Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost. Petra de Haan Studentnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost. Petra de Haan Studentnummer 1603998"

Transcriptie

1 Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost Petra de Haan Studentnummer MANP AGZ Cohort 2011 Intensieve zorg adres Module coördinator OGO Joke Polet Begeleider Lia van Straalen Beoordelaar Joke Polet Mentor Alike Machielsen Inleverdatum Grootte 6470 woorden

2 Een punt maken van pijn!!!! Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost Petra de Haan, MANP, AGZ, Intensieve Zorg Docent-begeleider: L. van Straalen Samenvatting PROBLEEM EN DOEL. Acute pijn na trauma is een belangrijke reden om hulp te zoeken in de spoedketen en wordt onderbehandeld, hetgeen heling en herstel van de patiënt kan vertragen. Dit onderzoek brengt de belemmerende en bevorderende factoren bij pijnmanagement in kaart op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn.met als doel het vinden van best practice om pijnmanagement te verbeteren. METHODE. Mixed methods design: expertraadpleging, onderzoek naar de huidige visie op pijnmanagement van stakeholders, huisartsen en triagisten via mondelinge en schriftelijke interviews. RESULTATEN. Bij telefonische triage zijn de verschillen tussen twee triagesystemen niet groot in de manier van vragen naar pijn, wel in het registreren en het geven van adviezen. De NHG pijnrichtlijn is bij artsen bekend, in tegenstelling tot de CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen. Huisartsen richten zich bij acute pijn na trauma primair op het stellen van een diagnose. Pijnbeoordeling wordt vaak gebaseerd op klinische observaties en eigen ervaring ingeschat; een gevalideerde pijnmeting ontbreekt. De visie op pijn verschilt per arts, zo ook opvattingen over de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van pijnbestrijding op de huisartsenpost. BESCHOUWING EN CONCLUSIE. Er is een discrepantie in de mate waarop artsen hun kennis over pijnbestrijding inschatten enerzijds en hun handelen volgens de richtlijnen anderzijds. Artsen werken autonoom; een teamcultuur ontbreekt. De cultuur op een huisartsenpost is niet primair gefocust op het comfort van patiënten. Pijnbeoordeling wordt vaak gebaseerd op klinische observaties en eigen ervaring ingeschat zonder gebruik te maken van een gevalideerde pijnmeting. Een gedeeld perspectief op pijnbeleving en bestrijding ontbreekt; er is geen eenduidigheid over taken, verantwoordelijkheden en zienswijzen ten opzichte van pijnbestrijding. Er ontbreken faciliteiten om pijnmanagement naar behoren uit te voeren. ONTWIKKELDE BEST PRACTICE. Drieledig: scholing van triagisten, kwaliteitsborging door de verpleegkundig specialist, artsen nascholen over pijnmanagement in het kader van veiligheids- denken. Trefwoorden: pijn, pijnmanagement, huisartsenpost, verpleegkundig specialist

3 Inleiding De spoedzorg voor traumapatiënten wordt uitgevoerd in een keten van huisartsen, ambulancediensten en afdelingen van de spoedeisende hulp (SEH) in ziekenhuizen. De huisartsenpost speelt een belangrijke rol; als schakel naar de tweede lijns spoedzorg op de SEH, en als onderdeel van de spoedeisende zorg keten. De huisartsenpost is, als eerste lijns spoedzorgvoorziening, tijdens avond-, nacht- en weekenduren open zodat naast andere ingangsklachten, patiënten met voornamelijk laag urgente trauma gerelateerde klachten geholpen kunnen worden. In 2013 telt Nederland 112 huisartsenposten, welke in grootte en patiëntaantallen verschillen (Vereniging Huisartsenposten Nederland, 2013). De samenwerking in de spoedzorgketen heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling meegemaakt (Drijver & Mout, 2011) wat onder andere heeft geresulteerd in de Nederlandse Triage Standaard (NTS) (Nederlandse Triage Standaard, 2010). Ook de landelijke CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen (Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, 2010) is een onderdeel van het ketenbrede gedachtengoed welke de kwaliteit van spoedeisende hulpverlening ten goede kan komen (Drijver & Mout, 2011). Huisartsenposten worden geconfronteerd met een stijgende zorgvraag. Door een tekort aan artsen, een hoge werkdruk op de huisartsenpost, een afnemende motivatie om buiten kantoortijden te werken en uit financiële efficiëntie worden verpleegkundig specialisten in toenemende mate ingezet. Het doel van deze relatief nieuwe groep verpleegkundigen in de eerste lijns spoedzorg is taakherschikking (Wijers, 2012). Wijers (2012) stelt dat ongeveer 80% van de zorgvragen laag complex en niet spoedeisend is, waardoor een consult bij een arts niet vereist is. Om de spoedzorg voor patiënten buiten kantooruren toegankelijk en betaalbaar te houden, kan taakherschikking met behulp van een verpleegkundig specialist een oplossing bieden. Hier wordt bij Primair Huisartsenposten middels de opleiding van twee verpleegkundig specialisten op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn onderzoek naar gedaan. Primair Huisartsenposten is een collaboratie van negen huisartsenposten in Midden-Nederland. De huisartsenpost Woerden/-Leidsche Rijn valt onder deze samenwerking. In Tabel 1. zijn kengetallen opgenomen die inzicht geven in de omvang en de samenstelling van het team van de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. Item Inwonersaantal Aangesloten huisartsen 150 Waarnemende huisartsen 240 Huisartsen in opleiding (AIOS) 20 Triagisten 40 Verpleegkundig specialisten in opleiding 2 Aantal contacten in Patiënten januari-juni Trauma gerelateerde klachten Consulten op post Telefonisch advies Visites 122 Verwijzingen naar SEH -* *Gegevens zijn onbekend. Tabel 1. Statistische gegeven huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn Acute pijn na trauma is een belangrijke reden om hulp te zoeken in de spoedzorg (Cordell, Keene, Giles, Jones, & Brizendine, 2002). Uit onderzoek in de Nederlandse spoedketen (Berben, Meijs, & Van Dongen, 2008 ) blijkt dat pijn onderbehandeld wordt, wat heling en herstel van de patiënt vertraagt (Brennan, Carr, & Cousins, 2007). Op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn wordt de patiënt met acute pijn na trauma telefonisch te woord gestaan door een triagist. Dit contact wordt van een urgentiecode voorzien via de NTS en op geleide van urgentie volgt zonodig een consult door een huisarts of een verpleegkundig specialist. Uit observaties blijkt dat pijnmanagement achterblijft bij de CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen (De Haan, 2013). Hiermee wordt N

4 een belangrijke schakel in de acute zorg en pijnmanagement gemist. Deze situatie wordt hieronder met een casus geïllustreerd. Casus: Een 52- jarige man komt na telefonische triage naar de huisartsenpost. Er is een half uur geleden een loden pijp van 8 kg. op zijn grote teen gevallen. De triagiste waarschuwt direct de huisarts; de man heeft pijn en de voet is bebloed. Deze constateert diverse scheurwonden en een geluxeerde nagel dig. 1. Er is telefonisch geen navraag gedaan naar pijn noch pijnstillingsadvies gegeven. De verpleegkundig specialist vraagt een pijnscore: 8 op een numerieke schaal van Na het geven 1000 mg Paracetamol wordt de man doorgestuurd naar de SEH voor een röntgenfoto en verdere behandeling. Op de digitale verwijsbrief noteert de verpleegkundig specialist handmatig de pijnscore, tijdstip van meten, tevens het tijdstip en de dosering van de gegeven pijnstilling. Naar aanleiding van ervaring zoals geschetst in bovenstaande casus is het probleem nader geanalyseerd middels retrospectief dossieronderzoek (n=95) en participerende observatie van triagisten (n=15) en huisartsen (n=5). Dit verkennende onderzoek van De Haan (2013) bracht aan het licht dat pijnmanagement op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn achterblijft bij de verwachtingen. Uit de dossieranalyse bleek dat bij telefonische triage in drie van de 95 gesprekken ( 3,2%) een pijnscore genoteerd is door de triagisten. In 21 gesprekken (22,1%) is een medicamenteus pijnstillingsadvies en 17 keer (17,9%) een niet medicamenteus pijnstillingsadvies gegeven. Huisartsen hebben noch een pijnscore genoteerd (0%), noch pijnstilling gegeven aan de patiënt in 0% van de gevallen. Zij schreven 17 x (17,9%) een recept met pijnstilling voor en gaven 11 maal (11,6%) een niet medicamenteus pijnstillingsadvies. Totaal overzicht van triagisten en huisartsen: in 43,1 % van de dossiers is er, deels, aan pijnmanagement gedaan; variërend van advies tot recept afgeven. In geen enkel dossier is pijnstilling gegeven op de huisartsenpost. Uit de observaties bij triage werd slechts in 3% van de observaties een pijnscore afgenomen. Wel werden er pijnstillingsadviezen gegeven; medicamenteus (22%) en niet medicamenteus (18%). Tijdens de consultvoering werd door de arts geen pijnscore gevraagd, wel werd in 18% van de gevallen een medicamenteus en 11% een niet medicamenteus advies gegeven. (De Haan, 2013). Voorgaande onderzoeken (Berben et al., 2008; Gakeer, 2011) benadrukken het belang van pijnmanagement en het vroeg starten van pijnbehandeling om heling en herstel te bevorderen (Brennan et al., 2007). Zo bleek uit onderzoek van Au en Holdgate (2010) dat patiënten met een minder zwaar letsel, die met een aanhoudend niveau van matige pijn de spoedzorgketen verlieten, daarna met regelmaat een huisarts bezochten om adequate pijnstilling te krijgen. Dit impliceert dat vroegtijdige pijnbehandeling ook maatschappelijke en financiële gevolgen kan hebben. Samenvattend kan gesteld worden dat op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn het pijnmanagement van patiënten met acute pijn na trauma achterblijft bij geaccepteerde richtlijnen en standaarden waardoor deze patiënten groep niet die evidence based zorg krijgt die de kans op herstel vergroot. Het vervolg onderzoek richt zich op pijnmanagement in huisartsenposten met als onderzoeksomgeving de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. Dit onderzoek beoogt een best practice te vinden voor het verbeteren van pijnmanagement op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. De beste oplossing voor dit probleem wordt vergezeld door een praktijkgericht implementatievoorstel met specifieke aandacht voor de rol van de verpleegkundig specialist bij pijnbehandeling. Theoretisch kader Pijn kan zowel acuut als chronisch zijn. Acute pijn is recent begonnen en hangt samen met letsel of andere weefselbeschadiging, zoals ontsteking (MacIntyre, 2010). Meestal is acute pijn van beperkte duur en verdwijnt deze wanneer het letsel is genezen. Chronische pijn, daarentegen, is pijn die langer dan 6 maanden duurt (Verduijn & Folmer, 2011). Uit onderzoek van MacIntyre (2010) blijkt dat chronische pijn vaak begint met acute pijn na trauma. Een studie van Brennan et al. (2007) toont het belang aan van het starten van adequate pijnstilling in een vroeg stadium om heling en herstel te bevorderen. Vroegtijdige pijnbehandeling kan voorkomen dat acute pijn verandert in chronische pijn. (MacIntyre, 2010). Pijn is op verschillende manieren gemodelleerd. Pijnmodellen kunnen helpen de complexiteit van pijn te beschrijven. Er zijn twee grote pijnmodellen in dit onderzoeksveld, te weten: het biomedisch model en het biopsychosociaal model.

5 Het Biomedisch Model De Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Farmacotherapeutische Richtlijn Pijnbestrijding (Verduijn & Folmer, 2011) gaat uit van het biomedisch pijnmodel, welke pijn onderscheidt in nociceptieve (acute) en neuropathische (chronische) pijn (Rosenberg, Grande, & Bernstein, 2000). Acute pijn is een van de veroorzakers van een complexe stressrespons van het immuunsysteem en het neurohormonale systeem (Liu & Wu, 2008). Pijn beïnvloedt alle aspecten van het leven van een patiënt. Wanneer de pijnrespons hevig en langdurig is kan dit contraproductief worden; wondheling en algemeen herstel duren langer (Brennan et al., 2007). Ook psychologische veranderingen zoals bijvoorbeeld verhoogde angst, slapeloosheid of onvermogen tot nadenken of communiceren en een verlaging van de pijngrens voor toekomstige pijnlijke ervaringen kunnen optreden (MacIntyre, 2010). Het Biopsychosociaal Pijnmodel Het biopsychosociaal pijnmodel (Loeser, 1982) gaat uit van prikkels als oorzaak van pijn. Een pijnprikkel gelijk aan de nociceptieve pijn uit het biomedisch model wordt door het zenuwstelsel naar de hersenen gestuurd. Deze prikkel wordt vervolgens door de hersenen herkend als pijn, wat de zogenaamde pijnsensatie heet. Zo ontstaat de pijngewaarwording. Zodra de hersenen bewust zijn van de pijn, wordt de pijn pas ervaren. Deze pijnbeleving zet aan tot observeerbaar pijngedrag. Hierbij valt te denken aan verbale expressie, lichaamshouding en verminderde activiteiten. Individuele eigenschappen, zoals cognitie en emotie, beïnvloeden de pijnsensatie, wat op zijn beurt resulteert in de subjectieve ervaring; de pijnbeleving (Loeser, 1982). McCaffery en Beebe (1989) stellen dat pijn is, wat de persoon die de pijn ervaart, zegt dat het is en pijn bestaat wanneer de persoon die de pijn ervaart, zegt dat deze bestaat. Wanneer in het licht van deze verpleegkundige visie op pijn de patiënt na een ongeval bezien wordt, kan gesteld worden dat elk trauma, groot of klein, onverwachts komt en het leven van het slachtoffer drastisch verandert. Verwondingen van een trauma gaan daardoor vaak gepaard met angst en stress, welke de pijnintensiteit verhogen (Chapman, Tuckett, & Song, 2008) en een pijnervaring kunnen veroorzaken. Deze pijnervaring is subjectief, dus de duur en de intensiviteit van de pijnervaring staan niet altijd in evenredige verhouding met de mate van weefselbeschadiging. Hoewel zorgverleners op de hoogte zijn van de subjectiviteit van pijnbeleving, zorgen onvoldoende scholing over behandeling en beoordeling van pijn voor een miscommunicatie en inadequate behandeling van pijn. Ook culturele beschouwingen kunnen het denken over en behandelen van pijn al dan niet onbewust beïnvloeden (Berben, Schoonhoven, & Vloet, 2011). Concluderend kan gesteld worden dat deze pijnmodellen en visies per individu verschillen. Dit vraagt dan ook om individuele pijnbehandeling met interventies die gericht zijn op meerdere dimensies, waarbij eenduidigheid en samenwerking belangrijke schakels vormen. Passend pijnmanagement is hierbij van groot belang. Vraagstelling Het huidige onderzoek richt zich zodoende op de vraag: Onderzoeksvraag: Wat is de best practice om pijnmanagement op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn te verbeteren? Drie subvragen zijn opgesteld om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden. Wat is de visie op pijnmanagement op huisartsenposten van stakeholders en experts? Welke kennis en opvattingen hebben huisartsen over acute pijn na trauma en wat is het effect daarvan op hun handelen? Wat is het effect van het gebruikte triagesysteem op pijnmanagement? Methode Voor dit ontwerpgericht onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gekozen (mixed methods design). Het betreft expertraadpleging en onderzoek naar de huidige visie op pijnmanagement van stakeholders, huisartsen en triagisten, via mondelinge en schriftelijke interviews. Deze worden achtereenvolgens per subvraag besproken.

6 Visie op pijnmanagement van experts Om zicht te krijgen op de stand van zaken op het gebied van pijnmanagement op de huisartsenpost zijn vijf experts geraadpleegd. De experts zijn geselecteerd op grond van publicaties en specifieke expertise rondom pijn en eerste lijns spoedzorg. Zo heeft er een interview met een senior onderzoeker IQ Healthcare, Nijmegen, projectleider van onderzoek naar kwaliteit en veiligheid op huisartsenposten, plaats gevonden. Tevens is een wetenschappelijk opgeleid verpleegkundige, coördinator Research Group Acute Zorgregio Oost (Health Valley Netherlands, 2013) geïnterviewd. De Research Group Acute Zorgregio is een netwerk van zorgpartijen in de regio, dat zich bezighoudt met spoedeisende medische hulp. Daarnaast behoorde één van de grondleggers van het project NTS tot de groep geïnterviewde experts. Tenslotte zijn twee kwaliteitscoördinatoren van het Stafbureau Primair met aandachtsgebied Kwaliteit en Protocollen gevraagd naar hun visie op pijnmanagement op de huisartsenpost. Aan de hand van drie open vragen, die elke expert heeft beantwoord, zijn de onderwerpen bepaald voor de vragenlijsten voor de schriftelijke en mondeling enquêtes. Om een beeld te vormen van de visie op pijnmanagement van stakeholders, zijn vijf huisartsen die aangesloten zijn bij de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn mondelinge geïnterviewd. Drie huisartsen met langere werkervaring en twee huisartsen in opleiding, zijn aan de hand van een semigestructureerde vragenlijsten gevraagd naar hun bevindingen van pijnmanagement op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. Het interview focuste zich voornamelijk op attitude en visie, faciliteiten, continuïteit, prioriteit en verantwoordelijkheid. Deze onderwerpen zijn gebaseerd op de voorafgaande expertraadpleging en zijn gevalideerd door de coördinator Acute Zorgregio Oost. Op de uitkomsten van de gehouden interviews is een explorerende analyse toegepast zoals beschreven in Boeije (2005). Kennis en opvattingen van huisartsen over pijnmanagement en het effect op hun handelen De kennis en opvattingen van huisartsen ten aanzien van acute pijn bij trauma en het effect daarvan op hun handelen op de huisartsenpost is gemeten middels een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 50 vragen en is een afgeleide van de vragenlijst die de Acute Zorgregio Oost in Nijmegen heeft gepubliceerd in een huidig lopend onderzoek in drie regio s naar pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen. Na aanpassing is de vragenlijst gevalideerd door de coördinator van bovengenoemde Zorgregio. De vragenlijst bestaat uit dichotome, numerieke vragen om variabelen te meten en open vragen. De vragenlijst is in maart 2013 digitaal verspreid over alle adressen van aangesloten huisartsen bij huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn ( N=410). Deelname aan het onderzoek was geheel anoniem. Ter verhoging van de respons is éénmaal een reminder verstuurd. De vragenlijst is ingevuld door huisartsen, waarnemend huisartsen en huisartsen in opleiding, die aan huisarstenpost Woerden/Leidsche Rijn verbonden zijn. De kwantitatieve uitkomsten van de vragenlijsten zijn geanalyseerd met behulp van SPSS Statistics 20. De kwalitatieve informatie is geordend aan de hand van vier van de vijf begrippen, die adequate pijnbestrijding in de spoedzorg beïnvloeden, zoals blijkt uit onderzoek (American College of Surgeons, 1997). Dit zijn achtereenvolgens kennis, attitude, professionele communicatie en organisatorische aspecten. Effect van het triagesysteem op pijnmanagement Het effect van het gebruikte triagesysteem op pijnmanagement is gemeten middels een vragenlijst. De vragenlijst is samengesteld aan de hand van de NTS en is gevalideerd door de teamleider van de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. De vragenlijst besloeg tien vragen met een vijf-punts Likertschaal (nooit, bijna nooit, 50 % van de gevallen, bijna altijd, altijd). Deelname aan het onderzoek was geheel anoniem. De vragenlijst over het effect van het triagesysteem is in februari-maart 2013 digitaal verspreid onder gecertificeerde triagisten van de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn (N= 40) en de huisartsenpost Utrecht (N=29). Op eerstgenoemde post wordt triage verricht via de NTS- Triagewijzer (Drijver & Mout, 2011). Op laatstgenoemde post wordt met een digitale versie van de NTS gewerkt, waardoor eventuele verschillen in pijnanamnese en registratie vastgesteld kunnen worden. Er is voor beide posten gebruik gemaakt van een identieke vragenlijst. Er is éénmaal een reminder verstuurd om de respons te verhogen. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn geanalyseerd met SPSS Statistics 2.0. Antwoorden op de vragen worden gerapporteerd als gemiddelden met standaarddeviatie. Verschillen tussen de twee groepen

7 triagisten zijn geanalyseerd met behulp van de Mann-Whitney U-test. Resultaten De resultaten van dit onderzoek worden achtereenvolgens per subvraag besproken. Visie op pijnmanagement van stakeholders en experts Middels een expertraadpleging werd de visie op pijnmanagement op huisartsenposten in kaart gebracht. Uit deze interviews met de vijf experts op gebied van pijnmanagement in de eerste lijn kwam naar voren dat er een kennisachterstand is van de eerste lijn ten opzichte van de tweede lijn op drie punten: methodisch (ABCD) denken en handelen, traumatologie en pijnmanagement bij acute pijn. Artsen zijn primair opgeleid en gericht op het stellen van een diagnose. Therapeutisch handelen, waar pijnstilling onder valt, komt na het stellen van de diagnose. Voorts speelt de hoge werkdruk op een huisartsenpost in combinatie met een onbekende patiëntenpopulatie een rol bij het omgaan met pijn. Artsen werken autonoom en ervaren naast een hoge werkdruk, ook daar waar het bijblijven van vakliteratuur en nieuwe richtlijnen betreft. De visie op pijn verschilt per arts, zoals blijkt als de resultaten van de expertraadpleging en vragenlijsten worden vergeleken. Er bestaan cultuurgebonden inzichten en aannames die moeilijk om te buigen zijn. Het methodisch werken komt nu langzamerhand de eerste lijns gezondheidszorg binnen door stages van huisartsen in opleiding op een SEH. Uit de interviews met de kwaliteitscoördinatoren kwam naar voren dat huisartsen niet in loondienst zijn bij Primair, autonoom werken en er geen directe controle op de consultvoering is. Daarnaast maakt het grote aantal betrokken huisartsen dat er geen teamcultuur is. Primair zorgt voor een organisatorische, echter geen inhoudelijke aansturing (Primair Huisartsenposten, 2012). Primair-breed bestaat geen pijnprotocol; artsen werken op de huisartsenpost volgens de NHG richtlijn Pijnbestrijding zoals ze in hun dagelijkse praktijk doen. Binnen de kwaliteits- en veiligheidscommisissies van Primair heeft patiëntveiligheid een hoge prioriteit. Het afnemen van een pijnanamnese met het registeren van een pijnscore past in dit veiligheids-denken. Dit gedachtegoed wordt middels nieuwsbrieven met lessen uit incidentmeldingen onder de aandacht van de medewerkers van Primair gebracht. Naast de interviews met experts zijn er ook interviews afgenomen bij stakeholders. Het doel van deze interviews met huisartsen (N=3) en huisartsen in opleiding (N=2) was het naar voren brengen van de visie van huisartsen op pijnmanagement en het effect van hun visie op hun handelen. Wat kennis en attitude betreft, kwam sterk naar voren dat de diagnose stellen belangrijker is dan de aandacht voor pijn. Zo vertelt een respondent dat artsen zich richten op het stellen van een diagnose, omdat 80% van studie daarop is gericht. Een andere huisarts stelde: Pijn hoort bij het leven: de frequente discrepantie tussen letsel en aangegeven pijn (het gevoel dat patiënt door veel pijn aan te geven hun komst naar de huisartsenpost vergoelijken) en niet alle pijn behoeft pijnstilling. Pijnstillen bij acute pijn na trauma heeft geen prioriteit, wijzen deze resultaten uit. Zo vertelt een respondent dat pijnstilling valt onder therapeutisch handelen; Na het lichamelijk onderzoek stel ik als eerste de diagnose, pas daarna komt de rest. Qua professionele communicatie, zijn de opvattingen over de verantwoordelijkheid van pijnmanagement uiteenlopend. Waar de verantwoordelijkheid ligt, wordt grotendeels beïnvloed door de persoonlijke visie van de huisarts. Waar de ene respondent aangeeft dat het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt is ( Patiënten worden teveel vertroeteld op de huisartsenpost. ), stelt de andere respondent dat vragen naar de pijnscore nuttig is ( Het zou een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn op de huisartsenpost. ). Een andere respondent vertelt: Huisartsen staan ervoor open. Een huisarts zit in feite tussen de cure en de care in. Ook blijkt uit de interview naar de organisatorische aspecten dat naast de hoge werkdruk die ervaren wordt, de afwezigheid van faciliteiten oorzaken zijn waardoor pijnmanagement niet wordt uitgevoerd. Als afwezigheid van faciliteiten noemen respondenten de beschikbaarheid van Paracetamol, plastic bekers op de spreekkamers of de juiste verbandmaterialen. De interviews brengen tevens naar voren dat continuïteit ontbreekt. Respondenten zijn zich in mindere mate bewust van de logistieke lijn in de spoedketen. Ze denken in het hier en nu en zijn niet bezig met het vervolg op SEH of ontslag van de patiënt. Zo benoemt één van de respondenten: Vragen naar een pijnscore zit niet in de cultuur van een huisarts: ik ben nog niet zo bekend met het verhelpen van acute pijn na trauma. Een moeilijk te veranderen inzicht is deze vaker gehoorde quote: De specialisten in de tweede lijn zijn er niet blij mee als ik al pijnstilling geef.. Desalniettemin is er een positieve ontwikkeling waar te nemen. Huisartsen in opleiding hebben door hun opleiding en stage op een SEH meer inzicht in de continuïteit van de

8 spoedzorgketen. Dit resulteert echter niet in de overdracht van de pijnscore. Respondenten zijn zich bewust te zijn van hun rol in de spoedketen, maar in mindere mate in het belang van de pijnscore tijdens de overdracht naar de SEH. Kennis en opvattingen van huisartsen over pijnmanagement en het effect op hun handelen De respons op de digitaal verzonden vragenlijst is 18% (N=74). Van de respondenten is 68% vrouw, de gemiddelde werkervaring is 11,2 jaar (M=11.25, SD=9.91). Van deze groep geeft 95% aan de NHG pijnrichtlijn te gebruiken, maar 90% is onbekend met de CBO richtlijn Pijn na trauma (Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, 2010). Middels zelfevaluatie geeft 61% aan nooit een pijnscore te gebruiken en 39% zegt dit éénmalig tijdens een consult te doen. Antwoorden op de vragen worden gerapporteerd als gemiddelden (M) met standaarddeviatie (SD). Item M SD Min. Max. Kennis met betrekking tot acute pijn na trauma 1. Ik bezit voldoende kennis over factoren pijnbeleving Ik ben goed op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen pijnmanagement Ik ben goed op de hoogte van psychische en lichamelijke gevolgen van onvoldoende pijnbehandeling Attitude 4. Ik vind het belangrijker mijn eigen ervaring te gebruiken in plaats van een richtlijn ver pijnbestrijding 5. Ik ben er voor de cure en niet voor de care Het standaard gebruik van paracetamol bij acute pijn vind ik slecht-goed Het standaard gebruik van paracetamol bij acute pijn vind ik veiligonveilig Het standaard gebruik van paracetamol bij acute pijn vind ik onnodignodig Bij de dienstverlening op de HAP is er veel aandacht voor pijn Het oordeel van de patiënt is belangrijke factor om behandeling bij te stellen Professionele communicatie 11. Een duidelijke overdracht over pijnbehandeling tussen disciplines op HAP is noodzakelijk 12. Het meten van pijn via een pijnscore is belangrijk bij triage Het registreren van de pijnscore in Call manager is belangrijk Het registreren van adviezen en gegeven pijnverlichtende medicatie is belangrijk 15. Het registreren van adviezen en gegeven pijnverlichtende interventies is belangrijk 16. Het meten van pijn na pijnverlichtende interventies is belangrijk De pijnscore wordt genoemd bij de overdracht naar de SEH Organisatorische aspecten 18. Het belang van vastleggen van afspraken over samenwerking tussen verschillende disciplines in spoedzorg met betrekking tot pijnmanagement 19. Het nut van vastleggen van afspraken over samenwerking tussen verschillende disciplines in spoedzorg met betrekking tot pijnmanagement Het is terecht dat een patiënt op basis van pijn hoger getrieerd wordt Tabel 2. Zelfevaluaties van huisartsen met betrekking tot acute pijn na trauma (N=74) Tabel 2. laat zien dat er over het algemeen positief gescoord wordt; respondenten geven aan dat ze ook care leveren en niet alleen cure. (M=2.12, SD=.95) Zij varen voor een belangrijk deel op richtlijnen (M=2.89, SD=.86) en schatten hun kennisniveau over pijn en pijnbehandeling redelijk hoog in (M=3.90, SD=.60). Het standaard gebruik van Paracetamol bij acute pijn kent een hoog gemiddelde (M=4.08), hetgeen betekent dat de respondenten hier positief tegenover staan. Echter, de standaarddeviatie is eveneens hoog (SD=1.04) in vergelijking met de andere vragen. Dit houdt in dat de meningen over het standaard gebruik van Paracetamol duidelijk verschillen. De mening over de veiligheid van het gebruik is meer unaniem (M=4.35, SD=.84). Hoog is het belang dat gehecht wordt aan de registratie van adviezen en gegeven medicatie (M=4.51, SD=.69) en in mindere mate aan het registreren van de pijnscore (M=3.58, SD=.74). Het benoemen van de pijnscore bij de overdracht naar de SEH kent een nog lagere gemiddelde uitkomst (M=3.14), maar uit een standaarddeviatie van SD=1.13 blijkt dat ook hier de meningen verdeeld zijn. Het belang van een professionele overdracht tussen disciplines op de huisartsenpost en SEH wordt wel gezien (M=3.91, SD=.89). Het belang en het nut van

9 het vastleggen van afspraken over samenwerking tussen disciplines in de spoedzorg met betrekking tot pijnmanagement laat gemiddelden zien van M=3.65 en M=3.77 met een nagenoeg zelfde standaardafwijking SD=.84 en SD=.82. Ook de gemiddelde uitkomst van terecht urgentieverhoging op basis van pijn (M=3.84, SD=.81) kan een positieve opmaat zijn tot verandering. Effect van het triagesysteem op pijnmanagement Het aantal respondenten bedraagt N=69. Op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn is de het responspercentage 50% (N=20), in Utrecht 42% (N=16). Verschillen tussen de triagisten van huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn en huisartsenpost Utrecht zijn onderzocht aan de hand van de tien items in Tabel 3. Item Woerden/Leidsche Rijn Utrecht M SD Min. Max. M SD Min. Max. 1. Navraag naar pijn bij iedere patiënt na trauma < 48 uur 2. Gebruik pijnscore of NTS gedragsschaal bij uitvragen pijnvragen 3. Noteren pijnscore in CM bij iedere patiënt na trauma < 48 uur 4. Geven medicamenteus advies (PCM) bij pijnscore > 4 bij consult U3/U4 5. Geven niet medicamenteus advies bij pijnscore > 4 bij consult U3/U4 6. Geven medicamenteus advies (PCM) bij pijnscore > 4 bij zelfzorgadvies U5 7. Geven niet medicamenteus advies bij pijnscore > 4 bij zelfzorgadvies U5 8. Geven informatie en 4, angst/stressreductie bij pijn bij iedere patiënt na trauma< 48 uur 9. Registeren adviezen medicamenteus en niet medicamenteus in CM 10. Gebruik gespreksmodel met pijnanamnese als vast onderdeel Tabel 3. Zelfevaluaties van triagisten met betrekking tot pijnmanagement bij acute pijn na trauma (N=20 voor Woerden; N=16 voor Utrecht) De analyse van de resultaten van huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn (N=20) en huisartsenpost Utrecht (N=16) laten geen grote verschillen zien (Tabel 3). Navraag naar pijn wordt bij iedere patiënt na trauma in vrijwel gelijke mate gedaan (M=4.35, SD=4.50). In Utrecht wordt vaker de pijnscore gebruikt (M=4.00, SD=1.15) en geregistreerd (M=3.94, SD=1.00) vergeleken met Woerden/Leidsche Rijn (M=3.15, SD=.86; M=3.25, SD=.97). Deze laatstgenoemde post heeft gemiddeld genomen hogere gemiddelden met lagere standaardafwijkingen voor de medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen items 4 t/m 7 in Tabel 3. Dit geldt voor zowel patiënten die voor een consult naar de post komen als bij patiënten met een zelfzorgadvies. Het registeren van deze juist genoemde adviezen gebeurt vaker op huisartsenpost Utrecht (M=4.75, SD=.45) dan in Woerden/Leidsche Rijn (M=4.40, SD=.60). De respondenten in Utrecht geven met een gemiddelde aan een gespreksmodel te hanteren waarin een pijnanamnese een vast onderdeel is (M=4.44, SD=.51). In Woerden/Leidsche Rijn is dit in mindere mate het geval (M=3.35, SD=.99). Het geven van informatie en stress reductie scoort in Woerden/Leidsche Rijn hoog (M=4.20, SD=.50) vergeleken met Utrecht (M=3.30, SD=.99). Conclusie Er is een discrepantie te zien in de mate waarop de responderende artsen hun kennis over pijnbestrijding inschatten enerzijds en hun handelen volgens de richtlijnen anderzijds. De NHG pijnrichtlijn is algemeen bekend, maar de CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen is nagenoeg onbekend. Huisartsen richten zich bij acute pijn na trauma primair op het stellen van een diagnose; pijnbestrijding valt voor hen onder therapeutisch handelen. Het afnemen en registreren van een pijnscore wordt van minder belang geacht dan het registreren van gegeven adviezen en medicatie. De visie op pijn verschilt per arts, zo ook opvattingen over de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van pijnbestrijding op de huisartsenpost. Het feit dat artsen hier autonoom werken en het feit

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting 1 Chapter 10 Samenvatting 2 INLEIDING Adequate pijnbehandeling voor traumapatiënten is een complex probleem in de (prehospitale) spoedzorg. Met dit proefschrift willen we inzicht geven in de vroegtijdige,

Nadere informatie

Pijn op de SEH. Drs. A.C.M. Schmidt, SEH-arts KNMG

Pijn op de SEH. Drs. A.C.M. Schmidt, SEH-arts KNMG Pijn op de SEH Drs. A.C.M. Schmidt, SEH-arts KNMG Inleiding Pijn is één van de meest voorkomende redenen van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp Tussen 50- en 80% van de patiënten op de SEH heeft matig

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN PIJNBEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET ACUUT MUSCULOSKELETAAL TRAUMA

EFFECTIVITEIT VAN PIJNBEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET ACUUT MUSCULOSKELETAAL TRAUMA EFFECTIVITEIT VAN PIJNBEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET ACUUT MUSCULOSKELETAAL TRAUMA Pierik JGJ 1, IJzerman MJ 1, Berben SA 2, Heurman G 1, Gaakeer MI 3, van Vugt AB 4, Doggen CJM 1 1. Universiteit Twente,

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Diabetische polyneuropathie 1. Distale symmetrische polyneuropathie Uitval van een combinatie van sensore,

Nadere informatie

1. Introductie vragenlijst

1. Introductie vragenlijst 1. Introductie vragenlijst Allereerst bedankt dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uw mening is belangrijk. De onderzoekers willen benadrukken dat uw deelname een bijdrage levert aan de ontwikkeling

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Goed pijnmanagement op de SEH, belangrijk voor zowel acute als chronische pijn!

Goed pijnmanagement op de SEH, belangrijk voor zowel acute als chronische pijn! Goed pijnmanagement op de SEH, belangrijk voor zowel acute als chronische pijn! Jorien Pierik -Minisymposium pijnbestrijding van A tot Z- 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

Factsheets indicatoren Vroege herkenning en behandeling van pijn. Structuurindicatoren

Factsheets indicatoren Vroege herkenning en behandeling van pijn. Structuurindicatoren aan Factsheets indicatoren Vroege herkenning en behandeling van pijn Publicatienummer: 2010.1600 (jan 2010) (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Versiebeheer Wijzigingen 2010.1600 (jan 2010) Eerste versie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG Inleiding De spoedzorg verandert. Het aantal zorgvragen bij huisartsenposten neemt toe. Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) kennen een groot aantal zelfverwijzers,

Nadere informatie

PIJN BIJ KINDEREN VOORLICHTING VOOR OUDERS/VERZORGERS

PIJN BIJ KINDEREN VOORLICHTING VOOR OUDERS/VERZORGERS PIJN BIJ KINDEREN VOORLICHTING VOOR OUDERS/VERZORGERS 17803 Inleiding Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan uw kind pijn ervaren, als gevolg van de aandoening,

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp bij situaties met een spoedeisend karakter. In

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Oorzaken. Pijn in de Palliatieve Fase. Programma. Stellingen. Vóórkomen van pijn Pijn in de palliatieve fase onderbehandeld?!

Oorzaken. Pijn in de Palliatieve Fase. Programma. Stellingen. Vóórkomen van pijn Pijn in de palliatieve fase onderbehandeld?! Pijn in de Palliatieve Fase Juni 2012 Programma Stellingen Inleiding Casus Soorten Pijn Pijnbehandelingen In kaart brengen van pijn Vragen Evaluatie Stellingen In onze maatschappij en op ons niveau van

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen

Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen Richtlijnen Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen Sivera A.A. Berben, Hennie H.L.M. Kemps, Pierre M. van Grunsven, Joke A.J. Mintjes-de Groot, Robert T.M. van Dongen en Lisette

Nadere informatie

SAMENVATTING Depressie en verzuim Voorspellers voor verzuim en werkhervatting hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

SAMENVATTING Depressie en verzuim Voorspellers voor verzuim en werkhervatting hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 Samenvatting SAMENVATTING SAMENVATTING Depressie en verzuim Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking krijgt eens in zijn of haar leven een depressie. Het hebben van een depressie beïnvloedt het leven

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Verbetering van de herkenning en triage van een beroerte in de 1e lijn in Noord-Holland en Flevoland Samenvatting rapport

Verbetering van de herkenning en triage van een beroerte in de 1e lijn in Noord-Holland en Flevoland Samenvatting rapport Verbetering van de herkenning en triage van een beroerte in de 1e lijn in Noord-Holland en Flevoland Samenvatting rapport Werkgroep Triage & herkenning beroerte ROAZ regio s VUmc & AMC Augustus 2016 1

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

PIJN BIJ TRAUMA GIDS VOOR PIJNBESTRIJDING IN DE SPOEDZORG SIVERA BERBEN LISETTE SCHOONHOVEN LILIAN VLOET

PIJN BIJ TRAUMA GIDS VOOR PIJNBESTRIJDING IN DE SPOEDZORG SIVERA BERBEN LISETTE SCHOONHOVEN LILIAN VLOET PIJN BIJ TRAUMA GIDS VOOR PIJNBESTRIJDING IN DE SPOEDZORG SIVERA BERBEN LISETTE SCHOONHOVEN LILIAN VLOET PIJN BIJ TRAUMA PIJN BIJ TRAUMA GIDS VOOR PIJNBESTRIJDING IN DE SPOEDZORG SIVERA BERBEN LISETTE

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 179 In dit proefschrift werden de resultaten beschreven van studies die zijn verricht bij volwassen vrouwen met symptomen van bekkenbodem dysfunctie. Deze symptomen komen frequent voor en kunnen de kwaliteit

Nadere informatie

Het meten van angst: verpleegkundigen aan het woord!

Het meten van angst: verpleegkundigen aan het woord! Het meten van angst: verpleegkundigen aan het woord! H. Veldhuisen RN, MSc; D. Zweers RN, MSc; Prof. S. Teunissen RN PhD Diakonessenhuis Utrecht hveldhuisen@diakhuis.nl Angst Waarom meten? Zonder meten

Nadere informatie

De weg naar het eerste recept

De weg naar het eerste recept Programma Introductie De weg naar het eerste recept De bekwaamheidsverklaring in de praktijk Onderzoeksvragen Methode Resultaten Conclusie en discussie Aanbevelingen Introductie De weg naar het eerste

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats VGR Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden 1011015 Stadsplateau 1 3521 AZ

Nadere informatie

De kunst van fouten maken

De kunst van fouten maken De kunst van fouten maken Programma De kunde van patiëntveiligheid Kick-off Inleiding patiëntveiligheid Pauze De kunst van het zien en leren van incidenten VIM Human Factor Engineering Video Inleiding

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Samenvatting The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Als werknemers door ziekte hun werk niet meer kunnen doen betaalt de werkgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20 Visie NVSHA op Rapport Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Medisch-specialistische zorg in 20/20 Oktober 2011 Inleiding Eind oktober 2011 is de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) met het rapport

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Spoedeisende Hulp Inleiding U heeft zich zojuist gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia. De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Beukema Huisartsenpraktijk

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Beukema Huisartsenpraktijk Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Beukema Huisartsenpraktijk Datum aanmaak rapport:25-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief September 2013 Pieter Langers Laurens Pronk ZorgDomein, 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel onderzoek... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Pijn na een operatie

Pijn na een operatie Pijn na een operatie 1. Inleiding Binnenkort wordt U geopereerd in het TweeSteden ziekenhuis op locatie Tilburg. Pijn na een operatie is vrijwel onvermijdelijk. Pijn is een signaal van (mogelijke) weefselbeschadiging,

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG Kennis maakt het verschil

DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG Kennis maakt het verschil DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG 2014-2018 Kennis maakt het verschil Goede, tijdige, veilige en evidence-based ambulancezorg is essentieel. Om de ambulancezorg steeds verder te professionaliseren

Nadere informatie

Pijn? Laat u behandelen! Algemene informatie voor patiënten

Pijn? Laat u behandelen! Algemene informatie voor patiënten Pijn? Laat u behandelen! Algemene informatie voor patiënten Beste patiënt In deze folder vindt u algemene informatie over pijn: wat is pijn, hoe kunnen we pijn beoordelen/meten en hoe kunnen we pijn bestrijden.

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

14 april 2016 Dr. M. Burin

14 april 2016 Dr. M. Burin 14 april 2016 Dr. M. Burin https://www.youtube.com/watch?v=9pfdtcl jezo https://www.youtube.com/watch?v=xakocii LlwY Ondergediagnosticeerd Onderbehandeld Zelden gebruik van aangepaste pijnschaal Discrepantie

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING In de gezondheidszorg is decubitus nog steeds een veel voorkomend zorgprobleem. Decubitus betekent voor de patiënt pijn en overlast en kan

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Visie en werkwijze NTS NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg

Visie en werkwijze NTS NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Visie en werkwijze NTS NTS de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Visie en werkwijze NTS Veelgestelde vragen Wat is de NTS? De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is een standaard voor triage in

Nadere informatie

Pijnmeting. Hulpmiddel bij pijnbestrijding

Pijnmeting. Hulpmiddel bij pijnbestrijding Pijnmeting Hulpmiddel bij pijnbestrijding Pijnmeting U bent opgenomen omdat u lichamelijke klachten hebt en één van deze klachten is pijn. De mogelijkheid bestaat dat de oorzaak van de pijn snel wordt

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Valkuilen op de HAP Lessen uit incidenten. Sonja Oomkens kwaliteitsfunctionaris Primair Huisartsenposten

Valkuilen op de HAP Lessen uit incidenten. Sonja Oomkens kwaliteitsfunctionaris Primair Huisartsenposten Valkuilen op de HAP Lessen uit incidenten Sonja Oomkens kwaliteitsfunctionaris Primair Huisartsenposten Programma Voorstellen Een calamiteit uit 2008 Valkuilen op de HAP Bespreken van een calamiteit Iedereen

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Pijn in verpleeghuizen. Pijn in verpleeghuizen. A Closer Look at Pain in Nursing Home Residents

Inhoud presentatie. Pijn in verpleeghuizen. Pijn in verpleeghuizen. A Closer Look at Pain in Nursing Home Residents A Closer Look at Pain in Nursing Home Residents Inhoud presentatie Een betere kijk op pijn bij verpleeghuisbewoners Pijn in verpleeghuizen REPOS Ontwikkeling Implementatie Implementatie pijnmeting Conclusie

Nadere informatie

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid Marja Jellesma-Eggenkamp Klinische geriatrie Alysis 25 mei 2010 symposium Zevenaar 1 Kwetsbare ouderen inleiding >25% opgenomen patiënten 70+ 10-40%

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe herken je pijn bij een cliënt? Rhodee van Herk 26-05-2008

Hoe herken je pijn bij een cliënt? Rhodee van Herk 26-05-2008 Hoe herken je pijn bij een cliënt? Rhodee van Herk 26-05-2008 Pijn bij verstandelijk gehandicapten 110.000 mensen met een verstandelijke handicap (VH) Ruim de helft ernstig Veel bijkomende stoornissen,

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

Tweede nascholing Hematologie voor Verpleegkundigen Hematologie & ICT anno 2009

Tweede nascholing Hematologie voor Verpleegkundigen Hematologie & ICT anno 2009 Tweede nascholing Hematologie voor Verpleegkundigen Hematologie & ICT anno 2009 Anne Goossensen Onderzoeker instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (ibmg) Lector Verslavingszorg Hogeschool INHolland

Nadere informatie

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Lectoraat Acute Intensieve Zorg Dr. Lilian Vloet (projectleider) Marijke Noome MSc (onderzoeker en verpleegkundige) Drs. Boukje Dijkstra (onderzoeker en IC-verpleegkundige) Lectoraat Acute Intensieve Zorg Inhoud Aanleiding project End-of-life

Nadere informatie

Triage op de SEH. Spoedeisende Hulp

Triage op de SEH. Spoedeisende Hulp 00 Triage op de SEH Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Op de afdeling SEH ontvangen en behandelen we dagelijks 30-60 patiënten. Een deel van deze patiënten wordt met de

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie