FuWater. Nieuw functiewaarderingssysteem voor de waterschappen

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FuWater. Nieuw functiewaarderingssysteem voor de waterschappen"

Transcriptie

1 FuWater Nieuw functiewaarderingssysteem voor de waterschappen

2 FuWater Nieuw functiewaarderingssysteem voor de waterschappen Uitgave van de Unie van Waterschappen november

3 2 FuWater

4 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1 Functiewaardering met FuWater 7 Doel van de functiewaardering 8 Totstandkoming FuWater 8 FuWater in het kort 8 Resultaatgerichte functiebeschrijving 9 Competentiemanagement 10 Deskundigheidsbevordering 10 2 Het systeem 11 Wat is FuWater 12 Automatisering 12 Functiebeschrijven 12 Functiewaarderen 13 Meetproces 13 Referentiefuncties 13 3 Raamafspraken invoering FuWater 15 Raamafspraken 16 Informatie 16 3 Inhoudsopgave

5 4 FuWater

6 Woord vooraf 5

7 Eenheid in waarderen en belonen Het bestuur van de Unie van Waterschappen is trots u een nieuw resultaat van samenwerking binnen onze sector te kunnen presenteren. Met vereende krachten (maar liefst 13 waterschappen hebben aan de directe voorbereiding deelgenomen) en met de constructieve medewerking van de vakorganisaties hebben wij invulling gegeven aan de CAO-afspraak uit Er is een nieuw systeem van functiewaardering voor onze sector ontwikkeld, genaamd FuWater. Nu is het moment bereikt om met het nieuwe systeem aan de slag te gaan. Op basis van gemaakte afspraken moeten alle waterschappen uiterlijk 2010 overstappen, fusiewaterschappen doen dat al op de fusiedatum. Een uitdaging voor ons allen! Er ligt dus ook na vandaag nog een forse klus voor ons en daarbij moeten we ook nog een beslissing nemen in een drietal nog niet afgeronde vraagstukken: de al dan niet bindendheid van de conversietabel, de procedure en de bezwarencommissie. Opnieuw zullen wij met u in gesprek gaan om op basis van argumenten tot een goede keuze voor onze sector te komen. Met een systeem van functiewaardering wordt de eenheid op het vlak van arbeidsvoorwaarden binnen onze sector versterkt. Door het hanteren van één en dezelfde meetlat worden binnen onze sector functies uniform gewogen: functies met gelijke zwaarte worden gelijk gewaardeerd (puntentotaal). Bij gebruikmaking van de tussen CAO partijen afgesproken model conversietabel wordt invulling gegeven aan de doelstelling van gelijke beloning voor gelijk werk. Bovendien zal het hanteren van één functiewaarderingssysteem bijdragen aan het versterken van het imago van de sector binnen de arbeidsmarkt. Met het invoeren van een sectoraal functiewaarderingsysteem behouden de waterschappen hun verantwoordelijkheid voor de inrichting van de eigen organisatie en de functie indeling daarbinnen. Met het nieuwe functiewaarderingssysteem wordt de waterschappen een op maat gemaakt professioneel instrument aangereikt dat een bijdrage kan leveren aan het optimaal functioneren van hun organisatie, zowel in menselijk als zakelijk opzicht. Laten we er mee aan de slag gaan. Ik wens u allen daarbij veel succes! Marga Kool Voorzitter Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 6 FuWater

8 1 Functiewaardering met FuWater 7

9 Doel van functiewaardering Het doel van functiewaardering is het op objectieve wijze vaststellen van de zwaarte van verschillende functies. De onderlinge rangorde van functies wordt daarmee bepaald. Deze rangorde moet leiden tot rechtvaardige beloningsverhoudingen binnen een organisatie. Het gaat hierbij om organieke functies, dat wil zeggen dat functies gevormd worden vanuit het perspectief en belang van de organisatie. Kort gezegd worden de taken en verantwoordelijkheden van organisaties opgedeeld en neergelegd in functies. Functiebeschrijving en waardering is daarmee primair een instrument voor het inrichten en optimaal laten functioneren van de organisatie. Daarnaast is functiewaardering ook een HRM instrument: andere instrumenten voor HRM beleid zoals scholing, loopbaanbeleid en personeelsbeoordeling kunnen daaraan gekoppeld worden. Functiewaardering kan ook dienen als basis voor competentiemanagement en functiebeschrijvingen kunnen gebruikt worden om in het kader van Bewust Belonen resultaatafspraken met medewerkers te maken. Totstandkoming FuWater In de CAO Waterschappen van is afgesproken dat uiterlijk in 2010 alle waterschappen één systeem van functiewaardering zullen hanteren. Ook is afgesproken dat waterschappen die voor die tijd fuseren per datum fusie het nieuwe systeem moeten toepassen. Gedurende de CAO periode is binnen de sector waterschappen een uitgebreid onderzoek uitgevoerd bij alle betrokken partijen naar de wensen die binnen de sector leven ten aanzien van het nieuwe systeem van functiewaardering. Dat heeft geleid tot een programma van eisen en wensen waaraan het nieuwe systeem moet voldoen. Vervolgens is onderzocht welke systemen hieraan het meest voldoen. In de CAO is, na een kritische selectie op basis van leverancierspresentaties, afgesproken om op basis van het functiewaarderingssysteem VBalans (van Deloitte & Touche) een sectoreigen functiewaarderingssysteem te ontwerpen. Deloitte en Touche heeft samen met de Uniewerkgroep functiewaardering, bestaande uit medewerkers van diverse waterschappen, het systeem op maat voor de sector waterschappen gemaakt, onder de naam FuWater. FuWater in het kort FuWater is een geïntegreerd functiebeschrijvings en waarderingssysteem van Deloitte Human Capital Group en de Unie van Waterschappen dat op basis van VBalans speciaal is ontwikkeld voor de waterschappen. VBalans is afgeleid van het moedersysteem Fuwasys (voor de Rijksoverheid) en kent meerdere varianten voor de lagere overheden en non profit organisaties, zoals VBalans voor Gemeenten en voor Reïntegratiebedrijven. FuWater sluit aan bij een modern HRM instrumentarium en is door zijn opzet en verregaande automatisering: Gebruiksvriendelijk; Snel en eenvoudig; Valide en betrouwbaar. Gebruiksvriendelijk FuWater biedt hanteerbaarheid en flexibiliteit op het gebied van functiebeschrijving en waardering. Daarnaast zijn het systeem, de resultaten en het proces inzichtelijk, wat de acceptatie bij de medewerkers bevordert. 8 FuWater

10 Snel en eenvoudig Bij de ontwikkeling van FuWater heeft voorop gestaan dat functiebeschrijven en functiewaarderen sneller en eenvoudiger moest kunnen. Snel, om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen in de organisatie om daarmee de actualiteit van functies en waarderingen te kunnen garanderen. Dit wordt bereikt door de hoge mate van automatisering van FuWater. U kunt de lijst van referentiefuncties gebruiken om snel en efficiënt uw eigen functies te beschrijven. Eenvoudig, om de resultaten inzichtelijker te maken, zodat er daardoor sprake is van een hogere acceptatie van zowel leidinggevenden als medewerkers. Dit wordt bereikt doordat FuWater zich binnen het functiewaarderingsproces heeft beperkt tot 14 meetpunten (de kenmerken), die helder zijn geformuleerd en gescoord worden op een 5 puntsschaal, die is opgebouwd volgens duidelijke patronen en met heldere begrippen. Hierdoor kan de keuze voor een bepaalde score goed worden uitgelegd en wordt een grote mate van objectiviteit bereikt. Bovendien wordt er automatisch een rapport gegenereerd, waarin alle keuzes zijn vastgelegd en overwegingen inzichtelijk zijn gemaakt. Valide en betrouwbaar De inhoudelijke keuze voor de kenmerken (die gebaseerd zijn op VBalans) is tot stand gekomen na diepgaand onderzoek naar de zwaartebepalende factoren binnen functies. Het systeem is geschikt voor het betrouwbaar waarderen van alle mogelijke functies. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de toegekende scores wordt versterkt doordat in de werkwijze een vergelijking met het referentiemateriaal is ingebouwd. FuWater heeft een referentiebestand van 90 beschreven functies, die binnen waterschappen veel voorkomen, met duidelijk herkenbare hoofdtaken en activiteiten. De referentiefuncties zijn zorgvuldig geselecteerd, beschreven en gewaardeerd door Deloitte & Touche samen met een Uniewerkgroep functiewaardering bestaande uit medewerkers van diverse waterschappen. Uitgangspunt was hierbij de herkenbaarheid in de praktijk. De referentiefuncties in FuWater bieden een actueel en gedegen referentiekader voor de waarderingsverhoudingen binnen waterschappen. De gescoorde functiebeschrijvingen binnen een waterschap kunnen naast de referentiefuncties gelegd worden, waardoor de scores getoetst kunnen worden. Het referentiebestand zal regelmatig geëvalueerd worden op ontwikkelingen binnen de waterschappen en daarbuiten en periodiek worden geactualiseerd, waardoor de kwaliteit van de referentiefuncties gegarandeerd blijft. Resultaatgerichte functiebeschrijving Met FuWater kunnen functies zowel worden beschreven als gewaardeerd. Dat biedt de voordelen van een geautomatiseerde werkwijze en het gebruikmaken van het referentiemateriaal. FuWater is uitstekend geschikt om te komen tot resultaatgerichte functiebeschrijving. Door het formuleren van concrete resultaten en het opnemen van beoordelingscriteria kan de beschrijving als referentie dienen tijdens functionering- en beoordelingsgesprekken en bij het maken van werkafspraken. 9 Functiewaardering met FuWater

11 Competentiemanagement FuWater bevat een competentiebibliotheek voor het formuleren van functiegebonden competentieprofielen. Met dit instrument ondersteunt FuWater competentiemanagement. In ontwikkeling is een competentiemodule (waarmee FuWater desgewenst is uit te breiden) die een volledig geautomatiseerde koppeling tussen functie( zwaarte) en competentieprofielen realiseert. Deskundigheidsbevordering Het management en de medewerkers van de afdeling P&O (en management) kunnen worden getraind in het beschrijven en waarderen van functies met FuWater. Dit betreft zowel het leren omgaan met de toepassingsmogelijkheden van het geautomatiseerde systeem als het inhoudelijk leren beschrijven en waarderen van functies. In de raamovereenkomst met Deloitte & Touche zijn hierover tariefsafspraken gemaakt (zie paragraaf 3). 10 FuWater

12 2 Het systeem 11

13 Wat is FuWater FuWater ondersteunt door middel van een computerprogramma het proces van functiebeschrijven en functiewaarderen op de belangrijkste aspecten, te weten: expliciteren en systematisch vastleggen van alle functies; uitvoeren van de zwaartemeting; verantwoorden van de resultaten. FuWater is een functiewaarderingssysteem dat wordt gekenschetst door de combinatie van een relatief eenvoudig meetsysteem om functiezwaarte te bepalen met een uitgebreid bestand aan referentiemateriaal. Automatisering Het systeem heeft de mogelijkheid alle informatie omtrent de functiebeschrijvingen en waarderingen ordelijk op te slaan om zodoende een archief te creëren, waardoor de informatie makkelijk kan worden teruggevonden en verwerkt. Het systeem bevat verder een import en exportfunctie, waardoor het mogelijk is andere functiebestanden te integreren in het eigen bestand. De gegevens zijn op deze manier optimaal uitwisselbaar en functioneel te gebruiken. Beschrijvingen en waarderingen kunnen zo efficiënt onderhouden worden. FuWater kan zowel stand alone als in een netwerkversie worden geïnstalleerd. Functiebeschrijven De kern van de functie wordt beschreven aan de hand van vier rubrieken. Werkzaamheden Deze rubriek omvat de voor de functie kenmerkende methoden en werkwijzen die moeten worden toegepast om bepaalde resultaten te bereiken. De zwaarte wordt bepaald door de aard, het doel en de dynamiek van de werkzaamheden. Daarnaast moet het effect van de werkzaamheden en de complexiteit van de aanpak in deze rubriek tot uitdrukking komen. Speelruimte Deze rubriek geeft de vrijheid weer die de functievervuller heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden. De zwaarte wordt bepaald door de complexiteit van de beslissingen, het kader van de beslisruimte, het effect en de wijze van controle. Kennis en vaardigheid Deze rubriek omvat de kennis die daadwerkelijk aangewend wordt voor een normale functievervulling en de vaardigheid die nodig is om deze kennis te kunnen toepassen. Contacten Deze rubriek omvat de contacten die van belang zijn voor een normale functievervulling, op welke zaken het contact betrekking heeft en het doel van deze contacten. 12 FuWater

14 Functiewaarderen De methode van scoren op kenmerken gaat uit van 14 kenmerken voor functiezwaarte, die onder de vier eerder genoemde rubrieken vallen. Deze kenmerken zijn: Werkzaamheden Speelruimte 1. Aard van de werkzaamheden 6. Keuzevrijheid 2. Doel van de werkzaamheden 7. Complexiteit van de beslissingen 3. Effect van de werkzaamheden 8. Effect van beslissingen 4. Aanpak van de werkzaamheden 9. Kader 5. Dynamiek van de werkzaamheden 10. Wijze van controle Kennis en vaardigheid Contacten 11. Kennis 13. Aard van de contacten 12. Vaardigheid 14. Doel van de contacten Meetproces Functiewaarderen met FuWater gebeurt aan de hand van 14 kenmerken die elk op een 5 puntsschaal worden gescoord. Dit levert een totaalscore op die door middel van de conversietabel kan worden vertaald naar de beloningsstructuur in schalen. De kenmerk- en scoredefinities zijn helder en in gewone taal geformuleerd en zijn daardoor begrijpelijk voor iedereen. Om de scores te toetsen kunnen relevante referentiefuncties worden opgevraagd zodat de betrouwbaarheid van de functiewaarderingsresultaten optimaal is. Referentiefuncties FuWater selecteert automatisch het relevante referentiemateriaal van vergelijkbaar niveau en zet de scores van een vergelijkbare referentiefunctie naast de eigen scores. Zo kan de gebruiker de eigen scores toetsen. De teksten uit de referentiefuncties kunnen worden gebruikt als basismateriaal voor nieuw op te stellen functiebeschrijvingen. 13 Het systeem

15 Vergelijken van de functiebeschrijving en waardering met referentiefuncties Het referentiebestand van FuWater is opgesteld met functies uit de waterschappen, waardoor de voor de waterschappen specifieke waarderingsverhoudingen worden vastgelegd en geïntegreerd in FuWater. Conversie Met behulp van een conversietabel bepaalt FuWater uit een scoreprofiel de zwaarte van de functie, uitgedrukt in salarisschaal. CAO partijen hebben ten behoeve van het vaststellen van de conversietabel in een waterschap een model conversietabel afgesproken, die aansluit bij de waarderingsverhoudingen binnen de sector. Deze model conversietabel, die afgeleid is van de standaard conversietabel van VBalans (ontwikkeld voor Gemeenten), vertoont grote overeenkomst met de conversietabellen van Fuwasys (voor de Rijkssectoren) en FuwaProv (Provincies). Rapportage FuWater kent uitgebreide mogelijkheden om de functiewaarderingsresultaten en de bijbehorende onderbouwing in een rapport vast te leggen en af te drukken. Zo worden automatisch de afwegingen en beslissingen tijdens het gehele proces vastgelegd en in het rapport opgenomen. Kwaliteitsbewaking Deloitte & Touche bewaakt samen met de Unie van Waterschappen de kwaliteit van FuWater als systeem en brengt regelmatig een update van het programma uit. Vanuit de sector zal een gebruikersgroep ingericht worden die voeding geeft aan de kwaliteitsbewaking en actualisatie van het systeem. Door een regelmatige evaluatie van de werking van het systeem wordt een uitstekende aansluiting gegarandeerd bij de ontwikkelingen binnen de waterschappen en daarbuiten. Het referentiebestand zal regelmatig geëvalueerd worden op ontwikkelingen binnen de waterschappen en daarbuiten en periodiek worden geactualiseerd, waardoor de kwaliteit van de referentiefuncties gegarandeerd blijft. 14 FuWater

16 3 Raamafspraken invoering FuWater 15

17 Raamafspraken De Unie van Waterschappen en Deloitte & Touche worden gezamenlijk eigenaar van het systeem. Waterschappen kunnen FuWater door een licentieovereenkomst verkrijgen en gebruiken. In een overeenkomst tussen de Unie en Deloitte & Touche is dit vastgelegd en zijn raamafspraken gemaakt over de dienstverlening van Deloitte & Touche aan waterschappen tegen een gereduceerd tarief. Dit betreft niet alleen de adviesondersteuning bij het invoeren en actualiseren van functiewaardering, maar ook het opleiden van management en P&O. Voor nadere informatie over deze afspraken kunt u contact opnemen met de Unie van Waterschappen. Verder ondersteunt de Unie de waterschappen door het ontwikkelen van producten als een checklist plan van aanpak en een communicatieplan. Op sectorniveau zal ook de procedureregeling FuWater nader worden ingevuld. Informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij: Drs. R.O.M. Rutjens Unie van Waterschappen Tel: (070) Koningskade 40 Fax: (070) Postbus AE Den Haag Drs. M.G.J. Smit Deloitte & Touche Human Capital Group HR Strategies Tel: (070) Stationsplein 6 Fax: (070) AZ Voorburg Postbus LS Den Haag Drs. B.N. van der Linden Deloitte & Touche Human Capital Group HR Strategies Tel: (070) Stationsplein 6 Fax: (070) AZ Voorburg Postbus LS Den Haag 16 FuWater

18

NERF HRM-implementatie

NERF HRM-implementatie NERF HRM-implementatie informatie over het NERF functiewaarderingssysteem NERF HRM-implementatie Nerf visie op HRM Highlights NERF functiewaarderingssysteem Gezichtspunten NERF functiewaarderingssysteem

Nadere informatie

Performance Strategies. Performance Strategies

Performance Strategies. Performance Strategies Performance Strategies Performance Strategies FUNCTIEWAARDERING BIJ DE WATERSCHAPPEN De Unie van Waterschappen heeft een aantal jaren geleden, middels s sectoraal overleg, bij cao besloten tot één n functiewaarderingssysteem

Nadere informatie

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen FUNCTIEWAARDERING BIJ GEMEENTEN Vergelijking van drie soorten functiewaarderingssystemen: GFS-achtige systemen, FUWASYS-achtige systemen en het NERF-functiewaarderingssysteem In dit artikel wordt de kwaliteit

Nadere informatie

informatie over het NERFfunctiewaarderingssysteem

informatie over het NERFfunctiewaarderingssysteem NERF HRM implementatie i informatie over het NERFfunctiewaarderingssysteem NERF HRM implementatie Nerf visie op HRM Highlights NERF functiewaarderingssysteem Gezichtspunten NERF functiewaarderingssysteem

Nadere informatie

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel Informatiebrochure Invoering HR21 Gemeente Littenseradiel Verbindt functies, competenties en resultaten April 2012 Inhoudsopgave Een nieuw functieboek voor de gemeente Littenseradiel 3 HR21 3 Het selecteren

Nadere informatie

Informatie over HR21, het functiewaarderingssysteem van de VNG

Informatie over HR21, het functiewaarderingssysteem van de VNG Informatie over HR21, het functiewaarderingssysteem van de VNG Wat is HR21 HR21 is het functiewaarderingssysteem voor gemeenten en voor andere organisaties in de gemeentelijke sector. De VNG is eigenaar

Nadere informatie

Implementatieplan functiegebouw Hibin

Implementatieplan functiegebouw Hibin Implementatieplan functiegebouw Hibin Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Planning... 2 3. Invoeren functie-/loongebouw... 3 1. Voorbereiding... 3 2. Opstellen of actualiseren functiebeschrijvingen (01-01-2018

Nadere informatie

1/1/18 - peildatum start functiebeschrijvingen in de bedrijven

1/1/18 - peildatum start functiebeschrijvingen in de bedrijven Stappenplan invoering Loon- en functiesysteem De cao Hibin is een collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten door Koninklijke Hibin namens werkgevers enerzijds en FNV Bouw en Wonen, CNV Vakmensen

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING. BghU

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING. BghU PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING BghU Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU); Overwegende: dat bij besluit van 28 oktober 2016 is

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie De colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Overwegende: dat bij besluit van 27 juni

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN. Aandachtspunten voor de OR

GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN. Aandachtspunten voor de OR GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN Aandachtspunten voor de OR Gesprekscyclus Plannen: afspraken maken over: Voortgang: Beoordelen: dia 2 Gewenste resultaten Te ontwikkelen competenties Wat heb je nodig? Ben

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 28 augustus ECWGO/U Lbr: 17/047 CvA/LOGA 17/09 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 28 augustus ECWGO/U Lbr: 17/047 CvA/LOGA 17/09 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 28 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700615 Lbr: 17/047 CvA/LOGA 17/09 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Nieuwe leverancier HR21 opleidingen

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie overwegende dat bij besluit is vastgelegd dat de GR-BAR per 1-1-2014 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

AANPAK INVOERING VAN HR21 GRIFFIE GEMEENTE GRONINGEN DE WERKGEVERSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN:

AANPAK INVOERING VAN HR21 GRIFFIE GEMEENTE GRONINGEN DE WERKGEVERSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 100666 22 juli 2016 AANPAK INVOERING VAN HR21 GRIFFIE GEMEENTE GRONINGEN DE WERKGEVERSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN: Gelet op

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING INVOERING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012

Nadere informatie

Met deze brief vragen we aandacht voor de functiewaardering van de griffier en de griffiemedewerkers.

Met deze brief vragen we aandacht voor de functiewaardering van de griffier en de griffiemedewerkers. Gemeente T.a.v. Werkgeverscommissie van de raad Postbus Plaats Den Haag 25 januari 2017 Betreft Functieprofielen griffie Beste leden van de werkgeverscommissie, Met deze brief vragen we aandacht voor de

Nadere informatie

SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN

SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN ONDERWERPEN 1. BAKKENIST METHODE 2. MNT VERGELIJKEND INDELEN 3. VEELGESTELDE VRAGEN RONDOM WAARDEREN 4. MEERDERE CAO S 1. BAKKENIST-METHODE VOOR FUNCTIE-WAARDERING EN

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen.

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Onderwerp Vaststellen procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Beoogd resultaat Het beoogd

Nadere informatie

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN ONDERWERPEN 1. SALARISGARANTIE 2. BEZWARENPROCEDURE 3. INTERNE BEZWAREN- COMMISSIE 4. ONDERHOUDS- PROCEDURE 1. SALARISGARANTIE BIJ IMPLEMENTATIE WERKNEMERS DIE EEN FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47629 24 maart 2017 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de ; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012 is vastgelegd

Nadere informatie

ECCVA/U201001027 CvA/LOGA 10/07 Lbr. 10/048

ECCVA/U201001027 CvA/LOGA 10/07 Lbr. 10/048 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft start ontwikkeling sectoraal functiewaarderingssysteem uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201001027 CvA/LOGA 10/07 Lbr. 10/048

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Rheden

Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Rheden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 84776 23 april 2018 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Rheden Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden; overwegende;

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 College V20100243 Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 Collegevoorstel Inleiding: Op 21 juli 2009 heeft uw college de Procedureregeling FuBe & FuWa gemeente Heusden

Nadere informatie

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 108990 9 augustus 2016 Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen praktische wegwijzer INLEIDING In de CAO van de Groothandel in Bloembollen is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik gemaakt wordt van het

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Sectoraal generiek functiegebouw. Versie:

VRAAG & ANTWOORD. Sectoraal generiek functiegebouw. Versie: & Sectoraal generiek functiegebouw Versie: 27-3-2019 ALGEMEEN 1. Wat is een generiek functiegebouw? Een generiek functiegebouw benadert functies vanuit overeenkomsten in plaats van verschillen. Zo kijkt

Nadere informatie

Gemeente in Eergen op Zoom

Gemeente in Eergen op Zoom RAADSVERGADERING Gemeente in Eergen op Zoom d.d. f&aa Beslissing: ^^ Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 29 januari 24 : SM/4/3 : Kredietvoorstel project functiebeschrijven en -waarderen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Instructie inzageversie voor medewerkers

Instructie inzageversie voor medewerkers Instructie inzageversie voor medewerkers Voor inzage in het FWG 3.0 systeem, kunt u als medewerker gebruik maken van de inzageversie van FWG 3.0 via internet. Het werkt overeenkomstig het FWG 3.0-systeem

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 10 februari 2004, kenmerk 8.2/2004001365, Stafgroep Personeel

Nadere informatie

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen beloningsmanagement Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen Karssen Grant biedt elke vernieuwingsgezinde organisatie de Plus op het gebied van functiebeschrijving, functiewaardering,

Nadere informatie

PLENAIRE BIJEENKOMST IMPLEMENTATIE FUNCTIEBOEK JEUGDZORG

PLENAIRE BIJEENKOMST IMPLEMENTATIE FUNCTIEBOEK JEUGDZORG PLENAIRE BIJEENKOMST IMPLEMENTATIE FUNCTIEBOEK JEUGDZORG Programma 9.30 uur Inloop 10.00 uur Plenaire start 12.00 uur Lunch 13.00 uur Sessie 1 14.00 uur Pauze 14.15 uur Sessie 2 15.15 uur Afsluiting Sessies:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

INTERACTIEVE SESSIE PLAN VAN AANPAK

INTERACTIEVE SESSIE PLAN VAN AANPAK INTERACTIEVE SESSIE PLAN VAN AANPAK ONDERWERPEN 1. DOEL SESSIE 2. INVENTARISATIE ONDERWERPEN 3. PLAN VAN AANPAK 1. DOEL SESSIE ERVARINGEN DELEN A. (Beoogde) aanpak E. (Geplande) rol betrokkenen B. Geleerd

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer inwerking getreden 1 juli 1999 gewijzigd per datum 1 december 2007 ALGEMEEN Artikel 1 1. Deze regeling is van toepassing op medewerkers van wie de bezoldiging

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior Medewerker Technische Observatie Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.38 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Functiewaardering. Hoofdstuk Inleiding

Functiewaardering. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 4 Functiewaardering Definitie Onder functiewaardering verstaan we het classificeren van functies, ofwel het bepalen van de relatieve waarde van functies door ze in een rangorde te zetten. 4.1

Nadere informatie

Medewerker algemene ondersteuning a (AO2)

Medewerker algemene ondersteuning a (AO2) Medewerker algemene ondersteuning a (AO2) 1. Functie-informatie Functienaam Medewerker algemene ondersteuning a (AO2) Salarisschaal Indelingsniveau Ib s 21111 11112 12 11 Somscore 17 Functiecode F902 Ingangsdatum

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM?

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Paul Jansen Manager Compensation & Benefits, Juni 2006 1 Agenda: Performance Management in de KLM Waarom

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden Formulier gesprek. Voorwoord

Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden Formulier gesprek. Voorwoord Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden 2014 Formulier gesprek Voorwoord Het college van burgemeester en wethouders van Heusden vindt het belangrijk om voor alle medewerkers

Nadere informatie

Systeemhouder: De Leeuw Consult

Systeemhouder: De Leeuw Consult Systeemhouder: De Leeuw Consult Via Functiewaardering naar een Functierangorde CATS wordt in Nederland op grote schaal gebruikt in bedrijfstakken en organisaties o.a. om beloningsverschillen tussen functies

Nadere informatie

B en W - advies. nr. nr. Openbaar

B en W - advies. nr. nr. Openbaar B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar Advies: Aangehouden

Nadere informatie

Voorbeelden van hoe je de gesprekken rond functioneren structureert en vastlegt

Voorbeelden van hoe je de gesprekken rond functioneren structureert en vastlegt Voorbeelden van hoe je de gesprekken rond functioneren structureert en vastlegt Het is fijn om houvast te hebben als je het functioneren van je medewerkers bespreekt en vastlegt. In deze tool vind je een

Nadere informatie

Invoering functie-/loongebouw en beoordelingssystematiek. Informatie voor de journalisten

Invoering functie-/loongebouw en beoordelingssystematiek. Informatie voor de journalisten Invoering functie-/loongebouw en beoordelingssystematiek CAO Dagbladjournalisten Informatie voor de journalisten Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Het functiegebouw Begrippenlijst De functiewaardering

Nadere informatie

AANPAK INVOERING VAN HR21 EN WIJZIGING REGLEMENT FUNCTIEWAARDERING 1999 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

AANPAK INVOERING VAN HR21 EN WIJZIGING REGLEMENT FUNCTIEWAARDERING 1999 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Groningen Nr. 142531 15 augustus 2017 AANPAK INVOERING VAN HR21 EN WIJZIGING REGLEMENT FUNCTIEWAARDERING 1999 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering provincies PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 0 juni 0 Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van september 0, kenmerk./000,

Nadere informatie

ORBA, waardering voor werk. Het instrument voor het onderzoeken, omschrijven en waarderen van functies

ORBA, waardering voor werk. Het instrument voor het onderzoeken, omschrijven en waarderen van functies ORBA, waardering voor werk Het instrument voor het onderzoeken, omschrijven en waarderen van functies Optimor heeft als missie het ondersteunen en begeleiden van organisaties die streven naar een optimale

Nadere informatie

Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

Procedureregeling methodische functiewaardering provincies CVDR Officiële uitgave van Gelderland Nr CVDR_ december 0 Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van juli 00, nr DS0000 (Provinciaal

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Waardemeter.

Waardemeter. Waardemeter www.dilemmamanager.nl Wat is Waardemeter? Waardemeter is een volledig geautomatiseerd assessmentinstrument. Waardemeter meet de toegevoegde waarde van een kandidaat, medewerker of sollicitant.

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Informatie Talent Manager

Informatie Talent Manager Informatie Talent Manager Blad 1/7 1. Over de Talent Manager De Talent Manager is ontwikkeld om de gesprekken tussen de (HR) manager en medewerker digitaal te ondersteunen. Daarnaast is de Talent Manager

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 juni 2017 beloning van leraren in het primair onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 juni 2017 beloning van leraren in het primair onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag.. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Financieel-Economische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior medewerker Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 7 gevraagd : schaal 8 Dossier: 13.18 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 0 april 0 Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies Herdruk Gedeputeerde Staten van Overijssel gezien de in het Sectoroverleg

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Vaststellen regeling functiebeschrijving- en waardering

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Vaststellen regeling functiebeschrijving- en waardering Onderwerp Vaststellen regeling functiebeschrijving- en waardering Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde regeling functiebeschrijving- en waardering onder voorbehoud van goedkeuring door

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M. ORBA informatiebijeenkomst Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf R.P.J. (Ruud) Niessen M. (Maaike) Jacobi Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 264 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

gelet op het verhandelde in de vergadering van de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 28 november 2002;

gelet op het verhandelde in de vergadering van de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 28 november 2002; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Smallingerland. Nr. 23199 26 februari 2016 Regeling organieke functiewaardering (2010) Met de invoering van het nieuwe functiehuis is de Regeling organieke functiewaardering

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Van taak naar resultaat. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant

Van taak naar resultaat. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant Van taak naar resultaat Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant De uitdagingen van deze tijd De VVT-sector staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe en verandert bovendien

Nadere informatie

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Drechtsteden Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Versie 4 16 december 2008 , Inhoudsopgave Preambule 3 Artikell: Algemene

Nadere informatie

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 122910 17 december 2015 Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken Begripsbepalingen De Cao- afspraken over salarisverhoging en mogelijke

Nadere informatie

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Modern beloningsbeleid bij gemeenten

Modern beloningsbeleid bij gemeenten Modern beloningsbeleid bij gemeenten HR-festival 13 oktober 2016 Leeuwendaal Advies Sabine Goes Erik Schouten A&O-fondsen gemeenten, waterschappen en provincies Advies 12 oktober 2016 Bewust belonen Sturen

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu?

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het Functiegebouw Rijk en de implementatie ervan zijn klaar. Functies zijn nu beter vergelijkbaar en verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk

Nadere informatie

Toepassing functiewaardering in Noord-Holland Noord

Toepassing functiewaardering in Noord-Holland Noord Rapportage afstudeeronderzoek Toepassing functiewaardering in Noord-Holland Noord Afstudeerscriptie juli 2009 HBO Management, Economie & Recht Uitgevoerd door Mandy Heiloo in opdracht van V O O R R E S

Nadere informatie

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week)

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week) Interne en externe oproep Afdeling Client Service Bureau Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenw ichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE Onderwerp: BAR HRM (rechtspositie) regeling en instrumenten Kern van de zaak: De meeste HRM (rechtspositie) regelingen en instrumenten met instemming van de medezeggenschapsorganen

Nadere informatie

ECCVA/U Lbr: 09/102 CvA/LOGA09/19. Dit is een ledenraadpleging over de ontwikkeling van het functiewaarderingssysteem voor de gemeentesector.

ECCVA/U Lbr: 09/102 CvA/LOGA09/19. Dit is een ledenraadpleging over de ontwikkeling van het functiewaarderingssysteem voor de gemeentesector. Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad 0 0 i informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft tweede ledenraadpleging functiewaardering Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200901453

Nadere informatie