Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november Ingekomen stukken van derden Regeling van werkzaamheden C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor de rechtmatigheid B.2 Wijziging Legesverordering (tarieventabel 2010)... 7 B.3 Reconstructie van de N975 gedeelte Onstwedde-Musselkanaal... 7 B.5 Nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen... 7 B.6 Wijziging Grondwaterheffingsverordening Groningen... 7 A.1 Ontbinding van de Overeenkomst Blauwestad met bijlagen)... 7 A.2 Goudappel Coffeng-rapport Factory Outlet Center te Zuidbroek A.3 Verhoging opcenten Motorrijtuigenbelasting A.4 Q-koorts A.5 Integrale Bijstelling Begroting 2009 (5 e en 6 e wijziging begroting 2010)

2 2

3 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg, commissaris der Koningin Griffier: de heer J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 38 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), J. Batting (PvdA), mevrouw S.M. Beckerman (SP), B.P.A. Blom (SP), mevrouw L.K., P.H.R. Brouns (CDA), D. Bultje (PvdA), L.A. Dieters (PvdA), mevrouw S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), W. Haasken (VVD), mevrouw O.G. Hartman-Togtema (VVD), mevrouw A.A.H. Hazekamp (PvdD), F.A.M. Keurentjes (CDA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), R.M. Knegt (CDA), S.J. Krajenbrink (CDA), E.J. Luitjens (VVD), mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), J. Meesters (VVD), mevrouw F. Mete (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), IJ.J. Rijzebol (CDA), R. Sangers (SP), mevrouw M.R. Schalij (PvdA), mevrouw K.R. Schraagen (VVD), mevrouw C. Sciacca-Noordhuis (SP), mevrouw J. Siersema-Venema (GroenLinks), H.J.B. Spoeltman (PvdA), H. Staghouwer (ChristenUnie), mevrouw F. Stavast (GroenLinks), H.T. Stavenga (PvdA), C. Swagerman (SP), mevrouw L. van der Tuin- Kuipers (CDA), J.W. Veluwenkamp (PvdA), P.G. de Vey Mestdagh (D66), mevrouw A.C.M. de Winter- Wijffels (CDA), T.J. Zanen (PvhN). Afwezig: H.J. Flokstra (SP), mevrouw L. Veenstra (SP), R. Stevens (ChristenUnie),mevrouw G. van der Sluis-Huisman (ChristenUnie) en mw. LK Broekhuizen-Smid (PvdA). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: P.M. De Bruijne, J.C. Gerritsen, M.J. Jager, D.A. Hollenga, W.J. Moorlag, R.A.C. Slager. Opening De VOORZITTER: Dames en heren, goedemorgen. Ik open deze vergadering van de Provinciale Staten van Groningen en heet u allen van harte welkom. Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heren Flokstra en Stevens, alsmede van de dames Veenstra en Van der Sluis. De heer Abbes en mevrouw Mete komen later en wellicht komt ook mevrouw Broekhuizen later. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009 Zonder beraadslaging of stemming worden de betreffende notulen vastgesteld. 2. Ingekomen stukken van derden: De VOORZITTER: Voorgesteld wordt de volgende stukken, inclusief de nagekomen stukken, voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van de raadsgriffier van de gemeente Scheemda van 30 oktober 2009 betreffende motie raad Appingedam over arbeidsmarktontwikkelingen van medisch specialisten; b. Brief van de Staatssecretaris van BZK van 30 oktober 2009 betreffende onderzoeksrapport "Bevolkingsdaling in Nederland, regionale bevolkingsdynamiek in beeld"; c. Diverse s van de heer P.C.J. Muijzert over de N33; d. Brief van enkele pleegouders uit Groningen van 7 oktober 2009 met het verzoek tot het creëren van een 'long stay' residentiële woonplek in Groningen voor kinderen ouder dan 12 jaar met hechtingsstoornissen; e. Brief van Raedthuys Windenergie B.V. van 18 november 2009 betreffende aankondiging verzoek inpassingsplannen; f. Advies 'Braakliggend veld' van de Raad voor het Landelijk Gebied, aangeboden bij brief van 24 november 2009; g. Circulaire van het Ministerie van BZK van 24 november 2009 betreffende (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en commissieleden. 3

4 Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van Gedeputeerde Staten: h. Brief van Dorpsbelangen Ulrum van 2 november 2009 over de eventuele bouw van een mestvergistingsinstallatie in Ulrum; i. Brief van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde van 15 november 2009 over de oplopende verliezen van de luchthaven en perspectief op de lange termijn; j. Brief van de heer ir. G. Oostlander, Groningen van 14 november 2009 over Blauwestad; k. van de heer P.C.J. Muijzert over de N33. nagekomen: Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van de commissie Economie en Mobiliteit om deze te betrekken bij de voordracht m.b.t. Kaderstelling bezuinigingen: m. Brief van Hiswa en Recron van 2 december over bezuinigingen in de sector Toerisme en Recreatie. Zonder beraadslaging of stemming wordt met de voorstellen ingestemd. 3. Regeling van werkzaamheden a. Behandelvoorstellen De VOORZITTER: Kunt u instemmen met de behandelvoorstellen? De heer SANGERS: Voorzitter, de brief van GS betreffende het besluit nieuwbouwruimte die de commissie Omgeving en Milieu regardeert, willen wij graag als bespreekstuk op de agenda geplaatst zien van de commissie Omgeving en Milieu. De VOORZITTER: Ik stel voor dat als een fractie daarom vraagt, wij dit gewoon doen. Akkoord. De heer BROUNS: De CDA-fractie zou graag bij de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid de brief van het College betreffende het Groninger Museum als bespreekstuk geagendeerd zien. De VOORZITTER: Daartegen is geen bezwaar en dan doen wij dit aldus. Stemt u met die aanvullingen in met de behandelvoorstellen? Zonder stemming wordt met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen de voorstellen ingestemd. b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) De VOORZITTER: U heeft bij de stukken ontvangen het initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks tot wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting in verband met het indexeren van het aantal opcenten per 1 april Stemt u in met de behandeling voor dit door de fractie gedane voorstel? Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met het agenderen van dit voorstel. De VOORZITTER: Dan stel ik voor dat dit agendapunt als A.3 wordt geagendeerd. Dan heeft u bij de nazending ontvangen een voorstel vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de Partij voor de Dieren. Mevrouw Hazekamp vraagt om het onderwerp Q-koorts toe te voegen aan de agenda. Stemt u in met de behandeling van dit onderwerp? Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met het voorstel. De VOORZITTER: Dan stel ik voor dat dit agendapunt als A.4 wordt geagendeerd en dan wordt de Integrale Bijstelling agendapunt A.5. Kunt u voor het overige instemmen met de agenda? Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met de gewijzigde agenda. Regeling van werkzaamheden 4

5 De VOORZITTER: Ik heb u een voorstel van de PvdA-fractie van de heer Rijploeg toegestuurd over een hoorzitting over het onderwerp Gelijkstroomnet op zee. Kunt u instemmen met het gedane voorstel? Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met het voorstel. De heer RIJPLOEG: Voorzitter, ik wil nog graag een mededeling doen. Ik heb met de griffie afgesproken dat de bijeenkomst komende maandag, 21 december 2009, om uur wordt voorbereid met leden van de Staten die daaraan willen meewerken. Ik stel mij voor dat van elke partij maximaal één persoon aanwezig is. De VOORZITTER: Akkoord. Ik stel voor dat de griffie dit nog even aan de fracties laat weten, want dan kan dat praktisch vorm krijgen. U heeft begrepen dat men snel wil werken, omdat de kwestie op korte termijn speelt. Daarom wordt ter wille van de effectiviteit snel geopereerd. Dan hebben we een paar moties die ingetrokken worden. De fractie van de ChristenUnie heeft mij te kennen gegeven twee aangehouden moties in te willen trekken. Het gaat om de volgende moties ingediend bij de algemene beschouwingen op 18 juni Een motie ging over alcoholgebruik onder jongeren en een motie betreft palliatieve zorg/hospices. Ik neem aan dat u daarmee instemt. Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met het intrekken van beide moties. De VOORZITTER: De overhandiging rapportage werkgroep Jeugdzorg. De voorzitter van de werkgroep Jeugdzorg zal mij een rapport aanbieden met de uitkomsten van de rondetafelgesprekken. Derhalve geef ik het woord aan mevrouw De Winter. Mevrouw DE WINTER: Dank u wel, voorzitter. De Wet op de Jeugdzorg legt een grote en zeer verantwoordelijke taak bij de provincie, want de zorg met name de zorg voor kinderen en jongeren die in de knel dreigen te raken kan niet zorgvuldig genoeg zijn, maar het aantal verantwoordelijke instellingen en instanties die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd is niet gering. Samen met de vele en diverse hulpverlenende instanties is dit beleidsterrein bepaald niet eenvoudig, om maar niet te zeggen: bijzonder complex. Het recht op zorg waarborgen, kwalitatief goede zorg leveren en zorgen voor een goede afstemming tussen de vele spelers in dit veld, is wat er van de provincie wordt gevraagd. Hoe kom je nu in dit ingewikkelde veld tot optimaal beleid? Met de vele spelers is men in 2006 letterlijk om de tafel gaan zitten met de volgende vragen. Zitten we met ons beleid op de goede weg? Wat kan er nog beter? Die rondetafelgesprekken van toen hebben een schat aan informatie opgeleverd met daarbij de aanbeveling om dit zeker op termijn te herhalen. Dat was een van de aanbevelingen. Dat hebben we er niet bij laten zitten, want afgelopen september hebben we gedurende vier dagdelen met meer dan 55 instanties om de tafel gezeten om op dezelfde wijze het gesprek te voeren. Wat kan er allemaal beter? Ook deze keer, voorzitter, zijn er vele handreikingen gedaan en hebben we diepgaand gesproken over het beleid en over waar knelpunten zitten, maar zeker ook over wat goed gaat en wat beter zou kunnen. De bevindingen hebben we keurig in een verslag neergelegd. Een keurige rapportage, waarvoor nog dank aan de griffie die ons daarbij geweldig heeft ondersteund. Voorzitter, u snapt wel dat we het niet bij bevindingen laten. We willen ook tot daden komen. Er zijn duidelijke aanbevelingen geformuleerd waarover we in de commissievergadering van 13 januari in het komende jaar heel graag willen debatteren met onze gedeputeerde die natuurlijk eerst over al onze aanbevelingen zijn bevindingen moet neerschrijven. We wachten dus even af wat het College ervan vindt. Nadat we op 13 januari de discussie voeren en waaruit dan stevige aanbevelingen naar voren komen, zouden we het erg prettig vinden dat we een flinke stap kunnen zetten op dit ingewikkelde werkveld. Met het verzoek aan het College het rapport goed door te nemen en daarbij de bevindingen neer te leggen, wil ik het rapport u hierbij aanreiken. Mevrouw De Winter overhandigt het rapport van de werkgroep Jeugdzorg aan de heer Van den Berg. De VOORZITTER: Hartelijk dank voor deze noeste arbeid, want dit is inderdaad een buitengewoon complex en uitgestrekt terrein met enorme verantwoordelijkheden die onze samenleving in de provincie Groningen op tal van punten behoorlijk diep raakt. Ik stel voor dat we dit verslag van bevindingen en 5

6 aanbevelingen in handen stellen van het College en dat we het College verzoeken om een schriftelijke reactie te leveren. Is het qua timing realistisch om hierover te discussiëren op 13 januari? Er zou voor die tijd een reactie van het College beschikbaar moeten zijn. Ik kijk naar de gedeputeerde of dat kan. De heer DE BRUIJNE (gedeputeerde): Voorzitter, ik heb met mevrouw De Winter afgesproken dat wij er alles aan doen om in de Collegevergadering van 5 januari 2010 de reactie van het College vast te kunnen stellen, zodat wij op 13 januari in de commissie met Statenleden daarover kunnen discussiëren. Ik ga ervan uit dat het lukt en mocht er een kink in de kabel komen, dan is mevrouw De Winter als voorzitter van deze commissie de eerste die het zal weten. Zonder tegenbericht gaan we er 13 januari over spreken. De VOORZITTER: Akkoord. Dat is prettig om te horen. Als het op 5 januari niet mocht lukken, hebben we nog 12 januari als mogelijkheid. Dan zouden we de reactie per mail moeten toesturen. Het zou mooi zijn als het op 5 januari kan. Het zijn natuurlijk speciale dagen die we ingaan, maar daar zal iedereen begrip voor hebben. Dank voor dit mooie werkstuk. 4. C-stukken Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 9 september 2009, nr /36/A.15, CW, betreffende beleidsplan van de Kunstraad; b. Brief van 21 september 2009, nr /37/A.9, EZ, betreffende subsidie voorbereidingstraject CCS Noord-Nederland; c. Brief van 6 oktober 2009, nr /41/A.10, VV, betreffende definitief maatregelenpakket aanbesteding GD- en HOV-concessie; d. Brief van 6 oktober 2009, nr /41/A.9, VV, betreffende fietsroute plus Groningen- Bedum; e. Brief van 13 oktober 2009, nr /42/A.7, VV, betreffende beleidsplan openbare verlichting; f. Brief van 6 oktober 2009, nr /41/A.11, VV, betreffende gebruik van carpoolplaatsen; g. Brief van 9 september 2009, nr /37, LGW, betreffende advies aan minister LNV concept beheerplannen Natura 2000 Zuidlaardermeergebied en Lieftinghsbroek; h. Brief van 3 november 2009, nr /45/A.9, CK, betreffende quick-scan verantwoording Provinciaal Veiligheidsbeleid provincie Groningen i. Brief van november 2009, nr /44/A.13, ABJ betreffende IPO jaarstukken 2010 en de begrotingswijziging 2009; j. Brief van 27 oktober 2009, nr /44/A.15, ABJ betreffende IPO voortgangsverslag deel 2; k. Brief van 4 november 2009, nr /44/V2, EZ, betreffende completion verkooptransactie Essent; l. Brief van 15 oktober 2009, nr /42/A.16, GMO, betreffende Provinciale financiën op langere termijn; brief van 1 september 2009, nr /36/A.7, FC, betreffende beantwoording technische vraag n.a.v. de Jaarstukken 2008; brief van 25 november 2009, nr /48/A.15, GMO, betreffende provinciale financiën; voorbereiding kaderstelling; m. Brief van 30 september 2009, nr /40/V4, ABJ, over aflossing voorfinanciering Blauwestad. De VOORZITTER: Zoals ik u in de nazendingbrief meldde is nr. 4.ten onrechte op deze lijst gezet. Dit stuk wordt eerst in de volgende commissievergadering besproken. Stemt u in met de aldus gewijzigde C-lijst? Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met het gewijzigde voorstel. B-stukken B.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 15 september 2009 inzake de vaststelling van het normenkader voor de rechtmatigheid 2009 bestaande uit lijsten met relevante weten regelgeving en de rapporteringtolerantie ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2009 van de provincie Groningen (nummer 26/2009) 6

7 Hierbij is ook aan de orde de brief van 17 november 2009, nr /A.12, FC, over benchmark normenkader rechtmatigheidstoets. Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. B.2 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 november 2009 tot wijziging van de bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen (Tarieventabel 2010) (nummer 33/2009) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. B.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 27 oktober 2009 betreffende de reconstructie van de N975 gedeelte Onstwedde-Musselkanaal ( 30/2009) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. B.4 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 27 oktober 2009, betreffende de overdracht van gedeelten van de provinciale wegen N360, N997, N991 en N987a aan respectievelijk de gemeenten Delfzijl en Slochteren en overdracht van de bovenbouw van de brug over de Oude Zeesluis te Delfzijl (nummer 32/2009) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. B.5 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 27 oktober 2009 tot wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (nummer 31/2009) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. B.6 Voordracht van Gedeputeerde staten van 10 november 2009 tot het wijzigen van de wettelijke grondslag van de Grondwaterheffingsverordening Groningen i.v.m. de inwerkingtreding van de Waterwet (nummer 34/2009) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. De VOORZITTER: Dan zijn we toe aan de A-stukken. De fracties hebben met elkaar afgesproken om 18 minuten te willen gebruiken. Ik stel voor dat men zich daar ook echt aan houdt. Het College heeft 60 minuten en ik stel voor dat het College dit ook heel serieus neemt, zodat een goed evenwicht blijft tussen beiden. A-stukken A.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 november 2009 over de ontbinding van de Overeenkomst Blauwestad met bijlagen (nummer 35/2009) De VOORZITTER: Bij deze voordracht zijn ook de volgende stukken aan de orde: - de brief van GS van 4 december 2009, over vertrouwelijke onderwerpen bij de behandeling van de voordracht; - de brief van GS van 14 december 2009 met een toelichting op vertrouwelijkheid van bijlagen bij de voordracht. - een vertrouwelijke brief met beantwoording van vragen gesteld door de heer Van der Ploeg. Deze kan dienen als achtergrondinformatie. Dames en heren, voordat we de beraadslagingen beginnen, wil ik u nog eens wijzen op het feit dat het College ten aanzien van enkele stukken bij dit onderwerp geheimhouding heeft opgelegd. Ik reken op uw medewerking en ik ga ervan uit dat u zich daar in het debat strikt aan houdt. Mijn dank bij voorbaat. Ik geef het woord aan de fractie van de PvdA, de heer Bultje. De beraadslaging wordt geopend. 7

8 De heer BULTJE: Voorzitter, de afgelopen commissievergadering van Bestuur en Financiën concentreerde zich voornamelijk op de consequenties van de ontbinding van de PPS-constructie voor de publieke en private partijen, de invloed van de vertrouwelijkheid op het debat en de toekomst van de Blauwe Stad. Daarom is het goed om in het debat te merken dat de steun voor het project Blauwe Stad an sich aanwezig is, uitzonderingen daargelaten. Zo keek ik vorige maand om ongeveer uur naar het NOS Journaal waar een item werd ingeleid met Blauwe Stad mislukt, waarna een bruggetje naar het volgende item werd geslagen met de zin en waar het ook niet goed gaat, is Delfzijl. Dit betrof de bevolkingskrimp. Dergelijke tendentieuze berichtgeving is fnuikend voor de beeldvorming over onze provincie, maar zeker ook voor het project Blauwe Stad. Ik sluit hierbij aan bij het rapport Alders, Bakker, Doets, waarin staat dat vertraging van het project ervoor kan zorgen dat het positieve imago van de Blauwe Stad kantelt. Voorzitter, mijn fractie is er trots op dat de provincie Groningen een ontwikkelingsgerichte traditie heeft en dat zij soms onorthodoxe maatregelen durft te nemen om een impuls te geven aan een regio. Uiteindelijk was en is het doel van de Blauwe Stad het creëren van werkgelegenheid, het creëren van een aantrekkelijk woonmilieu en het creëren van waarden in termen van waterberging, natuur en recreatie. De quick scan van PAU laat zien dat de effecten van het project op het gebied en de omliggende dorpen zichtbaar zijn. Het heeft geleid tot nieuwe vormen van bedrijvigheid en daarmee tot een groei van werkgelegenheid, economische waardevermeerdering door nieuwe functies en nieuwe natuurgebieden en waterberging, enzovoorts. Voorzitter, deze effecten sterken mijn fractie in het vertrouwen dat het van belang is om door te gaan met de ontwikkeling van de Blauwe Stad door toe te werken naar een publiek-publieke samenwerking tussen de provincie Groningen en de nieuwe gemeente Oldambt. Over beeldvorming gesproken. In de commissievergadering heb ik aangegeven dat het niet zo kan zijn dat het beeld ontstaat dat de private partij er vandoor gaat en dat de provincie met de brokken blijft zitten. De gedeputeerde heeft uitgebreid bij dit punt stil gestaan, waarbij weliswaar niet tot op de euro nauwkeurig kon worden aangegeven welke veer de private partij heeft gelaten, maar ons is wel duidelijk geworden dat deze aanzienlijk is. Wat mijn fractie betreft wordt de ontbindingsovereenkomst niet beoordeeld op basis van een soort wraakgevoel richting de private partij. Uitgangspunt moet zijn om er als publieke partij zo goed mogelijk uit te komen, juist met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de Blauwe Stad. De gedeputeerde heeft aangegeven dat de voorliggende ontbindingsovereenkomst geen consequenties heeft voor de verplichtingen van BAM en Ballast Nedam om vóór 1 januari 2012 elk 100 bouwkavels af te nemen en deze te betalen. Mijn fractie vertrouwt er dan ook op dat deze afspraak te zijner tijd zal leiden tot een kleine tussensprint in de verkoop van het aantal kavels. Onderzoek... De heer SWAGERMAN: Voorzitter, in het kader van die overdracht van kavels en de afnameverplichting heeft de heer Bultje een juridisch waterdicht document mogen inzien waaruit blijkt dat die overdracht ook werkelijk geregeld is hij kan slechts met ja of nee antwoorden - of is dit een uitspraak van de gedeputeerde die hij voor waar aanneemt? De VOORZITTER: Een moment. Als het gaat om het inzien van vertrouwelijke stukken, kan er in de publieke vergadering over wat daaruit blijkt geen mededelingen worden gedaan. Ik hoor dat het geen probleem is, dus gaat uw gang. De heer BULTJE: Alhoewel het geen probleem is, vertrouw ik de gedeputeerde in dit geval op zijn woord. Voorzitter, nu we op het punt staan een nieuwe stap te zetten in het project Blauwe Stad is dit, voor wat mijn fractie betreft, het goede moment om terug te kijken. De provincie is vele jaren onderdeel geweest van een publiek-private samenwerking en nu deze ten einde komt is het belangrijk om het afgelopen proces, de constructie van de samenwerking en de effectiviteit en doelmatigheid ervan te analyseren. Vooral om hier lering uit te trekken met het oog op toekomstige vormen van gebiedsontwikkeling. Hiertoe dient mijn fractie de volgende motie in. De VOORZITTER: Ik lees de motie voor. Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen, constaterende dat: 8

9 - de Commissie Alders, Bakker, Doets in haar rapport adviseert de huidige vorm van Publiek Private Samenwerking in het project Blauwe Stad te beëindigen en hiertoe voordracht 35/2009 voorligt; overwegende dat: - tot deze PPS is overgegaan in het kader van gebiedsontwikkeling, vitalisering van het gebied en het creëren van economische activiteit; - het met het oog op eventuele toekomstige gebiedsontwikkeling, verstandig is lering te trekken uit de ervaringen die in deze constructie zijn opgedaan; - een onderzoek naar het proces, de constructie van samenwerking, de effectiviteit en doelmatigheid van voornoemde PPS, Provinciale Staten in de gelegenheid stelt haar controlerende en kaderstellende rol te vervullen; - de Noordelijke Rekenkamer als onafhankelijk orgaan in het leven is geroepen om Provinciale Staten te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol door onderzoek te doen naar het gevoerde bestuur waarbij de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat, verzoeken de Noordelijke Rekenkamer - een onderzoek te starten naar de doelmatigheid en effectiviteit van de PPS in het project Blauwestad, met betrekking tot het beoogde doel: gebiedsontwikkeling, vitalisering van het gebied en het creëren van economische activiteit, - de volgende vragen bij dit onderzoek te betrekken: - in hoeverre bood de gekozen constructie voldoende mogelijkheden aan het College van Gedeputeerde Staten om de publieke belangen te waarborgen en de gestelde publieke doelen te realiseren, en zijn de geboden mogelijkheden ten volle benut? - in hoeverre bood de gekozen PPS-constructie voldoende mogelijkheden aan Provinciale Staten om haar kaderstellende en controlerende taak te vervullen, en zijn de geboden mogelijkheden ten volle benut? - welke essentiële beslismomenten zijn er geweest en op basis van welke informatie hebben respectievelijk het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten haar besluitvorming gebaseerd? - welke invloed heeft daarbij de vertrouwelijkheid van een gedeelte van de informatie gehad op de besluitvorming en daarmee op de doelmatigheid, effectiviteit en controleerbaarheid van de PPS-constructie? - welke lessen kunnen getrokken worden uit het afgelopen proces met het oog op toekomstige vormen van gebiedsontwikkeling? en gaan over tot de orde van de dag. De motie is ondertekend door de heer Bultje (PvdA), de heer Luitjens (VVD), de heer Staghouwer (ChristenUnie), de heer Brouns (CDA), mevrouw Hazekamp (Partij voor de Dieren) en de heer Van der Ploeg (GroenLinks). De motie krijgt nummer 1, wordt vermenigvuldigd en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer BULTJE: Voorzitter, ik realiseer mij dat deze motie niet voldoet aan de Alders-doctrine dat een motie maximaal 100 woorden mag zijn, maar in dit geval willen wij graag de zorgvuldigheid in acht nemen. Het betreft dus een verzoek aan de Noordelijke Rekenkamer die onafhankelijk is en zelf bepaalt of het bepaalde onderzoeken op zich neemt en zelf de onderzoeksvragen bepaalt. De in de motie geformuleerde vragen geven richting aan. Als de Noordelijke Rekenkamer dit onderzoek uit wil voeren, vertrouwen wij erop dat zij bij leemtes aanvullende vragen formuleren. Ook gaat de Rekenkamer volgens mij over haar eigen agenda, maar mijn fractie hecht er waarde aan om de uitkomsten van het onderzoek vóór de zomer te ontvangen. Daarnaast hecht mijn fractie er waarde aan om het gehele proces van het begin tot het einde, inclusief de ontbinding van de samenwerking, tegen het licht te houden. The proof of the pudding is in the eating en nu is het tijd voor de recensie. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de rolverdeling tussen publieke en private partijen, als naar de rol van GS en PS op basis van besluitvorming op cruciale momenten. Ook de rol die vertrouwelijkheid heeft gespeeld in dat proces, is meerdere malen onderwerp geweest van discussie in de commissie Bestuur en Financiën en in de Staten. Mijn fractie is dan ook benieuwd hoe de Noordelijke Rekenkamer oordeelt over het effect van de vertrouwelijkheid op de doelmatigheid en effectiviteit en de controleerbaarheid van de PPS-constructie. Overigens wil ik 9

10 bij deze motie aantekenen dat wanneer de kavelverkoop naar behoren was verlopen en de private partijen aangehaakt waren gebleven, een dergelijke analyse op een gegeven moment goed was geweest, want de constructie en de daarmee samenhangende consequenties, de verdeling van risico s en het uitoefenen van sturing en controle door respectievelijk GS en PS waren dezelfde gebleven. Voorzitter, de toekomst. Lopende het onderzoek, als de motie wordt aangenomen en de Rekenkamer besluit het onderzoek op zich te nemen, kan niet stilgezeten worden. Over de toekomst van de Blauwe Stad werd in de commissievergaderingen meerdere malen de term out of the box - denken gebezigd om te zeggen dat geen idee op voorhand gek genoeg zou zijn om in de Blauwe Stad uit te voeren. Op zich is een creatieve denkexercitie niet verkeerd, zo lang het maar niet leidt tot out of the hip shooting, want uiteindelijk gaat het mijn fractie om het handhaven van de kwaliteit van het project, zeker gezien het effect van concessies op dat vlak voor de omliggende regio. Met het oog op de toekomst moet op korte termijn overleg plaatsvinden met de betrokken overheden, maar zeker ook met belanghebbenden, zoals de bewoners van de Blauwe Stad. Zij zijn er met een bepaald idee gaan wonen met als belangrijkste aspect de kwaliteit van het woonmilieu. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Het voorstel van GroenLinks om in het nieuwe jaar als commissie van Bestuur en Financiën misschien kunnen we het wat breder trekken naar de commissie Omgeving en Milieu een bezoek te brengen aan de nieuwe raad van Oldambt, ondersteunt mijn fractie van harte. Tot slot. De gedeputeerde heeft in de commissie aangegeven dat Provinciale Staten actief betrokken zullen worden bij het proces om te komen tot een nieuwe samenwerkingsconstructie en ontwikkelingsstrategie voor de Blauwe Stad. Het moge duidelijk zijn dat Provinciale Staten deze kaderstellende en controlerende taak gewoon heeft en deze rol ook actief pakt waar nodig. De heer BROUNS: Dank u, voorzitter. Wat ik nu zal zeggen, zal geen verbazing in deze zaal wekken. Het CDA heeft al eerder aangegeven dat wij het afscheid nemen van de private partij een goede zaak vinden. Het is tijd om schoon schip te maken en dadelijk uit te leggen hoe de vork in de steel steekt. We moeten de regie weer in eigen hand nemen, maar daarover straks meer. Eerst willen we nader ingaan op de voorwaarden tot het afscheid nemen, zoals verwoord in de voorliggende voordracht. We willen namelijk niet afscheid nemen ten koste van alles. Het kan niet zo zijn dat toen het project begon, de insteek was om de winst te verdelen en nu het project vertraging oploopt en de wegen elkaar scheiden, de lasten enkel voor rekening van de provincie komen. Tijdens de commissiebehandeling zijn onder meer door de CDA-fractie een groot aantal vragen gesteld aangaande de gemaakte afspraken om te komen tot ontbinding van de samenwerking. Uit de beantwoording van de vragen is voor ons het volgende beeld naar voren gekomen. Ontbinding betekent dat alle grond door Koop wordt teruggeleverd en wel vrij van beslagen en andere eventuele verplichtingen. De provincie heeft hier geen verlies genomen, c.q. hoeven te nemen. Wel moet de provincie ruim 28 miljoen afboeken, omdat de huidige behoedzame inzichten aangeven dat de projectrealisatie de verkoop van kavels tot 2040 zal lopen en hierdoor treedt renteverlies op en worden de organisatiekosten hoger. Er is immers langer een verkoopapparaat nodig, er moet onderhoud gepleegd worden, et cetera. Ook moet het investeringskrediet worden opgehoogd tot 118 miljoen, aldus deze voordracht. Dat heeft te maken met de afwikkeling daar waar het de vergoeding van Koop van ruim 30 miljoen betreft voor de tegemoetkoming in de investering in de infrastructuur, het bouwrijp maken en het beheer van gronden door deze private partij, en de verwerving van het multifunctioneel centrum, de activa van de Opstal BV, inclusief de modelwoning. Dit is dus geen totale vergoeding van de kosten die gemaakt zijn door Koop. Koop heeft hier een verlies moeten nemen. Over dit verlies wil het College in de openbaarheid niet veel kwijt. Het enige dat zij aangeeft is dat het naar haar mening een gunstig resultaat voor de provincie heeft uitonderhandeld. Logisch te veronderstellen is dat naast het verlies op de investeringen, in de gronden en de activa, Koop ook tot een afwaardering zal moeten komen, omdat hij die gronden tegen een bepaalde waarde zal hebben opgenomen in de grondexploitatie. Meer dan een veronderstelling is dat echter niet. Het is jammer dat er op dit punt niet volledige openheid van zaken is. We accepteren echter dat hieromtrent afspraken bestaan in het kader van het bedrijfsbelang. Het is dan ook in onze ogen aan die private partij om daar te zijner tijd, bijvoorbeeld in gedeponeerde jaarverslagen, openheid over te geven. Het zou deze partij overigens wel sieren als zij dat transparant deed. Een belangrijke vraag bij de afwikkeling is natuurlijk of er nog adders onder het gras zitten. De overeenkomst is volgens het College juridisch uitvoerig gecheckt en dichtgetimmerd. Als Koop informatie achtergehouden zou hebben bijvoorbeeld ten aanzien van achterstallige verplichtingen richting personeel, belastingdienst, crediteuren, alsmede ten aanzien van risico s, bijvoorbeeld ten 10

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING

PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober 2005... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 3 a. Behandelvoorstellen Presidium... 3 b. Vaststelling A/B-lijst...

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

VERGADERING VAN 7 JULI 2004

VERGADERING VAN 7 JULI 2004 PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ 1. Notulen van de vergadering van 2 en 9 juni 2004....2 2. Ingekomen stukken:...2 3. Regeling van werkzaamheden...4 4. C-lijst...5 A.1. Benoemingen Algemeen Bestuur SNN...6

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie