WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG Wetenschappelijk jaarverslag Tergooi T Postbus DA Hilversum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014. Wetenschappelijk jaarverslag 2014. Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi."

Transcriptie

1 WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 Wetenschappelijk jaarverslag 2014 Tergooi T Postbus DA Hilversum Contact Rijksstraatweg AN Blaricum T COLOFON Tergooi 2014 Alle rechten voorbehouden. Datum Versie 4 mei Auteur(s) Afdeling Status Karen Verloop secretaris wetenschapsbureau definitief Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in eigen vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 2/ Voorwoord In september 2013 is het wetenschappelijk beleidsplan Tergooi en wetenschap: Vluchtige affaire of een gelukkig huwelijk? geaccordeerd door de raad van bestuur (RvB). De afgelopen anderhalf jaar is er met name op het gebied van eigen patiënt gebonden onderzoek veel gezaaid. Dit is binnen Tergooi een zeer belangrijk aandachtspunt. De eerste oogsten zijn veelbelovend: we kregen meer aanvragen voor ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek vanuit diverse medische specialismen, meer jonge onderzoekers zijn gestart zijn met een promotieonderzoek vanuit Tergooi, meer publicaties, meer uitstraling via symposia en Wetenschapsjournaal en ook meer betrokkenheid van paramedici en huisartsen. Wij zijn trots op het behaalde resultaat en willen deze stijgende lijn in 2015 doortrekken. De verwachtingen zijn reëel, omdat het wetenschaps -team bestaat uit mensen die excellent en professioneel zijn in de specifieke taken waarvoor ze zijn aangenomen. Er wordt naar iedereen geluisterd en elke mening wordt gewaardeerd. Binnen en buiten het team profiteren we van elkaars kennis. Een goed team drijft op een evenwichtige, gedeelde visie en een prettige samenwerking met oog voor ieders talenten. Dat werpt zijn vruchten af, zoals u kunt lezen in dit wetenschappelijk jaarverslag. In het bijzonder vermeld ik graag de expertise van onze externe leden, prof. M. Levi, prof. R. Grobbee, prof. Van Goudoever en dr. Koelemaij. En grote dank gaat uit naar de Stichting tot Bijstand voor haar genereuze financiële ondersteuning. Dr. Frans Plötz, kinderarts Wetenschapscoördinator

3 3/ Inhoud Commissie Wetenschap 04 Commissie Toetsing Studieprotocollen 08 Promoties 09 Overzicht en beschrijving WMO-plichtige studies goedgekeurd in Publicaties, voordrachten, posters, abstracts: Anesthesiologie 24 Cardiologie 25 Chirurgie 26 Dermatologie 31 Gynaecologie 32 Intensivecaregeneeskunde 34 Interne geneeskunde 36 Kindergeneeskunde 41 Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium 45 Klinische farmacie 46 Klinische geriatrie 48 KNO-heelkunde 51 Longziekten 52 Maag-, darm- en leverziekten 53 Medische microbiologie 54 Medische psychologie 55 Neurologie 56 Orthopedie 58 Pathologie 66 Psychiatrie 67 Radiologie 69

4 4/ Commissie Wetenschap 2014 was het jaar waarin een recordaantal wetenschappelijke onderzoeken is gestart in Tergooi en waarin een recordaantal subsidieaanvragen bij de commissie wetenschap van Tergooi werd ingediend. Symposia Dat Tergooi flinke wetenschappelijke potentie heeft, bleek uit de presentaties van de twee symposia Tergooi Tomorrow en het Wetenschapssymposium. Tergooi Tomorrow: om wetenschap binnen de verpleging onder de aandacht te brengen en verpleegkundigen te enthousiasmeren voor onderzoek werd op 22 mei 2014 het verpleegkundig en paramedisch symposium Tergooi Tomorrow georganiseerd. Speciaal voor deze dag waren kwaliteits- en verbeterprojecten van (toekomstige) verpleegkundigen, paramedici en andere medewerkers van Tergooi vormgegeven in negentien mooie posters. Dit symposium werd druk bezocht en goed gewaardeerd. Daarom wordt op het op 19 mei 2015 opnieuw georganiseerd. Wetenschapssymposium: klinisch toegepast onderzoek om de patiëntenzorg te verbeteren hoort bij uitstek plaats in een algemeen ziekenhuis. Onderzoek dat veelal plaatsvindt in goede samenwerking met de eerstelijnszorg in onze omgeving. Wetenschap moet ook zichtbaar te zijn. Resultaten van onderzoek horen teruggekoppeld te worden naar betrokkenen en zorgverleners om de patiëntenzorg continu te verbeteren. Vanuit dat oogpunt organiseerde de wetenschapscommissie en de WDH Gooi en Vechtstreek op 19 juni het Wetenschapssymposium In een afwisselend programma werd naast een update van een aantal actuele onderwerpen ook inzicht gegeven in diverse wetenschappelijk onderzoeken die in Tergooi plaatsvinden. Het symposium moet er toe bijdragen dat de kloof tussen onderzoek en patiëntenzorg verkleint. Het geaccrediteerde symposium werd bezocht door huisartsen, openbare apothekers, medisch specialisten en a(n)ios. In 2015 vindt dit symposium opnieuw plaats. Subsidie onderzoeksprojecten Tweemaal per jaar kunnen bij de commissie wetenschap voorstellen tot ondersteuning van eigen wetenschappelijk onderzoek worden ingediend. De commissie heeft de volgende voorwaarden gesteld aan deze projecten: Indien er sprake is van overige externe subsidie, geldt dat de subsidie van Tergooi herkenbaar moet zijn; De subsidiebijdrage van Tergooi moet zich zodanig verhouden dat deze van duidelijk toegevoegde waarde is; Kosten voor werkzaamheden van derden zijn aantoonbaar. Bereidheid om tijdens een Tergooi researchmeeting verslag te doen van de voortgang van het onderzoeksproject. In 2014 werden dertien onderzoeksprojecten voor subsidie voorgedragen. Hiervan zijn er inmiddels negen positief beoordeeld door de (externe leden van de) commissie wetenschap. Hieronder staat beknopte samenvatting van deze onderzoeksprojecten.

5 5/ Transurethrale prostaatresectie met de thuliumlaser in het Tergooi Ziekenhuis, een prospectieve studie Sinds drie jaar zijn in Tergooi een open-buikoperatie of een trans-urethrale resectie niet langer nodig om een vergrote prostaat te behandelen. De urologen van Tergooi beschikken over een chirurgische thuliumlaser die het overtollig prostaatweefsel via de plasbuis verwijdert. Patiënten herstellen waarschijnlijk sneller doordat er minder bloedverlies is, ze korter een blaaskatheter nodig hebben en minder nabloedingen krijgen. De afdeling Urologie van Tergooi vergelijkt de resultaten van de thuliumlaser met de twee bovengenoemde operatietechnieken. Voor dit onderzoek zullen gegevens - zoals opnameduur, complicaties en opnameduur - van tweehonderd behandelde patiënten geanalyseerd worden. Dankzij de resultaten van dit onderzoek kunnen urologen patiënten beter informeren over de verschillende behandelwijzen. Children with growth and puberty disorders: evaluation of referral criteria, diagnostic workup and genetic analysis Het onderzoek is een vervolg op een eerdere studie waarin een database is opgebouwd met data van 437 kinderen die verwezen zijn naar Tergooi in verband met een te kleine lengte of te vroege puberteit. Deze data zijn inmiddels geanalyseerd en zullen leiden tot drie artikelen die ter publicatie zijn/worden aangeboden. Het vervolgonderzoek richt zich op de data-invoer en analyse van 250 kinderen die naar Tergooi zijn verwezen in verband met een grote lengte of late puberteit. Het streven is om hierover twee artikelen te publiceren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door arts-onderzoeker S. Stalman. Daarnaast zal in een later stadium in het Boston Children s Hospital genetisch onderzoek worden gedaan naar onbekende groeistoornissen. De verwachting is dat het totaal aan bovenstaande onderzoek zal leiden tot het promoveren van S. Stalman. Evaluatie poliklinische nazorg van een intensive care opname Dit project onderzoekt enerzijds de lichamelijke, sociale en psychosociale langetermijneffecten van een Intensive Care-opname en anderzijds het effect van post Intensive Care polikliniek op deze klachten. Via vragenlijsten wordt onderzocht met welke lichamelijke, sociale en psychische problemen beademde patiënten kampen die in de periode op de Intensive Care van Tergooi hebben gelegen. De studie wil meer inzicht verkrijgen in de eventuele klachten die patiënten twee tot vier jaar na hun ontslag ervaren. Patiënten die de post Intensive Care polikliniek hebben bezocht zullen bovengenoemde vragenlijsten invullen. Tevens worden relevante gegevens van hun bezoek omgezet in data en verwerkt in SPSS. Om het effect van de polikliniek te kunnen meten, worden patiënten die de polikliniek niet hebben bezocht, maar wel tot de doelgroep behoren, gevraagd om dezelfde vragenlijsten in te vullen. EVITA-D-studie: Wat is het effect van 2 verschillende behandelrichtlijnen Vitamine D-suppletie op de 25(OH)D3 spiegel, en wat zijn de klinische voordelen bij ouderen? Een prospectieve observationele klinische studie? Vitamine D-deficiëntie is geassocieerd met osteoporose, osteomalacie en is gerelateerd aan een verhoogd fractuurrisico bij ouderen. De EVITA-D onderzoekt het effect van twee verschillende behandelrichtlijnen Vitamine D-suppletie op de 25(OH)D3 spiegel bij patiënten van 65 jaar of ouder met een vitamine D-deficiëntie. In Gelre Ziekenhuizen krijgen deze patiënten een dagelijkse onderhoudsdosis van 1600 eenheden colcalciferol, in Tergooi 800 eenheden. In het onderzoek wordt bij patiënten gedurende een jaar onder mee drie keer de vitamine D-spiegel gemeten en worden loop-

6 6/ en timed-stands testen uitgevoerd. Door beide armen met elkaar te vergelijken, kan mogelijk met wetenschappelijke onderbouwd worden welke dosering het meest optimaal is voor een streefspiegel van 25(OH)D3 van 50 nmol/l. De verwachting is dat de hogere onderhoudsdosering leidt tot een hogere spiegel. Wat is de invloed van dialyse op het cognitief functioneren bij patiënten met chronisch nierfalen? Door chronisch nierfalen verslechtert het cognitief functioneren. Het is niet bekend wat het effect van het starten van dialyseren op het cognitief functioneren is. Deze pilot onderzoekt de invloed van dialyse op het cognitieve functioneren van 65-plussers met chronisch nierfalen die in het predialyse traject zitten. Bij alle patiënten zal een Minimal Mental State Examination(MMSE) worden afgenomen. Dit screeningsinstrument zal jaarlijks bij de start van de studie worden ingezet; na het starten van de dialyse wordt de MMSE na drie maanden en na een jaar herhaald. Tegelijkertijd wordt een screenende vragenlijst afgenomen om een eventuele depressie vast te stellen. Tot slot worden waarden zoals glucose, Hb en kreatinine uit reguliere bloedafnames als secundaire parameters gebruikt. Na een jaar worden de voorlopige resultaten geëvalueerd om de resultaten voor de langere termijn in te kunnen schatten. Delirium and blood in older patients undergoing hip replacement surgery De helft van de zeventigplussers die een heup breekt, ontwikkelt tijdens de ziekenhuisopname een delier. Het is niet bekend of en hoe dit met glucoseschommelingen te maken heeft. De afdeling Klinische Farmacie onderzoekt of patiënten met een delier grotere glucoseschommelingen hebben dan patiënten die niet acuut verward zijn. Hiervoor worden 145 ouderen gedurende ten minste een jaar dagelijks geprikt op glucose. In dit onderzoek wordt ook de rol van antipsychotica bestudeerd. Eerder toonden deze onderzoekers namelijk aan dat oudere diabetici die antipsychotica gebruiken vaker een te lage bloedglucosespiegel hebben. Omdat antipsychotica regelmatig worden ingezet bij de behandeling van een delier, is het belangrijk om te achterhalen of deze groep geneesmiddelen wellicht een risicofactor voor glucoseschommelingen is. Determinanten van beloop bij patiënten verwezen naar de geheugenpolikliniek Tergooi In een eerder onderzoek werden de gegevens van 1703 patiënten van de geheugenpoli ingevoerd en geanalyseerd. Thans loopt een vervolgonderzoek om de factoren van de progressie van vergeetachtigheidsklachten naar mild cognitive impairment naar dementie te bepalen. De baselineparameters zijn cognitieve testen, witte stofafwijkingen, hippocampus atrofie en klinische variabelen zoals een vasculair risicoprofiel. De eindpunten hierbij zijn opname in een verpleeg- of verzorgingshuis en overlijden. Researchverpleegkundige afdeling Gynaecologie, Verloskunde & Fertiliteit De vakgroep Gynaecologie participeert in tal van multicenter trials. Het gynaecologisch consortium, waarin ook de maatschap gynaecologie van Tergooi in participeert, is zeer succesvol. Dit heeft inmiddels geleid tot een publicatie in The Lancet waarvan de heer Visser een van de auteurs is. Daarnaast verhoogt deze actieve participatie de kwaliteit van de regionale zorg. Door de inzet van een researchnurse voor vier uur per week kunnen de huidige veertien lopende studies beter bewaakt en gecoördineerd worden. Door de onregelmatige aanwezigheid van stafleden en a(n)ios is er te weinig continuïteit in bewaking en ondersteuning van de trials. De inzet van een coördinerende researchcoördinator voor vier uur per week versterkt de researchinfrastructuur van de vakgroep

7 7/ Gynaecologie. De verwachting is dat hiermee de patiënteninclusie verhoogt en het wetenschappelijk onderzoek uitbreidt en verbetert. Children with growth disorders: evaluation of referral criteria, diagnostic workup and genetic analyses Dit project betreft een verlenging van een eerdere subsidieaanvraag. Deze aanvraag richt zich op het gedeelte waarin naar genetische oorzaken van een te kleine lengte wordt gezorgd. Via whole exome sequencing wordt naar genen gezocht die betrokken zijn bij een verminderde lengtegroei. In samenwerking met het AMC en het Great Ormond Street Hospital in Londen zal via next generation sequencing gezocht worden naar mutaties bij genen die verdacht zijn voor intra-uteriene groeiretardatie. Het doel van dit deel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in genen die pre- en postnataal invloed hebben op de groei. Samenstelling Commissie Wetenschap dr. F.B. Plötz, kinderarts, interne voorzitter dr. E.K. Arkenbout, interventiecardioloog drs. L. Bruining, bibliothecaris dr. A. van Es, internist-nefroloog, manager Tergooi Academie dr. A.A.W. van Geloven, chirurg dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker, epidemiologie drs. C.C. van Rossem, aios chirurgie dr. C.D. Schubart, psychiater dr. A.M.T. van der Velden, internist hemato-oncoloog drs. M.J. de Vos, orthopedisch chirurg prof. dr. J.J. Weening, patholoog Externe experts/hoogleraren prof. dr. M.M. Levi, hoogleraar inwendige geneeskunde, voorzitter prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde prof. dr. D.E. Grobbee, universiteitshoogleraar, International Health Sciences and Global Health dr. M.J.W. Koelemay, vaatchirurg

8 8/ Commissie Toetsing Studieprotocollen De doelstelling van de Commissie Toetsing Studieprotocollen (CTS) is het waarborgen en bewaken van de rechten, veiligheid en het welzijn van patiënten die deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Ook de organisatorische gevolgen en de financiële haalbaarheid binnen Tergooi worden beoordeeld. In 2014 is een nieuwe studieprocedure tot stand gekomen die ervoor moet zorgen dat studies sneller worden goedgekeurd. Dit betekent dat de financiële haalbaarheid niet langer door de CTS wordt getoetst, maar door de afdeling F&C. De lokale uitvoerbaarheid wordt nog wel getoetst door de CTS. Een belangrijke verandering is dat de onderzoeker zelf de instemming regelt van de bij het onderzoek betrokken afdelingen. Samenstelling CTS: Dr. F.B. Plötz, kinderarts, wetenschapscoördinator, voorzitter Dr. H. Chon, klinisch chemicus Dr. W. Deenik, internist-hematoloog Dr. C.H. de Koning, gynaecoloog W. Lagas, ziekenhuisapotheker S.A. Schreinemachers, radioloog K. Verloop, secretaris Een overzicht van de door de CTS beoordeelde WMO-plichtige studies vindt u hier: Cardiologie COMMANDER-HF AIDA THEMIS TRANSIENT BIOFLOW-IV ENSURE Gynaecologie H2OLIE LR-studie Elevate-Anterior PC-study Quadruple Intensivecaregeneeskunde PREVENT Klinische geriatrie DECA Maag,- Darm en Leverziekten Perifere Histamine 1 receptor blokkade bij PDS Neurologie CHEVAL Orthopedie POLAR ESCAPE Psychiatrie INCAS Validering IMMUNE NP-3 Interne geneeskunde Latitude HOVON 109 CLL HOVON 123 MM Homerus VIABLE DANCE GOLD SALTO

9 9/ Promoties 7 februari 2014 MRI in suspected appendicitis Dr. M. Leeuwenburgh, anios chirurgie, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. 1 april 2014 Drug-induced psychomimetic effects as a model for psychosis Dr. H.D. Kleinloog, anios intensive care, gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. 13 juni 2014 Susceptibility to hyponatremia in the elderly: causes and consequences Dr. W.J. Frenkel, anios interne geneeskunde, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. 10 oktober 2014 Shared early origins of cardiovascular and respiratory development Dr. J. Eising, anios kindergeneeskunde, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. 23 oktober 2014 Expression Profiling in head en neck cancer: predicting response to chemoradiation. Dr. J. Pramana, KNO-arts, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. 11 november 2014 Specialised care in patients undergoing pancreatoduodenectomy Dr. S. Tol, a(n)ios chirurgie, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

10 10/ Overzicht en beschrijving WMO-plichtige studies goedgekeurd in 2014 Cardiologie Commander HF: A Randomized, Double-blind, Event-driven, Multicenter Study Comparing the Efficacy and Safety of Oral Rivaroxaban with Placebo for Reducing the Risk of Death, Myocardial Infarction or Stroke in Subjects with Chronic Heart Failure and Significant Coronary Artery Disease Following a Hospitalization for Exacerbation of Heart Failure. Lokale onderzoeker: R.H.J. Peters, cardioloog Doel en belang van het onderzoek: Er zijn aanwijzingen dat de bloedverdunner rivaroxaban bij patiënten met chronisch hartfalen en een acuut coronair syndroom het aantal trombotische voorvallen zoals een myocardinfarct en beroerte verlaagt. Rivaroxaban is goedgekeurd voor de preventie van VTE bij heup- of knievervangende operaties, preventie van beroerte en systemische embolie, boezemfibrilleren, DVT, PE. Rivaroxanban is niet geregistreerd voor de behandeling van hartfalen. De COMMANDER-studie is opgezet om de effectiviteit en veiligheid van rivaroxaban bij deze patiëntencategorie te onderzoeken. Initiatiefnemer: Janssen Cilag Verwacht aantal patiënten: 15 AIDA: Amsterdam Investigator-initiated Absorb strategy all-comers trial. Lokale onderzoeker: dr. E.K. Arkenbout, interventiecardioloog Doel en belang van het onderzoek: De AIDA vergelijkt twee percutane coronaire revascularisatie technieken. De ABSORB BVS is een relatief nieuwe stent van biologisch oplosbaar materiaal. De ABSORB BVS lost in principe na plaatsing in achttien tot 24 maanden volledig op. De Xience stent is de meest gebruikte stent. De Xience is van metaal en blijft in principe levenslang in het bloedvat zitten. Beide stents zijn drugeluting. De stents zijn geregistreerd en worden beiden toegepast in Tergooi. Via randomisatie worden de patiënten gedotterd met de ABSORB BVS stent of de Xience-stent. Vijf jaar lang worden patiënten vervolgd om de lange termijnresultaten te verzamelen. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 300

11 11/ THEMIS: A multinational, randomised, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the effect of ticagrelor 90 mg twice daily on the incidence of cardiovascular death, myocardial infarction or stroke in patients with type 2 diabetes mellitus. Lokale onderzoeker J. Plomp, cardioloog Doel en belang van het onderzoek: Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De meeste diabetespatiënten overlijden aan cardiovasculaire complicaties. De THEMIS-studie heeft als doel om aan te tonen dat tweemaal daags 90 mg ticagrelor bij patiënten met diabetes mellitus II die een verhoogd cardiovasculair risico hebben, een hartinfarct, beroerte en CV-overlijden kan voorkomen. Het effect van ticagrelor wordt vergeleken met een placebo. Na de studie wordt de behandeling niet gecontinueerd. Omdat ticagrelor al op de markt is, kan het middel na de studie off-label worden voorgeschreven. Patiënten die baat hebben bij het middel, kunnen hun behandeling dus continueren. Initiatiefnemer: Astra Zeneca Verwacht aantal patiënten: 20 TRANSIENT: Timing of revascularisati0n in patients with transient ST segment elevation myocardial infarction. Lokale onderzoeker: dr. E. K. Arkenbout, interventiecardioloog Doel en belang van het onderzoek: De TRANSIENT-studie onderzoekt het optimale moment om patiënten met een ST-elevatie myocard infarct bij wie de klachten en symptomen spontaan verbeteren, te katheteriseren en eventueel te dotteren. Bij deze patiënten opent het afgesloten vat zich weer spontaan. Omdat er toch sprake kan zijn van een significante vernauwing, ondergaan deze patiënten standaard een hartkatheterisatie. Patiënten worden gerandomiseerd via een hartkatheterisatie direct na opname of binnen 72 uur na opname. Door zowel de directe als de uitgestelde coronair angiogrammen met elkaar te vergelijken, kan mogelijk de therapie voor deze patiënten verbeterd worden. Initiatiefnemer: VUmc Verwacht aantal patiënten: 20

12 12/ BIOFLOW-IV: A prospective, randomized, multicenter study to assess the safety and effectiveness of the orsiro sirolimus eluting stent in the treatment of subjects with up to two de novo coronary artery lesions-iv. Lokale onderzoeker: dr. F. Kiemeneij, interventiecardioloog Doel en belang van het onderzoek: De BioFLOW-IV studie onderzoekt de veiligheid en werkzaamheid van de Orsiro-stent. Geneesmiddelafgevende stents verlagen het aantal restenoses ten opzichte van de bare metal stent. De Orsiro-stent is een drug eluting stent met onder meer een biologisch afbreekbaar geneesmiddeldrager. De Xience stent komt sterk overeen met de Oriso-stent, het enige verschil is dat de Xience bekleed is met een niet-afbreekbaar geneesmiddeldrager en dus een ander afgiftesysteem heeft. De Orsiro en Xience-stents zijn goedgekeurd en worden in Europa toegepast. Door beide stents met elkaar te vergelijken wordt onderzocht of beide typen medicamenteus afgiftesysteem gelijkwaardig aan elkaar zijn. Bovendien zal dit onderzoek bijdragen aan extra inzichten in de werking van drug eluting stents, wat de ontwikkeling en verbetering van deze stents bevordert. Initiatiefnemer: OLVG Verwacht aantal patiënten: 30 ENSURE: A prospective, randomised, open-label, blinded endpoint (PROBE) parallel group study comparing endoxaban (DU-176b) with enoxaparin/warfarin followed by warfarin alone in subjects undergoing planned electrical cardioversion of nonvalvular atrial fibrillation. Lokale onderzoeker: W.P.J. Jansen, cardioloog Doel en belang van het onderzoek: De Ensure-studie vergelijkt de effectiviteit en veiligheid van een nieuwe bloedverdunner edoxaban - met warfarine bij patiënten met atriumfibrilleren die een cardioversie ondergaan. Nadelen van warfarine zijn dat de stollingswaarde van het bloed regelmatig moet worden bepaald en dat het interacties kan veroorzaken met andere populaire geneesmiddelen, sommige voedingsmiddelen en - supplementen en alcohol. Het onderzoeksmiddel endoxaban zou een goed alternatief kunnen zijn omdat het gebruiksvriendelijker is. Initiatiefnemer: Daiichi Pharmaceutical Verwacht aantal patiënten: 12

13 13/ Gynaecologie H2OLIE: Oil-based contrast versus water based contrast media in the diagnosis of tubal patency at hysterosalpingography. Lokale onderzoeker: dr. C.H. de Koning, gynaecoloog Doel en belang van het onderzoek: De H2Olie studie onderzoekt of het contrastmiddel op oliebasis bij een hysterosalpingografie mogelijk een therapeutisch effect heeft. De contrastmiddelen die met elkaar vergeleken worden zijn contrastmiddelen op waterbasis (telebrix hystero) of op oliebasis (lipiodol). Beide methoden zijn reguliere behandelingen. De hypothese is dat als een eileider is verstopt door slijm en cellen, het contrastmiddel de verstopping wegspoelt. In Tergooi wordt het contrastmiddel op waterbasis toegepast. Omdat bij lipiodol vaker pijnklachten worden gemeld, wordt in beide armen een pijnscore afgenomen om dit verschil tussen de middelen te kunnen verklaren. Deze studie onderzoekt welk contrastmiddel de kans op een spontane zwangerschap het meest verhoogt. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 15 LR-studie: The effect of the exposure to a photo series of unaltered vulva s on the genital self image of women who are considering a labial reduction. Lokale onderzoeker: A.E.M. Verdonkschot, gynaecoloog Doel en belang van het onderzoek: Deze studie onderzoekt of het zien van een fotoserie van vulva s zonder labiumreductie door vrouwen die een labiumreductie overwegen, effect heeft op het zelfbeeld. Het aantal verzoeken om labiumreducties stijgt. Er is nog weinig bekend over de eventuele negatieve gevolgen van deze interventie. De LR-studie onderzoekt de effectiviteit van bovengenoemde psychologische interventie en draagt bij aan het ontwikkelen van een interventie voor vrouwen die een labiumreductie overwegen. Via loting worden vrouwen ingedeeld in een groep die neutrale foto s zal bekijken en een groep die foto s van onveranderde vulva s bekijkt. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 4

14 14/ ELEVATE-ANTERIOR: Sacrospinous ligament fixation combined with anterior colporrhapy versus Elevate Anterior procedure in treatment of primary apical and anterior compartment prolapse stage equal or bigger than 2: a multi-center randomised controlled trial. Lokale onderzoeker: E.J. Roos, gynaecoloog Doel en belang van het onderzoek: Deze studie vergelijkt twee behandelingen bij een gecombineerde vaginale prolaps. De sacrospinale fixatie gecombineerd met voorwandplastiek wordt vergeleken met de elevate anterior (mesh). Sacrospinale fixatie met voorwandplastiek is de meest voorgestelde behandeling bij een prolaps waarbij meerdere compartimenten zijn verzakt. In theorie zou de elevate anterior methode bij deze prolaps te prefereren zijn boven de sacrospinale fixatie met voorwandplastiek. Er zijn geen studies verricht waarbij de uitkomst van de genoemde operaties met elkaar worden vergeleken. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 5-10 PC-study: Pessary or Cerclage to prevent delivery in women with short cervical length with and a history of preterm birth. Lokale onderzoeker: H. Visser, gynaecoloog Doel en belang van het onderzoek: De PC-study vergelijkt de effectiviteit van een pessarium met een cerclage op de zwangerschapsduur bij vrouwen die een verhoogd risico op een vroeggeboorte hebben. Een cerclage is momenteel de standaardbehandeling. De interventie is effectief maar heeft ook risico s. Een cervicaal pessarium is aangetoond effectief bij vrouwen met een korte cervix die zwanger zijn van een meerling, en heeft als voordeel dat er geen risico s zijn. De hypothese van dit onderzoek is dat een pessarium even goed beschermt bij deze hoogrisicopatiënten als een cerclage tegen lagere kosten en zonder risico s. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 5

15 15/ QUADRUPLE: Pessary or Progesterone to Prevent Preterm delivery in women with short cervical length; Quadruple P trial Lokale onderzoeker: H. Visser, gynaecoloog Doel en belang van het onderzoek: De Quadruple P onderzoekt welke behandeling het beste een vroeggeboorte voorkomt bij vrouwen met een korte cervix die zwanger zijn van een een- of tweeling. Een pessarium en progesteron verminderen beide de kans op een vroeggeboorte bij deze populatie. Onduidelijk is welke behandeling de kans op een vroeggeboorte het meest vermindert. Uit eerdere studies blijkt dat een cervixlengte van 35 mm of kleiner (eenlingzwangerschappen) of een cervixlengte van 38 mm of kleiner (tweelingschappen) de kans op een vroeggeboorte vergroot. Weeënremming kan de bevalling gemiddeld slechts twee dagen uitstellen. Vandaar dat de ruimte voor potentiële verbetering gezocht wordt in het voorkomen van een vroeggeboorte. Zowel progesteron als het pessarium worden preventief ingezet. Er zijn aanwijzingen dat deze interventies effectief zijn, maar deze zijn nog niet bewezen. Ook is de onderlinge effectiviteit nog niet vastgesteld. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 10 Intensivecaregeneeskunde PREVENT: Protective ventilation in patients not fulfilling the consensus definition for moderate or severe ARDS at start of ventilation PReVENT, a randomized controlled trial. Lokale onderzoeker: G. Innemee, intensivist Doel en belang van het onderzoek: De PReVENT-studie vergelijkt twee beademingsmethoden bij patiënten met acute respiratory distress syndrome. De twee methoden zijn: beademing met grote ademteugen en een lage ademfrequentie, en beademing met kleine ademteugen en een hoge ademfrequentie. Beademing met kleine ademteugen zou longschade kunnen voorkomen, maar vereist een hogere ademfrequentie. Nadeel kan zijn dat dit leidt tot onrust, extra rustgevende medicatie en zelfs tot uitputting. Beide methoden worden door elkaar heen gebruikt. Uit eerdere kleine studies lijkt beademing met kleine ademteugen bij ARDS-patiënten het best te zijn. De PReVENT studie onderzoekt in grote aantallen patiënten die beademd moeten worden zonder matige of ernstige ARDS welke strategie het beste is. Initiatiefnemer: AMC

16 16/ Verwacht aantal patiënten: 200 Interne geneeskunde LATITUDE: A randomized, double-blind, comparative study of Abiraterone Acetate plus low-dose prednisone plus androgen deprivation therpay versus ADT alone in newly diagnosed subjects with high-risk, metastatic hormone-naive prostate cancer (mhnpc). Lokale onderzoeker: H.P. van den Berg, internist-oncoloog Doel en belang van het onderzoek: De LATITUDE studie onderzoekt of de combinatie prednison en abirateronacetaat als aanvulling op de androgeenderprivatietherapie voor een betere overleving zorgt dan androgeendeprivatietherapie alleen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker met hoog risico. In het onderzoek zitten twee behandelingsgroepen: een groep krijgt abirateronacetaat plus prednison en de standaardbehandeling. De andere groep ontvangt tweemaal een placebo en de standaardbehandeling. Abirateronacetaat is een goedgekeurd geneesmiddel voor de uitgezaaide, castratieresistente prostaatkanker. Voor uitgezaaide hormoonnaïeve prostaatkanker is het middel (nog) niet goedgekeurd. Als de LATITUDEstudie aantoont dat de combinatie van abirateronacetaat en prednison als aanvulling op de androgeendeprivatietherapie effectief en veilig is, zullen de proefpersonen tot aan de registratie (voor deze indicatie) het middel blijven ontvangen. Initiatiefnemer: Janssen-Cilag Verwacht aantal patiënten: HOVON 109 CLL: Efficacy and safety of first-line therapy with chlorambucil, rituximab and lenalidomide (Revlimid ) (CR2) in elderly patients and Young frail patients with advanced Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): a phase I/II trial. Lokale onderzoeker: dr. W. Deenik, internist-hematoloog Doel en belang van het onderzoek: De HOVON 109 CLL-studie onderzoekt bij oudere CLL-patiënten en jonge CLL-patiënten met een verminderde conditie of de combinatie van chloorambucil met rituximab en lenalidomide effectief is en een acceptabele toxiciteit heeft. Nieuwe behandelcombinaties (fludarabine en cyclofosfamide met rituximab) zijn effectiever maar te toxisch voor kwetsbare en oudere patiënten. Chloorambucil alleen wordt goed verdragen, maar de respons is beperkt. Chloorambucil, rituximab en lenalidomide zijn als geneesmiddel bekend, maar de combinatie is nog nooit eerder onderzocht. De verwachting is dat deze combinatie zowel effectief als veilig is. Initiatiefnemer: HOVON

17 17/ Verwacht aantal patiënten: 2-4 HOVON 123 MM: Feasibility and Efficacy of dose adjusted Melphalan Prednisone Bortezomib (MPV) in elderly patients 75 years of age with newly diagnosed Multiple Myeloma; a non-randomised phase II study. Lokale onderzoeker: dr. W. Deenik, internist-hematoloog Doel en belang van het onderzoek: Deze studie onderzoekt of aanpassing van de dosering van Melfan, Prednison en Bortezomib bij patiënten met de ziekte van Kahler die ouder zijn dan 75 jaar vaker leidt tot het voltooien van de behandeling. Oudere patiënten moeten vaker stoppen met de behandeling door de bijwerkingen. In dit onderzoek worden patiënten die 75 jaar of ouder zijn behandeld met een lagere dosering dan patiënten die jongen zijn dan 75 jaar. Dat betreft de dosering van Melfalan (2/3 van de dosering), van Prednison (1/2 van de dosering) en minder vaak een dosering Bortezomib (niet tweemaal per week maar eenmaal per week waardoor het schema minder intensief is, maar wel langer duurt; niet drie, maar vijf weken). Initiatiefnemer: HOVON Verwacht aantal patiënten: 4-6 HOMERUS: Homerus: A local, open label, multicentre, phase IIIb study, investigating subcutaneous trastuzumab administered at home with single injection device in patients with her2-positive early breast cancer. Lokale onderzoeker: S.A. Luykx-de Bakker, internist-oncoloog Doel en belang van het onderzoek: Deze studie onderzoekt de veiligheid en verdraagbaarheid van een subcutane indiening van trastuzumab (Herceptin) bij patiënten met HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium. Trastuzumab wordt nu standaard intraveneus toegediend. Onder begeleiding van een wijkverpleegkundige kunnen patiënten thuis trastuzumab subcutaan inbrengen met een single injection device. Indien deze nieuwe toedieningsvorm veilig en verdraagbaar is, levert dit een kostenbesparing op, bovendien is het prettiger en minder belastend voor de patiënt. Initiatiefnemer: Roche Nederland bv Verwacht aantal patiënten: 5-10 VIABLE: A randomized, double blind, multicenter; parallel-group, phase III study to evaluate efficacy and safety of DCVAC/PCa versus Placebo in Men with metastatic Castriation Resistant Prostate Cancer eligible for 1st line chemotherapy.

18 18/ Lokale onderzoeker: H.P. van den Berg, internist-oncoloog Doel en belang van het onderzoek: Dit onderzoek test de werkzaamheid en veiligheid van het onderzoeksmiddel DCVAC/PCa. Ondanks androgeen deprivatie therapie bij een metastatisch castratie-resistent prostaatcarcinoom treedt na achttien tot 24 maanden ziekteprogressie op. Er zijn nieuwe behandelingen die de mediane overleving afzonderlijk - met enkele maanden verbeteren. Het vaccin DCVAC/PCa is ontwikkeld voor mannen met metastatische castratie-resistente prostaatkanker die in aanmerking komen voor eerstelijns chemotherapie. De verwachting is dat de combinatie van deze immunotherapie met de standaardbehandeling de totale en de progressievrije overleving verbetert en weinig bijwerkingen geeft. Via randomisatie wordt vergeleken of het middel aanvullend op de standaardbehandeling (docetaxel en prednison) levensverlengend werkt. Initiatiefnemer: SOTIO a.s. Verwacht aantal patiënten: 8 DANCE: Duration of antibiotic therapy for cellulitis. Lokale onderzoeker: dr. P.J. de Vries, internist Doel en belang van het onderzoek: Deze studie onderzoekt of zes dagen flucloxacilline even effectief is als twaalf dagen bij patiënten die zijn opgenomen wegens cellulitis. Cellulitis is een van de meest voorkomende infectieziektes die leidt tot een ziekenhuisopname. De huidige richtlijnen adviseren een behandeling met antibiotica van tien tot veertien dagen. De optimale behandelingsduur is niet goed onderzocht. Bij een studie waarin cellulitis-patiënten poliklinisch werden behandeld, werd aangetoond dat vijf dagen antibiotica even effectief is als tien dagen antibiotica. De hypothese van de DANCE studie is dat bij klinische patiënten zes dagen antibiotische behandeling even effectief is als 12 dagen. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 60

19 19/ GOLD: Geriatric assessements in older patients starting dialysis. Lokale onderzoeker: dr. L.E. Gamadia, internist-nefroloog Doel en belang van het onderzoek: De Gold-studie onderzoekt welke 65-plussers met terminale nierschade baat hebben bij een dialysebehandeling en welke niet. De belasting van dialyse kan erg hoog zijn. De Gold-studie meet de correlatie tussen het pre-dialyse geriatrisch assessment en vroege dood of het staken van dialyse. Daarnaast wordt via het assessment de kwaliteit van leven onderzocht. De interviews worden door onderzoekers van Dianet afgenomen. Het uiteindelijke doel is om de besluitvorming over het al dan niet starten van dialyse bij toekomstige oudere dialysepatiënten te verbeteren. Initiatiefnemer: Dianet Verwacht aantal patiënten: 30 SALTO: S-1 versus capecitabine in the first line treatment of metastatic colorectal cancer patients, the SALTO randomised phase III study of the Dutch Colorectal Cancer Group. A safety evaluation of oral fluoropyrimidines. Lokale onderzoeker: dr. A.T.M. van der Velden, internist hemato-oncoloog Doel en belang van het onderzoek: De SALTO-studie onderzoekt of het hand-voetsyndroom minder vaak optreedt bij het onderzoeksmiddel S-1 in vergelijking met capecitabine. Behandeling met capecitabine (al dan niet in combinatie met bevacizumab) is de standaardbehandeling voor gemetastaseerd colorectaalcarcinoom. Het hand-voetsyndroom is een veelkomende bijwerking van capecitabine. S-1 behoort tot dezelfde geneesmiddelenklasse als capecitabine. Bij studies met Aziatische patiënten bleek het middel S-1 even effectief, maar de bijwerkingen waren minder. Van westerse patiënten zijn minder resultaten bekend. De SALTO-studie onderzoekt door beide middelen met elkaar te vergelijken, of S-1 een beter alternatief is. Initiatiefnemer: Dutch Colorectal Cancer Group Verwacht aantal patiënten: 3-5

20 20/ Klinische geriatrie DECA: Melatonin rhythm in older ICU patients with and without delirium. Lokale onderzoeker: dr. A. de Jonghe, klinisch geriater. Doel en belang van het onderzoek: Deze studie vergelijkt de melatoninespiegels tussen delirante en niet-delirante ouderen tijdens een IC-opname. Het doel is om te onderzoeken of melatonine een rol speelt bij het ontstaan van een delier. De precieze pathofysiologie van een delier is niet geheel duidelijk. Een veranderd uitscheidingspatroon en lagere plasmaconcentraties van melatonine zouden hierin een rol kunnen spelen. De DECA-studie meet in een groot cohort vier keer per dag de melatoninespiegel. Als de studie hierin veranderingen aantoont, draagt dit bij aan de kennis en biedt het mogelijke aanwijzingen voor therapie en preventie van delier in de toekomst. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten: 40 Maag-, darm-, en leverziekten Perifere Histamine 1 receptor blokkade bij PDS Lokale onderzoeker: dr. B.D.J. van den Elzen, MDL-arts Doel en belang van het onderzoek: Dit onderzoek vergelijkt de effecten van een behandeling gedurende twaalf weken met het antihistaminicum Ebastine bij patiënten met PDS. De standaardbehandeling van PDS is meestal teleurstellend. De behandelingen bestaan onder andere uit dieetadviezen, vezels, antidiarrhoeica, prokinetica, spasmolytica en laaggedoseerde antidepressiva. Omdat bij deze patiënten de darm licht ontstoken is, worden ontstekingscellen zoals histamine geproduceerd die de darm gevoelig maken. Ebastine is een niet-sederend antihistaminicum dat de gevoeligheid zou kunnen verminderen. Initiatiefnemer: UZ Leuven Verwacht aantal patiënten: 20

CBYL719A2201, NEO-Belle (Borstkanker) / borstkanker

CBYL719A2201, NEO-Belle (Borstkanker) / borstkanker CBYL719A2201, NEO-Belle (Borstkanker) / borstkanker Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met hormoongevoelige HER2-negatieve borstkanker die de overgang gepasseerd zijn en in aanmerking

Nadere informatie

JACOB (Slokdarmkanker, maagkanker) / maagkanker, slokdarmkanker

JACOB (Slokdarmkanker, maagkanker) / maagkanker, slokdarmkanker JACOB (Slokdarmkanker, maagkanker) / maagkanker, slokdarmkanker Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide kanker van de maag of maag-slokdarm-overgang. Onderzocht wordt of het

Nadere informatie

Snelle mutatiescreening bij borstkanker. Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht

Snelle mutatiescreening bij borstkanker. Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht Snelle mutatiescreening bij borstkanker Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht Erfelijke borstkanker Tenminste 5% van de patiënten met mammacarcinoom Dominante overerving Oorzaak:

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Addendum A 173 Nederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in de Ultra

Nadere informatie

Significante Fase III Studies in de Oncologie Wat betekent dit voor de practicus?

Significante Fase III Studies in de Oncologie Wat betekent dit voor de practicus? Significante Fase III Studies in de Oncologie Wat betekent dit voor de practicus? Dr. L. Dirix Medische Oncologie Behandeling van vaste tumoren Adjuverende therapie Uitgezaaide ziekte Gerandomizeerd onderzoek

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid Marlies Peters Workshop Vermoeidheid De ene vermoeidheid is de andere niet Deze vermoeidheid is er plotseling, niet gerelateerd aan geleverde inspanning De vermoeidheid wordt als (zeer) extreem ervaren

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom Onderzoek voor patiënten met teruggekeerde of verslechterde multipel myeloom (ziekte van Kahler). Onderzocht wordt of een nieuw medicijn veilig en werkzaam

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

M studie (Longkanker) / luchtpijp & longkanker

M studie (Longkanker) / luchtpijp & longkanker M14-361-studie (Longkanker) / luchtpijp & longkanker Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met vergevorderde kleincellige longkanker die behandeld worden met carboplatine en etoposide (standaardbehandeling).

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker

CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker Experimenteel onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met alvleesklierkanker waarbij de tumor vanwege de ligging niet door middel

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29079 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Snijders, Heleen Simone Title: Towards patient-centered colorectal cancer surgery

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Symposium Borstkanker bij jong en oud. Chemotherapie bij jonge patiënten K. Punie

Symposium Borstkanker bij jong en oud. Chemotherapie bij jonge patiënten K. Punie Symposium Borstkanker bij jong en oud 15-10-2016 K. Punie Algemene Medische Oncologie Multidisciplinair Borstcentrum UZ Leuven - Gasthuisberg Mortality rate reduction in breast cancer EBCTCG, Lancet 2012;

Nadere informatie

Behandeling van het acute herseninfarct

Behandeling van het acute herseninfarct Behandeling van het acute herseninfarct VPL symposium 14-03-2014 Puck Fransen, onderzoeker neurologie, Erasmus MC Inhoud Achtergrond (epidemiologie/etiologie) Behandeling endovasculaire behandeling Huidige

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Goeij, Moniek Cornelia Maria de Title: Disease progression in pre-dialysis patients:

Nadere informatie

Zwangerschap bij een chronische darmziekte

Zwangerschap bij een chronische darmziekte Maag-, Darm- en Leverziekten Zwangerschap bij een chronische darmziekte www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Vruchtbaarheid... 3 Erfelijkheid... 4 Medicijnen... 4 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap...

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zwangerschap 2 Erfelijkheid 2 Vruchtbaarheid 2 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap

Nadere informatie

CVRM kwetsbare ouderen. Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io

CVRM kwetsbare ouderen. Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io CVRM kwetsbare ouderen Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige Bloeddrukstreefwaarden bij patiënten met type 2 diabetes? A. Huidige richtlijn CVRM is achterhaald

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Behandeling na een acuut coronair syndroom

Behandeling na een acuut coronair syndroom Behandeling na een acuut coronair syndroom Een nieuwe uitdaging in de ketenzorg CVRM Nascholing Stedelijke werkgroep Amsterdam 9 en 14 juni 2010 A.L.M. Bakx, cardioloog, BovenIJ Ziekenhuis SECUNDAIRE PREVENTIE

Nadere informatie

HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom

HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor niet fitte en kwetsbare patiënten met multipel myeloom. Onderzocht wordt of een behandeling met nieuwe middelen

Nadere informatie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie Staken antihypertensiva bij ouderen Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie 2 Vragen Zou u antihypertensiva staken bij een geriatrische patiënt met hypertensie en een

Nadere informatie

REPOSIT (Melanoom) / melanoom

REPOSIT (Melanoom) / melanoom REPOSIT (Melanoom) / melanoom Onderzoek voor patiënten met een uitgezaaid melanoom die behandeld worden met het combinatiemiddel vemurafenib en cobimetinib. Onderzocht wordt of met behulp van beeldvorming

Nadere informatie

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Functionele mitrale regurgitatie VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2 Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3 Hartfalen is een aandoening die wereldwijd

Nadere informatie

Triage van pijn op de borst en uitsluiten van een ACS in de ambulancezorg door middel van de HEART-score en het high sensitive Troponine T

Triage van pijn op de borst en uitsluiten van een ACS in de ambulancezorg door middel van de HEART-score en het high sensitive Troponine T Triage van pijn op de borst en uitsluiten van een ACS in de ambulancezorg door middel van de HEART-score en het high sensitive Troponine T Rudolf Tolsma Verpleegkundig specialist acute zorg Perspectief

Nadere informatie

Belangenverstrengeling. Inhoud. Bekkenbodem (1) Bekkenbodem (2) Achtergrondinformatie prolaps. Wat willen vrouwen? Wat doen gynaecologen?

Belangenverstrengeling. Inhoud. Bekkenbodem (1) Bekkenbodem (2) Achtergrondinformatie prolaps. Wat willen vrouwen? Wat doen gynaecologen? Belangenverstrengeling Geen Uterus behouden of verwijderen? Dr. Renée J Detollenaere, Zwolle pagina 2 Inhoud Achtergrondinformatie prolaps Wat willen vrouwen? Wat doen gynaecologen? Wat zouden we moeten

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice Sinds 21 januari 2011 Sinds

Nadere informatie

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap.

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Promovendi: Drs. Nina Molenaar, arts, Erasmus MC Marlies Brouwer, MSc, psycholoog, UU Projectleaders:

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC?

Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC? Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC? Nina Bijker, radiotherapeut AMC BBB symposium 7 september 2017 No conflict of interest Focus op postmastectomie radiotherapie (PMRT)

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 198 Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de effectiviteit van clopidogrel en tirofiban in patiënten met een acuut hart infarct verwezen voor een spoed dotter behandeling. In hoofdstuk 1 werd

Nadere informatie

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesie en heupfracturen Inleiding Pre-operatieveaandachtspunten Pre-operatiefmanagement Intra-operatief

Nadere informatie

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial dr. T. Verbeek arts-epidemioloog Afd. Huisartsgeneeskunde en Epidemiologie 22 januari

Nadere informatie

Raditime. Snel, sneller, snelst. Mieke van Duinen Verpleegkundig specialist Hartcentrum OLVG CarVasZ 21 november 2014

Raditime. Snel, sneller, snelst. Mieke van Duinen Verpleegkundig specialist Hartcentrum OLVG CarVasZ 21 november 2014 Raditime Onderzoek naar de veiligheid van vervroegd ontslaan van patiënten na een ongecompliceerde percutane coronaire interventie (PCI) in poliklinische setting Snel, sneller, snelst Mieke van Duinen

Nadere informatie

Zorgpad Atriumfibrilleren (AF)

Zorgpad Atriumfibrilleren (AF) Zorgpad Atriumfibrilleren (AF) Highlights Ziekenhuizen 2017 Hans Ros, ziekenhuisapotheker Inhoud Wat is AF? Hoe ontstaat een CVA (beroerte)? Behandeling AF: 4 peilers Orale antistolling 1 2016 ESC Guidelines

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen Nikkie Aarts Afdeling Epidemiologie & Inwendige Geneeskunde 3 de Lustrum Farmacovigilantie Platform Nederland Dinsdag 19 mei 2015 Promotietraject In de dagelijkse

Nadere informatie

Farmacotherapeutische behandelmogelijkheden bij alcoholafhankelijkheid. Dr. De Mulder Psychiater-PsychotherapeutePAAZ H.-Hartziekenhuis Lier

Farmacotherapeutische behandelmogelijkheden bij alcoholafhankelijkheid. Dr. De Mulder Psychiater-PsychotherapeutePAAZ H.-Hartziekenhuis Lier Farmacotherapeutische behandelmogelijkheden bij alcoholafhankelijkheid Dr. De Mulder Psychiater-PsychotherapeutePAAZ H.-Hartziekenhuis Lier Alcohol: Epidemiologische gegevens WHO: Europa, regio hoogste

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Beter af met minder Reduction of Inappropriate psychotropic Drug use in nursing home residents with dementia Claudia Groot Kormelinck Prof.dr. Sytse Zuidema Probleemgedrag

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD Schrik om het hart! Center of Research on Psychology in Somatic diseases Promotoren: Peter de Jonge, PhD Johan Denollet, PhD Dr. Annelieke Roest Anxiety and Depression In Coronary Heart Disease: Annelieke

Nadere informatie

Lipiden behandelen bij de oudere patiënt: starten, stoppen of doorgaan?

Lipiden behandelen bij de oudere patiënt: starten, stoppen of doorgaan? Lipiden behandelen bij de oudere patiënt: starten, stoppen of doorgaan? Dr. Mike Peters Internist VU medisch centrum Amsterdam mjl.peters@vumc.nl Ouderen passen niet in een richtlijn 1. Dhr S, 89 jaar,

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Doel Het doel van de studie is te onderzoeken of radiofrequente ablatie (RFA) gevolgd door

Nadere informatie

IBOM-2. Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis

IBOM-2. Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis IBOM-2 Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis Abeer Ahmad Ruth Mast Giel Nijpels Jacqueline Dekker Piet Kostense Jacqueline Hugtenburg Afdelingen Klinische

Nadere informatie

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts Mark M. J. Valk, huisarts-onderzoeker Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisarts in Amersfoort 1 Wie wil dat huisartsen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi.

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Patiënteninformatie Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Psychiatrische aandoeningen en kinderwens of

Nadere informatie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met acute leukemie (acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplasie (MDS) type RAEB of RAEB-t) die

Nadere informatie

OLIJFdag 3 oktober 2015

OLIJFdag 3 oktober 2015 OLIJFdag 3 oktober 2015 Nieuwe behandelingen bij eierstokkanker Els Witteveen Internist-oncoloog Huidige en nieuwe inzichten Intraperitoneale toediening Toevoeging van bevacizumab Dose dense toediening

Nadere informatie

5-jaars Follow-up van de FAME studie

5-jaars Follow-up van de FAME studie 5-jaars Follow-up van de FAME studie WCN Congres 2015, Amsterdam 20-11-2015 Drs. L.X. van Nunen namens de FAME studiegroep Potential conflicts of interest Ik, Lokien X. van Nunen, heb GEEN conflicts of

Nadere informatie

Perifere zenuw blokkade bij een patiënt at risk voor compartiment syndroom? Lucie van Genugten 3 e jaars AIOS Anesthesiologie 7 November 2014

Perifere zenuw blokkade bij een patiënt at risk voor compartiment syndroom? Lucie van Genugten 3 e jaars AIOS Anesthesiologie 7 November 2014 Perifere zenuw blokkade bij een patiënt at risk voor compartiment syndroom? Lucie van Genugten 3 e jaars AIOS Anesthesiologie 7 November 2014 Vraag Maskeert een perifere zenuwblokkade het optreden van

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting In dit proefschrift wordt het gebruik van aspirine (een bloedverdunner in tabletvorm) en laag-moleculair-gewicht heparine (een injectie die zorgt voor

Nadere informatie

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist Polikliniek Intensive Care L.Dawson 120309 internist-intensivist Inleiding De IC patiënt is complex: multi-orgaanfalen De overleving is verbeterd Post-IC patiënten hebben lichamelijke en psychosociale

Nadere informatie

Diabetes Mellitus. Nieuwe behandelingsopties en perspectieven

Diabetes Mellitus. Nieuwe behandelingsopties en perspectieven Diabetes Mellitus Nieuwe behandelingsopties en perspectieven Diabetes Mellitus Nieuwe behandelingsopties en perspectieven Dr. Adriaan Kooy internist vasculair geneeskundige ISBN-13: 9789031353026 NUR 870

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht

dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht Ypsilon 30 jaar Schizofrenie onderzoek staat in Nederland nu 20 jaar op de kaart - Ypsilon en onderzoekers trekken met elkaar op sinds die tijd Epidemiologische studies genetica

Nadere informatie

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Beelden bepalen de toekomst De beste manier om de toekomst te voorspellen is door hem zelf

Nadere informatie

e-exercise bij knie en heup artrose

e-exercise bij knie en heup artrose e-exercise bij knie en heup artrose Ontwikkeling, evaluatie en implementatie Corelien Kloek (TiU, NIVEL, UMCU, HU) Daniël Bossen (HvA), Joost Dekker (VUmc), Dinny de Bakker (TiU, NIVEL), Cindy Veenhof

Nadere informatie

Uitkomstenonderzoek in non-hodgkin lymphoma. Hedwig Blommestein

Uitkomstenonderzoek in non-hodgkin lymphoma. Hedwig Blommestein Uitkomstenonderzoek in non-hodgkin lymphoma ~Kansen en uitdagingen~ Hedwig Blommestein Inleiding Inhoud presentatie Uitkomstenonderzoek Casus rituximab maintenance Achtergrond Resultaten t Conclusie Uitkomstenonderzoek

Nadere informatie

Samenvat ting en Conclusies

Samenvat ting en Conclusies Samenvat ting en Conclusies Samenvatting en Conclusies 125 SAMENVAT TING EN CONCLUSIES In dit proefschrift werd de invloed van viscerale obesitas en daarmee samenhangende metabole ontregelingen, en het

Nadere informatie

Disclosure belangen Dyllis van Dijk

Disclosure belangen Dyllis van Dijk Disclosure belangen Dyllis van Dijk (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Leven met kanker Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling bij longkanker. Judith Herder 2017

Leven met kanker Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling bij longkanker. Judith Herder 2017 Leven met kanker Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling bij longkanker Judith Herder 2017 Deze presentatie Enkele feiten over kanker Wat is longkanker nou eigenlijk? Behandeling bij uitgezaaid longkanker

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom:

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Geachte mevrouw, de C opper studie Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de

Nadere informatie

VEILIGHEID & VOORSCHRIJVEN VAN MEDICATIE SARAH JANUS

VEILIGHEID & VOORSCHRIJVEN VAN MEDICATIE SARAH JANUS VEILIGHEID & VOORSCHRIJVEN VAN MEDICATIE SARAH JANUS OVER MIJ Veiligheid & voorschrijven van medicatie 6-11-2014 2 IK ZAL HET VANDAAG HEBBEN OVER Onderzoek doen OF waarom onderzoek doen leuk is en soms

Nadere informatie

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie Actively Creating COMPLIance Saving Health ZonMw

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam (Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam Adjuvante chemotherapie bij rectumcarcinoom in Nederland Geloof Gewoonte Evidence-based medicine

Nadere informatie

17/04/2013. 1. Epidemiologische studies. Children should not be treated as miniature men and women Abraham Jacobi

17/04/2013. 1. Epidemiologische studies. Children should not be treated as miniature men and women Abraham Jacobi Aanpak en interpretatie van een epidemiologische studie Aanpak en interpretatie van een epidemiologische studie Katia Verhamme, MD, PhD Epidemioloog OLV Ziekenhuis-Aalst Erasmus MC Rotterdam 20 april 2013

Nadere informatie

Addendum bij de multidisciplinaire richtlijn Dreigende Vroeggeboorte gepubliceerd in 2011. Opgesteld door de Otterlo Werkgroep, versie 2014

Addendum bij de multidisciplinaire richtlijn Dreigende Vroeggeboorte gepubliceerd in 2011. Opgesteld door de Otterlo Werkgroep, versie 2014 Addendum bij de multidisciplinaire richtlijn Dreigende Vroeggeboorte gepubliceerd in 2011 Opgesteld door de Otterlo Werkgroep, versie 2014 Uitgangsvraag: Leidt een rescue -behandeling met corticosteroïden

Nadere informatie

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid Marja Jellesma-Eggenkamp Klinische geriatrie Alysis 25 mei 2010 symposium Zevenaar 1 Kwetsbare ouderen inleiding >25% opgenomen patiënten 70+ 10-40%

Nadere informatie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie Patienteninformatiebrief De Rapid studie Studie waarin de standaard dotter behandeling met stent voor een vernauwde of afgesloten bovenbeenslagaders wordt vergeleken met een Paclitaxel gecoate dotter ballon

Nadere informatie

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Behandeling van een trigger finger Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Overzicht Inleiding PICO Zoekstrategie & Flowchart Artikelen Chirurgie Anatomie Open vs percutaan Conclusie Inleiding Klinische symptomen

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

Pub u l b ic i at a i t e i s

Pub u l b ic i at a i t e i s Internationale publicaties (Peer ( Peer-reviewed reviewed journal articles) Castelein S, Gaag M van der, Bruggeman R, Busschbach JT van, Wiersma, D. Empowerment in People with Psychotic Disorders: A Comparison

Nadere informatie

Klassiek ziektemodel vs. geriatrische presentatie

Klassiek ziektemodel vs. geriatrische presentatie Klassiek ziektemodel vs. geriatrische presentatie Klassiek Symptomen 1:1 Ziekte Klassiek Geriatrische ziekte uiting Waarom? Ziektebeloop: Patiënten met bv. kanker, hartfalen, dementie. Lorenz KA Ann Int

Nadere informatie

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Traditionele behandeling van VTE UFH LMWH Fondap. Vitamin-K antagonists Vitamin-K

Nadere informatie

Geef de patiënt de regie terug en het resultaat is verbluffend.

Geef de patiënt de regie terug en het resultaat is verbluffend. Geef de patiënt de regie terug en het resultaat is verbluffend. Tineke Markus, directeur CCUVN-voorzitter stichting- Marthe Verwey, verpleegkundig specialist IBD LUMC IBD Inflammatoir Bowel Disease Ziekte

Nadere informatie

Heeft chirurgie of radiotherapie nog zin bij uitgezaaide prostaatkanker?

Heeft chirurgie of radiotherapie nog zin bij uitgezaaide prostaatkanker? Heeft chirurgie of radiotherapie nog zin bij uitgezaaide prostaatkanker? Wouter Everaerts Dienst urologie, Uzleuven @EveraertsW 16 september 2017 Natuurlijke evolutie van prostaatkanker PIN Gelokaliseerd

Nadere informatie

Zijn distress en ziektestatus gerelateerd aan lichamelijke en emotionele problemen bij vrouwen met ovariumkanker?*

Zijn distress en ziektestatus gerelateerd aan lichamelijke en emotionele problemen bij vrouwen met ovariumkanker?* Zijn distress en ziektestatus gerelateerd aan lichamelijke en emotionele problemen bij vrouwen met ovariumkanker?* Floor Ploos van Amstel, RN, MSc, verpleegkundig expert, afd. Medische Oncologie Maaike

Nadere informatie

WORKSHOP 21ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 11 juni 2015

WORKSHOP 21ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 11 juni 2015 WORKSHOP 21 ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 11 juni 2015 H.Tefsen, MANP verpleegkundig specialist hoofd-hals oncologie J. de Heij-van den Tweel, hoofd- hals/oncologieverpleegkundige

Nadere informatie

P2Y12-remmer + salicylaat antitrombotisch OF P2Y12-remmer + cumarine/doac OF P2Y12-remmer + salicylaat antitrombotisch + cumarine/doac

P2Y12-remmer + salicylaat antitrombotisch OF P2Y12-remmer + cumarine/doac OF P2Y12-remmer + salicylaat antitrombotisch + cumarine/doac P2Y12-remmer + salicylaat antitrombotisch OF P2Y12-remmer + cumarine/doac OF P2Y12-remmer + salicylaat antitrombotisch + cumarine/doac 326, 330, 331 Deze Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) is ontwikkeld

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Titel:. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Officiële titel: Rituximab in Primary Central Nervous system Lymphoma. A randomized HOVON / ALLG

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline?

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Joost Hoekstra, internist, AMC Potentiële belangenverstrengeling Klinische Diabetologie AMC ontvangt sponsoring van cq doet projecten met

Nadere informatie

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn MDL

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn MDL Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn MDL Inhoudsopgave Algemeen...4 Werking...4 Gebruik...5 Bijwerkingen...6 Foliumzuur...6 Aanvullende informatie...7 Zwangerschap en borstvoeding...7 Tot slot...8

Nadere informatie