saldo per = 6,4 + 0,4 (Rijneiland) = 6,8 Saldo per = 6,8 Bunnik in Balans Eind 2011 heeft de gemeenteraad een bezuinigingspakket vastgesteld ter hoogte van in 2012, oplopend naar in was het derde jaar waarin bezuinigingsmaatregelen voorbereid en/of geïmplementeerd werden. De taakstelling voor dat jaar was De geplande bezuinigingen zijn in 2014 succesvol doorgevoerd en de (veelal in de jaren daarvoor genomen) besluiten hebben geleid tot een realisatie van De realisatie wijkt positief af van de taakstelling voor Dat komt vooral doordat een aantal bezuinigingen hoger is uitgevallen dan ingeschat was en doordat een aantal bezuinigingen eerder gerealiseerd kon worden.

9 9 De Programma s

10 10 Programma: 1. Burger en Bestuur Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening 2. Bestuurskrachtige (lokale) overheid 3. Versterken van de gemeente 4. Door actief te communiceren met interne en externe doel- en publieksgroepen de beeld- en meningvorming over de gemeente Bunnik positief beïnvloeden Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Samenwerking Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van het kabinet Rutte-II om de WGR+ op te heffen. Al in 2012 was sprake van het voornemen tot afschaffing van de WGR+, waardoor reeds in een vroegtijdig stadium afspraken zijn gemaakt tussen BRU en provincie Utrecht. Daarom zijn per 1 januari 2015 alle verkeer- en vervoerstaken, inclusief mensen en middelen, van het BRU naar de provincie Utrecht overgegaan. Het BRU bestaat nog steeds, in de vorm van een gewone gemeenschappelijke regeling. In U10-verband (de BRU-gemeenten en Woerden) wordt bekeken op welke gebieden samenwerking wenselijk is en hoe die samenwerking vorm moet krijgen. In de eerste helft van 2015 wordt besloten over de toekomstige samenwerking en daarmee over de status van het BRU en/of de U10. Strategische agenda Het in 2012 uitgevoerde Bestuurskrachtonderzoek (BKO) bevestigde het voornemen van het vorige college de Toekomstvisie 2004 te actualiseren. De gemeenteraad heeft het initiatief genomen voor het vervolgtraject, door een regiegroep te formeren. Daarin zijn gemeenteraad, college en organisatie allen vertegenwoordigd. Het vervolgtraject moet leiden tot een zogenoemde Strategische Agenda. Daartoe is een scenariostudie uitgevoerd. Begin 2014 zijn de resultaten van de scenariostudie gepresenteerd. Na de verkiezingen van maart 2014 heeft de regiegroep een nieuwe samenstelling gekregen. Deze regiegroep in nieuwe samenstelling heeft besloten dat het college een eerste concept voor de Strategische Agenda zal opstellen. Bestuurswisseling Tot de bestuurswisseling van maart 2014 heeft de gemeente Bunnik gewerkt aan de hand van het Collegeprogramma , Partner van de samenleving. Uit de evaluatie van dit collegeprogramma is gebleken dat vrijwel alle doelen zijn gehaald, terwijl de gemeente ook nog eens relatief onverwacht de drie grote decentralisatie-opgaven te verwerken kreeg. Daarmee is de uitvoering van het collegeprogramma succesvol te noemen. In maart 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit betekent dat de gemeenteraad een nieuwe samenstelling heeft gekregen, coalitieonderhandelingen hebben plaatsgevonden, een coalitieakkoord is opgesteld en dat er raadsleden en wethouders afscheid

11 11 hebben genomen en nieuwe zijn benoemd. Daarnaast hebben de nieuwe raads- en collegeleden een introductieprogramma doorlopen. Na het aantreden van het nieuwe college op 24 april 2014 is gewerkt aan de nieuwe Collegeagenda : Binden en Bewegen. Daarmee wordt het coalitieakkoord Zorgzekerheid en Realisme nader ingevuld. De keuze voor een collegeagenda in plaats van een collegeprogramma illustreert de wens van het college een nieuwe bestuursstijl te hanteren, omdat het meer ruimte biedt dan een de voorgaande collegeprogramma s. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Burger en Bestuur weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2014 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Jaartal Herziening Legesverordening Strategische Agenda Collegeprogramma Toelichting De legesverordening 2015 is in december 2014 herzien. In 2014 is een volgende stap gezet met de strategische ontwikkeling In 2014 is een collegeagenda opgesteld. Collegeprogramma Nieuw beleid vanuit de Kadernota Intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van groot belang voor de gemeente Bunnik. Dit wordt onderschreven in het bestuurskrachtonderzoek en de Collegeagenda De gemeente Bunnik werkt in diverse verbanden samen (BRU, U10, RDWI en meerdere samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen). De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist vormen de meest frequent voorkomende partners. Introductie nieuwe raad De nieuwe gemeenteraad is wegwijs gemaakt in dit huis. Hiervoor heeft de griffie in collegiale samenwerking met de organisatie een programma gepresenteerd direct na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad. Het budget van is hiervoor beschikbaar gesteld. Het restant van het budget uit 2014 wordt overgeheveld naar 2015 en ingezet voor het traject overheidsparticipatie. Opleiding college nieuw verkiezingsjaar In het verkiezingsjaar 2014 zijn extra kosten gemaakt in verband met training van het nieuwe college.

12 12 Overige Ontwikkelingen BghU Begin 2014 heeft de gemeente Bunnik de intentie tot samenwerking met de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) uitgesproken. De BghU is een Gemeenschappelijke Regeling, die samenwerking op het gebied van belastingen en belastinginningen beoogt. Uitgangspunten voor deze samenwerking zijn: kostenbesparing, continuïteit en kwaliteit. In 2014 heeft verder onderzoek naar deze samenwerking plaatsgevonden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze samenwerking voor de gemeente Bunnik een verstandige keuze is. In dat kader heeft de gemeenteraad op 18 september 2014 besloten om tot samenwerking op het gebied van belastingen en belastinginningen over te gaan. Deze samenwerking bestaat uit het hoogheemraadschap Utrecht en de gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Met deze samenwerking hebben de (Buitengewone) Ondernemingsraad en (Bijzonder) Georganiseerd Overleg ingestemd. Voor de medewerkers belastingen en belastinginningen, totaal 3 medewerkers, betekende dit dat zij vanaf 1 januari 2015 werkzaam zijn bij de BghU. Wijziging Paspoortwet Op 13 februari 2014 is de legesverordening 2014 aangepast in verband met wijzigingen in de Paspoortwet per 9 maart Met de wijziging van deze wet is de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar en zijn er nieuwe maximumtarieven gaan gelden. Voor personen tot achttien jaar is de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op vijf jaar. Verkiezingen In 2014 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden, de verkiezing van de gemeenteraad en de verkiezing van het Europees Parlement.

13 13 Wat heeft het gekost? Programma 01 Burger en Bestuur Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 7.641, , ,8 93,9- - Bestuursorganen 622,2 653,8 877,9 224,1- - Bestuurlijke samenwerking 66,2 66,2 67,0 0,8- - Bestuursondersteuning 94,7 99,7 86,4 13,3 - Bestuursinstrumenten Burgerzaken 637,2 663,5 721,4 57,9- - Dienstverlening 6.220, , ,1 175,6 Baten 260,4 291,2 311,3 20,1- - Bestuursorganen 10,0 10,0 15,3 5,3- - Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Bestuursinstrumenten Burgerzaken 250,4 281,2 296,0 14,8- - Dienstverlening Saldo lasten en baten 7.380, , ,5-73,8- De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten) Bestuursorganen 224,1 Nadeel De voorziening pensioenen wethouders en de voorziening wachtgelden voormalig wethouders zijn naar aanleiding van de nieuwe berekeningen bijgeraamd. Dit is een nadeel van De bijraming voorziening wachtgelden wordt gedekt uit de bufferreserves aangezien deze als risico was opgenomen voor een bedrag van Het bedrag voor de voorziening pensioenen van heeft een negatief effect op de exploitatie N De salarissen van burgemeester en wethouders zijn lager dan begroot. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de formatiegrootte van het nieuwe college. Dit is een voordeel van V Overig N Totaal N Burgerzaken 57,9 Nadeel Met betrekking tot de burgerlijke stand zijn meer uren gemaakt. Er zijn meer huwelijken afgesloten en de huwelijksvoltrekking op andere locaties hebben meer tijd gekost (meer afstemmingsmomenten in de beginfase). Door meer huwelijken zijn er ook meer leges ontvangen. De meeropbrengst daarvan is al verwerkt bij de 2 e Bestuursrapportage Tot slot zijn abusievelijk improductieve uren op dit product geschreven en deze zijn de belangrijkste oorzaak van de overschrijding. Overigens leidt dit tot minder lasten op programma 1 product dienstverlening N Er zijn meer uren besteed aan de werkzaamheden verbonden aan de rijbewijzen. Dit betreffen de veranderingen voor rijbewijzen in het beroepsgoederenvervoer en de verandering van de leeftijd voor de medische keuring voor ouderen en de publicaties hierover N Overig N Totaal N

14 14 Dienstverlening Voordeel Op de kostenplaats bedrijfsvoering is een voordeel te zien zodat er een lagere doorbelasting plaatsvindt. Dit betreft onder andere de lagere kapitaallasten investeringen RID, lagere werving en selectie kosten, minder inhuur derden en lagere kosten loopbaanbudget V Voor de Bunnikse kwaliteit was een bedrag van beschikbaar gesteld dit was voor de communicatie en training procesbegeleider. Hiervoor zijn uiteindelijk lagere kosten geweest. Het restant is niet meer nodig. Dit is een voordeel van Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de algemene reserve (zie programma 11) V Overig V Totaal V

15 15 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 2. Voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar (brandweer) 3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (crisisbestrijding) Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Lokaal veiligheidsbeleid In 2013 is een nieuw integraal veiligheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Uit het veiligheidsplan volgt een actieplan. Voor 2014 zijn de afgesproken acties uitgevoerd. Drank- en horecawet In 2013 is het beleid inzake het toezicht op de Drank- en Horecawet vastgesteld door de gemeenteraad. Als uitvloeisel hiervan zijn afspraken gemaakt met alle betrokkene, commercieel en para commercieel, over drank en jongeren, sluitingstijden, het toezicht en de vergunningverlening. De afspraken worden in 2015 geëvalueerd. Veiligheidshuis In de begroting is aangegeven dat de regie en de financiering van de veiligheidshuizen veranderd. Gebleken is dat er voor de gemeente Bunnik geen extra kosten aan verbonden zijn. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Openbare orde en Veiligheid weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2014 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Evenementbeleid 2008 Jaartal Herziening Regionaal crisisbeheersingsplan 2014 Toelichting Herziening van dit beleid is in 2014 niet mogelijk gebleken. De planning is nu in In 2014 is het Regionaal crisisbeheersingsplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRU. Collegeprogramma Naast de voorgenomen beleidsontwikkelingen op bestaand beleid zijn geen activiteiten voor 2014 op grond van het Collegeprogramma benoemd.

16 16 Nieuw beleid vanuit de Kadernota Overige Ontwikkelingen Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing In 2014 is de organisatie van de crisisbeheersing veranderd en verbeterd. De professionalisering van de belangrijkste functies heeft plaatsgevonden. Er zijn nu poolen van medewerkers gevormd om de ondersteuning aan alle gemeenten binnen het VRU gebied te kunnen ondersteunen. De gemeenten zelf geven ondersteuning middels de eigen crisisorganisatie en faciliteren om de calamiteit heen. Ook de gemeentelijke crisisorganisatie is in 2014 aangepast aan de nieuwe regionale structuur. In het kader van de crisisbeheersing is in 2014 gestart met een intensieve samenwerking met de gemeente Zeist. Ook op dit punt is voor de gemeente Bunnik de ondersteuning verbeterd en versterkt. Er is nu sprake van continue bereikbaarheid van de OOV-er. Het geheel is gerealiseerd binnen het bestaande budget. Renovatie en nieuwbouw brandweerkazernes De Brandweerkazernes Bunnik en Werkhoven voldoen niet aan arbonormen en veiligheidsrichtlijnen. In 2014 is de kazerne van Werkhoven aangepast aan de arbo-normen en veiligheidsrichtlijnen. Deze is op 13 december officieel in gebruik genomen. Voor de brandweerkazerne voor Bunnik is in 2014 de sloop en verbouw inmiddels aanbesteed. In 2015 zal deze worden opgeleverd. Op dit programma hebben zich geen overige ontwikkelingen voorgedaan. Programma 02 Openbare orde en veiligheid Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 1.218, , ,6 259,2 - Openbare orde 257,2 331,4 153,7 177,7 - Brandweer 957,4 985,4 907,6 77,7 - Rampenbestrijding 4,0 4,0 0,3 3,8 Baten 27,5 27,5 38,8 11,3- - Openbare orde 23,0 23,0 34,2 11,2- - Brandweer 4,5 4,5 4,6 0,1- - Rampenbestrijding Saldo lasten en baten 1.191, , ,8-270,5

17 17 De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen lasten Openbare orde 177,7 Voordeel Bij de berekening van de ambtelijke kosten op openbare orde is het tijdschrijven als uitgangspunt gehanteerd. Vanwege inhuur (APV) en detachering (openbare orde en veiligheid) is door deze medewerkers geen tijd geschreven. Hierdoor is een voordeel ontstaan op dit onderdeel. Tegenover dit voordeel staan de kosten voor inhuur en detachering. Deze zijn verantwoord op programma 1 product dienstverlening. Het verschil heeft dus geen invloed op het financieel resultaat V Het beleid voor de naleving drank- en horecawet is minder breed uitgevoerd als gepland V Voor project Fort Vechten is in de meicirculaire een aanvullende bijdrage toegekend voor het opsporen en opruimen van explosieven. Dit budget wordt overgemaakt aan Fort Vechten. Middels reserve budgetoverheveling verantwoord op programma V Overig V Totaal: V Brandweer 77,7 Voordeel Lagere kapitaallasten; De brandweerkazerne Werkhoven is later opgeleverd dan gepland. Hierdoor is de periode van afschrijving en renteberekening korter als verwacht V Lagere kapitaallasten; bij het krediet van de renovatie brandweer Bunnik is de start van de werkzaamheden vertraagd. Hierdoor zijn de beschikbaar gestelde kapitaallasten niet gebruikt V In 2014 is een afrekening Veiligheidsregio Utrecht gekomen over boekjaar Deze afrekening was niet in de begroting 2014 was opgenomen V Overig 600 V Totaal: V

18 18 Programma: 3. Verkeer en Vervoer Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Instandhouden en verbeteren van de bereikbaarheid en levensvatbaarheid van de gemeente 2. Een verkeersveilige en verkeersluwe gemeente Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Wegennota In 2014 heeft een evaluatie van de wegennota 2009 plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de kwaliteit van het huidige wegenbestand dusdanig is dat de dotatie in het wegenfonds met kan worden terug gebracht tot een bedrag van jaarlijks. De gemeenteraad is daarover via een informatienota op de hoogte gesteld. In 2014 is aan de volgende wegen (groot) onderhoud uitgevoerd: Grotelaan, Fietspad Singel, Schaderwijkerweg, Fietspad (Kerkepad) Bunnik, Tureluurweg, van Zijldreef en de Zeisterweg te Odijk. Aan bestrating is onderhoud uitgevoerd: Vletweide (trotttoir), Achterdijk en Marsdijk (bermen). Integrale Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) Het is van belang dat de gemeente beschikt over een actueel verkeersbeleid. Het huidige IVVP is in 2002 vastgesteld en is aan een update toe. In 2014 is een nieuw verkeersbeleidsplan opgesteld dat echter nog niet aan de raad kon worden aangeboden. De actuele ontwikkelingen rondom de N411 en het nog uitblijven van eindresultaten in het verkeersproject Gebiedsaanpak Bunnik Houten A12 dat door de provincie wordt getrokken, waren hier debet aan. Verbindingsweg Houten-A12 (N421) De aanleg van de provinciale verbindingsweg tussen Houten en de A12 is in 2014 ver gevorderd. De oplevering staat gepland voor april Fietsmaatregelen Fietsfilevrij Houten De Bilt In 2014 is het project Fietsfilevrij, de fietssnelweg Houten- De Bilt opgeleverd. De keuze van het noordelijk van de A12 gelegen fietspad tracédeel werd in begin 2014 gemaakt en is vervolgens in 2014 in uitvoering genomen. De aanleg van het gehele tracé kon daarmee worden afgerond. Het project wordt volledig gefinancierd door het Rijk en het BRU. Het college streeft ernaar om de fietsbrug, onderdeel van dit fietstracé, in samenwerking met externe partijen in de toekomst te verbeteren. Project gebiedsaanpak Bunnik-Houten-A12 In 2013 is, als vervolg op de resultaten van de gebiedsgerichte studie, een samenwerkingsproject gestart waarin naast de provincie Utrecht, de gemeenten Houten en Bunnik participeren. De twee hoofddoelstellingen van dit project zijn de oostelijke verbinding van Houten naar de A12 en een autoluw buitengebied. Hierbij worden alle mobiliteitsprojecten in en rondom het buitengebied gelegen tussen Houten, Bunnik

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid Jaarstukken 214 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 2 Bestuur en organisatie 6 Kerngegevens 9 Jaarverslag 11 Programmaverantwoording 12 Programma Bestuur en veiligheid 14 Programma Dienstverlening 19 Programma

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie