Jaarrapportage project ATMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage project ATMO"

Transcriptie

1 Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider VM Advanced Traffic Monitoring (ATMO) 30 maart 2007 TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Afdeling Transport & Planning Dr. ir. Hans van Lint Ir. Frans van Waes

2 Het project ATMO is mede mogelijk gemaakt door. (TRANsition SUstainable MObility) is een Nederlands platform van meer dan 150 bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit. wil bijdragen aan een transitie van het huidige inefficiënte mobiliteitssysteem naar een systeem dat bijdraagt aan versterking van de economische concurrentiepositie, en daarnaast het milieu en de mens grote aandacht geeft. De onderzoeks- en kennisontwikkelingsactiviteiten zijn gestart in 2004 en lopen in ieder geval door tot en met Inmiddels worden in verband meer dan 20 onderzoeksprojecten uitgevoerd. Meer informatie is beschikbaar via 1

3 Hoofdstuk 1. Project ATMO - Inhoudelijke focus De economische, maatschappelijke en milieu consequenties van congestie in vooral stedelijke gebieden worden gezien als een van de belangrijkste uitdagingen en bedreigingen in de komende decennia, zowel in Nederland als internationaal. Deze uitdagingen zijn in essentie terug te voeren op het oplossen van de disbalans tussen de verkeersvraag (reizigers die op een bepaalde tijd van A naar B willen) en de beschikbare infrastructuur (capaciteit, aanbod) om deze vraag af te wikkelen. Het behoeft geen uitleg dat (verkeers)informatie over het huidige en historische gebruik van de infrastructuur cruciaal is om in de eerste plaats te weten waar en wanneer er problemen zijn (files, vervuiling, onveiligheid, onbetrouwbaarheid), alvorens verkeersmanagers maatregelen kunnen verzinnen en invoeren die de beschikbare capaciteit beter op de vraag afstemt (of vice versa!). Ook reizigers gebruiken informatie om hun reis, vertrektijdstip en route beter te kunnen plannen. Maar wat voorheen voldoende informatie was voor verkeersmanagers en reizigers, is nu te weinig. Kernprobleem: gat tussen wetenschap en praktijk In feite kijken zowel verkeersmanagers (in verkeerscentrales) als reizigers (via radio, internet of anderszins) nu naar op zijn best actuele, maar meestal naar verouderde verkeersinformatie. Die informatie (bijvoorbeeld file locaties, snelheden, reistijden) wordt soms handmatig of door allerlei heuristieken uit allerlei sensoren op en langs de weg (lussen of camera s) gedestilleerd. Maar waar reizigers en wegbeheerders naar zouden willen (en ook moeten) kijken is naar netwerkbrede verkeersinformatie die laat zien hoe het verkeer zich de huidige maar ook de nabije toekomst gaat ontwikkelen. Het vakgebied verkeerskunde is in wetenschappelijk opzicht al ver gevorderd om op dat vlak een paar flinke stappen te maken, maar de implementatie daarvan laat op zich wachten. Simpel gezegd: er is een kloof tussen wat wetenschappers kunnen en weten (bijv geavanceerde netwerk brede real-time verkeersmodellen), en wat de consultants, de industrie en uiteindelijk de wegbeheerders implementeren. ATMO wil deze kloof gaan verkleinen. Daartoe dient er een nieuwe generatie monitoringsystemen te worden geïntroduceerd. Deze monitoringssystemen bestaan uit dus niet alleen uit meetmiddelen en schakelkasten maar ook en vooral uit geavanceerde systemen (o.a. software) die uit de vele vergaarde gegevens (in real time) zinvolle informatie kunnen halen. Zonder die zinvolle informatie is een transitie naar duurzaam verkeersmanagement gedoemd te mislukken. Centrale doelstelling ATMO Het ontwikkelen van kennis en kunde in het opzetten, realiseren, beheren en gebruiken van een robuust en betrouwbaar systeem voor het monitoren van heterogene verkeersnetwerken dat (geprognosticeerde) verkeersgegevens produceert voor verkeersmanagement en voor verkeersdeelnemers. ATMO focussed daarbij in de belangrijkste plaats op de ontwikkeling van intelligente (verkeerskundige, statistische) tools om uit sensoren zinvolle, netwerkbrede (verkeers)informatie te halen (en in mindere mate niet op de ontwikkeling van nieuwe kastjes en doosjes (sensoren) zelf). Tussenresultaten 2006 Project ATMO en haar deelprojecten ligt algemeen gezegd goed op koers. Het project heeft het afgelopen twee jaren gewerkt aan het realiseren van een platform c.q. het zijn van een netwerk waarin state-of-the-art kennis op het gebied van verkeersmonitoring beschikbaar wordt gemaakt voor de praktijk. Daartoe is er een collectie stateof-the-art papers, rapporten en demonstrators (proof of concept software implementaties, etc) beschikbaar gekomen waarin deze kennis wordt uitgewerkt, uitgelegd en uitgeprobeerd (en mogelijk gekalibreerd en gevalideerd). Al deze opgedane kennis wordt toegankelijk gemaakt via de ATMO-website. Een paar voorbeelden van hoogtepunten dit jaar de lancering van het Wikia Handboek Regionaal Monitoren. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt door AVV en zal medio april 2007 volledig op internet beschikbaar zijn. De PAO cursus Regionale Monitoring, waar (een record aantal!) van 40 deelnemers uit de Nederlandse beroepspraktijk aan mee deed. De vele (inter)nationale gereviewde en geaccepteerde publicaties (11 in 2005, 23 in 2006!) en presentaties op (inter)nationale congressen en symposia. 2

4 Relevantie en toekomstwaarde Kennisverspreiding (via publicaties, symposia, websites, onderwijs, maar wellicht vooral via (in)formele netwerken) is wellicht de meest structurele en toekomstvaste manier om te investeren in verkeersmanagement en verkeersmonitoren. Dit voorkomt het elke keer maar weer opnieuw uitvinden van het wiel, peperdure trajecten om (methodologisch onzinnige) systemen in de lucht te houden en zorgt ervoor dat zowel markt als overheid dezelfde taal spreken, en kunnen voortbouwen op wat er al is. Juist op het gebied van verkeersmonitoren is het kennisgat tussen wetenschap en praktijk nog altijd groot en een sta-in-de-weg voor duurzame oplossingen. Daarnaast moeten innovatieve ideeën/methodes natuurlijk gewoon uitgeprobeerd worden, zowel in gesimuleerde omgevingen als in concrete pilots. ATMO zet in op deze beide sporen (kennisontwikkeling & -verspreiding en simulatiestudies & pilots) en doet daarmee een relevante en toekomstvaste investering. Bijdragen aan People, Planet, Profit Monitoren speelt een centrale rol speelt in zowel verkeersmanagement als verkeersinformatie (zonder monitoren kan er van beide geen sprake zijn). Tegelijkertijd: zonder toepassing (verkeersmanagement, verkeersinformatie) kun je moeilijk spreken over directe baten voor people, planet en profit, behalve dan in methodologische en wetenschappelijke zin. De navolgende korte lijst geeft daarom uitsluitend kwalitatieve (tentatieve) indicaties: Bijdragen People Planet Profit ATMO leidt tot betere verkeersinformatie: netwerkbrede voorspelde verkeerscondities. x Dat leidt tot meer zekerheid en comfort voor reizigers Betere verkeersinfo kan (let wel: kan) zeer veel positieve consequenties hebben Efficienter verkeerssysteem / minder files (in ieder geval op de korte termijn) Stabielere en beter voorspelbaar verkeersysteem: daarmee nog betere verkeersinformatie (dit is een positieve feedbacklus) Toename aan de verkeersveiligheid mensen weten wat ze te wachten staat en rijden daarmee rustiger Beter en effectiever verkeersmanagement (ATMA): sturen op basis van nauwkeuriger informatie Beter en effectiever beleid (betere informatie leidt tot betere evaluaties van bestaand beleid en betere procedures tot nieuw beleid) ATMO kan een bijdrage leveren om de marktkansen voor verkeersinformatie en managementdiensten te vergroten en versterken, zowel door betere kwaliteit van de producten (verkeersmanagement-, verkeersinformatiediensten) als grotere kosten efficiency (data fusie combineren meerdere bronnen met intelligente tools en dus meer halen uit dezelfde brongegevens) ATMO kan tenslotte ook belangrijke bijdragen leveren aan de wetenschap: betere informatie leidt tot betere wetenschap/ kennisontwikkeling. Ook dit is een positieve feedbacklus die mogelijk tot zeer veel (afgeleide) winst leidt voor zowel people, planet en profit x x x x x x x Hoofdstuk 2. Impact en Spin off Project ATMO timmert aan de weg: o de projectleider is sterk betrokken geweest bij het NDW (National Datawarehouse) project - o.a. in werkgroepen functionaliteit en data kwaliteit. o Het plan voor een internationale ATMO-sessie op het World Congress on Transportation Research (WCTR) is uitgewerkt en klaar. Dit jaar zal project ATMO meedoen aan het WCTR 2007 met een special session on 3

5 regional traffic monitoring. Dit zal plaatsvinden van juni 2007 te Berkeley, USA. Voorbereidingen voor een mogelijke TRB sessie (2008 of 2009) zijn in gang gezet o Er zijn internationale samenwerkingsverbanden geslagen in het kader van MiOS - deelproject 5a - met de Universiteit van Tokyo. Door een MSc-student is er gewerkt aan een online HB-matrixschatter in MiOS. Dat is zeer goed verlopen en de samenwerking Universiteit Tokyo - TU Delft biedt veel perspectief en zal worden geïntensiveerd. o Overweldigende belangstelling voor de PAO cursus regionale verkeersmonitoring November Hoofdstuk 3. Projectuitvoering Op hoofdlijnen is het project uitgevoerd zoals gepland, maar er zijn een aantal zaken anders gelopen: Er is (te) veel tijd en energie gestoken in het moeizaam verlopende ondertekenproces van de formele stukken (projectplan, begroting). De streefdatum voor het tekenen van de contracten (1 maart) werd niet gehaald dit was een grote tegenvaller voor projectleiding en secretariaat. Uiteindelijk is het ATMOplan 2005, in het 2 e kwartaal van 2006 (!) getekend en dat voor 2006 in het 3 e kwartaal. In het laatste kwartaal van 2005 is een start gemaakt met het opzetten van een interne review-procedure voor de op te leveren deliverables. Elk product wordt door één tot drie participanten gereviewed om zo ook intern de kwaliteit te kunnen borgen en resultaten uit te wisselen. De gedachte was deze in het tweede kwartaal van 2006 (in pilotversie) operationeel te maken, maar wordt voorjaar Reden is een wisseling in het projectsecretariaat en het eerst genoemde punt. De bezetting en uitvoering van het onderdeel data fusie is veranderd: ARS vult hier nu de werkzaamheden van Siemens in. Het goede nieuws is dat er binnen ATMO zeer veel gepubliceerd en gepresenteerd is. Meer dan 30 wetenschappelijke en vakpublicaties en op de valreep van 2006 is het definitieve concept van de eerste ATMO promovendus goedgekeurd. In twee jaar tijd mag dat uitzonderlijk goed worden genoemd! Ook de PAO cursus regionaal verkeersmonitoring georganiseerd en geleid door projectleider ATMO (van Lint) en de projectleider Traduvem (Immers) was een doorslaand succes dat een hoog gehalte heeft. Verder is het consortium vanaf 2007 uitgebreid en verrijkt met nog een enthousiaste publieke partner: de gemeente Utrecht. Voor gedetailleerde informatie in termen van output wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Hoofdstuk 4. Projectconsortium ATMO Voor het ATMO-project hebben zich van 2005 tot en met heden 12 leden aangemeld als participant. Hieronder wordt per deelnemer doorgenomen wat hun specifieke bijdrage is, hoe de samenwerking binnen het project, de taakverdeling en de onderlinge communicatie het afgelopen jaar is verlopen. Rijkswaterstaat AVV Universiteit Twente Projecttrekker deelproject 1a - Handbook Co-operative Monitoring. o Direct betrokken bij de totstandkoming ervan. Bijna alle deliverables zijn op tijd behaald. Samenwerking met TUD binnen project is prima. Goede communicatie. Taakverdeling AVV/TUD is 70/30. Deliverable vertaling handboek in Chinees is komen te vervallen. Deelproject 1c Proeftuin Regiolab-Delft o Betrokken bij project, AVV leidt Regiolab. Goede communicatie. Door tegenvallers in 2006 die buiten ATMO vallen, worden deliverables niet gehaald. Zijdelings betrokken bij project 3b, aanlevering data Projecttrekker deelproject 4c - Classificeren van verkeerspatronen. o Goede communicatie. Alle deliverables op tijd behaald 4

6 TU Delft Vialis Provincie Zuid-Holland Projectleiding ATMO. Projecttrekker deelproject 1b - (Reistijd)betrouwbaarheid monitoren. o Direct betrokken bij de totstandkoming ervan. Alle deliverables zijn op tijd behaald Goede communicatie Betrokken bij deelproject 3d Data-fusie. o Betrokken bij project, ARS T&TT is projectleider. Samenwerking is goed; taakverdeling 50/50. Goede communicatie. Deliverables gehaald in 2006 Projecttrekker bij deelproject 5a Reistijdvoorspellers: Real time modellen. o Goede communicatie. Deliverables gehaald in Projecttrekker bij deelproject 5b Reistijden voorspellen op stedelijke netwerken I o Goede communicatie. Deliverables gehaald in Projecttrekker bij deelproject 5g Lange termijn reistijd voorspelling. o Goede communicatie. Deliverables gehaald in Deelproject is afgesloten. Projecttrekker deelproject 5c - Reistijden voorspellen op stedelijke netwerken II o Direct betrokken bij de totstandkoming ervan. Een aantal deliverables zijn op niet tijd behaald en ook niet conform afspraak. Vialis heeft in 2006 onderbesteed. Communicatie wisselt, maar heldere afspraken zijn gemaakt voor 2007: nieuwe invulling en bemensing vanuit Vialis is daarbij afgesproken. Betrokken bij deelproject 1a - Handbook Co-operative Monitoring. Betrokken bij deelproject 3d - Datafusie. o Communicatie matig. Matig tot geen participatie, want geen directe taken. Afwachtende houding interesse voor uitkomsten deelprojecten. Gemeente Delft Betrokken bij project 1c Regiolab o Goede communicatie. Denkt mee binnen project. Geen directe taken binnen deelprojecten behalve leverantie van data en ondersteuning. TNO 1: TNO B&O TNO 2: TNO-defensie Siemens ARS T&TT Projecttrekker deelproject 2a - Surrogaatmaten voor verkeersveiligheid o Goede communicatie. Alle deliverables op tijd behaald. Projecttrekker deelproject 3b - Incident herkenning, hypothese manager o De deliverables voor 2006 zijn niet allemaal behaald. Materie was lastiger dan het in eerste instantie leek. Communicatie varieert. Afgesproken is om programma na 2006 voorlopig te bevriezen en eerst de deliverables voor 2006 te leveren. Tegenwoordig is dit ondergebracht bij TNO B&O o Kwam beloftes in project 3d-datafusie niet na. Afgesproken deliverables van toen zijn vervallen. Communicatie is minder geweest in 2006, is nu weer bijgetrokken. Denkt mee binnen project. Siemens is uitgenodigd een nieuw deelprojectplan te formuleren. Projecttrekker deelproject 3d Data-fusie. o gevraagd project datafusie op te pakken, samen met TU. Samenwerking is goed; taakverdeling TUD/ARS is 50/50. Goede communicatie. Deliverables gehaald in DHV o DHV heeft beloften in 2005 niet waargemaakt en is gevraagd om uit te treden in DHV is daarmee akkoord gegaan. Gemeente Utrecht o Deze partij treedt per 2007 toe aan ATMO en heeft aangegeven actief deel te willen nemen aan het datafusie project en mogelijk het state estimation project. 5

7 Hoofdstuk 5. Kennisverspreiding en communicatie ATMO heeft zich laten gelden in Internationaal waren er door ATMO ondersteunde presentaties en publicaties op de Transportation Research Board Annual Meeting te Washington D.C., het Reliability symposium te Delft, de IFAC conferentie te Delft, de European Working Group Meeting te Bari (Italie), de IEEE-ITSC conferentie in Toronto (Canada) en het ITS World congress in London. Daarnaast was ATMO zichtbaar op diverse nationale podia en is er vanuit het project bemoeienis geweest in een aantal zeer belangrijke projecten (meest noemenswaardig: NDW). N.B.: Gedetailleerd informatie van de output is te vinden in hoofdstukken 8 (overzicht) en 9 (kwantiteiten: W1,, W3, W6, K2, K3, K4, K5, K6, K7 ). Hoofdstuk 6. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur Aspect Bijdrage van het project in 2006 Nieuwe disciplines - Nieuwe competenties - Nieuwe partijen, nieuwe netwerken o Gemeente Utrecht wordt een nieuwe partij binnen ATMO o ATMO sterk betrokken bij NDW (National Datawarehouse) project, projectleider ATMO is adviseur en participeert in de voorbereidende werkgroepen. Nieuwe samenwerkings- of financiële arrangementen Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de TU Delft en de Universiteit van Tokyo. Dit is een gevolg van project 5a. Er is een uitwisseling tussen staff (AIO s/postdocs/profs) en studenten (MSc/BSc) Nieuwe vormen van kennismanagement o o Nieuwe vormen van communicatie PAO-cursus 2005 en 2006 Kwantitatieve informatie over de bijdrage in Hoofdstuk 9 (M1, M2, M3 en K8). Hoofdstuk 7. Bijdrage aan internationalisering Handboek_Regionale_Verkeersmonitoring Aspect Bijdrage van het project in 2006 Internationale participanten nemen deel aan het project (Zie ook W5 in Hoofdstuk 9) Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen (Zie ook W4 in Hoofdstuk 9) Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Aansluiting project op internationaal kennisprogramma (programma noemen) Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de TU Delft en de Universiteit van Tokyo. Dit is een gevolg van project 5a. Er is een uitwisseling tussen staff (AIO s/postdocs/profs) en studenten (MSc/BSc) - ATMO doet mee aan Internationale workshop: WCTR 2007 (24-29 juni Berkeley, USA) in een special session on regional traffic monitoring. Plan is in 2006 uitgewerkt 6

8 Output ATMO is sterk internationaal gericht De ATMO output gaat voor het grootste gedeelte naar gerennomeerde internationale podia (concressen/symposia/seminars), zoals TRB, IEEE- ITSC, ITS World zie output (H8) Hoofdstuk 8. Bijdrage aan output Deliverable Datum 2005 Datum 2006 Bijdrage output D0-1 ATMO projectplan en begroting 2005 Apr/jul 2005 K1 D0-2 ATMO-webportal ( Maart 2005 M10, K1a D0-3 ATMO projectplan en begroting 2006 Aug 2005 K1 D0-4 Artikel Van Lint, H., Zicht op het Totale Verkeersnetwerk (2005). Vaktijdschrift Verkeerskunde, VK nr 10, pag oktober 2005 K3 D0-5 Presentatie PLATOS-symposium maart 2006 K4 D0-6 Plan uitgewerkt, ATMO doet mee aan oktober 2006 W3 Internationale workshop: WCTR 2007 (24-29 juni Berkeley, USA) in een special session on regional traffic monitoring. D0-7 ATMO sterk betrokken geweest bij NDW november 2006 M3, M8, M10 project, projectleider ATMO was adviseur en heeft participeert in de voorbereidende werkgroep kwaliteit D0-8 Procesnotitie ATMO Maart 2007 K1 D1a-1 Eerste notitie literatuurverkenning december 2005 M5 state-of-the-art in monitoring en overzicht bronnen D1a-2 Reader Regionale verkeersmonitoring (PAO-cursus DVM) november 2005 K6 D1a-3 Concept-versie eindrapport State-of-the-art onderzoek naar monitoringssystemen (beschikbaar via de ATMO-website) Juni 2006 M5, K2 D1a-4 Handboek Regionale Verkeersmonitoring Fase 2, wikipedia achtige versie van het handboek (zie de link via ATMO-website l.o.): hoe organiseer je het, wat zijn de do s en don ts, etc.: Handboek_Regionale_Verkeersmonitoring Q4 2006: >50% gereed april 2007 D1a-5 PAO-cursus Reg. Monitoring nov-dec 2006 december 2006 K6 D1b-1 Artikel Van Lint, J.W.C. & Van Zuylen, H.J., Monitoring and predicting freeway travel time reliability (2005). 84 th Transportation Research Board, Washington D.C., USA. januari 2005 D1b-2 D1b-3 D1b-4 Artikel Tu, H., Van Lint, J.W.C. & Van Zuylen, H.J., Real time modelling travel time reliability on freeway (2005). 10th EWGT meeting and 16th Mini-Euro Conference, Poznan, Polland. Rapport Travel Time Reliability of Road Network (2005). Tu, H, TU Delft, faculteit CiTG, sectie Transport and planning. Reader Reistijdbetrouwbaarheid, Van Lint, J.W.C. (2005). Reader PAO-cursus DVM, november, september 2005 december 2005 november 2005 M10, M11 K6 7

9 CiTG-Tu Delft, zie ook D1b-9 D1b-5 Publicatie Altijd Zondag, Van Lint, J.W.C. & Van Zuylen, H.J., (2005). Tijdschrift Verkeerskunde no. 3. april 2005 K3 D1b-6 Artikel September 2006 Tu, H., Van Lint, J.W.C. & Van Zuylen, H.J., Travel Time Variability versus Freeway Characteristics (2006). IEEE-ITSC 2006 Toronto, Canada. D1b-7 Artikel Maart 2006 Tu, H., Van Lint, J.W.C. & Van Zuylen, H.J., Measuring and Defining Freeway Travel Time Reliability (2006). In Baohua Mao & Zongzhong Tian (Eds.), Proceedings of ICTTS 2006 (pp ). Beijing: Science Press. D1b-8 Artikel Augustus 2006 Tu, H., Dijker, T. & Van Zuylen, H.J., Travel time variability of freeway weaving sections (2006). IFAC, Delft, Nederland. D1b-9 Bijdrage Reliability Seminar (Delft, juni 2006), Juni 2006 W3 zie ook D1b-4 D1b-10 Artikel Maart 2006 Tu, H., Van Zuylen, H.J. & Van Lint, J.W.C., Real Time Modelling Travel Time Reliability Using Cell Transmission Model (2006). 5 th International Conference on Traffic & Transportation Studies, ICTTS Xi'an China. D1c-1 Nieuwe server ( is Is vervallen M4 operationeel. D1c-2 Voortgangsrapportage Regiolab-server Was eind 2006, wordt april 2007 K1d D2a-1 Rapport Abdoelbasier, A., Safety Indicators for Intersection Traffic in Simulation Models, februari 2005, TU Delft, faculteit ET-Wi&IN, sectie Information Systems Design. februari 2005 K2 D2a-2 Tussenrapportage 2005 Februari 2006 K2 Klunder, G., Abdoelbasier, A. & Immers, L.H., Development of a micro-simulation model to predict road traffic safety at intersections, (2006), februari 2006, TNO B&O. D2a-3 Artikel September 2006 Klunder G., Abdoelbasier, A. & Immers, L.H., Development of a micro-simulation model to predict road traffic safety on intersections by surrogate safety measures (2006). ITS World congress 2006, London, UK. D2a-4 Immers, L.H., Klunder, G. en A. Abdoelbasier. april 2006 K4 Surrogaat- veiligheidsmaten en ongevalsrisico s. Posterpresentatie op Nationaal Verkeersveiligheidscongres. Rotterdam, 25 april 2006 D2a-5a Implementatie van een demo-bestuurdersmodel September 2006 M4 op kruispunten voor een ongeregeld T-kruispunt met de Multi-Agent Real-time Simulator (MARS) van TNO. D2a-5b Dataverzameling ten behoeve van een database met lange termijn observaties van conflicten en incidenten op kruispunten over een periode van Q4: 75% M4 8

10 D2a-5c D2a-5d D3b-1 D3b-2 D3b-3 D3b-4a D3b-4b D3b-5 vier jaar, vanaf 2005, specifiek: camerametingen zijn verricht op een viertal kruispunten in Delft Tussenrapportage Abdoelbasier, A., The Intersection Microsimulator. Development of a model of driver behaviour on intersections (2006). September 2006, TU Delft, faculteit ET-Wi&IN, sectie Information Systems Design. Proof of concept van het bestuurdersmodel in de Multi-Agent Real-time Simulator (D2a-5a) van TNO en de dataverzameling (D2a-5b). Prototype Hypothesemanager toegepast op Regiolab Delft netwerk Artikel Van Gosliga, S.P., Van Koningsbruggen, P. & Van Katwijk, R., Real Time Traffic Monitoring with Bayesian Belief Networks (2005). ITS 2005, San Francisco, USA. Ontwikkelen eerste versie model (Bayesian Belief Network) voor het netwerk rond Delft Software ten behoeve van koppeling model aan Regiolab Proof-of-concept Hypothesemanager: in een presentatie is een koppeling gemaakt tussen Deliverable D3b-3, 4 en 6. interne rapportage over de tot nu toe ontwikkelde modelversie december 2005 September 2005 september 2006 Q Q Q3: 99%, oplevering uitgesteld naar 2007 Maart 2007 Q4: 90%, oplevering uitgesteld naar 2007 Q2 gereed D3b-6 Data-verzameling (lijst met incidenten) ten behoeve van trainen en valideren model M8 D3d-1 Vervallen: Factsheet Siemens September 2005 K1b D3d-2 Plan van aanpak doorstart project 3d met Augustus 2006 M4, ARS T&TT en de TU Delft D3d-3 Eindrapportage voorstudie 2006 December 2006 M4, Liu, H., Van Lint, J.W.C., Joksimovic, D., Zijderhand, F., Van Nifterick, W., Traffic Data Fusion: Traffic State Estimation for Heterogeneous Networks with Missing Data (2006). ATMO-rapport. D4c-1 D4c-2 D4c-3 Artikel Weijermars, W. and Van Berkum, E., Analyzing Highway Flow Patterns using Cluster Analysis, 2005, IEEE-ITSC Conferentie 2005, Wenen, Oostenrijk Artikel Weijermars, W. and Van Berkum, E., Detection of invalid loop detector data in urban areas, (2005). 85th Transportation Research Board meeting January 22-26, 2006, Washington DC, USA. Artikel Thomas T., Weijermars W.A.M. & Berkum E.C., Periodic Variations in Urban Traffic Flows (2006). Presented at the Seminar Infrastructure Reliability, Delft, the Netherlands. september 2005 januari 2006 K2 M4 M4 M8 M9 M4 K D4c-4 Artikel Q

11 Van Berkum E.C., Hagens, A. & Weijermars W., Impact of Weather on Urban Travel Demand in The Netherlands (2006). European Working Group of Transport [CD-rom], Bari, Italy. D4c-5 Rapport Weijermars, W.A.M. & Berkum, E.C. van, Temporal traffic patterns in Almelo: Results of cluster analyses for all links along the main arterials (2006). CE&M research report 2006W- 001.VVR-002, University of Twente, Enschede, the Netherlands. Mei 2006 K3,K7 D5a-1 Artikel Juni 2005 A Self-Learning Driving Behavior Model for Microscopic Online Simulation Based on Remote Sensing and Equipped Vehicle Data (2005), 10th EWGT Meeting and 16th Mini- EURO Conference, Poznan, Poland. D5a-2 Artikel januari 2005 Miska, M.P., Muller, T.H.J. & Van Zuylen, H.J., Online Travel Time Prediction with Real-time Microscopic Simulation (2005). 84 th Transportation Research Board, Washington D.C., USA. D5a-3 Artikel Juli 2005 Miska, M.P., Muller, T.H.J. & Van Zuylen, H.J., An Agent Based Distributed Microscopic Online Simulation Model (2005). 10th EWGT Meeting and 16th Mini-EURO Conference, Poznan, Poland. D5a-4 Artikel november 2005 Miska, M.P., Muller, T.H.J. & Van Zuylen, H.J., MiOS A Microscopic Online Simulator (2005). ITS World Congress 2005, San Francisco, USA. D5a-5 Artikel Q Miska, M.P., Muller, T.H.J. & Van Zuylen, H.J., A Driving Behavior Model for Microscopic Online Simulation based on Remote Sensing and Equipped Vehicle Data (2006). 85 th Transportation Research Board, Washington D.C., USA. D5a-6 Simulatiemodel voor voorspelling netwerkcondities MiOS december 2005 M4 D5a-7 Artikel Juli 2006 Miska, M.P., Muller, T.H.J. & Van Zuylen, H.J., Route Choice Model for Online Microscopic Simulation (2006), IEEE-ITSC, Toronto, Canada. D5a-8 Dissertatie Januari 2007; proefschrift is in december 2006 W1 concept klaar. Misca, M.P., Microscopic Online Simulation for Real time Traffic Management, D5a-9 in het kader van MiOS is een MSc-student in Tokyo (Universiteit) aan het werken aan de online HB-matrixschatter in MiOS. Dat verloopt zeer goed. De samenwerking Tokyo-TU Delft biedt veel perspectief en zal worden geïntensiveerd Q3: 99% K7, M3, W4 D5b-1 Artikel september

12 Liu, H., Lint, van, J.W.C., Zuylen, van, H.J., An investigation of urban arterial travel time variability (2005). proceedings of the 10th EWGT Meeting and 16th Mini EURO Conference, September 2005, Poland. D5b-2 Artikel Liu, H., Zuylen, van, H.J., Lint, van, J.W.C., Chen, Y.S., Prediction of Urban Travel Times with Intersection Delays (2005). IEEE conference on ITS, Vienna, Austria. september 2005 D5b-3 Artikel Januari 2006 Liu, H., Van Zuylen, H.J., Van Lint, J.W.C. & Salomons, A.M., Urban Arterial Travel Time Prediction with State-Space Neural Networks and Kalman Filters (2005). 85th Transportation Research Board meeting January 22-26, 2006, Washington DC, USA. D5b-4 Artikel Q2 gereed Liu, H., Zuylen, van, H.J., Lint, van, J.W.C., Zhang, K., Two Distinct Ways of Using Kalman Filter to Predict Urban Arterial Travel Time (2006). IEEE conference on ITS, September, Toronto, Canada. D5b-5 Artikel Q Liu, H., Lint, van, J.W.C., Zuylen, van, H.J., Urban Travel Time Prediction based on Queue Estimation (2006). 11 th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Delft, The Netherlands, August D5b-6 Artikel Q3 gereed Liu, H., Lint, van, J.W.C., Zuylen, van, H.J., Neural Network based Traffic Flow Model for Arterial Travel Time Prediction (2006). 9 th TRAIL Congress, Rotterdam, The Netherlands. D5b-7 Demonstrator Verschoven D5c-1 D5c-2 D5c-3 D5g-1 D5g-2 D5g-3 Rapport Mak, W.K., Kwaliteit VISUM-online (2005). Rapportage ATMO, Vialis. Rapport Mak, W.K., Reistijden schatten met Verkeersregelinstallaties (2006). Rapportage ATMO, Vialis. Samenwerking Vialis TUDelft. Aanvraag ingediend via een Casimir project m.b.t. ontwikkelen netwerkbrede reistijdvoorspellers aanvraag niet gehonoreerd. Goede samenwerking behouden Eindrapport ATMO 5g Lange Termijn Reistijdvoorspeller Dit project is met betrekking tot het inhoudelijke werk eind 2005 voltooid. Op basis van ATMO resultaten nu concrete plannen om i.o.v. de ANWB een commerciële versie te gaan bouwen (door TNO). december 2005 december 2005 naar eind 2008 December 2006 Q Q3 gereed K2 K2 W1 K2 M4 Q4: 100% M7, M8 De bovenstaande deliverables zijn bij dit jaarverslag meegeleverd in digitale vorm, waarbij de naam van de bestanden overeenkomen met de indentificatienummers zoals gebruikt in de hier gegeven lijst. 11

13 Websites en programmatuur zijn overigens uit praktische overwegingen niet bijgevoegd. Hoofdstuk 9 Bijdrage project aan mijlpalen Mijlpalen voor wetenschappelijke Bijdrage project in 2005 Bijdrage project in 2006 output Wetenschappelijke publicatie W1 Dissertaties/theses 0 2 Wetenschappelijke publicaties W3 Wetenschappelijke seminars 2 Internationalisering W4 Aansluiting internationale netwerken W5 Participatie internationale deskundigen Toepassingen W6 Toepassingen (valorisatie) 1 Mijlpalen voor economische en maatschappelijke output Duurzame kennisinfra Bijdrage project in Bijdrage project in 2006 M1 Meer-partij onderzoek M2 Best practices M3 Samenwerkingsverbanden 2 Kennis duurzame mobiliteit M4 Conceptontwikkeling 2 8 M5 M6 Kennis over technologische vernieuwing Kennis van gebruikers Ervaring voor implementatie M7a Gebruikersoriëntatie 1 1 M7b Gebruikersparticipatie 1 M8 Praktijkcases 4 M9 Proeftuinprojecten 1 M10 (Ontwikkelen) transitiekennis 1 2 Concretisering M11 Investeringsprojecten 1 M12 Commerciële tools Mijlpalen innovatietraject, incl. kennistransfer Communicatie-uitingen Bijdrage project in 2005 Bijdrage project in 2006 K1a Website* 1 1 K1b Factsheets projecten 1 1 K1c TRANSUMO brochure/leaflet 1 1 K1d TRANSUMO jaarverslag

14 K1e TRANSUMO jaarcongres 1 1 Toegepaste publicaties K2 Onderzoeks(tussen)rapportages 3 5 K3 Vakpublicatie 2 1 K4 (Bijdragen) Vaksymposia 2 K5 Lezingen, interviews Onderwijs K6 Onderwijscases HBO/WO 2 1 K7 Afstudeerprojecten/stages 2 Communities K8 Communities/Networks of Practice Toelichting: Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van wereldkundig gemaakt. W1 Aantal afgeronde dissertaties/theses titels opnemen in Hoofdstuk 8, beknopte samenvattingen in bijlage opnemen; Aantal wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings) - referenties in Hoofdstuk 8 opnemen (auteur, titel, datum, tijdschrift/boek, eventuele editors, jaar van uitgifte, uitgever, plaats van uitgifte); W3 Aantal wetenschappelijke seminars (voor, door of met georganiseerd) titel/onderwerp en datum in Hoofdstuk 8 opnemen; W4 Aantal ondernomen activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. aard van de activiteiten in Hoofdstuk 7 beschrijven; W5 Participatie van aantal internationale onderzoekers in het project namen en organisaties in Hoofdstuk 7 benoemen; W6 Aantal wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties in Hoofdstuk 8 opnemen titels van rapportages waarin aangegeven wordt hoe resultaten worden toegepast/ Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Deelname aan (aantal),meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten, inclusief het project zelf (dus altijd minimaal 1) verbanden die buiten vallen in Hoofdstuk 6 gaarne toelichten; M2 Aantal Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Aantal aangegane samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden) in Hoofdstuk 6 gaarne opnemen beknopte beschrijving van het samenwerkingsverband en de deelnemende partijen. Kennis over duurzame mobiliteit: genereert nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Aantal ontwikkelde concepten in project (nieuwe diensten, optimaliseringsprocessen e.d.) gaarne toelichten in Hoofdstuk 1; M5 Aantal nieuwe toepassingen van bestaande technologieën in project (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken) - gaarne toelichten in Hoofdstuk 1; M6 Aantal (deel) trajecten in project waarin expliciet kennis van gebruikers wordt toegepast (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften) gaarne toelichten in Hoofdstuk 1.. Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruikersoriëntatie heeft, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; M7b Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruikersparticipatie heeft, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; M8 Aantal praktijkcases in project (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast) licht toe in Hoofdstuk 1. M9 Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin): geef 1 indien uw project deel is van een proeftuin (Noordvleugel, Zuidvleugel, incl. project A15 Corridor), 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; M10 Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruik maakt van transitiekennis, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1. Concretiseringen: 13

15 M11 Aantal uit het project voortvloeiende investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten) - licht toe in Hoofdstuk 2; M12 Aantal uit project ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools licht toe in Hoofdstuk 2. Communicatie-uitingen: bijdrage van project in -brede communicatie K1a-K1e (hoeft niet ingevuld te worden, alle projecten dragen bij); Toegepaste publicaties: K2 Aantal onderzoeks(tussen)rapportages geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, auteur, datum); K3 Aantal vakpublicaties (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.) geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, auteur, datum, medium en naam medium); K4 Aantal (bijdragen) aan Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia) geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, presentator, datum, evenement); K5 Aantal gegeven lezingen, interviews - geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, presentator, datum, evenement); Onderwijs: K6 Aantal onderwijscases HBO/WO (door ontwikkelde en aangeboden onderwijscases) geef toelichting in Hoofdstuk 8 en eventueel overzicht in bijlage; K7 Aantal afstudeerprojecten/stages HBO/WO geef toelichting in Hoofdstuk 8 en eventueel overzicht in bijlage;; K8 Deelname van uw project in aantal Communities/Networks of Practice (mede door ingesteld) geef toelichting in Hoofdstuk 6 en eventueel overzicht in bijlage; Hoofdstuk 10. Financieel/administratief (max. 0,5 A4) Deze bijdrage wordt separaat toegestuurd. 14

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Advanced Traffic Monitoring (ATMO) (Thema Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement )

Advanced Traffic Monitoring (ATMO)  (Thema Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement ) Transumo - ATMO Advanced Traffic Monitoring (ATMO) www.atmo.tudelft.nl (Thema Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement ) PLATOS 23 maart 06 Provinciehuis Utrecht Hans van Lint 6-3-07 Platos 23/3/06

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

De file omgedraaid beter voorspellen door terug te redeneren

De file omgedraaid beter voorspellen door terug te redeneren De file omgedraaid beter voorspellen door terug te redeneren Dr. Ir. J.W.C. van Lint Universitair docent Verkeerstromen Afdeling Transport & Planning Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen www.transport.citg.tudelft.nl

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider Jaarrapportage 25 Jaar 25 Projectnummer VM.4.32 Projectnaam ATMA-MODeRN Datum 27-2-26 Penvoerder Universiteit Twente Projectleider prof. Dr. Ir. E.C. van Berkum Doel van de jaarrapportage is om aan het

Nadere informatie

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Dr. Hans van Lint, Transport & Planning, Civiele Techniek 3/24/09 Delft University of Technology Challenge the future Overzicht Real-time

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie Jaarrapportage 2005 VM04.033 Intelligent Vehicles versie 19-5-2006 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 VM04.033 TRANSUMO Intelligent Vehicles Februari 2006

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M.

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M. Jaarrapportage Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PT 05-062A TRANSUMO A15- Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging 31 maart

Nadere informatie

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring Op weg naar de filevoorspeller Eindrapportage ATMO (incl. ATMOlab): oktober 2009 Auteur: Hans van Lint THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT Samenvatting

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008.

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008. Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IP.04.053) Betrouwbaarheid Transport Keten 25 juli 2008 Nederlandse Spoorwegen Joost.de Waal

Nadere informatie

PROTECT jaarrapportage

PROTECT jaarrapportage PROTECT Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL04-021 PROTECT Juni 2007 RSM Erasmus University dr Albert Veenstra Prof. Dr. Jos van Hilligersberg Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

5 maart e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid" 1

5 maart e PLATOS colloquium, Rekenen aan Duurzaamheid 1 5 maart 2008 8e PLATOS colloquium, "Rekenen aan Duurzaamheid" 1 Betrouwbare reistijden op het Nederlands wegennet nieuwe inzichten op basis van echte data 8e PLATOS Colloquium Provinciehuis Utrecht, 5

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 28 februari 2006 Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud. Betrouwbare reistijden op het Nederlands wegennet nieuwe inzichten op basis van echte data. Maten voor betrouwbaarheid

Inhoud. Inhoud. Betrouwbare reistijden op het Nederlands wegennet nieuwe inzichten op basis van echte data. Maten voor betrouwbaarheid Inhoud Presentatie op basis van proefschrift Betrouwbare reistijden op het Nederlands wegennet nieuwe inzichten op basis van echte data Huizhao Tu Monitoring Travel Time Reliability on Freeways Verdediging

Nadere informatie

Traffic Management The American Blend

Traffic Management The American Blend Traffic Management The American Blend Samenvatting van de ervaringen verkeersmanagement scanning tour naar de VS Ben Immers Het reisgezelschap 18 oktober 2010 2010-13/2 Reizen 18 oktober 2010 2010-13/3

Nadere informatie

DEEL A: MEERJARENPLAN

DEEL A: MEERJARENPLAN DEEL A: MEERJARENPLAN Cluster Verkeersmanagement Clustermanager prof. dr. ir. B. van Arem Clustersecretaris drs. J. Pommer Indiener prof. dr.ir. E.C. van Berkum CTS Faculteit Construerende Technische Wetenschappen

Nadere informatie

FAST. SMART Cities - SMART systems. Cornelis van Bemmel 12 May 2015

FAST. SMART Cities - SMART systems. Cornelis van Bemmel 12 May 2015 FAST SMART Cities - SMART systems Cornelis van Bemmel 12 May 2015 Inhoud Smart Cities Groene golven Aanleiding FAST FAST onder de motorkap Toepassingen Toekomst Conclusie 2 SMART Cities In een slimme stad

Nadere informatie

Traffic Management 2.0 November 2016

Traffic Management 2.0 November 2016 Traffic Management 2.0 November 2016 Tiffany Vlemmings (NDW) en Frans van Waes (Vialis) Data inwinning, opslag en distributie Verkeersinformatie voor de weggebruiker Het gaat wel eens mis GTM Wel eens

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Coöperatief Verkeersmanagement o.b.v. realtime modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Jaarrapportage Intelligent Vehicles

Jaarrapportage Intelligent Vehicles Jaarrapportage Intelligent Vehicles Projectnummer VM 04.033 Projectnaam Intelligent Vehicles Datum 27 april 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider TNO Defensie en Veiligheid Dr.ir. A. Richard A. van

Nadere informatie

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht Transumo Kennismiddag Bestuurlijke Processen Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht LEF, Utrecht, 16 juni 2009 Marcel Hertogh, Themaleider Bestuurlijke Processen

Nadere informatie

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij TU Delft Data Hub Functional Modules Your Application

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Verkeersmanagement o.b.v. RT modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart Mobility) Gerbrand

Nadere informatie

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe vind je relevante literatuur? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden Gebruik bronnen Wat voor bronnen? 3

Nadere informatie

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe wordt die gemaakt? Hoe vind je relevante literatuur? Gebruik bronnen 3 Voordat je

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

CROW-Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen PLATOS WOENSDAG 9 MAART 2011

CROW-Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen PLATOS WOENSDAG 9 MAART 2011 CROW-Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen PLATOS WOENSDAG 9 MAART 2011 Emile Oostenbrink, CROW, Ede Erwin Bezembinder, Hogeschool Windesheim, Zwolle 1 PROGRAMMA Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen

Nadere informatie

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Status: werkdocument, eerdere versie V3 voorlopig goedgekeurd door WESP vergadering d.d. 5 maart 2012 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

Format jaarrapportage

Format jaarrapportage Format jaarrapportage Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL05.028 DIPLOMA 23-2-06 Universiteit Twente Prof. Dr. J. van Hillegersberg 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden 01-04-2008 Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat Hoofdstuk

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Jaarrapportage Kilometerverzekeren

Jaarrapportage Kilometerverzekeren Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM.04.012a Kilometerverzekeren 4 april 2007 STOK Dr D.H. van Egeraat Dr D.H. van Egeraat Hoofdstuk 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam PPA de essentie Praktijkproef Amsterdam PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de stadsregio

Nadere informatie

Innovatieve Instandhouding

Innovatieve Instandhouding Innovatieve Instandhouding Kennis delen en kennis ontwikkelen bij Defensie Dr. ir. T. Tinga Kennisteam Onderhoudstechnologie Defensie Technologisch hoogwaardige platformen en systemen Sterk variabele en

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen Agenda De Omslag : het duurzaamheidsprogramma van de Hogeschool Utrecht Duurzaamheid

Nadere informatie

Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West

Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West In fase 1 van Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een vorm van gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement (GNV) op A10 West en aansluitende S-wegen van gemeente

Nadere informatie

Beschrijving idienst

Beschrijving idienst Beschrijving idienst Functionaliteit Geautomatiseerd monitoren van actuele situatie in verschillende domeinen (wegverkeer, bruggen, parkeren). Weergeven van de actuele situatie (t = 0) grafisch of als

Nadere informatie

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s Tanja Vonk (TNO) Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag)

Nadere informatie

De vergeten baten van light rail

De vergeten baten van light rail De vergeten baten van light rail dr. ir. Niels van Oort Assistant professor openbaar vervoer Dag van de Light rail, Maart 2013 1 Inhoud Transport Institute Delft Light rail De vergeten baten van light

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens De historische databank van NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens Een (groeiende) schat aan data voor verkeerskundige analyses NDW bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse

Nadere informatie

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 7 Haarlem, 18 december 2007 Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Bijlage: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015 Titel van het project: Onderzoek waterkwaliteit en ecologie met drones Onderzoek waterkwaliteit of toestand bouwwerken met (aquatic) drones Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Waarom stedelijke netwerken Het zijn concentratiepunten van: Infrastructuur, logistiek, multimodale overstap en verkeersmanagement. Mobiliteitsproblemen:

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Invloed van reisinformatie op keuzegedrag van automobilisten: mogelijkheden en beperkingen

Invloed van reisinformatie op keuzegedrag van automobilisten: mogelijkheden en beperkingen 1 Harry Timmermans Invloed van reisinformatie op keuzegedrag van automobilisten: mogelijkheden en beperkingen Reisinformatie en reisaanbevelingen worden over het algemeen gezien als belangrijke mogelijkheden

Nadere informatie

C-ITS stand van zaken

C-ITS stand van zaken C-ITS stand van zaken Gebruikersdag Vialis 10 november 2016 Onderwerpen C-ITS: Talking Traffic ivri Menukaart en bestelproces Werkgroep Intelligente Kruispunten 2 Beter Benutten ITS Beter Benutten ITS

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Transumo Intelligent Vehicles. Showcase

Transumo Intelligent Vehicles. Showcase Transumo Intelligent Vehicles Showcase Routekeuze Emissies Automatic Cruise Control Netwerkmanager File-assistent ITS Modeller Verkeersmanagement Showcase Transumo IV Transumo TRANsition SUstainable MObility

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: donderdag 5 december 2013 12:11 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits november 2013 nr. 76 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg Praktijkproef Amsterdam Verkeersinfo Toepassingen FCD voor RWS Verkeersmanagement

Nadere informatie

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006 Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology Progress Report April, 2006 Doelstelling Verbeteren planning en besturing van transport en distributie voor netwerken van bedrijven

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016 Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda TT Circuit Assen, 16 juni 2016 1 Focus op sensor technologie Elementen van Living Lab Assen Living Lab: open innovatiesysteem gericht op de gebruiker

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

Regionale BenuttingsVerkenner

Regionale BenuttingsVerkenner Regionale BenuttingsVerkenner Henk Taale Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Tel.: 010 282 5881 e-mail: h.taale@avv.rws.minvenw.nl Marcel Westerman Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017 Fiets en OV Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer #FietsOV #SUMS2017 1 De fiets bestaat precies 200 jaar! Heel veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Programma FACILITEREN VAN (ONDERZOEK NAAR) ONDERWIJSINNOVATIE. Twijfelnietteveelendoe gewoon, studenten staan er positief tegenover

Programma FACILITEREN VAN (ONDERZOEK NAAR) ONDERWIJSINNOVATIE. Twijfelnietteveelendoe gewoon, studenten staan er positief tegenover Twijfelnietteveelendoe gewoon, studenten staan er positief tegenover FACILITEREN VAN (ONDERZOEK NAAR) ONDERWIJSINNOVATIE JAN VELGHE UNIVERSITEIT GENT 31 mei2016 LNO2 2016 -Hasselt Programma Vóór 2008 2008

Nadere informatie

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders Ervaringen met een Pilot 1 Even voorstellen Henk Plessius Hogeschool Utrecht o Onderzoeker o Docent o Projectleider Aandachtsgebieden:

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility Samen werken aan randvoorwaarden voor versnelling en opschalen van implementatie Programma 13:00 13:10

Nadere informatie

Smart Mobility ronde tafel Security

Smart Mobility ronde tafel Security Smart Mobility ronde tafel Security JAARPLAN 2016 GJA DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU JAARPLAN 2016 Smart Mobility ronde tafel Security Doelstelling De landelijke ronde tafel Security heeft als doel om

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 SimSmartMobility: inzicht in de effecten van Smart Mobility maatregelen door simulatie Isabel Wilmink TNO Thijs Muizelaar Connecting Mobility Hans van Lint Technische

Nadere informatie

Evaluatie van netwerkmanagement

Evaluatie van netwerkmanagement Evaluatie van netwerkmanagement en welke rollen kunnen verkeersmodellen daarin spelen? Suerd Polderdijk Dienst Verkeer en Scheepvaart Platos colloquium, woensdag 3 maart 2010 Inhoud van de presentatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht

Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht Chris de Veer strategisch adviseur smart mobility Provincie Noord-Holland WOW-dag 5 oktober 2017 1 Waar komen we vandaan? 2 Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013.

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. Florien van der Windt Ministerie van Infrastructuur en Milieu 9 april 2015 Toekomstperspectief

Nadere informatie

Een generieke aanpak voor DVM Proactief regelen van de snelweg A15 in het havengebied met BOS-HbR

Een generieke aanpak voor DVM Proactief regelen van de snelweg A15 in het havengebied met BOS-HbR Een generieke aanpak voor DVM Proactief regelen van de snelweg A15 in het havengebied met BOS-HbR Thomas Schreiter (Technische Universiteit Delft) Hans van Lint (Technische Universiteit Delft) Serge Hoogendoorn

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 De nieuwe databron: Modelled Car Data Bas van der Bijl (Sweco Nederland B.V.) Niels Henkens (Sweco Nederland B.V.) Samenvatting Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker,

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie