Algemene voorwaarden indirect access diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden indirect access diensten"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden indirect access diensten - versie 13/07/ Definities Versatel: Versatel Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 166, ingeschreven in het HR. Brussel onder nr Bestelbon: Een door Versatel opgesteld formulier waarin een Aspirant-gebruiker verzoekt om Diensten geleverd te krijgen onder de voorwaarden zoals hier opgenomen. Inventarisatieformulier: Een door Versatel opgesteld formulier waarin ten behoeve van de levering van de Versatel Carrier Select Diensten informatie wordt verzameld over de bij Aspirant-gebruiker aanwezige telecom-apparatuur en de door de Gebruiker gebruikte diensten. Letter of Authorisation: Een door Versatel opgesteld formulier ten behoeve van Belgacom waarmee de Gebruiker de onvoorwaardelijke toelating geeft om de Carrier Preselect Diensten van Versatel te activeren. Gebruiker: De partij met wie Versatel een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft afgesloten. Diensten: De (telecommunicatie-) Diensten en faciliteiten welke Versatel volgens de Overeenkomst aan haar Gebruikers aanbiedt via Carrier Select of Carrier Preselect. Aansluiting: De mogelijkheid gebruik te maken van de door Versatel geboden Diensten inclusief de hiervoor benodigde voorzieningen. Dialer: Een door Versatel bij bepaalde Gebruikers geplaatste technische voorziening waarmee de Aansluiting via Carrier Select tot stand kan worden gebracht. Carrier Access Code: Een code eigen aan elke Telecom operator en waarvan de intoetsing toelaat om een Aansluiting bij deze operator tot stand te brengen. Carrier Select Dienst: De Dienst waarbij de Carrier Acces Code van Versatel voorafgaand aan het nummer van bestemming dient te worden ingetoetst door de Gebruiker hetzij manueel hetzij automatisch via het bij de Gebruiker programmeren van de PABX of via de installatie door Versatel van een Dialer bij de Gebruiker. Carrier Preselect Dienst: De Dienst waarbij het intoetsen van de Carrier Access Code van Versatel voorafgaandelijk aan het nummer van bestemming, volledig automatisch wordt voorgeprogrammeerd in de switch van Belgacom met de mogelijkheid voor de Gebruiker om deze automatische voorkeuze op individuele gespreksbasis te veranderen via Carrier Select. Call Management Report: Analyse van Diensten welke via Versatel in een bepaalde periode zijn afgenomen om de Gebruiker inzicht te geven in het gebruik van zijn telecomfaciliteiten. Algemene voorwaarden: De onderhavige voorwaarden met betrekking tot het leveren van de indirect access Diensten. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van erkende Feestdagen.

2 Overeenkomst: De door Versatel aanvaarde bestelbon onderworpen aan huidige Algemene voorwaarden en aan eventuele schriftelijke bijzondere voorwaarden, vormen de overeenkomst tussen partijen. 2 - Algemeen 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen door, offertes aan en Overeenkomsten met de Gebruikers met betrekking tot indirect access diensten, indien en voor zover niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald Het plaatsen van een bestelling door de Aspirant-gebruiker geldt als een aanvaarding zonder meer van het geheel van huidige Algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden aangesloten aan een bepaalde dienst (bv. Internet). De bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden. Inkoop- en/of andere voorwaarden van de Gebruiker/aspirant-Gebruiker zijn niet van toepassing. 3 - Overeenkomst 3.1 Aansluitingen kunnen telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd. De aspirant-gebruiker zal dan een Bestelbon, (een Letter of Authorisation) en een Inventarisatieformulier invullen en aan Versatel overmaken. De Overeenkomst tussen Versatel en de Gebruiker komt slechts tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Versatel van de aanvraag van de Aspirant-gebruiker zoals opgenomen in de Bestelbon. Versatel behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. 3.2 Offertes voor Aansluitingen hebben een geldigheid van 10 Werkdagen. 3.3 De Gebruiker zal ten laatste binnen 15 Werkdagen na ontvangst door Versatel van de getekende en volledig ingevulde Bestelbon, (Letter of Authorisation) en het Inventarisatieformulier worden aangesloten. In geval van een Carrier Preselect Dienst komt de Aansluiting van de Gebruiker tot stand onder voorbehoud van aanvaarding en tijdige uitvoering van de activatie van de Dienst door Belgacom. 3.4 Versatel is gerechtigd voldoende zekerheid (in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie) voor nakoming van de betalingsverplichtingen van de Gebruiker te allen tijde te eisen. De waarborgsom stemt overeen met het bedrag dat aan de Gebruiker gemiddeld over drie maanden wordt gefactureerd. 4 Diensten 4.1 Versatel zal haar kennis en ervaring inzetten om de Gebruiker de in de Overeenkomst aangeboden Diensten zo goed mogelijk te leveren en zal de Gebruiker informeren omtrent relevante ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening. 4.2 Versatel kan het aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien kwaliteit en/of kwantiteit van verbindingen daar aanleiding toe geven. 4.3 Versatel is gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: a) De Gebruiker op enigerlei wijze in gebreke blijft, binnen de 3 werkdagen na ingebrekestelling van Versatel, in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst; b) De Gebruiker gedurende 8 weken geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten van Versatel; c) Versatel een aanwijzing heeft dat er misbruik wordt gemaakt van de Aansluiting van de Gebruiker; d) Er sprake is van overmacht. 4.4 Versatel kan de Gebruiker nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens de dienstverlening verder te zetten.

3 4.5 Indien exploitatieomstandigheden van het Versatel netwerk dat vereisen, heeft Versatel in alle omstandigheden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving, de technische eigenschappen van de Diensten te veranderen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Gebruiker om de Overeenkomst binnen de vijftien (15) dagen na de mededeling of de kennisgeving van de vermelde veranderingen op te zeggen. 5 - Tarieven 5.1 Versatel rekent de Gebruiker een vergoeding per geslaagde oproep en een bestemmingsafhankelijk tarief aan. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde. 5.2 Alle door Versatel genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 5.3 Versatel is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen na kennisgeving hiervan ten minste 5 werkdagen op voorhand. Indien Versatel haar tarieven verhoogt, anders dan vanwege een verplichting van overheidswege of een gerechtelijke uitspraak, is de Contractant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk doch 2 werkdagen vóór de inwerkingtreding van de aangekondigde tariefverhoging op te zeggen, zonder dat Contractant uit dien hoofde enige schadevergoeding verschuldigd is anders dan de betaling van de tot op het einde van de overeenkomst (één maand na opzegging) geleverde Diensten aan het oude tarief. Bij gebreke aan geldige opzegging binnen de gestelde termijn, wordt de Contractant geacht met de tariefverhoging in te stemmen. 6 - Facturatie en Betaling 6.1 Versatel zal de vergoeding aan de Gebruiker, in principe maandelijks, in rekening brengen middels een factuur. 6.2 Tenzij anders op de factuur wordt vermeld, is de betalingstermijn 30 kalenderdagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal betaling geschieden per domiciliëring bij een erkende kredietinstelling. 6.3 Behoudens tegenbewijs zijn de door Versatel geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan, bindend. 6.4 Indien de Gebruiker meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, brengt hij zulks schriftelijk, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, aan Versatel kenbaar te maken. 6.5 Indien de Gebruiker niet tijdig heeft betaald, geldt het verstrijken van de vervaldag van de factuur/ betalingstermijn als ingebrekestelling. In dat geval worden alle, al dan niet vervallen, vorderingen van Versatel op de Gebruiker onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Vanaf het verstrijken van de vervaldag van de factuur/betalingstermijn zijn verwijlinteresten verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 5%. Onverminderd de interesten waarvan hierboven sprake is, wordt elke som die onbetaald is op de vervaldag automatisch en van rechtswege uit hoofde van een forfaitair strafbeding vermeerderd met 15% berekend op het totale bedrag van de verschuldigde sommen, met een minimum van 100 EURO. De niet betaling van de facturen op hun vervaldag verleent aan Versatel het recht om zonder ingebrekestelling en van rechtswege haar diensten op te schorsen en/of éénzijdig de lopende overeenkomst op te zeggen. 7 Aansprakelijkheid 7.1 In het kader van de middelenverbintenis waaraan zij is onderworpen, kan Versatel de prestaties met betrekking tot de toegang niet garanderen. Bovendien, daar Versatel het Internet netwerk niet beheert en gelet op de specifi eke eigenschappen van de uitrustingen van de gebruikers, wordt de informatie met betrekking tot de verwachte prestaties slechts louter indicatief gegeven. 7.2 Versatel is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar Dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

4 7.3 Indien Versatel als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal haar aansprakelijkheid (zowel contractueel als extra-contractueel) beperkt zijn tot het dekken van de directe schade en dit maximum t.b.v. het geheel van de sommen ontvangen door Versatel gedurende het lopende jaar in het kader van de Overeenkomst. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten. Onder indirecte- of gevolgschade wordt verstaan: schade die niet onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de tekortkoming van Versatel (bijvoorbeeld: zuiver fi nanciële schade, winstderving, verlies van klanten). 7.4 Alle aanspraken tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen de maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Versatel te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken. 7.5 Met betrekking tot het openbare internationale telecommunicatieverkeer zijn de verdragen, conventies en reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie van toepassing op het bepalen van de aansprakelijkheid. 7.6 Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten. 7.7 De Gebruiker zal Versatel vrijwaren voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst. 8 - Verplichtingen van de Gebruiker De Gebruiker zal Versatel alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten. Hieronder zijn begrepen: a) Het tijdig melden van wijziging van één of meer telefoonnummers (gebruikt voor spraak, fax en/of data) van de Gebruiker. b) Het wijzigen van adresgegevens en/of notagegevens. 9 Persoonsgegevens 9.1. Gegevens die voor de Gebruiker een persoonlijk karakter hebben en die door hem of haar aan Versatel worden bezorgd met het oog op de onderhavige Overeenkomst, worden door Versatel behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992, die betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: (i) Voor het klantenbeheer en voor het uitvoeren van marktstudies; (ii) Voor het opmaken, de inning en de controle van de facturen; (iii) Voor de contractuele relatie met de Gebruiker; (iv) Voor informatieve of promotiegerichte handelingen over de Producten en Diensten van Versatel; (v) Voor het samenstellen van een gids (on line, op cd-rom of een ander medium) van de Gebruikers van de Diensten of om een overzicht van de URL s (adressen) van niet-commerciële sites (persoonlijke home pages) op te maken De gegevens met persoonlijk karakter die de Gebruiker op deze manier aan Versatel verstrekt worden bewaard in een bestand van Versatel. Versatel beheert dit gegevensbestand en is verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de bovenvermelde doeleinden, tenzij de Gebruiker zich, bij de aanvang van het abonnement of op een later tijdstip, expliciet verzet tegen de onder (iv) en (v) vermelde punten. Men kan on line bezwaar aantekenen of men kan dat doen door een fax naar de Klantendienst van Versatel te sturen Door middel van een aan Versatel geadresseerde, schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de Gebruiker, die op deze manier zijn of haar identiteit bewijst, bij Versatel gratis een schriftelijk overzicht krijgen van zijn of haar gegevens met persoonlijk karakter waarover Versatel beschikt, of kan hij of zij, in voorkomende gevallen, de wijziging ervan aanvragen indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn. De Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg is bevoegd bij elke vraag over het verkrijgen van een mededeling, een rechtzetting of een weglating van gegevens met een persoonlijk karakter, indien de bovengenoemde aanvraag van de Gebruiker niet binnen 45 dagen werd beantwoord of indien de aanvraag van de Gebruiker werd verworpen.

5 10 - Afgeschermde nummers Indien de houder van een door de Gebruiker gedraaid telefoonnummer hierom heeft verzocht bij Belgacom of een ander telecommunicatiebedrijf, zal het telefoonnummer van die bepaalde geadresseerde worden onderdrukt op het Call Management Report en/of de factuur van de Gebruiker Overdraagbaarheid 11.1 De Overeenkomst kan niet door Gebruiker worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Versatel De Gebruiker verleent op voorhand toestemming en medewerking aan Versatel voor overdracht van de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername Duur en beëindiging 12.1 De Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur De Overeenkomst kan te allen tijde opgezegd worden met een opzeggingstermijn van één maand De opzegging dient te gebeuren per fax met ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief. De opzeggingstermijn loopt vanaf de dag van ontvangst van de fax en twee dagen na het versturen van de aangetekende brief Versatel heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien: a) De Gebruiker 5 werkdagen na ingebrekestelling nalatig blijft aan één of meer verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen. b) De Gebruiker in staat van faillissement is verklaard of indien hij in een situatie van insolvabiliteit verkeert In geval van tekortkoming van Versatel heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven of een fax die de tekortkoming vermeld. Het contract wordt beëindigd de 6de werkdag na ontvangst door Versatel van de opzegbrief of fax en voor zover Versatel de situatie niet rechtgezet heeft. 13 Dialer 13.1 In overleg met de Gebruiker kan Versatel een Dialer ter beschikking stellen van de Gebruiker om het opzetten van de Aansluiting voor Carrier Select Diensten te vereenvoudigen De Dialer is en blijft eigendom van Versatel Het is de Gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Dialer, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te beïnvloeden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Versatel De Gebruiker zal derden die rechten doen gelden op een Dialer of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van de eigendom van Versatel. De Gebruiker zal Versatel hierover ogenblikkelijk inlichten De installatie van de Dialer geschiedt door Versatel of door haar aangestelde erkende installateurs op een met de Gebruiker overeengekomen locatie Indien de Dialer is beschadigd, vernield, gestolen of vernietigd of indien deze niet wordt teruggegeven aan Versatel

6 na ontbinding van de Overeenkomst, is de Gebruiker verplicht een bedrag aan Versatel te betalen dat overeenkomt met de dan geldende aanschafprijs van een Dialer Toepasselijk recht en jurisdictie 14.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Rechtbanken te Brussel Klachten / Ombudsdienst 15.1 Indien de Gebruiker klacht wil indienen, dan wordt hij of zij verzocht zich per fax, aangetekend schrijven of beveiligde te richten tot de afdeling Customer Care van Versatel binnen de veertien (14) dagen na de desactivatie, na factuurdatum of na een ander feit dat aanleiding gegeven heeft tot de klacht De Gebruiker kan zich onder meer richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, dat werd opgericht door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (Barricadenplein 1, 1000 Brussel, 02/ ). De wettelijke missie van dit orgaan bestaat erin om de klachten van de eindgebruikers die te maken hebben met de activiteiten van Versatel, te onderzoeken Er worden enkel schriftelijke klachten behandeld waarvoor voordien al stappen ondernomen werden bij Versatel. De Ombudsdienst kan weigeren om een klacht te onderzoeken indien de klacht en de feiten reeds langer dan één (1) jaar werden behandeld door Versatel Wijziging Algemene voorwaarden 16.1 Versatel kan de Algemene voorwaarden wijzigen. Dertig dagen na bekendmaking treden de wijzigingen in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven. De instemming van de Gebruiker wordt verondersteld te zijn verkregen indien deze niet binnen 20 dagen schriftelijk heeft gereageerd Wijzigingen kunnen worden bekendgemaakt op de factuur, via mailing of op de website van Versatel (http:\www. versatel.be). 17 Deelbaarheid De eventuele nietigverklaring van een van de clausules van de Algemene voorwaarden, heeft geen enkele invloed op de toepasbaarheid van de andere clausules en brengt in geen geval de nietigheid van de Overeenkomst met zich mee. De nietige clausule zal worden vervangen door een geldige clausule die naar best vermogen de intenties van beide partijen bij het afsluiten van de Overeenkomst weergeeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Tritel Zuid - versie november 2011 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel Zuid geboden en door de Contractant bestelde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tele2 Nederland B.V. Zakelijk Mobiel [versie 2012-1]

Algemene Voorwaarden Tele2 Nederland B.V. Zakelijk Mobiel [versie 2012-1] Algemene Voorwaarden Tele2 Nederland B.V. Zakelijk Mobiel [versie 2012-1] Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tele2 geboden en door de Contractant bestelde Diensten.

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK MOBIEL. Versie: 2014-1

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK MOBIEL. Versie: 2014-1 ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK MOBIEL Tele2 Proprietary 2 Inhoudsopgave 1 Artikel 1: Definities 3 2 Artikel 2: Algemeen 4 3 Artikel 3: Overeenkomst 5 4 Artikel 4: Levering/Aansluiting 6 5 Artikel 5: Dienstenniveau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tele2 Zakelijk Postbus 22697 1100 DD Amsterdam T 020-750 10 00 F 020-750 10 01 tele2.nl/zakelijk Kvk Amsterdam 33303418 Tele2 Zakelijk is een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V. februari 2012 2 van 16

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TELE2. Versie: 2014-1

ALGEMENE VOORWAARDEN TELE2. Versie: 2014-1 ALGEMENE VOORWAARDEN TELE2 Tele2 Proprietary 2 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Algemeen 5 3 Indirecte toegangsdiensten 15 4 Internet diensten 16 5 Betaalverkeertransportdiensten 18 6 Alarmtransportdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Solutions4Hosting Algemene voorwaarden Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Artikel 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel geboden en door de Contractant bestelde Diensten. Algemene

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT

ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT De Algemene Voorwaarden BBned Glasvezel Diensten Zakelijke Markt zijn vastgesteld op en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van SENCIT CONNECT B.V. per 1 juni 2014

Algemene Voorwaarden van SENCIT CONNECT B.V. per 1 juni 2014 Algemene Voorwaarden van SENCIT CONNECT B.V. per 1 juni 2014 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden glasvezelnetwerk Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. versie 0.3 d.d. 23 juli 2015

Gebruikersvoorwaarden glasvezelnetwerk Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. versie 0.3 d.d. 23 juli 2015 Gebruikersvoorwaarden glasvezelnetwerk Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. versie 0.3 d.d. 23 juli 2015 Algemene voorwaarden Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. glasvezelnetwerk Deze

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICTWebSolution.

Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICTWebSolution. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie