Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9"

Transcriptie

1

2 2

3 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen 22 Programma 5. Educatie 25 Programma 6. Sport, Recreatie en Landschap 28 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 31 Programma 8. Inkomen en Werkgelegenheid 36 Programma 9. Milieu 39 Programma 10. Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving 43 Programma 11. Dekkingsmiddelen 50 Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Lokale lasten en heffingen Verbonden Partijen Kapitaalgoederen Financiering Grondbeleid 79 Jaarrekening 82 Overzicht van baten en lasten 83 Balans 84 Toelichting op de balans 87 Toelichting op overzicht baten en lasten Begrotingsrechtmatigheid Wet normering topinkomens Incidentele Baten en Lasten Single information, single audit 107 Vaststelling 112 Restantkredieten 114 Controle verklaring 122

4 4 Inleiding Aanbieding Hierbij wordt de Programmarekening over het jaar 2014 aangeboden. Voor de gemeente Bunnik was 2014 een jaar waarin belangrijke en ingewikkelde processen zijn afgerond en belangrijke besluiten zijn genomen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de samenvatting van de Programmarekening (de flyer). De Programmarekening Deze Programmarekening bestaat enerzijds uit het beleidsmatig verslag (de tekstuele verantwoording) en anderzijds de financiële verantwoording zoals balans, rekening van baten en lasten, paragrafen en toelichtende staten over het afgelopen begrotingsjaar. Naast de verantwoording over het jaar 2014 wordt op enkele onderdelen ingegaan op de huidige (economische) situatie en verwachtingen, zoals in de paragraaf Grondbeleid. Indeling Programmarekening In het kader van de verantwoording wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op de volgende drie vragen: - Wat hebben we bereikt? - Wat hebben we daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost? De eerste twee onderdelen zijn te zien als het beleidsmatig jaarverslag. Het laatste onderdeel is de financiële verantwoording. Per programma wordt aangegeven wat het bestaande beleid is bij dat programma. Daarna wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen om dat beleid uit te voeren. Hier wordt meer specifiek aandacht besteed aan de voortgang van de ontwikkelingen die in de begroting zijn vermeld. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bij de begroting geraamde bedragen en de werkelijke lasten en baten. Bij afwijkingen groter dan op productniveau tussen de raming en de werkelijke lasten/baten wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven hoe die afwijking is ontstaan. In de kolom begroting na wijziging zijn de begrotingscijfers vermeld inclusief de Nota van Actualisatie, de 1 e en 2 e Bestuursrapportage en enkele begrotingswijzigingen die voortvloeiden uit afzonderlijke besluiten van de gemeenteraad. Naast bovenstaande verantwoording is een zevental paragrafen voorgeschreven, te weten: a. Bedrijfsvoering b. Weerstandsvermogen c. Lokale lasten en heffingen d. Verbonden partijen e. Kapitaalgoederen f. Financiering g. Grondbeleid

5 5 Financieel resultaat Het financieel resultaat van de jaarrekening bedraagt positief. Dit resultaat is inclusief een (verplichte) winstneming van uit het grondexploitatiecomplex Rijneiland, een (verplichte) winstneming van op de Delteijk en een opwaardering van de marktwaarde Odijk-West van Dit betekent dat de normale bedrijfsvoering sluit met een positief resultaat van inclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves (d.w.z. resultaat na bestemming). Analyse van het financieel resultaat in hoofdlijnen In de analyseparagraaf worden de belangrijkste oorzaken die leiden tot het positieve resultaat van aangegeven. De belangrijkste oorzaken > worden hieronder vermeld. Deze zijn incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken van het resultaat zijn: progr. Verklaring resultaat : V 1 pensioenen wethouders N salaris wethouders V lagere doorbelasting kostenplaatsen V meer uren burgerzaken N 2 kapitaallasten brandweer V gemeenschappelijke regeling VRU V minder kostendekkende uren APV V drank en horeca V 3 kap lasten salto A V straatreiniging V 5 voorziening Barbaraschool V 7 eigen bijdrage hulp bij het huishouden V 8 bijstandsuitkeringen V 9 lagere bijdrage ODRU V 10 hogere bijdrage ODRU N planontwikkeling N kapitaallasten basisregistraties V strookjes snippergroen V 11 treasury N uitbetaling GZO V algemene uitkering V reserve reiniging V meer bespaarde rente V stelpost onvoorzien V vrijval reserve coll programma V vrijval bufferreserve V overig V Saldo jaarrekening normale bedrijfsvoering V winstneming grondexploitatie Rijneiland V winstneming grondexploitatie Delteijk V lagere verliesneming Odijk west V Resultaat rekening V Toelichtingen belangrijkste oorzaken resultaat > Pensioenen en salarissen wethouders nadelig De voorziening pensioenen wethouders is naar aanleiding van de nieuwe berekeningen bijgeraamd. Dit is mede het gevolg van de bestuurswisseling. Daarnaast zijn de salarissen van burgemeester en wethou-

6 6 ders lager dan begroot. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de fornatiegrootte van het nieuwe college. Lagere doorbelasting kostenplaatsen voordelig Op de kostenplaats bedrijfsvoering is een voordeel te zien zodat er een lagere doorbelasting plaatsvindt. Dit betreffen onder andere de lagere kapitaallasten investeringen RID, lagere werving en selectie kosten, minder inhuur derden en lagere kosten loopbaanbudget. Kapitaallasten voordelig De kapitaallasten van de brandweer, salto A12 en basisregistraties zijn lager. Dit komt, omdat de brandweerkazerne Werkhoven later is opgeleverd dan gepland en de renovatie brandweer Bunnik later is gestart. Daarnaast is er onderuitputting op de kapitaallasten in verband met latere besluitvorming rondom Salto A12 2 e fase. Tot slot is er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten Basisregistratie objecten, omdat de basisregistraties nog niet volledig zijn geïmplementeerd. Voorziening Barbaraschool voordelig De voorziening Barbaraschool is vrij komen te vallen wegens de wet decentralisatie buitenonderhoud die aangeeft dat de scholen nu zelf voor buitenonderhoud moeten zorgdragen. Eigen bijdrage hulp bij het huishouden voordelig Vanaf 1 januari 2013 wordt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wmo rekening gehouden met het vermogen. Dit leidt tot meer inkomsten vanuit de eigen bijdrage. Bijstandsuitkeringen voordelig De administratieve ontschotting (interne verrekening binnen gemeenschappelijke regeling) van het inkomensdeel tussen de vijf RDWI-gemeenten werkt voor Bunnik financieel gunstig uit. Financiering (treasury) nadelig Er zijn hogere lasten op de kostenplaats kapitaallasten. Deze bestaan voornamelijk uit hogere rentetoerekening aan de algemene reserve. Dus in plaats dat dit bedrag in de exploitatie komt gaat het naar de algemene reserve. Daarnaast zijn er hogere rentelasten geweest in verband met het aantrekken van een nieuwe lening. Algemene Uitkering voordelig De berekening van de algemene uitkering op begrotingsbasis is gebaseerd op de septembercirculaire. Naar aanleiding van de decembercirculaire is de algemene uitkering nog aangepast. Daarnaast zijn er nog bedragen ontvangen als nacalculatie 2012 en Dit levert een voordeel op van Vrijval reserves reiniging, collegeprogramma en bufferreserve voordelig In 2014 is er van de reserve reiniging, collegeprogramma en bufferreserve een totaalbedrag van vrij komen te vallen. Conform nota financieel beleid valt het bedrag van de reserve reiniging boven de vrij ten gunste van de exploitatie. In de reserve collegeprogramma stond nog een bedrag van Dit betrof het oude collegeprogramma dat afgerond is. En met betrekking tot de bufferreserve is een bedrag van komen vrij te vallen aangezien het risico zich niet meer voordoet. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Overige verschillen Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar de betreffende programma s. Grondexploitaties Er is een verplichte winstneming op Rijneiland en een verplichte winstneming op Delteijk genomen. De marktwaarde van Odijk-West is in verband met het lichte herstel van de economie positief bijgesteld. Dit leidt tot een lagere afwaardering waardoor de voorziening gedeeltelijk vrijvalt.

7 7 Resultaat voor en na bestemming Bij de bepaling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het rekeningresultaat voor en na bestemming. Bij het resultaat vóór bestemming worden alle mutaties in bestemmingsreserves die van invloed zijn geëlimineerd. Bij het resultaat na bestemming wordt wel rekening gehouden met die mutaties. Voor bestemming komt het saldo op voordelig. De exploitatierekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van (zie recapitulatie baten en lasten). Hieronder is het verschil van toegelicht. Mutaties reserves verwerkt in het rekeningresultaat 2014 (x 1.000): Algemene reserves Toevoegingen aan algemene reserves 866,4 Onttrekkingen aan algemene reserves 4.667,4 Bestemmingsreserves Toevoegingen aan bestemmingsreserves 7.789,8 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 4.605, , ,3-616,7 Budgetoverheveling 2014 naar 2015 Allereerst dient de gemeenteraad nog formeel in te stemmen met de overheveling van budgetten 2014 naar Deze overhevelingen zijn al in het resultaat verwerkt. Bij overheveling gaat het om budgetten die de gemeenteraad in 2014 heeft gevoteerd voor de uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn nog niet of niet volledig uitgevoerd en daardoor resteren nog bepaalde budgetten. Om tot volledige uitvoering van deze activiteiten te komen, zijn de resterende budgetten wel nodig. Hiervoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het betreft de activiteiten/budgetten zoals in onderstaande tabel zijn aangegeven. Overhevelingen incidenteel budget 2014 naar 2015 Inzet buurtsportcoaches Het nieuwe werken Opleidingen Juridische ondersteuning Vervanging bewegwijzering Strategische agenda Implementatie zorgnet RMN afvalstoffenbeleidsplan Bommenregeling Totaal overhevelingen Toelichting op de overhevelingen groter of gelijk aan : Inzet Buurtsportcoaches Het budget voor de inzet buurtsportcoaches 2014 is in januari 2015 uitbetaald. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar Het nieuwe werken/bunnikse Manier van Werken (BMW) Het budget opleiding binnen project BMW is nog maar voor een klein gedeelte gebruikt. Het gaat om de opleidingskosten en de begeleiding van management en coördinatoren tijdens de opstart van het project. Het restant van het budget is nodig om na de fysieke afronding van het project in te zetten voor opleiding en begeleiding van het personeel en management in de nieuwe werkwijze. Opleidingen Van zowel het centrale als de decentrale opleidingsbudgetten hebben in verband met andere prioriteiten een aantal opleidingen niet gevolgd kunnen worden. Dit zal in 2015 alsnog gebeuren.

8 8 Juridische ondersteuning Er is juridisch advies ingewonnen. Dit loopt nog door in Restant van het budget overhevelen naar Bommenregeling Voor het opruimen van explosieven binnen het project Fort Vechten heeft de gemeente Bunnik een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. Dit bedrag moet nog worden overgemaakt aan project Fort Vechten. Vandaar dat dit bedrag overgeheveld moet worden. Voorstel bestemming financieel resultaat Indien wordt ingestemd met voorstaande budgetoverheveling wordt voorgesteld een storting aan de algemene reserve van te doen. Ontwikkeling algemene reserve De stand van de algemene reserve per 31 december 2014 bedraagt 4,0 miljoen (exclusief de buffer ten behoeve van risico s van 1,2 miljoen). Met de storting van het rekeningresultaat 2014 stijgt de algemene reserve met 2,1 miljoen tot 6,1 miljoen. De komende jaren (2015 en 2016) zal naar verwachting uitsluitend het resterende positieve resultaat uit de ontwikkeling van het grondexploitatiecomplex Rijneiland, totaal 0,7 miljoen, aan deze reserve kunnen worden toegevoegd. Hieronder is grafisch het verloop van de algemene reserve over de periode tot en met weergegeven Saldo per = 4,0 + 2,1 = 6,1 Saldo per = 6,1 + 0,3 (Rijneiland) = 6,4 Saldo per = 6,4 + 0,4 (Rijneiland) = 6,8 Saldo per = 6,8 Bunnik in Balans Eind 2011 heeft de gemeenteraad een bezuinigingspakket vastgesteld ter hoogte van in 2012, oplopend naar in was het derde jaar waarin bezuinigingsmaatregelen voorbereid en/of geïmplementeerd werden. De taakstelling voor dat jaar was De geplande bezuinigingen zijn in 2014 succesvol doorgevoerd en de (veelal in de jaren daarvoor genomen) besluiten hebben geleid tot een realisatie van De realisatie wijkt positief af van de taakstelling voor Dat komt vooral doordat een aantal bezuinigingen hoger is uitgevallen dan ingeschat was en doordat een aantal bezuinigingen eerder gerealiseerd kon worden.

9 9 De Programma s

10 10 Programma: 1. Burger en Bestuur Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening 2. Bestuurskrachtige (lokale) overheid 3. Versterken van de gemeente 4. Door actief te communiceren met interne en externe doel- en publieksgroepen de beeld- en meningvorming over de gemeente Bunnik positief beïnvloeden Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Samenwerking Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van het kabinet Rutte-II om de WGR+ op te heffen. Al in 2012 was sprake van het voornemen tot afschaffing van de WGR+, waardoor reeds in een vroegtijdig stadium afspraken zijn gemaakt tussen BRU en provincie Utrecht. Daarom zijn per 1 januari 2015 alle verkeer- en vervoerstaken, inclusief mensen en middelen, van het BRU naar de provincie Utrecht overgegaan. Het BRU bestaat nog steeds, in de vorm van een gewone gemeenschappelijke regeling. In U10-verband (de BRU-gemeenten en Woerden) wordt bekeken op welke gebieden samenwerking wenselijk is en hoe die samenwerking vorm moet krijgen. In de eerste helft van 2015 wordt besloten over de toekomstige samenwerking en daarmee over de status van het BRU en/of de U10. Strategische agenda Het in 2012 uitgevoerde Bestuurskrachtonderzoek (BKO) bevestigde het voornemen van het vorige college de Toekomstvisie 2004 te actualiseren. De gemeenteraad heeft het initiatief genomen voor het vervolgtraject, door een regiegroep te formeren. Daarin zijn gemeenteraad, college en organisatie allen vertegenwoordigd. Het vervolgtraject moet leiden tot een zogenoemde Strategische Agenda. Daartoe is een scenariostudie uitgevoerd. Begin 2014 zijn de resultaten van de scenariostudie gepresenteerd. Na de verkiezingen van maart 2014 heeft de regiegroep een nieuwe samenstelling gekregen. Deze regiegroep in nieuwe samenstelling heeft besloten dat het college een eerste concept voor de Strategische Agenda zal opstellen. Bestuurswisseling Tot de bestuurswisseling van maart 2014 heeft de gemeente Bunnik gewerkt aan de hand van het Collegeprogramma , Partner van de samenleving. Uit de evaluatie van dit collegeprogramma is gebleken dat vrijwel alle doelen zijn gehaald, terwijl de gemeente ook nog eens relatief onverwacht de drie grote decentralisatie-opgaven te verwerken kreeg. Daarmee is de uitvoering van het collegeprogramma succesvol te noemen. In maart 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit betekent dat de gemeenteraad een nieuwe samenstelling heeft gekregen, coalitieonderhandelingen hebben plaatsgevonden, een coalitieakkoord is opgesteld en dat er raadsleden en wethouders afscheid

11 11 hebben genomen en nieuwe zijn benoemd. Daarnaast hebben de nieuwe raads- en collegeleden een introductieprogramma doorlopen. Na het aantreden van het nieuwe college op 24 april 2014 is gewerkt aan de nieuwe Collegeagenda : Binden en Bewegen. Daarmee wordt het coalitieakkoord Zorgzekerheid en Realisme nader ingevuld. De keuze voor een collegeagenda in plaats van een collegeprogramma illustreert de wens van het college een nieuwe bestuursstijl te hanteren, omdat het meer ruimte biedt dan een de voorgaande collegeprogramma s. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Burger en Bestuur weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2014 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Jaartal Herziening Legesverordening Strategische Agenda Collegeprogramma Toelichting De legesverordening 2015 is in december 2014 herzien. In 2014 is een volgende stap gezet met de strategische ontwikkeling In 2014 is een collegeagenda opgesteld. Collegeprogramma Nieuw beleid vanuit de Kadernota Intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van groot belang voor de gemeente Bunnik. Dit wordt onderschreven in het bestuurskrachtonderzoek en de Collegeagenda De gemeente Bunnik werkt in diverse verbanden samen (BRU, U10, RDWI en meerdere samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen). De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist vormen de meest frequent voorkomende partners. Introductie nieuwe raad De nieuwe gemeenteraad is wegwijs gemaakt in dit huis. Hiervoor heeft de griffie in collegiale samenwerking met de organisatie een programma gepresenteerd direct na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad. Het budget van is hiervoor beschikbaar gesteld. Het restant van het budget uit 2014 wordt overgeheveld naar 2015 en ingezet voor het traject overheidsparticipatie. Opleiding college nieuw verkiezingsjaar In het verkiezingsjaar 2014 zijn extra kosten gemaakt in verband met training van het nieuwe college.

12 12 Overige Ontwikkelingen BghU Begin 2014 heeft de gemeente Bunnik de intentie tot samenwerking met de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) uitgesproken. De BghU is een Gemeenschappelijke Regeling, die samenwerking op het gebied van belastingen en belastinginningen beoogt. Uitgangspunten voor deze samenwerking zijn: kostenbesparing, continuïteit en kwaliteit. In 2014 heeft verder onderzoek naar deze samenwerking plaatsgevonden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze samenwerking voor de gemeente Bunnik een verstandige keuze is. In dat kader heeft de gemeenteraad op 18 september 2014 besloten om tot samenwerking op het gebied van belastingen en belastinginningen over te gaan. Deze samenwerking bestaat uit het hoogheemraadschap Utrecht en de gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Met deze samenwerking hebben de (Buitengewone) Ondernemingsraad en (Bijzonder) Georganiseerd Overleg ingestemd. Voor de medewerkers belastingen en belastinginningen, totaal 3 medewerkers, betekende dit dat zij vanaf 1 januari 2015 werkzaam zijn bij de BghU. Wijziging Paspoortwet Op 13 februari 2014 is de legesverordening 2014 aangepast in verband met wijzigingen in de Paspoortwet per 9 maart Met de wijziging van deze wet is de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar en zijn er nieuwe maximumtarieven gaan gelden. Voor personen tot achttien jaar is de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op vijf jaar. Verkiezingen In 2014 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden, de verkiezing van de gemeenteraad en de verkiezing van het Europees Parlement.

13 13 Wat heeft het gekost? Programma 01 Burger en Bestuur Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 7.641, , ,8 93,9- - Bestuursorganen 622,2 653,8 877,9 224,1- - Bestuurlijke samenwerking 66,2 66,2 67,0 0,8- - Bestuursondersteuning 94,7 99,7 86,4 13,3 - Bestuursinstrumenten Burgerzaken 637,2 663,5 721,4 57,9- - Dienstverlening 6.220, , ,1 175,6 Baten 260,4 291,2 311,3 20,1- - Bestuursorganen 10,0 10,0 15,3 5,3- - Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Bestuursinstrumenten Burgerzaken 250,4 281,2 296,0 14,8- - Dienstverlening Saldo lasten en baten 7.380, , ,5-73,8- De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten) Bestuursorganen 224,1 Nadeel De voorziening pensioenen wethouders en de voorziening wachtgelden voormalig wethouders zijn naar aanleiding van de nieuwe berekeningen bijgeraamd. Dit is een nadeel van De bijraming voorziening wachtgelden wordt gedekt uit de bufferreserves aangezien deze als risico was opgenomen voor een bedrag van Het bedrag voor de voorziening pensioenen van heeft een negatief effect op de exploitatie N De salarissen van burgemeester en wethouders zijn lager dan begroot. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de formatiegrootte van het nieuwe college. Dit is een voordeel van V Overig N Totaal N Burgerzaken 57,9 Nadeel Met betrekking tot de burgerlijke stand zijn meer uren gemaakt. Er zijn meer huwelijken afgesloten en de huwelijksvoltrekking op andere locaties hebben meer tijd gekost (meer afstemmingsmomenten in de beginfase). Door meer huwelijken zijn er ook meer leges ontvangen. De meeropbrengst daarvan is al verwerkt bij de 2 e Bestuursrapportage Tot slot zijn abusievelijk improductieve uren op dit product geschreven en deze zijn de belangrijkste oorzaak van de overschrijding. Overigens leidt dit tot minder lasten op programma 1 product dienstverlening N Er zijn meer uren besteed aan de werkzaamheden verbonden aan de rijbewijzen. Dit betreffen de veranderingen voor rijbewijzen in het beroepsgoederenvervoer en de verandering van de leeftijd voor de medische keuring voor ouderen en de publicaties hierover N Overig N Totaal N

14 14 Dienstverlening Voordeel Op de kostenplaats bedrijfsvoering is een voordeel te zien zodat er een lagere doorbelasting plaatsvindt. Dit betreft onder andere de lagere kapitaallasten investeringen RID, lagere werving en selectie kosten, minder inhuur derden en lagere kosten loopbaanbudget V Voor de Bunnikse kwaliteit was een bedrag van beschikbaar gesteld dit was voor de communicatie en training procesbegeleider. Hiervoor zijn uiteindelijk lagere kosten geweest. Het restant is niet meer nodig. Dit is een voordeel van Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de algemene reserve (zie programma 11) V Overig V Totaal V

15 15 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 2. Voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar (brandweer) 3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (crisisbestrijding) Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Lokaal veiligheidsbeleid In 2013 is een nieuw integraal veiligheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Uit het veiligheidsplan volgt een actieplan. Voor 2014 zijn de afgesproken acties uitgevoerd. Drank- en horecawet In 2013 is het beleid inzake het toezicht op de Drank- en Horecawet vastgesteld door de gemeenteraad. Als uitvloeisel hiervan zijn afspraken gemaakt met alle betrokkene, commercieel en para commercieel, over drank en jongeren, sluitingstijden, het toezicht en de vergunningverlening. De afspraken worden in 2015 geëvalueerd. Veiligheidshuis In de begroting is aangegeven dat de regie en de financiering van de veiligheidshuizen veranderd. Gebleken is dat er voor de gemeente Bunnik geen extra kosten aan verbonden zijn. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Openbare orde en Veiligheid weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2014 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Evenementbeleid 2008 Jaartal Herziening Regionaal crisisbeheersingsplan 2014 Toelichting Herziening van dit beleid is in 2014 niet mogelijk gebleken. De planning is nu in In 2014 is het Regionaal crisisbeheersingsplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRU. Collegeprogramma Naast de voorgenomen beleidsontwikkelingen op bestaand beleid zijn geen activiteiten voor 2014 op grond van het Collegeprogramma benoemd.

16 16 Nieuw beleid vanuit de Kadernota Overige Ontwikkelingen Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing In 2014 is de organisatie van de crisisbeheersing veranderd en verbeterd. De professionalisering van de belangrijkste functies heeft plaatsgevonden. Er zijn nu poolen van medewerkers gevormd om de ondersteuning aan alle gemeenten binnen het VRU gebied te kunnen ondersteunen. De gemeenten zelf geven ondersteuning middels de eigen crisisorganisatie en faciliteren om de calamiteit heen. Ook de gemeentelijke crisisorganisatie is in 2014 aangepast aan de nieuwe regionale structuur. In het kader van de crisisbeheersing is in 2014 gestart met een intensieve samenwerking met de gemeente Zeist. Ook op dit punt is voor de gemeente Bunnik de ondersteuning verbeterd en versterkt. Er is nu sprake van continue bereikbaarheid van de OOV-er. Het geheel is gerealiseerd binnen het bestaande budget. Renovatie en nieuwbouw brandweerkazernes De Brandweerkazernes Bunnik en Werkhoven voldoen niet aan arbonormen en veiligheidsrichtlijnen. In 2014 is de kazerne van Werkhoven aangepast aan de arbo-normen en veiligheidsrichtlijnen. Deze is op 13 december officieel in gebruik genomen. Voor de brandweerkazerne voor Bunnik is in 2014 de sloop en verbouw inmiddels aanbesteed. In 2015 zal deze worden opgeleverd. Op dit programma hebben zich geen overige ontwikkelingen voorgedaan. Programma 02 Openbare orde en veiligheid Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 1.218, , ,6 259,2 - Openbare orde 257,2 331,4 153,7 177,7 - Brandweer 957,4 985,4 907,6 77,7 - Rampenbestrijding 4,0 4,0 0,3 3,8 Baten 27,5 27,5 38,8 11,3- - Openbare orde 23,0 23,0 34,2 11,2- - Brandweer 4,5 4,5 4,6 0,1- - Rampenbestrijding Saldo lasten en baten 1.191, , ,8-270,5

17 17 De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen lasten Openbare orde 177,7 Voordeel Bij de berekening van de ambtelijke kosten op openbare orde is het tijdschrijven als uitgangspunt gehanteerd. Vanwege inhuur (APV) en detachering (openbare orde en veiligheid) is door deze medewerkers geen tijd geschreven. Hierdoor is een voordeel ontstaan op dit onderdeel. Tegenover dit voordeel staan de kosten voor inhuur en detachering. Deze zijn verantwoord op programma 1 product dienstverlening. Het verschil heeft dus geen invloed op het financieel resultaat V Het beleid voor de naleving drank- en horecawet is minder breed uitgevoerd als gepland V Voor project Fort Vechten is in de meicirculaire een aanvullende bijdrage toegekend voor het opsporen en opruimen van explosieven. Dit budget wordt overgemaakt aan Fort Vechten. Middels reserve budgetoverheveling verantwoord op programma V Overig V Totaal: V Brandweer 77,7 Voordeel Lagere kapitaallasten; De brandweerkazerne Werkhoven is later opgeleverd dan gepland. Hierdoor is de periode van afschrijving en renteberekening korter als verwacht V Lagere kapitaallasten; bij het krediet van de renovatie brandweer Bunnik is de start van de werkzaamheden vertraagd. Hierdoor zijn de beschikbaar gestelde kapitaallasten niet gebruikt V In 2014 is een afrekening Veiligheidsregio Utrecht gekomen over boekjaar Deze afrekening was niet in de begroting 2014 was opgenomen V Overig 600 V Totaal: V

18 18 Programma: 3. Verkeer en Vervoer Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Instandhouden en verbeteren van de bereikbaarheid en levensvatbaarheid van de gemeente 2. Een verkeersveilige en verkeersluwe gemeente Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Wegennota In 2014 heeft een evaluatie van de wegennota 2009 plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de kwaliteit van het huidige wegenbestand dusdanig is dat de dotatie in het wegenfonds met kan worden terug gebracht tot een bedrag van jaarlijks. De gemeenteraad is daarover via een informatienota op de hoogte gesteld. In 2014 is aan de volgende wegen (groot) onderhoud uitgevoerd: Grotelaan, Fietspad Singel, Schaderwijkerweg, Fietspad (Kerkepad) Bunnik, Tureluurweg, van Zijldreef en de Zeisterweg te Odijk. Aan bestrating is onderhoud uitgevoerd: Vletweide (trotttoir), Achterdijk en Marsdijk (bermen). Integrale Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) Het is van belang dat de gemeente beschikt over een actueel verkeersbeleid. Het huidige IVVP is in 2002 vastgesteld en is aan een update toe. In 2014 is een nieuw verkeersbeleidsplan opgesteld dat echter nog niet aan de raad kon worden aangeboden. De actuele ontwikkelingen rondom de N411 en het nog uitblijven van eindresultaten in het verkeersproject Gebiedsaanpak Bunnik Houten A12 dat door de provincie wordt getrokken, waren hier debet aan. Verbindingsweg Houten-A12 (N421) De aanleg van de provinciale verbindingsweg tussen Houten en de A12 is in 2014 ver gevorderd. De oplevering staat gepland voor april Fietsmaatregelen Fietsfilevrij Houten De Bilt In 2014 is het project Fietsfilevrij, de fietssnelweg Houten- De Bilt opgeleverd. De keuze van het noordelijk van de A12 gelegen fietspad tracédeel werd in begin 2014 gemaakt en is vervolgens in 2014 in uitvoering genomen. De aanleg van het gehele tracé kon daarmee worden afgerond. Het project wordt volledig gefinancierd door het Rijk en het BRU. Het college streeft ernaar om de fietsbrug, onderdeel van dit fietstracé, in samenwerking met externe partijen in de toekomst te verbeteren. Project gebiedsaanpak Bunnik-Houten-A12 In 2013 is, als vervolg op de resultaten van de gebiedsgerichte studie, een samenwerkingsproject gestart waarin naast de provincie Utrecht, de gemeenten Houten en Bunnik participeren. De twee hoofddoelstellingen van dit project zijn de oostelijke verbinding van Houten naar de A12 en een autoluw buitengebied. Hierbij worden alle mobiliteitsprojecten in en rondom het buitengebied gelegen tussen Houten, Bunnik

19 19 en Odijk in relatie tot elkaar gebracht om zo te komen tot een optimale inhoudelijke en financiële afstemming, rekening houdend met de aanleg van de N421. Het project staat onder de regie van de provincie. De resultaten van dit samenwerkingsproject zullen in de eerste helft van 2015 beschikbaar komen. Vervolgens zal een voorlopig besluit genomen worden door de drie betrokken bestuurders. Dit besluit komt tot stand aan de hand van enerzijds een ambtelijk advies, en anderzijds een advies dat is uitgebracht door de bewoners en gebruikers van het buitengebied (klankbordgroep). Dan zal duidelijk worden welke maatregelen wel en niet relevant zijn, welke kosten daarmee gepaard gaan en hoe deze over betrokken partijen worden verdeeld. In 2015 zal de raad voorstellen tegemoet kunnen zien. Fietspad N410 en Odijk-Vechten De keuze voor het al dan niet aanleggen van deze fietspaden in het buitengebied, als opgenomen in de bestuursovereenkomst Salto 2009, worden betrokken in het project gebiedsaanpak Bunnik-Houten-A12. De keuze hierin is o.a. mede afhankelijk van de keuze van een mogelijke oostelijke ontsluiting van Houten richting A12. Beleidsplan Openbare verlichting In 2014 is vooruitlopend op het opstellen van het beleidsplan Openbare Verlichting gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding van een nieuw beheerscontract en de meest geëigende beheersvorm. Dat onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met een aantal gemeenten in de regio. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe aanbesteding. Het huidige contract met Citytec is in afwachting van de nieuwe aanbesteding met een jaar verlengd tot In het beleidsplan zullen de keuzes en de financiële consequenties van de vervanging van verouderde lichtmasten en armaturen inzichtelijk worden gemaakt. Lichtmastreclame In 2013 en 2014 werden veel klachten ontvangen over verrommeling van de openbare ruimte als gevolg van allerlei vormen van reclame langs de wegen in onze gemeente. Daarop is besloten om deze uitingen meer te regulieren door het recht om reclame aan lichtmasten aan te brengen, aan te besteden. Als resultaat daarvan is een contract met een marktpartij afgesloten die het bedrijf de komende jaren het recht geeft om reclamedisplays aan lichtmasten te exploiteren. Daarmee is een eind gekomen aan de wildgroei aan reclame-uitingen van reclameborden. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Verkeer en Vervoer weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2014 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) Datum van besluit 2014 Jaartal Herziening Integraal Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) Wegennota Toelichting In 2014 is gestart met het opstellen van een nieuwe verkeersbeleidsplan. Dit zal in 2015 in werking treden De geactualiseerde nota is door het college vastgesteld begin 2015.

20 20 Collegeprogramma Nieuw beleid vanuit de Kadernota Aanleg spoortunnels Bunnik De aanleg van de spoortunnel in de te verlengen Baan van Fectio is in 2013 aanbesteed. In het eerste kwartaal 2014 is met de aanleg begonnen. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal In 2014 is de bouw van de langzaamverkeertunnel onder het station aanbesteed. Na de zomer is gestart met de bouw, de oplevering is eveneens gepland in Het project Spoortunnels Bunnik loopt al enige tijd. Het betreft de aanleg van 2 tunnels, een tunnel voor gemotoriseerd verkeer in de te verlengen Baan van Fectio en een tunnel voor langzaam verkeer tussen de Groeneweg en de Runnenburg in de directe nabijheid van het station. Mutaties als gevolg van discrepanties in de Openbare Ruimte De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De BGT is een wettelijk verplichte registratie binnen het stelsel van basisregistraties. Het IMGeo is een uitbreiding op de wettelijk verplichte registratie die uitwisseling van gegevens in specifieke sectoren ondersteunt. Deze gegevensbestanden zijn in 2014 verwerkt. Overige Ontwikkelingen Ontsluiting Fort Vechten Fort Vechten wordt door de provincie tot Liniecentrum omgebouwd. Daarnaast wordt ook het Castellum Fectio verder ontwikkeld. De provincie heeft de gemeente een subsidie ter beschikking gesteld (groot ) voor de verbetering van de ontsluiting van het Fort, die kostendekkend zou moeten zijn. Er zijn geen kosten voor de gemeente aan verbonden. De ontsluitingsroute zal worden meegenomen in de afwegingen in het kader van het mobiliteitsproject gebiedsaanpak Bunnik-Houten-A12. Op dit programma hebben zich geen overige ontwikkelingen voorgedaan.

Inhoud. Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 11

Inhoud. Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 11 2 3 Inhoud Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 11 Programma 1. Burger en Bestuur 12 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 17 Programma 3. Verkeer en Vervoer 20 Programma 4. Economische

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Programmarekening 2012

Programmarekening 2012 Programmarekening 2012 Programmarekening 2012.doc/24-6-2013/mklav 2 3 Inhoud Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 13 Programma 1. Burger en Bestuur 14 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2017

1 e Bestuursrapportage 2017 1 e Bestuursrapportage 2017 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad. Agendapuntnr.: 18 Nr.: 156489 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 16 juni 2014 Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-049 Bijbehorend veld van de programmabegroting Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

: Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016

: Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016 Nummer : 11-05.2016 Onderwerp : Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016 Korte inhoud : Bijstellen van de begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE op basis van verbeterd inzicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-047 Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 5. Programma 2. Openbare orde en veiligheid 6. Programma 3. Verkeer en vervoer 7

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 5. Programma 2. Openbare orde en veiligheid 6. Programma 3. Verkeer en vervoer 7 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 5 Programma 2. Openbare orde en veiligheid 6 Programma 3. Verkeer en vervoer 7 Programma 6. Sport, Recreatie en landschap 8 Programma 7. Maatschappelijke

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie