De Meeander. schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Meeander. schoolgids"

Transcriptie

1 De Meeander schoolgids

2 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uren toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? En misschien nog wel het driedubbele aantal uren als ze ook naar de kinderopvang gaan. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in de manier van werken, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Daarom heeft de overheid scholen gevraagd een schoolgids te maken. In deze schoolgids geven wij u een beeld van Brede school De Meeander. We beschrijven waar we voor staan. Een beeld dat voor ouders op school herkenbaar moet zijn en dat nieuwe ouders een indruk van onze school en ons onderwijs geeft. Zo kunt u in deze gids lezen over onze uitgangspunten, de organisatie, het leerlingvolgsysteem en hoe wij de onderwijskwaliteit continu verbeteren. Via de website krijgt u als ouder toegang tot onze schoolgids en jaarkalender, daarnaast wordt de schoolgids per mail verstuurd naar o.a. het bestuur, de inspectie, peuterspeelzaal en overige belangstellenden. Bij veranderingen passen we hem aan. Zo blijft de schoolgids up-to-date en houden we de kosten zo laag mogelijk. De actuele versie van de schoolgids en kalender is altijd beschikbaar via onze website. Om echt een goede indruk te krijgen van onze manier van werken, sfeer en resultaten nodigen wij u van harte uit voor een ontmoeting! Ook voor al uw persoonlijke vragen. Onze directeur en alle teamleden geven u graag meer informatie of een toelichting. Wij hopen dat deze schoolgids bijdraagt aan een goed contact tussen school en gezin. Samen met u willen we er voor uw kind een fijne schooltijd van maken. De Meeander: zelf denken, samen doen! Graag tot ziens! Namens het team van Brede school De Meeander, Petra Bruijl, directeur Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het College van Bestuur van stichting ACCENT. Onze school maakt onderdeel uit van de stichting Accent scholengroep Christelijk Onderwijs Achterhoek. Accent is een professionele Christelijke organisatie voor primair onderwijs. Algemene informatie over Accent én alle scholen van Accent is te lezen op de website van Accent: Overal waar u ouder/ouders leest kunt u ook verzorger/verzorgers lezen. Dit om de leesbaarheid van de gids te vergroten. Alle blauw gekleurde woorden kunt u aanklikken, om zo door te gaan naar een webadres of om informatie over het onderwerp op het internet te lezen.

3 INHOUDSOPGAVE 1. ONZE SCHOOL 1.1 Brede school De Meeander 1.2 Kinderopvang Zonnekinderen 2 ONS ONDERWIJS 2.1 Onze aanpak 2.2 Methoden en leermiddelen 3 KWALITEIT 3.1 Schoolplan 3.2 Onze opbrengsten 4 ZORG 4.1 De wet passend onderwijs 4.2 Ondersteuningsprofiel De Meeander 4.3 Het volgen van onze leerlingen Het leerlingvolgsysteem en methodegebonden toetsen Leerlingdossier Groepsdossier Onderwijskundig rapport 4.4 Overgang naar het voortgezet onderwijs 4.5 Jeugdgezondheidszorg 4.6 Externe ondersteuning 4.7 Onderwijs aan zieke kinderen 5 LEERKRACHTEN 5.1 Wijze van vervanging 5.2 Scholing van leerkrachten 5.3 Vakleerkrachten 5.4 Intern begeleider en zorgspecialisten 5.5 Begeleiding en inzet van stagiaires 6 OUDERS 6.1 Informatie Aanmelden nieuwe leerlingen Wederzijdse verwachtingen Hoe informeren wij ouders? 6.2 De Medezeggenschapsraad (MR) 6.3 De Ouderraad (OR) 6.4 Ouderbijdrage 6.5 Ouderbetrokkenheid

4 6.6 Contactouders 6.7 Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure 7 PRAKTISCHE ZAKEN 7.1 Organisatie van de school Schooltijden Vakantietijden Leerplicht Adreswijziging Halen en brengen van de kinderen Inloop Toezicht Ochtendpauze Overblijven op school Huiswerk Jeugdtijdschriften en boeken Gymnastiek Schoolzwemmen Veiligheid opschool Medisch handelen Protocol begeleiden leerlingen Schoolverzekering Luizenbrigade Verjaardagen Gevonden voorwerpen 7.2 Binnenschoolse activiteiten Schoolreizen en kamp Technieklessen Schoolsporten Verkeersdiploma Fietsencontrole Schoolvoorstellingen Bibliotheekbus Natuur- en Milieu educatie Sinterklaas Kerst Nieuwjaarsinloop Pasen Projectweek Goede doelen Voorleesontbijt Schoolfeest/Pleinfestijn Afscheid groep Schoolfotograaf

5 7.3 Buitenschoolse activiteiten Typeles Avondvierdaagse Optochtwagen Varsseveld Oud papier Oud ijzer 8 NAMEN EN ADRESSEN 9 KALENDER

6 1. ONZE SCHOOL 1.1 BREDE SCHOOL DE MEEANDER Aan de Hofskampstraat, in het centrum van Varsseveld, komen school en kinderopvang samen op één locatie: Brede school De Meeander. De Meeander is een dynamische school met een Christelijke identiteit, waar kinderen met plezier naartoe gaan. Een school waar kinderen in een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat de gelegenheid krijgen op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied en waar aandacht is voor de individuele leerling. Veiligheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. Dit is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van respect. De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uiting door goede wederzijdse informatie en een open communicatie. Voor ons is ieder kind uniek. Met de talenten van ieder kind als uitgangspunt geven we, samen met ouders, vorm aan de ontwikkelingen van onze leerlingen. Ons uitgangspunt is dat het opvoeden en de ontwikkeling van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. De ouders vertrouwen het kind een groot deel van de dag aan ons toe, daar willen we de best mogelijke zorg voor dragen. Samen met de ouders gaan wij de uitdaging aan, om het kind een fijne schooltijd aan te bieden op De Meeander. Een school waar we met elkaar, ouders, leerlingen en team, trots op zijn. Bij de ontwikkeling van onze leerlingen staan de basisvakken rekenen en taal centraal. Daarnaast willen wij leerlingen uitdagen en motiveren om te leren. Dit doen wij o.a. door aan te sluiten bij hun belevingswereld, leerlingen te laten samenwerken en leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk en gedrag. Binnen ons onderwijs gaan we er namelijk vanuit dat het proces van leren net zo belangrijk is als het resultaat dat met leren wordt behaald. Uiteraard met elkaar en met respect voor ieders kwaliteiten. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen en inspelen op de individuele kwaliteiten van elk kind. Als organisatie willen we elkaar (kinderen, collega s en ouders) stimuleren, motiveren en respecteren. Vanuit onze Christelijke identiteit geven wij vorm aan het samen leven en leren in en om de school. In een open sfeer bieden wij ruimte aan formele- en informele ontmoetingsmomenten in onze schoolgemeenschap. Wij willen binnen onze Brede school een doorgaande ontwikkelingslijn voor 0 tot 12 jarigen bieden, hierbij werken we samen met verschillende externe partners/instanties. Niet voor niets is onze slogan: De Meeander; zelf denken, samen doen! Betrokken Leerkrachten van De Meeander worden zeer nauw betrokken bij het opstellen van het schoolbeleid. Dit zie je dagelijks terug in het eenduidig vormgegeven onderwijsproces en in de passie voor het werken met kinderen. Voor kinderen voelt dit veilig en geborgen; de eerste voorwaarden om te komen tot leren. Onderlinge betrokkenheid vinden we ook van groot belang in onze samenwerking met ouders. De ouders zijn onze pedagogische partners. Om samen op te voeden moet je elkaar kennen. Je leert elkaar kennen door te praten over de ontwikkelingen van uw kind, elkaar te bezoeken en samen feesten en vieringen te beleven. Door de formele en informele ontmoetingen word je een leefgemeenschap. In onze leefgemeenschap stellen we centraal: veiligheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, met respect als uitgangspunt.

7 Alles onder één dak Brede school De Meeander biedt onderwijs en flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in een huiselijke en natuurlijke omgeving. Basisschool De Meeander en Kinderopvang Zonnekinderen werken samen vanuit een gezamenlijk beleid. In ons nieuwe gebouw hebben we alles onder één dak: onderwijs, dagopvang en voor en naschoolse opvang. Ouders hoeven daardoor maar naar één locatie en de kinderen blijven in een vertrouwde omgeving. Door onze intensieve samenwerking spreken we dezelfde taal, bieden we kinderen binnen de leerlingenzorg twaalf jaar lang duidelijkheid en structuur en zijn onze vieringen, thema s en activiteiten op elkaar afgestemd. Hierdoor onstaat er een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen. Gebouwen Onze school is opgesplitst in twee gebouwen. We hebben een vestiging in Heelweg en een vestiging in Varsseveld. Binnen de school werken we met een onderbouw en een bovenbouw (groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8) die ieder een eigen bouwcoördinator hebben. De directiewerkzaamheden en administratieve werkzaamheden vinden plaats in Varsseveld. Het gebouw in Heelweg heeft een eigen gebouwcoördinator. Het gebouw in Varsseveld Wij zijn een zogenaamde compacte Brede school. Een uniek concept, waarbij vooraf goed is nagedacht over de inrichting van het onderwijs en de opvang. Ons nieuwe gebouw in Varsseveld versterkt dit concept. Vernieuwend zijn de openheid van de school, het overzicht en de mogelijkheid tot het schakelen van ruimtes. Het schoolgebouw is zo opgezet dat onderlinge samenwerking en betrokkenheid wordt vergroot. In de speciale tussenruimtes tussen de lokalen, kunnen de kinderen rustig (samen) werken, met of zonder begeleiding van de leerkracht. Vanuit de ruime lokalen is er zicht op de prikkelarme tussenruimtes en andersom. Het nieuw ingerichte gebouw is bovendien voorzien van Topcooling en SchoolViseon. Topcooling is een systeem voor het koelen van een gebouw, waarbij de toppen in het dagelijkse temperatuurverloop worden afgevlakt. Wanneer bijvoorbeeld op een warme zomerdag de temperatuur flink oploopt, wordt de hoogte van de binnentemperatuur begrensd. SchoolViseon is een lichtsysteem ter bevordering van de concentratie, energie en rust, net wat past bij de activiteit van dat moment. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de spanningsboog, de concentratie en het gedrag van leerlingen wezenlijk verbeteren onder SchoolViseon licht. In en rond ons gebouw hebben we de beschikking over een theater, een kookcafé, een atelier en een avonturentuin. Dit biedt kansen om het leren op andere manieren vorm te geven.

8 Het gebouw in Heelweg Het schoolgebouw in Heelweg is een sfeervol oud gebouw dat in goede staat verkeert. Rondom het gebouw is er veel ruimte en rust. Doordat deze vestiging klein is, kent iedereen elkaar. Kinderen in Heelweg kunnen met het busje van Zonnekinderen vervoerd worden naar Varsseveld. Op deze wijze kunnen zij veilig en vlot gebruik maken van de diensten van Zonnekinderen voor en na schooltijd. Zo kunnen de kinderen uit Heelweg ook profiteren van het theater, het kookcafé en de avonturentuin in ons gebouw in Varsseveld. Identiteit Wij zijn een basisschool met een Christelijke identiteit, dat o.a. tot uiting komt door het gebruik van de methode Trefwoord, het vieren van Kerstmis, Pasen en een jaarlijkse kerkdienst met school in de Laurentiuskerk. Van ouders wordt bij de aanmelding gevraagd de Christelijke identiteit van de school te respecteren.

9 1.2 KINDEROPVANG ZONNEKINDEREN Voor het verzorgen van kinderopvang en buitenschoolse opvang hebben wij als Brede school De Meeander een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang Zonnekinderen. School en kinderopvang hebben in de aanloop naar de nieuwbouw hard gewerkt aan de realisatie van een prachtig nieuw en fris pand, waarin zowel kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, als buitenschoolse opvang voor de 4 t/m 12- jarigen plaatsvindt. De locatie heeft de naam 'Sterrenkijkers'. Kinderopvang Zonnekinderen is een geregistreerde kinderopvanginstelling die voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Op onze locatie worden de kinderen in een ruimte opgevangen die past bij de filosofie van Zonnekinderen. Dagopvang 0 4 jaar Binnen de Sterrenkijkers bieden wij dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar in heterogene groepen. Veiligheid, geborgenheid en een, op de ontwikkeling van jonge kinderen gerichte, aanpak staan centraal in onze opvang. De groepen zijn fris en gezellig ingericht en hebben allemaal een eigen slaapruimte. Binnen de dagopvang wordt gebruik gemaakt van het ontwikkelingsgerichte VVEprogramma Startblokken. Spelactiviteiten en thema s zijn in Startblokken belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen, door middel van bij de leeftijd passende spelactiviteiten, te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag. Kinderen doen niets liever dan spelen en spelactiviteiten bieden daarmee uitstekende kansen op leer- en ontwikkelingsprocessen. Baby s leren via contactspel de ander en hun omgeving kennen. Peuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken en te ervaren wat het is om samen te zijn. Gezamenlijke thema s met de school zorgen ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden. Aangrenzend aan de groepsruimtes bevindt zich de ecologische avonturentuin, die speciaal is ingericht voor kinderen van deze leeftijd. Buitenschoolse opvang 4 12 jaar Na schooltijd is er tijd voor ontspanning. Onze buitenschoolse opvang biedt hiervoor volop mogelijkheden. Kinderen moeten hier niets, maar worden in de gelegenheid gesteld eigen keuzes te maken. Bij de Sterrenkijkers treft u bijvoorbeeld een kinderkookatelier aan. Verder zijn er in het schildersatelier volop mogelijkheden waar kinderen naar hartenlust hun creativiteit kwijt kunnen. Zonnekinderen heeft het buitenspelen hoog in het vaandel staan. Dit is vertaald in een ecologische avonturentuin die bij deze locatie is aangelegd. Voor de buitenschoolse opvang kan ook gebruik gemaakt worden van het schoolplein en de hier gesitueerde faciliteiten en de tegenover gelegen sporthal. Bij uitstapjes wordt gebruik gemaakt van een eigen busje. Naast het activiteitenprogramma van de eigen locatie komen ook onze sport-, natuur- en cultuurcoaches met regelmaat op de locatie, om samen met de kinderen activiteiten op het gebied van sport, natuur en cultuur vorm te geven.

10 Openingstijden: Dagopvang: dagelijks van uur uur Voorschoolse opvang: maandag t/m vrijdag uur uur Naschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van einde schooltijd tot uur. In vakanties is de locatie hele dagen geopend van uur uur. Meer informatie Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan de website of telefonisch contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer (op werkdagen tussen uur) of via mail:

11 2. ONS ONDERWIJS 2.1 ONZE AANPAK Het onderwijs op De Meeander is handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we steeds kijken naar wat dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht nodig heeft. We werken met eigentijdse methodes, digitale schoolborden en tablets voor de kinderen, waar de kinderen op iedere plek in de school mee kunnen werken. De rijke leeromgeving in de groep stimuleert de ontwikkeling van alle kinderen. Samen leren doe je niet alleen met de leerkracht, maar ook met de kinderen onderling. We besteden veel aandacht aan zelfstandig en samen leren. Om de zorg voor de kinderen zoveel mogelijk in de groep te laten plaatsvinden, ontwikkelen onze leerkrachten zich continu door scholing en door coaching van interne specialisten. De zorg in de groep is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Gelukkig ontwikkelen de meeste kinderen zich goed in het pedagogische klimaat van de school. Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht alle leerlingen met de intern begeleider of de zorgspecialist. Waar nodig wordt het onderwijsaanbod of de begeleiding aangepast. Ons onderwijs wordt in groepsplannen beschreven en standaard twee keer per jaar geëvalueerd en waar nodig vaker. Ouders worden tijdens de verschillende gespreksmomenten op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Verloopt het onderwijsleerproces, om uiteenlopende redenen niet zoals verwacht, dan wordt in overleg met de ouders gekeken naar de vervolgstappen. Als een leerling een grote achterstand laat zien en een eigen programma voor een bepaald vakgebied volgt, wordt er een ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld. Niet altijd kunnen we zelf een probleem oplossen en zullen we advies of onderzoek van externe deskundigen nodig hebben om een goede begeleiding te kunnen bieden. Binnen onze stichting AccentScholengroep hebben we een eigen orthopedagogische dienst tot onze beschikking. Hierin werkt een multidisciplinair team samen om de scholen van Accent te ondersteunen. Hierdoor is de benodigde expertise, eventueel onderzoek en advies snel toegankelijk. We beschikken over een Meeandergroep. Hier krijgen kinderen die meer zorg nodig hebben, zolang het in de groep nog niet kan, in kleine setting begeleiding van een zorgspecialist. Er is ook een interne plusklas: De Meeanderplusgroep. Doel van deze groep is om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong meer differentiatie en verrijking aan te bieden en te laten samenwerken met ontwikkelingsgelijken. De leerlingen gaan één keer per week naar De Meeanderplusgroep, waar ze werken onder begeleiding van een zorgspecialist. De voorwaarden om in De Meeanderplusgroep te komen kunt u inzien op school bij de intern begeleidster. 2.2 METHODEN EN LEERMIDDELEN In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij deze kerndoelen heel zorgvuldig methoden en leermiddelen gekozen, want bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Wij zoeken steeds naar methoden, waarbij zelfstandig (samen) (ver)werken belangrijk is. Elke methode moet zo in elkaar zitten dat het tegemoet komt aan onderwijsbehoeften van kinderen. Hieronder geven we wat meer informatie over methoden en leermiddelen die wij op onze school gebruiken. Schatkist voor kleuters (groep 1en 2) De thema's voor de groepen 1 en 2, die we samen met Zonnekinderen vormgeven, worden voor de kinderen uitgewerkt naar activiteiten die de leerlijnen tot aan groep 3 goed volgen. Door deze thema's te combineren met de methode Schatkist voor kleuters ontstaat er een perfecte doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

12 Lezen Veilig leren lezen (groep 3) Voor het aanvankelijk leren lezen in groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen. Via 'Veilig leren lezen' leren de kinderen systematisch technisch lezen en spellen. In de eerste helft van het jaar ligt het accent op het leren van de letters. De kinderen leren welke klank bij welk teken hoort. Deze klanken en tekens leren zij te verbinden tot woorden. In de tweede helft van het jaar leren kinderen complexere woorden lezen en spellen. Daarnaast krijgen het begrijpend lezen en het schrijven van tekst steeds meer aandacht. Naast het technisch lezen is er veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taalleesontwikkeling. De methode 'Veilig leren lezen' wordt op De Meeander aangevuld met de methodiek 'Zo leren kinderen lezen en spellen' van José Schraven. Nieuwsbegrip XL Nieuwsbegrip is een interactieve en aansprekende methode voor begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8. Wekelijks zijn er teksten en opdrachten aan de hand van actuele onderwerpen uit het nieuws. Naast de basislessen in de groep werken de kinderen individueel aan de opdrachten op de leerlingensite Met Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL werken we aan de kerndoelen voor begrijpend lezen. Technisch lezen We zorgen ervoor dat voortgezette lezers veel leeskilometers kunnen maken. Daarvoor hebben we in het rooster diverse leesmomenten gepland. Kinderen die onvoldoende vooruitgaan, krijgen op onze school extra lees en instructietijd met behulp Tutor lezen en Ralfi lezen. Leesbevordering Het is belangrijk om het lezen op allerlei manieren te stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, naast technisch lezen ook ontdekken dat lezen, spannend, leerzaam, verrassend, gezellig of ontroerend kan zijn. Kinderen ervaren steeds weer dat lezen de moeite waard is, maar vooral ook dat lezen leuk is! Ieder jaar besteden we aandacht aan het thema van de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn er activiteiten zoals: De voorleeswedstrijd/presentatie; Het voorleesontbijt; Boekbesprekingen. Hoe kunnen ouders het leesproces stimuleren? Lezen leert het kind niet alleen op school. Als ouder heeft u grote invloed op hoe uw kind leert lezen. Met de volgende tips geeft u uw kind de beste voorbereiding op het leren lezen op school. Praat met uw kind. Als u vaak met uw kind praat, leert het kind veel woorden kennen die het zelf ook zal gaan gebruiken; Toon belangstelling. Het is heel goed om belangstelling te tonen en uw kind te laten merken dat u het leren lezen op school erg belangrijk vindt; Ga actief met lezen aan de slag. U kunt uw kind stimuleren en helpen bij het leren lezen. Bijvoorbeeld door allerlei activiteiten met uw kind te ondernemen waardoor hij of zij veel kan oefenen; Lees uw kind voor. Kinderen vinden voorlezen fijn, ook als ze zelf al kunnen lezen; Voorlezen is goed voor het verbeteren van de luistervaardigheid en de woordenschat van het kind; Herhaal sommige boekjes of verhalen. De kinderen weten dan al een beetje wat er komt en wat er ook al weer gebeurde; Ga samen met uw kind naar de bibliotheek. Sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de interesses van uw zoon of dochter. Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen veel plezier beleven aan lezen. Ouders kunnen aan dit leesplezier een goede bijdrage leveren. Hoe meer een kind leest, hoe beter het ook zal leren lezen. We noemen dat ook wel 'het maken van leeskilometers'. Tijdens het proces van het aanvankelijk

13 lezen, in groep 3, is dagelijks 10 tot 15 minuten lezen een goede richtlijn. Het is beter om iedere dag even te lezen, dan eens in de week een uur! Taal Taal op maat en Spelling op maat We werken met de methode Taal op maat in de groepen 4 t/m 8. Deze methode besteedt aandacht aan álle kinderen, dus de taalzwakke, de meertalige, de snelle en de taalvaardige leerling. De leerkracht heeft een belangrijke rol, maar tegelijkertijd is er veel aandacht voor zelfstandig werken. Kinderen werken zelfstandig wanneer ze daar aan toe zijn. Hierdoor kan onderwijs op maat gegeven worden aan kinderen die dat nodig hebben. Het maken van werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen zijn ook onderdeel van de taallessenl. De spellingmethode 'Spelling op maat' versterken wij door daarnaast te werken met de aanvullende methodiek: ' Zo leer je kinderen spellen', van José Schraven. Rekenen De Wereld in getallen Op onze school gebruiken we voor het rekenonderwijs in de groepen 3 t/m 8 de rekenmethode'de Wereld in getallen'. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Vooral tijdens de lessen zelfstandig werken is er gelegenheid om groepjes kinderen gerichte instructie te geven en individuele kinderen extra te begeleiden. Er is voor elk leerjaar een computerprogramma ontwikkeld. Voor de plusleerlingen wordt het pluswerkboek gebruikt. Lichamelijke oefening De kleuters hebben ieder dagdeel bewegingsonderwijs. Dit houdt in, dat ze met droog weer ongeveer drie kwartier buiten spelen per dagdeel. Als het regent of erg koud is, hebben ze in het speellokaal een gym of spelles. Eenmaal in de week is er een vast gymmoment. De jongens en meisjes van de groepen 3 t/m 8 van de locatie Varsseveld gymmen in de van Pallandthal. De kinderen van de locatie Heelweg gymmen in hun eigen gymzaal en nog liever buiten. Groep 7/8 van de locatie Heelweg kan ook gebruik maken van de Van Pallandthal in de winter. Ze gaan dan op de fiets. Kennisgebieden/wereldoriëntatie Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we de methode Argus Clou (aardrijkskunde), Wijzer door de tijd (geschiedenis) en Natuurlijk (natuur en techniek). Het zijn methoden die kinderen nieuwsgierig maken, hen uitdagen en stimuleren met andere ogen naar de wereld te kijken. Naast het feit dat de methodes ruim voldoen aan de kerndoelen (daarin staat omschreven wat kinderen moeten beheersen) en ze de leerkracht vele mogelijkheden bieden om kennis over te brengen, bieden ze ook ruim voldoende mogelijkheden tot zelfstandig werken. Het les en werkboek maakt de lessen interactief, uitdagend en boeiend. Argus Clou Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken. Dat doen we op onze school met de lesmethodes Argus Clou aardrijkskunde en Argus Clou natuur en techniek. Argus Clou is professor in alles. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. Wijzer door de tijd Geschiedenis is van honderd jaar geleden en ook van vandaag. Geschiedenis ontstaat iedere dag opnieuw. Door de illustraties blijven kinderen zich verwonderen en lijkt het alsof zij er vroeger zelf bij zijn geweest. De methode laat kinderen ervaren dat zij zelf geschiedenis maken. Zo maken we de kinderen nieuwsgierig naar vroeger.

14 Expressie vakken In Varsseveld bieden we de expressievakken aan in een roulatiesysteem. Binnen dit systeem kunnen kinderen koken in de kookstudio, handvaardigheid doen in het atelier of optreden in het theater. Op de locatie Heelweg bieden we de vakken aan in de eigen groep. We maken daarbij gebruik van verschillende methodes en bronnen: Uit de kunst, Vier muziek met, Moet je doen en het internet. Engels Take it easy Take it easy is de methode Engels die gebruikt wordt vanaf de kleutergroepen. Op onze school wordt Engels aangeboden om kinderen al vroeg vertrouwd te maken met een vreemde taal. Ook leren kinderen dat Engels een belangrijke functie heeft als internationale taal. Ze ontdekken dat Engels de bron is van leenwoorden in de Nederlandse taal. Schrijven Pennenstreken Een goede schrijfhouding is één van de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van een goed handschrift. De methode Pennenstreken gebruiken we voor de groepen 3 t/m 8. De versie van groep 3 is afgestemd op Veilig Leren Lezen, de lees taalmethode van deze groep. De methode biedt de mogelijkheid om het aanvankelijke schrijven direct te laten aansluiten bij het aanvankelijke lezen, want kinderen die leren lezen willen ook leren schrijven. Godsdienst/levensbeschouwing Trefwoord Als methode voor het vakgebied godsdienst en levensbeschouwing maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord werkt op basis van een kalender. Alle groepen werken met de digitale versie waarbij de kalender elke dag op het digitale bord aan de kinderen wordt getoond. De methode heeft iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst. Gedurende enkele weken wordt één levensbeschouwelijk thema behandeld. Ieder schooljaar komen ongeveer 16 thema s aan bod. Deze thema s sluiten aan bij de belevings en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. De thema s zijn gebaseerd op bijbelverhalen. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om met de kinderen dieper in te gaan op het thema. De leerkracht maakt een selectie uit het aanbod. De methode bevat speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen, waarvan wij op onze school regelmatig gebruik maken. In de hogere groepen komen ook andere godsdiensten en geestelijke stromingen aan bod. Sociaal emotionele ontwikkeling Op De Meeander besteden we niet alleen aandacht aan leervakken zoals rekenen, taal en spelling, maar werken we ook aan de sociaal-emotionele vaardigheden van uw kind. Hierbij hanteren wij de methodes Kanjertraining en Taakspel. De thema s van Trefwoord en Kanjertraining koppelen we zoveel mogelijk aan elkaar. Leerkrachten die nog geen scholing hebben gevolgd voor Kanjertraining of Taakspel zijn op onze school verplicht de opleiding hiervoor te volgen. Kanjertraining Wij zijn een Kanjerschool. Dit houdt in dat bijna alle leerkrachten een opleiding van drie dagen gevolgd hebben om zo bevoegd te zijn om deze training te geven. Daarna hebben zij 3 jaar op teamniveau een bijscholingstraject gevolgd. De Kanjertraining bevat lesmateriaal met lessen die zijn ontwikkeld door en voor leerkrachten.

15 Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan van een positieve levensvisie uit en zijn toekomst en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. We spreken op onze school de Kanjertaal. Met Kanjertraining proberen we de volgende doelen te bereiken: de leerkracht wordt gerespecteerd; pestproblemen lossen zich op; leerlingen durven zichzelf te zijn; leerlingen voelen zich veilig; leerlingen voelen zich op elkaar betrokken; leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen; leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. De Kanjerregels zijn in iedere groep op posters terug te vinden. We gebruiken ze in de omgang met elkaar. wij vertrouwen elkaar wij helpen elkaar niemand speelt de baas niemand lacht uit niemand doet zielig Taakspel Tijdens een aantal lessen in de week werken we ook met Taakspel in de klas. Taakspel is een groepsproces gericht op het geven van complimenten en negeert ongewenst gedrag. Door regelmatig Taakspel te spelen tijdens de reguliere lessen, ontstaat er een betere sfeer in de groep. De nadruk ligt op het gewenst gedrag en leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gedrag. Hierdoor houden leerlingen zich beter aan klassenregels en kunnen de leerlingen beter en taakgericht werken. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Voor meer informatie, zie: en Burgerschap en sociale integratie Burgerschap en sociale integratie bevorderen we met Trefwoord en Kanjertraining. Onze visie daarop is: Als een mens sterk staat in zijn eigenheid, zichzelf durft te zijn, sterk is in zijn eigen identiteit, dan is hij beter in staat om te gaan met zichzelf en de medemens. Dit levert een positieve bijdrage aan de maatschappij en in het bijzonder het samen leven in deze maatschappij. Schooltelevisie De NOT verzorgt voor de kinderen van de basisschool veel interessante uitzendingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. De uitzendingen zijn onder schooltijd. Welke lessen een bepaalde groep gaat volgen, is afhankelijk van de keuze die de groepsleerkracht maakt en of ze aansluiten bij het lesprogramma van die groep. Moderne Media Computers De computer is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Alle ruimtes, van klaslokaal tot administratie, van directieruimte tot spreekkamers, beschikken over multimedia computers. Alle onderwijssoftware behorende bij de methodes voor taal, rekenen en spelling staan geïnstalleerd op de centrale server. Het Leerlingvolgsysteem van Parnassys wordt door elke groepsleerkracht voor zijn of haar groep beheerd. Op onze school worden computers voor de volgende doeleinden gebruikt:

16 als hulp bij het inoefenen van aangeboden leerstof (m.b.v. de educatieve software); in speelse situaties; onder toezicht van de leerkracht; als intern en extern communicatiemiddel ( ); als verzamelplek van belangrijke informatie, waaronder het leerlingvolgsysteem en het digitale leerlingenarchief; als informatiebron; ter ondersteuning van de lessen, spreekbeurten e.d. Via Kennisnet, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, waarbij o.a. alle basisscholen van Nederland zijn aangesloten, leren de kinderen vanuit alle werkplekken hoe zij bruikbare informatie kunnen verzamelen. Vervolgens worden vaardigheden ingeoefend waardoor kinderen in staat zullen zijn de gevonden informatie te verwerken. Veilig internetten Als school zijn wij blij dat wij van alle nieuwe technieken gebruik kunnen maken en de kinderen kunnen onderwijzen met het gebruik van computer en digitaal schoolbord. Met behulp van internet kunnen wij meer aanvullende, versterkende en interactieve lesstof aanbieden. Tevens kunnen de kinderen grote hoeveelheden informatie opzoeken en ordenen en maken zij kennis met de mogelijkheden van de informatietechnologie. Zodra kinderen leren lezen en schrijven, kunnen ze in principe zelfstandig het web op. Het internet is zeer boeiend maar niet zonder gevaren. Als kinderen een aantal dingen weten en zich aan een aantal afspraken houden, is de kans kleiner dat ze vervelende dingen meemaken. Vergelijk het met verkeersregels: het is handig als je er een aantal kent wanneer je gaat deelnemen aan het verkeer. Het team van De Meeander vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met het internet. Mediawijsheid Als u zich afvraagt wat kinderen en jongeren doen op internet en hoe je daar als ouder mee omgaat, verwijzen wij u naar de website Cyberpesten is helaas een veelvuldig voorkomend probleem. Het is de taak van school en ouders om elkaar op de hoogte te brengen als hiervan sprake is. Sociale media- en internetprotocol De school hanteert een internetprotocol en een protocol sociale media. Dit protocol is in te zien op onder het kopje 'ouders'.

17 3. KWALITEIT 3.1 SCHOOLPLAN Zorgen dat er goed onderwijs wordt gegeven is de kerntaak van de school. We leggen systematisch onze school onder de loep om vast te stellen wat goed loopt en wat verbeterd moet worden; dit noemen we de kwaliteitszorg. Vervolgens gaan we planmatig werken aan de verbetering van de kwaliteit. Dit staat in onze visie en in de uitgangspunten van het schoolplan. Het schoolplan is in te zien op onze website onder het kopje 'informatie'. Ook onderzoeken we het welbevinden van een ieder op school. Dit doen we 1 keer per 2 jaar onder leerlingen en leerkrachten en 1 keer per 4 jaar onder de ouders. De resultaten hiervan nemen we mee in ons schoolplan. 3.2 ONZE OPBRENGSTEN De eindtoets van CITO is één van de indicatoren op basis waarvan de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald. Rekening houdend met de kenmerken van onze leerlingenpopulatie kan worden gesteld dat de resultaten op het niveau zijn dat van onze school mag worden verwacht. De cito eindscores* van de afgelopen drie jaren waren achtereenvolgens; De meeander Landelijk gemiddelde ,1 534, ,5 534, ,3 535,1 *De scores lopen van 501 t/m 550 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) Aantal l.l. groep 8 Advies LWOO. Advies Vmbo Advies Havo Advies VWO Advies VWO TTO Advies Gymnasium Meeander Voor leerlingen met een ernstige dyslexie is in het VO in sommige gevallen een LWOO verwijzing afgegeven om voor deze leerlingen een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod te bieden.

18 4. ZORG 4.1 DE WET PASSEND ONDERWIJS VANAF 1 AUGUSTUS 2014 Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! De scholen van Accent participeren in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Doetinchem en de Oost Achterhoek. Beide samenwerkingsverbanden omarmen de doelstelling om het onderwijs voor iedere leerling zo gewoon mogelijk en zo nabij mogelijk te organiseren. Deze doelstelling is gebaseerd op de gedachte dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden verwezen, gaan naar onze reguliere basisscholen. Onze speciale basisschool nieuwhessen biedt daarbij als complementaire school onderwijs aan kinderen met complexere onderwijsbehoeften. In de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden wordt de gewenste onderwijskwaliteit beschreven. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en de Oost Achterhoek zijn te vinden op de website (onder het kopje Onderwijs). De Meeander valt in het samenwerkingsverband Doetinchem. De zorgplicht Schoolbesturen krijgen zorgplicht. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de leefomgeving van het kind noodzakelijk is (stap 3 van de zorgroute). De procedure voor aanmelding bij het regulier onderwijs is conform de wet Passend Onderwijs - als volgt: Ouders melden hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aan. Dit kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Het is net als nu mogelijk om een kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden. De ouders melden tenminste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd aan en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. De school beoordeelt of het een kind betreft dat extra ondersteuning nodig heeft. Hiertoe kan de school de ouders verzoeken gegevens te overleggen over welke ondersteuning het kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening en/of vorige school. Van ouders wordt verwacht zij die informatie met school deelt (informatieplicht). De school moet binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

19 Als een school de leerling niet kan toelaten, moet de school (of het schoolbestuur) na overleg met ouders een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Hierbij kan het samenwerkingsverband ondersteuning bieden. Voor leerlingen waarvan bekend is dat ze extra ondersteuning nodig hebben, kan het samenwerkingsverband of het schoolbestuur in samenspraak met school en ouders een arrangement op stellen. Daarmee kan een leerling met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs. Voor leerlingen die lichte ondersteuning (SBO) of zware ondersteuning (SO) nodig hebben, is een 'toelaatbaarheidsverklaring' nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Daarmee kan de leerling respectievelijk naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt: -er eerst wordt gekeken naar de versterking van het aanbod op de eigen school van de leerling; -er vervolgens gezocht naar een andere basisschool in de buurt; -als derde stap onderzocht of het aanbod van het speciaal basisonderwijs passend is; -en als vierde stap automatisch gekeken naar een goede plek binnen het speciaal onderwijs. De zorgroute De zorgroute geeft het niveau van ondersteuning van de leerling aan. De ondersteuning van de leerling start bij de basisondersteuning van de school. Extra ondersteuning op school wordt ingezet door Accent. Bovenschoolse ondersteuning kan aangevraagd worden bij het het Onderwijszorgloket (samenwerkingsverband Doetinchem).

20 Zorgroute Basisondersteuning op en door de school Stap 1Leerkracht in de groep observeert, signaleert, voert kindgesprek en werkt handelingsgericht.leerkracht overlegt met collega s/ collegiale consultatie. Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Leerkracht informeert ouders over HGW en wisselt ervaringen uit. De expertise van de ouders wordt gebruikt. Stap 2Leerkracht overlegt met internbegeleider tijdens groepsbespreking. Twee keer per jaar worden kinderen met sociaal emotionele vraagstellingen besproken (conform verplichting meldcode en ZorgOog). Leerkracht in gesprek met ouders, delen zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen aanpak. Stap 3Leerkracht overlegt in zorgteam (leerkracht, internbegeleider en orthopedagoog).hgw formulier invullen:- wat of wie is er nodig binnen de school?- wat of wie is er nodig buiten de school? Aanvraagformulier ondersteuning OPD invullen. Waar mogelijk de leerling betrekken. EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL DOOR SCHOOLBESTUUR Stap 4 - Internbegeleider, leerkracht, directeur en orthopedagoog bespreken in zorgteamoverleg het inschakelen van expertise op school en/ of thuis (expertise SO, smw, cio, svib).-toeleiding naar de jeugdhulpverlening (Ondersteuningsteam Zios). -Evalueren/ rapporteren van de inzet van de expertise. -Verwijzing naar een andere basisschool onderzoeken. Ouders als partner in ondersteuning betrekken bij gesprek en toestemming regelen. Waar mogelijk de leerling betrekken. Vraaggestuurde ondersteuning realiseren. BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNING Stap 5 Inbrengen bij het ZATT t.b.v.:- toelaatbaarheidsverklaring SBO, SO en observatieplaats. Toestemming ouders regelen. Ouders worden altijd voor een bespreking in het ZATT uitgenodigd. VERVOLG: ONDERWIJS- EN ZORG OP MAAT Stap 6 - Ondersteuning/aanpassingen in reguliere school realiseren. - Aangepaste onderwijsvorm buiten reguliere school, zoals SBO, SO of observatieplaats realiseren. -Terugplaatsing naar Bao of SBO op basis van het ontwikkelingsperspectief van de leerling realiseren. - Aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg tijdens en na schooltijd realiseren. - Afstemming school- en behandeling jeugdhulpverlening realiseren. School steunt ouders bij keuze: - eigen school kind - Bao Bao - observatieplaats - SBO - SO SO en SBO handelen conform het ontwikkelingsperspectief van de leerling en plaatsen in overleg met ouders en de ontvangende school de leerling terug naar Bao of SBO. Het ZATT wordt hiervan op de hoogte gesteld.

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa. Schoolgids 2015-2016 Iedereen is uniek, samen zijn we één! tijdelijk adres postadres Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.nl Nieuw adres medio 01-08-2016 Groenestraat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 Katholieke basisschool De Biezen Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland 033-4802028 e-mail: biezen@kpoa.nl website: www.debiezen.nl Het Biezenlied Op

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie