Stelling: Een belangrijk gevolg van disfunctioneel endotheel is contractiliteit van het proximale deel van de spiraal arteriën. a.juist b.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelling: Een belangrijk gevolg van disfunctioneel endotheel is contractiliteit van het proximale deel van de spiraal arteriën. a.juist b."

Transcriptie

1 VRAGEN OEFENCAT B3 UGN 1 Hoe behandelt men in de zwangerschap symptomatische ernstige hypertensie ( RR >170 / 110 mmhg)? Met: a.vochtbeperking b.zoutloos dieet c.diuretica d.antihypertensiva 2 Welk symptoom is essentieel om de diagnose eclampsie te mogen stellen? a.hevige hoofdpijn b.lichtflitsen zien c.snoerende bovenbuikspijn d.convulsies 3 Pre-eclampsie is gebaseerd op endotheel disfunctie tijdens die zwangerschap. Stelling: Een belangrijk gevolg van disfunctioneel endotheel is contractiliteit van het proximale deel van de spiraal arteriën. 4 CASUS Betreft een 26 jarige G1P0, thans met een amenorroe van 29 weken. Het standaard echografisch onderzoek liet geen structurele afwijkingen zien aan de foetus. Alle groei parameters lagen toen tussen p 30 en p 40 (percentielen). Nu bij 29 weken staat de fundus uteri 20 cm boven de symfyse. Op basis hiervan vraagt men meteen een groei echo aan. Echografisch worden nu de volgende bevindingen gedaan: Head circumference tussen p5 en p10; abdominal circumference net onder de p5 ( < 5 e percentiel). De pulsatility index (P.i.) van de arteria umbilcalis is > p95 met nul flow eind diastolisch en af en toe reversed flow De pulsatility index (P.i.) van de arteria cerebri media van de foetus ligt onder de p 5 De AFI (amniotic fluid index) ligt onder de p 2.3 Stelling: De uitslag van de AFI draagt bij aan de diagnose utero-placentaire insufficiëntie als oorzaak van deze groei restrictie, maar is niet doorslaggevend. De stelling is 5 Het is bekend dat er een aantal predisponerende factoren zijn die samenhangen met een verhoogde kans op spontane vroeggeboorte. Welke factor is van de vier relatief het MINST van belang? a. conisatie in de anamnese b. polyhydramnion c. leefstijl d. spontane vroeggeboorte in de voorgeschiedenis 6 Stelling: Asymptomatische bacteriurie tijdens de zwangerschap behoeft GEEN behandeling zolang er geen klinische symptomen zijn. 7 In de 37 ste week van de zwangerschap wordt acute cystitis vastgesteld. Welk voorschrift is het best en het veiligst voor moeder en kind vanaf deze amenorroe?

2 Voorschrift: a. extra vitamine C b. nitrofurantoïne c. amoxicilline d. tetracycline 8 Kenmerkend voor een septische shock, bijvoorbeeld door GAS, is dat de extremiteiten aanvankelijk warm aanvoelen. Men spreekt dan van een warme shock. Hoe ontstaat een warme shock? Dit komt door: a. de aanwezige koorts b. de toenemende stress wat een adrenaline effect veroorzaakt c. endotoxinen die vasodilatatie veroorzaken d. verhoogde hemodynamiek ter compensatie van de hypotensie 9 Een patiënte heeft anovulatoire cycli met als gevolg metrorragisch vaginaal bloedverlies. Waar past dit abnormale bloedverlies bij? a. de levensfase kort na de menarche b. stollingsstoornissen c. myomen d. endometriumpoliepen 10 Hoeveel bedraagt de gemiddelde hoeveelheid bloedverlies per maand tijdens de normale menstruatie? a. 10 ml b. 50 ml c. 100 ml d. 150 ml 11 Stelling: Contactbloedingen zijn symptomatisch voor een pre-maligne afwijking. Stelling: Contactbloedingen zijn symptomatisch voor een chlamydia infectie 12 Een 70 jarige vrouw gebruikt reeds jaren een pessarium i.v.m. een genitale prolaps. Sinds enige weken heeft mevrouw veel last van bloederige purulente afscheiding. U denkt aan een vaginale decubitus laesie t.g.v. het pessarium gebruik. Welke diagnose dient bij deze vrouw zeker in de differentiaal diagnose overwogen te worden? a. haemorrhagische cystitis b. necrotiserend subsereus myoom c. vaginale candida infectie d. endometriumcarcinoom 13 In welk geval kan men een ringpessarium (zonder ondersteuningsvlak) als conservatieve behandeling gebruiken? In geval van: a. een cystocele b. een rectocele c. descensus uteri d. een totaal prolaps 14 Stelling: Stress incontinentie voor urine wordt veroorzaakt door een cystocele, waarbij de blaas buiten het abdominale drukgebied is komen te liggen.

3 Stelling: Stress incontinentie voor urine wordt veroorzaakt cystitis, waarbij de blaas spontaan contraheert 15 Welke klacht past bij genitale prolaps? a. genitale droogheid b. dysmenorroe c. rectaal bloedverlies d. urine retentie 16 Welke laboratorium bevinding past bij een pelvic inflammatory disease (PID)? a. lage bezinking b. leucocytose c. haematurie d. leverfunctie stoornissen 17 Stelling: Salpingitis wordt bij voorkeur operatief behandeld Stelling: Salpingitis wordt in hoge mate geassoscieerd met een EUG (extra uteriene graviditeit) in het verleden. 18 In welk geval mag men bij een extra uteriene zwangerschap (EUG) een afwachtend (dus een niet chirurgisch) beleid voeren? Bij echografische verdenking EUG gecombineerd met: a. een stijgend serum HCG > 2000 IU/L b. een dalend serum HCG < 1500 IU/L c. een hemodynamisch instabiele patiënte d. met verschijnselen van acute buik 19 In de tubulus wordt uit de voorurine eindurine gevormd. Kwantitatief is de reabsorptie van de volgende ionen het belangrijkst: a. Glucose b. Fosfaat c. Natrium d. Kalium 20 Voor regulatie van het extracellulair volume (ECV) maakt de nier grotendeels gebruik van modulatie van transport van natium. Het renine-angiotensinesysteem (RAS) speelt hierbij een belangrijke rol. Activatie van het RAS zorgt voor: a. Vasodilatatie van de efferente arteriole b. Distale tubulaire natriumresorptie c. Systemische vasodilatatie d. Vermindering van de aldosteron-secretie 21 Een pre-renale nierinsufficiëntie wordt over het algemeen gekenmerkt door: a. Hypotensie en een normale urine-natriumconcentratie b. Hypotensie en een lage urine-natriumconcentratie c. Hypertensie en een hoge urine-natriumconcentratie d. Normotensie en een lage urine-natriumconcentratie 22 Een oudere dame (75 jaar) komt op de eerst hulp in verband met een verminderde diurese en langer bestaande (weken) algehele malaise. Het serumcreatinine is sterk verhoogd: 450 µmol/l. De bloeddruk is normaal. Thrombocyten en hemoglobine-gehalte zijn normaal. Het urinesediment toont erythrocytencilinders. Welke van de onderstaande test(combinaties) is het meest belangrijk op dit

4 moment (u mag maar één van de onderstaande items kiezen)? a. Een echo van de nieren en urinewegen b. Albumine in het serum c. ANCA en anti-gbm antistoffen d. Eiwit in de urine 23 De progressie van het nierfunctieverlies kan voorspeld worden door: a. Eenmalig gemeten serum serumureum en creatininewaarden b. De aanwezigheid en mate van proteïnurie c. De aanwezigheid en ernst van hyperkaliemie d. De aanwezigheid en ernst van renale anemie 24 De volgende problemen in de calcium/fosfaathuishouding passen bij een (onbehandelde) patiënt met een preterminale nierinsufficiëntie (chronische nierschade stadium IV): a. Hypofosfatemie, hypocalciëmie, verlaagd 1,25 OH vitamine D b. Hyperparathyreoidie, hypercalciëmie, hyperfosfatemie c. Verlaagd 1,25OH vitamine D, hyperfosfatemie, hypoparathyreoidie d. Hyperfosfatemie, hypocalciëmie, verlaagd 1,25 OH vitamine 25 Bij nier-betrokkenheid bij systemische lupus erythematodes (SLE) wordt in het algemeen het volgende histologische beeld gezien: a. Membraneuze glomerulopathie b. Minimale afwijkingen c. Diffuse proliferatieve glomerulonefritis d. Zowel a, b, als c is mogelijk 26 Het nefrotisch syndroom kenmerkt zich altijd door: a. nierfunctieverlies en proteïnurie b. proteïnurie, hypo-albuminemie, en oedeem c. oedeem aan het gelaat en hyperlipoproteinemie 27 De volgende symptomatische behandeling is het meest rationeel / zinvol ter vermindering van de proteinurie bij een nefrotisch syndroom: a. Eiwitrijk dieet en een ACE-remmer b. Zoutbeperkt dieet en een beta-blokker c. Eiwitbeperkt dieet en een ACE-remmer d. zoutbeperkt dieet en een diuretucum 28 Bij hemodialyse wordt het bloed van de patient door de capillairen van een kunstnier geleid, die omspoeld worden door dialysaat (badwater). De capillairen zijn gemaakt van een semipermeabele membraan. Er vindt zuivering van het bloed plaats vooral door: a. Osmose b. Diffusie c. Convectie d. Ultrafiltratie 29 Een 49-jarige patient met polycysteuze nierziekte heeft inmiddels chronische nierschade stadium IV. Hij heeft geen buikoperaties of cardiovasculaire gebeurtenissen in de voorgeschiedenis. Hij wordt voorgelicht over nierfunctievervangende therapie. Voor de overleving en kwaliteit van leven is voor hem de meest ideale vorm van nierfunctievervangende therapie: a. Peritoneaaldialyse b. Hemodialyse c. Postmortale donorniertransplantatie d. Levende donorniertransplantatie 30 Bij chronische nierschade is er in het algemeen sprake van: a. Een respiratoire acidose b. Een metabole acidose c. Een respiratoire alkalose d. Een metabole alkalose

5 31 Tot de oorzaken van een metabole acidose behoren: a. Insulinetekort bij diabetes mellitus b. Hypoventilatie bij neuromusculaire ziekte c. Hyperventilatie bij hypoxemie 32 Welke stelling is juist? a. In Nederland hebben we een zuiver toestemmingssysteem voor orgaandonatie b. In de WOD heeft de wetgever gekozen voor een onzuiver toestemmingssysteem dat zeer strikt wordt toegepast c. In de praktijk wordt ook aan nabestaanden toestemming gevraagd als een overledene bij leven kenbaar heeft gemaakt dat hij na zijn overleden orgaandonor zou willen zijn d. De WOD gaat uit van een bezwaarsysteem 33 Een persoon met een verstandelijk beperking mag een donor bij leven afstaan. Daarvoor is het noodzakelijk dat: a. De persoon in kwestie zelf toestemming geeft b. De donor een zwaarwegend belang heeft bij de donatie en het gaat om een regenererend orgaan c. De persoon een financiële vergoeding krijgt d. De rechtbank toestemming geeft, ook als de ouders of de curator/mentor van de persoon de transplantatie niet zien zitten 34 Wat is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen > 50 jaar? a. Darmkanker (colorectaal) b. Longkanker c. Prostaatkanker d. Maagkanker 35 Waarom is er geen bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker ingevoerd? a. Screening op prostaatkanker levert geen winst m.b.t. reductie aan sterfte b. Screening op prostaatkanker zorgt voor teveel overdiagnose en overbehandeling c. Screening op prostaatkanker is te duur d. Screening op prostaatkanker zal binnenkort worden geintroduceerd 36 Wat is volgens wetenschappelijke studies de reductie aan sterfte door screening bij mannen <55 jaar? a. Er is geen sterftereductie door toepassen van screeningstests b. <10% c. 50% d. >90% 37 Overactiviteit van de blaasspier kan worden vastgesteld met: een a. uroflowmetrie b. cystoscopie c. urodynamisch onderzoek En kan worden behandeld met een: a. anti-muscarinicum b. ACE remmer c. NSAID 38 Tot de obstructieve LUTS (lower urinary tract symptoms) behoren: a. hesitatie b. pollakysurie c. nycturie d. aandrangincontinentie 39 In het eerste levensjaar komen urineweginfecties meer voor bij a meisjes

6 b jongens 40 Een 85 jarige mevrouw is bekend met recidiverende urineweginfecties waarvoor zij af en toe een antibioticakuur moet gebruiken. U raadt maatregelen aan om de kans op een nieuwe urineweginfectie te verkleinen. Ze heeft het meeste kans dat de infectiefrequentie wordt verlaagd als: a. ze dagelijks gebruik maakt van een vaginale douche met een melkzuuroplossing b. ze hoge dosis vitamine C gebruikt c. ze dagelijks oestrogeencrème vaginaal appliceert d. ze een halve liter per dag méér gaat drinken 41 Een 8 jarige jongen heeft een in grootte wisselende diafane zwelling in het linker hemiscrotum. De testis is door de zwelling niet goed te palperen. Deze jongen heeft: a. een spermatocèle b. een varicocèle c. een omphalocèle d. een hydrocèle 42 Een 38 jarige vrouw bezoekt de huisarts met urineverlies bij buikdrukverhoging ontstaan na haar tweede bevalling. Ze is verder gezond. De eerste stap in het behandelplan is: a. voorschrijven van anticholinergische medicatie b. verwijzing naar de gynaecoloog of uroloog c. voorschrijven van oestrogeen intravaginale ovules d. verwijzing naar een fysiotherapeut 43 Welke bewering is juist? De glomerulaire schade bij diabetische nefropathie bestaat voornamelijk uit a. depositie van immuun-complexen b. mesangiale sclerose c. amyloiddepositie d. globale glomerulosclerose door gegeneraliseerde atherosclerose 44 Welke van de onderstaande ziekten geeft niet typisch aanleiding tot snel progressieve glomerulonefritis? a. Ziekte van Wegener b. IgA nefropathie c. Ziekte van Goodpasture d. Membraneuze glomerulopathie 45 Welke van de onderstaande ziekten wordt niet door depositie van immuun-complexen veroorzaakt? a. Membraneuze glomerulopathie b. Lupus nefritis c. Ziekte van Wegener d. IgA nefropathie 46 Wat is de beste manier om een acute niersteenkoliek te behandelen? a. Veel drinken b. Weinig drinken, NSAIDs c. Calcium-antagonisten d. Direct metabool onderzoek en dieet aanpassing 47 Een alphablokker zoals tamsulosine kan het beste worden toegevoegd bij: a. Mannen met prostaatstenen b. Stenen in de lagere urinewegen (ureteren) c. Stenen in de hogere urinewegen (pyelum en calices) d. Ondraaglijke pijn door nierstenen 48 Wat is de meest sensitieve en specifieke (accurate) manier om nierstenen aan te tonen? a. Symptomen, urinesediment b. Urinesediment, X-BOZ

7 c. X-BOZ èn echo-abdomen d. CT abdomen 49 Bij een oudere man (> 60 jaar) met een verdenking op een niersteenkoliek op de SEH moet in eerste instantie worden gedifferentieerd van: a. AAAA b. Acute galsteenkoliek c. Coprostase d. Pyelonefritis 50 Een 68 jarige man wordt opgenomen met hematurie en pijn in de linker flank. Bij lichamelijk onderzoek heeft hij een palpabele zwelling in de linker flank. Een CT scan laat een grote tumor in de linker nier zien, verdacht voor niercelcarcinoom. Behalve een laag Hb worden bij laboratoriumonderzoek gestoorde leverfuncties gevonden hoewel de lever op de CT scan een normaal aspect heeft. Wat betreft de symptomen: hematurie, flankpijn en een palpabele massa kan bij niercelcarcinoom worden gezegd: a. Deze bevindingen komen bij vrijwel alle niercarcinomen voor b. Deze bevindingen duiden op een goede prognose c. Deze bevindingen komen bij minder dan 1 van de 10 patiënten voor d. Deze bevindingen passen bij een heldercellig niercarcinoom Wat betreft de gestoorde leverfuncties kan gezegd worden: a. Dit duidt tóch op levermetastasering hoewel daar op de CT geen aanwijzingen voor zijn b. Dit past bij een Stauffer syndroom c. Dit komt door stuwing van de v. hepatica d. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door een laboratoriumfout of verwisseling van monsters Curatieve behandeling van een niercelcarcinoom bestaat uit: a. Chemotherapie en daarna radicale nefrectomie b. radicale nefrectomie

5O204 Water en zouthuishouding

5O204 Water en zouthuishouding 5O204 Water en zouthuishouding Thema 1 3 HC 1.1 - Inleiding 3 HC 1.2 - Glomerulaire filtratie en proteïnurie 3 ZSO 1.1 - Anatomie 3 ZSO 1.2 - Glomerulaire filtratie (GFR) / Creatinineklaring 4 ZSO 1.3

Nadere informatie

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelesang SM, Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Volwassenen met een nefrotisch syndroom

Volwassenen met een nefrotisch syndroom Volwassenen met een nefrotisch De meest gestelde vragen Nierpatiënten Vereniging Nederland Secretariaat: Postbus 284 1400 AG Bussum T 035-691 21 28 F 035-691 93 34 E info@nvn.nl I www.nvn.nl pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Diabetes en nierziekten

Diabetes en nierziekten Diabetes en nierziekten Samenvatting van de lezing door dr. C.H.Beerenhout, als internist - nefroloog verbonden aan het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven en Mw. M.Nouwens, verpleegkundige MMC, op maandag

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Inhoud Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Algemene inleiding... 4 Aanleiding... 4 Doelstelling... 5 Doelgroep... 5 Richtlijngebruikers...

Nadere informatie

Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel

Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel Inleiding... 1 10.1 Het urogenitaal stelsel... 2 10.1.1 Nieren...2 10.1.1 Onderzoeken...5 10.1.2 Aandachtspunten bij de verzorging...6 10.1.3

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel Twee bevallingen bij een dialysepatiënte met lupus. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel De kans op een zwangerschap tijdens de dialyse is heel klein

Nadere informatie

Richtlijn DIABETISCHE NEFROPATHIE

Richtlijn DIABETISCHE NEFROPATHIE Richtlijn DIABETISCHE NEFROPATHIE ADDENDUM 2003 Richtlijn Diabetische Nefropathie ADDENDUM pagina 1 Verantwoording en aansprakelijkheid De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft deze richtlijnen en

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat

Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat Versie 1.1 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, Preambule Preambule Het Ministerie van Economische Zaken (het Ministerie)

Nadere informatie

hartfalen Transmurale Regionale Richtlijn Hartfalen Midden-Brabant

hartfalen Transmurale Regionale Richtlijn Hartfalen Midden-Brabant hartfalen Transmurale Regionale Richtlijn Hartfalen Midden-Brabant Werkgroep Hartfalen: dr. H.F. Baars mevr. drs. M.A.A.E. Cusiel mevr. drs. R.N. Eggink drs. D.W.A.A. Groot dhr. E.H.W.T. Hendriks drs.

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek Deze richtlijn maakt deel uit van de Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase,

Nadere informatie

Diabetische nefropathie

Diabetische nefropathie Richtlijn Diabetische nefropathie 2006 Diabetische nefropathie Monitoring, diagnostiek en behandeling Richtlijn in opdracht van: Nederlandsche Internisten Vereeniging CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Nederlandse federatie voor Nefrologie September 2013 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie Nederlandse federatie voor Nefrologie

Nadere informatie

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA A. Doel en achtergrondinformatie Doel Patiënten met chronische nierschade in een vroege fase diagnosticeren en het juiste behandeltraject inzetten om

Nadere informatie

Nieren, nierziekten en behandeling. Hoe werken onze nieren

Nieren, nierziekten en behandeling. Hoe werken onze nieren Nieren, nierziekten en behandeling Hoe werken onze nieren De werking van de nieren In de normale toestand en bij verminderd functioneren Deze folder geeft informatie over de functie en de werking van de

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven.

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Samenvatting in het Nederlands Populatie farmacokinetiek van antibiotica ter preventie van groep B streptokokken-ziekte: Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Afkortingen AUC CDC GBS MCS MRC

Nadere informatie

NHG-Standaard Anticonceptie

NHG-Standaard Anticonceptie NHG-Standaard Anticonceptie Anke Brand, Anita Bruinsma, Kitty van Groeningen, Sandra Kalmijn, Ineke Kardolus, Monique Peerden, Rob Smeenk, Suzy de Swart, Miranda Kurver, Lex Goudswaard NHG Standa ard M02

Nadere informatie

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland X SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), juni 2006 Voorbereidingscommissie:

Nadere informatie

1 IONEN. 1.1 Kalium. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 Hypokaliëmie

1 IONEN. 1.1 Kalium. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 Hypokaliëmie 1 IONEN 1.1 Kalium 1.1.1 Inleiding Kalium zit slechts voor 2% extracellulair, de rest van het lichaamskalium bevindt zich intracellulair. In het plasma vinden we tussen de 3 en 5 mmol/l, intracellulair

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS.

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS Door Sofie MARYNISSEN Promoter: Dierenarts P. Smets Copromoter: Prof. Dr.

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie