KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIÊ. S. Bijlage S. (Zie hoofdstuk K, afd. V, van het verslag.) NUMERIEKE OPGAVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOLONIAAL VERSLAG 1923. - I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIÊ. S. Bijlage S. (Zie hoofdstuk K, afd. V, van het verslag.) NUMERIEKE OPGAVEN"

Transcriptie

1 KLNAAL VRSLAG. -. NDRLANDSH (ST-) NDÊ. S Bjg S. (Z hftuk K, f. V, vn ht vrg.) NURK PGAVN btrffn n Burgrjkn Gnkungn Dnt n Nrnh-në, mrn vr jrn t/m. _S Z_ Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

2 . GWSTLJK PtAVX mtrnt gttrkt vn ht tt n burgrkn gnkung nt bhrn prn n ht nt gnvrnmnt- n nr zknnrbtngn p n. PRS N L. ZKNNRHTNGN. ) GWSTN. Jv n r. Burgrjk nnrn. U B > g 0 «.ÊP = " S ' S & b f Sb.». m > hh (» - t Gnkungn. Prturn. Prtur gnkungn, vt nkmtn gntn tn t vn n n. G -= r Ï P. S» Ü ) = S Anr prtur gnkungn. S S. - ff m. ^. ë <D <D?.SP % «H p. V u. A ^ > P. Gpmr vrpgr n ' n nt. $ ur H S ' f S Vt nkmtn gntn tn t vn n n. S P< w Vrvruwn. S Gn vt nkmtn gntn tn t vn n n. S p, w S S v - & «) B -U 0. Vn t Guvrnmnt. ^ 0 T' > X) tt~ m.s 'S.. g. * SS > ^ 'S SB -» g 0 '. 'S Bntm Btv Prngr-Rgnthppn... hrbn Pkngn Smrng Rmbng Sérbj, Prn Bk Bnjm K.. Djkjkrt Srkrt n Kr r ] G n 0 ]. Ttn vr Jv n r Butngwn. Sumtr' Wtkut Tpn Bnkn Lmpngh trtn.... Pmbng Djmb tkut vn Sumr At jn n nrhrghn... Ruw n nrhrghn.. Bnk Btn Wtrfng vn Brn... Zur- n trfng vn Brn. b n nrhrghn.. Hn.... Ambn Trnt Tmr n nrhrghn... B n Lmbk 0 0 t Ttn vr butngvvtn Ttn vr Jv n r Agmn ttn G Tt. ê zknnrhtngn bhrn k prrën, krnkznngngthtn, gjrnrhtngn..

3 . SHLN tt png vn nh gnkungn. A. uttn nr rngn gurn ht rjr /. PLAATS. rngn b\j ht n vn ht rjr 0/. nghrvn vr ht rjr /. Tt nt rngn gurn ht rjr /. Afghrvn gurn ht rjr /. Bvrr tt gnkung. Afghrvn m nr rnn. rngn b\j ht n vn ht rjr / Ttn... 0 B. ptëntn bhn p n hn vrbnn pknkn. Lrjr /. A nt pt n t n. urpnn. nnr. Vrm trngn. PLAATS. " PLKLNKN VR : nnn ruw Knrn. Knrn. Knrn. ö mgn nnn ruw - > - m > - «ngn xn <D '<S nnn ruw ngn nwng zktn Btv.... Hkun.. 0 Hu- n ghtzktn Hkun 0 00 Srbj... / f Hu- n ghtzktn.... gzktn 0 S Ttn... (.

4 B. VRZT btrffn vnwg n burgrkn gnkungn nt bhn jr n guvrnmnt-zknnrhtngn, zm vn trft nr bn. Bhn nnh r n guvrnmnt zknnrhtngn. Bhn nnh r n znnghptn n nr prtur zknnrhtngn. VRNAAST ZKTN. bhnn. vr n bhnn. Prntg vn vrnn tt bhnn. bhnn. vrn bhnn. Prntg vn vrnn tt bhnn Br-br Anr zktn 0. Ttn Vn hrvóór vrm bhnn n vrnn t mn r: 0.0. n butngwtn..0 Ttn Hrvn t mn n pgvn r: urph gnhrn Ttn Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në

5 V. twtjk pgf btrffn ht nt n n fp vn n vrrht vrngn r nnh vrvruwn, nrtn vn guvrnmntwg gntn. Vrngn GWST N. mt guntg vrp. gtr krmb. nguntgn fp. Bntm Btv Prngr-Rgnthppn hrbn Pkngn Bmrng Bnjm K Djkjkrt Srkrt n Kr.. Rmbng. Srbj. r Prn Bk.. B n Lmbk.. Lmpngh trtn Bnkn Sumtr' Wtkut... Tpn Atjh n nrhrghn tkut vn Sumtr.. Ruw n nrhrghn üjmb Pmbng Bnk Btn Wtfng vn Brn.... Zur- n trfng vn Brn bf- n nrhrghn.... n Ambn Trnt Tmr n nrhrghn Nuw-Gun Ttn 0 V. Vrpgtrkt, pnm n trft n ntr tmrgryk zknnrhtngn p r hfptn vn Jv vr ht jr. jr. Prntgwjjz vrhung tt ht nt bhnn vn : NAA VAN D PLAATS. An- pg- Afg- An- G- m wzg p nmn vrnt nr Jnur nt Hr- vr m wzg p m vrnntn. hr- nr Jnur gurn ht fgrnn. jr. rnn.. pr g. vrn Ttn

6 V. Vrpgtrkt, nz. n krnkznngngthtn n Xrnh në vr 0. Prntgwtyz vrhung Afgvr n n p vn ht jr Bjg- tt ht nt r bhnn (n ftrk vn fgvrn, vrkmb vr- n km j n n LANDAARD N KUNN pg. p m pgvn vn vn vn Tt. DR VRPLGDN. n p vn ht hr- vr- vr- nr Tt. n p ng hr- vr- vr- nr Jn. t btr. n. rnn.. gb- ) D. bhn- ng jr. tf- btr- -. n. <n. nn. vnn & U. KRANKZNNGNGSTHT T BUTNZRG. b) ( mnnn urpnn ( vruwn mnnn nnr vruwn Vrm mnnn trngn j v r u w n Ttn S ).0.,. KRANKZNNGNGSTHT T LAWANG, BNVNS D BJ-GSTHTN SK N SPH. b) urpnn mnnn vruwn ; 0 0 ) nnr mnnn vruwn Vrm trngn mnnn vruwn 0 S ' Ttn. 0 <') RAPTULAT. urpnn nnr Vrm mnnn vruwn mnnn VTUwn $ mnnn 0» S trngn j vr0w0 ). 0.'.».. Ttn <;) Vn t Butnzrg bjgkmn" ptëntn w v 0 nt j bkn hng zj r krnkznng wrn, htgn vnn t gv w : nt vn 0 t Lwng bjgkmn" ptëntn. Vn vrg n nuw ptëntn bp uur hunnr krnkznngh vóór pnmng: ngr n één jr mnn mnr n mnn n brvt gnmn tnzrg. Lwng 0 Ttn ) D n gthtn vrpg ptëntn knn gurn mt ngn rb wrn bzg ghun. Ht nt wrkn ptëntn bp t Butnzrg gm % vn urph mnnn, % vn urph vruwn, % vn nnh mnnn n % vn nnh vruwn, n t Lwng % vn urph mnnn,,% vn urph vruwn, 0,% vn nnh mnnn n % vn nh vruwn. ) Hrnr Afrknh mn t Lwng. ) Avrn Afrknh vruw. f) ngvg n. St. n., junt n., wrn ptëntn tn pzht hunnr vrpgng n kn grnghkt. D p ut. nwzg ptëntn wrn nr kn, wrn zj vrpg wrn, vr vgt: Butnzrg. Lwng. Vruwn. Tzmn. Vruwn. T zn. t k k * k 0 0 k Ttn 0 -

7 S V. Vyfjrg tttk r n Nrnh-në vrrht nntngn n hrnntngn tgn pkku. A. Agmn vrzht. JAVA N ADRA. BUTNGWSTN. JARN. nntngn. nntngn, wrvn utg wr gntrr. gg nntngn. p 00 gntrr nntngn zn'n gg. hrnntngn. nntngn. nntngn, wrvn utg wr gntrr. gg nntngn. p 00 gntrr nntngn zjn gg. hrnntngn B. nntngn n hrnntngn, vrrht bj nkpknrhtng t Wtvrn. JARN. vn urpnn.. nntngn Wrvn gg.. vn nnr. Wrvn gg. vn urpnn.. Hrnntngn Wrvn gg. vn nnr.. Wrvn gg. Tt nt nntngn n hrnntngn. Vrtrkt nm ymph. gj n buj V. Vjfjrg tttk vn by t nttuut-ptur t Wtvrn bhn prnn. AANTAL PATËNTN JARN. b\j ht n vn ht vrfggn jr n bhnng gbvn. n ht pggvn jr bjgkmn. Tt. gh bhnng nrgngn. bj w bhnng wr gtkt, ) vn w mt mr f mnr zkrh gbkn, t zj n y zgn vrn tn'n bhnng. bnnn 0 gn n ht bgn vn bhnng. mr n '0 gn n ht bgn vn bhnng «) Dt zjn ptëntn vn w n krtr f ngr tj bk t hn hn gbtn h nt w gwt; tvn ptëntn zh n n vrr bhnng nttrkkn n xj, vn w bhnng p Dmbr ng nt w fgpn.

8 X. Gwtjk pgvn vn trft nr nnn bvkng p Jv n Hur gurn ht jr. GWSTN. Bvkngjfr r nnr. vrn pr 000 vnn. Bntm. Btv. Prngr-Rgnthppn 0. hrbn 0. Pkngn 0 Smrng. Bnjm 0. K 0. Djkjkrt 0. Srkrt n 0 00, Kr. Rmbng 0, Srbj. r. Prn. B.k. Ttn vr Jv n r S Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn 0. Nrnn-në.

9 0 NAN DR ZKTN. " \ S' -U. Agmn zktn. Fbr typh Prtyphu r zn Knkht Dphthr nfunz hr Dyntr Ambn-yntr.... B' yntr.... Pt Bubnnpt Dngu, knkkkrt, Vn r Shrh krt... Lpr ryp Pym n Bpthm.. Ttnu Br-br Tubru vn ngn, pur n n rynx... Aut 'mr tubru.. hrn gmnr tubru Tubru vn hrnvzn m vn bukngwnn. Syph Knkr n nr mgn tumrn vn mnht. m (ju nr mgn tunrn vn mg n vr m n nr mgn tunrn vn ht prtnum, vn rmn n vn t rtum. m n nr mgn tumrn vn vruwjk ghtrgnn m n nr mgn tumrn vn mmm... m n nr mgn tumrn vn nr rgnn. Anr tumrn Auut gwrhtrhumtm. Dbt mtu Prnuz nm.... Anm, hr Zwrt wtrkrt Auut f hrnh hmu Anr hrnh vrgftgng". Zktn vn ht znu w t n vn zntugn. npht n hrnb nngt r Appx Hrn vrwkng D nt prytf.... m. * TT - :^ -H S m _ 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. ' «z Btv. B u t n z r g. Bnn g. _ =. _ t ;%.S -* S 0 Vruwn.. r. *-> t." g ~. _ -, > b 0 :;n ~ S -* *- -T f, g ' 0 z % ~~ - Z Vruwn.. Ë Z _ - X. Strft-tttk vr urpnn n mt hn tfykgtn yr. - =:» - n ' H. J 0. t f - t?, = :-? S - x AANTAL VR LDNN T S H u +- ~,-H Vruwn. r. t r: t - - S :- z z.". t t Ë \ g Smrng. Srbj. vrg ptn p Jv n n butngwtn. ' - < H H " Vruwn. ~- g T ' >- -* < «( A _ > - H b B H ] <B. ** T> -H ^ u <B T _. Ö H S. U U Vruwn. «<D S 0 -u b " T 0 j U T - S -t-) " u * f «f u T. S H 0 m '> b " f - Vruwn. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. ~ & _ -> b G H

10 m t AANTAL VR LDNN T Btv. Butnzrg. B n t n g. Smrng. Srbj. vrg ptn p Jv n n butngwtn. NAN DR ZKTN. u B Vruwn. m g Vruwn. h U > S t "S «--, tb. ' ÉH v. S ~ - Vruwn. n >. H t Vruwn. ' 'Z Vruwn. > B N. B - Vruwn. A nr pyhn.. pp Stupn bj knrn bnn jr vrg zktn vn ht znuw t Zktn vn ht ghrrgn U ". Zktn vn ht hrt n vtn. Aut nrt rgnh hrtgbrkn.. Angn ptr Zktn r rtrën, rtrr, thrm, nurym, nz mbü n thrmb (nt purpr) Zktn r vnn..... Bngn J n 0 U V. Zktn r mhng rgnn. Zktn vn rynx.. Aut brnht, brnht bjj prnn bnn 0 jr hrnh brnht... Brnh pnumn... Lbr pnumn.... Pnumn znr nr n ung Annngn r purht ngt n ppx vn ngn Athm brnh..., mphym pumnum.. Anr zktn r mh nl'rgnn -, - t - V. Zktn r pjjvr trngrgnn n vn mt. Angn n nr zktn vn n phrynx gzwr Dunzwr Anr zktn r mg. Drrh n ntrt bj km rn bnn jr (k ypp) Drrh n ntrt by prnn vn jr n ur Appnt n typht. Hrn n rm-u.. Anr nnngn vn ht rmkn tru grv Lvrb Lvrrrh Gtnn Anr nnngn vn vr f gb.. Prtnt - u L - V. Zktn r urgn t rgnn. Aut n ubut nphrt Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

11 J N m-n AANTAL VR LDNN T - Btv. Butnz'j?. B n n g. S m r n g. r b j. vrg ptn p Jv n n butngwt r. Vruwn. Vruwn.. Vruwn. Vruwn. nr ht jr. t/m jr. t n jr. 0 t 'm jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. '0 t m 0 jr. ) n mr jrn. nbkn. Ttn.. hrnh nphrt. vn Brght... zkt... - Anr zktn r nrn n Zktn r pb, tnn Utru-tumrn, mt utzn* V. Zktn vn zwngrhp n vn ht purprum. Zkt-n trfgvn nrt vrbn mt n gurn Bvr bh" f n b- Purpr bumnur n Phgm b n purpr, mb n pt- V. Zktn vn hu n vn ht wf. X: Zktn r bwgngrgnn. Zktn r bnrn, utg- X. Angbrn gbrkn. Angbrn gbrkn (.. k vn ht hrt) ' j j X. Zktn r jnggbrnn. Angbrn hmzwkt, tru, rm n-ntrum, ptrph bj zugngn Anr zktn bp by jnggbrnn vn tn hgt Vrggbrt f ntn bj X. urmgbrkn. urm (nt n gngrn) X. Zkt- n trfgvn r utwng rzkn. Zfmr n pgng rt Ttn-gnr. "nr ht jr. t/m jr. t m jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. t m (» jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. mr t jr. t/m jr. t m jr. ( t m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. * önffët jr. t/m jr. 0 t m 0 jr. n mrjrn. nbkn". Ttn. nr ht jr. t. m jr. t m jr. 0 t/m jr. n mrjrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. nr ht jr. t/m jr. Vruwn. ' H L --j - -- _... : - - j - * :- _ - \ #m# f# ^ - x t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. Ttn-gnr. nr ht jr. t/m jr. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. nr ht jr.. t/m jr. Vruwn. t/m jr. 0 t/m jr. n mr jrn. nbkn. Ttn. * Ttn-gnr. '.)

12 AANTAL VR LDNN T NAN DR ZKTN. Zfmr r phngng f vrwrgng.. njn wrk tugn p nr wjz Aut vrgftgngn.. D bj brn.... Vrbrnng p nr wh'z n bj brn Tvg mhnh vr tkkfng, Vrrnkn, Vrwnng r vuurwpnn nj- f tk wrktugn vn.., rj- n vr tugn, trm, rvrhu vng, nz Vrhngrng, utputtng. Lt r trh nt ng r r vuurwpnn. r r nj- f tk wrk tugn Frturn Anr utwng rzkn '. S 0 ).r. " Btv. - - Vruwn. 'J Butnzrg. Vruwn. : S* -,0 N Bnng. ) < '-H Vruwn. gg S m r n g. Vruwn.. <B " -, QJ «B g S r b j. J * 'S -, H S Vruwn. g : t - vrg ptn p Jv n n butngwtn. * S p ) «^ Vruwn.. * J b H XV. Zkt- n tr f g vn r nv kmn mhrvn n nbkn rzkn. Hyrp. Nt hrp mhrvn nnngn.... Ptng nbkn Ptrph vn knrn bvn mnn u. - - ' '0 Ttn. L t 0 0. L L : 0 00 Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

13 L Strft-yfr nr rzkn n % vn n * tt nt vrn urpnn n mt hn gtykgtn vr. DDSRZAKN. Fbr typh r.. nfunz.. Dyntr. Pym.. Tubru. Syph.. Knkr.. Dbt.. Zktn vn ht znuwt vn ht hrt n vn v tn r V r P H S t J S > r 0. L j. j. 0. b r GQ r " > G.;..j ' j. b > DDSRZAKN. Zktn vn mhngrgnn. vn pjvrtrngrgnn vn urgntrgnn.. n gvgn vn zwngrhp..._ Zktn bj knrn bn. mnn urmgbrkn.... Zfmr Anr gwg rzkn. vrg zktn nbkn r b 0 b r » ' L.. Lvn nggvnn n. Btv. Bnn g. Butnzrg. Smrng. Srbj. vrg ptn. A. Zktn vn (n vr f) mr:. Syph. Anr gmn zktn. Hbtu vrbhkth tt brtu. Abumnur n nr zktn mt zwngrhp n vrbn tn B. Zktn vn pnt n vzn. Zktn vn ht ftu:. ntrutt n nr vrmgbrkn. Nt nr A t brngn ntjg gbrt.... D. D mtnghn, wrnr gbrt pt hft:. Afwjkngn n n vrm vn ht mrjk bkkn.. Utzkkng, nkmmng vn nvtrng.... Stkkng bj gbrt. Anr nt nr vrg rubrkn t brngn rzkn F. nbkn f nt pggvn rzkn 0 Ttn.... 0

14 X. vrzht vn n tgkn tgmtkmngn tn bhv vn prtur nnh (hup) zknhuzn. 'T" Tgmtkmng néén tgkn. Jrjkh tgmtkmng. Gwt. Afng. Pt wr ht (hup) zknhu gvtg 0 U U > <u m ( Anvrgr. 0 h >. JAVA N ADRA. $ U. - w Ö n~ S ö j B ^ m S UV, Btv, St n Vrt n v. Btv, Wtvrn, ; Butnzrg. Tjr. Djng. Bng. (Jhrbn. Djkjkrt. nrmj. hrbn. trm. Djntkbn. Tjr. hrbn. Brngn. Rngntng. Tngkk. Djkjkrt. V Kn Prg. Wt. Swgr. Wnr. Wnr. Djkjkrt. r. Srkrt. Bnjm. Srkrt. Ktn. Prhngg. Prwkrt. Srkrt. Wnr. Prbngg. Prwkrt. Bk. Bnw. Bnw. K. Wnb. Kbmn. gng. Ahn. Wnb. Kbmn. ntn. Kr. Kr. Kr. j V V V Krtn. Krtn. Prn. Btr. ng. Prrj. Swr. Lmng. Djtrt. ng. ng. [. Trn. Vrngng vr zknvrpgng n N.-në. Vrn, tt bvrrng vn nnh zknvrpgng t Btv. D tht pp Znngvrngng.. D mntrtur r DJng-tt '... Vrngng Zknvrpgng Bng.... D Znng Wrnmn bhrr vn ht prtur nnhhupzknhu Vrngng Pmtrn. D mntrtur r ukrnrnmng Brngn" Rngntng". D.-r. vn Djkjkrt D gnhr-rtur vn ht znngzknhu D.-r. vn Kn Prg D mntrtur r nrn. Swgr D.-r. vngnng K D mntrtur r ukrnrn. r" D Znng Vrngng Zknzrg D mntrtur r ukrnrn. Wnr" D Znng Vrngng Knk Prwkrt".... D bhrr vn zknhu D Znng Vrngng ht Rmhkthk kwkh t ntn.... Btuur r zknnrhtng Smmpr". Dgnh."rtur vn htprturzknhu Lm Tk Ky"... D Znng D bhrr vn ht prtur zknhu. Btuur r Vrngng Vrng knkn Srbj" Vrngng ngh zknvrpgng... Ht Lgr H f f 00 f 00 f 00 f, ; n ; ' , ^ 000,0 00 0, ,,0,0, 0,0,0,0,,.», ,0 000, , 0, 0, 0, ; 000 0, 00, ,-,,,0 00,,0 Pkngn. Pmng. g. Btng. Swt- Swngn. D bhrr vn ht prtur zknhu. Zknvrp?gng Swt-Swngn" ,,0

15 0 Tgmtkmng néén tgkn.. Jrb'kh tgmtkmng. Afng. Pt wr ht (hup) zknhu gvtg. J 'S 0 w Anvrgr. > & b 0 T 0 0 wn tbr ö «*- 0 mg * > 0 H - t> 0 0 < - ^ 0<«ft f-> t-t U 0 «W, 0> nr n rp p hf n r f v rg g P.< <J A 0,. nn n. Vr n tk gng kt gn rp n &** N * k " 0 +> j T g> ' '- B Prngr- Rgnthppn mbng. Bnng. Br. Srbj. jkrt. Srbj. Stg. Dmk. Jpr. Smrng*. Grbgn. Stg. Smrng. Kn. Bnng. Br. Tjp. jwrn. Sgrn. Srbj. Ngv. Ambrw. Ktjrt. Kngpnjn. rgrj. Prw. Stg. Kt. Smrng. Pntngn. V V V V V V D Znng Vrngng Bn vn znngn r Stgznng" Vrngng Zknvrpgng Tjp"... D Znng Srbjh ghkung knk... Ht Lgr H. Sukrnrnmng Srj" ) bhrr vn ht prtur nnh hupzknu D Znng mté Ptngn". D bhrr vn ht prtur nnh hupzknhu D Znng.... Ht Lgr H'.... f 00 f 00 f 00 f 00 0, 00, 00, 0, , ' , f,0,,»,0 0, 0,» 00, 00, , 0, 00, 00,-,- 00, 0,0 0, f Ttn Jv n r f, f'0 f 0 f 000 f0, f0 0 f,» b. BUTNGWSTN. Tpn. Btknn. Png Sm pn. Sbg n Btngtrtrtn. Sumtr' Tnhtr.» Wtkut Djmb. Wtrfng Smb. vn Brn. Bnnk. D Znng f 00 f00 f00 f 00 f, f 0 P Rj. Pngrbn. T Btr. 0 0, 0 Nnggr. 0 0, 00 Pnggrn. 0 0, 00 Strng , 00 Sprk. j Sfr. 0, 00 Pkntn. 0 0, 00 Dk Sngg. Tk. V 0 0,0 00 ~ "~ ~ Ambrt. Bg. Pnjbngn. 0 0, 00 Shrbbr. 0 0, 00 Prgrtn % Frt vn r D ntrur vn Frt n. vn r pn ,- SngPnh. D bhrr vn Ngr Sng Pnh. 0, 00 Sngkwng. D bhrr vn ht prtur nnh hup-. zknhu 0 0, 00

16 Gwt. n. Ambn. Trnt n nrhrgh. B n Lmbk Afng. n. Spr. Hmhr. Zu-B. Pt wr ht (hup) zknhu gvtg. Kngnt. Tmhn. Spr. Gmng. Dn Pr. Anvrgr. D Znng Vrn, vn vruwn tt ht gvn vn nrwj,, t '-Hrtgnbh.. D bhrr.... D Znng Vrn, vr zknvrpgng Zu-B".. Tgmtkmng néén tgkn.. > u f g 0 J S A «*. * ö ü m *, " ^«. g $"~ Jrykh tgmtkmng. ü W S-..' f0 0 K r U f.r B S tk *J 0 ökb S bf) J k«rp 0 0) 0) T H * B T 0> ' f 00'f,0 f 0, 00 0 f , 0 Ttn butngwtn f' 00, f 0 f 00'f 0 :f0,& f0, f 0, X. GWSTLJK PGAVN vn ht nt gvn vn bmttp zktn, wrvn ngft wr gn, n vn ht nt vrnn rn gurn p Jv n r. nggvn gvn. Wrvn vrn. GWSTN. PU 0 =. PH. >> < H 0, 0 PH P. Bntm Btv.. Prng-Rgnthppn.. hrbn Pkngn Snrng Bn.jm K Djkjkrt Brkrt n 0 0, ' 0 Kr Rmbng Srbj r Prn Bk 0 0 U - Ttn ' Hnngn r Sttn-Gnr. Bjgn. Nrnh-në.

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2,

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2, SCHOOLKRANT rp 6 LKP ICT & STUDIEVAARDIGHEDEN D Bp n h d ch. Er zjn h d rkrchn n r zjn k h d LKP- rkrchn. En w hbbn n h d drc: W hbbn n h fjn ch. Er zjn pr v rkrchn!! Hr z j h vn nz fjn ch: (Urn & Mrv)

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I Bwnrstvrdnhdsndrzk Hlvrsums Mnt Rnd I kr k D lln l w m n a F rjv. d b st n p k m r v n D s t k j l l sn ank h f a n s m l. n H s r s f d r r p j z k m t aak m t a D 2 D Fam l wr r H B kwa k gd m s b lm

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

Middelplaat U W E R S H A V E N S E G AT. Bollen van het Nieuwe Zand. e r. Kop van Schouwen A T. Nieuw-Haamstede. Haamstede. Burgh D Westerschouwen

Middelplaat U W E R S H A V E N S E G AT. Bollen van het Nieuwe Zand. e r. Kop van Schouwen A T. Nieuw-Haamstede. Haamstede. Burgh D Westerschouwen U I U n n vt vt 2 gnt tt UF f t B i t in n v. t t n tvn B Bi inn gnt tvn inpt n I J Z nj iz n inn p F in i t gnt vti I I tn Bn t I ipt U U Bn t i Zn n tn i p n BB B B F Bvn gnt n-ivn i-t C U B J t Bg tn

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

detailboekje principedetails bladnummer onderdeel getekend wijziging A wijziging B wijziging C

detailboekje principedetails bladnummer onderdeel getekend wijziging A wijziging B wijziging C to prnpts nummr onr tn wzn A wzn B wzn C 2.3 3_1.01 t 3_1.01 3_1.02 t 3_1.02 3_1.03 t 3_1.03 3_1.04 t 3_1.04 3_1.05 t 3_1.05 3_2.01 3_2.02 3_2.03 t 3_2.03 23.07.15 3_2.04 3_2.05 3_2.06 3_2.07 3_2.08 3_3.01

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

IC-IR Verbindingen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.12.2008. Owww.nmbs.be

IC-IR Verbindingen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.12.2008. Owww.nmbs.be -R Vrbndngn nstrgngn gdg vn 14.12.2008 Owww.nmbs.b -R VRBNNGN gbruksn t ndg mnsprbk bvt d dnstrgng vn ntrty- () n ntrrgtrnn (R) d d bngrkst ntr vn t nd vrbndn. t zn kkvst trnn, wt btknt dt r m t uur, utzndrk

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

bergruimte berging comm.ruimte 4 165.8 m² 659.4 m³ comm.ruimte 5 338.4 m² 1282.2 m³ bergruimte berging bezettingsgraad: bezettingsgraad: 113 personen

bergruimte berging comm.ruimte 4 165.8 m² 659.4 m³ comm.ruimte 5 338.4 m² 1282.2 m³ bergruimte berging bezettingsgraad: bezettingsgraad: 113 personen 115444 46715 37255 11695 12225 7554 60 3800 0 60 10 5000 5 7800 7800 7800 7800 7800 60 60 60 60 60 60 1950 1950 1950 1960 1960 1960 1965 1965 1965 1380 32 1900 02-62325 2435 3835 6265 9000 optr = 186 02-

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Technische gegevens (alle genoemde maten zijn circa maten, hieraan zijn geen rechten te ontlenen)

Technische gegevens (alle genoemde maten zijn circa maten, hieraan zijn geen rechten te ontlenen) 21 22 23 27 28 29 30 36 37 38 typ Zonno Pttronn 17 18 19 20 4 5 6 7 11 10 40 1 2 3 9 8 12 13 14 15 16 24 25 26 31 32 33 34 35 39 41 42 43 vrs 4.4 24 sptr 2014 20 27 28 29 30 24 25 26 31 32 33 34 35 36

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

kleine les in anatomie

kleine les in anatomie kln ls n ntom klf f g d kop hrsnn zwzrk hrt mg nrn lvr pootjs d grot fml vn t orgnvls ht orgnvls bstt ut d tbr orgnn vn slchtdrn. d fml s hl groot n omvt tl vn vrschllnd productn n txturn. pootjs zjn ntuurljk

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

oooooooooooo trtrtrtrtr @d E:l tril V,À l'^ ^A B["- c[4-,rl Dln',,r1 1 ln welk vak ligt samen 172 a dopl b kopl c eopl d aop xopl d op 1t

oooooooooooo trtrtrtrtr @d E:l tril V,À l'^ ^A B[- c[4-,rl Dln',,r1 1 ln welk vak ligt samen 172 a dopl b kopl c eopl d aop xopl d op 1t é Rdtismmn Vrlpr - bld 26 1 ln wlk vk lit smn 172 l'^ ^A B["- ^l [-,rl Dln',,r1 @d E:l tril V,À l) L,' dpl b kpl pl d p p n hndrdvld zn 57 vldn l klurd n 1 bluw. Hvl zn n nit klurd? -tl ) 20 0 80 w p'li

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 20 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 120 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie?

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie? Pgmm 2014 D g mp z () b, gg pj z. D pj w gm, m pg gg u j bjg p. pj z, w gmppj b, p fmgg. D gwg bggmp bg z. D pj pg 1958 uggpu m g z pj. Wj zj b bj w w z gm. Dz gmppj z bg jg p g. D gmppj bg bg z bj. Om

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

DE NAAKTE WAARHEID EEN GEKNIPT PRELEIDINGSVORMINGSPEL

DE NAAKTE WAARHEID EEN GEKNIPT PRELEIDINGSVORMINGSPEL K RH GKP PRLGSVORMGSPL nldn n kn rldnvrmnl. ndrdd! H n d j n m dn krj uknn n dn j n kn-n-klr l d rn vr n luk l m j l vr Cr n ldn wrdn/zjn. Zkr dn! n d jl kn j l w ul vndn vr rldnvrmn n wrm w z lnrjk vndn

Nadere informatie

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - hv A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl k j l Vro Paasactv gn Ds n r Mag sch rn Paas pñata Parlmor rn ttn Dsgn rn Ern schldrn s ts wat jaarljks trugkomt. Daar vogn w nu ht vrsrn van rn mt foam kl bj. En gwldg cratv actvtt waar j all kantn m

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Funck Gmn As Func Gdnm: chnsch sssn Funcnm: buschuffu llngnvvo + ondhoudsmdwk GBS Funcfml: Tchnsch mdwks Funconl loopbn: D1-D3 Afdlng: Socl zkn Dns: Subdns: Cod: Dol vn d n D fdlng socl zkn hf o dol n

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

IC-IR VERBINDINGEN gebruiksinfo

IC-IR VERBINDINGEN gebruiksinfo -R VRBNNN gbruksn t andg mnsprbk bvat d dnstrgng van a ntrty- () n ntrrgtrnn (R) d d bangrkst ntra van t and vrbndn. t zn kkvast trnn, dt btknt dat r m t uur, utzndrk m d tw uur, tkns p tzd tdstp, n trn

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman LESBRIEF Tw F Awm MUZIEK OP MAAT, h v muzk! N Gh F: B Vhk / J Akkm Muzk p m N gh A vg z bf bp umm, m hm. Gïp gï g v Amm E Gu Hv g h u v N gh u w v pp k: J Akkm, Ay Tm, Aj v Bg E v H, wbj v gm pgmk m w

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser W W W. U D I O V I D E O S P E C I L I S T. N L k j F g b! c c bj uw Sp 1v 50.oor 127 cm B 849.- rgk Poc 3D Pm TV TXP 50 XT 50 E Pm TV 600 Hz pp WF voorbr DLN Ir browr Ergko pr jr: 42.- 699.-...áárvoor

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie Pgin 1 7249 Pructschrijving DEBIC SLAGROOM MET 125% SUIKER BIB 1 L Actif p 2-12-14 Gkt p 1-12-14 Spc./Rv. 7249 [54] Algn Infrti - Pructintificti Pructschrijving Mrkn Artikl (zls glvr) Articl Dscriptin

Nadere informatie

Beeldbepalende panden Beschermd Stadsgezicht Binnenstad Utrecht december 2013

Beeldbepalende panden Beschermd Stadsgezicht Binnenstad Utrecht december 2013 Beeldbelalende panden Beschermd Stadsgezicht Binnenstad Utrecht Straat huisnummer Postcode 1e Achterstraat 6 3512VL Utrecht 1e Achterstraat 6 BS 3512VL Utrecht 1e Achterstraat 8 3512VL Utrecht 1e Achterstraat

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL CoctiKRANT juni 2015 - ijtm ivingword Thui in j hui DE MOOISTE WOONWINKEL TOT 70% zom r KORTING OP SHOWROOMMODELLE N Etkmrto Tibdi Ettf Stion Stor ikn ttf Stion. Lvrbr in divr fmtingn n in 16 vrchind kurn.

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen Grmj Cl Ev Smr Ergy H jdprk d gkm vwg gbrk Wm Obb Drcur B Rgh B.V. 24 pmbr 2015 Kr prljk rduc T prl 2007 Vrwrdljk vr d Ivm Bk v Fr/MPr 2008-2009 Ivrg mvrgr B Rgh B.V. m l drmr/cllg 2009-2011 Swch v vrdr

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

B C D E. asmaten dagmaten totaalmaten. totaalmaten. dagmaten. asmaten. totaalmaten dagmaten

B C D E. asmaten dagmaten totaalmaten. totaalmaten. dagmaten. asmaten. totaalmaten dagmaten mtril (in pln n sn) D D gwpn ton mtslwrk in tonlokkn m (pln / nziht) snlouwstn / / m gvlmtslwrk m (pln / nziht) kvlor / hllingston isolti (PUR) isolti (llngls) kling in thrmish hnl hout (pln / nziht) ulzijig

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t Nm: L zch Ω hhb Ω p 7 Ω b 1 Ω Uvj Zwj BV Ω wwwzwjzch L zch Z p h b L bj f f M v p 5, 6 7 1 1 H z v (8, ) 2 H z m v (, 3, 9) 3 Dz p m b w w v Ep (8, 9) Dz m c h w v Ecmm (8, 9) 5 D Ep U Tw pch (12) 6 B

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

1 Ruigrok, Future. bestrating betontegels 300x300mm. blauw. hoog 300 mm. diameter 1200 mm. geel hoog 300 mm. zandbak blauw

1 Ruigrok, Future. bestrating betontegels 300x300mm. blauw. hoog 300 mm. diameter 1200 mm. geel hoog 300 mm. zandbak blauw 1 Ruro, utur (0mm oo) bstratn btonts 00x00mm Ruro, utur 181 (0mm oo) straato rrns rrns ron 11900 roo oo 600 mm straato staamat wr (0mm oo) (.c.m. boaa 0mm oo, ±80mm p, boompaatsn vs. aanav KuprCompanons

Nadere informatie

Westvlaamse Drankencentrale. www.westvlaamsedrankencentrale.be

Westvlaamse Drankencentrale. www.westvlaamsedrankencentrale.be BIEREN J Dk Wvm Dkc Lmbug Dkc.jk.b.vmkc.b.mbugkc.b Dgu z b g v hjk ub h gv mkp. m h p b z m j z, gk! H g g b, D B k zg k v fé, pp C j. m k k b c k uv h z Bg m bj, m g b: g p u j kk b u k B, m p m p cfé

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Marktconsultatie Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Author Contact Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid Aansluitgebied

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

KALORSET. TKM.nl. TKM Basis: Kunststof verdeler voor vloerverwarming en -koeling. TKM Vloerverwarming en -koeling

KALORSET. TKM.nl. TKM Basis: Kunststof verdeler voor vloerverwarming en -koeling. TKM Vloerverwarming en -koeling KALORSET TKM Vlvwmng n -klng TKM Bss: Kunssf vdl v vlvwmng n -klng C C l l l l p p s s s m m d d n n g g m m c c ONDA ENGINEERING SYSTEM sl V Mn Fn, 11-13018 Vldugg (VC) - Ily - Tl. +39 0163 487 731 -

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN Welke wiskunde moet ik kiezen? Dit jr moet je gn kiezen welke wiskunde je wilt gn volgen in de bovenbouw. Hieronder kun je lezen wt wiskunde A, en D inhouden. Wiskunde

Nadere informatie

Studietijdmeting eerste kandidatuur Industrieel Ingenieur 2003-2004

Studietijdmeting eerste kandidatuur Industrieel Ingenieur 2003-2004 Sudiijdming andidauu Induil Ingniu 2003-2004 H dl van n udiijdming i d blaing van d udnn mn n cnln f d gnd udipunn vn mn m d ffciv blaing. D blaing m un d 1500 n 1800 un p jaa liggn. En udipun, 60 udipunn

Nadere informatie

w'm'm trtrtrtrtr oooooooooooo.n,w..rd s opo ij opg pop3 kop2 pop4 eop5 zops t opo nop5 nop3 zopb dopg f op1 popt I op12 ij opb gopl a op 1 e op 11

w'm'm trtrtrtrtr oooooooooooo.n,w..rd s opo ij opg pop3 kop2 pop4 eop5 zops t opo nop5 nop3 zopb dopg f op1 popt I op12 ij opb gopl a op 1 e op 11 Redctiesmmen Vrlper - l Heveel geld ligt hier? ln welk vk ligt? w'm'm.j (l 66 cent 6 cent 235 cent 25 cenl c d p 1 ij pg mp pp3 kp2 pp4 ij pg ep5 1,50 is evenveel wrd ls... munten vn 50 cent Pim hd 23

Nadere informatie

renvooi elektra begane grond verkooptekening, 2^1 kap woning, beukmaat 5400 - plattegrond

renvooi elektra begane grond verkooptekening, 2^1 kap woning, beukmaat 5400 - plattegrond vrooptnn, 2^1 p wonn, umt 5400 - plttron VTGOED rttn 2750 3010 60 +P rn C C tl t / woonmr 8500 un opt 5270 ntr 2680 1350 s 3160 t 3130 st 1000 tolt st tolt t ntr s opt t / woonmr 24.6 m² un 8.7 m² tl C

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie