Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost. Petra de Haan Studentnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost. Petra de Haan Studentnummer 1603998"

Transcriptie

1 Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost Petra de Haan Studentnummer MANP AGZ Cohort 2011 Intensieve zorg adres Module coördinator OGO Joke Polet Begeleider Lia van Straalen Beoordelaar Joke Polet Mentor Alike Machielsen Inleverdatum Grootte 6470 woorden

2 Een punt maken van pijn!!!! Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost Petra de Haan, MANP, AGZ, Intensieve Zorg Docent-begeleider: L. van Straalen Samenvatting PROBLEEM EN DOEL. Acute pijn na trauma is een belangrijke reden om hulp te zoeken in de spoedketen en wordt onderbehandeld, hetgeen heling en herstel van de patiënt kan vertragen. Dit onderzoek brengt de belemmerende en bevorderende factoren bij pijnmanagement in kaart op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn.met als doel het vinden van best practice om pijnmanagement te verbeteren. METHODE. Mixed methods design: expertraadpleging, onderzoek naar de huidige visie op pijnmanagement van stakeholders, huisartsen en triagisten via mondelinge en schriftelijke interviews. RESULTATEN. Bij telefonische triage zijn de verschillen tussen twee triagesystemen niet groot in de manier van vragen naar pijn, wel in het registreren en het geven van adviezen. De NHG pijnrichtlijn is bij artsen bekend, in tegenstelling tot de CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen. Huisartsen richten zich bij acute pijn na trauma primair op het stellen van een diagnose. Pijnbeoordeling wordt vaak gebaseerd op klinische observaties en eigen ervaring ingeschat; een gevalideerde pijnmeting ontbreekt. De visie op pijn verschilt per arts, zo ook opvattingen over de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van pijnbestrijding op de huisartsenpost. BESCHOUWING EN CONCLUSIE. Er is een discrepantie in de mate waarop artsen hun kennis over pijnbestrijding inschatten enerzijds en hun handelen volgens de richtlijnen anderzijds. Artsen werken autonoom; een teamcultuur ontbreekt. De cultuur op een huisartsenpost is niet primair gefocust op het comfort van patiënten. Pijnbeoordeling wordt vaak gebaseerd op klinische observaties en eigen ervaring ingeschat zonder gebruik te maken van een gevalideerde pijnmeting. Een gedeeld perspectief op pijnbeleving en bestrijding ontbreekt; er is geen eenduidigheid over taken, verantwoordelijkheden en zienswijzen ten opzichte van pijnbestrijding. Er ontbreken faciliteiten om pijnmanagement naar behoren uit te voeren. ONTWIKKELDE BEST PRACTICE. Drieledig: scholing van triagisten, kwaliteitsborging door de verpleegkundig specialist, artsen nascholen over pijnmanagement in het kader van veiligheids- denken. Trefwoorden: pijn, pijnmanagement, huisartsenpost, verpleegkundig specialist

3 Inleiding De spoedzorg voor traumapatiënten wordt uitgevoerd in een keten van huisartsen, ambulancediensten en afdelingen van de spoedeisende hulp (SEH) in ziekenhuizen. De huisartsenpost speelt een belangrijke rol; als schakel naar de tweede lijns spoedzorg op de SEH, en als onderdeel van de spoedeisende zorg keten. De huisartsenpost is, als eerste lijns spoedzorgvoorziening, tijdens avond-, nacht- en weekenduren open zodat naast andere ingangsklachten, patiënten met voornamelijk laag urgente trauma gerelateerde klachten geholpen kunnen worden. In 2013 telt Nederland 112 huisartsenposten, welke in grootte en patiëntaantallen verschillen (Vereniging Huisartsenposten Nederland, 2013). De samenwerking in de spoedzorgketen heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling meegemaakt (Drijver & Mout, 2011) wat onder andere heeft geresulteerd in de Nederlandse Triage Standaard (NTS) (Nederlandse Triage Standaard, 2010). Ook de landelijke CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen (Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, 2010) is een onderdeel van het ketenbrede gedachtengoed welke de kwaliteit van spoedeisende hulpverlening ten goede kan komen (Drijver & Mout, 2011). Huisartsenposten worden geconfronteerd met een stijgende zorgvraag. Door een tekort aan artsen, een hoge werkdruk op de huisartsenpost, een afnemende motivatie om buiten kantoortijden te werken en uit financiële efficiëntie worden verpleegkundig specialisten in toenemende mate ingezet. Het doel van deze relatief nieuwe groep verpleegkundigen in de eerste lijns spoedzorg is taakherschikking (Wijers, 2012). Wijers (2012) stelt dat ongeveer 80% van de zorgvragen laag complex en niet spoedeisend is, waardoor een consult bij een arts niet vereist is. Om de spoedzorg voor patiënten buiten kantooruren toegankelijk en betaalbaar te houden, kan taakherschikking met behulp van een verpleegkundig specialist een oplossing bieden. Hier wordt bij Primair Huisartsenposten middels de opleiding van twee verpleegkundig specialisten op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn onderzoek naar gedaan. Primair Huisartsenposten is een collaboratie van negen huisartsenposten in Midden-Nederland. De huisartsenpost Woerden/-Leidsche Rijn valt onder deze samenwerking. In Tabel 1. zijn kengetallen opgenomen die inzicht geven in de omvang en de samenstelling van het team van de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. Item Inwonersaantal Aangesloten huisartsen 150 Waarnemende huisartsen 240 Huisartsen in opleiding (AIOS) 20 Triagisten 40 Verpleegkundig specialisten in opleiding 2 Aantal contacten in Patiënten januari-juni Trauma gerelateerde klachten Consulten op post Telefonisch advies Visites 122 Verwijzingen naar SEH -* *Gegevens zijn onbekend. Tabel 1. Statistische gegeven huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn Acute pijn na trauma is een belangrijke reden om hulp te zoeken in de spoedzorg (Cordell, Keene, Giles, Jones, & Brizendine, 2002). Uit onderzoek in de Nederlandse spoedketen (Berben, Meijs, & Van Dongen, 2008 ) blijkt dat pijn onderbehandeld wordt, wat heling en herstel van de patiënt vertraagt (Brennan, Carr, & Cousins, 2007). Op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn wordt de patiënt met acute pijn na trauma telefonisch te woord gestaan door een triagist. Dit contact wordt van een urgentiecode voorzien via de NTS en op geleide van urgentie volgt zonodig een consult door een huisarts of een verpleegkundig specialist. Uit observaties blijkt dat pijnmanagement achterblijft bij de CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen (De Haan, 2013). Hiermee wordt N

4 een belangrijke schakel in de acute zorg en pijnmanagement gemist. Deze situatie wordt hieronder met een casus geïllustreerd. Casus: Een 52- jarige man komt na telefonische triage naar de huisartsenpost. Er is een half uur geleden een loden pijp van 8 kg. op zijn grote teen gevallen. De triagiste waarschuwt direct de huisarts; de man heeft pijn en de voet is bebloed. Deze constateert diverse scheurwonden en een geluxeerde nagel dig. 1. Er is telefonisch geen navraag gedaan naar pijn noch pijnstillingsadvies gegeven. De verpleegkundig specialist vraagt een pijnscore: 8 op een numerieke schaal van Na het geven 1000 mg Paracetamol wordt de man doorgestuurd naar de SEH voor een röntgenfoto en verdere behandeling. Op de digitale verwijsbrief noteert de verpleegkundig specialist handmatig de pijnscore, tijdstip van meten, tevens het tijdstip en de dosering van de gegeven pijnstilling. Naar aanleiding van ervaring zoals geschetst in bovenstaande casus is het probleem nader geanalyseerd middels retrospectief dossieronderzoek (n=95) en participerende observatie van triagisten (n=15) en huisartsen (n=5). Dit verkennende onderzoek van De Haan (2013) bracht aan het licht dat pijnmanagement op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn achterblijft bij de verwachtingen. Uit de dossieranalyse bleek dat bij telefonische triage in drie van de 95 gesprekken ( 3,2%) een pijnscore genoteerd is door de triagisten. In 21 gesprekken (22,1%) is een medicamenteus pijnstillingsadvies en 17 keer (17,9%) een niet medicamenteus pijnstillingsadvies gegeven. Huisartsen hebben noch een pijnscore genoteerd (0%), noch pijnstilling gegeven aan de patiënt in 0% van de gevallen. Zij schreven 17 x (17,9%) een recept met pijnstilling voor en gaven 11 maal (11,6%) een niet medicamenteus pijnstillingsadvies. Totaal overzicht van triagisten en huisartsen: in 43,1 % van de dossiers is er, deels, aan pijnmanagement gedaan; variërend van advies tot recept afgeven. In geen enkel dossier is pijnstilling gegeven op de huisartsenpost. Uit de observaties bij triage werd slechts in 3% van de observaties een pijnscore afgenomen. Wel werden er pijnstillingsadviezen gegeven; medicamenteus (22%) en niet medicamenteus (18%). Tijdens de consultvoering werd door de arts geen pijnscore gevraagd, wel werd in 18% van de gevallen een medicamenteus en 11% een niet medicamenteus advies gegeven. (De Haan, 2013). Voorgaande onderzoeken (Berben et al., 2008; Gakeer, 2011) benadrukken het belang van pijnmanagement en het vroeg starten van pijnbehandeling om heling en herstel te bevorderen (Brennan et al., 2007). Zo bleek uit onderzoek van Au en Holdgate (2010) dat patiënten met een minder zwaar letsel, die met een aanhoudend niveau van matige pijn de spoedzorgketen verlieten, daarna met regelmaat een huisarts bezochten om adequate pijnstilling te krijgen. Dit impliceert dat vroegtijdige pijnbehandeling ook maatschappelijke en financiële gevolgen kan hebben. Samenvattend kan gesteld worden dat op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn het pijnmanagement van patiënten met acute pijn na trauma achterblijft bij geaccepteerde richtlijnen en standaarden waardoor deze patiënten groep niet die evidence based zorg krijgt die de kans op herstel vergroot. Het vervolg onderzoek richt zich op pijnmanagement in huisartsenposten met als onderzoeksomgeving de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. Dit onderzoek beoogt een best practice te vinden voor het verbeteren van pijnmanagement op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. De beste oplossing voor dit probleem wordt vergezeld door een praktijkgericht implementatievoorstel met specifieke aandacht voor de rol van de verpleegkundig specialist bij pijnbehandeling. Theoretisch kader Pijn kan zowel acuut als chronisch zijn. Acute pijn is recent begonnen en hangt samen met letsel of andere weefselbeschadiging, zoals ontsteking (MacIntyre, 2010). Meestal is acute pijn van beperkte duur en verdwijnt deze wanneer het letsel is genezen. Chronische pijn, daarentegen, is pijn die langer dan 6 maanden duurt (Verduijn & Folmer, 2011). Uit onderzoek van MacIntyre (2010) blijkt dat chronische pijn vaak begint met acute pijn na trauma. Een studie van Brennan et al. (2007) toont het belang aan van het starten van adequate pijnstilling in een vroeg stadium om heling en herstel te bevorderen. Vroegtijdige pijnbehandeling kan voorkomen dat acute pijn verandert in chronische pijn. (MacIntyre, 2010). Pijn is op verschillende manieren gemodelleerd. Pijnmodellen kunnen helpen de complexiteit van pijn te beschrijven. Er zijn twee grote pijnmodellen in dit onderzoeksveld, te weten: het biomedisch model en het biopsychosociaal model.

5 Het Biomedisch Model De Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Farmacotherapeutische Richtlijn Pijnbestrijding (Verduijn & Folmer, 2011) gaat uit van het biomedisch pijnmodel, welke pijn onderscheidt in nociceptieve (acute) en neuropathische (chronische) pijn (Rosenberg, Grande, & Bernstein, 2000). Acute pijn is een van de veroorzakers van een complexe stressrespons van het immuunsysteem en het neurohormonale systeem (Liu & Wu, 2008). Pijn beïnvloedt alle aspecten van het leven van een patiënt. Wanneer de pijnrespons hevig en langdurig is kan dit contraproductief worden; wondheling en algemeen herstel duren langer (Brennan et al., 2007). Ook psychologische veranderingen zoals bijvoorbeeld verhoogde angst, slapeloosheid of onvermogen tot nadenken of communiceren en een verlaging van de pijngrens voor toekomstige pijnlijke ervaringen kunnen optreden (MacIntyre, 2010). Het Biopsychosociaal Pijnmodel Het biopsychosociaal pijnmodel (Loeser, 1982) gaat uit van prikkels als oorzaak van pijn. Een pijnprikkel gelijk aan de nociceptieve pijn uit het biomedisch model wordt door het zenuwstelsel naar de hersenen gestuurd. Deze prikkel wordt vervolgens door de hersenen herkend als pijn, wat de zogenaamde pijnsensatie heet. Zo ontstaat de pijngewaarwording. Zodra de hersenen bewust zijn van de pijn, wordt de pijn pas ervaren. Deze pijnbeleving zet aan tot observeerbaar pijngedrag. Hierbij valt te denken aan verbale expressie, lichaamshouding en verminderde activiteiten. Individuele eigenschappen, zoals cognitie en emotie, beïnvloeden de pijnsensatie, wat op zijn beurt resulteert in de subjectieve ervaring; de pijnbeleving (Loeser, 1982). McCaffery en Beebe (1989) stellen dat pijn is, wat de persoon die de pijn ervaart, zegt dat het is en pijn bestaat wanneer de persoon die de pijn ervaart, zegt dat deze bestaat. Wanneer in het licht van deze verpleegkundige visie op pijn de patiënt na een ongeval bezien wordt, kan gesteld worden dat elk trauma, groot of klein, onverwachts komt en het leven van het slachtoffer drastisch verandert. Verwondingen van een trauma gaan daardoor vaak gepaard met angst en stress, welke de pijnintensiteit verhogen (Chapman, Tuckett, & Song, 2008) en een pijnervaring kunnen veroorzaken. Deze pijnervaring is subjectief, dus de duur en de intensiviteit van de pijnervaring staan niet altijd in evenredige verhouding met de mate van weefselbeschadiging. Hoewel zorgverleners op de hoogte zijn van de subjectiviteit van pijnbeleving, zorgen onvoldoende scholing over behandeling en beoordeling van pijn voor een miscommunicatie en inadequate behandeling van pijn. Ook culturele beschouwingen kunnen het denken over en behandelen van pijn al dan niet onbewust beïnvloeden (Berben, Schoonhoven, & Vloet, 2011). Concluderend kan gesteld worden dat deze pijnmodellen en visies per individu verschillen. Dit vraagt dan ook om individuele pijnbehandeling met interventies die gericht zijn op meerdere dimensies, waarbij eenduidigheid en samenwerking belangrijke schakels vormen. Passend pijnmanagement is hierbij van groot belang. Vraagstelling Het huidige onderzoek richt zich zodoende op de vraag: Onderzoeksvraag: Wat is de best practice om pijnmanagement op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn te verbeteren? Drie subvragen zijn opgesteld om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden. Wat is de visie op pijnmanagement op huisartsenposten van stakeholders en experts? Welke kennis en opvattingen hebben huisartsen over acute pijn na trauma en wat is het effect daarvan op hun handelen? Wat is het effect van het gebruikte triagesysteem op pijnmanagement? Methode Voor dit ontwerpgericht onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gekozen (mixed methods design). Het betreft expertraadpleging en onderzoek naar de huidige visie op pijnmanagement van stakeholders, huisartsen en triagisten, via mondelinge en schriftelijke interviews. Deze worden achtereenvolgens per subvraag besproken.

6 Visie op pijnmanagement van experts Om zicht te krijgen op de stand van zaken op het gebied van pijnmanagement op de huisartsenpost zijn vijf experts geraadpleegd. De experts zijn geselecteerd op grond van publicaties en specifieke expertise rondom pijn en eerste lijns spoedzorg. Zo heeft er een interview met een senior onderzoeker IQ Healthcare, Nijmegen, projectleider van onderzoek naar kwaliteit en veiligheid op huisartsenposten, plaats gevonden. Tevens is een wetenschappelijk opgeleid verpleegkundige, coördinator Research Group Acute Zorgregio Oost (Health Valley Netherlands, 2013) geïnterviewd. De Research Group Acute Zorgregio is een netwerk van zorgpartijen in de regio, dat zich bezighoudt met spoedeisende medische hulp. Daarnaast behoorde één van de grondleggers van het project NTS tot de groep geïnterviewde experts. Tenslotte zijn twee kwaliteitscoördinatoren van het Stafbureau Primair met aandachtsgebied Kwaliteit en Protocollen gevraagd naar hun visie op pijnmanagement op de huisartsenpost. Aan de hand van drie open vragen, die elke expert heeft beantwoord, zijn de onderwerpen bepaald voor de vragenlijsten voor de schriftelijke en mondeling enquêtes. Om een beeld te vormen van de visie op pijnmanagement van stakeholders, zijn vijf huisartsen die aangesloten zijn bij de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn mondelinge geïnterviewd. Drie huisartsen met langere werkervaring en twee huisartsen in opleiding, zijn aan de hand van een semigestructureerde vragenlijsten gevraagd naar hun bevindingen van pijnmanagement op de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. Het interview focuste zich voornamelijk op attitude en visie, faciliteiten, continuïteit, prioriteit en verantwoordelijkheid. Deze onderwerpen zijn gebaseerd op de voorafgaande expertraadpleging en zijn gevalideerd door de coördinator Acute Zorgregio Oost. Op de uitkomsten van de gehouden interviews is een explorerende analyse toegepast zoals beschreven in Boeije (2005). Kennis en opvattingen van huisartsen over pijnmanagement en het effect op hun handelen De kennis en opvattingen van huisartsen ten aanzien van acute pijn bij trauma en het effect daarvan op hun handelen op de huisartsenpost is gemeten middels een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 50 vragen en is een afgeleide van de vragenlijst die de Acute Zorgregio Oost in Nijmegen heeft gepubliceerd in een huidig lopend onderzoek in drie regio s naar pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen. Na aanpassing is de vragenlijst gevalideerd door de coördinator van bovengenoemde Zorgregio. De vragenlijst bestaat uit dichotome, numerieke vragen om variabelen te meten en open vragen. De vragenlijst is in maart 2013 digitaal verspreid over alle adressen van aangesloten huisartsen bij huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn ( N=410). Deelname aan het onderzoek was geheel anoniem. Ter verhoging van de respons is éénmaal een reminder verstuurd. De vragenlijst is ingevuld door huisartsen, waarnemend huisartsen en huisartsen in opleiding, die aan huisarstenpost Woerden/Leidsche Rijn verbonden zijn. De kwantitatieve uitkomsten van de vragenlijsten zijn geanalyseerd met behulp van SPSS Statistics 20. De kwalitatieve informatie is geordend aan de hand van vier van de vijf begrippen, die adequate pijnbestrijding in de spoedzorg beïnvloeden, zoals blijkt uit onderzoek (American College of Surgeons, 1997). Dit zijn achtereenvolgens kennis, attitude, professionele communicatie en organisatorische aspecten. Effect van het triagesysteem op pijnmanagement Het effect van het gebruikte triagesysteem op pijnmanagement is gemeten middels een vragenlijst. De vragenlijst is samengesteld aan de hand van de NTS en is gevalideerd door de teamleider van de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn. De vragenlijst besloeg tien vragen met een vijf-punts Likertschaal (nooit, bijna nooit, 50 % van de gevallen, bijna altijd, altijd). Deelname aan het onderzoek was geheel anoniem. De vragenlijst over het effect van het triagesysteem is in februari-maart 2013 digitaal verspreid onder gecertificeerde triagisten van de huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn (N= 40) en de huisartsenpost Utrecht (N=29). Op eerstgenoemde post wordt triage verricht via de NTS- Triagewijzer (Drijver & Mout, 2011). Op laatstgenoemde post wordt met een digitale versie van de NTS gewerkt, waardoor eventuele verschillen in pijnanamnese en registratie vastgesteld kunnen worden. Er is voor beide posten gebruik gemaakt van een identieke vragenlijst. Er is éénmaal een reminder verstuurd om de respons te verhogen. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn geanalyseerd met SPSS Statistics 2.0. Antwoorden op de vragen worden gerapporteerd als gemiddelden met standaarddeviatie. Verschillen tussen de twee groepen

7 triagisten zijn geanalyseerd met behulp van de Mann-Whitney U-test. Resultaten De resultaten van dit onderzoek worden achtereenvolgens per subvraag besproken. Visie op pijnmanagement van stakeholders en experts Middels een expertraadpleging werd de visie op pijnmanagement op huisartsenposten in kaart gebracht. Uit deze interviews met de vijf experts op gebied van pijnmanagement in de eerste lijn kwam naar voren dat er een kennisachterstand is van de eerste lijn ten opzichte van de tweede lijn op drie punten: methodisch (ABCD) denken en handelen, traumatologie en pijnmanagement bij acute pijn. Artsen zijn primair opgeleid en gericht op het stellen van een diagnose. Therapeutisch handelen, waar pijnstilling onder valt, komt na het stellen van de diagnose. Voorts speelt de hoge werkdruk op een huisartsenpost in combinatie met een onbekende patiëntenpopulatie een rol bij het omgaan met pijn. Artsen werken autonoom en ervaren naast een hoge werkdruk, ook daar waar het bijblijven van vakliteratuur en nieuwe richtlijnen betreft. De visie op pijn verschilt per arts, zoals blijkt als de resultaten van de expertraadpleging en vragenlijsten worden vergeleken. Er bestaan cultuurgebonden inzichten en aannames die moeilijk om te buigen zijn. Het methodisch werken komt nu langzamerhand de eerste lijns gezondheidszorg binnen door stages van huisartsen in opleiding op een SEH. Uit de interviews met de kwaliteitscoördinatoren kwam naar voren dat huisartsen niet in loondienst zijn bij Primair, autonoom werken en er geen directe controle op de consultvoering is. Daarnaast maakt het grote aantal betrokken huisartsen dat er geen teamcultuur is. Primair zorgt voor een organisatorische, echter geen inhoudelijke aansturing (Primair Huisartsenposten, 2012). Primair-breed bestaat geen pijnprotocol; artsen werken op de huisartsenpost volgens de NHG richtlijn Pijnbestrijding zoals ze in hun dagelijkse praktijk doen. Binnen de kwaliteits- en veiligheidscommisissies van Primair heeft patiëntveiligheid een hoge prioriteit. Het afnemen van een pijnanamnese met het registeren van een pijnscore past in dit veiligheids-denken. Dit gedachtegoed wordt middels nieuwsbrieven met lessen uit incidentmeldingen onder de aandacht van de medewerkers van Primair gebracht. Naast de interviews met experts zijn er ook interviews afgenomen bij stakeholders. Het doel van deze interviews met huisartsen (N=3) en huisartsen in opleiding (N=2) was het naar voren brengen van de visie van huisartsen op pijnmanagement en het effect van hun visie op hun handelen. Wat kennis en attitude betreft, kwam sterk naar voren dat de diagnose stellen belangrijker is dan de aandacht voor pijn. Zo vertelt een respondent dat artsen zich richten op het stellen van een diagnose, omdat 80% van studie daarop is gericht. Een andere huisarts stelde: Pijn hoort bij het leven: de frequente discrepantie tussen letsel en aangegeven pijn (het gevoel dat patiënt door veel pijn aan te geven hun komst naar de huisartsenpost vergoelijken) en niet alle pijn behoeft pijnstilling. Pijnstillen bij acute pijn na trauma heeft geen prioriteit, wijzen deze resultaten uit. Zo vertelt een respondent dat pijnstilling valt onder therapeutisch handelen; Na het lichamelijk onderzoek stel ik als eerste de diagnose, pas daarna komt de rest. Qua professionele communicatie, zijn de opvattingen over de verantwoordelijkheid van pijnmanagement uiteenlopend. Waar de verantwoordelijkheid ligt, wordt grotendeels beïnvloed door de persoonlijke visie van de huisarts. Waar de ene respondent aangeeft dat het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt is ( Patiënten worden teveel vertroeteld op de huisartsenpost. ), stelt de andere respondent dat vragen naar de pijnscore nuttig is ( Het zou een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn op de huisartsenpost. ). Een andere respondent vertelt: Huisartsen staan ervoor open. Een huisarts zit in feite tussen de cure en de care in. Ook blijkt uit de interview naar de organisatorische aspecten dat naast de hoge werkdruk die ervaren wordt, de afwezigheid van faciliteiten oorzaken zijn waardoor pijnmanagement niet wordt uitgevoerd. Als afwezigheid van faciliteiten noemen respondenten de beschikbaarheid van Paracetamol, plastic bekers op de spreekkamers of de juiste verbandmaterialen. De interviews brengen tevens naar voren dat continuïteit ontbreekt. Respondenten zijn zich in mindere mate bewust van de logistieke lijn in de spoedketen. Ze denken in het hier en nu en zijn niet bezig met het vervolg op SEH of ontslag van de patiënt. Zo benoemt één van de respondenten: Vragen naar een pijnscore zit niet in de cultuur van een huisarts: ik ben nog niet zo bekend met het verhelpen van acute pijn na trauma. Een moeilijk te veranderen inzicht is deze vaker gehoorde quote: De specialisten in de tweede lijn zijn er niet blij mee als ik al pijnstilling geef.. Desalniettemin is er een positieve ontwikkeling waar te nemen. Huisartsen in opleiding hebben door hun opleiding en stage op een SEH meer inzicht in de continuïteit van de

8 spoedzorgketen. Dit resulteert echter niet in de overdracht van de pijnscore. Respondenten zijn zich bewust te zijn van hun rol in de spoedketen, maar in mindere mate in het belang van de pijnscore tijdens de overdracht naar de SEH. Kennis en opvattingen van huisartsen over pijnmanagement en het effect op hun handelen De respons op de digitaal verzonden vragenlijst is 18% (N=74). Van de respondenten is 68% vrouw, de gemiddelde werkervaring is 11,2 jaar (M=11.25, SD=9.91). Van deze groep geeft 95% aan de NHG pijnrichtlijn te gebruiken, maar 90% is onbekend met de CBO richtlijn Pijn na trauma (Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, 2010). Middels zelfevaluatie geeft 61% aan nooit een pijnscore te gebruiken en 39% zegt dit éénmalig tijdens een consult te doen. Antwoorden op de vragen worden gerapporteerd als gemiddelden (M) met standaarddeviatie (SD). Item M SD Min. Max. Kennis met betrekking tot acute pijn na trauma 1. Ik bezit voldoende kennis over factoren pijnbeleving Ik ben goed op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen pijnmanagement Ik ben goed op de hoogte van psychische en lichamelijke gevolgen van onvoldoende pijnbehandeling Attitude 4. Ik vind het belangrijker mijn eigen ervaring te gebruiken in plaats van een richtlijn ver pijnbestrijding 5. Ik ben er voor de cure en niet voor de care Het standaard gebruik van paracetamol bij acute pijn vind ik slecht-goed Het standaard gebruik van paracetamol bij acute pijn vind ik veiligonveilig Het standaard gebruik van paracetamol bij acute pijn vind ik onnodignodig Bij de dienstverlening op de HAP is er veel aandacht voor pijn Het oordeel van de patiënt is belangrijke factor om behandeling bij te stellen Professionele communicatie 11. Een duidelijke overdracht over pijnbehandeling tussen disciplines op HAP is noodzakelijk 12. Het meten van pijn via een pijnscore is belangrijk bij triage Het registreren van de pijnscore in Call manager is belangrijk Het registreren van adviezen en gegeven pijnverlichtende medicatie is belangrijk 15. Het registreren van adviezen en gegeven pijnverlichtende interventies is belangrijk 16. Het meten van pijn na pijnverlichtende interventies is belangrijk De pijnscore wordt genoemd bij de overdracht naar de SEH Organisatorische aspecten 18. Het belang van vastleggen van afspraken over samenwerking tussen verschillende disciplines in spoedzorg met betrekking tot pijnmanagement 19. Het nut van vastleggen van afspraken over samenwerking tussen verschillende disciplines in spoedzorg met betrekking tot pijnmanagement Het is terecht dat een patiënt op basis van pijn hoger getrieerd wordt Tabel 2. Zelfevaluaties van huisartsen met betrekking tot acute pijn na trauma (N=74) Tabel 2. laat zien dat er over het algemeen positief gescoord wordt; respondenten geven aan dat ze ook care leveren en niet alleen cure. (M=2.12, SD=.95) Zij varen voor een belangrijk deel op richtlijnen (M=2.89, SD=.86) en schatten hun kennisniveau over pijn en pijnbehandeling redelijk hoog in (M=3.90, SD=.60). Het standaard gebruik van Paracetamol bij acute pijn kent een hoog gemiddelde (M=4.08), hetgeen betekent dat de respondenten hier positief tegenover staan. Echter, de standaarddeviatie is eveneens hoog (SD=1.04) in vergelijking met de andere vragen. Dit houdt in dat de meningen over het standaard gebruik van Paracetamol duidelijk verschillen. De mening over de veiligheid van het gebruik is meer unaniem (M=4.35, SD=.84). Hoog is het belang dat gehecht wordt aan de registratie van adviezen en gegeven medicatie (M=4.51, SD=.69) en in mindere mate aan het registreren van de pijnscore (M=3.58, SD=.74). Het benoemen van de pijnscore bij de overdracht naar de SEH kent een nog lagere gemiddelde uitkomst (M=3.14), maar uit een standaarddeviatie van SD=1.13 blijkt dat ook hier de meningen verdeeld zijn. Het belang van een professionele overdracht tussen disciplines op de huisartsenpost en SEH wordt wel gezien (M=3.91, SD=.89). Het belang en het nut van

9 het vastleggen van afspraken over samenwerking tussen disciplines in de spoedzorg met betrekking tot pijnmanagement laat gemiddelden zien van M=3.65 en M=3.77 met een nagenoeg zelfde standaardafwijking SD=.84 en SD=.82. Ook de gemiddelde uitkomst van terecht urgentieverhoging op basis van pijn (M=3.84, SD=.81) kan een positieve opmaat zijn tot verandering. Effect van het triagesysteem op pijnmanagement Het aantal respondenten bedraagt N=69. Op huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn is de het responspercentage 50% (N=20), in Utrecht 42% (N=16). Verschillen tussen de triagisten van huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn en huisartsenpost Utrecht zijn onderzocht aan de hand van de tien items in Tabel 3. Item Woerden/Leidsche Rijn Utrecht M SD Min. Max. M SD Min. Max. 1. Navraag naar pijn bij iedere patiënt na trauma < 48 uur 2. Gebruik pijnscore of NTS gedragsschaal bij uitvragen pijnvragen 3. Noteren pijnscore in CM bij iedere patiënt na trauma < 48 uur 4. Geven medicamenteus advies (PCM) bij pijnscore > 4 bij consult U3/U4 5. Geven niet medicamenteus advies bij pijnscore > 4 bij consult U3/U4 6. Geven medicamenteus advies (PCM) bij pijnscore > 4 bij zelfzorgadvies U5 7. Geven niet medicamenteus advies bij pijnscore > 4 bij zelfzorgadvies U5 8. Geven informatie en 4, angst/stressreductie bij pijn bij iedere patiënt na trauma< 48 uur 9. Registeren adviezen medicamenteus en niet medicamenteus in CM 10. Gebruik gespreksmodel met pijnanamnese als vast onderdeel Tabel 3. Zelfevaluaties van triagisten met betrekking tot pijnmanagement bij acute pijn na trauma (N=20 voor Woerden; N=16 voor Utrecht) De analyse van de resultaten van huisartsenpost Woerden/Leidsche Rijn (N=20) en huisartsenpost Utrecht (N=16) laten geen grote verschillen zien (Tabel 3). Navraag naar pijn wordt bij iedere patiënt na trauma in vrijwel gelijke mate gedaan (M=4.35, SD=4.50). In Utrecht wordt vaker de pijnscore gebruikt (M=4.00, SD=1.15) en geregistreerd (M=3.94, SD=1.00) vergeleken met Woerden/Leidsche Rijn (M=3.15, SD=.86; M=3.25, SD=.97). Deze laatstgenoemde post heeft gemiddeld genomen hogere gemiddelden met lagere standaardafwijkingen voor de medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen items 4 t/m 7 in Tabel 3. Dit geldt voor zowel patiënten die voor een consult naar de post komen als bij patiënten met een zelfzorgadvies. Het registeren van deze juist genoemde adviezen gebeurt vaker op huisartsenpost Utrecht (M=4.75, SD=.45) dan in Woerden/Leidsche Rijn (M=4.40, SD=.60). De respondenten in Utrecht geven met een gemiddelde aan een gespreksmodel te hanteren waarin een pijnanamnese een vast onderdeel is (M=4.44, SD=.51). In Woerden/Leidsche Rijn is dit in mindere mate het geval (M=3.35, SD=.99). Het geven van informatie en stress reductie scoort in Woerden/Leidsche Rijn hoog (M=4.20, SD=.50) vergeleken met Utrecht (M=3.30, SD=.99). Conclusie Er is een discrepantie te zien in de mate waarop de responderende artsen hun kennis over pijnbestrijding inschatten enerzijds en hun handelen volgens de richtlijnen anderzijds. De NHG pijnrichtlijn is algemeen bekend, maar de CBO richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen is nagenoeg onbekend. Huisartsen richten zich bij acute pijn na trauma primair op het stellen van een diagnose; pijnbestrijding valt voor hen onder therapeutisch handelen. Het afnemen en registreren van een pijnscore wordt van minder belang geacht dan het registreren van gegeven adviezen en medicatie. De visie op pijn verschilt per arts, zo ook opvattingen over de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van pijnbestrijding op de huisartsenpost. Het feit dat artsen hier autonoom werken en het feit

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg Toelichting Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisarts en spoedzorg omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel

Nadere informatie

Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgk in de spoedzor eten

Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgk in de spoedzor eten Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen Initiatief Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Spoedeisende

Nadere informatie

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Nadere informatie

Samenvatting. Offenbeek, M.A.G. van, Y. ten Hoeve, P.F. Roodbol en M. Knip, RuG/AZG, september 2003 1

Samenvatting. Offenbeek, M.A.G. van, Y. ten Hoeve, P.F. Roodbol en M. Knip, RuG/AZG, september 2003 1 Samenvatting In de gezondheidszorg is de laatste jaren in toenemende mate geëxperimenteerd met andere soorten functies. Een van de hoofdontwikkelingen is het ontstaan van functies die leiden tot een herverdeling

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding (Quick scan deeltijd werken medisch specialisten, P.J.M. Heiligers, L. Hingstman) worden gebruikt. Het rapport is

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten

Bacheloropdracht. Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten Bacheloropdracht Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten Hanneke Banis Studentnummer 0120219 Universiteit Twente Studierichting Gezondheidswetenschappen Examinator Dr. H.G.M. Oosterwijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen NIEUWSBRIEF Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie Rotterdam, 31 maart 2014 Dr. R.J.J. Gobbens, Kenniscentrum Zorginnovatie

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV ACUUT NAAR BETER VERBETERING ACUTE ZORG BUITEN KANTOORUREN IN GRONINGEN Eindrapportage September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoud Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Michel Dückers Jasper Janssen Cordula Wagner

Michel Dückers Jasper Janssen Cordula Wagner Systematisch leren van incidenten in de ziekenhuiszorg Een verkenning van activiteiten gericht op het melden, registreren, analyseren en leren van incidenten en onbedoelde gebeurtenissen Michel Dückers

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Els M. L. Verschuur Rob van der Sande 1 Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Lectoraat Langdurige Zorg Hogeschool

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Deliver-studie 2008-2011. Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde

Deliver-studie 2008-2011. Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde Deliver-studie 2008-2011 Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde Inhoudsopgave Inleiding 3 De Deliver-studie: methode van het onderzoek 4 De cliënt: kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Uitgever 2013 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort T 033 4 218 418 E info@longalliantie.nl www.longalliantie.nl Zorgstandaard COPD

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

ACUTE ZORG. Er zit meer aan vast dan u denkt!

ACUTE ZORG. Er zit meer aan vast dan u denkt! ACUTE ZORG Er zit meer aan vast dan u denkt! NVZ Zicht op zorg, september 2013 02 // 03 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Visie van de NVZ op de acute zorg in Nederland Dit visiedocument is voor

Nadere informatie

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Koen Kauffman, Frank Peters en Paul den Boer, onderzoekers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt In opdracht van

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie