Plan van aanpak Transitie Autoriteit Jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Transitie Autoriteit Jeugd"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Transitie Autoriteit Jeugd 9 juli 2014 Bijlage bij brief van 9 juli 2014, kenmerk _aanbiedingsbriefpva 1

2 Inhoudsopgave Inleiding en achtergrond... 3 Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Instellingsbesluit... 3 Taakinvulling Transitie Autoriteit Jeugd... 5 Inrichting... 5 Samenstelling Transitie Autoriteit Jeugd... 5 Bureau Transitie Autoriteit Jeugd... 5 Werkwijze... 6 Organisatie van de Transitie Autoriteit Jeugd... 9 Bemensing... 9 Communicatie en stakeholdermanagement... 9 Voortgangsmanagement Kwaliteitsbewaking Budget en financiën

3 Inleiding en achtergrond Inleiding Voorliggend document is het plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2014, kenmerk J, houdende instelling van een Transitie Autoriteit Jeugd (Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd). Achtergrond Op 11 februari 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Jeugdwet plenair behandeld. Op deze datum hebben de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Beuving (PvdA), De Vries-Leggedoor (CDA), Slagter-Roukema (SP), Scholten (D66), Ganzevoort (GroenLinks) en Kuiper (ChristenUnie), toegezegd over te gaan tot de oprichting van de Transitie Autoriteit Jeugd en de Kamer geïnformeerd te houden over dit proces. Instellingsbesluit De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) vormt als commissie een tijdelijke organisatie in de periode waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor het gehele jeugdstelsel. De TAJ is per april 2014 actief en zal dit zijn tot en met maart De instellingsduur van de Transitie Autoriteit Jeugd kan met één jaar worden verlengd. De TAJ is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zij adviseert en bemiddelt, maar neemt geen besluiten met (publiekrechtelijk) rechtsgevolg en geeft geen beschikkingen af. In artikel 3 van het Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd staat de taak van de TAJ vermeld: 1. De Transitie Autoriteit Jeugd heeft tot taak ervoor te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen die de continuïteit van de hulp verzekeren en voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden, verdwijnen bij de overdracht van deze functies naar het gemeentelijk niveau. Naar aanleiding van verzoeken van organisaties: onderzoekt zij of en welke nadere ondersteuning noodzakelijk is; bemiddelt zij tussen organisaties en gemeenten; adviseert zij gemeenten bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan; adviseert zij organisaties bij het doorvoeren van een noodzakelijke sanering; adviseert zij de Ministers en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het nemen van bestuurlijke maatregelen jegens gemeenten; adviseert zij de Ministers over het bieden van ondersteuning bij frictiekosten 1 van instellingen in bijzondere gevallen en de daaraan te verbinden voorwaarden. 1 Hiermee worden kosten bedoeld die het rechtstreekse en onvermijdelijke gevolg zijn van afbouw van activiteiten ten gevolge van verlaging of uitblijven van vergoeding voor diensten waarvoor eerder subsidie of structurele vergoeding is verleend. Nadrukkelijk wordt niet bedoeld de kosten voor transformatie of ombouw naar toekomstig aanbod. 3

4 2. De Transitie Autoriteit Jeugd neemt bij de vervulling van haar taak, bedoeld in het eerste lid, de instructies van de Ministers in acht. De Transitie Autoriteit Jeugd kan adviseren in meerdere situaties waarbij de continuïteit van hulp voor jeugdigen in gedrang is of lijkt te komen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is ook om te voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden verdwijnen bij overdracht van deze functies naar het gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld bij instellingen die een onmisbaar aanbod van jeugdhulp bieden en slechts beperkt met gemeenten afspraken kunnen maken. De TAJ kan via bemiddeling en advies zorgen dat organisaties die jeugdhulp aanbieden voldoende gelegenheid krijgen om met gemeenten te komen tot goede afspraken. 4

5 Taakinvulling Transitie Autoriteit Jeugd Inrichting Samenstelling Transitie Autoriteit Jeugd De commissie Transitie Autoriteit Jeugd bestaat uit personen met deskundigheid op het gebied van openbaar bestuur, financiering, zorginkoop, bedrijfsvoering en de jeugdsector. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee andere leden. De voorzitter en de andere leden worden voor één jaar benoemd. De benoeming kan jaarlijks worden verlengd. De voorzitter en andere leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Ministers. De voorzitter is benoemd in het Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd. De overige leden worden per afzonderlijk besluit benoemd. De commissie bestaat uit de volgende leden: Persoon Rol Tijdsbesteding Mw. Drs. M. (Marjanne) Sint Voorzitter 2 dagen per week (gem.) Dhr. Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel Lid 1 dag per week (gem.) Dhr. Mr. C. (Coskun) Çörüz Lid 1 dag per week (gem.) TABEL 1 COMMISSIELEDEN TAJ Als de commissie constateert dat uitbreiding nodig is dan zullen twee aanvullende leden worden benoemd. Deze personen zullen de zorginhoudelijke en financiële expertise versterken en worden per afzonderlijk besluit benoemd. Bureau Transitie Autoriteit Jeugd De commissie laat zich bijstaan door andere personen voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is en wordt ondersteund door een bureau. De mogelijkheden hiertoe zijn ook benoemd in Artikel 7 en Artikel 8 van het Instellingsbesluit. Het Bureau maakt het mogelijk dat de commissie adviezen kan uitbrengen zoals vermeld in het Instellingsbesluit. Medewerkers van de TAJ zullen doel- en resultaatgericht worden aangestuurd binnen de taken van het bureau: Het verwerken en in behandeling nemen van aanmeldingen; Het uitvoeren van nader onderzoek indien noodzakelijk; Het voorbereiden van bijeenkomsten van de commissie teneinde adviezen uit te kunnen brengen; Het bewaken van de voortgang omtrent verzoeken en het zorg dragen voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en beschikbaarheid van informatie; Dagelijkse bedrijfsvoering van de Transitie Autoriteit Jeugd; Medewerkers van de TAJ zijn voor de inhoudelijke uitvoering van hun taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd. Verderop is een beschrijving opgenomen van de functies en globale processen binnen het Bureau. 5

6 Werkwijze De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft als taak ervoor te zorgen dat gemeenten en organisaties voor jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering en de advies- en meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling voldoende gelegenheid krijgen om tot goede inkoopafspraken te komen. Inkoopafspraken die de continuïteit van hulp verzekeren en voorkomen dat voorzieningen die niet gemist kunnen worden, verdwijnen bij de transitie. Gemeenten dienen deze afspraken zodanig in te vullen dat de wettelijke garantie op continuïteit van hulp is verzekerd, de daarvoor benodigde infrastructuur behouden blijft en frictiekosten worden beperkt. In overeenstemming met artikel 8 van haar instellingsbeschikking publiceert de TAJ hierbij haar werkwijze en de criteria die zij bij haar werkzaamheden zal hanteren. Een gefundeerde en uniforme aanpak vormt een belangrijke basis voor het realiseren van de doelen die zijn meegegeven aan de Transitie Autoriteit Jeugd. De TAJ voert haar werkzaamheden uit op verzoek van organisaties die zich daartoe bij de TAJ hebben gemeld. Dit kan onder meer door een aanmeldformulier in te vullen op of door een brief te sturen aan de TAJ. De TAJ zal naar aanleiding van verzoeken van organisaties vaststellen of, en zo ja welke ondersteuning noodzakelijk is. Vervolgens kan de TAJ: bemiddelen tussen organisaties en gemeenten; gemeenten adviseren bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan; organisaties adviseren bij het doorvoeren van een noodzakelijke sanering; bewindslieden adviseren over het nemen van bestuurlijke maatregelen jegens gemeenten; bewindslieden adviseren over het bieden van ondersteuning in bijzondere gevallen bij frictiekosten van instellingen en de daaraan te verbinden voorwaarden. De TAJ ontplooit naar eigen inzicht al die activiteiten die zij in het kader van deze kerntaken noodzakelijk oordeelt. Een eventueel besluit of al dan niet wordt overgegaan tot een tegemoetkoming in verband met frictiekosten wordt genomen door de Staatssecretarissen van VWS en van Veiligheid en Justitie. De beleidsregels die zij in dat kader vaststellen, zijn voor de afwegingen over een tegemoetkoming leidend en zijn als bijlage bijgevoegd. Bij de uitvoering van haar taken is de TAJ er zo veel mogelijk op gericht in samenspraak met de organisaties en gemeenten en zo nodig de betrokken ministeries tot gezamenlijke oplossingen te komen. Daarbij laat zij zich leiden door de volgende criteria. Toegang 1. De TAJ voert haar werkzaamheden uit op verzoek van organisaties die zich daartoe bij de TAJ hebben gemeld. Maar dit ontslaat de TAJ niet van de verantwoordelijkheid om pro-actief signalen uit het veld op te pakken en hierover in contact te treden met aanbieders en/of gemeent(en). Voor zover dat voor het vervullen van haar werkzaamheden noodzakelijk is, deelt en verifieert de TAJ door organisaties verstrekte informatie met/bij betrokken gemeenten en ministeries. De informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties. 6

7 2. Alleen organisaties die jeugdhulp bieden in de zin van de nieuwe Jeugdwet en organisaties die zijn belast met de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering hebben toegang tot de TAJ. Jeugdhulpverleners zonder personeel kunnen geen aanspraak maken op ondersteuning. Bemiddeling 3. De TAJ biedt desgevraagd haar bemiddeling aan indien zij meent dat dit bijdraagt aan het tot stand brengen van goede inkoopafspraken tussen gemeenten/regio's en organisaties. Onder inkoopafspraken wordt tevens verstaan het maken van afspraken over door gemeenten toe te kennen subsidie. 4. De TAJ zal bij haar bemiddeling rekening houden met de volgende factoren: de mate waarin het reguliere inkoopproces van gemeenten vordert en de organisatie al dan niet contracten heeft kunnen afsluiten. de mate waarin de organisatie zich heeft ingezet contracten te verwerven; de mate waarin organisaties en gemeenten daarbij gebruik hebben gemaakt en nog kunnen maken van door de VNG ontwikkelde modelovereenkomsten en landelijke raamovereenkomsten voor specialistisch en bovenregionaal jeugdhulpaanbod. de mate waarin een organisatie zich in het verleden en tijdens de transitie heeft ingespannen en nog inspant zich rekening houdend met haar specifieke mogelijkheden en beperkingen - aan de eisen die de financier stelt aan te passen; het aantal jeugdigen aan wie de organisatie in de betreffende regio van zijn voorziening jeugdhulp pleegt te verlenen; het hebben van jongeren in zorg uit de gemeente/regio waarvan de indicatie in 2015 doorloopt. Advies Inkoop 5. De TAJ kan gemeenten adviseren bij een specifieke organisatie een voorziening in te kopen, indien de TAJ meent dat deze inkoop noodzakelijk is om de wettelijk gegarandeerde continuïteit van jeugdhulp en van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering te verzekeren (artikel 12.4 Jeugdwet). 6. De gemeente kan besluiten dat in redelijkheid (artikel 10.1, 10.2 en 10.3 van de Jeugdwet) niet van haar gevraagd kan worden de hulpverlening bij de huidige aanbieder te borgen. In dat geval betrekt de TAJ bij haar advies in ieder geval de volgende overwegingen: de mate van passendheid van het door de gemeente aangedragen alternatief; de mate van instemming van de betrokken cliënten; het verschil in kosten voor de gemeenten tussen een door de cliënt geprefereerde oplossing bij de huidige aanbieder en een vergelijkbare oplossing bij de aanbieder die de gemeente voorstaat. 7. De TAJ kan de gemeenten/regio s adviseren bepaalde vormen van jeugdhulp in te kopen indien zij meent dat jeugdhulp die ook na de invoering van de Jeugdwet niet gemist kan worden, bij het 7

8 uitblijven van inkoop dreigt te verdwijnen of voor cliënten binnen de regio in onvoldoende mate beschikbaar zal zijn. 8. De TAJ zal een advies als bedoeld onder punt 7 alleen geven nadat zij met de gemeenten in gesprek is getreden over de argumenten die de gemeenten aan hun besluiten ten grondslag hebben gelegd. Daarbij is van belang: de inzet van gemeenten bij de beperking van frictiekosten; de beschikbaarheid van een passend alternatief dat in voldoende mate voorziet in de lokale en regionale hulpvraag; het mogelijk unieke karakter van de hulpvorm; de mate waarin rekening is gehouden met de noodzaak dat gemeenten en regio s behoud en inkoop van bovenregionaal georganiseerde hulpvormen onderling afstemmen; de termijn waarbinnen de hulp beschikbaar moet zijn (crisishulp), de bijzondere doelgroep die met een hulpvorm wordt bediend, de mate waarin de huidige aanbieder bereid en in staat is om zijn organisatie financieel gezond te maken en de hulpverlening inhoudelijk aan te passen aan de eisen van de gemeenten al dan niet gekoppeld aan meerjarige inkoopafspraken en een mogelijke tegemoetkoming in onvermijdelijke frictiekosten; Advies Herstructurering 9. De TAJ kan instellingen adviseren bij het doorvoeren van herstructureringsmaatregelen indien dat voor de financiële gezondmaking van de organisatie noodzakelijk is. 10. De TAJ kan adviseren de uitvoering van dat advies als voorwaarde te verbinden aan inkoopafspraken van gemeenten en aan een advies aan bewindslieden over het nemen van bestuurlijke maatregelen of over het verstrekken van een financiële tegemoetkoming in de frictiekosten. Advies Bestuurlijke interventies 11. Indien de TAJ vaststelt dat haar adviezen naar haar mening niet of onvoldoende worden overgenomen, kan zij de bewindslieden van VWS, VenJ en BZK adviseren om bestuurlijke maatregelen te nemen waardoor inkoop alsnog plaats zal vinden. Zij zal daarbij aangeven op welke gronden zij meent dat de continuïteit van zorg of de daarvoor benodigde infrastructuur bij het nalaten van de geadviseerde inkoop in gevaar komt. Advies Frictiekosten in bijzondere gevallen 12. De TAJ kan de bewindslieden in bijzondere gevallen adviseren organisaties een financiële tegemoetkoming in de frictiekosten toe te kennen. De hoogte van de geadviseerde tegemoetkoming dient te passen binnen de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2014, J, houdende vergoeding bijzondere transitie transitiekosten van organisaties in verband met de inwerkingtreding van de Jeugdwet wordt begrensd door het in artikel 7 van de regeling genoemde beschikbare financiële kader. 8

9 Organisatie van de Transitie Autoriteit Jeugd De organisatie van de Transitie Autoriteit Jeugd is zodanig ingeregeld dat er sprake is van een tijdige en zorgvuldige uitvoering van de taken zoals vermeld in artikel 3, eerste lid, van het Instellingsbesluit. De TAJ richt hiertoe een slanke organisatie in die flexibel op- en af- kan schalen, afhankelijk van de aard en omvang van aanmeldingen. De commissieleden worden ondersteund door een klein eigen bureau met een vaste kern van medewerkers. Daarbuiten worden specifieke expertise en dienstverlening ingekocht via bestaande mantelovereenkomsten die het Rijk heeft afgesloten. De uitvoering geschiedt volgens efficiënte processen die onderstaand worden toegelicht op hoofdlijnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ondersteunende diensten en bestaande werkwijzen van het Ministerie van VWS en het Ministerie van VenJ (HRM, financiën, inkoop, communicatie). Bemensing Er wordt een bureauorganisatie opgericht die bestaat uit een vaste kern van medewerkers en een pool van externen die flexibel worden ingezet. Het borgen van continuïteit van hulp en het voorkomen van het ongewild verdwijnen van jeugdhulpaanbod vraagt specifieke kennis en de noodzaak tot het aantrekken van de benodigde expertise en competenties. Te denken is aan medewerkers met zorginhoudelijke, financiële, vastgoed, juridische en/of secretariële kennis en ervaring. Binnen het Bureau Transitie Autoriteit Jeugd is er sprake van: Een vast kernteam (8 10 fte). Dit kernteam bestaat uit medewerkers met kennis en ervaring op genoemde aspecten. Een flexibele schil met experts. Dit betreft onder meer financiële expertise, vastgoed expertise, zorginhoudelijke expertise en specialistische juridische kennis op het gebied van bestuursrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en aanbestedingsrecht en Europees recht. De inzet van de flexibele schil is op-en afschaalbaar en wordt bepaald op basis van de aard en omvang van het aantal aanmeldingen van organisaties. De organisatie en formatie van van het bureau wordt vastgelegd in een Organisatie- en Formatierapport. Communicatie en stakeholdermanagement De Transitie Autoriteit Jeugd acht het van belang gevoed te worden wat er in het veld speelt en duidelijk te communiceren naar stakeholders. Doel is de stakeholders minimaal blijvend te betrekken bij de taakuitoefening van de Transitie Autoriteit Jeugd. Hiertoe is het van belang om alle stakeholders van de Transitie Autoriteit Jeugd te kennen en hun hun informatiebehoefte te bepalen. Stakeholders zijn, maar niet gelimiteerd tot: Jeugdhulp organisaties die zich aanmelden en partijen die namens hen optreden; Betrokken gemeenten en provincies in relatie tot aanmeldingen door organisaties; Brancheorganisaties: Vereniging Jeugdzorg Nederland, Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra; 9

10 de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de transitiebureaus, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) en Kinderombudsman; de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Financiën. De middelen en frequentie van communicatie met interne en externe stakeholders wordt vastgelegd in een communicatieplan. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande communicatiekanalen. De Bureaumanager van de TAJ is hiervoor verantwoordelijk en vervult een coördinerende rol. Voortgangsmanagement De voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd informeert de Ministers regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden, conform artikel 9, tweede lid, van het Instellingsbesluit. Zij brengt op gezette tijden een rapport uit waarin de status en voortgang van haar taakuitoefening wordt besproken. De eerste rapportage wordt in juni en voorafgaand aan het zomerreces 2014 verstrekt. Conform artikel 9, tweede lid, verstrekt de Transitie Autoriteit Jeugd aan de Ministers desgevraagd de door hen gewenste inlichtingen. De Ministers kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is. Kwaliteitsbewaking De Transitie Autoriteit Jeugd hecht aan zorgvuldigheid en de kwaliteit van adviezen. Om haar taak uit te kunnen voeren is het inrichten van kennismanagement van belang. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme werkwijze van criteria (zie eerder onder Werkwijze). Per aanmelding wordt een dossier aangelegd waarin alle ontvangen informatie, schriftelijke en mondelinge communicatie tussen de TAJ en aanbieder met gegeven adviezen wordt opgenomen. De TAJ zal informatie per processtap vastleggen. De TAJ zal geen informatie over omtrent zorgaanbieders delen met andere zorgaanbieders of externe partijen tenzij dit op verzoek van betrokken instellingen gebeurd. Afspraken over de kwaliteitseisen die worden gehanteerd bij de afhandeling van aanmeldingen van instellingen komen terug in een kwaliteitsmanagementplan. De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbewaking ligt bij de Bureaumanager van de TAJ. Budget en financiën Conform artikel 11, eerste lid, van het Instellingsbesluit komen de kosten van de Transitie Autoriteit Jeugd voor rekening van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Transitie Autoriteit Jeugd draagt zorg voor een zorgvuldige financiële administratie en bewaking van de begroting. De begroting voor de Transitie Autoriteit Jeugd voor de periode 1 april 2014 tot en met 1 april 2017 is opgenomen in onderstaand overzicht. Een gedetailleerde begroting is ter goedkeuring aan de opdrachtgevend Ministers aangeboden. 10

11 Begroting Transitie Autoriteit Jeugd 2014* * Personele kosten bureau Personele inhuur expertise** Materiële kosten Onderzoekskosten Communicatie- en overige kosten Totaal * Conform de instellingsperiode van de TAJ is in 2014 begroot voor 9 maanden en in 2017 voor 3 maanden. ** zie voor toelichting op personele kosten ook de paragraaf bemensing in dit plan van aanpak. TABEL 2 BEGROTING TAJ 11

Transitie Autoriteit Jeugd. Eerste rapportage

Transitie Autoriteit Jeugd. Eerste rapportage Transitie Autoriteit Jeugd Eerste rapportage 13 Juni 2014 De Transitie Autoriteit is een onafhankelijke Commissie ingesteld door de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de staatssecretaris

Nadere informatie

Transitie Autoriteit Jeugd

Transitie Autoriteit Jeugd Transitie Autoriteit Jeugd Regionale bijeenkomst aanbieders jeugd Eindhoven, d.d. 17 april 2014 Bureau TransitieAutoriteit Jeugd Anne-Marie Willemsen Wat ging vooraf? 18 februari behandeling Jeugdwet 1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

- Autoriteit: Transitie Autoriteit Jeugd; - Ministers: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister van Veiligheid en Justitie.

- Autoriteit: Transitie Autoriteit Jeugd; - Ministers: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister van Veiligheid en Justitie. Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2014, 642067-123483-J houdende vergoeding bijzondere transitiekosten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 252 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de aanhoudende problemen in de jeugdzorg (2017Z04682).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de aanhoudende problemen in de jeugdzorg (2017Z04682). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11669 4 mei 2015 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 april 2015, nr. 634348, houdende instelling

Nadere informatie

Tussenbericht Transitie Autoriteit Jeugd) Den Haag, 4 september 2014

Tussenbericht Transitie Autoriteit Jeugd) Den Haag, 4 september 2014 Tussenbericht Transitie Autoriteit Jeugd) Den Haag, 4 september 2014 1. Inleiding De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is per 1 april jl. bij formele instellingsbeschikking opgericht. De TAJ heeft tot taak

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd op 1 juli 2015 en op 14 september 2015

Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd op 1 juli 2015 en op 14 september 2015 Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: subsidie onvermijdbare kosten om in 2015 continuïteit van een voorziening te verzekeren (artikelen

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015.

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Nadere regels jeugdhulp Hof van Twente 2015 Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente;

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

Aanpassingen in de in te dienen documenten. Dit betreft de actualisatie van de in te dienen documenten.

Aanpassingen in de in te dienen documenten. Dit betreft de actualisatie van de in te dienen documenten. Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7). Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064 4 4 7 6 'f fä Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regionale transitiearrangementen jeugdzorg uw kenmerk ons

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27372 1 september 2015 Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2015, nr. MBO/803345,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68793 28 november 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2017,

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven.

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2014 Betreft Voortgang Inkoop Jeugdhulp

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2014 Betreft Voortgang Inkoop Jeugdhulp > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlagen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de stand van zaken in de jeugdhulp (2016Z10761).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de stand van zaken in de jeugdhulp (2016Z10761). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd bijeenkomst Transitiemanagers jeugd 20 juni 2014 De Observant in Amersfoort Voortgang transitie Marion Smit & Astrid Jansen Juni 2014 Inhoud Wettelijk kader Financieel kader Stand van zaken implementatie

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de chaos in de jeugdzorg (2014Z14896).

Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de chaos in de jeugdzorg (2014Z14896). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regionale transitiearrangementen jeugdzorg uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300998 Lbr. 13/064 bijlage(n)

Nadere informatie

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015 22 december 2014 Beleidsregels jeugdhulp 2015 Beleidsregels Jeugdwet Inhoudsopgave 1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB...7 1.1 Bekwaamheid van de aanvrager... 7 1.2 Motivering door

Nadere informatie

É De parkeerruimte HOLLAND. jïilii. provincie ZUID. Contaet. Lid Gedeputeerde. Staten. t/ti. Postbus 558. naar gemeenten.

É De parkeerruimte HOLLAND. jïilii. provincie ZUID. Contaet. Lid Gedeputeerde. Staten. t/ti. Postbus 558. naar gemeenten. H' >.. 1. Inkomende documenten 4857 f Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 8 ' í ï _~ > Ã.,_. N, fi,.,. i Lid Gedeputeerde Staten t/ti L :.sø>w?: tss.," Q we < Contaet O7044170 86 ra_janssen@pzh.n\ provincie

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus Ei DEN HAAG. Geachte mevrouw Schippers,

.., Algemene Rekenkamer. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus Ei DEN HAAG. Geachte mevrouw Schippers, Algemene Rekenkamer.., Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 Ei DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag i mr. drs. H.M.W.G. Goossens 1 drs. A.B.M. GPoerich

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 43.979 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio Noordoost-Brabant Samenvatting: Door de decentralisatie van de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân Riedsútstel Ried : 12 december 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Informerend d.d. 28 november 2013 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : K. H. Antuma Amtner : mw. A.R. Voolstra Taheakke

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 Reg.nr:Z.04308 INT.03606 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 AAN DE RAAD Onderwerp: Decentralisatie jeugdzorg; Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2015, nr. 622653, houdende instelling van de Commissie Vooronderzoek naar

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert 2015 Citeertitel: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet Stelselwijziging Jeugd Factsheet Afsprakenkader afstemming gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein 2 Stelselwijziging Jeugd 1. Uitgangspunten a. Deze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg

Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.

Nadere informatie

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)).

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)). De Jeugdwet Hoe kan de gemeente de uit de Jeugdwet voortvloeiende decentralisatie van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning organiseren en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties? 18/3/14

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende:

In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende: 33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over

Nadere informatie

Datum 25 juli 2014 Betreft Transitie Hervormingen Langdurige Zorg

Datum 25 juli 2014 Betreft Transitie Hervormingen Langdurige Zorg > Retouradres Directoraat Generaal Langdurige Zorg Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 NLD www.rijksoverheid.nl Kenmerk 646367-124068-HLZ Datum 25 juli 2014 Betreft

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; AMBTELIJK CONCEPT 09-01-2015 Besluit van houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

STAF/ALG/U Lbr. 13/068

STAF/ALG/U Lbr. 13/068 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuning beschikbaar voor opstellen transitiearrangementen jeugd uw kenmerk ons kenmerk STAF/ALG/U201301115

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie Concernzaken Cluster Directie ondersteuning (071)54 54 848 ppols@leiderdorp.nl mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Gemeente Leiderdorp V7 Aan de leden van de Raad Ingekomen Afdeling Kopie 0 3

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inkoopvisie Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016 e.v.

Inkoopvisie Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016 e.v. 7 januari 2016 Inkoopvisie Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016 e.v. Doel inkoopvisie - Duidelijkheid geven waar we voor staan en wat onze inkoopvoorwaarden zijn. Dit is noodzakelijk aangezien het

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE97BEC7220* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-25430/DV.13-288, afdeling Samenleving. Sellingen, 5 december 2013 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Privacyreglement Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de volgende partijen: - de colleges van

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 839 Jeugdzorg Nr. 350 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005

logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005 logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005 Overwegende: - dat er te weinig sprake is van gedeelde kennis over geschiedenis, cultuur en samenleving,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie contractuele afspraken

Rapportage inventarisatie contractuele afspraken Rapportage inventarisatie contractuele afspraken Vierde belronde zorgaanbieders (meting november 2014) Significant bv in opdracht van de Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 Definitieve versie Inhoudsopgave Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vormen van jeugdhulp...

Nadere informatie