het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit;"

Transcriptie

1 SELECTIEREGLEMENT Administratieve medewerker (m/v) Statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Leuven Beleidsdomein Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Selectienummer Functiecontext Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) is sinds 1 april 2006 opgericht als een intern verzelfstandigd agentschap binnen het Beleidsdomein Bestuurszaken en is actief op drie domeinen: het Binnenlands bestuur, het stedenbeleid en het inburgerings- en integratiebeleid. het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit; het stedenbeleid: stoppen van de stadsvlucht en verhogen van het democratisch draagvlak van de steden; het inburgerings- en integratiebeleid: beleid ten aanzien van nieuwkomers (inburgering) en van etnisch-culturele minderheden (integratie) en samenleven van de Vlaamse gemeenschap in diversiteit. ABB bestaat uit elf entiteiten: zes in Brussel en één in elke provinciehoofdstad (provinciale afdelingen). De afdelingen te Brussel zijn: Stedenbeleid, Inburgering en Integratie, Organisatie en Beheer, Lokale en Provinciale besturen Financiën en Personeel en Lokale en Provinciale Besturen Regelgeving en Werking. Naast de afdelingen zijn er ook de staf Organisatieontwikkeling en staf Beleid. Het organogram van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur is terug te vinden op De provinciale afdelingen staan in voor de beleidsuitvoering van de verschillende materies van het agentschap op provinciaal niveau zoals: dossierbehandeling van het bestuurlijk toezicht, adviesverlening aan de lokale en provinciale besturen, de ondersteuning van de provinciegouverneur. De provinciale afdelingen zijn het eerstelijnscontact voor de lokale en provinciale besturen. In elke afdeling is er tevens een handhavingsambtenaar die de boetedossiers in het kader van de opvolging van de inburgeringsplicht behandelt. De provinciale afdelingen werken ook mee aan de beleidsvoorbereiding. 1/9

2 Deze vacature situeert zich binnen de afdeling Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant. Bij de afdeling werken momenteel een 45-tal medewerkers. Je komt terecht in het team afdelingssecretariaat. Je zorgt mee voor de administratieve ondersteuning van het secretariaat van de afdeling en de inhoudelijke teams (team Organisatie en Werking en team Financiën en Personeel). 2. Takenpakket Als administratief ondersteuner word je enerzijds verantwoordelijk voor algemeen ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld administratieve ondersteuning, prikklok, Vlimpers, Ticket-on-line, onthaal, post, verzendingen, enz. Je verleent de nodige administratieve diensten aan één of meer personen binnen de afdeling en je coördineert teneinde bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van de afdeling. Anderzijds zal je in deze functie ook vlot moeten werken met het dossierbegeleidingssysteem. Dit doe je met een grondige kennis van zaken en door middel van een grondige vertrouwdheid met met internet (bv. cloud toepassingen, We-Transfer) en de courante ICT toepassingen (Outlook, Acces, Excel, Word). 1. Je staat in voor een vriendelijk en correct onthaal en draagt bij tot een positief en klantgericht imago van de dienst of afdeling. - Ontvangen en begeleiden van bezoekers (ook op speciale evenementen) - Verschaffen van algemene inlichtingen en standaardinformatie - Toepassen van correct en klantvriendelijk telefoongebruik - Zorgen voor de permanentietelefoon tijdens de stamtijden en de middagpauze - Zo nodig telefonische communicaties doorschakelen naar de specifieke experten 2. Je sorteert, filtert en verdeelt de post zodat de briefwisseling snel op de juiste plaats terecht komt - Inbrengen van binnenkomende en buitengaande post en informatie in het registratiesysteem en zorgen voor verdere verspreiding naar de verschillende diensten - De uitgaande briefwisseling, post, estafette provincie, estafette Vlaamse Overheid binnen de tijdslimiet klaarmaken zodat deze kan worden afgehaald door de betrokken diensten - Ervoor zorgen dat de nodige formulieren, enveloppen, etiketten steeds bij de hand zijn - De nodige follow-up ivm de posttarieven, technische specificaties.en het correct gebruik ervan toepassen - Opmaken van een begeleidende brief bij het verzenden van brochures, documentatie - Voorbereiden, uitdelen en verspreiden van informatiepakketten op verschillende informatievergaderingen, verdeling van promotiemateriaal en brochures naar de klanten 3. Je verzamelt gegevens van collega s zoals uren, verlofdagen, enz. en doet de nodige bewerkingen via de prikklok, Vlimpers (invoeren, verwerken), of andere toepassingen, zodat deze informatie op elk ogenblik correct en actueel is. - Periodiek verzamelen en invoeren van gegevens en cijfers zoals uren, verlofdagen, enz. - Nagaan of de gegevens correct en volledig zijn - Correcte verwerking van de verschillende prikklokverrichtingen - Op regelmatige basis deze lijsten ter beschikking stellen aan het personeel 2/9

3 - De nodige aanpassingen doen in Vlimpers voor de verloftellers, inbreng van afwezigheden. - Alle aanvragen van Ticket Online nauwkeurig en tijdig verwerken - Zelf inlichtingen inwinnen (telefonisch, schriftelijk of via ) 4. Je voert allerhande operationeel ondersteunende taken uit om bij te dragen tot een vlotte werking van de afdeling. - Voorbereiden, opstellen en nazien van documenten - Fotokopies nemen en verspreiden - Allerlei typewerk en de lay-out van documenten verzorgen - Instaan voor klein onderhoud van fax- en kopieertoestel - Informatie opzoeken en tijdig bezorgen aan collega s, diensten, chef - Stockbeheer (magazijn organiseren en voorraden inventariseren, aankopen van klein materiaal, magazijnruimte net en ordelijk houden) - Inspringen bij afwezigheid van collega s - Aanbieden van materiële en logistieke ondersteuning, bv. bij vergaderingen - Zorgen voor de reservatie van geschikte vergaderlocaties en de catering - De generieke mailbox opvolgen en de toegekomen mails op gepaste wijze verwerken - Instaan voor de dienstwagen: reservatie, onderhoud, 5. Aan de hand van het dossierbegeleidingssysteem (DOMA) sta je in voor de administratieve verwerking van lopende dossiers en een tijdige doorspeling van informatie aan de betrokkenen zodat je bijdraagt tot een correcte en volledige afhandeling van een dossier. - De lijsten van OCMW-, AGB-, Gemeenten-, Politie- en kerkraden inschrijven in het dossierbegeleidingssysteem - Scannen en verzenden van deze lijsten naar de verschillende personen - Digitale archivering van deze lijsten - Administratief opvolgen van dossiers: bv. opvolgen van timing, tijdig versturen van documenten 6. Je beheert de agenda van het afdelingshoofd en de adviseurs teneinde bij te dragen tot een goed beheer van hun tijd en een efficiënte organisatie van het werk - Afspraken maken in overleg met het afdelingshoofd - Het afdelingshoofd verontschuldigen op zijn/haar verzoek indien hij/zij niet kan ingaan op een uitnodiging - Tijdig de medewerkers informeren die in de vervanging van het afdelingshoofd moeten voorzien - Wekelijks agenda-overleg houden en notuleren voor uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken - Tijdig de betrokkenen bij agendawijziging infomeren 7. Je verzorgt en ontsluit de informatie teneinde jezelf en anderen binnen de afdeling in staat te stellen snel de gevraagde informatie terug te vinden. - Brieven, rapporten, klasseren - Verslagen van vergaderingen archiveren - Documenten en informatie op het netwerk in een geordend systeem beheren (Mappenstructuur) 3/9

4 - Bibliotheekbeheer: registreren van inkomende tijdschriften en zorgen voor de interne attendering en archivering - Bibliotheekbeheer: instaan voor een correct abonnementenbeheer: opvolgen ontbrekende nummers, registreren hernieuwingen, 8. Je verzamelt gegevens met betrekking tot de afdeling en de beheersopdrachten teneinde op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking te hebben. Je voert deze ook in, verwerkt deze en houdt deze actueel. - Vaste, operationele gegevens en cijfers opvolgen (o.a. Reiskosten, Werkingskosten afdeling, Vormingsbudget) - Facturen afhandelen: voorleggen aan het afdelingshoofd en doorsturen naar de MOD - Nagaan of de gegevens correct en volledig zijn - Relevante documenten detecteren, lezen en samenvatten - Gegevens correct inbrengen en gegevensbestanden bijhouden om steeds over de meest recente informatie te kunnen beschikken - Een adressenbestand van contactpersonen en organisaties bijhouden - Documenten en informatie op de PC bewaren in een geordend systeem - Zelf inlichtingen inwinnen (telefonisch-schriftelijk of via ) 9. Je voert ad hoc opdrachten uit die voortvloeien uit beslissingen van de het DC, van afdelingsvergaderingen of stafvergaderingen, en volgt deze op - Instaan voor het organiseren en opvolgen van vergaderingen: bijhouden van de agenda, maken en opvolgen van afspraken, bijwonen van vergaderingen, notuleren en verslag opstellen 3. Profiel 3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden Je behoort tot een statutaire wervingsreserve (opgesteld door Selor of door Jobpunt Vlaanderen (onder bevoegdheidsdelegatie van Selor)) voor de graad van medewerker voor de diensten van de Vlaamse overheid; Of je hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte omdat je behoorde tot een wervingsreserve opgesteld door Selor of Jobpunt Vlaanderen (onder bevoegdheidsdelegatie van Selor) voor de diensten van de Vlaamse overheid voor de graad van medewerker waarvan de geldigheidsduur op 1 januari 2006 nog niet was verstreken, of die dateert van na 1 januari 2006 of je bent geslaagd voor de generieke proef voor niveau C; Of je bent ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor de graad van medewerker; Of je werkt als ambtenaar in de rang C1 of in een hogere rang bij de diensten van de Vlaamse overheid Ervaring Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring inzake administratieve ondersteuning. 4/9

5 3.3. Vaktechnische competenties - Je bent goed vertrouwd met de courante ICT toepassingen (MS Office: outlook, word, excel, acces). Je kan mee nadenken hoe informatica (Acces, Excel, Word) kan helpen in een duurzame opslag van informatie. - Je hebt administratief organisatorische vaardigheden. - Je bent bereid je grondig in te werken in het dossierbegeleidingssysteem. - Je hebt affiniteit met lokale en/of provinciale besturen of stedenbeleid Persoonsgebonden competenties - Voortdurend verbeteren Je verbetert voortdurend de werking door gericht te zijn op resultaat en kwaliteit; je bent bereid tot voortdurend leren en je staat open voor verandering. Niveau 1: Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en situatie - Samenwerken Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Niveau 2: Helpt anderen en pleegt overleg - Klantgerichtheid Met het oog op het dienen van het algemeen belang onderken je de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op. Niveau 2: Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen - Betrouwbaarheid Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie. Je komt afspraken na en je neemt je verantwoordelijkheid op. Niveau 1: Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn/haar omgeving en van de bestaande regels en afspraken - Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Niveau 1: Hanteert een correcte en begrijpelijke taal 5/9

6 - Nauwgezetheid Je volbrengt je taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen. Niveau 2: Levert met oog voor detail correct werk af - Plannen Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen. Niveau 1: Plant eigen werk effectief - Initiatief Je onderkent kansen en je stelt voor en/of onderneemt uit eigen beweging acties. Niveau 1: Neemt het initiatief om binnen het eigen takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc) 4. Meer informatie Voor extra informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met: Nicole Pijpops Tel.: 016/ Voor de arbeidsvoorwaarden kan je onze website consulteren (www.werkenvoorvlaanderen.be) of contact opnemen met de P&O-consulent: Sofie Lekens, P&O-consulent Tel.: 0474/ Voor extra informatie over de selectievoorwaarden kan je contact opnemen met de P&O-consulent. 5. Aanbod Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie van de overheid en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (vijf locaties in Vlaanderen) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 6/9

7 Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gepresteerde dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (rang C1) met de bijhorende salarisschaal. Je eerste (maximaal) 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. Er is geen proefperiode voor personeelsleden die al als statutair personeelslid tewerk gesteld zijn in de graad van de vacature. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, handicap of chronische ziekte. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan. 6. Toelatingsvoorwaarden Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1 Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 2 Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 3 Je voldoet aan de dienstplichtwetten; 4 Je bent medisch geschikt voor deze functie; 5 Je slaagt in de selectieprocedure 6 Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf diploma en attesten 7 Je bent burger van een lidstaat van de Europese Unie (EU) of van Zwitserland, Noorwegen, Ijsland of Liechtenstein. 7. Hoe solliciteren? Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, solliciteer dan uiterlijk op vrijdag 23 mei 2014 via zoek de vacature onder bekijk onze jobs en dien je kandidatuur in via de knop Solliciteer nu aan de rechterkant van de pagina. Wanneer je voor het eerst solliciteert via ons webplatform, dien je eerst een kandidatenprofiel aan te maken. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking gekomen als je op bovenvermelde wijze solliciteert. 8. Selectieprocedure 8.1. Cv-screening Aan de hand van de informatie in het online kandidaatstellingsformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet (zie 3.1). Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. Daarnaast zal ook je motivatie en inzicht in de functie beoordeeld worden aan de hand van de vragen in het kandidaatstellingsformulier. Deze CV-screening is eliminerend. Enkel de 5 beste kandidaten 7/9

8 kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. In geval een kandidaat afhaakt, wordt deze vervangen door de volgende gunstig beoordeelde kandidaat en dit voor zo ver mogelijk binnen de timing van de procedure. De cv-screening zal worden afgerond worden in de week van 26 mei 2014 (onder voorbehoud) Jurygesprek De volgende stap in de selectieprocedure is een jurygesprek met case waarin onder meer de volgende aspecten aan bod komen: Motivatie, ervaring en verwachtingen van de kandidaat Vaktechnische competenties Inzetbaarheid in de functie en de organisatie Inpasbaarheid in het team De persoonsgebonden competenties zoals vermeld onder punt 3.3. Dit interview vindt in principe plaats op dinsdag 3 juni 2014 (onder voorbehoud). Deze fase van de selectie is eliminerend. Om toegelaten te worden tot de volgende stap in de selectieprocedure moeten kandidaten na dit interview als geschikt beoordeeld worden Eindbeoordeling De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De wervende entiteit maakt hiervoor een gemotiveerde keuze uit de lijst van geschikte kandidaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten uit de volledige selectieprocedure. 9. Aanpassingen aan de selectieprocedure voor mensen met een handicap Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in het kandidaatstellingsformulier aangeven. De selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 10. Feedback Je kan binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving van je resultaat feedback vragen. 11. Reserve en geldigheid Er wordt naar aanleiding van deze selectie een werfreserve met rangschikking aangelegd met kandidaten die in de volledige selectieprocedure slagen. De werfreserve kan worden gebruikt voor statutaire en contractuele functies in dezelfde graad op verschillende standplaatsen. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Desgevallend kan het agentschap beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. De kandidaten blijven in de reserve, ook bij weigering van een aanbod. 8/9

9 Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort. 9/9

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker (M/V) Dienst: Griffie van het Milieuhandhavingscollege

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V)

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V) Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: CHAUFFEUR 50% TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEERDER (M/V)

SYSTEEMBEHEERDER (M/V) FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: SYSTEEMBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

1 ONTWIKKELAAR DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (DWH) (M/V)

1 ONTWIKKELAAR DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (DWH) (M/V) Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband: 1 ONTWIKKELAAR DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (DWH) (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienstencentrum

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie