28 maart Met hoogachting, Namens DEC-UM, De voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 maart 2008. Met hoogachting, Namens DEC-UM, De voorzitter"

Transcriptie

1 8 maart 008 Aan: Minister LNV, Voedsel en Waren Autoriteit, Regionale dienst Noordwest, Centrale Handhaving Dierproeven Hoogte Kadijk 40, 08 BK Amsterdam Postbus 84, 000 AB Amsterdam Aan: Vergunninghouder College van Bestuur Universiteit Maastricht Gemandateerde Decaan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Bureau FHML Postbus MD Maastricht Bijgaand geeft de Dier Experimenten Commissie van de Universiteit Maastricht (DECUM), conform de wet op de dierproeven artikel 8e, verslag over het jaar 007. Het jaarverslag is vastgesteld in haar vergadering van 8 maart 008. De informatie met betrekking tot de uitgebrachte adviezen aan de vergunninghouder is, zoals bepaald in de Dierproevenregeling artikel l, eerste lid, sub b, gerubriceerd in tabelvorm en ondergebracht in hoofdstuk 5. Mocht u ter wille van het inzicht in de afwegingen die zijn gemaakt bij de advisering, belangstelling hebben voor de notulen van de vergaderingen dan zullen wij u deze op uw verzoek separaat toesturen. Met hoogachting, Namens DECUM, De voorzitter

2 JAARVERSLAG 007 DIER EXPERIMENTEN COMMISSIE UNIVERSITEIT MAASTRICHT DECUM Vervanging Verfijning Vermindering & Verantwoordelijkheid

3 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING.. ALGEMEEN GEDEELTE 4 PLAATS EN ERKENNING TAAKSTELLING WERKWIJZE. SAMENSTELLING VAN DE DECUM 8 MUTATIES SAMENSTELLING 4. VERGADERINGEN DECUM 0 5. OVERZICHT VAN DE DIERPROEVEN WAAROVER ADVIES is UITGEBRACHT TOETSING ONDERZOEKSPLANNEN Tabellen en Overzichten Overzicht naar Doel van de proef (VHIcodering) Onderzoeksaanvragen naar Onderzoekschool en lijn van UM 6. SPECIFIEKE GETOETSTE ONDERZOEKE N 5 7. AANDACHTSPUNTEN 5 FUNCTIONEREN VAN DE DECUM IN RELATIE TOT EVALUATIE WoD VERANTWOORDELIJKHEID VERMINDERING PROEFDIEREN VERMINDERING ONGERIEF OVERIGE TAKEN ONDERWIJS EN VOORLICHTING INTERNE CONTACTEN EXTERNE CONTACTEN BEHANDELING VAN KLACHTEN M.B.T. PROEFDIEREN

4 . INLEIDING De Dier Experimenten Commissie aan de Universiteit Maastricht (DECUM) adviseert de decaan van de Faculteit der Geneeskunde, gemandateerde van de Vergunninghouder zijnde het College van Bestuur van de UM. Haar taakstelling is een ethische toetsing van het belang van de dierproeven en het ongerief voor de dieren. In de afweging tussen enerzijds het ongerief voor de proefdieren en anderzijds het maatschappelijk en wetenschappelijk belang van het onderzoek is de DECUM zich bewust van de maatschappelijke weerstand tegen het gebruik van proefdieren, maar ook van de eisen die gesteld worden aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de gezondheid en de bestrijding van ziekten van de mens. De DECUM geeft in dit jaarverslag een verantwoording en een overzicht van de toetsing van de onderzoeksaanvragen die in 007 aan haar zijn voorgelegd ter advisering aan de vergunninghouders. Het jaarverslag 007 van de DECUM is opgemaakt naar het voorlopig format van 00 van de Inspectie Keuringsdienst van Waren. Een opgave verstrekken van de "duur van de proef' is een ondoenlijke zaak, omdat elke proef met een dier een dierproef is en binnen een dierexperiment de dieren vaak een verschillende behandelingsduur ondergaan. De indeling en opzet van het jaarverslag DECUM 00, 004, 005 en 006 zijn exact gevolgd, waarmee de vergelijkbaarheid is gediend. Informatie over de status, taakstelling en werkwijze zijn opgenomen in deel. De huidige samenstelling van de commissie naar disciplines conform de WOD art.isa tweede lid is onder. geplaatst. In deel 4 staat de informatie over de vergaderingen en de procedure. In het jaarverslag zijn onder 5. de gebruikelijke gegevens met betrekking tot het resultaat van de toetsing opgenomen, maar is ook de inkadering van de onderzoeksvoorstellen binnen de hoofd en deel van de research UM aangegeven. Deel 7. bevat onderwerpen waarin aandacht wordt besteed aan gerichte inspanningen van de DECUM met betrekking tot de drie V's en aan het standpunt ten aanzien van verantwoordelijkheid en open(baar)heid. Mededelingen over de activiteiten van de DECUM en haar leden vormen de afsluiting van dit jaarverslag.

5 . ALGEMEEN GEDEELTE PLAATS EN ERKENNING De DECUM bestaat sedert 989. Het eerste DECreglement is opgesteld door de decaan van de Faculteit der Geneeskunde (gemandateerde van de vergunninghouder het College van Bestuur van de UM) en op juli 989 geaccordeerd. Een aangepast reglement is op 0 juni 997 door de decaan van de Faculteit der Geneeskunde goedgekeurd en in november 997 aangeboden ter beoordeling aan de minister van VWS. Op 6 april 998 werd een goedkeuring van dit DEC reglement door de staatssecretaris van VWS ontvangen; de DECUM werd hierbij erkend gezien het van de Centrale Commissie Dierproeven en gelet op WOD art. 8a eerste lid (brief VWS, kenmerk GZB/VVB98845). Op april 005 is een herziene versie door het bestuur van de Faculteit der Geneeskunde UM geaccordeerd. Het ministerie is via toezending van het reglement aan de Inspectie in kennis gesteld van het nu vigerende reglement. TAAKSTELLING De DECUM adviseert de vergunninghouders omtrent de ethische toelaatbaarheid van voorgenomen dierproeven, hierbij in het bijzonder het ongerief van de proefdieren afwegend in relatie tot het wetenschappelijk en maatschappelijk belang dat met de dierproef wordt beoogd. De DECUM adviseert het College van Bestuur van de UM en is klankbord voor onderzoekers met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van dierproevenbeleid en biotechnologische handelingen bij dieren. De DECUM heeft tot taak klachten inzake verantwoord gebruik en behandeling van proefdieren te behandelen. De DECUM heeft tot taak om de toepassing van de drie V's (Vervanging, Vermindering, Verfijning) van proefdieren te stimuleren. Het ethisch uitgangspunt, het reglement en een handleiding voor het indienen van DEC is vastgelegd in "Het Gele Boekje", waarin voor onderzoekers en andere geïnteresseerden de uitgangspunten en werkwijze van de DECUM worden uitgelegd. Van dit boekje uit 989 is in 999 een geheel herziene e druk verschenen. Inmiddels is een tweede herziene versie van deze informatie digitaal op de website van de UM onderzoekers beschikbaar. De DECUM heeft in 007 voor afgegeven voor derden. College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) en Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM). Gemandateerde voor vergunninghouder is de decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

6 WERKWIJZE De DEC werkt volgens stramien (Flowchart DECUM procedure) zoals vastgelegd in het DECUM reglement. Het concept onderzoeksvoorstel wordt uiterlijk 7 kalenderdagen voor de vergadering voorgelegd aan de proefdierdeskundige (art. 4 WOD). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een DECaanvraagformulier met VHIcoderingen, te vinden op Het model van het aanvraagformulier geeft uitvoerige toelichting hoe de aanvraag gestructureerd en onderbouwd dient te zijn om te voldoen aan art. a van het Dierproevenbesluit van 5 november 996 en om ethische toetsing door de DECUM mogelijk te maken. De proefdierdeskundige screent het ontwerp op de proefdierkundige aspecten en voert zonodig overleg met de aanvragende onderzoeker. Een project wordt ingediend uiterlijk 0 kalenderdagen voor de vergadering bij de secretaris. Deze controleert of alle informatie die de DECUM nodig heeft om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen, in de projectaanvraag is opgenomen. Het onderzoeksvoorstel is dan beoordeeld op zijn proefdierkundige aspecten door de proefdierdeskundige. Het ingediende onderzoeksplan krijgt een uniek nummer, wordt aan alle DECleden toegezonden en wordt voor de eerstvolgende DECvergadering geagendeerd. De DECleden ontvangen de onderzoeksplannen minimaal 5 werkdagen vóór de DECvergadering. In de vergadering wordt het project besproken en wordt geadviseerd. Het kent een kwalificaties: een, aangehouden, of een negatief. Een negatief omtrent een project kan alleen gegeven worden na de indiener/onderzoeker te hebben gehoord. Wanneer een project niet onmiddellijk een krijgt, bericht de DECUM de aanvrager haar opmerkingen. Als het kleine veranderingen, aanpassingen of aanvullingen betreft kan de DECUM de voorzitter en secretaris machtigen nadat de wijzigingen door de onderzoekers zijn overgenomen en in het projectvoorstel zijn geïmplementeerd het project te adviseren op het eerstvolgende overleg tussen voorzitter en secretaris. Echter indien essentiële aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt het project aangehouden en dient het onderzoeksplan opnieuw te worden ingediend en wederom aan de DECUM ter beoordeling te worden voorgelegd als een herziene versie onder hetzelfde aanvraagnummer. De DECUM kan ook aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het gefaseerd uitvoeren van het onderzoek. In dat geval krijgt het project pas een als wordt aangegeven dat een persoon met speciale vaardigheid op dat gebied, de proeven uitvoert of dat de onderzoeker zich eerst deze kundigheden eigen maakt. De DECUM kan onderzoekers uitnodigen om hun onderzoeksvoorstel ter vergadering toe te lichten. Ook kan de DECUM vooraf vragen om een pilotexperiment of literatuurstudie en over de uitkomsten daarvan eerst te rapporteren alvorens het project wordt beoordeeld. In een gevallen wordt een project gefaseerd ten aanzien van zijn uitvoering, waarbij terugrapportage aan de DECUM als voorwaarde wordt gesteld. Een wordt pas gegeven, nadat de eventuele voorstellen tot wijziging van de DECUM in het onderzoeksplan zijn opgenomen. Van een wordt de indiener schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij afwezigheid ter vergadering kunnen DECleden hun commentaren ten aanzien van de protocollen schriftelijk inbrengen.

7 De voorzitter en secretaris overleggen na iedere DEC vergadering, tussentijds tussen twee vergaderingen en verder indien een van beiden dat wenselijk acht. Daarnaast vindt een zeer intensief verkeer plaats, veelal de art. 4 functionaris daarbij includerend.

8 Flowchart DECUM procedure onderzoeker onderzoeksaanvraag 7 kalenderdagen vóór deadline indienen \t o n t w e r P onderzoeksaanvraag dierproef i r secretariaat DEC Agenda DEC Multipliceren Verzenden aan DECleden Bestudering door DECleden.. k Art. 4 (proefdierkundig) Secretaris DEC 0 kalenderdagen vóór vgd datum / deadline ^ J s c r e e n i n g v e r w e r k i n g Vergadering DEC Art. 4 advisering Secretaris DEC rapportage Voorzitter DEC b e r a a d

9 . SAMENSTELLING MUTATIES: Met ingang van 9 juni 007 is door tijdgebrek van een DEClid een vacature ontstaan. Met ingang van l september 007 is ter vervulling van deze vacature een nieuw extern DEClid toegetreden. SAMENSTELLING: De DECUM bestaat uit een voorzitter en negen overige leden. De voorzitter en drie leden zijn extern, de overigen staan in arbeidsverhouding van de UM. De art. 4 functionaris adviseert de DEC ten aanzien van de dierproefaanvragen en ter vergadering gevraagd dan wel ongevraagd. De DECUM was in 007 samengesteld uit de volgende leden met hun specifieke kwalificaties: Voorzitter Deskundige op het gebied van proefdieren, hun welzijn en van ethische toetsing, Niet in arbeidsverhouding staand met UM, geen betrokkenheid bij dierproeven. De voorzitter draagt zorgt voor de evenwichtige samenstelling van de Commissie, geeft leiding aan de vergadering en onderhoudt de landelijke contacten. Lidl. Deskundige op het gebied van dierproeven en kansberekening. Niet in arbeidsverhouding staand met UM, geen betrokkenheid bij dierproeven. Lid. Deskundige op het gebied van ethiek en ethische toetsing. In arbeidsverhouding staand met UM, niet betrokken bij dierproeven. Lid. (plv. vzq Deskundige op het gebied van dierproeven, diergedrag en van alternatieven voor dierproeven. In arbeidsverhouding staand met UM, betrokken bij dierproeven, Lid 4. Deskundige op het gebied van dierproeven en alternatieven voor dierproeven. In arbeidsverhouding staand met UM, betrokken bij dierproeven. Lid 5. Deskundige op het gebied van proefdieren en hun bescherming. In arbeidsverhouding staand met UM, betrokken bij dierproeven. Lid 6. Deskundige op het gebied van dierproeven, alternatieven voor dierproeven en statistiek. In arbeidsverhouding staand met UM, betrokken bij dierproeven. Lid 7.

10 Deskundige op het gebied van genetische modificatie en genetisch gemodificeerde proefdieren en van dierproeven. In arbeidsverhouding staand met UM, betrokken bij dierproeven. Lid 8. Deskundige op het gebied van proefdieren en hun bescherming. Niet in arbeidsverhouding staand met UM, geen betrokkenheid bij dierproeven. Lid 9. Deskundige op het gebied van leefmilieu en alternatieven voor dierproeven. Niet in arbeidsverhouding staand met UM, geen betrokkenheid bij dierproeven. Adviserend aan de DECUM: Proefdierdeskundige (art. 4 per l juni 007) Veterinair deskundige op het gebied van proefdieren en hun bescherming en van dierproeven 0

11 4. VERGADERINGEN DATA: Op basis van een vergaderfrequentie van eenmaal per maand (laatste vrijdag van de maand van uur) heeft de DECUM in 007 twaalfmaal vergaderd. De DECUM kent geen "Kleine Commissies" haar vergaderingen worden altijd plenair gehouden. De vergaderdata van de DECUM in 007 waren: 6 januari juli 007 februari 007 augustus maart september april oktober juni november juni december 007 Hierbij was de DEC driemaal voltallig, eenmaal was één lid afwezig, driemaal waren twee leden, driemaal waren drie leden, tweemaal 4 leden afwezig. Bij afwezigheid is het gebruikelijk dat DECleden hun commentaren ten aanzien van de protocollen schriftelijk inbrengen in de vergadering. De besluitvorming is steeds via consensus verlopen. De agenda van de DECUM kent een vaste structuur. Opening B. Nieuwe C Aangepaste (ter goedkeuring DECUM). C. Aangepaste (ter goedkeuring voorzitter/vicevoorzitter en secretaris). D. Brieven en informatie m.b.t.. D. Brieven en informatie algemeen. D. Brieven en informatie en algemeen. E. Mededelingen voorzitter/secretaris/proefdierdeskundige. Rondvraag. Sluiting. Opmerkelijk in deze vergadering. In het kalenderjaar 007 werden aan de DECUM ter advisering aan de vergunninghouder 0 dierproefaanvragen voorgelegd. De aanvragen worden onderscheiden in: ) gestandaardiseerde aanvragen voor het doen van volledige dierproef ) pilots Hiertoe worden gerekend oriënterende studies met een beperkt proefdieren (maximaal 6). Het zijn kwalitatieve studies, vaak bedoeld voor het uittesten van een procedure, om een methodiek te testen of voor het zich eigen maken van een techniek. Het is geenszins de intentie enige statische betrouwbaarheid met betrekking tot gegevens te verkrijgen, veelal gaat het om een uitspraak te krijgen is er een effect of geen.

12 Tevens wordt in de DEC vergadering uitgebracht over lopende onderzoeken waarvoor een uitbreiding of een aanpassing wordt gevraagd. In twee vergaderingen van de DECUM zijn onderzoekers van drie uitgenodigd een presentatie te geven over hun onderzoek en respons te geven op vragen en opmerkingen van de DEC.

13 5. OVERZICHT VAN DE DIERPROEVEN WAAROVER ADVIES is UITGEBRACHT TOETSING ONDERZOEKSPLANNEN: De onderzoeksaanvragen aan de DECUM voorgelegd, worden onderscheiden in oude nog lopende aanvragen en nieuwe studies. Uit het jaar 004 is per l januari 007 nog l project in behandeling. Uit het jaar 005 zijn nog in behandeling in 007. Uit het jaar 006 zijn in behandeling, l project is teruggetrokken. Uit het jaar 007 schuiven 6 door naar 008. Voor reeds eerder geadviseerde wordt niet zelden een uitbreiding van het proefdieren, een aanpassing van het onderzoeksplan of een verlenging van de termijn aangevraagd als gevolg van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen tijdens de uitvoeringsfase van de experimenten. Hierover heeft de DECUM zich per casus beraden en geadviseerd. Dit beraad is verder niet in het jaarverslag opgenomen omdat de ethische toetsing van het experiment in eerdere fase heeft plaatsgevonden Samenvatting: Aantal dierproefaanvragen in behandeling in 007 bij DECUM: uit 004 l uit 005 uit 006 in 007 nieuw ingediende protocollen 0 Totaal 7 aanvragen. Afhandeling dierproefaanvragen in 007: Uit 004: l Uit 005: l Project is teruggetrokken l Uit 006: Afgehandeld uit 005: O Afgehandeld uit 006: Ingediend 0 in 007: Positief geadviseerd 74 Teruggetrokken l 6 Het over 74 van de 0 uit 007 is gegeven: onmiddellijk of met een kleine tekstuele wijziging 94 «na beantwoording van vragen en/of aanpassing op enkele punten 45 na herziening van het project in een tweede beraad 5

14 TABELLEN EN OVERZICHTEN: Tabel. geeft een overzicht van de aanvragen van het jaar 007. De staan in volgorde van indienen, zijn aangeduid met doel van onderzoek overeenkomstig de VHIcode, hun inkadering in de onderzoekscholen van de UM en onderverdeling in onderzoeklijnen is aangegeven. In Overzicht l zijn vermeld alle in het jaar 007 aan de DECUM voorgelegde gerubriceerd naar doel van de proef volgens VHIcode (registratie dierproeven) en het resultaat van hun advisering. Een algemeen overzicht gaat vooraf aan de gespecificeerde len per VHIcodering "doel van de proef'. Overzicht toont de in het jaar 007 aan de DEC ter advisering voorgelegde onderzoeksaanvragen (0) van de Vergunninghouder "UM" met inbegrip van de onderzoeken in samenwerkingsverband met de Tu/E op het gebied van Biomedische Technologie opgesplitst naar Onderzoekschool ("Hoofdproject") en deel ("Onderzoekslijn") van UM. Overzicht _ geeft de in het jaar 007 onderzoeksaanvragen per Onderzoekschool en onderzoekslijn UM in cijfers weer. 4

15 Tabel. Projecten ingediend in 007 bij DECUM met VHI coderingen en inkadering OnderzoekscholenMijnen UM legenda: Eventueel met kleine tekstuele wijzigingen Wijzigen V/S Vragen beantwoorden en/of wijzigingen in protocol doorvoeren, waarna Voorzitter en Secretaris een voorlopig afgeven dat in volgende vergadering wordt bekrachtigd. Wijzigen Structurele wijzigingen doorvoeren in herziening van het protocol ten aanzien van een of meer punten; wordt aangehouden voor een tweede beraad in de DECUM Teruggetrokken Projectvoorstel is teruggetrokken na opmerkingen van de DECUM PROJECTEN 007 DEC UNIVERSITEIT MAASTRICHT Nummer DEC UM Doel onder zoek vlgs VHIcodering Hoofdproject l.. 4. Hersenen en gedrag 5. GROW Tl H PT IClltll 7 anrlpr TT\ /. cillutl kjlvl 8. BMT 9. n *f*y\ geen T\ \ji\i 6. Biomate Onderzoek lijn * T..j. 4^r..., J.. Datum Status na Datum Status na vervolg le sessie sessie i "_~j... ' ~~" r T "~f ~ ' _r _ "~~ ~ ".. Thrombosis en hemostasis. Cardiac function. Vascular Biology., Voeding en metabolisme. Klinische aspecten van voeding. Epidemiologische en gedragswet. voeding 4. Risico's van leefomstandigheden en j* voeding 4.. Neurodegeneratie en plasticiteit 5.. Perinatale geneeskunde. Ontwikkelingsbiologie. Oncologie 6.. Biomaterialen 7. Ander UM onderzoek 8. Biomedische Technologie TuE 9 Andere Vergunninghouder 5

16 TABEL I Projectaanvragen 007 Dier Experimenten Commissie Universiteit^ Maastricht Nummer Doel Hoofdproject 0 4 GROW, GROW 0 GROW Ander UM Lijn J Datum _ Status Datum Terugge Status 6

17 TTUM Ander UM GROW GROW, " Wijzigen V+vv

18 L GROW GROW GROW GROW CARJM CARJM l ii le deel 84 dieren Pos dieren

19 / GROW GROW GROW Carim GROW GROW GROW 4 il Wijzigen V+vv Wijzigen V+vv

20 L J GROW Ander UM Ander UM Wijzigen V+vv

21 OVERZICHTEN NAAR DOEL VAN DE PROEF: In onderstaand overzicht. zijn vermeld alle 0 ingediend in het jaar 007 gerubriceerd naar doel van de proef volgens VHIcode (registratie dierproeven) en het resultaat van hun advisering. Opgemerkt wordt dat het 0 van vergunninghouder UM betreft. Een totaal overzicht gaat vooraf aan de gespecificeerde len per VHIcodering "doel van de proef'. Overzicht uit tabel l (0) ingediend bij DECUM, gerubriceerd naar doel van de proef volgens VHIcode (registratie dierproeven) Vermeld i s: Afgewezen/ verklaard/teruggetrokken door onderzoeker Maximale duur van experimenten is 4 jaar vanaf datum goedkeuring of zoveel korter als onderzoeker heeft aangegeven. Totaal overzicht: Totaal 0 7 afgewezen / teruggetrokken / 8 Specificatie per VHIcodering voor het doel van het onderzoek: 0. Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de ontwikkeling immuunseraa, vaccins of andere biologische producten Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de productie, controle, ijking van immuunsera, vaccins of andere biologische producten. 0.0nderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de ontwikkeling van geneesmiddelen Onderzoek t.b.v, de toepassing in de mens met betrekking tot de productie, controle, ijking van geneesmiddelen.

22 05. Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens met betrekking tot de ontwikkeling van medische hulpmiddelen of toepassingen Onderzoek t.b.v. de toepassing van prod./contr./ijking mrd. hulpmiddelen. 07. Onderzoek t.b.v. de toepassing in de mens tot betrekking andere ijkingen. 09. Onderzoek t.b.v. de toepassing in het dier met betrekking tot de productie, controle of ijking van immuunsera, vaccins, of andere biologische producten. 0. Onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van geneesmiddelen.. Onderzoek t.b.v. de toepassing in het dier met betrekking tot de ontwikkeling van medische hulpmiddelen of toepassingen. 9. Onderzoek met betrekking tot voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. 4. Onderzoek met betrekking tot het opsporen van ziekten bij mensen Het herkennen of opsporen van andere lichamelijke kenmerken bij de mens.

23 6. Onderzoek met betrekking tot het opsporen van ziekten bij dieren. 9. Verschaffen of ontwikkelen van kennis van het menselijk of dierlijk lichaam of handvaardigheid in het verrichten van ingrepen daarop. 0. Een antwoord te verkrijgen op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot kanker bij de mens (exclusief het vaststellen van potentiële carcinogenen) Het verkrijgen van een antwoord op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot hart en vaatziekten bij de mens Het verkrijgen van een antwoord op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot geestesziekten of ziekten van het zenuwstelsel bij de mens Het verkrijgen van een antwoord op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot andere ziekten bij de mens Het verkrijgen van een antwoord op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot andere lichamelijke kenmerken bij de mens. 5. Het verkrijgen van een antwoord op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot het gedrag van dieren.

24 7. Het verkrijgen van een antwoord op een wetenschappelijke vraag met betrekking tot een andere wetenschappelijke waag

25 Overzicht onderzoeksaanvragen (0) per Onderzoekschool en onderzoekslijn UM in procenten. UM 0projectaa < >5 Lijn 0 I Lijn (! " Lijn 5 Lijn r Lijn I 4 Lijn ~T Lijn 4 Hers/Ged 8 Lijn Lijn 5 GROW 6 Lijn 6 Lijn Lijn 7 Ander Uftt[ 4 \ t Toelichting: Hoofd en deel l. Thrombosis en hemostasis. Cardiac fimction. Vascular Biology. Voeding en metabolisme. Klinische aspecten van voeding. Epidemiologische en gedragswet. voeding 4. Risico's van leefomstandigheden en voeding Hers.&Gedrag. Neurodegeneratie en plasticiteit GROW l.perinatale geneeskunde. Ontwikkelingsbiologie. Oncologie Biomaterialen. Biomaterialen Ander UM onderzoek GeenUM 5

26 6. SPECIFIEKE GETOETSTE ONDERZOEKEN Van deze gelegenheid wordt in dit jaarverslag geen gebruik gemaakt. Uit de overige onderdelen van het jaarverslag blijkt voldoende welke strekking de aangeboden hebben, hoe de inkadering is en hoe de toetsing plaatsvindt. 7. AANDACHTSPUNTEN FUNCTIONEREN VAN DECUM IN RELATIE TOT EVALUATIE WoD: In het verslagjaar is, evenals in voorafgaande jaren, aandacht besteed aan open(baar)heid. Naar aanleiding van de Evaluatie van de Wet Op de Dierproeven (Rapport: "Noodzakelijk kwaad, evaluatie Wet op de dierproeven ") zijn door de NVDEC acties ondernomen, zo ook door de art. 4 functionarissen en anderen in het proefdierveld. De DECUM heeft hiermee ingestemd en ze ondersteund. VERANTWOORDELIJKHEID: De primaire verantwoordelijkheid voor de dierproef ligt bij de onderzoeker. De ethische afweging tussen wetenschappelijk, maatschappelijk belang enerzijds en het dierexperiment anderzijds is aan de onderzoeker. De DECUM heeft haar format voor het aanvragen van een dierproef wat de ethische reflectie betreft gericht aangepast; onderzoeker dient te verwoorden waarom hij het verantwoord acht dat deze len proefdieren in dit speciale onderzoek dit ongerief ondergaan. Het onderzoek aan de UM is geïncorporeerd in onderzoekscholen,,grow, Hersenen & Gedrag. De UM met AZM is de overkoepeling van de onderzoekscholen. De Vergunninghouder draagt daardoor medeverantwoordelijkheid voor het gebruik van proefdieren in het onderzoek. De DEC is het wettelijke instrument dat de Vergunninghouder adviseert ten aanzien van het voorgenomen dierexperiment. De DECUM is van mening dat de maatschappelijke discussie over dierproeven op basis van openheid en goede informatie verstrekking gevoerd dient te worden. Binnen de universiteit is de DECUM het aanspreekpunt voor de ethische discussie voor aangelegenheden met betrekking tot dierproeven. Het is een streven van de DECUM de dierexperimenten in te kaderen in de bestaande onderzoekscholen en hun onderzoekslijnen teneinde een afstemming bij de onderzoekers te krijgen in het optimaal gebruik van proefdieren en daarmede ook het proefdiergebruik te kunnen beperken. Informatie over toetsing van de onderzoeksaanvragen, over het doel en de inkadering van de dierproeven binnen de wetenschappelijke onderzoeken wordt verstrekt door de DEC middels dit jaarverslag en middels de website van de UM. Een ander onderwerp komt regelmatig in de ethische toetsing van de DEC aan de orde: de vertaling van het onderzoek naar de kliniek: is voorgelegd onderzoek in de toekomst te gebruiken in een klinische setting? En een andere vraag is of elk onderzoek dat technisch mogelijk is ook gedaan moet worden? Moet alles wat technisch te verwezenlijken is ook verwezenlijkt worden? Deze afwegingen worden per casus gemaakt. In dit verband waren er discussies over draagtijd en vroeggeboorten bij mens en schaap. 6

27 Discussie over scanapparatuur en proefdiergebruik: Discussie over het onderzoek voor de ontwikkeling van scanapparatuur waarmee nietinvasief gemeten kan worden. Bij de ethische afweging staat de DEC uitgebreid stil bij de opmerking dat dit onderzoek in de toekomst proefdierbesparend zou zijn. De in de ethische afweging geuite verwachting van minder/lager proefdiergebruik door het gebruik van (nieuwe) beeldvormende technieken wordt niet nader toegelicht en/of beargumenteerd. Bovendien lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat het proefdiergebruik hierdoor juist zal stijgen. Beeldvormende technieken zullen weliswaar extra informatie bieden in een deel van het lopend onderzoek, maar deze technieken zullen veelal het standaard nauwgezet histologisch onderzoek niet kunnen vervangen. Met name in tijdreeksstudies betekent dit vooralsnog dat extra informatie kan worden verkregen met behulp van beeldvormende technieken, maar dat voor de toepassing van deze technieken waarschijnlijk eerder extra proefdieren dan minder proefdieren nodig zullen zijn. Ook de ontwikkeling van nieuwe technieken ten behoeve van beeldvorming, bijvoorbeeld nieuwe contrastmiddelen, zal per saldo leiden tot een toename van proefdiergebruik, omdat deze technieken nu eenmaal eerst getest, gevalideerd en gekalibreerd, moeten worden. Discussie over het toe dan wel afnemen van dierproeven en len: De DEC discussieert nogmaals over het toe dan wel afnemen van dierproeven en len proefdieren bij de ontwikkeling van nietinvasieve meetapparatuur. Per proefdier kunnen metingen in de tijd plaatsvinden, in plaats van het per tijdspunt opofferen van een proefdier. De technische ontwikkelingen zullen blijven zorgen voor nieuw onderzoek ter vervolmaking en vernieuwing van apparatuur. VERMINDERING PROEFDIEREN: Experimentele groepen: De DECUM heeft veel aandacht besteed aan de opzet van de experimenten voor wat betreft de experimentele groepen en noodzakelijkheid van shamgroepen en/of controle groepen. Herhaaldelijk blijkt dat een wijziging in het experimentele design een besparing van groepen kan opleveren en daarmee een niet geringe reductie van het proefdieren. Het gaat echter om optimaal proefdiergebruik, een te laag proefdieren kan leiden tot een uitkomst die niet statistisch te onderbouwen valt. De voorgestelde len proefdieren in het dierexperiment moeten altijd een statistische basis hebben. De DEC vraagt inzicht in randomisatie bij steekproeftrekking, en blindering (en hoe) bij het samenstellen van groepen. Grootte onderzoeksgroep: Power Op instigatie van de DEC werken de onderzoekers van de UM bij de bepaling van de aanwezigheid van een behandelingseffect bij een gesteld minimum grootte van dat effect met een onderscheidingsvermogen (power) van 0.80 bij de berekening van de groepsgrootte. De ervaringen met de gereduceerde powercalculatie zijn gunstig als proefdierbesparend middel. Het rendeert ongeveer 5%. Gebruik van beide geslachten: Het stimuleren van het gebruik van proefdieren van beide geslachten in een experiment en het niet alleen routinematig aanvragen van alleen mannelijke dieren blijft continue aandacht van 7

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2013 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2012 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN Met genoegen leid ik de Code of practice welzijnsbewaking bij u in. In artikel 10 van de in 1996 herziene Wet op de dierproeven zijn de 3 V's

Nadere informatie

Onderzoeksonderwerpen binnen het BPRC 4. Traject voorafgaand aan een dierproef 4. Dierexperimenten Commissie 5. Aantal DEC aanvragen 6

Onderzoeksonderwerpen binnen het BPRC 4. Traject voorafgaand aan een dierproef 4. Dierexperimenten Commissie 5. Aantal DEC aanvragen 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksonderwerpen binnen het BPRC 4 Traject voorafgaand aan een dierproef 4 Dierexperimenten Commissie 5 Dierexperimenteel onderzoek Aantal DEC aanvragen 6 Details dierexperimenteel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report

Jaarverslag Annual Report Jaarverslag Annual Report 2010 transparant onafhankelijk governance patiëntgericht baten-risicobalans wetenschappelijk geneesmiddelenketen geneesmiddelenbewaking levenscyclus College ter Beoordeling van

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer EVALUATIE WFT- PERMANENTE EDUCATIE PE-CYCLUS 2010-2011 Door: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer December 2011 Evaluatie Wft-PE 2010-2011

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie