HET ZORGPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET ZORGPLAN 2011-2015"

Transcriptie

1 HET ZORGPLAN c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS

2 Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs Basis Zorgprofiel Plus Zorg profiel Zorg voor alle leerlingen Niveaus van zorg... 5 Zorgniveau 1: groepsniveau... 6 Zorgniveau 2: extra zorg in de groep... 6 Zorgniveau 3: speciale zorg, het zorgteam, intern onderzoek Zorgniveau 4: speciale zorg na extern onderzoek... 6 Zorgniveau 5: externe zorg Leerlingvolgsysteem Leerlingbesprekingen Groepsplannen Handelingsplannen ontwikkelingsperspectief Dossiervorming Contact met ouders Zorgteam Visie Passend Onderwijs Tabijn Bijlages in zorgplan Het Baken Bijlage 1 Toetskalenders Bijlage 2 Groepsplan Bijlage 3: Intakelijst 4-jarigen Bijlage 4: Formulier Handelingsplan in Esis Bijlage 5: Leerlingbespreking Bijlage 6 Aanmeldingsformulier voor het zorgteam Bijlage 7 Stappenplan versnellen, vertragen Bijlage 8: Zorgbeleid groep 1&2 overgang naar groep Bijlage 9: Protocol leesproblemen en dyslexie Bijlage 10: Ontwikkelingsperspectief Bijlage 11 Beleidsplan Meer- en hoogbegaafden Bijlage 12 De Permanente Commissie Leerlingenzorg Bijlage 13 Kijkwijzer Bijlage 14 Leerkracht taken met betrekking tot de zorg Bijlage 15 zorg structuur (cyclisch). 2

3 1. Visie op zorg/passend onderwijs. Passend onderwijs op Het Baken: zorgprofiel. Om het Passend onderwijs vorm te geven binnen onze school zijn wij op 19 januari 2010 gestart met het project: Kind op de van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Deze studiedag heeft ons het volgende opgeleverd: - actueel zorgprofiel binnen de school: hoe kunnen we omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen? Het basisprofiel. - plan van aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe expertise in het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen. Ontwikkeling van het Plusprofiel. De opbrengst van de studiedag is een bewustwording van bekwaamheden en de positionering van de school met het oog op PassendOnderwijs. Door de ontwikkeling binnen het team werden diverse aspecten van Passend Onderwijs, actuele schooleigen visie op leerlingen met specifieke zorgvragen, randvoorwaarden en ontwikkelingsvragen onderkend. 1.1 Basis Zorgprofiel. Tijdens de studiedag Kind op de Gang heeft het team onze mogelijkheden (basisprofiel), onze ontwikkelmogelijkheden (plusprofiel) en onze grenzen verkend om Passend onderwijs te kunnen bieden. Het Basisprofiel bestaat uit de mogelijkheden die wij nu kunnen bieden aan extra zorg voor onze leerlingen. Het Basisprofiel bestaat allereerst uit een goed functionerend klassenmanagement. (zie ook Visie op zorg 7.1 en ons zorgplan ) Onderdelen hiervan zijn: Differentiatie in de groep. Zelfstandig werken volgens het GIP model Gebruikmaken van het Esis leerlingvolgsysteem en SCOL Een veilig, gestructureerd pedagogisch klassenklimaat. Groepsplannen en handelingsplannen. Leerlingbesprekingen. Zorgteam Ons Basis Zorgprofiel (Tabijnbreed vastgesteld en op te vragen) bestaat daarnaast uit de begeleiding van kinderen met Dyslexie lees- en taalproblematiek NLD faalangst onrust/concentratie (ADHD/ADD) leerproblemen psycho-somatische klachten hoogbegaafdheid (enkelvoudig) Met onze zorgstructuur zorgen we ervoor dat onze kinderen zich optimaal competent voelen binnen onze school. 3

4 1.2 Plus Zorg profiel. In de komende jaren breiden wij onze kennis en vaardigheden verder uit. Het team heeft zich uitgesproken om zich te willen scholen in het volgende zorgprofiel: PDD-nos. Dit houdt in dat we ons verdiepen in stoornissen in het Autisme Spectrum. We willen deze problematiek per 1 augustus 2013 binnen onze school aankunnen. Om dit te bereiken leren we van externen, zoals de ambulant begeleiders van REC4.5 (autisme)en sommige leerkrachten volgen scholing. Daarnaast beschikken we in 2013 beschikken over een gedragsspecialist. Zij start in 2011 met de opleiding. De hieronder genoemde zorgprofielen kregen in het schooljaar extra aandacht in onze teamscholing: Dyslexie, d.m.v. het invoeren van het dyslexieprotocol. Hoogbegaafdheid, d.m.v. de werkgroep Meer- en Hoogbegaafden (zie beleid). PDD-nos, 3 leerkrachten hebben een scholing gevolgd bij het Steunpunt autisme. Een van de leerkrachten begeleidt 8 rugzak leerlingen met PDDnos met ondersteuning vanuit het REC 4.5 en 1 leerling met taalspraakproblemen vanuit het REC 2. Hierdoor is ook de nodige expertise van de leerkrachten vergroot. Grenzen aan de Zorg: Het Baken stelt grenzen aan de zorg. Van elke leerling die specifieke zorg behoeft wordt een analyse gemaakt. Er wordt gekeken welke zorgmogelijkheden er zijn in de groep waar dit kind zou worden geplaatst. Indien er op onze school geen adequate hulp geboden kan worden, zal de school gezamenlijk met Tabijn zoeken naar een goede plek voor deze leerling. Bovenstaande geldt voor kinderen met de volgende profielen: Dove leerlingen Blinde leerlingen Leerlingen met een verstandelijke handicap: IQ <70. Leerlingen met een stapeling van handicaps, bijvoorbeeld: IQ lager dan 80 en PDD-nos. Leerlingen waarvan de ouders niet meewerken aan onderzoeken waardoor handelingsverlegenheid ontstaat en voortduurt. Leerlingen die gedrag vertonen waarbij de veiligheid van de leerkracht, de leerling zelf of de medeleerlingen in het geding komt. 2. Zorg voor alle leerlingen. Wij kiezen ervoor om de zorg voor leerlingen zoveel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden. Zorg bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: - signaleren - analyseren - diagnosticeren - remediëren - evalueren. De leerkracht heeft in alle fasen van de zorg zelf de eindverantwoordelijkheid. 4

5 De zorg in de klas wordt mede mogelijk gemaakt doordat wij leren om zelfstandig te werken. Tijdens de zelfstandig werktijd bieden de leerkrachten extra zorg aan de kinderen die dit nodig hebben. Leerstof halen we niet alleen uit de reguliere methoden; de leerkrachten kunnen ook putten uit de orthotheek. Kinderen met een rugzakje (Leerling Gebonden Financiering), die zeer speciale zorg nodig hebben, bieden we extra zorg in of buiten de groep. 3. Niveaus van zorg We leggen het accent op afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit bereiken we met zorg op verschillende niveaus. Deze staan hieronder beschreven waarbij in een glijdende schaal steeds meer zorg voor de individuele leerling komt. We starten in september 2011 met de scholing Invoeren 1 Zorgroute. De leerkrachten geven instructie op 3 niveaus met behulp van een groepsplan. We starten met spelling. In de loop van schooljaar breiden we uit naar rekenen en taal) waarbij we kinderen clusteren in groepen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. zongroep: plusgroep met weinig instructie, compact werken en verdiepings-/uitbreidingstaak. maangroep: normale instructie en verwerkingstijd. stergroep: De instructiegevoelige groep. Deze krijgt een specifieke aanpak met verlengde instructie, begeleide inoefening en/of aangepast werk. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan. CITO D leerlingen. raketgroep: de kinderen met een langlopend handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief. CITO E leerlingen. * *Tijdens onze scholing krijgen deze groepen hun definitieve naam. Het groepsplan bevat de volgende componenten: Doel: wat is het doel, zijn de doelen? Inhoud: wat bieden we aan? Aanpak/methodiek: hoe bieden we het aan? Organisatie: hoe organiseren we het? Evaluatie: meetbaar noteren welke ontwikkeling er plaatsgevonden heeft. Dit groepsplan wordt 4x per jaar door de leerkracht opgesteld op grond van een didactisch groepsoverzicht. De leerkracht vermeldt hierin de vorderingen op grond van toetsen en de onderwijsbehoeften van de kinderen. We hebben bij ons werk steeds het volgende in het vizier: pedagogisch klimaat een uitdagende leeromgeving zelfstandig werken lesmodel volgens het GIP Protocol leesproblemen en dyslexie instructie op 4 niveaus. 5

6 Zorgniveau 1: groepsniveau Op dit niveau hebben de leerkrachten een centrale rol, zij zijn verantwoordelijk voor de zorg in hun groep. Ze spelen in op grote en kleine problemen uit de dagelijkse praktijk. Alle leerkrachten scheppen een goed pedagogisch klimaat met openheid, respect, structuur en vertrouwen. Aan het einde van het schooljaar vindt de groepsoverdracht plaats. Hierbij gebruiken de leerkrachten de gegevens (registraties, toetsuitslagen en handelingsplannen) uit Esis als leidraad in het gesprek. Zorgniveau 2: extra zorg in de groep De leerkrachten geven extra hulp aan kinderen die dit (tijdelijk) nodig hebben. Zij geven extra begeleiding op basis van leerlingvolgsysteem observaties foutenanalyses gesprekken met ib-er/ leerlingbesprekingen groepsplan. Bij twijfel over voortgang bespreekt de leerkracht een leerling met de IB-er tijdens de leerling-besprekingen. In het groepsplan komt deze leerling vervolgens in de stergroep: De instructiegevoelige groep. Deze krijgt een specifieke aanpak met verlengde instructie, begeleide inoefening en/of aangepast werk. De leerkracht noteert dit in het groepsplan en voert dit uit. De IB-er houdt contact met leerkrachten over zorgleerlingen en bespreekt deze minimaal vier keer per jaar in de leerlingbespreking. De leerkracht informeert de ouders. Zorgniveau 3: speciale zorg, het zorgteam, intern onderzoek. Als blijkt dat er in niveau 2 meer of andere hulp noodzakelijk is, wordt het kind aangemeld in het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit: de directeur, de IB-er, de orthopedagoog van de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD), de Preventief ambulant begeleider (Pabb-er) van het Weer Samen Naar School (WSNS) en de desbetreffende leerkracht. We nodigen de ouders uit bij het zorgteam. Op afroep nodigen we ook externe specialisten uit. Het zorgteam kan besluiten tot: bijstelling van de extra zorg in de klas, vastgelegd in het groepsplan PDO door ib-er of PAB-ber observatie door ib-er of PAB-ber opstellen van een individueel handelingsplan aanpassen leertijd bijstellen van de doelen aanpassing van instructie inzetten van hulpmaterialen De leerkracht vult de aanmelding voor het zorgteam in en bespreekt dit met de ouders. De ouders ondertekenen de aanmelding. Zorgniveau 4: speciale zorg na extern onderzoek Als de zorg op niveau 3 niet toereikend is brengt de leerkracht in overleg met de IB-er het kind opnieuw in in het zorgteam. Na bespreking van een kind zijn er twee mogelijkheden: òf de zorg gaat verder op niveau 3 òf we vragen extra expertise/begeleiding aan bij WSNS Alkmaar, OBD of bij andere hulpverleners als een REC, logopedie, ambulante begeleiding, schoolmaatschappelijk werk etc. Dit is Zorgniveau 4. 6

7 Het onderzoek wordt aangevraagd. De leerkracht vraagt toestemming aan de ouders. De ouders stellen zich op de hoogte van de onderzoeksaanvraag en zetten hun handtekening. Het onderzoek wordt uitgevoerd en de onderzoeker bespreekt de uitslag met de ouders, de leerkracht en de IB-er. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek stelt de leerkracht i.o.m. de IB-er een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief op. De uitslag van dit onderzoek kan ook aanleiding zijn om samen met de ouders een rugzakje aan te vragen. Een ontwikkelingsperspectief houdt in dat de leerling op één of meer vakgebieden het niveau van de groep loslaat en op eigen niveau de leerstof aangeboden krijgt. De leerkracht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het handelingsplan of het ontwikkelingsperspectief in de groep. Het komt ook voor dat ouders zelf externen inhuren om onderzoek te doen. Soms houdt dit in, dat er iemand in de groep komt observeren. Er is voorafgaand aan zo n observatie eerst een gesprek tussen de observator en de leerkracht. Wanneer er vanuit dit onderzoek adviezen gedaan worden naar school, is de school vrij om al dan niet van deze adviezen gebruik te maken. Zorgniveau 5: externe zorg. Wanneer er n.a.v. het onderzoek een diagnose wordt gesteld, vragen we samen met de ouders een rugzakje aan. Er vindt dan extra begeleiding plaats op school. Zolang er duidelijk vorderingen worden gemeten en er geen sprake is van sociaal emotionele problemen, kan de leerling bij ons op school blijven. Is dit niet mogelijk, dan verwijzen wij deze leerling naar een REC school. Voor kinderen zonder rugzakje vindt verwijzing plaats naar het speciaal basisonderwijs via de PCL. De ouders worden hierbij intensief betrokken. Zie bijlage 12. 7

8 4. Leerlingvolgsysteem In het leerlingvolgsysteem maken wij gebruik van de volgende toetsen en observatielijsten: toetsen / groepen: Cito Taal voor kleuters X X Cito Rekenen voor kleuters X X Cito Drie Minuten Toets/ X X X X X X CITO leestempo leestechniek. Cito Begrijpend lezen x x X X X X Cito spelling X X X x x x Cito Rekenen en Wiskunde X X X x x x SCOL X X X X X X X X Cito-entreetoets X Cito-eindtoets X Bovenstaande toetsen worden verwerkt in Esis. We hanteren een signaallijn voor de uitslagen lage C, D en E en A+ (kinderen die steeds een hoge A-score hebben). We werken opbrengstgericht en hanteren daarbij inspectienormen. Om onze opbrengsten te beoordelen gebruiken we het EWS: Early Warning System. Naast deze toetsen maken wij gebruik van toetsen voor pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) o.a.: CITO AVI-kaarten met begripsvragen PI-dictee PDO van Struiksma en v.d. Leij Tempotoets rekenen De IB-er maakt elk jaar een toetskalender op basis van de aangereikte kalender van Tabijn. Deze wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld. 5. Leerlingbesprekingen De intern begeleider houdt vier keer per jaar een leerling-bespreking met de leerkrachten. Naar aanleiding van observaties, observatielijsten kleuters, methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden alle (zorg)leerlingen van een groep besproken. Voorafgegaan aan een groepsbespreking kan de IB-er een groepsbezoek afleggen. De leerkracht bereidt de leerling-bespreking voor aan de hand van een standaard formulier van de IB-er. De leerling-besprekingen worden aan het begin van het schooljaar vastgelegd. 8

9 6. Groepsplannen Handelingsplannen ontwikkelingsperspectief. Groepsplannen en handelingsplannen zijn de verantwoordelijkheid van de leerkracht, hij/zij stelt ze op en voert het uit. We gebruiken een standaard handelingsplan. De leerkracht stelt in samenwerking met de IB-er een Ontwikkelingsperspectief op. Dit gebeurt vanaf schooljaar in Esis. - De teamscholing 1- Zorgroute start in september 2011 met groepsplannen. We beginnen met het onderdeel spelling. We breiden het groepsplan later uit naar de onderdelen lezen, rekenen en begrijpend lezen. Momenteel zitten we in een overgangsfase, nu nog diverse handelingsplannen in de groep: maximaal 3 groepjes, waarin D en E leerlingen gezamenlijk verlengde instructie krijgen. In de nieuwe situatie werken we volgens de 1-Zorgroute met groepsplannen. Het groepsplan wordt 4x per jaar door de leerkracht opgesteld op grond van een didactisch groepsoverzicht. De leerkracht vermeldt hierin de toetsresultaten en de onderwijsbehoeften van de kinderen. Leerlingen die CITO A+ (10 DLE boven het groepsniveau) scoren krijgen een korte instructie, compacten hun werk en krijgen hierdoor tijd voor verdiepingsen verrijkingsstof (de zogenaamde zongroep). Leerlingen die gemiddeld scoren (CITO A en B) krijgen de normale aanpak (de maangroep). Leerlingen die meer leertijd, instructie of begeleide inoefening nodig hebben (lage C en D), zitten in de stergroep. De kinderen met een langlopend handelingsplan (CITO E) zitten in de raketgroep. De genoemde CITO scores geven een indicatie voor indeling in de groepen, echter de leerkracht laat ook andere factoren meewegen. -De handelingsplannen worden gemaakt voor alle leerlingen die buiten het gewone programma extra hulp krijgen of een andere leerlijn volgen. De leerkracht maakt altijd handelingsplannen voor kinderen met een E-score op toetsen van het leerlingvolgsysteem. Een handelingsplan wordt 4 keer per jaar opgesteld en geëvalueerd. Wanneer een achterstand is ingehaald en de leerling weer op gemiddeld niveau mee kan doen ronden we het handelingsplan af. Alle handelingsplannen staan in Esis. De ouders krijgen inzage in het handelingsplan tijdens de 10-minuten gesprekken. De leerkracht houdt voor elk kind met een handelingsplan bij wat er gedaan wordt in de klas. -Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor kinderen die voor één of meerdere vakken het eindniveau van de basisschool niet behalen. Zij krijgen leerstof die is afgestemd op hun mogelijkheden, we noemen dit een Ontwikkelingsperspectief (OPP). De planning van dit OPP wordt samen met de IB-er besproken en vastgelegd. 9

10 7. Dossiervorming Elk kind krijgt vanaf binnenkomst een dossier. De papieren dossiers bewaren we in hangmappen in een afgesloten kast. Verder gebruiken wij het computerprogramma Esis-webbased om de gegevens uit het leerlingvolgsysteem te verwerken en op te slaan. In het onderdeel registraties van Esis noteren we voor de (zorg)leerlingen belangrijke zaken over hun ontwikkeling, afspraken met ouders en de zorgteam notulen. Elke leerkracht heeft voor de eigen klas toegang tot Esis. Welke gegevens van leerlingen worden bewaard in: a. het computerprogramma van Esis-webbased toetsuitslagen LVS/opbrengsten registraties; hierin worden notities bijgehouden, verslagen van oudergesprekken, zorgteambesprekingen enz. handelingsplannen ontwikkelingsperspectief b. het papieren leerling-dossier kan de volgende onderdelen bevatten: Personalia Inschrijfformulieren Verlofaanvragen Verslagen individuele besprekingen: -verslag intakegesprek, intakelijst 4 jarigen. -Peuterestafette -observaties Verslagen van individuele onderzoeken: -onderzoeksaanvragen -onderzoeksuitslagen. Leerling Gebonden Financiering. - CvI formulieren - verslagen REC - langlopende handelingsplannen voor rugzakleerlingen. Na overdracht en doorlezen van de klassenmap worden de gegevens van het voorgaande leerjaar in het dossier opgeborgen, zodat de klassenmap alleen recente informatie bevat. Van onderzoeksverslagen worden geen kopieën in de klassenmap bewaard, deze komen alleen in het dossier en kunnen daar ingekeken worden. Het dossier wordt bij het inzien compleet gehouden en weer in de afsluitbare kast opgeborgen. Ons streven is om het papieren leerlingdossier steeds verder te digitaliseren door de mogelijkheden in het Esis leerlingvolgsysteem. 10

11 8. Contact met ouders. De leerkracht brengt de ouders op de hoogte van: gedragsproblemen of signalering van leerproblemen (buiten LVS om) D of E score bij een toets uit het LVS (kinderen komen over het algemeen in het groepsplan in de stergroep) het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan een eigen leerlijn voor het kind of wanneer het op een lager niveau gaat werken een extra toets/onderzoek; de ouders worden vooraf ingelicht een onderzoeken door PAB-ber /externe deskundige het bespreken van hun kind in het zorgteam; de ouders worden uitgenodigd en ondertekenen het formulier leerlingbespreking De leerkracht maakt n.a.v. een oudergesprek een notitie of kort verslag in esis 9. Zorgteam. In het zorgteam hebben zitting de directeur, verslag de IB-er, voorzitter de betrokken leerkracht de ouder van het betreffende kind een medewerker (orthopedagoog) van de OBD de preventief ambulant begeleider (PABBER) van het samenwerkingsverband Op afroep kunnen ook aanwezig zijn de schoolmaatschappelijk werker de schoolverpleegkundige logopediste of andere specialist Het doel van het zorgteam is te bepalen welke onderwijsbehoeften leerlingen hebben en welke onderzoeken en activiteiten nodig zijn om deze te realiseren. Het zorgteam komt 5 keer per jaar bij elkaar, de vergaderingen duren twee uur. De leerkrachten leveren een week van tevoren hun onderbouwde hulpvraag bij de IB-er in. De intern begeleider zorgt dat alle deelnemers een week voor de zorgteamvergadering de agenda en de informatie hebben gekregen. Na afloop maakt de IB-er notulen en verstrekt deze aan de deelnemers. 11

12 10. Visie Passend Onderwijs Tabijn Inleiding Binnen het onderwijs in Nederland is in de vorige eeuw een groot aanbod aan speciale scholen en voorzieningen ontstaan voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen, een handicap, stoornis of een ziekte. De wetgeving kent een uitgebreid regelstelsel (WSNS, LGF, PRO/LWOO) dat probeert recht te doen aan de belangen van scholen en de verlangens van ouders en kinderen. Speciale scholen hebben allen hun eigen doelgroepen, indicatiestelling en bekostigingsregelingen. Het resultaat is een complex regelstelsel voor speciale leerlingenzorg. De meeste leerlingen vinden binnen dit stelsel een goede plek. Toch zorgen alle regels bij elkaar ervoor dat teveel leerlingen te lang moeten wachten op een geschikte onderwijsplek of in het ergste geval dat leerlingen thuis komen te zitten. School en ouders worden geconfronteerd met ingewikkelde indicatieprocedures, wachtlijsten en capaciteitsproblemen bij scholen. Als antwoord op de knelpunten is het concept passend onderwijs ontwikkeld. Bij passend onderwijs staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal en wordt het aanbod hierop afgestemd (van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd). De zorgplicht houdt in dat vanaf 2011 ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft passend onderwijs te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat schoolbestuur staat ingeschreven. Als dat niet lukt, moet het bestuur, en niet de ouders, een andere plek voor de leerling vinden waar passend onderwijs wel gerealiseerd kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat besturen in een regio bovenschoolse afspraken maken over eventuele doorverwijzing van leerlingen. Het gewenste resultaat is een onderwijsstelsel dat elke leerling toegang geeft tot kwalitatief passend onderwijs. Passend onderwijs is niet hetzelfde als inclusief onderwijs. Het is echter wel de verwachting dat door de wijziging in de regelgeving, in de toekomst steeds meer kinderen regulier onderwijs zullen volgen. Passend Onderwijs Tabijn De scholen van Tabijn hebben zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld op het gebied van leerlingenzorg. Leerkrachten, intern begeleiders, directeuren investeren enorm in de leerlingen. Hierbij worden voortdurend grenzen verlegd. De scholen zijn dan ook in staat gebleken steeds meer kinderen met speciale onderwijsbehoeften goed en passend onderwijs te bieden. In beide samenwerkingsverbanden waarin Tabijnscholen participeren is het aantal leerlingen dat verwezen is naar het speciaal basisonderwijs sterk gedaald. Alle scholen hebben inmiddels ook ervaring met leerlingen met een rugzakje. Het bieden van een passend onderwijsaanbod aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaat echter ook binnen Tabijn niet zonder slag of stoot. Veel leerkrachten geven aan het nog steeds moeilijk te vinden om goed te differentiëren in hun onderwijsaanbod en om heel goed in te kunnen spelen op de leer-en ontwikkelingsbehoeften van ieder kind op elk moment. Scholen komen soms in situaties terecht waarin ze niet meer verder kunnen met een leerling en lopen dan aan tegen de complexe indicatieprocedures en de lange wachttijden. Ook binnen Tabijn zijn situaties voorgekomen waarin leerlingen noodgedwongen thuis kwamen te zitten. Onduidelijk in dergelijke situaties is bij wie de verantwoordelijkheid en de regie moeten liggen. Passend onderwijs is binnen Tabijn een actueel thema. Om in 2011 in staat te zijn passend onderwijs goed ten uitvoer te brengen is door het CVB een projectgroep ingesteld die een aantal zaken rond dit thema moet uitwerken en daarvoor een plan moet opstellen. 12

13 Wij richten ons als projectgroep op zaken die Tabijn zelf kan organiseren. Wel kan de projectgroep aanbevelingen doen aan de samenwerkingsverbanden en aangeven waar Tabijn voor staat en welke voorzieningen Tabijn graag getroffen wil zien door de samenwerkingsverbanden. Visie Tabijn Passend onderwijs wordt breed gedragen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen binnen Tabijn: leerkrachten, directeuren, intern begeleiders, College van Bestuur en beleidsstaf. Het gaat bij passend onderwijs om onderwijs dat leidt tot deelname aan het maatschappelijk leven door alle leerlingen, zoveel mogelijk geïntegreerd in het reguliere onderwijs en zo dicht mogelijk bij huis gegeven wordt. Dit betekent in onze optiek dat passend onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoeften die kinderen hebben en kinderen begeleidt om het beste uit zichzelf te halen. Uitgaan van onderwijsbehoeften van kinderen maakt de noodzaak groter om gedifferentieerd en flexibel te werken in de klas. Scholen zullen een pakket van alternatieve onderwijsroutes moeten kunnen aanbieden voor kinderen die, gezien hun onderwijsbehoeften, extra inspanning nodig hebben: meer aandacht, meer instructie, meer ontspanning, meer uitdaging. Dit heeft consequenties voor het werken in vaste groepen, het werken met vaste methodes en programma s en het hanteren van vrij vaste roosters. Eén van de struikelblokken om flexibeler te werken is de manier waarop we naar kinderen kijken. Statische kindkenmerken als intelligentie en diagnostische beelden bieden onvoldoende bruikbare gegevens voor de vormgeving van het onderwijs aan een kind. Er is behoefte aan een meer dynamische manier van kijken en werken waarbij uitgegaan wordt van onderwijskansen in plaats van onderwijsgebreken. De scholen van Tabijn gaan uit van een optimistische kindvisie, die uitgaat van de bijna onbegrensde mogelijkheden van elk individu. Tabijn omschrijft de visie op kinderen als volgt: Om te leren moeten eerst de basisbehoeften van een kind zijn vervuld; het moet zich competent voelen, een positieve relatie en interactie ervaren, een gevoel van autonomie kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Elk kind heeft talenten en het recht op zo veel mogelijk hulp van de school om deze te ontwikkelen. Een kind leert zelf. De school moet daartoe uitdagen en het kind helpen te reflecteren en inzicht in zichzelf en zijn/haar leren te ontwikkelen. Deze kindvisie heeft gevolgen voor het handelen van de leerkrachten. Passend onderwijs vereist dat leerkrachten het kind en zijn/haar onderwijsbehoeften centraal stellen bij de inrichting van hun onderwijspraktijk. Tabijn streeft ernaar te ontwikkelen van een cultuur van verzorgen en repareren van gebreken naar een cultuur van ontwikkelen en leren en vertrouwen in de mogelijkheden en kansen van kinderen. 13

14 11. Bijlages in zorgplan Het Baken toetskalender 2. groepsplan en didactisch groeps overzicht 3. Intake lijst 4-jarigen 4. Handelingsplan 5. De organisatie van de leerlingbespreking 6. Aanmeldingsformulier voor het zorgteam 7. protocol verlengen/versnellen (Tabijn) 8. Zorgbeleid, overgang groep 2 -> 3 9. Protocol dyslexie 10. Ontwikkelingsperspectief (Tabijn) 11. Beleid, meer- en hoogbegaafden. 12. De Permanente Commissie Leerlingenzorg. 13. Kijkwijzer voor observatie leerkrachtgedrag 14.Taken intern begeleider / leerkracht 14

15 Bijlage 1 Toetskalenders Toetskalender algemeen groep 1 en 2 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e) Week/ Maand Alle leerlingen Vaardigheid Zorgleerlingen Welke toets week 40 3 t/m 7 okt. week 4, 5 Stimuleren van geletterdheid d.m.v. de uitgangspunten van beginnende geletterdheid Invullen signaleringslijst. Gericht aanbod verrijken voor lln. met onvoldoende klankbewustzijn en letterkennis (gr. 2) 23 jan. t/m 4 feb. Jan - juni week 23 4 t/m 8 juni CITO Taal voor kleuters TvK M1 en M2, deel CITO Rekenen v. RvK M1 en M2, deel 1 + kleuters 2 HP opstellen voor lln. die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde activiteiten. Invullen signaleringslijst Aanbod verrijken voor lln. die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde activiteiten. Gr. 2: extra begeleiding d.m.v. de voorschotbenadering CITO Taal voor kleuters TvK * E1 en E2, deel CITO Rekenen v. RvK* E1 en E2, deel 1 + kleuters 2 HP opstellen/bijstellen voor lln. die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde activiteiten. Eind Overdracht naar schooljaar volgende groep. * In overleg met Roswitha. 15

16 Week/ Maand Toetskalender algemeen groep 3 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e Vaardigheid Alle leerlingen Zorgleerlingen (C-D-E scores) Welke toets November Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) Audisynt (Struiksma) Week:47 Letters benoemen Lettertoets VLL 21 t/m 25 Letters schrijven Fonemendictee VLL nov. Na kern 3 Woorden lezen VLL Tekst lezen AVI Letters herkennen VLL Jan. feb Letters benoemen Lettertoets VLL Week: 4, 5 Letters schrijven Fonemendictee VLL 23 jan t/m Leestechniek/tempo Leestechniek M3 CITO 3 februari Na kern 6 Spelling Spelling M3 CITO Rekenen-Wiskunde Rekenen-wiskunde M3 CITO Woorden lezen DMT 1+2 (versie A) Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) Audisynt (Struiksma) Woordenschat (optioneel) April Letters benoemen Lettertoets VLL Week15,16 Letters schrijven Fonemendictee VLL 10 t/m 20 Woorden lezen DMT 1+2 (versie B) april Na kern 8 Tekst lezen AVI Spelling Spelling M3 CITO juni Week 25,26 18 t/m 29 juni Leestechniek/tempo Spelling Begrijpend lezen Rekenen-Wiskunde Leestechniek E3 CITO Leestempo E3 CITO Woorden lezen DMT (versie C) Letters benoemen Lettertoets VLL Letters schrijven Fonemendictee VLL Woordenschat (optioneel) Spelling E3 CITO Begrijpend lezen E3 CITO Rekenen-wiskunde E3 CITO 16

17 Toetskalender algemeen groep 4 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e Week/ Vaardigheid Welke toets Maand Alle leerlingen Zorgleerlingen (C-D-E scores) Oktober Woorden lezen DMT (versie A) Week:40 Letters schrijven Fonemendictee CITO 3 t/m 7 okt. Letters benoemen Grafementoets Struiksma Spelling Spellingtoets E3 CITO Tekst lezen AVI toets Begrijpend lezen Begr. lezen M4 CITO Jan./feb. Week: 3,4 16 t/m 27 jan. Leestechniek/tempo Leestechniek M4 CITO Spelling Rekenen-Wiskunde Spellingtoets M4 CITO Rekenen-wiskunde M4 CITO Woorden lezen DMT (versie B) Letters schrijven Letters benoemen Woordenschat Fonemendictee CITO Grafementoets Struiksma (optioneel) April Week15,16 Woorden lezen DMT (versie C) 10 t/m 20 april Spelling Spellingtoets M4 CITO Tekst lezen AVI toets Leestechniek/tempo Leestechniek E4 CITO juni Woorden lezen DMT (versie A) Week 24,25 Woordenschat (optioneel) 11 t/m 22 juni Spelling Begrijpend lezen Rekenen-Wiskunde Spellingtoets E4 CITO Begr. Lezen E4 CITO Rekenen-wiskunde E4 CITO 17

18 Toetskalender algemeen groep 5 t/m 8 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Oktober DMT 3C (+2C+1C) DMT 3B(+2B+1B) DMT 3A(+2A+1A) DMT 3B(+2B+1B) Week:40 Spelling E4 Spelling E5 Spelling E6 Spelling E7 3 t/m 7 okt. AVI versie A AVI versie A AVI versie A AVI versie A Januari Begr. Lezen M5 Begr. Lezen M6 Begr. Lezen M7 Begr. Lezen M8 Week: 3,4 16 t/m 27 jan. CITOLeestechniek/ leestempo M5 CITOLeestechniek/ leestempo M6 CITOLeestechniek/ leestempo M7 CITOLeestechniek/ leestempo M8 Spelling M5 Spelling M6 Spelling M7 Spelling M8 CITO Rekenenwiskunde M5 CITO Rekenenwiskunde M6 CITO Rekenenwiskunde M7 CITO Rekenenwiskunde M8 DMT 3B(+2B+1B) DMT 3A(+2A+1A) DMT 3B(+2B+1B) DMT 3C (+2C+1C) April DMT 3A(+2A+1A) DMT 3C (+2C+1C) DMT 3C (+2C+1C) Week15,16 Spelling M5 Spelling M6 Spelling M7 10 t/m 20 april AVI versie B AVI versie B AVI versie B juni Week 24,25 11 t/m 22 juni CITOLeestechniek/ CITOLeestechniek/ CITOLeestechniek/ leestempo E5 leestempo E6 leestempo E7 DMT 3C (+2C+1C) DMT 3B (+2B+1B) DMT 3A (+2A+1A) Spelling E5 Spelling E6 Spelling E7 CITO Rekenenwiskunde E5 CITO Rekenenwiskunde E6 CITO Rekenenwiskunde E7 Let op: houd bij het afnemen van de DMT-toets het afnameschema (zie handleiding) goed in de gaten! Dit gaat er om of je alleen kaart 3 of ook 2 en 1 moet afnemen. Je vult de totaalscore in Esis in, daarom is het van belang dit schema goed te volgen! 18

19 Bijlage 2 Groepsplan Groep: Leerkracht: Groep/namen Datum: Periode: Wat wil ik bereiken? Doel Inhoud (wat) Vakgebied: Methode: Aanpak/methode (hoe) Organisatie Materialen: Evaluatie Instructiegevoelige leerlingen Instructieafhankelijke leerlingen Instructieonafhankelijke leerlingen Leerlingen met specifieke ped. en/of did. behoeften

20 Didactisch groepsoverzicht Groep: Leerkrachten: Datum: Periode: Naam leerling Score vorige toets Score huidige toets Score toets methode Doel in vaardigheidsscore/be heersing Vakgebied Methode: Doel in DLE Observaties & gesprekken, fouten-analyse Pedagogische behoefte Zoals: -faalangst -geen beurt voor de klas - voorspelbaarheid - positieve bevestiging - plek in de klas - etc. Onderwijsbehoefte Didactische behoefte: EI= extra instructie V=versnellen VR=verrijken Individuele hulp =IH EO=extra oefenen EV=extra verwerkingstof H=herhalen 20

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie