UMC ttj St Radboud ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Invulinstructie. Correctie-instructie. Het invullen van teveel antwoorden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UMC ttj St Radboud ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Invulinstructie. Correctie-instructie. Het invullen van teveel antwoorden."

Transcriptie

1 6 ~J ({0~ UMC ttj St Radboud 0-ifJNe. fe; Bloktoets Datum Aanvangstijd Voortplanting 25 november uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Dit tentamen bestaat uit 50 vragen. Controleer of uw tentamenset compleet is. De beschikbare tijd voor het gehele tentamen is 2 uur. Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer. Het gebruik van alle audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. Op uw tafel mogen uw studenten- en registratiekaart en los schrijfmateriaal liggen. Etui's moeten van tafel. Invulinstructie Gebruik voor het invullen van het antwoordformulier een HB-potlood. Bij iedere vraag is het aantal gevraagde alternatieven tussen haakjes aangegeven, zowel op uw tentamenset als op het antwoordformulier. Het is mogelijk dat er meer antwoordopties juist zijn dan aangegeven tussen haakjes, geef in dit geval niet meer op dan het gevraagde aantal. Antwoordopties kunnen meer dan één keer gebruikt worden en niet alle antwoordopties hoeven gebruikt te worden. Op het antwoordformulier geeft u uw antwoord door het vakje onder de letter die hoort bij het betreffende alternatief helemaal te vullen. a b c d o o o Schrijf niet buiten de invulvelden van het antwoordformulier. Draag er zorg voor dat, als u klaar bent, uw antwoorden op het antwoordformulier staan. De op het antwoordformulier ingevulde antwoorden worden beschouwd als uw definitieve antwoorden, ongeacht de antwoorden in uw tentamenset Als u uw antwoordformulier vlekt, vouwt, beschadigt of de invulinstructies negeert kan het niet correct worden verwerkt. Vraag de surveillant in dergelijke gevallen om een nieuw blanco antwoordformulier! Indien u dit verzuimt zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening. Correctie-instructie Als u uw antwoord wilt verbeteren dient u het foutieve vakje te corrigeren met GUM! Verwijder gumresten zorgvuldig van uw antwoordformulier. Daarna kunt u het juiste vakje kiezen. Het invullen van teveel antwoorden Draag er zorg voor dat het aantal aangekruiste antwoorden het aangegeven maximum aantal antwoorden NIET overschrijdt. Indien het aantal aangekruiste antwoorden het aangegeven maximum aantal antwoorden overschrijdt, wordt het extra aantal antwoorden genegeerd, te beginnen bij het antwoord het meest achteraan in het alfabet. Studentcommentaar Indien u commentaar heeft op de vragen, noteert u dat op het commentaarformulier (laatste blz.) en levert u dat na afloop van het tentamen in, tezamen met uw antwoordformulier. LET OP!! ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP HET ANTWOORDFORMULIER! VEEL SUCCES!

2 / ANATOMIE Een 65-jarige vrouw heeft een ernstige verzakking van de uterus. Na overleg met de gynaecoloog wordt er gekozen voor een vaginale uterusextirpatie (hysterectomie) waarbij de ovaria gespaard blijven. Antwoordopties: A a. gluteus inferior B a. obturatorius C a. pudenda externa D a. pudenda interna E a. rectalis inferior F a. vaginalis G a. vesicalis superior H lig. cardinalia I lig. inguinale J lig. ovarii proprium K lig. sacro-spinale L lig. sacro-uterinum M lig. suspensorium ovarii (=lig. infundibulopelvicum) - N m. levator ani 0 m. obturatorius externus P m. obturatorius internus Q m. pectineus R m. piriformis Vragen: 1 Welke structuren zorgen voor de ondersteuning van de uterus en voorkomen normaal gesproken een uterus (3) prolaps? N 0 L ~LN 2 Welke structuren worden onderbondenen/of gekliefd (4) tijdens de uterusextirpatie? /V 0 'P fy1 FHjl 3 Stel men had bij deze patiënte toch gekozen voor een laparoscopische uterusextirpatie. Welke structuur had men dan tijdens de operatie bij de bekkeningang (linea (1) E terminalis) gezien ter hoogte van de splitsing van de a. iliaca communis sinister? M R I~ 4 Welke structuren lopen door het foramen ischiadicum (2) minus? 1)P

3 ANTICONCEPTIE Casus Mevrouw Van de Vries is 35 jaar en bezoekt het spreekuur met de vraag om anticonceptie. Tot haar 30e jaar heeft ze een combinatiepil gebruikt als anticonceptie. In de periode daarna heeft ze drie kinderen gekregen. Tussen de zwangerschappen gebruikte ze als anticonceptie condooms. Haar vriendinnen hebben goede ervaringen met een levonorgestrelhoudend run. Ze vraagt zich af of dit spiraaltje iets voor haar is. Hieronder worden een aantal omstandigheden genoemd die van belang bij de keuze van de anticonceptiemethode. Antwoordopties: A 7 weken geleden is ze Actuele pelvic inflammatory disease C Gebruik van een anti-epilepticum -- D Longembolie in het verleden, factor V Leiden positief - E Mammacarcinoom in de familie F Menorragieen - G Roken > 20 sigaretten per dag H Trombosebeen in het kraambed van haar 2e kind, factor V Leiden negatief CD Uterus anomalieën lustructie V rage u 6 Mevr. de Vries wil zelf graag een levonorgestrel run. Welke factoren zijn een contra-indicatie voor een levonorgestrel run? E I (2) 7 Wat zijn omstandigheden om het hervatten van de combinatiepil afte raden? (2).«6 D6

4 VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE Een paar heeft een primaire fertiliteitstoornis sinds 1 ~jaar. Welke behandeling( en) komen in aanmerking bij de volgende casus? Antwoordopties: A Expectatief B ICSI (intra cytoplasmatische sperma injectie) C IVF (In vitro fertilisatie) D KID (kunstmatige inseminatie met donor semen) E lui (intra uteriene inseminatie) F Ovariële hyperstimulatie G Ovulatie inductie H PESA/TESE met ICSI I Tubachirurgie Vragen: Kies voor elk van de volgende casus de meest logische behandeling of combinatie van behandelingen. (CAT = chlamydia antistof titer, HSG = hysterosalpingogram) 8 Vrouw 24 jaar, ovulatoire cyclus, normospermie, CAT negatief (1) A 9 Vrouw 24 jaar, anovulatoir, milde mannelijke subfertiliteit, CAT negatief (1) G b 10 Vrouw 30 jaar, ovulatoir, normospermie, afgesloten eileiders bij HSG (2) c 5 11 Vrouw 36 jaar, anovulatoir, normospermie, open eileiders bij HSG (1).?; C:r: 12 Vrouw 31 jaar, ovulatoir, ernstige oligospermie, CAT sterk positief (1) H 13 Vrouw 31 jaar, ovulatoir, ernstige oligospermie, CAT negatief (2) L', I s 14 Vrouw 36 jaar, ovulatoir, azoöspermie, CAT negatief (2) ']) ~

5 VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE Antwoordopties A Alpha-2-blokker N PDE-5-inh B AGS 0 Scrotum c Clitoris p SRY D DHT Q Tubae E Epididymis R Tese F Genitaal Tuberkel s Testosteron G Labia maiora T Urethra H Labia minora u Uterus I Mannelijk V V as deferens J Penis w Vagina: bovenste 2/3 K PESA x Vagina: onderste 1/3 L Primordiaal follikel y Vrouwelijk M Prostaat z V rouwelijk pseudo-hermafroditisme Instructie Vragen 15 Welke organen worden bij meisjes (46, XX) gevormd (4) door het ontbreken van di-hydra-testosteron? c G H x C6HX 16 Wat is het fenotype bij kinderen met 49, XXXXY? (1) y I 17 Wat is het fenotype bij kinderen met Androgeen Genitaal Syndroom? (1) 18 Wat is het fenotype bij kinderen met Perifere (1) Androgeen Resistentie? I " y 19 Wat is de gender typering (geslachtsimpregnatie) bij (1) mensen met 49, XXXXY? 1;. 20 Wat is de gender typering (geslachtsimpregnatie) bij (1) mensen met Androgeen Genitaal Syndroom? ' 1 - I 2. 1 'I 21 Welke vruchtbaarheidsbehandeling past het beste bij een man met FSH = 8 nrnol/1, met een testikelvolume (1) J) R kleiner dan 15cc en oligospermie?

6 VROEGGEBOORTE Antwoordopties: A Abruptio placentae B Bedrust C Cardiotocogram D Cervixinsufficiëntie E Corticosteroïden F E causa ignota G Echoscopie, algemeen oriënterend H Echoscopie, cervixlengtemeting I Echoscopie, geavanceerd ultrageluidonderzoek type I J Familie anamnese K Fibronectinetest L Handgrepen van Leopold I-N M Hospitalisatie N 0 p Q R s T U V W X Y Z Intrauteriene infectie Placenta previa Polyhydramnion Ras Roken Sociale klasse Speculumonderzoek Stoppen met werken Stress Tocolyticum Varentest Werkomstandigheden Zwangerschapsdiabetes Casus Een 34-jarige negroïde vrouw, is zwanger; het is een eenlingzwangerschap. Zij is een gezonde vrouw, gravida 2 en heeft eerder een miskraam gehad. Zij heeft een fysiek zware baan als verpleegkundige. Haar vader heeft diabetes, haar moeder is 2x te vroeg bevallen. De zwangerschap verliep tot 30 weken ongestoord, de combinatietest toonde laag risico voor Down syndroom, echoscopisch onderzoek bij 20 weken toonde een structureel normaal kind conform de zwangerschapsduur. Bij 30 2/7 weken meldt zij zich met spoed wegens klachten. Zij heeft "harde buiken" elke 3 minuten, een continue gespannen gevoel in de buik en ruim vaginaal bloedverlies. Bij lichamelijk onderzoek is de bloeddruk normaal, bij vaginaal toucher wordt een korte weke cervix gevoeld. Er bestaat dreigende vroeggeboorte. Vragen: 22 Noem de 2 onderzoeken die in deze casus het beste voorspellende (2) waarde hebben met betrekking tot de kans dat de vroeggeboorte echt k doorzet. H 23 Noem de 2 behandelingen die bij dreigende vroeggeboorte het (2) grootste positieve effect hebben op de overlevingskans voor het kind. E w ttlc.

7 AANGEBOREN AFWIJKGEN I PRENATALE DIAGNOSTIEK Antwoordopties: A AFP bepaling in het serum B bétahcg bepaling in het serum C Combinatietest D Cordocentese ( navelstrengpunctie) E CT-scan van de foetus bij 32 weken. F Foliumzuurbepaling in het serum G Geavanceerd Ultrageluidonderzoek bij 20 weken (GUO) H MRI van de foetus bij 24 weken. I Ontlastende vruchtwaterpunctie J PET-scan van de foetus bij 30 weken K Structureel Echoscopisch Onderzoek bij 20 weken (SEO) L Transvaginale echoscopie M Venapunctie bij man (partner) N Venapunctie bij vrouw 0 Vlokkentest P Vruchtwaterpunctie Casus Mevrouw ZR., een 38-jarige primigravida met een blanco voorgeschiedenis. Zij zelfheeft een broertje met Downsyndroom. Zij wil graag weten wat de mogelijkheden zijn voor prenatale screening en diagnostiek op Downsyndroom en of zij een verhoogde kans heeft gezien haar familie-anamnese. Op het moment dat zij deze vraag stelt bedraagt de zwangerschapsduur 10 weken. In onderstaande vraag wordt gevraagd naar de mogelijkheden van prenatale screening en diagnostiek bij bovengenoemde patiënte. Gebruik de bovengenoemde antwoordopties die overeenkomen met de gestelde vragen. Vraag 24 Benoem de drie mogelijkheden voor prenatale screening en (3) diagnostiek op Down-syndroom: (_ 0 'P C.oP

8 PRE-ECLAMPSIE EN GROEIVERTRAGING Antwoordopties: A Adipositas B Aldomet C Bedrust D Bloeddruk meting E Cardiotocogram F Chronische hypertensie G Corticosteroïden H Diabetes Mellitus I Echoscopie algemeen oriënterend J Foetale nood K Groeirestrictie L HELLP syndroom M Hospitalisatie N Laboratorium onderzoek 0 Leeftijd > 40 jaar P Matemale sterfte Q NICU opname R Nulliparae S Stress T Tocolyticum U Urine onderzoek V Visolie W Vroeggeboorte X Werk Y Zoutbeperking Casus Een 29-jarige gravida 1, para 0, is 27 weken zwanger. Zij is een gezonde vrouw. Echoscopisch onderzoek bij 20 weken toonde een stuctureel normaal kind conform de zwangerschapsduur. Bij weken meldt zij zich met klachten. Zij ziet sterretjes en heeft hoofdpijn. Bij onderzoek wordt een verhoogde bloeddruk gemeten (148/93 mmhg) en wordt een spoortje eiwit in de urine gemeten. De werkdiagnose is zwangerschapshypertensie. Vraag: 25 Benoem 4 predisponerende factoren voor het (4) ontwikkelen van zwangerschapshypertensie: f H 0 s Vervolg casus Patiënte wordt verwezen naar het ziekenhuis. Bij het onderzoek wordt een kleine fundus uitzetting gemeten, de bloeddruk blijft hoog. In de urine wordt 0,4 g/1 eiwit gemeten. De werkdiagnose is nu pre-eclampsie. Vragen: 26 Noem 2 elementen die ingezet worden in de aanvullende diagnostiek (2) ten aanzien van de foetus: r Jj - 27 Benoem 2 risico's waar pre-eclampsie in het verloop van de zwangerschap bij de zwangere toe kan leiden: (2) p A

9 Vervolg casus Uitgebreide echoscopie toont een foetus in schedelligging die goede kindsbewegingen laat zien. Biometrie toont een groei op de 5 de percentiel. Er is weinig vruchtwater. Aan de werkdiagnose is intrauteriene groei vertraging toegevoegd. Vraag: 28 Benoem welke stappen in de behandeling ingezet worden om de kansen voor de foetus post parturn te (4) optimaliseren? ('" Ll/ er 6

10 TWEELINGZWANGERSCHAP Antwoordopties A Echoscopische beoordeling van het tussenschot in het eerste trimester van de zwangerschap B Echoscopische beoordeling van het foetale geslacht in het tweede trimester van de zwangerschap C Echoscopische beoordeling van de locatie van de placenta's in het derde trimester van de zwangerschap D V ergelijken van DNA fingerprints van beide foetus E Aantonen van vaatverbindingen op de placentaoppervlakte door opspuiten van de navelstrengvaten na de geboorte F Vergelijken van uiterlijke kenmerken van beide pasgeborenen G V ergelijken van de bloedgroep van beide pasgeborenen H Vergelijken van DNA fingerprints van beide pasgeborenen Vraag Bij tweelingen zijn verschillende onderzoeken mogelijk om informatie te krijgen over de zygositeit en over de chorioniciteit. Benoem voor elk van volgende onderzoeksvragen de meest betrouwbare vorm van onderzoek: 29 Differentiatie tussen monochoriaal en dichoriaal tijdens de zwangerschap en na (2) de geboorte A c 30 Differentiatie tussen monozygoot en dizygoot (1) J)

11 PRECONCEPTIONELE ZORG Antwoordopties: A ACE- remmer B Asthma C Diabetes mellitus D Eetpatroon E Foliumzuursuppletie F Fluoxetine G Hartafwijking partner H Hypertensie I Hyperthyroïdie J Hypothyroïdie K IJzersuppletie L Levethyroxine M N 0 p Q R s T u V w x Metformine Obesitas Overlijden vader Ras Roken Stoppen met werken Stress Tachycardie Urineweginfecties als kind Water drinken (3 liter per dag) Werkomstandigheden Ziekte van von Willebrand moeder Casus Een 30-jarige nulligravida kaukasischevrouw bezoekt uw spreekuur met een wens tot informatie omtrent een eventuele zwangerschap. Zij heeft sinds 3 jaar hypertensie, waarvoor werd gestart met enalapril (ACE-remmer). Sinds 10 jaar heeft zij diabetes mellitus type 2, behandeld met 5ïë1fûriïïme (oraal bloedglucose verlagend middel). Tevens heeft zij een secundaire hypothyroïdie na een behandelde hyperthyroïdie, welke goed gereguleerd is met l~y~~e. In verband met een normocytaire anemie gebruikt zij ijzer- en foliumzuursuppleti~ In verband met depressieve klachten, ontstaan na ~e~ o~erlijden van haar vad~r, gebruikt zij:!!.~e_e}éen SSRI)jYiet deze medi~atie i~ haar depresstvltelt goed gereguleerd. ZIJ rookt ongeveer 10 sigaretten per dag gedurende 20 Jaar. ZIJ eet minstens 2x per week bij Me Donalds. Zij werkt bij Albert Heijn, waar ze voornamelijk zittend werk verricht achter de kassa. Bij afname van de familie-anamnese valt op dat haar moeder de ziekte van V on Willebrand heeft en dat haar partner is geboren met een ventrikel septurn defect, waaraan hij geopereerd is. Bij lichamelijk onderzoek ziet u een adipeuze vrouw (gewicht 102 kg, lengte 165 cm, BMI 37 kg/m 2 ). Bloeddruk 130/90, pols 100. Bij onderzoek van haar hart constateert u geen afwijkingen. Bij onderzoek van de longen hoort u een verlengd expirium, suggestief voor asthma. Vragen: 31 Welke medicatie van patiënte moet gewijzigd worden voor een eventuele toekomstige zwangerschap in verband met (2) teratogeniteit? 32 Welke twee leefstijl factoren van patiënte hebben een negatief effect op het verloop van de zwangerschap? A L (2) Q N Am

12 BEVALLING Casus Een 29-jarige Kaukasische vrouw, is zwanger van haar eerste kind. Zij is een gezonde vrouw met blanco voorgeschiedenis. Patiënte is onder controle in de eerstelijnszorg en de zwangerschap verloopt ongestoord. Bij 3 8 2/7 weken belt zij haar verloskundige in verband met vochtverlies. Zij heeft "harde buiken" á 3 minuten, en wat licht roze afscheiding. De verloskundige gaat naar het huis van patiënte en stelt vast dat ze in partu is. Antwoordopties: A Asphyxia neonatorum B Bekkenafwijkingen C CTG D Doptone E Episiotomie F Haemorrhagia post parturn G Hoofdligging H Indaling voorliggend deel I Inefficiëntie weeën J Infectie K Kindsbeweging L Kunstverlossing M Meconium houdend vruchtwater N Niet vorderende baring 0 Omvang kind P Ontsluiting Q Pijnstilling R Sfincterletsel S Stand voorliggend deel T Stuitligging U Temperatuur V Verdenking foetale nood W Verstrijken portio X Vliezen Vragen: 33 Noem vier, niet urgente redenen voor verwijzing naar de (4) Q_ R tweede lijn durante partu? rv Welke vier factoren spelen een oorzakelijke rol bij een niet vorderende baring? 1 (4) 1) Q 1

13 NEONATOLOGISCHE PROBLEMATIEK (Liem) Thema 3.5 ( 9 antwoorden) Antwoord opties: A Directe Coombs negatief B Directe Coombs positief C Laag normaal hemoglobine gehalte D Hoog hemoglobine gehalte E Laag hemoglobine gehalte F Moeder bloedgroep 0 G Moeder bloedgroep A H Moeder bloedgroep B I Kind bloedgroep 0 J Kind bloedgroep A K Kind bloedgroep B L Moeder Rhesus positief M Moeder Rhesus negatief N Kind Rhesus positief 0 Kind Rhesus negatief Beantwoord de onderstaande vragen met behulp van de bovenstaande antwoordopties: Het getal tussen Casus Mevr. Jansen is een gravida 2, para 0. De eerste zwangerschap is geëindigd in een spontane abortus. De zwangerschap was tot dat moment ongestoord. Nu bevalt zij na een zwangerschapsduur van 39 weken van een zoon, Pieter. Op de 2 levensdag blijkt Pieter icterisch te zijn. De gynaecoloog laat aanvullende diagnostiek uitvoeren. Welke bevindingen passen bij de volgende diagnoses: Vragen: 35 Rhesus antagonisme: (4) c -s ry\ N 36 ABO antagonisme: (5) E -f j 1) K

14 ETIDEK Antwoordopties ~ vrouwen worden steeds ouder en blijven langer gezond en vitaal B de gemiddelde bovengrens van de vruchtbaarheid bij het eerste kind ligt in normale gevallen rond het 45ste levensjaar...-c; vrouwen moeten zelfkunnen kiezen wanneer en hoe zij kinderen willen ----IY oudere vrouwen hebben een hogere kans op een kind met aangeboren afwijkingen /~ maatschappelijk is verhoging van het aantal kinderen gewenst met het oog op de vergrijzing F kinderen hebben recht op een moeder met een vitale gezondheid...-e- medische technologie stelt mensen in staat om hun eigen wensen op eigen verantwoordelijke wijze in te vullen H de vrouwelijkheid en het moederschap worden hiermee nog meer ondergeschikt gemaakt aan dominante maatschappelijke krachten I kinderen hebben recht op liefhebbende ouders voor wie het kind de eerste prioriteit is J vrouwen mogen niet meer in het dilemma worden geplaatst te kiezen voor of een gezin of een carriere. haakjes geeft het aantal antwoorden aan. Casus Het is sinds enkele jaren mogelijk om eicellen in te vriezen en zonder schade ten gevolge van ijskristalvorming weer te ontdooien. Daarmee is het tevens mogelijk dat vrouwen de kinderwens uitstellen zonder risico op vermindering van de kwaliteit van hun eicellen. De eicellen kunnen worden bevrucht en teruggeplaatst op het moment waarop de vrouw daarvoor kiest. De maximale leeftijd om bevruchte eicellen terug te plaatsen is vastgesteld op 50 jaar. Vraag 37 Welke overwegingen gelden als morele bezwaren ten aanzien van deze nieuw geïntroduceerde technologie? (5) g 'F ~ I I J

15 BEKKENBODEM Antwoordopties A Cystocèle B Deseending perineum syndroom C Descensus uteri D Elongatio colli E Enterocèle F Hypermobiele urethra G Intussusceptie H Inversio vaginae I Rectocèle J Rectum prolaps K Totaalprolaps L Urethrocèle Kies voor elke casus de antwoordoptie(s) die het beste pastipassen bij de beschreven vorm van verzakking. Vragen 38 Welke twee diagnoses passen bij een patiënte (2) waarbij de voorwand van de vagina verzakt? A c AL 39 Welke diagnose past bij een patiënte waarbij de top van de vagina naar buiten stulpt? (1) 'J) 40 Welke diagnose past bij een patiënte die in (1) aanmerking komt voor een achterwand plastiek: I \

16 VAGINAAL BLOEDVERLIES Hieronder worden een aantal antwoordopties genoemd. A Amenorroe B Contactbloeding C Doorbraakbloeding D Dysmenorroe E Hypermenorroe F Hypomenorroe G Menarche H Menorragie I Metrorragie J Oligomenorroe...--K Onttrekkingsbloeding L Polymenorroe. / M Postmenopausaal bloedverlies. N Spatting Hieronder wordt per vraag een casus gepresenteerd. Kies voor elke casus de antwoordoptie(s) die het beste past/passen bij de beschreven vorm van cyclusstoornis of abnormaal vaginaal bloedverlies. Vragen: 41 Welke diagnose past het beste bij een patiënte (1) die bloedverlies na seksuele gemeenschap heeft: ~ 42 Welke diagnose past het beste bij een premenopauzale patiënte met onregelmatig bloedverlies, waarbij de cyclus niet te herkennen is (2) fj I )V

17 GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE Antwoordopties A Abnormale fluor B Bloed bij de ontlasting C Diarree D Dokters' delay E Genmutatie in BRCA gen F Langdurig pilgebruik G Levermetastasen H Nullipariteit I Omental cake J Osteoporose K Patients' delay L Schouderpijn M Vroege sexarche Casus: Bij een zesenvijftigjarige kinderloze patiente wordt een ovariumcarcinoom stadium IIIC vastgesteld. Haar moeder is overleden aan een mammacarcinoom en haar zus is ook bekend met mammacarcinoom. Vraag 43 Welke factoren spelen waarschijnlijk een rol bij deze patiente met deze diagnose? (2) f H Antwoordopties: A Ascitespunctie B Conisatie C Darmspoeling D Debulkingsoperatie E Debulkingsoperatie gevolgd door chemotherapie F Diathermische lis excisie G Hormonale behandeling H Methotrexaat I Neoadjuvante chemotherapie gevolgd door operatie J Neoadjuvante chemotherapie gevolgd door radiotherapie K Radicale hysterectomie L Radiotherapie + chemotherapie Vraag Waaruit kan de primaire behandeling bestaan? l J ~

18 MENOPAUZE Antwoordopties A Continu gecombineerde oestrogenen/progestativa B Cyclisch gecombineerde oestrogenen/progestativa C Cyclische progestativa D Lokale oestrogenen (vaginaal) E Mirena spiraal F Orale anticonceptie G Orale oestrogenen H Transdermale oestrogenen Instructie Vraag Geef aan welke hormonale behandelingen het meest voor de hand liggen bij onderstaande situaties: jarige vrouw met opvliegers en nachtzweten die nog (2) menstrueert f G' jarige vrouw met idiopathische POF (met uterus) zonder speciale klachten G f jarige vrouw met oppervlakkige dyspareunie (1) D (3) jarige vrouw met cyclusstoornissen (irregulair bloedverlies) op basis van overgang (4) &' c r é ~ / \Ü

19 FERTIELE LEVENSFASE Antwoordopties: A Bewegingsdrang B Chronische buikpijn C Diepe dyspareunie D Dysmenoroe E Loslaatpijn abdomen F Misselijkheid en braken ~G Oppervlakkige dyspareunie H Opstootpijn I Ovulatie pijn J Pijn bij optillen re been (psoasprikkeling) K Pijn ter hoogte van McBumey L Slingerpijn M Tenesmi ani Instructie Vraag: Een 27 jarige gravida 0 bezoekt uw spreekuur vanwege pijnklachten. Welke klachten of bij onderzoek opgewekte pijn past het meest bij : 49 Torsie van het adnex (4) 1) c ~ 'L 50 Bloedend EUG: (3) f f-1 G

20 COMMENTAARFORMULIER van het tentamen: Voortplanting d.d. 25 november 2011 VRAAG- NR. NAAM: STUD.NR.:

IVF In vitro fertilisatie

IVF In vitro fertilisatie Medisch Spectrum Twente Verloskunde en Gynaecologie IVF In vitro fertilisatie Voorwoord In vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een ingrijpende gebeurtenis. U beiden

Nadere informatie

NHG-Standaard Anticonceptie

NHG-Standaard Anticonceptie NHG-Standaard Anticonceptie Anke Brand, Anita Bruinsma, Kitty van Groeningen, Sandra Kalmijn, Ineke Kardolus, Monique Peerden, Rob Smeenk, Suzy de Swart, Miranda Kurver, Lex Goudswaard NHG Standa ard M02

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 2. Wat is seksespecifieke hulpverlening? 3. Handleiding voor het gebruik van casus 5

Inhoud. Voorwoord 2. Wat is seksespecifieke hulpverlening? 3. Handleiding voor het gebruik van casus 5 Inhoud Voorwoord 2 Wat is seksespecifieke hulpverlening? 3 Handleiding voor het gebruik van casus 5 Reproductieve gezondheid 1. Een zwangere vrouw met een verzoek tot 6 prenatale screening 2. Een vrouw

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Tweelingen en andere meerlingen No 16 2001 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid 378.0404 In verwachting Inleiding U bent zwanger. Welk onderzoek kunt u nu verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog? Welke controles worden bij volgende bezoeken

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen

Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2011 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. In deze brochure staat algemene informatie voor vrouwen die zwanger zijn

Nadere informatie

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman KNOV-standaard koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman Opsporing van foetale groeivertraging Opsporing van foetale groeivertraging

Nadere informatie

Een verwachtingsvolle tijd. Onderzoek en behandelopties bij verminderde vruchtbaarheid

Een verwachtingsvolle tijd. Onderzoek en behandelopties bij verminderde vruchtbaarheid Een verwachtingsvolle tijd Onderzoek en behandelopties bij verminderde vruchtbaarheid Colofon Inhoudsopgave Ferring B.V. Polarisavenue 130 2132 JX Hoofddorp Postbus 184 2130 AD Hoofddorp Telefoon: 023-5680

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en geboorte 2014 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

CAT Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke

CAT Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke A VUmc-compas toetsing Toets CAT Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke toets Cursus B2.1 Start van het leven 13-14 Cursuscoördinator (vice-) mv.dr. Y.M.C. Hendriks / mv.drs. K.F. Heins Gelegenheid

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Bevalling en kraamzorg T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoud Zwangerschap en geboorte 2014 2 Wat er geregeld en

Nadere informatie

Grote veranderingen 2 Begeleiding van de zwangerschap 2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of

Grote veranderingen 2 Begeleiding van de zwangerschap 2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of Zwanger! Je bent zwanger en dat is een heel bijzondere gebeurtenis. Waarschijnlijk heb je vragen over de zwangerschap en controles. Welk onderzoek kan ik verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige,

Nadere informatie

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum HELLP-syndroom Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat is het HELLP-syndroom? 2 1.1 HELLP-syndroom? 2 1.2 De klachten en symptomen van het HELLP-syndroom 3 1.3 De diagnose 4 2. Behandeling 5 2.1

Nadere informatie

Volwassen vrouwen en Turner

Volwassen vrouwen en Turner Volwassen vrouwen en Turner 1 Informatie voor volwassen vrouwen met het syndroom van Turner Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Dossier 20 9 Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Inhoud Inleiding: Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij

Nadere informatie

afscheid wim willemsen kennedy mars voor goed doel alles over social media informatieblad voor endometriose patiënten december 2012

afscheid wim willemsen kennedy mars voor goed doel alles over social media informatieblad voor endometriose patiënten december 2012 07 afscheid wim willemsen 14 kennedy mars voor goed doel 22 alles over social media informatieblad voor endometriose patiënten december 2012 VAN DE redactie Inhoud Terugblik 3 door Esmée Karstanje-Hanegraaf

Nadere informatie

Wat u moet weten. over Mirena. al 15 jaar betrouwbaar

Wat u moet weten. over Mirena. al 15 jaar betrouwbaar Wat u moet weten over Mirena al 15 jaar betrouwbaar Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Wat is Mirena? 3 1.2 Hoe ziet Mirena eruit? 3 1.3 Waar wordt Mirena voor gebruikt? 4 1.4 Hoe werkt Mirena? 4 1.5 Mirena als

Nadere informatie

Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011. Mei 2012

Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011. Mei 2012 Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011 Mei 2012 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/verloskunde E-mail: info@zichtbarezorg.nl In het project Zichtbare Zorg

Nadere informatie

Zwanger Algemene informatie

Zwanger Algemene informatie Zwanger Algemene informatie 1 Zwanger! U bent zwanger en dat is een heel bijzondere gebeurtenis. Van harte gefeliciteerd! Ongetwijfeld heeft u veel vragen over de zwangerschap en controles. Welk onderzoek

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen 70450/201412

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

Volwassen vrouwen en Turner

Volwassen vrouwen en Turner Volwassen vrouwen en Turner 1 Informatie voor volwassen vrouwen met het syndroom van Turner Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen Colofon Redactiecommissie Prof.dr. J.M.W.M. (Hans) Merkus, voorzitter Drs. H. (Hans)

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008 Zwanger! Algemene informatie versie 2008 Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2008 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. Deze brochure bevat algemene informatie voor vrouwen

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis

Bevallen in het ziekenhuis Bevallen in het ziekenhuis Middels dit boekje willen wij u informeren over bevallen in het TweeSteden ziekenhuis. Wij hopen hiermee een antwoord over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Voor vragen heeft

Nadere informatie

In Vitro Fertilisatie Meander Medisch Centrum in samenwerking met UMCU

In Vitro Fertilisatie Meander Medisch Centrum in samenwerking met UMCU In Vitro Fertilisatie Meander Medisch Centrum in samenwerking met UMCU Bij de totstandkoming van deze brochure is gebruik gemaakt van teksten uit de brochure In Vitro Fertilisatie in het UMC Utrecht van

Nadere informatie

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven 1.1 De interactie tussen erfelijkheid en omgeving 1.1.1 De rol van de omgeving bij het bepalen van de manifestatie van genen: van genotype naar fenotype

Nadere informatie

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 zwanger! Inhoud 1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 2 Waar kan de verloskundige of arts naar vragen 5 2.1 Uw zwangerschap 5 2.2 Uw gezondheid

Nadere informatie