SHoKo jaarverlag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHoKo jaarverlag 2013"

Transcriptie

1 SHoKo jaarverlag

2 Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht en is per 1 januari gestart met haar activiteiten. SHoKo is een huisartsendienstenstructuur (HDS) en biedt huisartsgeneeskundige hulp met een spoedeisend karakter in de avonden, nachten en weekenden in de Kempen en in Deurne. We plaatsen dit maatschappelijk verslag van SHoKo over het jaar 2013 op onze website. We attenderen een brede kring van belanghebbenden van deze publicatie via een toegezonden kaart.

3 Voorwoord SHoKo jaarverlag 2013 SHoKo jaarverlag 2013 Geachte lezer, SHoKo is een buitenbeentje en daar zijn we trots op. Omdat we een kleinschalige dienstenstructuur zijn, kennen we vaak de mensen uit ons werkgebied, zeker degene die wat vaker onze zorg nodig heeft. Bovendien zijn de lijnen tussen de huisartsen kort. Met tachtig huisartsen zijn we een relatief kleine organisatie. Dat maakt je enigszins kwetsbaar, maar sterk in de zorg die je biedt. Onze werkwijze blijft niet onopgemerkt. Zo start in september 2014 een huisartsendienstenstructuur in West-Friesland naar het model van SHoKo. We hebben onze collega s regelmatig op bezoek gehad om hen te helpen met de inrichting van hun structuur. We vinden het belangrijk om kwalitatief goede zorg te leveren. Gelukkig bleek in 2013 uit het HAP-belevingsonderzoek dat onze cliënten en medewerkers tevreden zijn. Belangrijk is om dat zo te houden én te werken aan de verbeterpunten. Zo werken we aan de verbetering van de communicatie tussen triagisten en huisartsen. We denken en werken namelijk op een andere manier: een triagist probeert een urgentie te bepalen, terwijl een huisarts vooral probeert om zo snel mogelijk een goede diagnose te stellen. Het rapport van de Inspectie van de Gezondheidzorg was daarnaast een belangrijk thema in SHoKo maakte verbeterplannen en kreeg goedkeuring van de Inspectie. Alle huisartsendienstenstructuren stonden voor deze taak en voor sommige bleek het een zware dobber. Voor de toekomst staat de samenwerking met de SEH van het Máxima Medisch Centrum hoog op de agenda. Ook daar zie je verschillen in werkwijze: de eerstelijnszorg behandelt vooral gezonde mensen, de tweedelijns zieke patiënten. Een groot verschil. Er zijn nog wat stappen te maken maar de neuzen gaan langzaam dezelfde kant op. Toch willen wij vooral de kleinschaligheid van SHoKo benadrukken. Dat is ons karakter én onze kracht. Paul Verstijnen, huisarts Voorzitter bestuur SHoKo Carla van Velden Algemeen directeur SHoKo

4 01 Profiel van de organisatie SHoKo jaarverlag 2013 Laagdrempelig, kleinschalig en dichtbij

5 01 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Stichting Huisartsorganisatie Kempen en Omstreken Adres De Run 4600 Postcode 5504 DB Plaats Veldhoven Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 1.2 Structuur van SHoKo SHoKo omvat één rechtspersoon en heeft bij oprichting gekozen voor de stichting als rechtsvorm. Het Algemeen Bestuur bestuurt de Stichting. Dit bestuur bestaat uit één huisarts per cluster van SHoKo. Het bestuur heeft een tweekoppige directie aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie en de uitvoering van het vastgestelde beleid. De Raad van Toezicht bestond eind 2013 uit vier leden. Het houdt toezicht op de organisatie en het bestuur. De onderlinge afspraken tussen de Raad van Toezicht, Algemeen Bestuur en Directie zijn vastgelegd in een taken- en bevoegdheden schema. over beleidskwesties, of de HAR geeft ongevraagd advies. Elke huisartsengroep heeft een huisarts naar de HAR afgevaardigd. Kwaliteitscommissie De kwaliteitscommissie is onderdeel van de stichting SHoKo en valt direct onder het bestuur. Het bestuur van SHoKo vraagt met name advies aan deze commissie over medisch inhoudelijke kwaliteitszaken of medisch logistieke kwesties die kunnen leiden tot wijzigingen op de werkvloer. De commissie bestaat uit één huisarts per cluster van SHoKo. HAR SHoKo heeft een Huisartsen Adviesraad (HAR) die het bestuur van de stichting adviseert. Dat gebeurt op twee manieren: het bestuur van SHoKo vraagt actief advies 05

6 01 Profiel van de organisatie SHoKo jaarverlag 2013 OR De ondernemingsraad (OR) van SHoKo bestaat uit vijf triagisten-assistenten. Eén van hen is bovendien coördinator van een dokterspost. De ondernemingsraad voert overleg met de algemeen directeur van SHoKo. In 2013 vergaderde de OR vijf keer. De OR brengt zelf een jaarverslag uit. Achterban SHoKo houdt voeling met de achterban via driejaarlijkse patiëntervaringsonderzoeken, overleg met Zorgbelang Brabant en het naar behoefte organiseren van derden-bijeenkomsten voor belangenverenigingen van patiënten en vertegenwoordigers van gemeenten. Het organogram van SHoKo (in 2013 aangepast): Raad van Toezicht Algemeen bestuur Huisartsenadviesraad Huisartsen Huisartsenadviesraad Directie Medisch directeur Algemeen directeur Ondernemingsraad Management assistenten Klachtenbemiddelaar Medewerker kwaliteit Coördinator Bladel Coördinator Deurne Coördinator Eersel Coördinator Valkenswaard Coördinator Veldhoven Triagisten Triagisten Triagisten Triagisten Triagisten

7 02 Kerngegevens 2.1 Kernactiviteit De kernactiviteit van de stichting is het organiseren en faciliteren van huisartsgeneeskundige hulp met een spoedeisend karakter in de avonden, nachten en weekenden. SHoKo verleent haar diensten vanuit vijf doktersposten. Huisartsenpost Veldhoven geldt als centrale post. Hier wordt buiten de openingstijden van de perifere posten de triage van hulpvragen van patiënten verzorgd. De perifere posten zijn alleen in het weekend overdag geopend. Op de andere avond-, nacht- en weekenduren kiest de dienstdoende huisarts er zelf voor om vanuit de eigen praktijk of vanuit de huisartsenpost te werken. 2.2 Patiënten, capaciteit en productie Het aantal inwoners van het SHoKo-gebied bedroeg in Hieronder vallen de Kempen en Deurne. Het getal is exclusief passanten, die met name in de zomermaanden een aanzienlijk aantal van de aanwezigen in de regio vormen. Zij mogen conform regelgeving niet aan het inwoneraantal worden toegevoegd. Bij SHoKo zijn in huisartsen aangesloten met hun praktijk. Daarnaast werkt ook een aantal huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha s) en in dienst van waarnemers op de doktersposten van SHoKo. In totaal is er in uur gewerkt door huisartsen en daarnaast nog 2190 uur tegen het bereikbaarheidstarief van 25 % (geldt voor de dokterspost van Deurne in de nacht). De totale productie van SHoKo in 2013 bedraagt contacten onderverdeeld in: Telefonische adviezen ( in 2012) Consulten ( in 2012) Visites (4.174 in 2012) Het aantal verrichtingen is in 2013 ten opzichte van 2012 met 2,7 % gedaald. 2.3 Werkgebieden In de Kempen werken we in de gemeenten Bergeijk en Eersel, Bladel en Reusel de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De doktersposten bevinden zich in Eersel, Bladel, Valkenswaard en Veldhoven. Verder is er ook een dokterspost in de gemeente Deurne. 2.4 Samenwerkingsrelaties SHoKo heeft een convenant afgesloten met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Samenwerkingsafspraken zijn er verder met de SEH van het Máxima Medisch Centrum (MMC), met GGZ Eindhoven, GGZ Zuidoost-Brabant en de vereniging van zorgaanbieders gehandicaptenzorg. SHoKo koopt faciliteiten zoals de financiële administratie, de salarisadministratie, personeelszaken en gezondheidsmanagement in bij Diagnostiek voor U. 07

8 02 Kerngegevens SHoKo jaarverlag 2013 Verzekeraars De meeste patiënten van SHoKo zijn bij CZ en VGZ verzekerd. In 2013 vonden drie overleggen plaats over met name de jaarrekening 2012, het kwaliteitsbeleid en de begroting van Ook was er een apart overleg met de verzekeraars en vertegenwoordigers van het Maxima Medisch Centrum over de samenwerking HAP-SEH. Kennis delen Naar aanleiding van een artikel over SHoKo in Medisch Contact in 2012 is er in 2013 veelvuldig contact geweest met enkele huisartsen uit Zuidwest-Friesland. De werkwijze van SHoKo is misschien een oplossing voor hun situatie. Het bestuur van SHoKo heeft daarop besloten om kennis te delen zodat de artsengroep er hun voordeel mee kan doen. Eind 2013 hebben de zorgverzekeraars een regiovisie op de acute zorg gepresenteerd in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dit heeft met name impact op ziekenhuizen in Noord-Brabant. Omdat de sluiting van enkele SEH s in het plan is opgenomen, kunnen de plannen gevolgen hebben voor de huisartsenposten van Noord-Brabant en dus voor SHoKo. Om die reden heeft SHoKo gevraagd om meegenomen te worden in het proces. In 2014 moet meer duidelijkheid komen over de invulling van de regiovisie van zorgverzekeraars. Koepelorganisatie SHoKo is net als alle huisartsenposten in Nederland lid van de koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). De VHN treedt op als representatieve organisatie van de huisartsenposten en behartigt de gemeenschappelijke belangen. De VHN ontwikkelt daarnaast kwaliteitsstandaarden voor huisartsenposten en bevordert de toepassing ervan. De VHN verleent tenslotte service en advies aan de leden en bevordert verantwoord maatschappelijk ondernemerschap en de principes van good governance door de leden. Per 1 januari 2014 is de VHN opgegaan in het nieuwe InEen. Dit is de koepelorganisatie voor alle organisaties in de eerstelijnszorg met huisartsenzorg als eerste aandachtspunt. InEen wil de organisatiegraad van de eerstelijn verhogen.

9 03 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur SHoKo beantwoordt aan de Wet op de Zorginstellingen (WTZi) door onder meer naast het Algemeen Bestuur ook een Raad van Toezicht te hebben. Verder wordt de zorgbrede Health Care Governance op de meeste punten gevolgd. Daar waar SHoKo afwijkt, gebeurt dat beargumenteerd. De gebeurt niet in de werksfeer. SHoKo wijkt bijvoorbeeld wel af wanneer het gaat om verantwoording aan patiënten. Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen verantwoording af te leggen aan de patiënten in de vorm van een cliëntenraad. Mede na overleg met Zorgbelang Brabant is besloten dat een patiëntervaringonderzoek meer informatie oplevert dan een cliëntenraad. Daarnaast is er periodiek overleg met belangenverenigingen tijdens een derden-bijeenkomst. De Raad van Bestuur van SHoKo kent geen informatieprotocol. Wel is er een taken- en bevoegdhedenschema opgesteld waarin is aangegeven welk orgaan welke bevoegdheden heeft. Dit schema is in 2013 geactualiseerd. SHoKo draagt als zorginstelling een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid en voert daarbij een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Ten aanzien van de bezoldiging van Raad van Toezicht en Algemeen Bestuur zijn ook in 2013 de richtlijnen van de NVZD (Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) gevolgd. 3.2 Bestuur/Directie Het bestuur bestaat uit vijf huisartsen. Ieder vertegenwoordigt een dokterspost en verzorgt het contact met de achterban. Een van deze artsen is naast praktiserend huisarts ook bestuursvoorzitter en medisch directeur. Het bestuur heeft voor alle organisatorische zaken een algemeen directeur in dienst. Die stuurt de organisatie aan. De praktijk leert dat SHoKo op een praktische manier werkt. SHoKo wil deze bottum-up werkwijze behouden. Artsen moeten een belangrijke rol blijven spelen. Deze opvatting is ook terug te vinden in het organogram van SHoKo (zie [link naar organogram]). Bovendien geldt er een reglement voor het Algemeen Bestuur. Die is in 2013 gereviseerd. In 2013 zijn de bestuursleden van de huisartsengroepen van Valkenswaard en Veldhoven afgetreden, conform het rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden uit die huisartsengroepen zijn tot het bestuur toegetreden. De huisartsengroep van Deurne koos voor een nieuwe termijn voor het zittende bestuurslid. 09

10 03 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering SHoKo jaarverlag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) vergadert vrijwel altijd gezamenlijk met het Algemeen Bestuur. In 2013 hebben zes vergaderingen en een visiedag plaatsgevonden. De gezamenlijke vergaderingen zorgen voor korte lijnen. Beide partijen ervaren het als stimulerend en functioneel. Op deze manier is de RvT bij alle besprekingen over toekomst en strategie betrokken. Toezicht op interne beheersings- en controlesystemen en het kwaliteitssysteem vindt zo eenvoudig van begin af aan plaats. Aan het eind van 2013 heeft de RvT het eigen functioneren geëvalueerd en de algehele gang van zaken besproken. Ook zijn er functioneringsgesprekken met de leden van de directie gevoerd. De leden van de RvT volgen nascholing over actuele toezichts- en zorgontwikkelingen en blijven onder meer zelf op de hoogte door het volgen van nieuwssites. De heer drs. H.W.M. Plagge heeft conform het rooster van aftreden eind 2013 de Raad van Toezicht verlaten. In 2014 wordt gezocht naar een nieuw lid omdat de huidige voorzitter zal aftreden. De samenstelling van de Raad van Toezicht was daarmee per einde 2013: Voorzitter: dr. ir. A.G.M. van Asseldonk: lid RvT PoZob, strateeg, econoom en (zorg relevante) ICT (lid sinds 2008, treedt af eind 2014); Lid: drs. L.M.S.J. Poelhekke MHA: traumachirurg, medicus spoedeisende zorg keten (lid sinds 2011; termijn loopt af in 2015). Lid: dr. mr. H.A.W. Snijders: oud-voorzitter van het bestuur van de rechtbank s-hertogenbosch momenteel senior-rechter, voorzitter Raad van Commissarissen Pantein in Boxmeer en voorzitter Raad van Toezicht Mytylschool in s-hertogenbosch (termijn loopt af in 2016). Vergoeding Conform de richtlijn van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) bedraagt de vergoeding in 2013 aan de voorzitter 9492 euro en aan de leden 6324 euro per jaar, exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt eveneens vergoed. Commissies De Raad van Toezicht kent twee commissies. De auditcommissie (Poelhekke/Snijders) richt zich specifiek op de financieel-economische en bedrijfsmatige verantwoording en verslaglegging. De remuneratiecommissie (Van Asseldonk/Poelhekke) richt zich op de begeleiding, beoordeling en beloning van de directie. Beide commissies bereiden besluitvorming in de Raad van Toezicht voor. De auditcommissie heeft samen met de directie besluitvorming voorbereid over de overgang naar een nieuwe accountant. Het jaarwerk wordt vanaf 2013 gecontroleerd door Accountants & (belasting)adviseurs BDO Nederland. Langere termijn Naast de gebruikelijke controle-, toezicht- en andere taken is er binnen de Raad van Toezicht in het bijzonder aandacht geweest voor de ontwikkeling van de organisatie op langere termijn. SHoKo was in 2013 volop bezig met de voorbereiding van de toekomstige co-locatie van de SHoKo post in Veldhoven met de spoedeisende hulp van het Máxima Medisch Centrum. De gekozen vorm sluit aan op landelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd past het bij de eigenheid van de spoedeisende hulp van SHoKo. Dat wil zeggen: decentraal, bottom-up en dicht bij huis. De laagdrempelige, nabije toegang voor patiënten in ons gebied en de sterke betrokkenheid van de eigen huisartsen bij de ANW-zorg zijn een groot goed waaraan zowel patiënten als huisartsen zeer gehecht zijn. Inspectie De Raad van Toezicht besteedde in 2013 veel aandacht aan de gesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de rapportage hiervan. De IGZ heeft tien kritische processen voor huisartsenposten benoemd. Wanneer niet werd voldaan aan de veldnorm, diende een verbeterplan te komen. De RvT vindt dat SHoKo moet voldoen aan de normen mits dit administra-

11 tief te verantwoorden is naast de patiëntenzorg. In deze discussie was de RvT een klankbord voor het bestuur. Statuten In 2013 is het reglement van de RvT opnieuw bekeken en zijn de statuten van de Stichting aangepast aan de huidige werk- en denkwijze over de organisatie. De verhoudingen tussen Raad van Toezicht, Algemeen Bestuur en directie zijn opnieuw gewogen. Daarbij was de herkenbaarheid van SHoKo door de aangesloten huisartsen en door de buitenwereld als een organisatie waarin huisartsen samenwerken om kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige en nabije avond-, nacht- en weekenddiensten te realiseren uitgangspunt. SHoKo wil een bottum-up organisatie zijn rondom kleinschalige lokale huisartsengroepen, ook wil het een sterke centrale facilitaire structuur bieden. Deze organisatievorm wijkt sterk af van de gebruikelijke centrale huisartsenposten (CHP s) en vraagt ook een aangepaste inrichting van de governance structuur en de daarbij horende regelingen. In de gekozen oplossing rapporteert de directie (medisch directeur en algemeen directeur) aan de Raad van Toezicht. De medisch directeur is bovendien (qualitate qua) voorzitter van het bestuur dat verder bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken huisartsengroepen. Deze bestuursleden zijn niet in dienst van SHoKo en vervullen ook geen managementtaken. Zij geven richting aan het beleid -zowel medisch als operationeel- van de organisatie. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Zo voldoet SHoKo aan de voorwaarden voor goede governance en tegelijkertijd blijft de bijzondere aard van SHoKo als huisartsendienstenstructuur gehandhaafd. Klokkenluidersregeling Daarnaast is een klokkenluidersregeling voor huisartsen opgesteld passend in de eisen van de WTZi in Evaluatie De Raad van Toezicht nam zich eind 2012 voor om meer toezicht te houden en minder te besturen. Dat is grotendeels gelukt. Wel blijft een aandachtspunt dat het bestuur krachtiger moet besturen. De RvT wil in 2014 selectiever zijn bij het aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen. Zo ontstaat ruimte om af en toe apart als RvT te vergaderen. De RvT wil ook meer voeling met andere belanghebbenden van SHoKo krijgen door te praten met bijvoorbeeld de ondernemingsraad (OR) of de Huisartsen Adviesraad (HAR). Verder wil de RvT met de accountant overleggen hoe SHoKo meer kan sturen op risicomanagement. Daarnaast vraagt de RvT zich af of er voldoende oog is voor de wensen van de cliënten. Dit punt wordt in 2014 verder verkend. 3.4 Bedrijfsvoering SHoKo beantwoordt aan de transparantie-eisen voor bedrijfsvoering. Zo heeft ze haar taken- en bevoegdheden in een schema vastgelegd en in de financiële administratie zijn ontvangsten en betalingen goed traceerbaar naar bron en bestemming. Risico s Er is een aantal risico s voor de voortgang van een gezonde bedrijfsvoering van SHoKo. Zo is bij een eventuele toekomstige wijziging in de landelijke financieringssystematiek het gebied van SHoKo mogelijk te klein. Vrees is dat de component productie daarin een grote rol gaat spelen. Vanwege de kleinschalige werkwijze met vijf doktersposten, de dienstdoende huisartsen en de daarop ingerichte organisatie, is dit een risico. In de laatste dagen van 2013 is een consultatiedocument van de NZa ontvangen over de nieuwe financiering van huisartsenzorg vanaf SHoKo is erg benieuwd welke impact dit op de eigen organisatie heeft. Een ander risico is de mogelijk verminderde steun van huisartsen voor de koppeling van overdagzorg aan de avond- nacht en weekendzorg. Hoewel deze discussie enigszins geluwd is na de korting van de minister van VWS op de dagzorg van de huisartsen in 2011, kan die in de toekomst weer oplaaien. Uit het HAP-belevingsonderzoek dat SHoKo in 2013 heeft uit laten voeren blijkt dat nog steeds 75% van de huidige aangesloten huisartsen staat achter de koppeling van overdag en ANW-diensten. 11

12 03 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering SHoKo jaarverlag 2013 Mogelijkheden Hoe kunnen we genoemde risico s beheersen? Om antwoord te geven op die vraag heeft in 2012 een strategische verkenning plaatsgevonden. Een nadere samenwerking met de SEH van het Máxima Medisch Centrum (MMC) bleek een uitkomst. Er is samen met het MMC een visie op spoedzorg bepaald. Een nog openstaand punt is om samen met de CHP, met respect voor elkaars eigenheid, te kijken naar de gebiedsverdeling van Zuidoost-Brabant. De Huisartsen Adviesraad en het bestuur hebben in 2013 een bijeenkomst gehouden om een nieuwe beleidsagenda voor de toekomst op te stellen. Deze krijgt in 2014 verder gestalte. Financiën De Economisch Administratieve Dienst en de algemeen directeur nemen maandelijks de financiën door. In elke gecombineerde vergadering van Algemeen Bestuur en Raad van Toezicht rapporteert de directie over de financiën van de stichting. Verder brengt de directie het bestuur elk kwartaal op de hoogte van de stand van zaken van de doelstellingen uit het jaarplan. Bij belangrijke wijzigingen in het jaarplan wordt de Raad van Toezicht eveneens op de hoogte gesteld. Dit heeft zich in 2013 niet voorgedaan.

13 04 Beleid en resultaten Beleid en inspanningen SHoKo werkt met een jaarplan. Hierin staat de strategie van de organisatie beschreven. Er zijn vijf kerngebieden: patiënten, huisartsen, personeel, partners en processen. Ieder kerngebied heeft eigen specifieke aandachtsgebieden. 1.Patiënten De professionele zorgorganisatie SHoKo levert verantwoorde zorg aan de patiënt. Veilige zorg die voldoet aan de beroepsnormen. De patiënt van SHoKo is een tevreden patiënt. HAP-belevingsonderzoek In 2013 heeft het onafhankelijk bureau Service-Check het zogenaamde HAP-belevingsonderzoek gedaan in opdracht van SHoKo. In dit onderzoek is niet alleen naar de ervaringen van patiënten gevraagd maar ook naar die van huisartsen en triagisten. Het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van patiënten. Hierbij is een representatieve verdeling gemaakt naar het soort contact: telefonisch, consult en visite. De patiënten zijn via een brief uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij konden kiezen tussen digtiale en schriftelijke deelname. In totaal hebben 350 patiënten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dat komt neer op een responspercentage van 23 %. De omvang van de steekproef was groot genoeg om betrouwbare uitspraken te doen over de resultaten. De belangrijkste resultaten op een rij: De patiënten geven de dienstverlening van SHoKo het rapportcijfer 8,1. 7 % geeft aan iets minder tevreden te zijn door een 6 of lager te geven. 33 % geeft een 9 of 10. Respondenten die aangeven op geen enkele locatie te zijn geweest, geven gemiddeld het hoogste rapportcijfer voor de dienstverlening van SHoKo in het algemeen (8,3); 9 % van de patiënten geeft aan dat er ten aanzien van de medische klacht onvoldoende tegemoet is gekomen aan hun gevoelens en verwachtingen door het telefonische en/of persoonlijke contact met de post. Deze groep bestaat met name uit respondenten die alleen telefonisch contact hebben gehad (87 % is tevreden, 13 % is ontevreden). De ontevreden groep patiënten heeft met name het gevoel niet serieus te zijn genomen; Over het telefonische contact met de assistent zijn de patiënten ruim tevreden. Gemiddeld waarderen de patiënten dit contact met een 8,1. Meer dan 90% van de deelnemende patiënten vindt de assistente beleefd en vriendelijk en vindt dat ze aandachtig luistert. Ook het vertrouwen in de deskundigheid van de assistente aan de telefoon is goed beoordeeld. Een zelfde oordeel geven de respondenten op de stelling de doktersassistente vraagt of ik het advies begrepen heb ; 13

14 04 Beleid en resultaten 2013 SHoKo jaarverlag 2013 Bijna driekwart van de respondenten heeft contact gehad met een huisarts. Zij waarderen dit contact met het rapportcijfer 8,2. 43 % van de patiënten die contact hebben gehad met een arts, beoordelen het contact met een 9 of een 10. Opvallend is dat patiënten die het hoogste gemiddelde rapportcijfer geven voor het contact met een arts alleen telefonisch contact hebben gehad. Het gemiddelde rapportcijfer voor het contact met de arts wanneer de praktijk van de dienstdoende arts is bezocht, is bijna een punt lager (7,3) dan het algehele gemiddelde. Wel gaat het hierbij maar om 4 % van de respondenten; Ook bij de huisartsen geldt dat de patiënten over het algemeen (zeer) tevreden zijn over de manier waarop zij te woord zijn gestaan. Op alle stellingen uit het onderzoek wordt hoog gescoord. Genoemde kritische punten zijn niet in zoverre van belang dat zij een grote negatieve invloed hebben op de scores. Er zijn ook geen algemene uitspraken over te doen; De (organisatie van de) huisartsenpost zelf is iets minder goed beoordeeld dan het contact met assistenten en de huisartsen. Een rapportcijfer van 7,9 is wel een voldoende goed resultaat; Er is geen verschil in de beoordeling van bijvoorbeeld de huisartsenpost in Veldhoven en de perifere doktersposten (7,9). De praktijk van de dienstdoende arts is gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5; De meeste stellingen over de huisartsenpost kregen van de patiënten een goede beoordeling. Bij de opmerkingen zijn de (lange) wachttijden, de bereikbaarheid en het parkeren Deurne als kritiekpunten genoemd. De conclusie van Service-Check was dat de patiënten zeer tevreden zijn over de dienstverlening van SHoKo. De patiënten zijn positief over het contact met de assistenten, de huisartsen en de huisartsenpost. Daarmee wordt duidelijk dat SHoKo voorziet in de behoeften van patiënten. Actiepunten De resultaten zijn met de kwaliteitscommissie, de Huisartsen Adviesraad, de coördinatoren van de doktersposten en het bestuur besproken. Zij stelden een actieplan op dat in 2014 wordt uitgevoerd. Een concrete actie is dat als pilot een monitor in de wachtkamer van de HAP in Veldhoven wordt opgehangen met informatie over de wachttijd. Verder zijn de assistenten er nog eens op gewezen om actief informatie te verschaffen over de wachttijd. 2.Huisartsen SHoKo is een organisatie voor en door huisartsen waarbij de organisatie de huisarts ondersteunt waar mogelijk. Vanwege de toekomstige samenwerking met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het MMC zijn in 2013 werkgroepen gestart. Een stuurgroep geeft leiding aan de uitwerking van onderdelen van de intentieverklaring en controleert deze. De partners machtigen daarvoor leden. Voor SHoKo is dat de directie (medisch en algemeen directeur). Deze partners komen regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Er is door de stuurgroep een gezamenlijke projectleider aangesteld. Op onderdelen zijn werkgroepen samengesteld die binnen kaders van de stuurgroep werkzaamheden uitvoeren. SHoKo en het MMC leveren telkens minimaal twee leden voor die werkgroepen. Zij werken onder het voorzitterschap van de projectleider. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep en op verzoek van de stuurgroep kunnen leden van de werkgroepen gehoord worden. In alle werkgroepen is een vertegenwoordiging van de SHoKo-huisartsen aanwezig om de huisartseninbreng en daarbij het draagvlak zo groot mogelijk te houden. In 2013 is alleen de werkgroep triage met een eindproduct gekomen. De werkgroepen bouw en financiën lopen door in Daarnaast gaan de werkgroepen communicatie en operationele samenwerking pas in 2014 van start. De planning is dat de verhuizing naar de SEH per 1 januari 2016 een feit is.

15 Verbeterplan SHoKo ontving het definitieve rapport met maatregelen en aanbevelingen over het jaarbezoek van de inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in Als gevolg hiervan is intern veel tijd en moeite gestoken in een gezamenlijk opgesteld verbeterplan. De IGZ heeft tien kritische processen voor huisartenposten opgesteld. Deze bestaan onder meer uit de branchenormen van de VHN. SHoKo scoort wisselend op de tien normen en heeft in 2013 dan ook een uitgebreid verbeterplan opgesteld voor artsen, triagisten en leidinggevenden. De directie maakte een ronde langs alle huisartsengroepen van SHoKo om richting aangesloten huisartsen het belang van het volgen van alle verbetermaatregelen te benadrukken. Onderzoek Het eerder genoemde HAP-belevingsonderzoek is ook onder de huisartsen en vaste waarnemers van SHoKo gehouden. De conclusie van Service-Check is dat huisartsen tevreden zijn over het werken op de huisartsenposten van SHoKo (rapportcijfer 7,8). Huisartsen vinden dat zij kunnen leveren waarvoor SHoKo staat: een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg. Het positieve gevoel over de samenwerking met triagisten en chauffeurs draagt hieraan bij. Net zoals de wijze waarop de coördinator op een post functioneert. En ondanks dat artsen van mening zijn dat niet voor alle patiënten contact noodzakelijk was, heeft dit (vooralsnog) geen negatieve invloed op het gevoel van werkdruk. Artsen zijn (met name in de perifere posten) kritisch over de samenwerking die zij tijdens SHoKo-diensten hebben met instanties als de apotheek en de crisisdienst. Wat betreft de apotheek komt dit voornamelijk door beperkte openingstijden. Deze openingstijden sluiten niet goed aan bij de SHoKodiensten. Bij de crisisdienst ervaren de artsen lange wachttijden en afhoudende reacties. Deze aspecten hebben een negatief effect bij het (samen) leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Wat betreft het oordeel over de samenwerking met de apotheek, zijn met name de gevestigde huisartsen en de huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha s) kritisch. Het oordeel over de samenwerking met de crisisdienst is bij de diverse soorten artsen nagenoeg gelijk. Op korte termijn zien huisartsen het goed blijven uitvoeren van hun vak als hun belangrijkste bijdrage aan SHoKo. Het liefst doen zij dit op de wijze waarop SHoKo nu georganiseerd is, waarbij kleinschaligheid voorop staat. Daarnaast zien artsen graag dat wanneer we ze om hun mening vragen, dit niet alleen voor de vorm is. Om de positieve resultaten te behouden is het belangrijk te zorgen voor een veilige werkomgeving en een niet te hoge werkdruk. Deze twee aspecten hangen sterk samen met het rapportc ijfer. Dit betekent dat de kans groot is dat het rapportcijfer stijgt wanneer het gevoel van veilig werken toeneemt en de werkdruk afneemt. Actiepunten Er is een aantal concrete acties naar aanleiding van de resultaten van het huisartsenonderzoek. Zo wil SHoKo gesprekken aangaan met de apotheken in de regio en met de crisisdienst van de GGZ. Verder wordt binnen in eerste instantie huisartsengroep Bladel en daarna in de Huisartsen Adviesraad gesproken over de ervaren werkdruk en over mogelijke oplossingen. Een publiekscampagne over het gebruik van spoedzorg in de ANW-uren wordt doorgeschoven naar het moment dat de samenwerking met het MMC van start gaat. HAR De Huisartsen Adviesraad (HAR) van SHoKo heeft in 2013 driemaal vergaderd. Op de agenda stond onder meer de toekomstverkenning van SHoKo, de samenwerking tussen artsen en triagisten, het HAPbelevingsonderzoek en de gesprekken met de IGZ. In oktober vond een aparte bijeenkomst met het bestuur plaats over beleidsthema s voor de toekomst. Deskundigheid In het kader van deskundigheidsbevordering van huisartsen organiseert SHoKo al jaren samen met de 15

16 04 Beleid en resultaten 2013 SHoKo jaarverlag 2013 collega huisartsenposten van Eindhoven en Helmond en met de RAV een cyclus ABCD-trainingen en trainingen van Basic Life Support (BLS)/AED. Verder is een e-learning over het huisartsenrampenopvangplan aangeboden en waren er ook twee simulatietrainingen. Verder is een e-learning over het huisartsenrampenopvangplan aangeboden en waren er in dat kader ook twee simulatietrainingen. Alle functies voor huisartsen in commissies van SHoKo waren in 2013 ingevuld. Bij de invulling houdt SHoKO rekening met vertegenwoordiging van de verschillende clusters. Dit is conform regelement. 3.Personeel SHoKo is continu bezig met het professionaliseren van de organisatie en haar personeel. Het is daarbij van groot belang dat medewerkers zich in de organisatie blijven herkennen. Onderzoek De laatste categorie binnen het HAP-belevingsonderzoek zijn de triagisten. Service-Check concludeerde dat de triagisten (zeer) tevreden zijn over het werken op een post van SHoKo. Dat blijkt onder meer uit het werkplezier op de post. Belangrijk hierbij is dat de triagisten zich betrokken voelen. Dit betekent dat er bij hen voldoende intrinsieke motivatie is om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van SHoKo, namelijk het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Ondanks de positieve signalen over het gevoel van verbondenheid bij de triagisten, bestaat het risico op verslechtering. Momenteel vinden de triagisten het werk erg leuk. Om dit zo te houden, is het belangrijk om rekening te houden met kritiek. Denk aan gemaakte kritische opmerkingen en het minder positieve beeld van de samenwerking met de crisisdienst en -met name voor Veldhoven- de thuiszorg. Actiepunten Zoals genoemd bij de huisartsen wil SHoKo in gesprek gaan met de GGZ. Daarnaast is er in het najaar van 2013 op operationeel niveau een bijeenkomst geweest van medewerkers van de meldkamer, Zuidzorg en SHoKo. Doel was kennis te vergaren over elkaars werk en om knelpunten te benoemen. Vanuit deze drie organisaties is een werkgroep samengesteld om de knelpunten verder uit te werken in acties. Dit moet in de 1e helft van 2014 verder beslag krijgen. Tenslotte is de organisatie er door het onderzoek op gewezen kritisch te blijven op het schrijven van nieuwe protocollen. Dit is steeds onderwerp van gesprek tussen algemeen directeur en de medewerker kwaliteit. Deskundigheid Op het gebied van deskundigheid en functioneren waren in 2013 volgens opleidingsplan diverse nascholingen voor de triagisten. Er waren twee e-learnings over kindermishandeling (signaleren en handelen bij het vermoeden van), een training over het bespreken van casuïstiek bij klachten en een algemene training over kwaliteit en het doen van meldingen. Verder zijn gecombineerd met werkoverleggen alle door de kwaliteitscommissie benoemde medisch technische handelingen voor triagisten getoetst en daar waar nodig bijgeschoold. Daanaast waren er per team twee intervisiebijeenkomsten gericht op het communicatiemodel en de registratie van het gesprek in het callmanagementsysteem. Ook is de jaarlijkse reanimatietraining gehouden. Deelname aan deze nascholingen is verplicht. Daarom worden ze altijd op meerdere momenten aangeboden. Kan een medewerker onverwacht niet deelnemen, dan is die verplicht op een ander moment dezelfde training bij te wonen. Uit evaluatie van de nascholingen blijkt dat de triagisten tevreden waren met de aangeboden leerstof. Met name de intervisieavonden binnen de eigen teams werden als zeer nuttig en praktisch ervaren door de triagisten. Gediplomeerd Eind 2013 hebben alle triagisten die bij SHoKo werken een diploma als triagist of zijn in opleiding. Dit conform de branchenorm die hiervoor geldt. Er zijn alleen doktersassistenten of verpleegkundigen in dienst bij SHoKo.

17 De coördinatoren van SHoKo hebben ook in 2013 hun jaarlijkse opfriscursus coach de coach gevolgd. Hier is aandacht besteed aan de manier van auditten van gesprekken tussen triagisten en patiënten en aan leidinggevende aspecten. Protocollen De medewerker kwaliteit, daarnaast coördinator van een post, is verantwoordelijk voor het onderhouden van het kwaliteitssysteem van SHoKo. Inhoudelijk werkt zij op het gebied van de protocollenbank samen met een tweede coördinator. Deze dames bereiden aanpassingen in protocollen voor om ze vervolgens in het coördinatorenoverleg voor te leggen. Bij medisch inhoudelijke protocollen worden nieuwe protocollen ook aan de kwaliteitscommissie en het bestuur voorgelegd. 4.Partners SHoKo besteedt bepaalde activiteiten die van belang zijn voor de kwaliteit van zorg uit wanneer de organisatie ze niet zelf kan uitvoeren. Dit is het beleid. Een belangrijke partner voor SHoKo is Diagnostiek voor U (DvU). SHoKo neemt daar sinds jaar en dag de volledige financiële administratie en personeelszaken af. Beide zaken worden door DvU naar volle tevredenheid uitgevoerd. Strategische partners in de zorgketen zijn de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en het Máxima Medisch Centrum (MMC). Met de RAV lopen de werkafspraken al lange tijd tot ieders tevredenheid. In 2013 hebben drie operationele overleggen plaatsgevonden met de RAV en de Centrale Huisartsen Post (CHP) Zuidoost-Brabant. Daarnaast zijn deze drie partijen gestart met het vormgeven van een nieuw convenant. Hierin maken zij gebruik van een handboek van een landelijk project over de samenwerking HAP-RAV. Het nieuwe convenant wordt in 2014 afgerond. MMC Zoals eerder genoemd is SHoKo een project gestart met het MMC om de SEH en de HAP in Veldhoven op één plek te huisvesten en intensiever samen te werken. De post wordt geen geïntegreerde spoedpost, zoals die bestaat op veel plaatsen in Nederland. In de Kempen komt er één telefoonnummer voor de spoedzorg, voor huisartsen en ziekenhuizen. Patiënten worden via een grootschalige PR-campagne geïnformeerd om altijd eerst te bellen. Zo kan de beste zorg geleverd worden. De samenwerking brengt helderheid, doordat op de locatie in Veldhoven SEH en HAP dezelfde voordeur hebben. Hierdoor verbetert de bestaande dienstverlening, want naast de verbetering in Veldhoven blijven de decentrale locaties van SHoKo in Bladel, Eersel, Valkenswaard (en Deurne) bestaan. Door de samenwerking in Veldhoven kunnen medisch specialisten sneller meekijken bij SHoKo-patiënten. Hierdoor kan een aantal patiënten op één plek geholpen worden in plaats van te worden doorgestuurd. Huisartsenorganisaties SHoKo maakt deel uit van het bestuurlijke netwerk van huisartsenzorgorganisaties in Zuidoost-Brabant. Hierin zijn de Kring, de CHP, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), de Regionale Huisartsenvereniging Helmond en de drie zorggroepen van de regio (PoZoB, DOH en Elan) vertegenwoordigd. Ongeveer vier keer per jaar komt het netwerk bij elkaar. Eén van de uitkomsten van het overleg is dat er in 2013 gestart is met een snuffelcursus voor beginnende of potentiële bestuurders. Vereniging zorgaanbieders De vereniging zorgaanbieders bestaat uit de gehandicaptenzorgaanbieders ORO, Lunet zorg, Diomage, Severinus, SWZ, OCB en Cello. De overeenkomst met hen is in 2013 nog steeds alleen van kracht voor Lunetzorg. De overige aanbieders kunnen nog geen achterwachtarts bieden. Dat was één van de voorwaarden die SHoKo en de CHP Zuidoost Brabant stelden. Het doel van de overeenkomst is het adequaat regelen van de medische zorgverlening aan cliënten en 17

18 04 Beleid en resultaten 2013 SHoKo jaarverlag 2013 onnodige administratieve overlast zoals retourzending van declaraties door zorgverzekeraars te voorkomen. 5.Processen Kwaliteitsbeleid draagt bij aan het behalen van doelstellingen. Het is daarom essentieel om strategisch beleid, visie en doelstellingen altijd te koppelen aan de processen en activiteiten van SHoKo. Digitale triage De interne werkgroep Nederlands Triage Systeem (NTS) gaf in 2013 een presentatie aan de kwaliteitscommissie en de Huisartsen Adviesraad over de voor- en nadelen van een digitale NTS in het callmanagementsysteem. Na positieve adviezen van beide commissies en het geven van dezelfde presentatie aan het bestuur is een set kwaliteitsindicatoren opgesteld. Dit heeft geleid tot een positief besluit over het invoeren van het digitale NTS. De start hiervan is begin SHoKo organiseert trainingen voor triagisten en huisartsen. Landelijk Schakel Punt Er is veel dicussie gevoerd in 2013 over het Landelijk Schakel Punt in de nieuw gepresenteerde vorm. Niet alleen binnen SHoKo, maar ook in veel andere regio s van Nederland. SHoKo heeft vooralsnog geen standpunt in deze discussie ingenomen en besluit pas later al dan niet aan te sluiten op het LSP. Dat de mogelijkheid van een regionale variant van het LSP lijkt te ontstaan lijkt positief te zijn voor de besluitvorming. In het kader van het verbeterplan op de tien kritische processen van de IGZ is er veel op procesniveau aangepast. Deze punten benoemen we in dit jaarverslag onder het kwaliteitsbeleid. Nieuwe ICT-provider De ingehuurde ICT-provider van de Stichting Huisartsen Laboratorium heeft in september aangekondigd te stoppen met de dienstverlening aan derden. Daarom is een traject opgestart om een nieuwe provider te vinden. Voorop stond dat SHoKo een steady IT-omgeving wilde waarin artsen ook vanuit de eigen praktijk toegang hebben tot alle functies van Call Manager. Daarnaast waren we op zoek naar een korte, informele lijn met een partij die weet waar ze het over heeft. Het management wilde een goede sparringpartner op alle IT-vlakken die een adviserende en uitvoerende rol kon innemen. Aan het eind van het jaar resulteerde dit in de keuze voor ITPCare, een organisatie met veel kennis van huisartsenposten en praktijken. Begin 2014 vindt de overgang plaats.

19 4.2 Kwaliteitsbeleid De kwaliteitscommissie besprak in 2013 diverse medisch inhoudelijke zaken tijdens drie bijeenkomsten. Besproken is het NTS als applicatie in Call Manager, de kritische processen van de IGZ en de richtlijn medicatieoverdracht. Ook kwam het protocol medicatie aan bod, net als het opnieuw vaststellen van de protocollen medisch technische vaardigheden van de triagisten. Daarnaast besprak de commissie de vragenlijsten van het HAP-belevingsonderzoek, de voorbereiding op de nascholing van huisartsen en diverse casuïstiek. Casuïstiek De klachten- en VIM functionaris levert regelmatig casuïstiek aan om te bespreken. Zo is er bijvoorbeeld een aanscherping in het beleid bij pijn op de borst gekomen. Afgesproken is dat de regie daarbij meer bij de triagist komt te liggen en dat een eventuele discussie later volgt. Daarnaast is in de commissie gesproken over meningsverschillen die kunnen ontstaan tussen triagisten en patiënten of triagisten en huisartsen. Conclusie is dat in deze gevallen de arts het beleid bepaalt en desgewenst het gesprek overneemt. Bij een meningsverschil tussen triagist en arts over het te volgen beleid neemt de arts de verantwoordelijkheid over. Dit omdat de triagist geen behandelvoorstellen doet. Een ander voorbeeld van besproken casuïstiek is wanneer de huisarts de cito aanvraagt bij het lab en de uitslag na uur naar de HAP laat doorbellen. Daarover is afgesproken dat de dienstdoende huisarts (van het betreffende cluster) de verantwoordelijkheid heeft om contact op te nemen met de eigen huisarts of de patiënt. Er is ook gediscussieerd over het feit of het hechten van wonden niet standaard op de HAP moet gebeuren. De kwaliteitscommissie is van mening dat dit in sommige gevallen niet kan (bijvoorbeeld op sociale indicatie) en dat er dan bij de patiënt thuis gehecht moet kunnen worden. Kwaliteitssysteem Het onderhoud van het kwaliteitssysteem van SHoKo is in het derde kwartaal van 2013 gestopt. Tijdens een keuzetraject zijn twee systemen vergeleken. Er is gekozen voor het nieuwe kwaliteitssysteem equse. Dit systeem wordt begin 2014 opgeleverd. Voordeel hiervan is dat de zorggroep waarbij de meeste artsen van SHoKo zijn aangesloten (PoZoB) ook gaat werken met dit systeem. Certificaten SHoKo ontving al in 2007 een ISO-certificaat voor inrichting van de pocessen en het handelen daarnaar. In 2009 behaalde SHoKo het HDS-en opgezette HKZ-schema. Elk jaar wordt in een externe audit gekeken of het certificaat onderhouden wordt. Ook in 2013 was dit het geval. Een aandachtspunt was dat van het bestuur van SHoKo verwacht wordt om met een strategisch plan te komen dat verder voert dan een jaarplan. Kritische processen De tien kritische processen voor huisartsendienstenstructuren qua scores en verbeterpunten: 1. Het proces van registreren van de triagegegevens moet getoetst worden op volledige aanwezigheid van de van toepassing zijnde rode vlaggen. Zo wordt de urgentiecategorie bepaald. De Inspectie hanteert hierbij de Nederlandse Triage Standaard als norm. Tijdens het dossieronderzoek van de IGZ bleek SHoKo onvoldoende te scoren op dit punt. De overstap naar het digitale NTS biedt straks de oplossing, omdat triagisten verplicht worden urgentievragen te beantwoorden. Tijdens intervisiebijeenkomsten en audits van gesprekken tussen triagisten en patiënten geven coördinatoren van de triagistenteams extra aandacht aan dit punt. Dat gebeurt steekproefsgewijs. Het auditsysteem dat SHoKo hanteert, wordt eind 2013 aangepast aan de eisen die de IGZ stelt. 19

20 04 Beleid en resultaten 2013 SHoKo jaarverlag De reactietermijnen die gelden voor alle U1 en U2 categorieën dienen binnen de branchenormen van de VHN vallen. Voor U1 betekent dit respectievelijk 95 % binnen 15 minuten en 100 % binnen 30 minuten. Voor U2 100 % binnen 60 minuten. In totaal zijn er in 2013 eenentwintig U1-consulten in Call Manager geregistreerd. Uit analyse blijkt dat de triagist meer dan de helft van deze meldingen verkeerd registeert. De patiënten in de tien overgebleven gevallen zijn allemaal binnen een kwartier gezien. De registratie vond wel buiten deze termijn plaats. Dit laatste is de belangrijkste reden voor het niet halen van de U2-consulten. Vanuit de statistieken uit Call Manager blijkt dat SHoKo 78 % binnen het uur scoort, maar uit de analyse blijkt dat de score boven de 95 % is. Dit komt door het pas later registreren van verrichtingen door de arts, het verkeerd registreren door de triagist, maar ook door een technische storing of het niet bij de hand hebben van de UZI-pas. 3. De branchenorm voor autorisatie, zoals gesteld door de Vereniging Huisartsenposten Nederland, houdt in dat 100 % van de autorisatie binnen 60 minuten is gedaan. De gemiddelde score over 2013 bedraagt 79 %. SHoKo heeft hierop het verbeterplan verspreid en de directie heeft een ronde langs de huisartsengroepen gemaakt. Tijdens die gesprekken is dit punt besproken. Eind 2013 scoort SHoKo 89 % van de autorisaties binnen 1 uur. Oorzaken waren de niet goed werkende knop voor mondelinge autorisatie in Call Manager voor artsen op locatie. Deze was op verzoek van SHoKo geplaatst. Begin 2014 wordt dit aangepast en denkt SHoKo de bijgestelde streefwaarde van InEen (90 % binnen 1 uur en 98 % binnen 2 uur) wel te kunnen halen. Artsen krijgen binnen hun huisartsengroep de scores te zien. Wanneer zij onder de 70 % scoren, spreekt de bestuursvoorzitter hen daarop aan. 4. Volgens de landelijke richtlijn medicatieoverdracht dient de voorschrijver van medicatie op de hoogte te zijn van het actueel medicatiegebruik van de patiënt. De landelijke richtlijn medicatieoverdracht is voor SHoKo verwerkt in het schriftelijk protocol Overdracht van medicatiegegevens. Het protocol is in juni 2013 besproken in de kwaliteitscommissie en goedgekeurd door het bestuur van SHoKo. Vervolgens is het breed verspreid onder triagisten (via werkoverleg en nieuwsbrief) en huisartsen (via nieuwsbrief). Er is gestart met het noteren van de gebruikte medicatie bij zelfzorgadviezen van triagisten. Ook wordt gevraagd een actueel medicatieoverzicht mee te nemen/klaar te leggen en bij afwezigheid daarvan de doosjes van de gebruikte medicatie mee te nemen/klaar te leggen bij een consult of visite. Daarvoor is SHoKo dus afhankelijk van de patiënt: neemt hij het overzicht/de doosjes mee en is dat ook daadwerkelijk hetgeen gebruikt wordt? Bij een consult en visite is het de verantwoordelijkheid van de huisarts om de gebruikte medicatie op te nemen in het dossier van de patiënt waarvoor hij medicatie voorschrijft. Wat betreft het LSP zijn de problemen bekend; er is geen goede dekking van patiënten die toestemming hebben gegeven tot inzage van het eigen dossier (incl. medicatieoverzicht). Dit komt deels doordat sommige huisartsen niet bereid zijn deel te nemen aan het verstrekken van patiënteninformatie via het LSP. Ook kost het Opt-in meer tijd. Een goede oplossing is alleen mogelijk als er een goede toegang is tot de medicatieoverzichten van patiënten in het werkgebied én alle huisartsen en apotheken zijn aangesloten. Zover is de SHoKo-regio nog niet.

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Voorwoord Het Nederlandse zorglandschap blijft snel veranderen. Primair Huisartsenposten probeert hierop steeds effectiever te anticiperen. In 2013 hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout

Jaarverslag 2012. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout Jaarverslag 2012 Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout Telefoon 0252-240 210 (kantoor) 0252-240

Nadere informatie

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2013

Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2013 arverslag CHP ZuidoostBrabant 2013 datum 4 juli 2014 versie 1 status eigenaar vastgesteld E.S.J. van Gils van Rooij MSc Inhoudsopgave Belangrijke gebeurtenissen 2013 3 A. Profiel van de organisatie 6 A.1

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen JAARVERSLAG 2006 Doktersdiensten Groningen Groningen, maart 2007 1 Inhoud Voorwoord Algemeen - Visie - Structuur - Bestuur Intern - Financiën - Personeel en organisatie - Huisvesting posten - Automatisering

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV ACUUT NAAR BETER VERBETERING ACUTE ZORG BUITEN KANTOORUREN IN GRONINGEN Eindrapportage September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoud Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek. Stichting

Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek. Stichting Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek n een woord van de rvt In 2011 heeft de Raad van Toezicht (RvT) het beleid, net als in de voorafgaande jaren, zoals de bestuurder van de SDHS dat

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Inhoudsopgave Definities en reikwijdte A. De rol van zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en overheid Zorgaanbieders Verzekeraars Cliënten

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie