Infecties als oorzaak van vroeggeboorte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infecties als oorzaak van vroeggeboorte"

Transcriptie

1

2 Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding vroedkunde Campus Brusselsepoort Brusselsepoortstraat 93, BE-9000 Gent Infecties als oorzaak van vroeggeboorte Promotor: Mevrouw I. Tency Dr. J. Van Eyck Bachelorproef voorgedragen door: Katrien Van Kerkhove Academiejaar: tot het bekomen van de graad Bachelor in de vroedkunde.

3 Abstract Titel bachelorproef:infecties als oorzaak van vroeggeboorte Promotiejaar: 2008 Naam student: Katrien Van Kerkhove Naam externe promotor: Mevr. I. Tency Naam interne promotor: Dr. J. Van Eyck Trefwoorden: vroeggeboorte, genitale infecties, parodontale infecties, urineweginfecties Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van perinatale mortaliteit en morbiditeit waarvoor tot op heden geen efficiënte preventiemethode bestaat. Infecties vormen hierin een belangrijke oorzakelijke factor. In deze bachelorproef wordt verder ingegaan op infecties, meer bepaald genitale-, parodontale- en urineweginfecties als oorzaak van prematuriteit. Allereerst wordt besproken wat vroeggeboorte is met uitleg over de prevalentie, diagnose, voorspellende factoren en oorzaken. Vervolgens wordt de ethiopathogenese van intra-uteriene infectie en vroeggeboorte uiteengezet alsook de infectiebeelden waarbij telkens wordt stilgestaan bij de mogelijke invloed ervan op de zwangerschap, in het bijzonder dreigende vroeggeboorte. De verworven theoretische inzichten worden ten slotte geïllustreerd a.d.h.v. enkele casussen.

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...4 Woord vooraf...7 Inleiding...8 DEEL 1: THEORETISCHE ACHTERGROND Vroeggeboorte Prevalentie en evolutie Definitie Classificatie volgens leeftijd Classificatie volgens klinische manifestatie Diagnose Predictieve factoren Primair voorspellende factoren Secundair voorspellende factoren Definitie Nieuwe secundaire voorspellende factoren Foetaal fibronectine (ƒfn) als belangrijkste voorspeller van vroeggeboorte Wat is ƒfn? ƒfn test Combinatie van ƒfn test en cervicale ultrasonografie Oorzaken Materneel Sociaal demografische factoren Medisch en obstetrische factoren Foetaal Placentair Genitale infecties als oorzaak van premature geboorte Pathogenense van intra-uteriene infectie Verschillende wegen ( pathways ) van intra-uteriene infectie Opstijgende infectie en IUI Mechanisme van vroeggeboorte door infectie Meest voorkomende micro-organismen bij een IUI GBS Prevalentie Definitie Klinische manifestatie Pre- en postpartaal bij de moeder Bij de neonaat Invloed van GBS op de zwangerschap Screening en preventie... 29

5 2.3 Bacteriële Vaginose (BV) Prevalentie Definitie Klinische manifestatie Diagnose Invloed van BV op de zwangerschap Preventie Behandeling en screening Trichomonas Vaginalis Prevalentie Definitie Klinische manifestatie Diagnose Invloed van Trichomonas Vaginalis op de zwangerschap Preventie Behandeling en screening Neisseria Gonorrhea Prevalentie Definitie en Klinische manifestatie Diagnose Invloed op de zwangerschap Behandeling en screening Chlamydia Trachomatis Prevalentie Definitie Klinische manifestatie Diagnose Invloed op de zwangerschap Preventie Behandeling en screening Mycoplasma/Ureaplasma Definitie Prevalentie Klinische manifestatie Diagnose Invloed op de zwangerschap Behandeling en screening Parodontole infecties Anatomie van het tandweefsel Definitie Pathogenese van parodontale aandoeningen Het verband tussen parodontale aandoeningen en zwangerschap Pathogenese van parodontitis leidend tot vroeggeboorte... 51

6 4 Urineweginfecties Inleiding Etiopathogenese Fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap Urineweginfecties en de zwangerschap ASB Cystitis-urethritis Pyelonefritis DEEL 2: PRAKTISCHE ACHTERGROND Inleiding Methodiek Bespreking Casus 1: Bacteriële Vaginose Casus 2: urineweginfectie Casus 3: GBS Algemeen besluit Literatuurlijst Bijlagenlijst Bijlage 1: Verklarende woordenlijst Bijlage 2: GBS profylaxisschema volgens VVOG (2004) Bijlage 3: GBS profylaxisschema voor preterme partus volgens de Hoge Gezondheidsraad Bijlage 4: Goedkeuringsattest ethisch comité Bijlage 5: Informatiebrief voor deelnemers aan de studie Bijlage 6: Case Record Form... 89

7 Woord vooraf In dit woord vooraf wil ik mijn dank betuigen aan Mevr. Inge Tency en Dr. Jan Van Eyck voor het op zich nemen van het promotorschap, het begeleiden van deze bachelorproef, voor al hun raadgevingen en bijsturingen. Eveneens wil ik ook het UZ Gent bedanken, met in het bijzonder mevr. Milou Masson voor het verlenen van haar toestemming wat betreft het opvolgen van patiënten met dreigende preterme partus en mevr. Anne Huygeveldt voor haar medewerking bij het realiseren van het praktijkdeel. Verder bedank ik ook mevr. Lieve Huybrechts voor haar bijdrage en toelichting wat betreft parodontale aandoeningen, alsook Jonas Pypen voor zijn hulp bij de lay-out. Tot slot richt ik ook nog een woord van dank aan mijn ouders, zussen en vriend en aan allen die bereid waren deze bachelorproef kritisch na te lezen. Ik wil hen ook bedanken voor de steun en aanmoedigingen van de voorbije maanden. Ondergetekende Katrien Van Kerkhove draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze bachelorproef en staat toe dat haar werk in de mediatheek van de hogeschool wordt opgeslagen, geraadpleegd en gefotokopieerd. Gent, mei 2008

8 Inleiding Prematuriteit is de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit en heeft een ernstige socio-economische impact. De oorzaken van vroeggeboorte zijn multifactorieel, maar nog onvoldoende bekend, waardoor er nog steeds geen efficiënte behandeling bestaat. Infecties blijken de belangrijkste oorzakelijke factor van vroeggeboorte te zijn. Deze bachelorproef wil dan ook de kennis en het inzicht in de etiologie van vroeggeboorte en in het bijzonder in relatie met genitale infecties, UWI en parodontale infecties vergroten. In een eerste hoofdstuk worden de prevalentie en evolutie van vroeggeboorte in Vlaanderen besproken en wordt vroeggeboorte gedefinieerd enerzijds volgens de zwangerschapsduur, anderzijds volgens de klinische manifestatie (d.i. PPROM, iatrogene vroeggeboorte en idiopathische vroeggeboorte). Vervolgens wordt weergegeven hoe de diagnose gesteld wordt en worden de voorspellende factoren van vroeggeboorte besproken. Hierbij wordt ook aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen zoals het gebruik van ƒfn. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van alle mogelijke oorzaken van vroeggeboorte. Deze besprekingen dienen als achtergrondinformatie bij de hele problematiek. In het tweede hoofdstuk worden de genitale infecties verder uitgediept. Hoe verspreiden deze infecties zich naar de uterus en placenta? Hoe leidt deze kolonisatie tot preterme arbeid of PPROM? En welke micro-organismen zijn verantwoordelijk voor een intra-uteriene infectie (I.U.I.)? Vervolgens worden genitale infecties zoals GBS, Bacteriële Vaginose (B.V.), Trichomonas Vaginalis, Chlamydia Trachomatis en Neisseria Gonnorhea besproken alsook de genitale microorganismen (o.a. mycoplasmas en ureaplasmas). Telkens wordt hierbij de invloed van de infecties op de zwangerschap bekeken. In het derde hoofdstuk komen de parodontale infecties aan bod, waarbij eerst de structuur van de tand wordt uitgelegd. Vervolgens wordt verduidelijkt wat parodontale infecties zijn, hoe dit ziektebeeld ontstaat, wat hun invloed op de zwangerschap is en via welk mechanisme zij de zwangerschap gaan beïnvloeden. Ook de fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap die betrekking hebben op deze problematiek worden besproken. In het vierde hoofdstuk worden urineweginfecties besproken. Ook hier wordt de prevalentie en de ethiopathogenese uitgelegd. Niet onbelangrijk zijn de fysiologische veranderingen in de zwangerschap die invloed hebben op de urogenitale tractus. Asymptomatische bacteriurie (ASB), cystitis-urethritis en pyelonefritis worden verder uitgewerkt, in het bijzonder de invloed op de zwangerschap. In het praktijkgedeelte wordt de literatuur geïllustreerd a.d.h.v. enkele casussen. Drie casussen worden vanuit medisch standpunt besproken: GBS infectie, Bacteriële Vaginose (BV) en recidiverende urineweginfecties (UWI) en vroeggeboorte.

9 DEEL 1: THEORETISCHE ACHTERGROND

10 1 Vroeggeboorte 1.1 Prevalentie en evolutie Van alle geboortes zijn 5 à 10% preterm (Haram, Mortensen & Wollen, 2003; Steer, 2005). Ondanks alle inspanningen om prematuriteit zoveel mogelijk in te dijken, blijkt de incidentie toch te stijgen, zeker in de Verenigde Staten. Daar zag men tussen 1994 en 2004 een toename tot 12.5% (Newton, 2005). Ook in Vlaanderen zijn de prematuriteitcijfers de afgelopen 20 jaar toegenomen van 5.3% naar 7.4%. De prematuriteit is gestegen zowel bij een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken (0.4%), tussen 28 en 31 weken (0.6%) als tussen 32 en 36 weken (6.4%). De grootste toename situeert zich echter in de laatste categorie, waarbij de gevolgen voor de neonatale morbiditeit eerder beperkt zijn (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie [SPE], 2007) (zie grafiek 1). De oorzaak van de stijging is grotendeels iatrogeen en te verklaren vanuit een veranderd obstetrisch beleid. Zo zal men, omwille van verbeterde neonatale zorgen, de baring sneller induceren wanneer er zich risicovolle situaties zoals diabetes, preclampsie, voordoen (SPE, 2006). Newton (2005) bevestigt deze verklaring, maar voegt eraan toe dat de stijging mede veroorzaakt wordt door een toename in het aantal meerlingzwangerschappen als gevolg van fertiliteittechnieken. Een andere bepalende factor voor deze stijging is de toename in de obstetrische interventies op < 28 weken. Zo verhogen meervoudige amniocenteses (bijvoorbeeld bij rhesusimmunisatie) de kans op vroeggeboorte. Dit alles neemt echter niet weg dat het verwerven van inzichten in prematuriteit één van de belangrijkste uitdagingen in de verloskunde zijn. De 7% preterme geboorten zijn immers verantwoordelijk voor 75% van de totale perinatale sterfte (SPE, 2007). Evolutie van de zwangerschapsduur in vlaanderen prevalentiecijfer 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, < jaartal 0 Grafiek 1: evolutie van de zwangerschapsduur in Vlaanderen (SPE, 2007). 10

11 1.2 Definitie De WHO spreekt van vroeggeboorte wanneer de zwangerschap ten einde komt vóór een zwangerschapsduur van 37 weken (Lumley, 2003) Classificatie volgens leeftijd Men kan een preterme geboorte indelen in categorieën naargelang de gestationele leeftijd waarop de partus zich voordoet: extreme vroeggeboorte: tussen 20 en 28 weken ernstige vroeggeboorte: tussen 28 en 32 weken milde vroeggeboorte: tussen 32 en 36 weken opgesplitst in milde (tussen 32 en 33 weken) en gematigde vroeggeboorte (tussen 34 en 36 weken) (Haram et al, 2003; Moutquin, 2003) Classificatie volgens klinische manifestatie Een vroeggeboorte kan zich klinisch op verschillende manieren manifesteren: iatrogene vroeggeboorte: Deze term wordt gebruikt indien de partus kunstmatig uitgelokt wordt. Dit gebeurt meestal op medische indicatie wanneer er sprake is van foeto-maternele complicaties zoals eclampsie, abruptio placenta, chronische ziektes, intra-uteriene groeiretardatie, meerlingzwangerschap, foetale anomalieën en ongunstige foetale conditie,... Een iatrogene preterme geboorte maakt 25% uit van alle vroeggeboortes (Moutquin, 2003). PPROM: Daarnaast onderscheidt men ook PPROM, verantwoordelijk voor 25% van alle preterme geboortes. PPROM staat voor Preterm Premature Rupture of Membranes en betekent dat de chorio-amnionitische vliezen breken vóór een zwangerschapsduur van 37 weken en meer dan 1 uur voor het begin van de arbeid (Goethals, Defoort, Van Mullem, Huysman, 2007). Belangrijkste oorzaak hiervan zijn infecties, maar ook cervicale anomalieën,een sterk uitgezette uterus zoals in geval van grote multipara, polyhydramnion,multipele zwangerschap,, en Afro- Amerikaanse etniciteit (Moutquin, 2003). spontane of idiopathische vroeggeboorte: Deze vorm van vroeggeboorte wordt voorafgegaan door preterme arbeid en vormt het grootste aandeel van de preterme geboortes (50%). Andere factoren die geassocieerd worden met spontane vroeggeboorte zijn: vroeggeboorte in de voorgeschiedenis en second pregnancy loss. Ook de levensstijl speelt hierin een rol: psychosociale stress, zware fysieke arbeid, roken, druggebruik, leeftijd, (Moutquin, 2003). 11

12 1.3 Diagnose De diagnose van dreigende vroeggeboorte kan gesteld worden indien bij een zwangerschapsduur van minimaal 20 weken één van volgende criteria worden vastgesteld: objectiveerbare uteruscontracties met portioveranderingen ( verweking / verkorting / verstrijking / ontsluiting) objectiveerbare uteruscontracties met bloed en/of vruchtwaterverlies vruchtwaterverlies zonder uteruscontracties Uteruscontracties zonder verdere symptomen zijn onvoldoende om de diagnose te stellen (Heineman, 2001). Ondanks deze criteria is het niet eenvoudig om de diagnose van dreigende vroeggeboorte te stellen. Heel wat vrouwen die symptomen van vroegtijdige arbeid vertonen, zullen uiteindelijk toch niet preterm bevallen. 1.4 Predictieve factoren Zoals reeds vermeld kan men het risico op dreigende vroeggeboorte proberen inschatten. Dit kan aan de hand van klinische of anamnestische gegevens, alvorens symptomen manifest worden. Deze voorspellende factoren worden onderverdeeld in primaire en secundaire voorspellende factoren Primair voorspellende factoren Dit zijn gegevens die preconceptioneel reeds gekend zijn en het mogelijk maken om bij het begin van de zwangerschap (of zelfs voordien) risicopatiënten voor vroeggeboorte te selecteren. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een risk scoring test. Deze risicoselectie wordt gemaakt op basis van de socio-economische status, medische en verloskundige voorgeschiedenis en de levensstijl van de patiënt. De scores worden, afhankelijk van welke risk scoring test men gebruikt, berekend op 3 verschillende wijzen: 1) men kent aan elke risicofactor hetzelfde puntenaantal toe, en maakt hiervan een totaalscore 2) elke risicofactor krijgt een andere score, naargelang de mate waarin deze factoren doorwegen 3) na het invullen van de risk scoring test verwerkt men de resultaten statistisch via een regressie-analyse (Honest et al., 2004). Hoewel men dit de afgelopen 20 tot 30 jaar veelvuldig heeft toegepast, is deze methode onvoldoende accuraat gebleken. Ze heeft geen enkele diagnostische waarde en bovendien heeft ze een lage predictieve waarde (Goffinet, 2005; Honest et al., 2004; Cunningham et al, 2005). 12

13 De voornaamste risicofactoren zijn: een eerdere vroeggeboorte of zwangerschapsverlies in 2 e trimester. Uit studies is immers gebleken dat primipara die preterm bevielen 3 maal meer kans hebben op een vroegtijdige partus bij een volgende zwangerschap in vergelijking met primipara die aterm bevielen. Ook het tijdstip van de 2 e premature partus zou zich rond dezelfde zwangerschapsduur situeren met een maximumverschil van 2 weken. Net als de tijdspanne zou ook de klinische presentatie dezelfde zijn. Verder worden ook een lage socio-economische status, stress, depressie, life-events en zware fysieke werkomstandigheden significant geassocieerd met vroeggeboorte (Goffinet, 2005; Honest et al., 2004; Cunningham et al., 2005) Secundair voorspellende factoren Definitie Secundaire predictieve factoren omvatten tekenen, symptomen en klinische bevindingen die met premature geboorte geassocieerd worden en die voorkomen in het verloop van de zwangerschap zoals maternele perceptie van contracties, cervicale veranderingen (verweking, verstrijking, ontsluiting, lokalisatie) en indaling van het voorliggend deel (Krupa, Faltin, Cecatti, Surita & Souza, 2006). Maternele perceptie van contracties Volgens de huidige wetenschap hebben uteriene contracties, als enig symptoom, een verwaarloosbare voorspellende waarde (Krupa et al., 2006). Evaluatie van de cervix via de Bishopscore Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze methode een vals positieve waarde heeft tussen 20% en 60% en een vals negatieve waarde tussen 40% en 60%. Oorzaak hiervan is de onvoldoende nauwkeurigheid en het gebrek aan objectieve weergave bij vaginaal onderzoek (Goffinet, 2005; Krupa et al., 2006). Een vaginaal toucher is dus ontoereikend om een preterme geboorte te kunnen voorspellen. Een goed alternatief hiervoor is de transvaginale echografie (TVE) (zie ) Nieuwe secundaire voorspellende factoren Hieronder worden het meten van de cervix via transvaginale echografie (TVE) en biologische markers verstaan. Meten van de cervix via transvaginale echografie (TVE) Lengte en dilatatie van de cervix is een belangrijke voorspellende factor, maar behoudt enkel zijn waarde indien de cervix via transvaginale echografie wordt gemeten (Goffinet, 2005; Leitich, 2005; Krupa et al., 2006; Cunningham et al, 2005). 13

14 TVE is een niet-invasieve, objectieve, gestandaardiseerde en reproduceerbare methode die een volledig beeld van het cervicale kanaal en het os internum verschaft. Hierdoor kunnen cervicale parameters beter onderzocht en nauwkeuriger gemeten worden (in vergelijking met vaginaal onderzoek) (Grimes-Dennis & Berghella, 2007; Hoesli, Tercanli & Holzgreve, 2003; Kagan, To, Tsoi & Nicolaides, 2006; Rozenberg, Gillet & Ville, 2002). Bovendien kan men via TVE wijzigingen t.h.v. de portio supravaginalis waarnemen alvorens symptomen manifest worden. Hierdoor kunnen asymptomatische vrouwen met een verhoogd risico op vroeggeboorte vroegtijdig opgespoord worden. Parameters die via TVE kunnen opgespoord worden, zijn: dilatatie van het os internum (zie figuur 1). Een dilatatie van het os internum van > 5 mm bij een zwangerschapsduur van 30 weken zou geassocieerd zijn met een verhoogd risico op vroeggeboorte (Hoesli et al 2003; Rozenberg et al., 2002). prolaps van chorio-amniotische vliezen in de cervix (zie figuur 2), waardoor de functionele lengte 1 van de cervix korter wordt (Rozenberg et al., 2002). funneling 2 (zie figuur 3). Zeer opmerkelijk is dat funneling als enige waarneming niet geassocieerd wordt met preterme geboorte. Maar indien funneling voorkomt in combinatie met een korte cervix is de associatie met preterme geboorte groter dan wanneer een korte cervix als enig kenmerk voorkomt (Grimes-Dennis & Berghella, 2007; Rozenberg et al., 2002). verkorting van de cervix (zie figuur 4) in afwezigheid van uteriene contracties Deze parameter wordt beschouwd als de meest significante in de voorspelling van preterme geboorte. (Rozenberg et al., 2002). Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Figuur 4 Figuur 1,2,3,4: illustraties TVE volgens Rozenberg et al. (2002) 1 Zie woordenlijst bijlage 1 2 Zie woordenlijst bijlage 1 14

15 In hoogrisicopopulaties voor vroeggeboorte (namelijk meerlingzwangerschappen, zwangeren met een vroeggeboorte, late miskraam, conisatie, maternele DES 3 behandeling en uteriene malformatie) stelt men de 10e centiel van de cervixlengte bij een zwangerschapsduur van weken als grenswaarde voorop. Elke waarde onder de 10 e centiel heeft een significant verhoogd risico op vroeggeboorte (Grimes-Dennis & Berghella, 2007; Hoesli et al, 2003; Leitich, 2005; Rozenberg et al., 2002). Elke waarde onder de 25 e centiel zou 80% tot 100% van de hoogrisicopopulatie voor preterme geboorte identificeren (Krupa et al., 2006) (zie tabel 1). Tabel 1: Cervicale lengte met overeenkomstige centielen volgens Iams, et al. (1996) Het risico op preterme geboorte is dus omgekeerd evenredig met de cervixlengte en recht evenredig met de zwangerschapsduur: hoe korter de cervix en hoe eerder dit verschijnsel zich in de zwangerschap voordoet, hoe groter het risico (Grimes-Dennis & Berghella, 2007; Iams et al., 1996; Leitich 2005; Rozenberg et al., 2002). De sensitiviteit 4 van TVE ligt tussen 60% en 80%, en heeft een positieve predictieve waarde van 70% bij screening in hoogrisicopopulaties (Grimes-Dennis & Berghella, 2007). Ook de specificiteit van deze techniek is een stuk hoger (Hoesli et al, 2003). Rozenberg et al. (2002) vult daarbij aan dat deze techniek, naast een goede positieve predictieve waarde, eveneens een excellente negatieve predictieve waarde heeft, zowel in hoog- als laagrisicopopulaties (zie tabel 2). Tabel 2: Predictieve waarde van TVE t.o.v. vaginaal onderzoek bij het voorspellen van preterme geboorte (Rozenberg et al., 2002) PPV, positieve predictieve waarde; NPV, negatieve predictieve waarde; TVS,transvaginale echografie 3 diëthylstillbestrol 4 Sensitiviteit, specificiteit, positieve predictieve waarde, negatieve predictieve waarde: zie woordenlijst bijlage 1 15

16 TVE is dus één van de meest adequate technieken bij het voorspellen van vroeggeboorte in een hoogrisicopopulaties. In de algemene (laagrisico) populatie is de sensitiviteit van deze test veel lager, waardoor de voorspellende waarde een stuk lager ligt. Biologische markers Onder biologische markers verstaan we substanties die voorkomen in lichaamsvochten zoals: speeksel, amnion, cervicovaginale secreties,... en waarvan men vermoedt dat zij preterme geboorte kunnen voorspellen. Dit onderzoeksitem is sterk onderhevig aan verdere ontwikkelingen maar er zijn de afgelopen jaren al heel wat potentiële markers gevonden zoals : - foetaal fibronectine (ƒfn) ( zie ) - alfa- foetoproteïne (α-fp) - placentair isoferritine - corticotropine releasing hormon - prolactine - humaan choriongonadotrofine - oestrogenen waaronder oestriol - progestagenen - alkaline fosfatase - ferritine - cytokines, interleukines, chemokines - granulocyt colony stimulating factor - Bacteriële Vaginose (Goldenberg,Groepfert, Ramsey, 2005) Foetaal fibronectine (ƒfn) als belangrijkste voorspeller van vroeggeboorte Wat is ƒfn? Foetaal fibronectine is een glycoproteïne met een hoog moleculair volume en wordt gevonden in plasma en extracellulaire matrix. Van deze molecule bestaan er 20 verschillende isoformen waaronder plasma- en cellulair fibronectine (Daskalakis, Papantoniou, Koutsodimas, Papapanagiotou & Antsaklis, 2000). Plasmafibronectine wordt aangemaakt door de lever en speelt een belangrijke rol in de wondheling, bloedcoagulatie, fagocytose activiteit en regulatie van de colloïd osmotische druk in bloedplasma, terwijl cellulair fibronectine, waaronder ƒfn, een rol speelt in de aanhechting en migratie van cellen waarbij endotheliale cellen beschadigd werden zoals vb. in geval van preclampsie of intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) (Daskalakis et al, 2000). 16

17 Foetaal fibronectine is aanwezig in de extracellulaire matrix van de decidua basalis, naast de intervilleuze ruimtes. Deze glycoproteïne zorgt voor de implantatie van de blastocyste in het endometrium en voorziet een stevige hechting. Voorts blijft deze substantie tot 16 à 22 zwangerschapsweken aanwezig in cervicovaginale secreten (zie grafiek 2). Daarna verdwijnt ze door de fusie van het chorion en de decidua capsularis met de decidua parietalis. Door de sterke verkleving van de vliezen (op 22 weken) kan ƒfn niet meer afgescheiden worden in de vaginale mucus. Eens de zwangerschap à term is, glycolyseert deze substantie waardoor het zijn adhesieve eigenschap verliest en de vliezen breken. Dit luidt het begin van de baring in (Daskalakis et al., 2000; Goffinet, 2005). In sommige gevallen komt ƒfn in cervicovaginale secreties voor na 22 weken. Er zijn twee mechanismen die deze abnormale aanwezigheid kunnen verklaren: ofwel komt, door de verminderde bindingscapaciteit vanƒfn, het chorionvlies los van de decidua, waardoor proteïnes in de vagina terecht komen. ofwel wordt ƒfn gesecreteerd in het cervicale kanaal als reactie op chronische inflammatie (in geval van chronische chorio-amnionitis). Dit zet het cascadeproces in werking en leidt tot PPROM of preterme contracties (Daskalakis et al., 2000; Goffinet, 2005). Grafiek 2: normale aanwezigheid van ƒfn volgens Ascarelli MH & Morrison JC (1997). 17

18 ƒfn test Er werden diverse testen ontwikkeld om het ƒfn-gehalte in cervicovaginale secreten te meten en dit te correleren met het risico op vroeggeboorte. Volgens Daskalakis et al. (2000) is de aanwezigheid van cervicovaginaal ƒfn bij symptomatische vrouwen een sterke voorspeller voor vroeggeboorte. Het blijkt eveneens een adequate screeningsmethode te zijn om ook een asymptomatische hoogrisicopopulatie te identificeren. In een laagrisicopopulatie is de test evenwel minder effectief. Hoewel de associatie tussen een positieve fibronectinetest en spontane vroeggeboorte significant blijft, zal de predictieve waarde naarmate de test later in de zwangerschap wordt afgenomen, toch dalen (Daskalakis et al., 2000). Zo heeft een positieve test op weken een sterkere voorspellende waarde dan een positieve test op weken. Bovendien zou de kans op vroeggeboorte stijgen, naargelang de ƒfn-waarde hoger is. Ook zou testen op cervixsecreet bij een zwangerschapsduur van weken een betere voorspellende waarde hebben dan testen uitgevoerd op vaginale secreties. ƒfn test is vooral een indicator voor extreme vroeggeboorte (< 28 weken) en verder blijkt er ook een verband te zijn tussen verhoogde ƒfn-waarden en perinatale infectie zoals intra-uteriene infectie en Bacteriële Vaginose (Daskalakis et al., 2000; Goldenberg et al., 2003). ƒfn is vooral een korte termijn voorspeller en vaak volgt de partus binnen de 7 dagen (Leitich, 2005). De ƒfn test heeft echter een aantal klinische limitaties. De test mag niet uitgevoerd worden wanneer er vaginaal bloedverlies is, omdat materneel bloed ook grote hoeveelheden ƒfn bevat. In geval van overvloedige vaginale afscheiding, moet deze eerst verwijderd worden alvorens de test af te nemen, omdat dit de absorptie van ƒfn op de swab vermindert. Ook coïtus 24 u voor afname van de test kan het resultaat ongeldig maken (Daskalakis et al., 2000). Deze test heeft intussen zijn nut bewezen in het identificeren van hoogrisicopatiënten, maar toch moet men deze test slechts enkel bij risicopatiënten gebruiken omdat ze zeer duur zijn. Bovendien bestaat er, ondanks de mogelijkheid tot vroegtijdige identificatie van risicopatiënten, geen adequate preventie (Daskalakis et al., 2000). 18

19 Combinatie van ƒfn test en cervicale ultrasonografie Nadat bleek dat zowel TVE als ƒfn individueel sterke voorspellers van vroeggeboorte waren, onderzocht men de predictieve waarde van beide voorspellers samen. Een positieve ƒfntest met een korte cervix verhoogt in zeer sterk mate het risico (tot wel 60%) op vroeggeboorte (Leitich, 2005) (zie tabel 3). Tabel 3: Cervixlengte, ƒfntest en het risico op vroeggeboorte bij nullipara volgens Leitich (2005). FFN= foetaal fibronectine, CL= cervicale lengte 1.5 Oorzaken Prematuriteit kent zeer veel oorzaken en vaak is de oorzaak ook multifactorieel. Men kan de oorzaak indelen naargelang de oorsprong waar het zich voordoet. Zo kan men ze opsplitsen in maternele, foetale en placentaire oorzaken Materneel Sociaal demografische factoren 1. leeftijd: - adolescenten < 20 jaar - gevorderde maternele leeftijd >35 jaar 2. etnische achtergrond: - Afro-Caraïbisch - Afro-Amerikaans 3. levensstijl: - slechte voeding - drugs, vnl. cocaïne - fysieke zware arbeid - stress - lage BMI ( < 20) - > 2 u/dag recht staan - roken 4. lage socio-economische status 5. huiselijk geweld 6. depressie 7. familiale voorgeschiedenis (genetische factor) 19

20 Medisch en obstetrische factoren 1. belaste voorgeschiedenis: - eerdere spontane vroeggeboorte - herhaalde miskraam in 2e trim. - cervixinsufficiëntie - conisatie - DES-dochter - eerdere zwangerschap & I.U.G.R. 2. congenitale uterusafwijkingen 3. acute ziekte met hevige koorts 4. IVF 5. maternele complicaties: ernstige hypertensie/preclampsie 6. diabetes 7. anemie 8. uteriene contracties 9. cervicale modificaties 10. chronische infectie (tbc, hepatitis) 11. systemische infectie 12. cervicovaginale infecties 13. parodontale infecties 14. urinaire infecties Foetaal 1. multipele zwangerschap 2. polyhydramnion 3. oligamnion 4. foetale afwijkingen 5. MIU Placentair 1. placentaire afwijkingen 2. placenta praevia 3. PPROM 4. chorio-amnionitis 5. bloedverlies 6. solutio placenta (Heineman, 2001; Moutquin, 2003; Goffinet, 2005; Haram et al., 2003; Steer, 2005). 20

21 Gezien het multifactoriële karakter van vroeggeboorte zal in het kader van deze bachelorproef de aandacht enkel gaan naar infecties, meer bepaald genitale infecties (o.a. GBS, Bacteriële Vaginose, Trichomonas Vaginalis, Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhea), urinaire en parodontale infecties. Voorts worden ook Mycoplasma en Ureaplasma besproken als mogelijke oorzaak van partus prematurus. 21

22 2 Genitale infecties als oorzaak van premature geboorte 2.1 Pathogenense van intra-uteriene infectie Verschillende wegen ( pathways ) van intra-uteriene infectie Micro-organismen die een maternele infectie veroorzaken, richten niet enkel lokaal schade aan, ze zijn ook in staat de amnionholte en de foetus te bereiken, deze weefsels te koloniseren en zo een intra-uteriene infectie te veroorzaken. Dit kan op 4 manieren gebeuren: 1) bacteriën stijgen op vanuit de vagina en cervix 2) ze verspreiden zich hematogeen doorheen de placenta (=transplacentaire infectie) 3) ze kunnen zich ook retrograad verspreiden via de peritoneale holte doorheen de eileiders 4) zij kunnen iatrogeen in de amnionholte terecht komen door invasieve technieken zoals amniocentese, vlokkentest, (zie figuur 5) (Goldenberg, Hauth & Andrews, 2000; Gonçalves, Chaiworapongsa & Romero, 2002; Pararas, Skevaki & Kafetzis, 2006; Romero et al., 2007). Figuur 5: Verschillende wegen van intra-uteriene infectie volgens Goldenberg, Culhan, Iams & Romero (2008). 22

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven.

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Samenvatting in het Nederlands Populatie farmacokinetiek van antibiotica ter preventie van groep B streptokokken-ziekte: Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Afkortingen AUC CDC GBS MCS MRC

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2012-2013

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2012-2013 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2012-2013 ONDERZOEK NAAR DE INCIDENTIE VAN ONGEPLANDE ZWANGERSCHAP IN VLAANDEREN Masterproef voorgelegd tot het behalen

Nadere informatie

Het nakijken kennisniveau VUB studenten over. seksuele overdraagbare aandoenningen

Het nakijken kennisniveau VUB studenten over. seksuele overdraagbare aandoenningen Het nakijken kennisniveau VUB studenten over seksuele overdraagbare aandoenningen Najib Afsaneh Promotor : Prof Dr Jan kartounian Masterproef Huisartsgeneeskunde 2012-2013 1 INHOUDSTABEL Dank woord 4 Abstract

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND door Tinne PETS Promotor: Drs. B. Maddens Medepromotor: Prof. Dr. E. Meyer Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

Nadere informatie

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland X SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), juni 2006 Voorbereidingscommissie:

Nadere informatie

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman KNOV-standaard koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman Opsporing van foetale groeivertraging Opsporing van foetale groeivertraging

Nadere informatie

THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland en België vergeleken

THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland en België vergeleken Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Bachelor in de Vroedkunde Campus Brusselsepoort Brusselsepoortstraat 93, BE-9000 Gent THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912 Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk In this scientific advisory

Nadere informatie

20 e Jaargang Juni 2012 Nummer 2

20 e Jaargang Juni 2012 Nummer 2 20 e Jaargang Juni 2012 Nummer 2 Thema: Infectiepreventie Een blik op het heden, de toekomst, richtlijnen en een nieuwe opleiding Knuffels in de couveuse? NTMM-lezersenquête 2012 CROI 2012 Nederlands Tijdschrift

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Laure-Ann Quenon, Universiteit Gent Promotor: Prof. dr. Mirko Petrovic, Universiteit Gent Co-promotor: Dr. Tom Declercq,

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP

NVOG Voorlichtingsbrochure GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP NVOG Voorlichtingsbrochure GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP 1. Inleiding 2. Wat zijn groep B streptokokken (GBS)? 3. Hoe vaak komen GBS voor bij zwangeren? 4.

Nadere informatie

De plaats van Next Generation Sequencing - technieken bij de diagnostiek van genetische, nietsyndroomgebonden

De plaats van Next Generation Sequencing - technieken bij de diagnostiek van genetische, nietsyndroomgebonden Academiejaar 2013-2014 De plaats van Next Generation Sequencing - technieken bij de diagnostiek van genetische, nietsyndroomgebonden cardiomyopathieën Charlotte Dujardin Promotor: Prof. Dr. Paul Coucke

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek MS INFO Stand van zaken in Multiple Sclerose Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek Dr. G. Nagels Nationaal MS Centrum Melsbroek Ziekenhuis

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose

Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2012-2013 Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose Ann MERTENS Promotor: Dr. M. Miatton Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop.

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Auteurs: Promotor: Dr. Cruys Lien, KU Leuven. Dr. Demanet Jens, KU Leuven. Prof.

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Dossier 20 9 Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Inhoud Inleiding: Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS.

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS Door Sofie MARYNISSEN Promoter: Dierenarts P. Smets Copromoter: Prof. Dr.

Nadere informatie

STUDIE VAN DE ROL VAN HET VEGFA GEN IN DE

STUDIE VAN DE ROL VAN HET VEGFA GEN IN DE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2011-2012 STUDIE VAN DE ROL VAN HET VEGFA GEN IN DE OOGSYMPTOMEN BIJ PSEUDOXANTHOMA ELASTICUM Eva DE VILDER Promotor: Prof. Dr. A. De Paepe

Nadere informatie

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost?

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? Ontwikkeling

Nadere informatie

Gezondheid en determinanten

Gezondheid en determinanten Gezondheid en determinanten Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter Redactie: N. Hoeymans J.M. Melse C.G. Schoemaker Gezondheid en determinanten Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Nadere informatie

FelCan Kattendag 7 maart 2009

FelCan Kattendag 7 maart 2009 FelCan Kattendag 7 maart 2009 Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht o Voortplanting o Voeding o Orthopedie o Neurologie o Tandheelkunde o Infectieziekten o Zoönosen Stichting FelCan. Organisatie: Mette Dam,

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie