Gevalideerd door CEBAM onder het nummer 2006/02

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevalideerd door CEBAM onder het nummer 2006/02"

Transcriptie

1 A A N B E V E L I N G V O O R G O E D E M E D I S C H E P R A K T I J K V O E R I N G Z W A N G E R S C H A P S B E G E L E I D I N G Gevalideerd door CEBAM onder het nummer 2006/02 AUTEURS: LIEVE SEUNTJENS, JASNA NEIRINCKX, ANNE VAN MACKELENBERGH, PAUL VAN ROYEN, NIEK VERVAECK, YVES JACQUEMYN, MARLEEN TEMMERMAN, CAROLINE DE SMEDT Inbreng van de patiënt en afweging door de huisarts Aanbevelingen voor goede medische praktijk zijn richtinggevend als ondersteuning en houvast bij het nemen van diagnostische of therapeutische beslissingen in de huisartsengeneeskunde. Zij vatten voor de huisarts samen wat voor de gemiddelde patiënt wetenschappelijk gezien het beste beleid is. Daarnaast is er de agenda van de patiënt, die een gelijkwaardige partner is bij het nemen van beslissingen. Daarom moet door een heldere communicatie de vraag van de patiënt voor de huisarts duidelijk zijn en moet de huisarts de patiënt voldoende informeren over alle aspecten van de verschillende beleidsopties. Het kan dus voorkomen dat huisarts en patiënt samen verantwoord en beredeneerd een andere beste keuze maken. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de aanbevelingen aan de orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. Epidemiologie/voorkomen in de eerste lijn: incidentie In 2003 waren er in België geboorten, waarvan naar schatting 53 % (ongeveer ) in Vlaanderen (met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 1. Dit betekent dat een Vlaamse huisarts jaarlijks gemiddeld bijna dertien zwangere vrouwen in zijn praktijk heeft 2. Tijdens de afgelopen decennia is het aantal huisartsen dat zelf verloskundige zorg uitoefent, sterk verminderd. Nochtans worden zij nog veel geraadpleegd voor de vaststelling van een zwangerschap (dit geldt voor 7,27 op duizend vrouwen die per jaar contact hebben met de huisarts), voor een miskraam (1,44 op duizend vrouwen) en voor allerlei problemen tijdens de zwangerschap zoals infecties. Huisartsen worden ook vaak geconsulteerd tijdens de kraambedperiode 3. Doelstelling van de aanbeveling Informatie, beleving en wetenschappelijke evidentie Zwangerschap en geboorte zijn unieke levenservaringen. Zwangerschap is immers een natuurlijk en ingrijpend gebeuren. Het doet mensen stilstaan bij hun vrouw- of manzijn, bij het feit dat ze moeder en vader worden, bij veranderingen in hun relatie met partner, ouders en andere kinderen. Dit schept vertrouwen, maar ook angsten. Deze aanbeveling wil hiermee rekening houden en huisartsen helpen om met de huidige wetenschappelijke evidentie een zwangerschap optimaal te begeleiden en tegemoet te komen aan de persoonlijke beleving en verwachtingen van de zwangere vrouw en haar partner. Deze aanbeveling beschrijft een zwangerschapsbegeleiding, die gericht is op de zwangere vrouw, met heldere afspraken, informed consent en aandacht voor de vragen die zij en haar partner hebben en voor informatieverstrekking over eventuele gezondheidsrisico s. Zo kunnen toekomstige ouders meer verantwoordelijkheid opnemen en na voldoende informatie, beslissingen nemen. De zwangere vrouw beheert haar medische gegevens zelf, bijvoorbeeld aan de hand van het moederboekje van Kind en Gezin 4. Dit bevordert de communicatie tussen de verschillende hulpverleners 5. 1 Bevolkingsstatistieken FOD Economie, afdeling statistiek 2 Berekend op basis van de referentiegroep van erkende algemeen geneeskundigen, namelijk huisartsen in Vlaanderen in Gegevens uit het Integonetwerk. Bartholomeeusen S, Buntinx F, De Cock L, et al. Het voorkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. Resultaten van de morbiditeitsregistratie van het Intego-netwerk. Leuven: ACHG, Op basis van drie onderzoeken met in totaal 675 vrouwen kon men vaststellen dat de zwangere vrouw het gevoel had het verloop van de zwangerschap beter te controleren (RR 1,56; 95 % BI 1,18-2,06). Meer vrouwen uit de groep die nota s bijhield, wilden ze in de volgende zwangerschap opnieuw bijhouden (RR 1,79; 95 % BI 1,43-2,24). Tussen de groepen was er geen verschil op vlak van gedrag (roken, borstvoeding), pijnstilling tijdens de arbeid, miskraam, doodgeboorte en neonatale sterfte. Wel was er een verhoogde kans op keizersnede (RR 1,83; 95 % BI 1,08-3,12). Brown HC, Smith HJ. Giving women their own case notes to carry during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2004;(2):CD Kwaliteitsstudie met 21 zwangere vrouwen, die individueel werden geïnterviewd over verschillende thema s. De communicatie tussen de hulpverleners en binnen het gezin scoorde uitermate positief. De partner was meer betrokken en geïnformeerd over de zwangerschap. Phipps H. Carrying their own medical records: the perspective of pregnant women. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2001;41: Huisarts Nu juni 2006; 35(5) 261

2 In de eerste lijn hebben zorgverleners een unieke positie om tijd en aandacht te besteden aan al deze aspecten van de zwangerschapsbegeleiding. De vertrouwensband die zo wordt uitgebouwd tussen huisarts/vroedvrouw en zwangere vrouw, haar partner en kinderen, is van wezenlijk belang. Voor wie? Deze aanbeveling is bestemd voor alle eerstelijnswerkers, die de normale zwangerschap willen opvolgen en alle aspecten van preventie, die belangrijk zijn voor deze opvolging, willen aanpakken. De aanbeveling behandelt de normale zwangerschap (low risk 6 ) tussen conceptie en 41 weken. In de bespreking van de prenatale controles zijn verschillende aandachtspunten opgenomen. Zo kunnen beginnende zwangerschapspathologieën zoals hypertensie, diabetes en vroegtijdige ontsluiting, tijdig worden opgespoord. Deze aanbeveling gaat echter niet in op de behandeling van deze pathologieën. Klinische vragen en indicatoren Deze aanbeveling formuleert een antwoord op volgende klinische vragen: Hoe organiseert de arts de zorg voor en de opvolging van de zwangere vrouw? Hoe stelt de arts de zwangerschapsduur en de aterme datum vast? Welke risicofactoren in leefstijl spoort de arts op tijdens de zwangerschap? En welke adviezen en voorlichting geeft de arts aan de zwangere vrouw inzake voeding, sport enzovoort? Welke actieve screening voert de arts uit tijdens de zwangerschap: labo-onderzoek, indicatie tot prenataal onderzoek, opsporen van infecties enzovoort? Hoe pakt de arts enkele veelvoorkomende problemen aan tijdens de zwangerschap, zoals nausea, pyrosis, obstipatie, hemorroïden en varices? Als deze aanbeveling op een juiste manier wordt toegepast, dan kunnen volgende zorgindicatoren verbeteren: communicatie tussen eerste, tweede en derde lijn; continuïteit van zorgen; vroegtijdig opsporen van risicofactoren en gepast verwijzen; Tabel 1: Niet-limitatieve lijst van risicofactoren die mogelijk bijkomende zorg of maatregelen vergen. Algemene risicofactoren Leeftijd <16 of >40 jaar; gewicht BMI <18 of >35; suboptimale sociaal-economische omstandigheden; risicogedrag: roken, alcoholen druggebruik; geneesmiddelengebruik; soa; risico s op het werk; andere persoonlijke, familiale en genetische risicofactoren. Anamnese en klinisch onderzoek Medische risicofactoren Hart- en vaatziekten, hypertensie, trombose, longembool, nierziekten, metabole aandoeningen, stollingsstoornissen, neurologische aandoeningen, longziekten, hematologische aandoeningen, auto-immuunziekten, maligniteiten, ernstige infecties, psychiatrische aandoeningen en elke andere vooraf bestaande pathologie die van belang kan zijn tijdens de zwangerschap. Gynaecologische risicofactoren Baarmoederpathologie (anatomische afwijkingen, chirurgische ingrepen, afwijkende cytologie), bekkenafwijkingen, bekkenbodemafwijkingen of voorafgaande chirurgie, aanwezigheid van spiraaltje (IUD), voorgeschiedenis van besnijdenis. Obstetrische risicofactoren Belaste obstetrische voorgeschiedenis, rhesus-iso-immunisatie en bloedgroepantagonisme, herhaalde miskramen, cervixinsufficiëntie of cerclage, pre-eclampsie (HELLP), prenatale bloedingen, vroeggeboorte, groeiafwijkingen, keizersnede, grande multipariteit, ernstige perinatale morbiditeit en sterfte, moeilijke bevalling, postpartumpsychose of -depressie. Risicofactoren ontwikkeld tijdens huidige zwangerschap Algemene risicofactoren Late prenatale zorg, psychiatrische stoornis, afstandskind. Medische risicofactoren Hyperemesis gravidarum, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, stollingsstoornis, trombo-embolie, maligniteiten en infectieuze aandoeningen. Obstetrische risicofactoren Amniocentese en vlokkentest, meerlingzwangerschap, mors in utero, dreigende vroeggeboorte, cervixinsufficiëntie, bloedingen, abruptio placentae, vruchtwaterverlies, negatieve of positieve discongruentie, symfysiolyse, obstetrisch relevante uterus myomatosus, rhesus-iso-immunisatie en bloedgroepantagonisme, abnormale cervixcytologie (HSIL), serotiniteit. 6 Onder low risk verstaan we een zwangerschap die geen enkele risicofactor vertoont (zie tabel 1 in tekst) vóór en na de zwangerschap. Bij aanwezigheid van één van deze risicofactoren is samenwerking met een specialist-verloskundige noodzakelijk en is deze aanbeveling niet meer van toepassing. Lodewyckx K, Peeters G, Spitz B, et al. KCE reports 6A: Nationale richtlijn prenatale zorg. Een basis voor een klinisch pad voor de opvolging van zwangerschappen. Brussel: KCE, Huisarts Nu juni 2006; 35(5)

3 juist gebruik van actieve screeningsmethoden tijdens de zwangerschap met het oog op een betere uitkomst. Organisatie van de zorg Een normale zwangerschap kan in de eerste lijn perfect worden opgevolgd. Met een goed zorgplan en een goede continuïteit, kunnen huisartsen en vroedvrouwen dezelfde kwaliteit bieden en tijdig verwijzen naar de tweede lijn 7. Zwangere vrouwen zijn doorgaans meer tevreden over de begeleiding door huisartsen/vroedvrouwen, terwijl de zorg kwalitatief vergelijkbaar is met die van de tweede lijn 8. Hoe moet dat zorgplan er uitzien? Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zwangerschapsbegeleiding, zijn volgende nieuwe inzichten voldoende wetenschappelijk onderbouwd 9 : 1 Een schema met een beperkt aantal controles volstaat 10. Er moet voldoende aandacht zijn voor de specifieke verwachtingen van de zwangere vrouw, wil dit niet gepaard gaan met ontevredenheid Twee studies met een populatie van vrouwen onderzochten de verschillen tussen continuïteit van zorg door vroedvrouwen met niet-continue zorg door artsen en vroedvrouwen. Resultaten van continue zorg waren: minder ziekenhuisopnames (OR 0,79; 95 % BI 0,64-0,97), verbeterde aanwezigheid op informatiebijeenkomsten (OR 0,58; 95 % BI 0,41-0,81), minder nood aan pijnmedicatie tijdens de bevalling (OR 0,53; 95 % BI 0,44-0,64), minder reanimaties van de pasgeborene (OR 0,66; 95 % BI 0,52-0,83) [apgarscore, laag geboortegewicht, doodgeboorte, neontale sterfte (geen verschil)], minder episiotomieën (OR 0,75; 95 % BI 0,60-0,94), meer perineale en vaginale scheuren (OR 1,28; 95 % BI 1,05-1,56), grotere tevredenheid van de geleverde zorg voor, tijdens en na de bevalling (resultaten mogelijk ook te wijten aan de zorg verleend door vroedvrouwen). Het gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) van Tucker bestudeerde een studiepopulatie van vrouwen met een laagrisicozwangerschap, van wie één groep werd gevolgd door huisartsen en vroedvrouwen, die met een zorgplan en een protocol werkten. De andere groep werd opgevolgd in gespecialiseerde verloskundige centra. Resultaten: aantal hulpverleners (5 versus 7), aantal controles (10,9 versus 11,7), ziekenhuisopnames (27 % versus 32 %), niet aanwezig op de afspraak (7 % versus 11 %), verwijzingen voor dagopname (12 % versus 7 % ), doorverwijzing naar specialist (49 % versus 36 %), diagnosen hypertensie (5 % versus 8 %), prenatale diagnose (gelijk), inductie bevalling (18 % versus 24 %), afwijkingen in gebruik van protocol (niet goed toegepast) vooral bij controle rhesusantilichamen in de groep huisartsen/vroedvrouwen (2,5 % versus 0,4 %). Men besluit dat routineraadplegingen bij de specialist voor zwangere vrouwen met een laag risico bij aanvang geen meerwaarde hebben, noch klinisch, noch voor de betrokkene. Hodnett ED. Continuity of caregivers for care during pregnancy and childbirth. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD Tucker JS, Hall MH, Howie PW, et al. Should obstetricians see women with normal pregnancies? A multicentre randomised controlled trial of routine antenatal care by general practitioners and midwives compared with shared care led by obstetricians. BMJ 1996;312: Deze systematische review bestudeerde tien onderzoeken met in totaal vrouwen. Een subgroep van drie studies evalueerde het type hulpverlener. Zwangerschapsopvolging door vroedvrouwen/huisartsen scoorde beter op tevredenheid. Maar de klinische begeleiding was vergelijkbaar met de specialistische opvolging. Villar J, Carroli G, Khan-Neelofur D, et al. Patterns of routine antenatal care for low-risk pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2001;(4):CD Aan het einde van de jaren 70 van vorige eeuw werden voor het eerst vraagtekens geplaatst bij de betekenis van de prenatale zorg. Tot dan toe werd aangenomen dat hoe meer en hoe vroeger aandoeningen tijdens de zwangerschap werden opgespoord, hoe beter de zwangerschapsuitkomst was. Vele van de gebruikelijke aspecten van prenatale zorg (onder andere laboscreeningstests) bleken slechts een geringe invloed te hebben op de uitkomsten. Bovendien voldeden verschillende tests niet aan de gangbare criteria van Wilson en Jünger. Oldenziel JH, Flikweert S, Daemers DOA, et al. NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (eerste herziening). Huisarts Wet 2003;46: Heringa MP. Richtlijn no 46. Basis Prenatale zorg. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2002: In een systematische review van zeven RCT s met een populatie van vrouwen werd de relatie onderzocht tussen het aantal prenatale controles en de uitkomst van de zwangerschap in termen van pre-eclampsie (OR 0,91; 95 % BI 0,66-1,26), urineweginfecties (OR 0,93; 95 % BI 0,79-1,10), laag geboortegewicht (OR 1,04; 95 % BI 0,93-1,17), postpartum anemie (OR 1,01), sterfte van moeder (OR 0,91; 95 % BI 0,55-0,51) en sterfte kind perinataal (idem). Er werd geen nadelig effect ondervonden van verminderde controles tijdens de zwangerschap. De perinatale sterfte verschilde niet, met 1,7 % in de interventiegroep en 1,6 % in de controlegroep (OR 1,06; 95 % BI 0,82-1,36). Deze gegevens komen overeen met de multicenter antenatal randomised trial van de WHO. Vrouwen in de interventiegroep (populatie van vrouwen) kregen een gemiddelde van vijf controles per zwangerschap, vergeleken met acht controles in de standaardgroep (populatie van vrouwen). Resultaten: verwijzingen naar meer gespecialiseerde lijn (13,4 % versus 7,3 %) [frequentie van opname, diagnosen, opnameduur waren gelijk], laag geboortegewicht (7,68 % versus 7,14 %), postpartum anemie (7,95 % versus 8,67 %), urineweginfecties (5,95 % versus 7,41 %) en pre-eclampsie (1,69 % versus 1,38 %). In deze studie vond men in de interventiegroep niet meer foetale sterfte vóór 36 weken (p=0,08; NNT 333). Echter, in geïndustrialiseerde landen stelde men een zekere ontevredenheid vast bij de zwangere vrouwen. Deze vrouwen twijfelden aan de veiligheid van het kleine aantal controles en vonden de tijd tussen de bezoeken te lang. Carroli G, Villar J, Piaggio G, et al. WHO systematic review of randomised trials of routine antenatal care. Lancet 2001;357: Villar J, Ba aqeel H, Piaggio G, et al. WHO Antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care. Lancet 2001;357: In een RCT met vrouwen die gevolgd werden tot 2,7 jaar na hun bevalling, werd de studiepopulatie in twee groepen onderverdeeld. De ene groep kreeg de klassieke dertien consultaties en de andere groep kreeg een beperkter schema met zes tot zeven consultaties. Beide groepen werden bevraagd en scoorden even goed inzake moeder-kindrelatie, gebruik van de dienstverlening en psychologische gezondheid. Men verrichte een bijkomende gegevensanalyse om die subgroepen te vinden die even tevreden waren met een minder aantal controles. Die konden echter niet worden geïdentificeerd. Volgens de onderzoekers is een verbetering van de kwaliteit van de psychosociale ondersteuning de beste strategie om het verminderde aantal controles aanvaardbaar te maken. Depressieve patiënten vragen extra zorg en vallen dus niet onder het gereduceerde schema. Clement S, Sikorski J, Wilson J, et al. Women s satisfaction with traditional and reduced antenatal visit schedules. Midwifery 1996;12: Huisarts Nu juni 2006; 35(5) 263

4 2 Het schema moet doelgericht en per controle een welomschreven inhoud hebben 12. Zo n schema wordt weergegeven in tabel 2. 3 Met dergelijk schema kan elke hulpverlener (huisarts, vroedvrouw of gynaecoloog) eenzelfde kwalitatief goed pakket prenatale zorg aanbieden. 4 Voor een goede continuïteit van zorgen is een optimale samenwerking en doorstroming van informatie nodig tussen de verschillende zorgverleners. Dit is zeker het geval in de Belgische context. Het doelgerichte schema (zie tabel 2) kan als hulpmiddel worden gebruikt in de samenwerking tussen zorgverleners 13. Een goede zwangerschapsopvolging bij de normale zwangere vrouw omvat een beperkt aantal én doelgerichte controles (niveau van bewijskracht 1). Zwangerschapsdiagnose: zwangerschapstests, laatste menstruatie en eerste echo De diagnose van een zwangerschap start met een anamnese. De arts bevraagt het menstruatiepatroon, inclusief de datum van de eerste dag van de laatste menstruatie (LM), de duur, hoeveelheid en frequentie. Een atypische laatste menstruatieperiode, het gebruik van contraceptiva en een voorgeschiedenis van onregelmatige menses kunnen de diagnose van een vroege zwangerschap bemoeilijken. Bij vermoeden van een zwangerschap is de eerste stap vaak een urine-hcg-bepaling 14. Bij een twijfelachtig of negatief resultaat kan een serum-hcg-bepaling worden verricht 15. Bij een positief resultaat van een urine-hcg-bepaling is een serum-hcg-bepaling niet nodig. Na de diagnose van de zwangerschap wordt een correcte zwangerschapduur bepaald. Hiervoor is een juiste bevraging van het menstruatiepatroon belangrijk. Is de cyclus regelmatig en kan de patiënte een exacte datum van de eerste dag van de laatste menstruatie (LM) opgeven, dan kan men de bevallingsdatum met zekerheid uitrekenen. Bij elke zwangere vrouw bevelen we een echografie aan in het eerste trimester. Plan deze liefst tussen 11 en 14 weken. Dit tijdstip wordt gekozen omdat dan een optimale meting kan gebeuren van de zwangerschapsduur, via kruin-romplengte (tussen 10 en 13 weken) en bipariëtale diameter van het hoofd (rond 14 weken). Daarnaast kan op vraag van de patiënte een vroege prenatale screening op downsyndroom worden verricht via het meten van de nekplooi (tussen 11 en 14 weken) 16. Controle van de bevallingsdatum is belangrijk omdat een normale zwangerschapsduur wordt gerekend tot en met 41 weken. Aan de hand van de eerste echografie kan de bevallingsdatum eventueel worden aangepast. Zo voorkomt men een posttermzwangerschap (zwangerschap van meer dan 41 weken). Het geeft tegelijk de mogelijkheid om de bevalling na 41 weken in te leiden, het- 12 In de aangehaalde onderzoeken werd een nieuw controleschema opgesteld, met een zwangerschapsbegeleiding gebaseerd op geselecteerde interventies in de loop van de zwangerschap. Het schema van de WHO bevatte vijf tot zeven doelgerichte controlebezoeken met een welomschreven inhoud. De onderzoeken hebben de effectiviteit en veiligheid van deze schema s onderzocht. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen primi- en multigravidae. Heringa MP. Richtlijn no 46. Basis Prenatale zorg. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2002:10. expertstandpunt. 13 Hodnett ED. Continuity of caregivers for care during pregnancy and childbirth. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD Een urine-hcg-bepaling kan gebeuren vanaf het uitblijven van de verwachte menstruaties. Urine- en serum-hcg-concentraties zijn extreem variabel in deze periode; de concentraties kunnen schommelen tussen 12 en IU/liter. De urinaire concentraties kunnen onder de detectiedrempel liggen van een zwangerschapstest en verantwoordelijk zijn voor vals-negatieve resultaten. Davies S, Byrn F, Cole LA. Human chorionic gonadotropin testing for early pregnancy viability and complications. Clin Lab Med 2003;23: Cole LA, Khanlian SA, Sutton JM, et al. Accuracy of home pregnancy tests at the time of missed menses. Am J Obstet Gynecol 2004;190: De gemiddelde urinaire HCG-concentratie is doorgaans minder dan de helft van de corresponderende serum-hcg-concentratie. HCG is detecteerbaar in het serum vanaf acht dagen na conceptie bij 5 % van de zwangere vrouwen en vanaf elf dagen na conceptie (vierde zwangerschapsweek) bij 98 % van de zwangere vrouwen. In de eerste acht weken van de zwangerschap vertoont het serum-hcg een verdubbeling in concentratie gemiddeld om de twee dagen (standaarddeviatie van +/- 0,8 dagen). Een piek wordt bereikt op acht à twaalf weken. Vals-positieve serum-hcg-bepalingen zijn uitzonderlijk (schatting van 1 op vrouwen), maar mogelijk als gevolg van de aanwezigheid van heterofiele antistoffen die interfereren met het immuno-assay. Vals-positieve serum-hcg-resultaten hebben in het algemeen een lage concentratie van minder dan miu/ml en gewoonlijk minder dan 150 miu/ml. Deze heterofiele antistoffen worden omwille van hun hoge moleculaire gewicht niet aangetroffen in de urinestalen en kunnen geen vals-positief urineresultaat geven. Davies S, Byrn F, Cole LA. Human chorionic gonadotropin testing for early pregnancy viability and complications. Clin Lab Med 2003;23: De NICE-guideline werd door het National Institute for Clinical Excellence gemaakt in opdracht van de National Health Service (NHS). Deze guideline is zeer transparant en gebaseerd op de beste evidentie. Om de duur van de zwangerschap te bepalen, legt men de nadruk op de meting van de kruin-romplengte, idealiter tussen 10 en 13 weken. Komt de vrouw tegen week 14, dan kijkt men naar de bipariëtale diameter ( good practice -standpunt). Anderzijds wordt ook aangegeven dat de nekplooimeting niet kan worden gemeten vóór 11 weken en liefst gebeurt tussen 11 en 14 weken. Clinical guideline 6. Antenatal care. Routine care for the healthy pregnant woman. London: NICE, 2003:p Huisarts Nu juni 2006; 35(5)

5 Tabel 2: Overzicht zwangerschapsconsultaties. Wanneer? Informatie en voorlichting Klinisch onderzoek Echo Labo-onderzoek Medicatie Rond 8 weken (6-10) Eerste consult wordt omwille van uitgebreidheid best opgesplitst in twee contacten zwangerschapsdiagnose beleving van de zwangerschap informatie over zorgplan en meegeven van moederboekje Kind en Gezin actieve risicoscreening: leefstijl medische/obstetrische voorgeschiedenis bloeddruk startgewicht bloedname 1: Hb, Hcrt, bloedgroep en rhesus, irreguliere antistoffen, Rub IgG, Toxo IgM-IgG, HBAg, TPHA (ic), hiv (ic) bij risico: glucose nuchter, TSH, andere soa s, hepatitis C foliumzuur 0,4 mg/dag informed consent rond prenatale diagnose Rond 12 weken (11-14) + tweede lijn beleving en klachten bloeddruk doptone gewicht echo 1 vroege prenatale screening: PAPP-A en vrije bèta-fractie-hcg foliumzuur 0,4 mg/dag Rond 16 weken (15-17) beleving en klachten bloeddruk doptone gewicht fundushoogte late prenatale screening (optie) urinecultuur: opsporen ASB Rond 20 weken (18-23) + tweede lijn beleving en klachten bloeddruk doptone gewicht fundushoogte kindsbeweging echo 2 Rond 24 weken (24-28) beleving en klachten bloeddruk doptone gewicht fundushoogte kindsbeweging bloedname 2: Hb, Hcrt, 50 g glucose-challenge irreguliere antistoffen anti D-gammaglobulines bij Rh-negatieve moeders routine op 28 weken Rond 30 weken (29-33) + tweede lijn beleving en klachten infomoment prenatale oefeningen bloeddruk doptone gewicht fundushoogte kindsbeweging echo 3 Na 32 weken (34-40) frequentie 1 keer om de twee weken, alternerend tweede lijn beleving en klachten vragen rond bevalling, verwachtingen, pijnstilling vragen over borstvoeding Informatie zie: bloeddruk doptone gewicht fundushoogte kindsbeweging ligging GBS-screening (tussen weken) Huisarts Nu juni 2006; 35(5) 265

6 geen gecorreleerd is met een vermindering van de perinatale mortaliteit 17. Ten slotte is een eerste echografie belangrijk om een meerlingzwangerschap vast te stellen. Risico s in leefstijl opsporen Aan het begin van de zwangerschap kijken we systematisch naar de risicofactoren die kunnen leiden tot een abnormaal verloop van de zwangerschap of tot een slechte perinatale uitkomst. Deze risicobepaling gebeurt het best bij de eerste controle en liefst zo vroeg mogelijk (vóór 12 weken amenorroe) in de zwangerschap 18. We opteren voor de eerste controle rond 6 à 8 weken. Zwangerschapsbegeleiding start bij voorkeur op 6 à 8 weken om een grondige risico-inschatting te maken van de zwangerschap (niveau van bewijskracht 3). Voeding ALGEMEEN Bij zwangere vrouwen met een normale voedingstoestand zijn er buiten een aantal te mijden producten (zie Voedingsgebonden infecties, blz. 268), weinig specifieke richtlijnen nodig 19. Voor een praktische invulling van het dieet verwijzen we naar de website van Kind en Gezin 20. Het is wel nuttig om elke zwangere vrouw te wijzen op het belang van voldoende zuivelproducten omwille van de verhoogde behoefte aan calcium tijdens de zwangerschap 21. VITAMINEN EN MINERALEN Multivitaminen Ondanks het veelvuldige gebruik van multivitaminepreparaten tijdens de zwangerschap in België, wordt routinematig gebruik niet aanbevolen wegens gebrek aan evidentie 22, Bij zwangerschappen van meer dan 41 weken lopen de baby s meer risico op complicaties (perinatale sterfte, intra-uteriene infecties, asfyxie, meconiaal vruchtwater). Een meer intense opvolging van de zwangerschap vanaf 41 weken met voorstel tot gerichte inductie, is daarom aangewezen en kan de uitkomst verbeteren. Wacht men liever af, bijvoorbeeld omwille van een ongunstige cervixrijping, dan is echografische controle van de hoeveelheid vruchtwater vereist. Dit is een expertstandpunt gebaseerd op twee reviews en één RCT. Hannah M. Management of postterm pregnancy. J SOGC 1994;16: In een RCT van 26 onderzoeken, waarvan vier handelden over vroege echografie, bleek dat vroege echografie de incidentie voor posttermzwangerschappen verminderde (OR 0,68; 95 % BI 0,57-0,82). Routine-inductie van de posttermzwangerschappen (>41weken) deed de perinatale mortaliteit dalen (OR 0,20; 95 % BI 0,06-0,07). Crowley P. Interventions for preventing or improving the outcome of delivery at or beyond term. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD Deze uitgebreide guideline verscheen in december 1998 en zet in de eerste 35 pagina s de krijtlijnen uit voor een zwangerschapsbegeleiding, waarbij doelgericht wordt gewerkt, zonder de zwangerschap als een ziekte te beschouwen. Om deze guideline te maken, verrichtten de auteurs een review van de Cochrane databank, departement zwangerschap en geboorte, en zochten op Medline. Ze maakten tevens gebruik van hun eigen bestaande guidelines rond verschillende topics van de zwangerschap. Schuurmans N, Gagné G-P, Ezzat A, et al. Healthy beginnings: guidelines for care during pregnancy and childbirth. Ottawa, ON: Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, 1998:5. 19 Tijdens de zwangerschap is er een toename van de behoefte aan voeding. Een zwangere vrouw met een normaal gewicht heeft de eerste zes maanden van haar zwangerschap maximum 100 kcal extra nodig per dag. In het derde trimester stijgt deze behoefte tot 300 kcal extra per dag. Schuurmans N, Gagné G-P, Ezzat A, et al. Healthy beginnings: guidelines for care during pregnancy and childbirth. Ottawa, ON: Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, 1998:5. Een review onderzocht dertien trials van wisselende kwaliteit. Een evenwichtige voeding, zonder restricties voor allergenen en waarvan de eiwitfractie maximum 25 % van de totale energietoevoer uitmaakt, geeft een betere gewichtstoename voor de moeder (17 g per week, 95 % BI 5-29 g), een betere intra-uterine groei van het kind (25 g, 95 % BI 4-55 g) en een vermindering van het risico op dysmaturiteit (OR 0,64, 95 % BI 0,53-0,78). Kramer MS. Balanced protein/energy supplementation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD Er is geen plaats voor restricties in dieet omwille van het potentiële sensibiliserende effect voor allergenen bij het kind. Het enige resultaat is een minder goede voedingstoestand van moeder en kind tijdens de zwangerschap. Kramer MS, Kakuma R. Maternal dietary antigen avoidance during pregnancy and/or lactation for preventing or treating atopic disease in the child. Cochrane Database Syst Rev 2005; Issue De aanbevolen inname van calcium tijdens de zwangerschap is tot mg per dag, terwijl de gemiddelde inname 600 à 700 mg per dag is. Vrouwen jonger dan 25 jaar nemen meestal te weinig calcium in. Er is enige evidentie dat deze lage calciuminname een risico vormt voor zwangerschapshypertensie in deze groep. Daarom wordt aangenomen dat calciumsuppletie in risicogroepen voor zwangerschapshypertensie en bij groepen met lage calciuminname de risico s op pre-eclampsie doet afnemen. Bucher HC, Guyatt GH, Cook RJ, et al. Effect of calcium supplementation on pregnancy-induced hypertension and preeclampsia: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1996;275: In deze review werden vier onderzoeken geselecteerd met in totaal vrouwen. Toediening van foliumzuur rond de tijd van de conceptie verminderde het voorkomen van neuraalbuisafwijkingen (RR 0,28, 95 % BI 0,13-0,58). Lumley J, Watson M, Bower C, et al. Periconceptional supplementation with folate and/or multivitamins for preventing neural tube defects. Cochrane Database Syst Rev 2001;(3):CD Als men toch een multivitaminepreparaat aan zwangere vrouwen wil voorstellen, dan dient deze aangepast te zijn aan de zwangerschap. Men moet opletten voor te hoge dosissen vitamine A. 266 Huisarts Nu juni 2006; 35(5)

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Preconceptionele zorg

Preconceptionele zorg Preconceptionele zorg Preconceptionele zorg kan als volgt worden gedefinieerd: het geheel van maatregelen ter bevordering van de gezondheidstoestand van de zwangere en haar kind, dat om effectief te kunnen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2012-2013

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2012-2013 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2012-2013 ONDERZOEK NAAR DE INCIDENTIE VAN ONGEPLANDE ZWANGERSCHAP IN VLAANDEREN Masterproef voorgelegd tot het behalen

Nadere informatie

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2009-2010 Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? Ellen VAN LEEUWEN Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor:

Nadere informatie

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Inleiding Alcohol drinken is nooit risicovrij. We willen een richtlijn geven voor aanvaardbaar alcoholgebruik om de schadelijke gevolgen

Nadere informatie

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop.

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Auteurs: Promotor: Dr. Cruys Lien, KU Leuven. Dr. Demanet Jens, KU Leuven. Prof.

Nadere informatie

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva Minerva Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn Editoriaal Minerva Zorg bij het levenseinde: is er ook hier nood aan evidentie? 129 P. Chevalier, K. Soenen, JP. Sturtewagen, M. Vanhalewyn Medicamenteuze

Nadere informatie

dossier vroeginterventie

dossier vroeginterventie V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel dossier vroeginterventie Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be

Nadere informatie

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 zwanger! Inhoud 1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 2 Waar kan de verloskundige of arts naar vragen 5 2.1 Uw zwangerschap 5 2.2 Uw gezondheid

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen

Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2011 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. In deze brochure staat algemene informatie voor vrouwen die zwanger zijn

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg: een gigantisch effect voor een prikkie

Jeugdgezondheidszorg: een gigantisch effect voor een prikkie Jeugdgezondheidszorg: een gigantisch effect voor een prikkie Factsheet Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman KNOV-standaard koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman Opsporing van foetale groeivertraging Opsporing van foetale groeivertraging

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008 Zwanger! Algemene informatie versie 2008 Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2008 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. Deze brochure bevat algemene informatie voor vrouwen

Nadere informatie

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Grote veranderingen 2 Begeleiding van de zwangerschap 2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of

Grote veranderingen 2 Begeleiding van de zwangerschap 2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of Zwanger! Je bent zwanger en dat is een heel bijzondere gebeurtenis. Waarschijnlijk heb je vragen over de zwangerschap en controles. Welk onderzoek kan ik verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige,

Nadere informatie

Dossier. Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde

Dossier. Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde VOL 14 NR 67 SEPTEMBER 2009 Maandelijks - Verschijnt niet in januari, juli februari en augustus en juli -- Afgiftekantoor: Charleroi X X -- P301162 Dossier PReconCEPTiONele CONSULTATIE GUN_14_7_N_2009

Nadere informatie

Zwanger Algemene informatie

Zwanger Algemene informatie Zwanger Algemene informatie 1 Zwanger! U bent zwanger en dat is een heel bijzondere gebeurtenis. Van harte gefeliciteerd! Ongetwijfeld heeft u veel vragen over de zwangerschap en controles. Welk onderzoek

Nadere informatie

Februari 2011. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 10. EDITORIAAL Toepassen van innovatie? 1 P. Chevalier MINERVA

Februari 2011. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 10. EDITORIAAL Toepassen van innovatie? 1 P. Chevalier MINERVA Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn EDITORIAAL Toepassen van innovatie? 1 P. Chevalier 1 BNP-geleide MINERVA medicatie-aanpassingen bij patiënten met chronisch hartfalen 2 G. De Keulenaer Welke

Nadere informatie

Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval

Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval Rapport final Avril 2015 1 Up To Date Use of psychoactive

Nadere informatie

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Laure-Ann Quenon, Universiteit Gent Promotor: Prof. dr. Mirko Petrovic, Universiteit Gent Co-promotor: Dr. Tom Declercq,

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid 378.0404 In verwachting Inleiding U bent zwanger. Welk onderzoek kunt u nu verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog? Welke controles worden bij volgende bezoeken

Nadere informatie

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven ICHO vzw Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912 Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk In this scientific advisory

Nadere informatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging

Nadere informatie