Algemene voorwaarden indirect access diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden indirect access diensten"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden indirect access diensten - versie 13/07/ Definities Versatel: Versatel Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 166, ingeschreven in het HR. Brussel onder nr Bestelbon: Een door Versatel opgesteld formulier waarin een Aspirant-gebruiker verzoekt om Diensten geleverd te krijgen onder de voorwaarden zoals hier opgenomen. Inventarisatieformulier: Een door Versatel opgesteld formulier waarin ten behoeve van de levering van de Versatel Carrier Select Diensten informatie wordt verzameld over de bij Aspirant-gebruiker aanwezige telecom-apparatuur en de door de Gebruiker gebruikte diensten. Letter of Authorisation: Een door Versatel opgesteld formulier ten behoeve van Belgacom waarmee de Gebruiker de onvoorwaardelijke toelating geeft om de Carrier Preselect Diensten van Versatel te activeren. Gebruiker: De partij met wie Versatel een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft afgesloten. Diensten: De (telecommunicatie-) Diensten en faciliteiten welke Versatel volgens de Overeenkomst aan haar Gebruikers aanbiedt via Carrier Select of Carrier Preselect. Aansluiting: De mogelijkheid gebruik te maken van de door Versatel geboden Diensten inclusief de hiervoor benodigde voorzieningen. Dialer: Een door Versatel bij bepaalde Gebruikers geplaatste technische voorziening waarmee de Aansluiting via Carrier Select tot stand kan worden gebracht. Carrier Access Code: Een code eigen aan elke Telecom operator en waarvan de intoetsing toelaat om een Aansluiting bij deze operator tot stand te brengen. Carrier Select Dienst: De Dienst waarbij de Carrier Acces Code van Versatel voorafgaand aan het nummer van bestemming dient te worden ingetoetst door de Gebruiker hetzij manueel hetzij automatisch via het bij de Gebruiker programmeren van de PABX of via de installatie door Versatel van een Dialer bij de Gebruiker. Carrier Preselect Dienst: De Dienst waarbij het intoetsen van de Carrier Access Code van Versatel voorafgaandelijk aan het nummer van bestemming, volledig automatisch wordt voorgeprogrammeerd in de switch van Belgacom met de mogelijkheid voor de Gebruiker om deze automatische voorkeuze op individuele gespreksbasis te veranderen via Carrier Select. Call Management Report: Analyse van Diensten welke via Versatel in een bepaalde periode zijn afgenomen om de Gebruiker inzicht te geven in het gebruik van zijn telecomfaciliteiten. Algemene voorwaarden: De onderhavige voorwaarden met betrekking tot het leveren van de indirect access Diensten. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van erkende Feestdagen.

2 Overeenkomst: De door Versatel aanvaarde bestelbon onderworpen aan huidige Algemene voorwaarden en aan eventuele schriftelijke bijzondere voorwaarden, vormen de overeenkomst tussen partijen. 2 - Algemeen 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen door, offertes aan en Overeenkomsten met de Gebruikers met betrekking tot indirect access diensten, indien en voor zover niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald Het plaatsen van een bestelling door de Aspirant-gebruiker geldt als een aanvaarding zonder meer van het geheel van huidige Algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden aangesloten aan een bepaalde dienst (bv. Internet). De bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden. Inkoop- en/of andere voorwaarden van de Gebruiker/aspirant-Gebruiker zijn niet van toepassing. 3 - Overeenkomst 3.1 Aansluitingen kunnen telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd. De aspirant-gebruiker zal dan een Bestelbon, (een Letter of Authorisation) en een Inventarisatieformulier invullen en aan Versatel overmaken. De Overeenkomst tussen Versatel en de Gebruiker komt slechts tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Versatel van de aanvraag van de Aspirant-gebruiker zoals opgenomen in de Bestelbon. Versatel behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. 3.2 Offertes voor Aansluitingen hebben een geldigheid van 10 Werkdagen. 3.3 De Gebruiker zal ten laatste binnen 15 Werkdagen na ontvangst door Versatel van de getekende en volledig ingevulde Bestelbon, (Letter of Authorisation) en het Inventarisatieformulier worden aangesloten. In geval van een Carrier Preselect Dienst komt de Aansluiting van de Gebruiker tot stand onder voorbehoud van aanvaarding en tijdige uitvoering van de activatie van de Dienst door Belgacom. 3.4 Versatel is gerechtigd voldoende zekerheid (in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie) voor nakoming van de betalingsverplichtingen van de Gebruiker te allen tijde te eisen. De waarborgsom stemt overeen met het bedrag dat aan de Gebruiker gemiddeld over drie maanden wordt gefactureerd. 4 Diensten 4.1 Versatel zal haar kennis en ervaring inzetten om de Gebruiker de in de Overeenkomst aangeboden Diensten zo goed mogelijk te leveren en zal de Gebruiker informeren omtrent relevante ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening. 4.2 Versatel kan het aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien kwaliteit en/of kwantiteit van verbindingen daar aanleiding toe geven. 4.3 Versatel is gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: a) De Gebruiker op enigerlei wijze in gebreke blijft, binnen de 3 werkdagen na ingebrekestelling van Versatel, in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst; b) De Gebruiker gedurende 8 weken geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten van Versatel; c) Versatel een aanwijzing heeft dat er misbruik wordt gemaakt van de Aansluiting van de Gebruiker; d) Er sprake is van overmacht. 4.4 Versatel kan de Gebruiker nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens de dienstverlening verder te zetten.

3 4.5 Indien exploitatieomstandigheden van het Versatel netwerk dat vereisen, heeft Versatel in alle omstandigheden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving, de technische eigenschappen van de Diensten te veranderen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Gebruiker om de Overeenkomst binnen de vijftien (15) dagen na de mededeling of de kennisgeving van de vermelde veranderingen op te zeggen. 5 - Tarieven 5.1 Versatel rekent de Gebruiker een vergoeding per geslaagde oproep en een bestemmingsafhankelijk tarief aan. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde. 5.2 Alle door Versatel genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 5.3 Versatel is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen na kennisgeving hiervan ten minste 5 werkdagen op voorhand. Indien Versatel haar tarieven verhoogt, anders dan vanwege een verplichting van overheidswege of een gerechtelijke uitspraak, is de Contractant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk doch 2 werkdagen vóór de inwerkingtreding van de aangekondigde tariefverhoging op te zeggen, zonder dat Contractant uit dien hoofde enige schadevergoeding verschuldigd is anders dan de betaling van de tot op het einde van de overeenkomst (één maand na opzegging) geleverde Diensten aan het oude tarief. Bij gebreke aan geldige opzegging binnen de gestelde termijn, wordt de Contractant geacht met de tariefverhoging in te stemmen. 6 - Facturatie en Betaling 6.1 Versatel zal de vergoeding aan de Gebruiker, in principe maandelijks, in rekening brengen middels een factuur. 6.2 Tenzij anders op de factuur wordt vermeld, is de betalingstermijn 30 kalenderdagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal betaling geschieden per domiciliëring bij een erkende kredietinstelling. 6.3 Behoudens tegenbewijs zijn de door Versatel geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan, bindend. 6.4 Indien de Gebruiker meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, brengt hij zulks schriftelijk, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, aan Versatel kenbaar te maken. 6.5 Indien de Gebruiker niet tijdig heeft betaald, geldt het verstrijken van de vervaldag van de factuur/ betalingstermijn als ingebrekestelling. In dat geval worden alle, al dan niet vervallen, vorderingen van Versatel op de Gebruiker onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Vanaf het verstrijken van de vervaldag van de factuur/betalingstermijn zijn verwijlinteresten verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 5%. Onverminderd de interesten waarvan hierboven sprake is, wordt elke som die onbetaald is op de vervaldag automatisch en van rechtswege uit hoofde van een forfaitair strafbeding vermeerderd met 15% berekend op het totale bedrag van de verschuldigde sommen, met een minimum van 100 EURO. De niet betaling van de facturen op hun vervaldag verleent aan Versatel het recht om zonder ingebrekestelling en van rechtswege haar diensten op te schorsen en/of éénzijdig de lopende overeenkomst op te zeggen. 7 Aansprakelijkheid 7.1 In het kader van de middelenverbintenis waaraan zij is onderworpen, kan Versatel de prestaties met betrekking tot de toegang niet garanderen. Bovendien, daar Versatel het Internet netwerk niet beheert en gelet op de specifi eke eigenschappen van de uitrustingen van de gebruikers, wordt de informatie met betrekking tot de verwachte prestaties slechts louter indicatief gegeven. 7.2 Versatel is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar Dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

4 7.3 Indien Versatel als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal haar aansprakelijkheid (zowel contractueel als extra-contractueel) beperkt zijn tot het dekken van de directe schade en dit maximum t.b.v. het geheel van de sommen ontvangen door Versatel gedurende het lopende jaar in het kader van de Overeenkomst. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten. Onder indirecte- of gevolgschade wordt verstaan: schade die niet onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de tekortkoming van Versatel (bijvoorbeeld: zuiver fi nanciële schade, winstderving, verlies van klanten). 7.4 Alle aanspraken tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen de maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Versatel te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken. 7.5 Met betrekking tot het openbare internationale telecommunicatieverkeer zijn de verdragen, conventies en reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie van toepassing op het bepalen van de aansprakelijkheid. 7.6 Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten. 7.7 De Gebruiker zal Versatel vrijwaren voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst. 8 - Verplichtingen van de Gebruiker De Gebruiker zal Versatel alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten. Hieronder zijn begrepen: a) Het tijdig melden van wijziging van één of meer telefoonnummers (gebruikt voor spraak, fax en/of data) van de Gebruiker. b) Het wijzigen van adresgegevens en/of notagegevens. 9 Persoonsgegevens 9.1. Gegevens die voor de Gebruiker een persoonlijk karakter hebben en die door hem of haar aan Versatel worden bezorgd met het oog op de onderhavige Overeenkomst, worden door Versatel behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992, die betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: (i) Voor het klantenbeheer en voor het uitvoeren van marktstudies; (ii) Voor het opmaken, de inning en de controle van de facturen; (iii) Voor de contractuele relatie met de Gebruiker; (iv) Voor informatieve of promotiegerichte handelingen over de Producten en Diensten van Versatel; (v) Voor het samenstellen van een gids (on line, op cd-rom of een ander medium) van de Gebruikers van de Diensten of om een overzicht van de URL s (adressen) van niet-commerciële sites (persoonlijke home pages) op te maken De gegevens met persoonlijk karakter die de Gebruiker op deze manier aan Versatel verstrekt worden bewaard in een bestand van Versatel. Versatel beheert dit gegevensbestand en is verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de bovenvermelde doeleinden, tenzij de Gebruiker zich, bij de aanvang van het abonnement of op een later tijdstip, expliciet verzet tegen de onder (iv) en (v) vermelde punten. Men kan on line bezwaar aantekenen of men kan dat doen door een fax naar de Klantendienst van Versatel te sturen Door middel van een aan Versatel geadresseerde, schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de Gebruiker, die op deze manier zijn of haar identiteit bewijst, bij Versatel gratis een schriftelijk overzicht krijgen van zijn of haar gegevens met persoonlijk karakter waarover Versatel beschikt, of kan hij of zij, in voorkomende gevallen, de wijziging ervan aanvragen indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn. De Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg is bevoegd bij elke vraag over het verkrijgen van een mededeling, een rechtzetting of een weglating van gegevens met een persoonlijk karakter, indien de bovengenoemde aanvraag van de Gebruiker niet binnen 45 dagen werd beantwoord of indien de aanvraag van de Gebruiker werd verworpen.

5 10 - Afgeschermde nummers Indien de houder van een door de Gebruiker gedraaid telefoonnummer hierom heeft verzocht bij Belgacom of een ander telecommunicatiebedrijf, zal het telefoonnummer van die bepaalde geadresseerde worden onderdrukt op het Call Management Report en/of de factuur van de Gebruiker Overdraagbaarheid 11.1 De Overeenkomst kan niet door Gebruiker worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Versatel De Gebruiker verleent op voorhand toestemming en medewerking aan Versatel voor overdracht van de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername Duur en beëindiging 12.1 De Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur De Overeenkomst kan te allen tijde opgezegd worden met een opzeggingstermijn van één maand De opzegging dient te gebeuren per fax met ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief. De opzeggingstermijn loopt vanaf de dag van ontvangst van de fax en twee dagen na het versturen van de aangetekende brief Versatel heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien: a) De Gebruiker 5 werkdagen na ingebrekestelling nalatig blijft aan één of meer verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen. b) De Gebruiker in staat van faillissement is verklaard of indien hij in een situatie van insolvabiliteit verkeert In geval van tekortkoming van Versatel heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven of een fax die de tekortkoming vermeld. Het contract wordt beëindigd de 6de werkdag na ontvangst door Versatel van de opzegbrief of fax en voor zover Versatel de situatie niet rechtgezet heeft. 13 Dialer 13.1 In overleg met de Gebruiker kan Versatel een Dialer ter beschikking stellen van de Gebruiker om het opzetten van de Aansluiting voor Carrier Select Diensten te vereenvoudigen De Dialer is en blijft eigendom van Versatel Het is de Gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Dialer, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te beïnvloeden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Versatel De Gebruiker zal derden die rechten doen gelden op een Dialer of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van de eigendom van Versatel. De Gebruiker zal Versatel hierover ogenblikkelijk inlichten De installatie van de Dialer geschiedt door Versatel of door haar aangestelde erkende installateurs op een met de Gebruiker overeengekomen locatie Indien de Dialer is beschadigd, vernield, gestolen of vernietigd of indien deze niet wordt teruggegeven aan Versatel

6 na ontbinding van de Overeenkomst, is de Gebruiker verplicht een bedrag aan Versatel te betalen dat overeenkomt met de dan geldende aanschafprijs van een Dialer Toepasselijk recht en jurisdictie 14.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Rechtbanken te Brussel Klachten / Ombudsdienst 15.1 Indien de Gebruiker klacht wil indienen, dan wordt hij of zij verzocht zich per fax, aangetekend schrijven of beveiligde te richten tot de afdeling Customer Care van Versatel binnen de veertien (14) dagen na de desactivatie, na factuurdatum of na een ander feit dat aanleiding gegeven heeft tot de klacht De Gebruiker kan zich onder meer richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, dat werd opgericht door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (Barricadenplein 1, 1000 Brussel, 02/ ). De wettelijke missie van dit orgaan bestaat erin om de klachten van de eindgebruikers die te maken hebben met de activiteiten van Versatel, te onderzoeken Er worden enkel schriftelijke klachten behandeld waarvoor voordien al stappen ondernomen werden bij Versatel. De Ombudsdienst kan weigeren om een klacht te onderzoeken indien de klacht en de feiten reeds langer dan één (1) jaar werden behandeld door Versatel Wijziging Algemene voorwaarden 16.1 Versatel kan de Algemene voorwaarden wijzigen. Dertig dagen na bekendmaking treden de wijzigingen in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven. De instemming van de Gebruiker wordt verondersteld te zijn verkregen indien deze niet binnen 20 dagen schriftelijk heeft gereageerd Wijzigingen kunnen worden bekendgemaakt op de factuur, via mailing of op de website van Versatel (http:\www. versatel.be). 17 Deelbaarheid De eventuele nietigverklaring van een van de clausules van de Algemene voorwaarden, heeft geen enkele invloed op de toepasbaarheid van de andere clausules en brengt in geen geval de nietigheid van de Overeenkomst met zich mee. De nietige clausule zal worden vervangen door een geldige clausule die naar best vermogen de intenties van beide partijen bij het afsluiten van de Overeenkomst weergeeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

edifference digital agency

edifference digital agency Algemene voorwaarden E-DIFFERENCE B.V. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van E-DIFFERENCE B.V.

Nadere informatie