HET ZORGPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET ZORGPLAN 2011-2015"

Transcriptie

1 HET ZORGPLAN c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS

2 Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs Basis Zorgprofiel Plus Zorg profiel Zorg voor alle leerlingen Niveaus van zorg... 5 Zorgniveau 1: groepsniveau... 6 Zorgniveau 2: extra zorg in de groep... 6 Zorgniveau 3: speciale zorg, het zorgteam, intern onderzoek Zorgniveau 4: speciale zorg na extern onderzoek... 6 Zorgniveau 5: externe zorg Leerlingvolgsysteem Leerlingbesprekingen Groepsplannen Handelingsplannen ontwikkelingsperspectief Dossiervorming Contact met ouders Zorgteam Visie Passend Onderwijs Tabijn Bijlages in zorgplan Het Baken Bijlage 1 Toetskalenders Bijlage 2 Groepsplan Bijlage 3: Intakelijst 4-jarigen Bijlage 4: Formulier Handelingsplan in Esis Bijlage 5: Leerlingbespreking Bijlage 6 Aanmeldingsformulier voor het zorgteam Bijlage 7 Stappenplan versnellen, vertragen Bijlage 8: Zorgbeleid groep 1&2 overgang naar groep Bijlage 9: Protocol leesproblemen en dyslexie Bijlage 10: Ontwikkelingsperspectief Bijlage 11 Beleidsplan Meer- en hoogbegaafden Bijlage 12 De Permanente Commissie Leerlingenzorg Bijlage 13 Kijkwijzer Bijlage 14 Leerkracht taken met betrekking tot de zorg Bijlage 15 zorg structuur (cyclisch). 2

3 1. Visie op zorg/passend onderwijs. Passend onderwijs op Het Baken: zorgprofiel. Om het Passend onderwijs vorm te geven binnen onze school zijn wij op 19 januari 2010 gestart met het project: Kind op de van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Deze studiedag heeft ons het volgende opgeleverd: - actueel zorgprofiel binnen de school: hoe kunnen we omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen? Het basisprofiel. - plan van aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe expertise in het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen. Ontwikkeling van het Plusprofiel. De opbrengst van de studiedag is een bewustwording van bekwaamheden en de positionering van de school met het oog op PassendOnderwijs. Door de ontwikkeling binnen het team werden diverse aspecten van Passend Onderwijs, actuele schooleigen visie op leerlingen met specifieke zorgvragen, randvoorwaarden en ontwikkelingsvragen onderkend. 1.1 Basis Zorgprofiel. Tijdens de studiedag Kind op de Gang heeft het team onze mogelijkheden (basisprofiel), onze ontwikkelmogelijkheden (plusprofiel) en onze grenzen verkend om Passend onderwijs te kunnen bieden. Het Basisprofiel bestaat uit de mogelijkheden die wij nu kunnen bieden aan extra zorg voor onze leerlingen. Het Basisprofiel bestaat allereerst uit een goed functionerend klassenmanagement. (zie ook Visie op zorg 7.1 en ons zorgplan ) Onderdelen hiervan zijn: Differentiatie in de groep. Zelfstandig werken volgens het GIP model Gebruikmaken van het Esis leerlingvolgsysteem en SCOL Een veilig, gestructureerd pedagogisch klassenklimaat. Groepsplannen en handelingsplannen. Leerlingbesprekingen. Zorgteam Ons Basis Zorgprofiel (Tabijnbreed vastgesteld en op te vragen) bestaat daarnaast uit de begeleiding van kinderen met Dyslexie lees- en taalproblematiek NLD faalangst onrust/concentratie (ADHD/ADD) leerproblemen psycho-somatische klachten hoogbegaafdheid (enkelvoudig) Met onze zorgstructuur zorgen we ervoor dat onze kinderen zich optimaal competent voelen binnen onze school. 3

4 1.2 Plus Zorg profiel. In de komende jaren breiden wij onze kennis en vaardigheden verder uit. Het team heeft zich uitgesproken om zich te willen scholen in het volgende zorgprofiel: PDD-nos. Dit houdt in dat we ons verdiepen in stoornissen in het Autisme Spectrum. We willen deze problematiek per 1 augustus 2013 binnen onze school aankunnen. Om dit te bereiken leren we van externen, zoals de ambulant begeleiders van REC4.5 (autisme)en sommige leerkrachten volgen scholing. Daarnaast beschikken we in 2013 beschikken over een gedragsspecialist. Zij start in 2011 met de opleiding. De hieronder genoemde zorgprofielen kregen in het schooljaar extra aandacht in onze teamscholing: Dyslexie, d.m.v. het invoeren van het dyslexieprotocol. Hoogbegaafdheid, d.m.v. de werkgroep Meer- en Hoogbegaafden (zie beleid). PDD-nos, 3 leerkrachten hebben een scholing gevolgd bij het Steunpunt autisme. Een van de leerkrachten begeleidt 8 rugzak leerlingen met PDDnos met ondersteuning vanuit het REC 4.5 en 1 leerling met taalspraakproblemen vanuit het REC 2. Hierdoor is ook de nodige expertise van de leerkrachten vergroot. Grenzen aan de Zorg: Het Baken stelt grenzen aan de zorg. Van elke leerling die specifieke zorg behoeft wordt een analyse gemaakt. Er wordt gekeken welke zorgmogelijkheden er zijn in de groep waar dit kind zou worden geplaatst. Indien er op onze school geen adequate hulp geboden kan worden, zal de school gezamenlijk met Tabijn zoeken naar een goede plek voor deze leerling. Bovenstaande geldt voor kinderen met de volgende profielen: Dove leerlingen Blinde leerlingen Leerlingen met een verstandelijke handicap: IQ <70. Leerlingen met een stapeling van handicaps, bijvoorbeeld: IQ lager dan 80 en PDD-nos. Leerlingen waarvan de ouders niet meewerken aan onderzoeken waardoor handelingsverlegenheid ontstaat en voortduurt. Leerlingen die gedrag vertonen waarbij de veiligheid van de leerkracht, de leerling zelf of de medeleerlingen in het geding komt. 2. Zorg voor alle leerlingen. Wij kiezen ervoor om de zorg voor leerlingen zoveel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden. Zorg bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: - signaleren - analyseren - diagnosticeren - remediëren - evalueren. De leerkracht heeft in alle fasen van de zorg zelf de eindverantwoordelijkheid. 4

5 De zorg in de klas wordt mede mogelijk gemaakt doordat wij leren om zelfstandig te werken. Tijdens de zelfstandig werktijd bieden de leerkrachten extra zorg aan de kinderen die dit nodig hebben. Leerstof halen we niet alleen uit de reguliere methoden; de leerkrachten kunnen ook putten uit de orthotheek. Kinderen met een rugzakje (Leerling Gebonden Financiering), die zeer speciale zorg nodig hebben, bieden we extra zorg in of buiten de groep. 3. Niveaus van zorg We leggen het accent op afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit bereiken we met zorg op verschillende niveaus. Deze staan hieronder beschreven waarbij in een glijdende schaal steeds meer zorg voor de individuele leerling komt. We starten in september 2011 met de scholing Invoeren 1 Zorgroute. De leerkrachten geven instructie op 3 niveaus met behulp van een groepsplan. We starten met spelling. In de loop van schooljaar breiden we uit naar rekenen en taal) waarbij we kinderen clusteren in groepen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. zongroep: plusgroep met weinig instructie, compact werken en verdiepings-/uitbreidingstaak. maangroep: normale instructie en verwerkingstijd. stergroep: De instructiegevoelige groep. Deze krijgt een specifieke aanpak met verlengde instructie, begeleide inoefening en/of aangepast werk. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan. CITO D leerlingen. raketgroep: de kinderen met een langlopend handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief. CITO E leerlingen. * *Tijdens onze scholing krijgen deze groepen hun definitieve naam. Het groepsplan bevat de volgende componenten: Doel: wat is het doel, zijn de doelen? Inhoud: wat bieden we aan? Aanpak/methodiek: hoe bieden we het aan? Organisatie: hoe organiseren we het? Evaluatie: meetbaar noteren welke ontwikkeling er plaatsgevonden heeft. Dit groepsplan wordt 4x per jaar door de leerkracht opgesteld op grond van een didactisch groepsoverzicht. De leerkracht vermeldt hierin de vorderingen op grond van toetsen en de onderwijsbehoeften van de kinderen. We hebben bij ons werk steeds het volgende in het vizier: pedagogisch klimaat een uitdagende leeromgeving zelfstandig werken lesmodel volgens het GIP Protocol leesproblemen en dyslexie instructie op 4 niveaus. 5

6 Zorgniveau 1: groepsniveau Op dit niveau hebben de leerkrachten een centrale rol, zij zijn verantwoordelijk voor de zorg in hun groep. Ze spelen in op grote en kleine problemen uit de dagelijkse praktijk. Alle leerkrachten scheppen een goed pedagogisch klimaat met openheid, respect, structuur en vertrouwen. Aan het einde van het schooljaar vindt de groepsoverdracht plaats. Hierbij gebruiken de leerkrachten de gegevens (registraties, toetsuitslagen en handelingsplannen) uit Esis als leidraad in het gesprek. Zorgniveau 2: extra zorg in de groep De leerkrachten geven extra hulp aan kinderen die dit (tijdelijk) nodig hebben. Zij geven extra begeleiding op basis van leerlingvolgsysteem observaties foutenanalyses gesprekken met ib-er/ leerlingbesprekingen groepsplan. Bij twijfel over voortgang bespreekt de leerkracht een leerling met de IB-er tijdens de leerling-besprekingen. In het groepsplan komt deze leerling vervolgens in de stergroep: De instructiegevoelige groep. Deze krijgt een specifieke aanpak met verlengde instructie, begeleide inoefening en/of aangepast werk. De leerkracht noteert dit in het groepsplan en voert dit uit. De IB-er houdt contact met leerkrachten over zorgleerlingen en bespreekt deze minimaal vier keer per jaar in de leerlingbespreking. De leerkracht informeert de ouders. Zorgniveau 3: speciale zorg, het zorgteam, intern onderzoek. Als blijkt dat er in niveau 2 meer of andere hulp noodzakelijk is, wordt het kind aangemeld in het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit: de directeur, de IB-er, de orthopedagoog van de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD), de Preventief ambulant begeleider (Pabb-er) van het Weer Samen Naar School (WSNS) en de desbetreffende leerkracht. We nodigen de ouders uit bij het zorgteam. Op afroep nodigen we ook externe specialisten uit. Het zorgteam kan besluiten tot: bijstelling van de extra zorg in de klas, vastgelegd in het groepsplan PDO door ib-er of PAB-ber observatie door ib-er of PAB-ber opstellen van een individueel handelingsplan aanpassen leertijd bijstellen van de doelen aanpassing van instructie inzetten van hulpmaterialen De leerkracht vult de aanmelding voor het zorgteam in en bespreekt dit met de ouders. De ouders ondertekenen de aanmelding. Zorgniveau 4: speciale zorg na extern onderzoek Als de zorg op niveau 3 niet toereikend is brengt de leerkracht in overleg met de IB-er het kind opnieuw in in het zorgteam. Na bespreking van een kind zijn er twee mogelijkheden: òf de zorg gaat verder op niveau 3 òf we vragen extra expertise/begeleiding aan bij WSNS Alkmaar, OBD of bij andere hulpverleners als een REC, logopedie, ambulante begeleiding, schoolmaatschappelijk werk etc. Dit is Zorgniveau 4. 6

7 Het onderzoek wordt aangevraagd. De leerkracht vraagt toestemming aan de ouders. De ouders stellen zich op de hoogte van de onderzoeksaanvraag en zetten hun handtekening. Het onderzoek wordt uitgevoerd en de onderzoeker bespreekt de uitslag met de ouders, de leerkracht en de IB-er. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek stelt de leerkracht i.o.m. de IB-er een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief op. De uitslag van dit onderzoek kan ook aanleiding zijn om samen met de ouders een rugzakje aan te vragen. Een ontwikkelingsperspectief houdt in dat de leerling op één of meer vakgebieden het niveau van de groep loslaat en op eigen niveau de leerstof aangeboden krijgt. De leerkracht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het handelingsplan of het ontwikkelingsperspectief in de groep. Het komt ook voor dat ouders zelf externen inhuren om onderzoek te doen. Soms houdt dit in, dat er iemand in de groep komt observeren. Er is voorafgaand aan zo n observatie eerst een gesprek tussen de observator en de leerkracht. Wanneer er vanuit dit onderzoek adviezen gedaan worden naar school, is de school vrij om al dan niet van deze adviezen gebruik te maken. Zorgniveau 5: externe zorg. Wanneer er n.a.v. het onderzoek een diagnose wordt gesteld, vragen we samen met de ouders een rugzakje aan. Er vindt dan extra begeleiding plaats op school. Zolang er duidelijk vorderingen worden gemeten en er geen sprake is van sociaal emotionele problemen, kan de leerling bij ons op school blijven. Is dit niet mogelijk, dan verwijzen wij deze leerling naar een REC school. Voor kinderen zonder rugzakje vindt verwijzing plaats naar het speciaal basisonderwijs via de PCL. De ouders worden hierbij intensief betrokken. Zie bijlage 12. 7

8 4. Leerlingvolgsysteem In het leerlingvolgsysteem maken wij gebruik van de volgende toetsen en observatielijsten: toetsen / groepen: Cito Taal voor kleuters X X Cito Rekenen voor kleuters X X Cito Drie Minuten Toets/ X X X X X X CITO leestempo leestechniek. Cito Begrijpend lezen x x X X X X Cito spelling X X X x x x Cito Rekenen en Wiskunde X X X x x x SCOL X X X X X X X X Cito-entreetoets X Cito-eindtoets X Bovenstaande toetsen worden verwerkt in Esis. We hanteren een signaallijn voor de uitslagen lage C, D en E en A+ (kinderen die steeds een hoge A-score hebben). We werken opbrengstgericht en hanteren daarbij inspectienormen. Om onze opbrengsten te beoordelen gebruiken we het EWS: Early Warning System. Naast deze toetsen maken wij gebruik van toetsen voor pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) o.a.: CITO AVI-kaarten met begripsvragen PI-dictee PDO van Struiksma en v.d. Leij Tempotoets rekenen De IB-er maakt elk jaar een toetskalender op basis van de aangereikte kalender van Tabijn. Deze wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld. 5. Leerlingbesprekingen De intern begeleider houdt vier keer per jaar een leerling-bespreking met de leerkrachten. Naar aanleiding van observaties, observatielijsten kleuters, methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden alle (zorg)leerlingen van een groep besproken. Voorafgegaan aan een groepsbespreking kan de IB-er een groepsbezoek afleggen. De leerkracht bereidt de leerling-bespreking voor aan de hand van een standaard formulier van de IB-er. De leerling-besprekingen worden aan het begin van het schooljaar vastgelegd. 8

9 6. Groepsplannen Handelingsplannen ontwikkelingsperspectief. Groepsplannen en handelingsplannen zijn de verantwoordelijkheid van de leerkracht, hij/zij stelt ze op en voert het uit. We gebruiken een standaard handelingsplan. De leerkracht stelt in samenwerking met de IB-er een Ontwikkelingsperspectief op. Dit gebeurt vanaf schooljaar in Esis. - De teamscholing 1- Zorgroute start in september 2011 met groepsplannen. We beginnen met het onderdeel spelling. We breiden het groepsplan later uit naar de onderdelen lezen, rekenen en begrijpend lezen. Momenteel zitten we in een overgangsfase, nu nog diverse handelingsplannen in de groep: maximaal 3 groepjes, waarin D en E leerlingen gezamenlijk verlengde instructie krijgen. In de nieuwe situatie werken we volgens de 1-Zorgroute met groepsplannen. Het groepsplan wordt 4x per jaar door de leerkracht opgesteld op grond van een didactisch groepsoverzicht. De leerkracht vermeldt hierin de toetsresultaten en de onderwijsbehoeften van de kinderen. Leerlingen die CITO A+ (10 DLE boven het groepsniveau) scoren krijgen een korte instructie, compacten hun werk en krijgen hierdoor tijd voor verdiepingsen verrijkingsstof (de zogenaamde zongroep). Leerlingen die gemiddeld scoren (CITO A en B) krijgen de normale aanpak (de maangroep). Leerlingen die meer leertijd, instructie of begeleide inoefening nodig hebben (lage C en D), zitten in de stergroep. De kinderen met een langlopend handelingsplan (CITO E) zitten in de raketgroep. De genoemde CITO scores geven een indicatie voor indeling in de groepen, echter de leerkracht laat ook andere factoren meewegen. -De handelingsplannen worden gemaakt voor alle leerlingen die buiten het gewone programma extra hulp krijgen of een andere leerlijn volgen. De leerkracht maakt altijd handelingsplannen voor kinderen met een E-score op toetsen van het leerlingvolgsysteem. Een handelingsplan wordt 4 keer per jaar opgesteld en geëvalueerd. Wanneer een achterstand is ingehaald en de leerling weer op gemiddeld niveau mee kan doen ronden we het handelingsplan af. Alle handelingsplannen staan in Esis. De ouders krijgen inzage in het handelingsplan tijdens de 10-minuten gesprekken. De leerkracht houdt voor elk kind met een handelingsplan bij wat er gedaan wordt in de klas. -Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor kinderen die voor één of meerdere vakken het eindniveau van de basisschool niet behalen. Zij krijgen leerstof die is afgestemd op hun mogelijkheden, we noemen dit een Ontwikkelingsperspectief (OPP). De planning van dit OPP wordt samen met de IB-er besproken en vastgelegd. 9

10 7. Dossiervorming Elk kind krijgt vanaf binnenkomst een dossier. De papieren dossiers bewaren we in hangmappen in een afgesloten kast. Verder gebruiken wij het computerprogramma Esis-webbased om de gegevens uit het leerlingvolgsysteem te verwerken en op te slaan. In het onderdeel registraties van Esis noteren we voor de (zorg)leerlingen belangrijke zaken over hun ontwikkeling, afspraken met ouders en de zorgteam notulen. Elke leerkracht heeft voor de eigen klas toegang tot Esis. Welke gegevens van leerlingen worden bewaard in: a. het computerprogramma van Esis-webbased toetsuitslagen LVS/opbrengsten registraties; hierin worden notities bijgehouden, verslagen van oudergesprekken, zorgteambesprekingen enz. handelingsplannen ontwikkelingsperspectief b. het papieren leerling-dossier kan de volgende onderdelen bevatten: Personalia Inschrijfformulieren Verlofaanvragen Verslagen individuele besprekingen: -verslag intakegesprek, intakelijst 4 jarigen. -Peuterestafette -observaties Verslagen van individuele onderzoeken: -onderzoeksaanvragen -onderzoeksuitslagen. Leerling Gebonden Financiering. - CvI formulieren - verslagen REC - langlopende handelingsplannen voor rugzakleerlingen. Na overdracht en doorlezen van de klassenmap worden de gegevens van het voorgaande leerjaar in het dossier opgeborgen, zodat de klassenmap alleen recente informatie bevat. Van onderzoeksverslagen worden geen kopieën in de klassenmap bewaard, deze komen alleen in het dossier en kunnen daar ingekeken worden. Het dossier wordt bij het inzien compleet gehouden en weer in de afsluitbare kast opgeborgen. Ons streven is om het papieren leerlingdossier steeds verder te digitaliseren door de mogelijkheden in het Esis leerlingvolgsysteem. 10

11 8. Contact met ouders. De leerkracht brengt de ouders op de hoogte van: gedragsproblemen of signalering van leerproblemen (buiten LVS om) D of E score bij een toets uit het LVS (kinderen komen over het algemeen in het groepsplan in de stergroep) het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan een eigen leerlijn voor het kind of wanneer het op een lager niveau gaat werken een extra toets/onderzoek; de ouders worden vooraf ingelicht een onderzoeken door PAB-ber /externe deskundige het bespreken van hun kind in het zorgteam; de ouders worden uitgenodigd en ondertekenen het formulier leerlingbespreking De leerkracht maakt n.a.v. een oudergesprek een notitie of kort verslag in esis 9. Zorgteam. In het zorgteam hebben zitting de directeur, verslag de IB-er, voorzitter de betrokken leerkracht de ouder van het betreffende kind een medewerker (orthopedagoog) van de OBD de preventief ambulant begeleider (PABBER) van het samenwerkingsverband Op afroep kunnen ook aanwezig zijn de schoolmaatschappelijk werker de schoolverpleegkundige logopediste of andere specialist Het doel van het zorgteam is te bepalen welke onderwijsbehoeften leerlingen hebben en welke onderzoeken en activiteiten nodig zijn om deze te realiseren. Het zorgteam komt 5 keer per jaar bij elkaar, de vergaderingen duren twee uur. De leerkrachten leveren een week van tevoren hun onderbouwde hulpvraag bij de IB-er in. De intern begeleider zorgt dat alle deelnemers een week voor de zorgteamvergadering de agenda en de informatie hebben gekregen. Na afloop maakt de IB-er notulen en verstrekt deze aan de deelnemers. 11

12 10. Visie Passend Onderwijs Tabijn Inleiding Binnen het onderwijs in Nederland is in de vorige eeuw een groot aanbod aan speciale scholen en voorzieningen ontstaan voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen, een handicap, stoornis of een ziekte. De wetgeving kent een uitgebreid regelstelsel (WSNS, LGF, PRO/LWOO) dat probeert recht te doen aan de belangen van scholen en de verlangens van ouders en kinderen. Speciale scholen hebben allen hun eigen doelgroepen, indicatiestelling en bekostigingsregelingen. Het resultaat is een complex regelstelsel voor speciale leerlingenzorg. De meeste leerlingen vinden binnen dit stelsel een goede plek. Toch zorgen alle regels bij elkaar ervoor dat teveel leerlingen te lang moeten wachten op een geschikte onderwijsplek of in het ergste geval dat leerlingen thuis komen te zitten. School en ouders worden geconfronteerd met ingewikkelde indicatieprocedures, wachtlijsten en capaciteitsproblemen bij scholen. Als antwoord op de knelpunten is het concept passend onderwijs ontwikkeld. Bij passend onderwijs staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal en wordt het aanbod hierop afgestemd (van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd). De zorgplicht houdt in dat vanaf 2011 ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft passend onderwijs te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat schoolbestuur staat ingeschreven. Als dat niet lukt, moet het bestuur, en niet de ouders, een andere plek voor de leerling vinden waar passend onderwijs wel gerealiseerd kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat besturen in een regio bovenschoolse afspraken maken over eventuele doorverwijzing van leerlingen. Het gewenste resultaat is een onderwijsstelsel dat elke leerling toegang geeft tot kwalitatief passend onderwijs. Passend onderwijs is niet hetzelfde als inclusief onderwijs. Het is echter wel de verwachting dat door de wijziging in de regelgeving, in de toekomst steeds meer kinderen regulier onderwijs zullen volgen. Passend Onderwijs Tabijn De scholen van Tabijn hebben zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld op het gebied van leerlingenzorg. Leerkrachten, intern begeleiders, directeuren investeren enorm in de leerlingen. Hierbij worden voortdurend grenzen verlegd. De scholen zijn dan ook in staat gebleken steeds meer kinderen met speciale onderwijsbehoeften goed en passend onderwijs te bieden. In beide samenwerkingsverbanden waarin Tabijnscholen participeren is het aantal leerlingen dat verwezen is naar het speciaal basisonderwijs sterk gedaald. Alle scholen hebben inmiddels ook ervaring met leerlingen met een rugzakje. Het bieden van een passend onderwijsaanbod aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaat echter ook binnen Tabijn niet zonder slag of stoot. Veel leerkrachten geven aan het nog steeds moeilijk te vinden om goed te differentiëren in hun onderwijsaanbod en om heel goed in te kunnen spelen op de leer-en ontwikkelingsbehoeften van ieder kind op elk moment. Scholen komen soms in situaties terecht waarin ze niet meer verder kunnen met een leerling en lopen dan aan tegen de complexe indicatieprocedures en de lange wachttijden. Ook binnen Tabijn zijn situaties voorgekomen waarin leerlingen noodgedwongen thuis kwamen te zitten. Onduidelijk in dergelijke situaties is bij wie de verantwoordelijkheid en de regie moeten liggen. Passend onderwijs is binnen Tabijn een actueel thema. Om in 2011 in staat te zijn passend onderwijs goed ten uitvoer te brengen is door het CVB een projectgroep ingesteld die een aantal zaken rond dit thema moet uitwerken en daarvoor een plan moet opstellen. 12

13 Wij richten ons als projectgroep op zaken die Tabijn zelf kan organiseren. Wel kan de projectgroep aanbevelingen doen aan de samenwerkingsverbanden en aangeven waar Tabijn voor staat en welke voorzieningen Tabijn graag getroffen wil zien door de samenwerkingsverbanden. Visie Tabijn Passend onderwijs wordt breed gedragen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen binnen Tabijn: leerkrachten, directeuren, intern begeleiders, College van Bestuur en beleidsstaf. Het gaat bij passend onderwijs om onderwijs dat leidt tot deelname aan het maatschappelijk leven door alle leerlingen, zoveel mogelijk geïntegreerd in het reguliere onderwijs en zo dicht mogelijk bij huis gegeven wordt. Dit betekent in onze optiek dat passend onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoeften die kinderen hebben en kinderen begeleidt om het beste uit zichzelf te halen. Uitgaan van onderwijsbehoeften van kinderen maakt de noodzaak groter om gedifferentieerd en flexibel te werken in de klas. Scholen zullen een pakket van alternatieve onderwijsroutes moeten kunnen aanbieden voor kinderen die, gezien hun onderwijsbehoeften, extra inspanning nodig hebben: meer aandacht, meer instructie, meer ontspanning, meer uitdaging. Dit heeft consequenties voor het werken in vaste groepen, het werken met vaste methodes en programma s en het hanteren van vrij vaste roosters. Eén van de struikelblokken om flexibeler te werken is de manier waarop we naar kinderen kijken. Statische kindkenmerken als intelligentie en diagnostische beelden bieden onvoldoende bruikbare gegevens voor de vormgeving van het onderwijs aan een kind. Er is behoefte aan een meer dynamische manier van kijken en werken waarbij uitgegaan wordt van onderwijskansen in plaats van onderwijsgebreken. De scholen van Tabijn gaan uit van een optimistische kindvisie, die uitgaat van de bijna onbegrensde mogelijkheden van elk individu. Tabijn omschrijft de visie op kinderen als volgt: Om te leren moeten eerst de basisbehoeften van een kind zijn vervuld; het moet zich competent voelen, een positieve relatie en interactie ervaren, een gevoel van autonomie kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Elk kind heeft talenten en het recht op zo veel mogelijk hulp van de school om deze te ontwikkelen. Een kind leert zelf. De school moet daartoe uitdagen en het kind helpen te reflecteren en inzicht in zichzelf en zijn/haar leren te ontwikkelen. Deze kindvisie heeft gevolgen voor het handelen van de leerkrachten. Passend onderwijs vereist dat leerkrachten het kind en zijn/haar onderwijsbehoeften centraal stellen bij de inrichting van hun onderwijspraktijk. Tabijn streeft ernaar te ontwikkelen van een cultuur van verzorgen en repareren van gebreken naar een cultuur van ontwikkelen en leren en vertrouwen in de mogelijkheden en kansen van kinderen. 13

14 11. Bijlages in zorgplan Het Baken toetskalender 2. groepsplan en didactisch groeps overzicht 3. Intake lijst 4-jarigen 4. Handelingsplan 5. De organisatie van de leerlingbespreking 6. Aanmeldingsformulier voor het zorgteam 7. protocol verlengen/versnellen (Tabijn) 8. Zorgbeleid, overgang groep 2 -> 3 9. Protocol dyslexie 10. Ontwikkelingsperspectief (Tabijn) 11. Beleid, meer- en hoogbegaafden. 12. De Permanente Commissie Leerlingenzorg. 13. Kijkwijzer voor observatie leerkrachtgedrag 14.Taken intern begeleider / leerkracht 14

15 Bijlage 1 Toetskalenders Toetskalender algemeen groep 1 en 2 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e) Week/ Maand Alle leerlingen Vaardigheid Zorgleerlingen Welke toets week 40 3 t/m 7 okt. week 4, 5 Stimuleren van geletterdheid d.m.v. de uitgangspunten van beginnende geletterdheid Invullen signaleringslijst. Gericht aanbod verrijken voor lln. met onvoldoende klankbewustzijn en letterkennis (gr. 2) 23 jan. t/m 4 feb. Jan - juni week 23 4 t/m 8 juni CITO Taal voor kleuters TvK M1 en M2, deel CITO Rekenen v. RvK M1 en M2, deel 1 + kleuters 2 HP opstellen voor lln. die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde activiteiten. Invullen signaleringslijst Aanbod verrijken voor lln. die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde activiteiten. Gr. 2: extra begeleiding d.m.v. de voorschotbenadering CITO Taal voor kleuters TvK * E1 en E2, deel CITO Rekenen v. RvK* E1 en E2, deel 1 + kleuters 2 HP opstellen/bijstellen voor lln. die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde activiteiten. Eind Overdracht naar schooljaar volgende groep. * In overleg met Roswitha. 15

16 Week/ Maand Toetskalender algemeen groep 3 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e Vaardigheid Alle leerlingen Zorgleerlingen (C-D-E scores) Welke toets November Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) Audisynt (Struiksma) Week:47 Letters benoemen Lettertoets VLL 21 t/m 25 Letters schrijven Fonemendictee VLL nov. Na kern 3 Woorden lezen VLL Tekst lezen AVI Letters herkennen VLL Jan. feb Letters benoemen Lettertoets VLL Week: 4, 5 Letters schrijven Fonemendictee VLL 23 jan t/m Leestechniek/tempo Leestechniek M3 CITO 3 februari Na kern 6 Spelling Spelling M3 CITO Rekenen-Wiskunde Rekenen-wiskunde M3 CITO Woorden lezen DMT 1+2 (versie A) Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) Audisynt (Struiksma) Woordenschat (optioneel) April Letters benoemen Lettertoets VLL Week15,16 Letters schrijven Fonemendictee VLL 10 t/m 20 Woorden lezen DMT 1+2 (versie B) april Na kern 8 Tekst lezen AVI Spelling Spelling M3 CITO juni Week 25,26 18 t/m 29 juni Leestechniek/tempo Spelling Begrijpend lezen Rekenen-Wiskunde Leestechniek E3 CITO Leestempo E3 CITO Woorden lezen DMT (versie C) Letters benoemen Lettertoets VLL Letters schrijven Fonemendictee VLL Woordenschat (optioneel) Spelling E3 CITO Begrijpend lezen E3 CITO Rekenen-wiskunde E3 CITO 16

17 Toetskalender algemeen groep 4 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e Week/ Vaardigheid Welke toets Maand Alle leerlingen Zorgleerlingen (C-D-E scores) Oktober Woorden lezen DMT (versie A) Week:40 Letters schrijven Fonemendictee CITO 3 t/m 7 okt. Letters benoemen Grafementoets Struiksma Spelling Spellingtoets E3 CITO Tekst lezen AVI toets Begrijpend lezen Begr. lezen M4 CITO Jan./feb. Week: 3,4 16 t/m 27 jan. Leestechniek/tempo Leestechniek M4 CITO Spelling Rekenen-Wiskunde Spellingtoets M4 CITO Rekenen-wiskunde M4 CITO Woorden lezen DMT (versie B) Letters schrijven Letters benoemen Woordenschat Fonemendictee CITO Grafementoets Struiksma (optioneel) April Week15,16 Woorden lezen DMT (versie C) 10 t/m 20 april Spelling Spellingtoets M4 CITO Tekst lezen AVI toets Leestechniek/tempo Leestechniek E4 CITO juni Woorden lezen DMT (versie A) Week 24,25 Woordenschat (optioneel) 11 t/m 22 juni Spelling Begrijpend lezen Rekenen-Wiskunde Spellingtoets E4 CITO Begr. Lezen E4 CITO Rekenen-wiskunde E4 CITO 17

18 Toetskalender algemeen groep 5 t/m 8 Alle leerlingen / zorgleerlingen(c-d-e Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Oktober DMT 3C (+2C+1C) DMT 3B(+2B+1B) DMT 3A(+2A+1A) DMT 3B(+2B+1B) Week:40 Spelling E4 Spelling E5 Spelling E6 Spelling E7 3 t/m 7 okt. AVI versie A AVI versie A AVI versie A AVI versie A Januari Begr. Lezen M5 Begr. Lezen M6 Begr. Lezen M7 Begr. Lezen M8 Week: 3,4 16 t/m 27 jan. CITOLeestechniek/ leestempo M5 CITOLeestechniek/ leestempo M6 CITOLeestechniek/ leestempo M7 CITOLeestechniek/ leestempo M8 Spelling M5 Spelling M6 Spelling M7 Spelling M8 CITO Rekenenwiskunde M5 CITO Rekenenwiskunde M6 CITO Rekenenwiskunde M7 CITO Rekenenwiskunde M8 DMT 3B(+2B+1B) DMT 3A(+2A+1A) DMT 3B(+2B+1B) DMT 3C (+2C+1C) April DMT 3A(+2A+1A) DMT 3C (+2C+1C) DMT 3C (+2C+1C) Week15,16 Spelling M5 Spelling M6 Spelling M7 10 t/m 20 april AVI versie B AVI versie B AVI versie B juni Week 24,25 11 t/m 22 juni CITOLeestechniek/ CITOLeestechniek/ CITOLeestechniek/ leestempo E5 leestempo E6 leestempo E7 DMT 3C (+2C+1C) DMT 3B (+2B+1B) DMT 3A (+2A+1A) Spelling E5 Spelling E6 Spelling E7 CITO Rekenenwiskunde E5 CITO Rekenenwiskunde E6 CITO Rekenenwiskunde E7 Let op: houd bij het afnemen van de DMT-toets het afnameschema (zie handleiding) goed in de gaten! Dit gaat er om of je alleen kaart 3 of ook 2 en 1 moet afnemen. Je vult de totaalscore in Esis in, daarom is het van belang dit schema goed te volgen! 18

19 Bijlage 2 Groepsplan Groep: Leerkracht: Groep/namen Datum: Periode: Wat wil ik bereiken? Doel Inhoud (wat) Vakgebied: Methode: Aanpak/methode (hoe) Organisatie Materialen: Evaluatie Instructiegevoelige leerlingen Instructieafhankelijke leerlingen Instructieonafhankelijke leerlingen Leerlingen met specifieke ped. en/of did. behoeften

20 Didactisch groepsoverzicht Groep: Leerkrachten: Datum: Periode: Naam leerling Score vorige toets Score huidige toets Score toets methode Doel in vaardigheidsscore/be heersing Vakgebied Methode: Doel in DLE Observaties & gesprekken, fouten-analyse Pedagogische behoefte Zoals: -faalangst -geen beurt voor de klas - voorspelbaarheid - positieve bevestiging - plek in de klas - etc. Onderwijsbehoefte Didactische behoefte: EI= extra instructie V=versnellen VR=verrijken Individuele hulp =IH EO=extra oefenen EV=extra verwerkingstof H=herhalen 20

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 1 en 2

Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 1 en 2 Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 1 en 2 Een vertaling Ivonne Vossen Steffi Nowacki Wie zijn wij? Ivonne Vossen Steffi Nowacki Wie zijn jullie? Wat gaan we in deze workshopronde doen? Sprookje

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Leerlingdossier Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie

Leerlingdossier Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Leerlingdossier Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor school / interne begeleider Datum invullen Gegevens leerling Achternaam Voornaam (voluit) Geslacht M / V* Adres Postcode en plaats

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

PLD de Spindel, bijlage 4

PLD de Spindel, bijlage 4 Checklist Onderkenning Dyslexie Edux Beoordeling van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen t.b.v. de continuïteit van de zorg in het primair en voortgezet onderwijs Naam leerling

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Ondersteuning op basisschool Bernadette

Ondersteuning op basisschool Bernadette Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738AH Mariahout Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl Leerlingondersteuning

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Borgdocument BAS + A Instroom. B Leerlingvolgsysteem. obs Valkenhorst Planningsysteem; instroom en leerlingvolgsysteem, pagina 1 van 6

Borgdocument BAS + A Instroom. B Leerlingvolgsysteem. obs Valkenhorst Planningsysteem; instroom en leerlingvolgsysteem, pagina 1 van 6 Borgdocument BAS + Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld: Planningssysteem Instroom en leerlingvolgsysteem. A Instroom 1. Doel In deze cel is het de bedoeling dat er binnen de school duidelijkheid ontstaat

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst.

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaren: Planningssysteem a. Leerlingvolgsysteem (LVS) b. Instroom leerlingen Anja van Manen en Marian Brands Doel a. Het signaleren en registreren van de vorderingen

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn Zorgplan Openbare basisschool De Esdoorn Periode: 2011 2015 Vaststelling zorgplan Vaststelling Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van o.b.s. De Esdoorn in te stemmen met het zorgplan: Periode zorgplan

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie

Protocol Dyscalculie Protocol Dyscalculie Inhoud Inleiding... 2 Signaleren... 3 Interventies... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval door de leerkracht... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Kleuterplein Inhoud 1 Invullen van het groepsoverzicht 2 Opstellen van het groepsplan Rekenen 3 Opstellen van het groepsplan Klanken

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie.

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Handleiding Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Wanneer spreken van risicoleerlingen? 3 Leeswijzer 3 Tot slot

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Invuldatum leerling dossier: 1. School en leerling gegevens. 2. Gegevens leerling. Naam school adres Postcode en plaats

Invuldatum leerling dossier: 1. School en leerling gegevens. 2. Gegevens leerling. Naam school adres Postcode en plaats Leerling dossier dyslexie Om te kunnen bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, vragen wij aan school om onderstaand

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 Inhoudsopgave DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011... 3 1 Inleiding... 3 2 Vergoedingsregeling Dyslexie... 3 3 Interventies en hulp in de klas bij (vermoeden van ) dyslexie... 4 4 Signaleringslijst

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Zorg ondersteunings- document

Zorg ondersteunings- document Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode 20142015 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

Vroege kenmerken van dyslexie. volgdoelen, bijlage 1, 2 en 3. Auditieve waarneming, bij kleuters, bijlage 4. Bij uitval standaard: Oudste kleuters:

Vroege kenmerken van dyslexie. volgdoelen, bijlage 1, 2 en 3. Auditieve waarneming, bij kleuters, bijlage 4. Bij uitval standaard: Oudste kleuters: 23 Protocol kleuterklas Toetsing Signalering 1 Kleutervolgsysteem 2x per jaar worden de gegevens uit het kleutervolgsysteem geëvalueerd. 2 Groepsplan taal/ fonemisch bewustzijn Tijd Verwijzing Uitvoeren

Nadere informatie