KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIÊ. S. Bijlage S. (Zie hoofdstuk K, afd. V, van het verslag.) NUMERIEKE OPGAVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOLONIAAL VERSLAG 1923. - I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIÊ. S. Bijlage S. (Zie hoofdstuk K, afd. V, van het verslag.) NUMERIEKE OPGAVEN"

Transcriptie

1 KLNAAL VRSLAG. -. NDRLANDSH (ST-) NDÊ. S Bjg S. (Z hftuk K, f. V, vn ht vrg.) NURK PGAVN btrffn n Burgrjkn Gnkungn Dnt n Nrnh-në, mrn vr jrn t/m. _S Z_ Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

2 . GWSTLJK PtAVX mtrnt gttrkt vn ht tt n burgrkn gnkung nt bhrn prn n ht nt gnvrnmnt- n nr zknnrbtngn p n. PRS N L. ZKNNRHTNGN. ) GWSTN. Jv n r. Burgrjk nnrn. U B > g 0 «.ÊP = " S ' S & b f Sb.». m > hh (» - t Gnkungn. Prturn. Prtur gnkungn, vt nkmtn gntn tn t vn n n. G -= r Ï P. S» Ü ) = S Anr prtur gnkungn. S S. - ff m. ^. ë <D <D?.SP % «H p. V u. A ^ > P. Gpmr vrpgr n ' n nt. $ ur H S ' f S Vt nkmtn gntn tn t vn n n. S P< w Vrvruwn. S Gn vt nkmtn gntn tn t vn n n. S p, w S S v - & «) B -U 0. Vn t Guvrnmnt. ^ 0 T' > X) tt~ m.s 'S.. g. * SS > ^ 'S SB -» g 0 '. 'S Bntm Btv Prngr-Rgnthppn... hrbn Pkngn Smrng Rmbng Sérbj, Prn Bk Bnjm K.. Djkjkrt Srkrt n Kr r ] G n 0 ]. Ttn vr Jv n r Butngwn. Sumtr' Wtkut Tpn Bnkn Lmpngh trtn.... Pmbng Djmb tkut vn Sumr At jn n nrhrghn... Ruw n nrhrghn.. Bnk Btn Wtrfng vn Brn... Zur- n trfng vn Brn. b n nrhrghn.. Hn.... Ambn Trnt Tmr n nrhrghn... B n Lmbk 0 0 t Ttn vr butngvvtn Ttn vr Jv n r Agmn ttn G Tt. ê zknnrhtngn bhrn k prrën, krnkznngngthtn, gjrnrhtngn..

3 . SHLN tt png vn nh gnkungn. A. uttn nr rngn gurn ht rjr /. PLAATS. rngn b\j ht n vn ht rjr 0/. nghrvn vr ht rjr /. Tt nt rngn gurn ht rjr /. Afghrvn gurn ht rjr /. Bvrr tt gnkung. Afghrvn m nr rnn. rngn b\j ht n vn ht rjr / Ttn... 0 B. ptëntn bhn p n hn vrbnn pknkn. Lrjr /. A nt pt n t n. urpnn. nnr. Vrm trngn. PLAATS. " PLKLNKN VR : nnn ruw Knrn. Knrn. Knrn. ö mgn nnn ruw - > - m > - «ngn xn <D '<S nnn ruw ngn nwng zktn Btv.... Hkun.. 0 Hu- n ghtzktn Hkun 0 00 Srbj... / f Hu- n ghtzktn.... gzktn 0 S Ttn... (.

4 B. VRZT btrffn vnwg n burgrkn gnkungn nt bhn jr n guvrnmnt-zknnrhtngn, zm vn trft nr bn. Bhn nnh r n guvrnmnt zknnrhtngn. Bhn nnh r n znnghptn n nr prtur zknnrhtngn. VRNAAST ZKTN. bhnn. vr n bhnn. Prntg vn vrnn tt bhnn. bhnn. vrn bhnn. Prntg vn vrnn tt bhnn Br-br Anr zktn 0. Ttn Vn hrvóór vrm bhnn n vrnn t mn r: 0.0. n butngwtn..0 Ttn Hrvn t mn n pgvn r: urph gnhrn Ttn Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në

5 V. twtjk pgf btrffn ht nt n n fp vn n vrrht vrngn r nnh vrvruwn, nrtn vn guvrnmntwg gntn. Vrngn GWST N. mt guntg vrp. gtr krmb. nguntgn fp. Bntm Btv Prngr-Rgnthppn hrbn Pkngn Bmrng Bnjm K Djkjkrt Srkrt n Kr.. Rmbng. Srbj. r Prn Bk.. B n Lmbk.. Lmpngh trtn Bnkn Sumtr' Wtkut... Tpn Atjh n nrhrghn tkut vn Sumtr.. Ruw n nrhrghn üjmb Pmbng Bnk Btn Wtfng vn Brn.... Zur- n trfng vn Brn bf- n nrhrghn.... n Ambn Trnt Tmr n nrhrghn Nuw-Gun Ttn 0 V. Vrpgtrkt, pnm n trft n ntr tmrgryk zknnrhtngn p r hfptn vn Jv vr ht jr. jr. Prntgwjjz vrhung tt ht nt bhnn vn : NAA VAN D PLAATS. An- pg- Afg- An- G- m wzg p nmn vrnt nr Jnur nt Hr- vr m wzg p m vrnntn. hr- nr Jnur gurn ht fgrnn. jr. rnn.. pr g. vrn Ttn

6 V. Vrpgtrkt, nz. n krnkznngngthtn n Xrnh në vr 0. Prntgwtyz vrhung Afgvr n n p vn ht jr Bjg- tt ht nt r bhnn (n ftrk vn fgvrn, vrkmb vr- n km j n n LANDAARD N KUNN pg. p m pgvn vn vn vn Tt. DR VRPLGDN. n p vn ht hr- vr- vr- nr Tt. n p ng hr- vr- vr- nr Jn. t btr. n. rnn.. gb- ) D. bhn- ng jr. tf- btr- -. n. <n. nn. vnn & U. KRANKZNNGNGSTHT T BUTNZRG. b) ( mnnn urpnn ( vruwn mnnn nnr vruwn Vrm mnnn trngn j v r u w n Ttn S ).0.,. KRANKZNNGNGSTHT T LAWANG, BNVNS D BJ-GSTHTN SK N SPH. b) urpnn mnnn vruwn ; 0 0 ) nnr mnnn vruwn Vrm trngn mnnn vruwn 0 S ' Ttn. 0 <') RAPTULAT. urpnn nnr Vrm mnnn vruwn mnnn VTUwn $ mnnn 0» S trngn j vr0w0 ). 0.'.».. Ttn <;) Vn t Butnzrg bjgkmn" ptëntn w v 0 nt j bkn hng zj r krnkznng wrn, htgn vnn t gv w : nt vn 0 t Lwng bjgkmn" ptëntn. Vn vrg n nuw ptëntn bp uur hunnr krnkznngh vóór pnmng: ngr n één jr mnn mnr n mnn n brvt gnmn tnzrg. Lwng 0 Ttn ) D n gthtn vrpg ptëntn knn gurn mt ngn rb wrn bzg ghun. Ht nt wrkn ptëntn bp t Butnzrg gm % vn urph mnnn, % vn urph vruwn, % vn nnh mnnn n % vn nnh vruwn, n t Lwng % vn urph mnnn,,% vn urph vruwn, 0,% vn nnh mnnn n % vn nh vruwn. ) Hrnr Afrknh mn t Lwng. ) Avrn Afrknh vruw. f) ngvg n. St. n., junt n., wrn ptëntn tn pzht hunnr vrpgng n kn grnghkt. D p ut. nwzg ptëntn wrn nr kn, wrn zj vrpg wrn, vr vgt: Butnzrg. Lwng. Vruwn. Tzmn. Vruwn. T zn. t k k * k 0 0 k Ttn 0 -

7 S V. Vyfjrg tttk r n Nrnh-në vrrht nntngn n hrnntngn tgn pkku. A. Agmn vrzht. JAVA N ADRA. BUTNGWSTN. JARN. nntngn. nntngn, wrvn utg wr gntrr. gg nntngn. p 00 gntrr nntngn zn'n gg. hrnntngn. nntngn. nntngn, wrvn utg wr gntrr. gg nntngn. p 00 gntrr nntngn zjn gg. hrnntngn B. nntngn n hrnntngn, vrrht bj nkpknrhtng t Wtvrn. JARN. vn urpnn.. nntngn Wrvn gg.. vn nnr. Wrvn gg. vn urpnn.. Hrnntngn Wrvn gg. vn nnr.. Wrvn gg. Tt nt nntngn n hrnntngn. Vrtrkt nm ymph. gj n buj V. Vjfjrg tttk vn by t nttuut-ptur t Wtvrn bhn prnn. AANTAL PATËNTN JARN. b\j ht n vn ht vrfggn jr n bhnng gbvn. n ht pggvn jr bjgkmn. Tt. gh bhnng nrgngn. bj w bhnng wr gtkt, ) vn w mt mr f mnr zkrh gbkn, t zj n y zgn vrn tn'n bhnng. bnnn 0 gn n ht bgn vn bhnng. mr n '0 gn n ht bgn vn bhnng «) Dt zjn ptëntn vn w n krtr f ngr tj bk t hn hn gbtn h nt w gwt; tvn ptëntn zh n n vrr bhnng nttrkkn n xj, vn w bhnng p Dmbr ng nt w fgpn.

8 X. Gwtjk pgvn vn trft nr nnn bvkng p Jv n Hur gurn ht jr. GWSTN. Bvkngjfr r nnr. vrn pr 000 vnn. Bntm. Btv. Prngr-Rgnthppn 0. hrbn 0. Pkngn 0 Smrng. Bnjm 0. K 0. Djkjkrt 0. Srkrt n 0 00, Kr. Rmbng 0, Srbj. r. Prn. B.k. Ttn vr Jv n r S Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn 0. Nrnn-në.

9 0 NAN DR ZKTN. " \ S' -U. Agmn zktn. Fbr typh Prtyphu r zn Knkht Dphthr nfunz hr Dyntr Ambn-yntr.... B' yntr.... Pt Bubnnpt Dngu, knkkkrt, Vn r Shrh krt... Lpr ryp Pym n Bpthm.. Ttnu Br-br Tubru vn ngn, pur n n rynx... Aut 'mr tubru.. hrn gmnr tubru Tubru vn hrnvzn m vn bukngwnn. Syph Knkr n nr mgn tumrn vn mnht. m (ju nr mgn tunrn vn mg n vr m n nr mgn tunrn vn ht prtnum, vn rmn n vn t rtum. m n nr mgn tumrn vn vruwjk ghtrgnn m n nr mgn tumrn vn mmm... m n nr mgn tumrn vn nr rgnn. Anr tumrn Auut gwrhtrhumtm. Dbt mtu Prnuz nm.... Anm, hr Zwrt wtrkrt Auut f hrnh hmu Anr hrnh vrgftgng". Zktn vn ht znu w t n vn zntugn. npht n hrnb nngt r Appx Hrn vrwkng D nt prytf.... m. * TT - :^ -H S m _ 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. ' «z Btv. B u t n z r g. Bnn g. _ =. _ t ;%.S -* S 0 Vruwn.. r. *-> t." g ~. _ -, > b 0 :;n ~ S -* *- -T f, g ' 0 z % ~~ - Z Vruwn.. Ë Z _ - X. Strft-tttk vr urpnn n mt hn tfykgtn yr. - =:» - n ' H. J 0. t f - t?, = :-? S - x AANTAL VR LDNN T S H u +- ~,-H Vruwn. r. t r: t - - S :- z z.". t t Ë \ g Smrng. Srbj. vrg ptn p Jv n n butngwtn. ' - < H H " Vruwn. ~- g T ' >- -* < «( A _ > - H b B H ] <B. ** T> -H ^ u <B T _. Ö H S. U U Vruwn. «<D S 0 -u b " T 0 j U T - S -t-) " u * f «f u T. S H 0 m '> b " f - Vruwn. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. ~ & _ -> b G H

10 m t AANTAL VR LDNN T Btv. Butnzrg. B n t n g. Smrng. Srbj. vrg ptn p Jv n n butngwtn. NAN DR ZKTN. u B Vruwn. m g Vruwn. h U > S t "S «--, tb. ' ÉH v. S ~ - Vruwn. n >. H t Vruwn. ' 'Z Vruwn. > B N. B - Vruwn. A nr pyhn.. pp Stupn bj knrn bnn jr vrg zktn vn ht znuw t Zktn vn ht ghrrgn U ". Zktn vn ht hrt n vtn. Aut nrt rgnh hrtgbrkn.. Angn ptr Zktn r rtrën, rtrr, thrm, nurym, nz mbü n thrmb (nt purpr) Zktn r vnn..... Bngn J n 0 U V. Zktn r mhng rgnn. Zktn vn rynx.. Aut brnht, brnht bjj prnn bnn 0 jr hrnh brnht... Brnh pnumn... Lbr pnumn.... Pnumn znr nr n ung Annngn r purht ngt n ppx vn ngn Athm brnh..., mphym pumnum.. Anr zktn r mh nl'rgnn -, - t - V. Zktn r pjjvr trngrgnn n vn mt. Angn n nr zktn vn n phrynx gzwr Dunzwr Anr zktn r mg. Drrh n ntrt bj km rn bnn jr (k ypp) Drrh n ntrt by prnn vn jr n ur Appnt n typht. Hrn n rm-u.. Anr nnngn vn ht rmkn tru grv Lvrb Lvrrrh Gtnn Anr nnngn vn vr f gb.. Prtnt - u L - V. Zktn r urgn t rgnn. Aut n ubut nphrt Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

11 J N m-n AANTAL VR LDNN T - Btv. Butnz'j?. B n n g. S m r n g. r b j. vrg ptn p Jv n n butngwt r. Vruwn. Vruwn.. Vruwn. Vruwn. nr ht jr. t/m jr. t n jr. 0 t 'm jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. '0 t m 0 jr. ) n mr jrn. nbkn. Ttn.. hrnh nphrt. vn Brght... zkt... - Anr zktn r nrn n Zktn r pb, tnn Utru-tumrn, mt utzn* V. Zktn vn zwngrhp n vn ht purprum. Zkt-n trfgvn nrt vrbn mt n gurn Bvr bh" f n b- Purpr bumnur n Phgm b n purpr, mb n pt- V. Zktn vn hu n vn ht wf. X: Zktn r bwgngrgnn. Zktn r bnrn, utg- X. Angbrn gbrkn. Angbrn gbrkn (.. k vn ht hrt) ' j j X. Zktn r jnggbrnn. Angbrn hmzwkt, tru, rm n-ntrum, ptrph bj zugngn Anr zktn bp by jnggbrnn vn tn hgt Vrggbrt f ntn bj X. urmgbrkn. urm (nt n gngrn) X. Zkt- n trfgvn r utwng rzkn. Zfmr n pgng rt Ttn-gnr. "nr ht jr. t/m jr. t m jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. t m (» jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. mr t jr. t/m jr. t m jr. ( t m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. * önffët jr. t/m jr. 0 t m 0 jr. n mrjrn. nbkn". Ttn. nr ht jr. t. m jr. t m jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. Vruwn. ' H L --j - -- _... : - - j - * :- _ - \ #m# f# ^ - x t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. nr ht jr.. t/m jr. Vruwn. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. * Ttn-gnr. '.)

12 AANTAL VR LDNN T NAN DR ZKTN. Zfmr r phngng f vrwrgng.. njn wrk tugn p nr wjz Aut vrgftgngn.. D bj brn.... Vrbrnng p nr wh'z n bj brn Tvg mhnh vr tkkfng, Vrrnkn, Vrwnng r vuurwpnn nj- f tk wrktugn vn.., rj- n vr tugn, trm, rvrhu vng, nz Vrhngrng, utputtng. Lt r trh nt ng r r vuurwpnn. r r nj- f tk wrk tugn Frturn Anr utwng rzkn '. S 0 ).r. " Btv. - - Vruwn. 'J Butnzrg. Vruwn. : S* -,0 N Bnng. ) < '-H Vruwn. gg S m r n g. Vruwn.. <B " -, QJ «B g S r b j. J * 'S -, H S Vruwn. g : t - vrg ptn p Jv n n butngwtn. * S p ) «^ Vruwn.. * J b H XV. Zkt- n tr f g vn r nv kmn mhrvn n nbkn rzkn. Hyrp. Nt hrp mhrvn nnngn.... Ptng nbkn Ptrph vn knrn bvn mnn u. - - ' '0 Ttn. L t 0 0. L L : 0 00 Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

13 L Strft-yfr nr rzkn n % vn n * tt nt vrn urpnn n mt hn gtykgtn vr. DDSRZAKN. Fbr typh r.. nfunz.. Dyntr. Pym.. Tubru. Syph.. Knkr.. Dbt.. Zktn vn ht znuwt vn ht hrt n vn v tn r V r P H S t J S > r 0. L j. j. 0. b r GQ r " > G.;..j ' j. b > DDSRZAKN. Zktn vn mhngrgnn. vn pjvrtrngrgnn vn urgntrgnn.. n gvgn vn zwngrhp..._ Zktn bj knrn bn. mnn urmgbrkn.... Zfmr Anr gwg rzkn. vrg zktn nbkn r b 0 b r » ' L.. Lvn nggvnn n. Btv. Bnn g. Butnzrg. Smrng. Srbj. vrg ptn. A. Zktn vn (n vr f) mr:. Syph. Anr gmn zktn. Hbtu vrbhkth tt brtu. Abumnur n nr zktn mt zwngrhp n vrbn tn B. Zktn vn pnt n vzn. Zktn vn ht ftu:. ntrutt n nr vrmgbrkn. Nt nr A t brngn ntjg gbrt.... D. D mtnghn, wrnr gbrt pt hft:. Afwjkngn n n vrm vn ht mrjk bkkn.. Utzkkng, nkmmng vn nvtrng.... Stkkng bj gbrt. Anr nt nr vrg rubrkn t brngn rzkn F. nbkn f nt pggvn rzkn 0 Ttn.... 0

14 X. vrzht vn n tgkn tgmtkmngn tn bhv vn prtur nnh (hup) zknhuzn. 'T" Tgmtkmng néén tgkn. Jrjkh tgmtkmng. Gwt. Afng. Pt wr ht (hup) zknhu gvtg 0 U U > <u m ( Anvrgr. 0 h >. JAVA N ADRA. $ U. - w Ö n~ S ö j B ^ m S UV, Btv, St n Vrt n v. Btv, Wtvrn, ; Butnzrg. Tjr. Djng. Bng. (Jhrbn. Djkjkrt. nrmj. hrbn. trm. Djntkbn. Tjr. hrbn. Brngn. Rngntng. Tngkk. Djkjkrt. V Kn Prg. Wt. Swgr. Wnr. Wnr. Djkjkrt. r. Srkrt. Bnjm. Srkrt. Ktn. Prhngg. Prwkrt. Srkrt. Wnr. Prbngg. Prwkrt. Bk. Bnw. Bnw. K. Wnb. Kbmn. gng. Ahn. Wnb. Kbmn. ntn. Kr. Kr. Kr. j V V V Krtn. Krtn. Prn. Btr. ng. Prrj. Swr. Lmng. Djtrt. ng. ng. [. Trn. Vrngng vr zknvrpgng n N.-në. Vrn, tt bvrrng vn nnh zknvrpgng t Btv. D tht pp Znngvrngng.. D mntrtur r DJng-tt '... Vrngng Zknvrpgng Bng.... D Znng Wrnmn bhrr vn ht prtur nnhhupzknhu Vrngng Pmtrn. D mntrtur r ukrnrnmng Brngn" Rngntng". D.-r. vn Djkjkrt D gnhr-rtur vn ht znngzknhu D.-r. vn Kn Prg D mntrtur r nrn. Swgr D.-r. vngnng K D mntrtur r ukrnrn. r" D Znng Vrngng Zknzrg D mntrtur r ukrnrn. Wnr" D Znng Vrngng Knk Prwkrt".... D bhrr vn zknhu D Znng Vrngng ht Rmhkthk kwkh t ntn.... Btuur r zknnrhtng Smmpr". Dgnh."rtur vn htprturzknhu Lm Tk Ky"... D Znng D bhrr vn ht prtur zknhu. Btuur r Vrngng Vrng knkn Srbj" Vrngng ngh zknvrpgng... Ht Lgr H f f 00 f 00 f 00 f, ; n ; ' , ^ 000,0 00 0, ,,0,0, 0,0,0,0,,.», ,0 000, , 0, 0, 0, ; 000 0, 00, ,-,,,0 00,,0 Pkngn. Pmng. g. Btng. Swt- Swngn. D bhrr vn ht prtur zknhu. Zknvrp?gng Swt-Swngn" ,,0

15 0 Tgmtkmng néén tgkn.. Jrb'kh tgmtkmng. Afng. Pt wr ht (hup) zknhu gvtg. J 'S 0 w Anvrgr. > & b 0 T 0 0 wn tbr ö «*- 0 mg * > 0 H - t> 0 0 < - ^ 0<«ft f-> t-t U 0 «W, 0> nr n rp p hf n r f v rg g P.< <J A 0,. nn n. Vr n tk gng kt gn rp n &** N * k " 0 +> j T g> ' '- B Prngr- Rgnthppn mbng. Bnng. Br. Srbj. jkrt. Srbj. Stg. Dmk. Jpr. Smrng*. Grbgn. Stg. Smrng. Kn. Bnng. Br. Tjp. jwrn. Sgrn. Srbj. Ngv. Ambrw. Ktjrt. Kngpnjn. rgrj. Prw. Stg. Kt. Smrng. Pntngn. V V V V V V D Znng Vrngng Bn vn znngn r Stgznng" Vrngng Zknvrpgng Tjp"... D Znng Srbjh ghkung knk... Ht Lgr H. Sukrnrnmng Srj" ) bhrr vn ht prtur nnh hupzknu D Znng mté Ptngn". D bhrr vn ht prtur nnh hupzknhu D Znng.... Ht Lgr H'.... f 00 f 00 f 00 f 00 0, 00, 00, 0, , ' , f,0,,»,0 0, 0,» 00, 00, , 0, 00, 00,-,- 00, 0,0 0, f Ttn Jv n r f, f'0 f 0 f 000 f0, f0 0 f,» b. BUTNGWSTN. Tpn. Btknn. Png Sm pn. Sbg n Btngtrtrtn. Sumtr' Tnhtr.» Wtkut Djmb. Wtrfng Smb. vn Brn. Bnnk. D Znng f 00 f00 f00 f 00 f, f 0 P Rj. Pngrbn. T Btr. 0 0, 0 Nnggr. 0 0, 00 Pnggrn. 0 0, 00 Strng , 00 Sprk. j Sfr. 0, 00 Pkntn. 0 0, 00 Dk Sngg. Tk. V 0 0,0 00 ~ "~ ~ Ambrt. Bg. Pnjbngn. 0 0, 00 Shrbbr. 0 0, 00 Prgrtn % Frt vn r D ntrur vn Frt n. vn r pn ,- SngPnh. D bhrr vn Ngr Sng Pnh. 0, 00 Sngkwng. D bhrr vn ht prtur nnh hup-. zknhu 0 0, 00

16 Gwt. n. Ambn. Trnt n nrhrgh. B n Lmbk Afng. n. Spr. Hmhr. Zu-B. Pt wr ht (hup) zknhu gvtg. Kngnt. Tmhn. Spr. Gmng. Dn Pr. Anvrgr. D Znng Vrn, vn vruwn tt ht gvn vn nrwj,, t '-Hrtgnbh.. D bhrr.... D Znng Vrn, vr zknvrpgng Zu-B".. Tgmtkmng néén tgkn.. > u f g 0 J S A «*. * ö ü m *, " ^«. g $"~ Jrykh tgmtkmng. ü W S-..' f0 0 K r U f.r B S tk *J 0 ökb S bf) J k«rp 0 0) 0) T H * B T 0> ' f 00'f,0 f 0, 00 0 f , 0 Ttn butngwtn f' 00, f 0 f 00'f 0 :f0,& f0, f 0, X. GWSTLJK PGAVN vn ht nt gvn vn bmttp zktn, wrvn ngft wr gn, n vn ht nt vrnn rn gurn p Jv n r. nggvn gvn. Wrvn vrn. GWSTN. PU 0 =. PH. >> < H 0, 0 PH P. Bntm Btv.. Prng-Rgnthppn.. hrbn Pkngn Snrng Bn.jm K Djkjkrt Brkrt n 0 0, ' 0 Kr Rmbng Srbj r Prn Bk 0 0 U - Ttn ' Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht gmntlijk INFOBLAD vrschijnt nit in ugustus Mndlijks tijdschrift mi 2 5 MET EXTRA BIJLAGE Niuw schtjs in d wijk Kids Run - Jgging 2 p.3 Jbstudntn gzcht www.lpldsburg.b p.7 Dg vn ht prk p.8-9 Tips vr n zrglz

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie Pgin 1 7249 Pructschrijving DEBIC SLAGROOM MET 125% SUIKER BIB 1 L Actif p 2-12-14 Gkt p 1-12-14 Spc./Rv. 7249 [54] Algn Infrti - Pructintificti Pructschrijving Mrkn Artikl (zls glvr) Articl Dscriptin

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Recreatie

Privé Pakket - Categorie Recreatie Privé Pkkt Ctgori Rrti Voorwrn Dit okj vt voorwrn vn vrzkringn uit tgori Rrti vn ht Privé Pkkt. D tgori Rrti stt uit hulpvrlning n vrzkringsvormn oorlopn ris, strvn, torrvn n plzirvrtuig. Op ht polisl

Nadere informatie

CHAVERIM o.l.v. Lennert Knops

CHAVERIM o.l.v. Lennert Knops Christlijk Alblassrdams Jngrnkr CHAVERIM.l.v. Lnnrt Knps Dn Oudn Ttaalbuw Uw spcialist p ht gbid van: - Aanbuw Dakkapl Niuwbuw Zinkwrk - Rnvati - ndrhud - Installatiwrk id & Waar duur zaamh staan! p r

Nadere informatie

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN.

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN. VRTT -idz ptmbr 2008 Rmdhn 1429 Prof nr. urrij Zorg urrij Zorg is n jong rvrn orgnisti, mt rds 150 gzinnn di wij mt 90 mdwrrs bdinn. urrij Zorg vrt zorg bij mnsn mt divrs cutur chtrgrondn, goofsovrtuigingn

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Nog de verschrikkelijke Zeeranip

Nog de verschrikkelijke Zeeranip nttw-ffflbrtrt n h " * v q w r h - v r 7 V T r «7 n f a B M r r T r T «/ ABONNEMENTPHU REDACTIE //MWMP 296E nl*vrrratfftn7v7frttr ftf-pjn Blrë Dr aandn *J? 250 Zs OO En jaar 000 Kdrlaad Dr aandn jsjss»

Nadere informatie

Ook de layout van het dashboard geeft het gevoel van een grote, volwaardige auto. Het dashboard oogt hoogwaardig.

Ook de layout van het dashboard geeft het gevoel van een grote, volwaardige auto. Het dashboard oogt hoogwaardig. udio n dsign lrniuwsrniuws lly sport uto tst vnr LLS P H GB vn MBL 6 JrGnG 62 vlgn 17 cmbr utows-tip vn d mnd Voor U gtst... ijk snl op pgin 15 3 Hyundi Pro-modlln 5 Fit Pnd winir mt opschoonkorting P

Nadere informatie

Jumbo CEO blijft overeind in Dakar Rally Dit is een fantastische ervaring

Jumbo CEO blijft overeind in Dakar Rally Dit is een fantastische ervaring ACTU EEL Jumb CEO bljf vr Dkr Rlly D s fssch rvrg Pr v Bsch vrrs m pls Plus: LV succsvl vr hl wrl M L Vs vr kms ZZP rs Trbrg Ls klr vr ACTU kms EEL www.vm.l r 186 fbrur 2013 I ummr Clf TVM Acul s prk ugv

Nadere informatie

UW COLLECTIE VERDIENT INNOSELL Leverancier van depotinrichtingen, verpakkingsmateriaal, verpakkingsconcepten en ophangsystemen voor schilderijen.

UW COLLECTIE VERDIENT INNOSELL Leverancier van depotinrichtingen, verpakkingsmateriaal, verpakkingsconcepten en ophangsystemen voor schilderijen. advrtntpagna's-mv311 30-08-2011 14:31 Pagna 2 Musum Qualty Products UW COLLECTIE VERDIENT INNOSELL Lvrancr van dpotnrchtngn, vrpakkngsmatraal, vrpakkngsconcptn n ophangsystmn voor schldrjn. BETROUWBAAR

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

50% Korting alle combinaties mogelijk

50% Korting alle combinaties mogelijk ZIE DEZE BIJLAGE: WEEK Tl: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editi: Uithoorn, D Kwkl 12 novmbr 2014 3 Tnksttion Zijdlwrd ADVERTEREN? IN DE H. Hyrmnsln 2 - Uithoorn INfoRmATIE: 0297-581698 06-53847419 VERkoopUITHooRN@

Nadere informatie

No Risk Disc: ROYAL BLOOD

No Risk Disc: ROYAL BLOOD H bd vn/voor muzikifhbbrs 5 smbr 2014 nr. 310 No Risk Disc: ROYAL BLOOD N RISK DISC mni 310 ROYAL BLOOD Roy Bood (Wrnr) En bnd m n bijzondr formi di busrock n/of grgrock mk is in h huidig muzik kim vrijw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor CV-ketels. HuurGemak B.V.

Algemene Voorwaarden. voor CV-ketels. HuurGemak B.V. ! Algmn Voorwrn voor CV-ktls HuurGmk B.V. Artikl 1 Dfinitis 1 In z lgmn voorwrn worn hirn volgn trmn in nvolgn btknis gbruikt, tnzij uitrukklijk nrs is nggvn of uit ontxt nrs blijkt: HuurGmk: gbruikr vn

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Het blad van/voor muziekliefhebbers 7 februari 2014 nr. 304. No Risk Disc: Temples

Het blad van/voor muziekliefhebbers 7 februari 2014 nr. 304. No Risk Disc: Temples H bd vn/voor muzikifhbbrs 7 fbruri 2014 nr. 304 No Risk Disc: Tms un rucurs N RIK DIC mni 304 DVD & BLU-RAY DVD, BLU-RAY, DVD+2CD, DVD+3LP & DELUXE EDITION DVD & BLU-RAY TEMPLE un rucurs (Hvny/PIA/Rough

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR Versie Branchecodes 2.0 d maart 2014 Gebaseerd op XML standaard 2.0 Zie volgende bladzijde of klik hier voor de Releasenotes voor deze versie Nummer en naam tabel Tabel

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Disclaimer Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e.

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e. J v I 11 N / J, "" v J/ J-d E ZAKEN ; p H j f I - n d r Voorzittr v n d Ministrraad t 's-g r a vn h a g roj:s van :lnistrs om alum : 7 j u I i 1958 Knmrk: DIE-96688 Foto-nr: 169581 g o ik U tokomn ht vrslag

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

GRATIS * GRATIS SHOPPER Voor de eerste 200 klanten. OP=OP. ...even naar Primera

GRATIS * GRATIS SHOPPER Voor de eerste 200 klanten. OP=OP. ...even naar Primera GRATIS SHOPPER Vr rt 200 klt. OP=OP. Primr Sprp Wkrt CADEAUKAARTEN kpl GRATIS * * Bij ilvrig v b bij btig vf 500 (m.u.v. bk). Excluif ihu. Abiig zij tzij r vrml glig i rt tw wk pig....v r Primr Primr Sprp

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie Pg 1 722121 Pructschrjvg Dbc Tu & Fst 35% UHT 6x1L Actf p 6-2-15 Gkt p 6-2-15 Spc./Rv. 722121 [58] Alg Ifrt - Pructtfct Pructschrjvg Mrk Artkl Oschrjvg (zls glvr) Artcl Dscrpt (shrt) Wttljk Oschrjvg Dbc

Nadere informatie