Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Personeel Centra Volwassenenonderwijs Bevallingsverlof Verloven naar aanleiding geboorte Opvangverlof adoptie en pleegvoogdij Ronald Gyselinck

2 Bevallingsverlof Tijdelijke personeelsleden Algemeen principe Het prenataal bevallingsverlof Het postnataal bevallingsverlof Overdracht naar postnatale rust Verlofweken van postnatale rust Duur van het bevallingsverlof Overschrijding prenataal- en postnataal bevallingsverlof Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Miskraam/doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder Bevalling tijdens de zomervakantie Administratieve stand Bezoldiging Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden Algemeen principe Het prenataal bevallingsverlof Het postnataal bevallingsverlof Duur van het bevallingsverlof Overschrijding prenataal en postnataal bevallingsverlof Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Miskraam, doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder Bevalling tijdens de zomervakantie Administratieve stand Bezoldiging Bevallingsverlof voor personeelsleden deels vast benoemd en deels tijdelijk Algemene richtlijnen Bezoldiging Formaliteiten Verplichtingen van de personeelsleden Communicatie naar het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming Verwerking van het bevallingsverlof Prenataal onderzoek Geboorteverlof (oude benaming vaderschapsverlof) Regelgeving Administratieve Stand

3 2.1. Vader of de partner Moeder Bezoldiging Tijdelijk personeelslid Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemd personeelslid Formaliteiten Verplichtingen van de personeelsleden Communicatie naar het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming Onbezoldigd ouderschapsverlof Regelgeving Administratieve stand Bezoldiging Het tijdelijk personeelslid Tot de proeftijd toegelaten en vaste personeelsleden Formaliteiten Verplichtingen van de personeelsleden Communicatie naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner Regelgeving Administratieve stand Bezoldiging Formaliteiten Ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking Regelgeving Aanvang van het ouderschapsverlof Duur van het ouderschapsverlof Einde van het ouderschapsverlof Formaliteiten Verplichting personeelslid Verplichting t.o.v. de onderwijsadministratie Uitkeringen Opvangverlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij Definitie Adoptie Pleegvoogdij Pleegzorg Regelgeving Aanvang van het opvangverlof

4 2.2. Duur van het opvangverlof Administratieve stand Bezoldiging Formaliteiten Verplichtingen personeelslid Verplichtingen t.o.v. de onderwijsadministratie

5 Bevallingsverlof 1. Tijdelijke personeelsleden. Bronvermelding: Artikel 39 van de Arbeidswet van Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs Omzendbrief van 14 januari 2005 betreffende Bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Toepassingsgebied: Het voormelde besluit is van toepassing op de tijdelijk aangestelde personeelsleden die onderworpen zijn aan: het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs; het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - leden van de inspectie onderworpen aan het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs: - personeelsleden onderworpen aan het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. en voor zover de afwezigheid ligt binnen de periode van hun aanstelling Algemeen principe In toepassing van artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 krijgt het vrouwelijke personeelslid met het oog op de moederschapsbescherming een bevallingsverlof Het prenataal bevallingsverlof Het bevallingsverlof kan ten vroegste op verzoek van het personeelslid ingaan vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (vanaf de 8ste week (= 56 kalenderdagen) indien het een meerling betreft). Het personeelslid mag geen arbeid verrichten vanaf de 7 de dag die aan de vermoedelijke bevallingsdatum voorafgaat. Dit houdt de verplichting in dat het personeelslid 7 kalenderdagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingdatum met bevallingsverlof moet gaan. Personeelsleden die vrijgesteld zijn van arbeid als gevolg van Bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap (Art. 3bis wet 03/07/1967) ofwel Moederschapsbescherming (art. 2 BVR 21/02/2003) moeten verplicht met bevallingsverlof 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke beval- 5

6 lingsdatum (8 weken ingeval een meerlinggeboorte voorzien), en dit in zoverre er op dat ogenblik nog een risico is Het postnataal bevallingsverlof Het personeelslid mag geen arbeid verrichten gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen) vanaf de bevalling. De dag van bevalling is inbegrepen in de 63 kalenderdagen. Indien het personeelslid, ingeval van vroeggeboorte, de arbeid de dag van de bevalling effectief aanvatte, starten de 9 weken pas de dag na de bevalling Overdracht naar postnatale rust Op verzoek van het personeelslid wordt de postnatale periode van 9 weken verlengd met de periode waarin het personeelslid verder gewerkt heeft vanaf de 6de week (8ste week bij een meerling) tot en met de 2de week vóór de werkelijke bevallingsdatum (= max 35 kalenderdagen (49 kalenderdagen bij een meerling)). Perioden gelijkgesteld met een periode tijdens welke de gerechtigde is blijven doorwerken zijn bepaald in artikel 220 van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Dit is o.m. het geval voor de perioden gedekt door de uitgestelde bezoldiging (zie ook punt 1.2.5), perioden van weekends, feestdagen, wettelijke vakantie, gerechtvaardigde afwezigheden met behoud van salaris zoals: staatsburgerlijke verplichtingen Perioden van VVP wegens ziekte worden eveneens gelijkgesteld met gewerkte dagen. Perioden van arbeidsongeschiktheid (afwezigheid wegens ziekteverlof, (arbeids)ongeval, beroepsziekte, deeltijdse en volledige bedreiging door een beroepsziekte en moederschapsbescherming) kunnen niet overgedragen worden. Perioden van voltijdse dienstonderbrekingen (o.a. terbeschikkingstellingen, volledige loopbaanonderbreking, stakingen, schorsingen, ) kunnen evenmin overgedragen worden. Het aantal kalenderdagen dat het personeelslid gewerkt heeft in de zeven kalenderdagen voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum mogen niet worden overgedragen en worden in mindering gebracht van het recht op bevallingsrust. Bij de geboorte van een meerling kan op verzoek van de moeder de postnatale periode verlengd worden met maximaal twee weken (= 14 kalenderdagen) Verlofweken van postnatale rust Wanneer een personeelslid de verplichte 9 weken (63 kalenderdagen) postnataal verlof kan verlengen met ten minste 14 kalenderdagen, kan zij op verzoek hiervan 2 weken omzetten in verlofweken van postnatale rust. Om de verlenging van ten minste 2 weken te bepalen komen in aanmerking: de overdracht van de gewerkte kalenderdagen in de prenatale periode 6 (8) weken vóór de effectieve bevallingsdatum met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen de extra 2 weken op verzoek ingeval een meerling 6

7 de extra 1 week op verzoek ingeval arbeidsongeschiktheid in de volle periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de effectieve bevalling (zie punt ) de duur van verlenging bevallingsverlof ingeval langdurige hospitalisatie van het kind (zie punt ) De opname verlofweken van postnatale rust gebeurt in volledige dagen voor een periode van tweemaal zeven aaneensluitende kalenderdagen. Deze twee perioden van zeven aaneensluitende kalenderdagen hoeven niet aaneensluitend te zijn. De opname verlofweken van postnatale rust kan niet voor minder of meer dan 2 weken. De twee verlofweken van postnatale rust moeten opgenomen worden binnen de 8 weken te rekenen vanaf het einde van de ononderbroken periode van postnatale rust (zie voorbeeld 3 in punt 1.2.). Alvorens de twee verlofweken postnatale rust kunnen opgenomen worden moet het personeelslid het werk hervatten. Tijdelijke personeelsleden met recht op uitgestelde bezoldiging kunnen het werk niet hervatten tijdens de grote vakantie tenzij ze een aanstelling hebben tot 31 augustus én opnieuw aangesteld worden vanaf 1 september. De totale duur van het postnatale bevallingsverlof (de verlofweken postnatale rust inbegrepen) bedraagt minimaal 77 kalenderdagen (= 63 verplichte dagen + 2x 7 verplichte dagen). De omzetting geldt voor alle opdrachten, met uitzondering van deze in een hogeschool. Het personeelslid, ook deels tewerkgesteld in een hogeschool, kan er voor kiezen om slechts enkel voor de opdracht in de hogeschool of enkel voor de opdracht buiten de hogeschool gebruik te maken van de mogelijkheid tot omzetting. De periodes van postnatale rust die worden omgezet zowel in en buiten de hogeschool moeten niet noodzakelijk samenvallen Duur van het bevallingsverlof Het recht op bevallingsrust wordt steeds herrekend op basis van de werkelijke bevallingsdatum rekening houdende met bovenstaand algemeen principe. Mevrouw De Backer stuurt in september 2010 naar het instellingshoofd een medisch attest waarin vermeld staat dat ze vermoedelijk zal bevallen van één kind op 20/11/10. - het personeelslid kan ten vroegste met bevallingsrust vanaf 09/10/10 (42 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). - het personeelslid mag geen arbeid meer verrichten vanaf 13/11/10 (7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). Naderhand stuurt Mevr. De Backer naar het controleorgaan een medisch attest en naar het instellingshoofd een afwezigheidsattest met melding aanvang bevallingsverlof vanaf 03/11/10. Zij bevalt op 22/11/10. Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: 7

8 03/11/10 22/11/10 15/02/11 11/10/10 15/11/10 23/01/11 23d 12d 7d 63d - vanaf 03/11/10 tot en met 21/11/10 = 19 dagen prenataal verlof - vanaf 22/11/10 tot en met 23/01/11 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - overdracht gewerkte dagen in de 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum vanaf 11/10/10 tot en met 02/11/10 = 23 dagen (42-19) extra postnataal verlof Mevr. De Backer neemt een totaal bevallingsverlof van 03/11/10 tot en met 15/02/11 = 105 dagen. Mevrouw Peeters stuurt in september 2010 naar het instellingshoofd een medisch attest waarin vermeld staat dat ze vermoedelijk zal bevallen van een meerling op 20/11/10. - het personeelslid kan ten vroegste met bevallingsrust vanaf 25/09/10 (56 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). - het personeelslid mag geen arbeid meer verrichten vanaf 13/11/10 (7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). Naderhand stuurt Mevr. Peeters naar het controleorgaan een medisch attest en naar het instellingshoofd een afwezigheidsattest met melding aanvang bevallingsverlof vanaf 03/11/10. Zij bevalt van een meerling op 20/11/10. 03/11/10 20/11/10 15/03/11 25/09/10 13/11/10 21/01/11 39d 10d 7d 63d bevallingsverlof Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: - vanaf 03/11/10 tot en met 19/11/10 = 17 dagen prenataal verlof - vanaf 20/11/10 tot en met 21/01/11 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - overdracht gewerkte dagen in de 8 weken voorafgaandelijk de effectieve bevallingsdatum vanaf 25/09/10 tot en met 02/11/10 = 39 dagen (56-17) extra postnataal verlof - op verzoek toekenning van extra 14 dagen postnataal verlof. Mevr. Peeters neemt een totaal bevallingsverlof van 03/11/10 tot en met 15/03/11 = 133 dagen. Mevrouw Van Lint laat haar bevallingsverlof ingaan op 04/01/10 en bevalt van 1 kind op 28/01/10. Zij kan hierdoor 18 gewerkte dagen overdragen naar het postnataal verlof waardoor het bevallingsverlof loopt tot en met 18/04/10 8

9 04/01/10 28/01/10 18/04/10 17/12/09 21/01/10 31/03/10 18d 17d 7d 63d Mevrouw Van Lint wenst echter twee weken postnatale rust uit te stellen tot na de paasvakantie. Het bevallingsverlof moet hierdoor worden ingekort met 14 dagen (= tot en met 04/04/10). De twee verlofweken van postnatale rust worden genomen van 19/04/10 tot en met 02/05/10 (binnen de 8 weken te rekenen vanaf 05/04/10) Overschrijding prenataal- en postnataal bevallingsverlof Indien de bevalling plaats heeft na de door de geneesheer voorziene datum en daardoor de 6 weken (8 weken bij een meerling) prenataal verlof overschreden worden, wordt de aanvang van het bevallingsverlof tot de werkelijke datum van de bevalling verlengd en gelijkgesteld met bevallingsverlof. Er hoeft dus nooit een aanpassing te gebeuren van de aangevraagde ingangsdatum van het bevallingsverlof. Hierdoor kan het bevallingsverlof langer duren dan = 15 weken (105 kalenderdagen) of =19 weken (133 kalenderdagen) bij een meerling. De vermoedelijke bevallingsdatum bij 1 kind is voorzien voor 18/11/10. Het personeelslid gaat met bevallingsverlof vanaf 07/10/10 (= 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). De effectieve bevallingsdatum is 20/11/10 waardoor de periode van 6 weken voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum overschreden wordt met 2 dagen. 07/10/10 20/11/10 21/01/10 09/10/ = Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: - vanaf 07/10/10 tot en met 08/10/10 = 2 dagen verlenging prenataal verlof. - vanaf 09/10/10 tot en met 19/11/10 = 42 dagen prenataal verlof - vanaf 20/11/10 tot en met 21/01/11 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - er is geen overdracht van gewerkte dagen Het personeelslid neemt een totaal bevallingsverlof van 07/10/08 tot en met 21/01/11 = 107 dagen. Indien echter deze periode van gelijkstelling wordt voorafgegaan door een ziekte wordt de duur van overschrijding prenataal verlof aangerekend als ziekte en niet als bevallingsverlof. 9

10 Wanneer bij een vroeggeboorte een tewerkstelling blijkt in de 7 kalenderdagen die aan de werkelijke bevalling vooraf gaat mogen deze dagen nooit overgedragen worden naar het postnataal verlof. Hier moet de einddatum van het bevallingsverlof worden aangepast anders dreigt een overschrijding van het postnataal verlof. De vermoedelijke bevallingsdatum bij 1 kind is voorzien voor 18/11/10. Het personeelslid gaat met bevallingsverlof vanaf 11/11/10 (= 7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingdatum). De effectieve bevallingsdatum is 14/11/10 waardoor er een tewerkstelling was van 4 dagen tijdens de 7 dagen voorafgaand de effectieve bevallingsdatum. 11/11/10 14/11/10 19/02/11 03/10/10 07/11/10 15/01/ Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: - vanaf 11/11/10 tot en met 13/11/10 = 3 dagen prenataal verlof - vanaf 14/11/10 tot en met 15/01/10 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - overdracht gewerkte dagen in de 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum vanaf 03/10/2010 tot en met 06/11/2010 = 35 dagen (42-7) extra postnataal verlof - de 4 gewerkte dagen in de 7 dagen voorafgaand aan de effectieve bevallingdatum mogen niet worden overgedragen Het personeelslid neemt een totaal bevallingsverlof van 11/11/10 tot en met 19/02/11 = 101 dagen Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Het ziekteverlof verkregen gedurende de 6 weken (8 weken bij een meerling) die de werkelijke bevallingsdatum voorafgaan, wordt administratief omgezet in bevallingsverlof. Deze omzetting gebeurt enkel voor zover er geen onderbreking van arbeidsongeschiktheid door werkhervatting is geweest. Deze bepaling is eveneens van toepassing wanneer het personeelslid ziek is tijdens een deeltijdse bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap of moederschapsbescherming. Ingeval een vroeggeboorte moet de periode van arbeidsongeschiktheid omwille het ziekteverlof omgezet te worden in bevallingsverlof. De omzetting gebeurt automatisch door het ministerie, er hoeft geen aanpassing te gebeuren van de oorspronkelijk aangevraagde ingangsdatum van het bevallingsverlof. Wanneer het personeelslid voorafgaand aan het bevallingsverlof een VVP wegens ziekte genoot worden de dagen van VVP wegens ziekte in de 6 weken (8 weken bij een meerling) die de werkelijke bevallingsdatum voorafgaan NIET omgezet in bevallingsverlof. De periode wordt wel aangerekend op het ziektecontingent voor ½ of ¼ dag. 10

11 Wanneer er wel een werkhervatting was blijven de perioden van ziekteverlof aangerekend als ziekte. Deze kunnen niet overgedragen worden naar het postnataal verlof gezien het geen periodes van tewerkstelling zijn. Een weekend, feestdag en/of wettelijke vakantie aansluitend op ziekteverlof maar voorafgaand aan de aanvang van het bevallingsverlof en waarvoor geen afwezigheidsattest werd ingediend wordt vanaf 01/01/2012 niet meer aangerekend als ziekte maar gelijkgesteld met gewerkte dagen. Mevrouw Deridder was met ziekteverlof van 12/11/10 tot en met 17/12/10 en hervatte het werk op 18/12/10. Ze gaat met bevallingsverlof vanaf 05/01/11 en bevalt van één kind op 19/01/11. In de 6 weken vóór de werkelijke bevallingsdatum ligt een ziekteperiode van 08/12/10 tot en met 17/12/10 (= 10 dagen). Aangezien zij op 18/12/10 het werk heeft hervat wordt de periode van 08/12/10 tot en met 17/12/10 niet omgezet naar bevallingsverlof. Deze 10 dagen ziekteverlof kunnen echter niet overgedragen worden naar het postnataal verlof. Enkel de periode van 18/12/10 tot en met 04/01/10 =18 dagen kan worden omgezet in postnataal verlof. 05/01/10 19/01/10 09/04/11 12/11/10 08/12/10 18/12/11 22/03/ Het personeelslid neemt een bevallingsverlof van 05/01/11 tot en met 09/04/11 = 95 dagen Op vraag van het personeelslid wordt de periode van het postnataal verlof na de negende week verlengd met één week, wanneer betrokkene arbeidsongeschikt is geweest wegens ziekte of ongeval gedurende de volle periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de effectieve datum van de bevalling. Daartoe bezorgt het personeelslid aan de directeur een Afwezigheidsattest waarop melding werkonbekwaam uiterlijk tot en met de bevalling. Dit wordt gecommuniceerd naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming met een persoonsgebonden RL2 code ziekte. Tegelijk stuurt het personeelslid een medisch attest aan het controleorgaan Mensura. Een zwanger personeelslid, langdurig ziek vanaf 21/09/09 tot en met 31/12/09, moet vermoedelijk bevallen op 07/01/10. Op basis van de vermoedelijke bevallingsdatum mag er geen arbeid meer verricht worden vanaf 31/12/2009. Zij bevalt echter vroegtijdig op 29/12/09. 11

12 29/12/09 08/03/10 17/11/09 Ziek ziek 63 7 Duur van het bevallingsverlof van betrokkene - vanaf 29/12/09 tot en met 01/03/10 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - er is geen overdracht van gewerkte dagen als gevolg van ziekte in de 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum van 17/11/09 tot 28/12/09 - op verzoek toekenning van 1 extra week postnataal verlof als gevolg van ziekte in de volle periode van 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum van 17/11/09 tot en met 28/12/09. Betrokkene neemt een bevallingsverlof van 29/12/09 tot en met 08/03/10 = 70 dagen. Het gedeelte van het ziekteverlof in de 6 weken voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum van 17/11/09 tot en met 28/12/09 wordt administratief omgezet in bevallingsverlof = 42 dagen. Een afwezigheid wegens arbeidsongeval wordt niet opgeschort door bevallingsverlof en wordt niet omgezet in bevallingsverlof, maar kan in aanmerking komen voor de zeven kalenderdagen verlenging van het postnataal verlof indien aan de voorwaarden voldaan is (arbeidsongeschikt in de volle periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de effectieve datum van bevalling). De verplichting om 7 kalenderdagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingdatum met bevallingsverlof te gaan blijft wel bestaan. De uitkering als gevolg van arbeidsongeval is niet cumuleerbaar met bevallingsverlof en heeft steeds voorrang Miskraam/doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Het recht op bevallingsverlof blijft behouden wanneer na de 180 ste dag zwangerschap: er zich een miskraam voordoet een levensvatbaar kind dood wordt geboren. Hier gelden alle rechten voor betrokkene betreffende bevallingsverlof met inbegrip van een verplichte bevallingsrust van 63 kalenderdagen vanaf de dag van miskraam/doodgeboorte. Bij een miskraam vóór de 181ste dag moet de afwezigheid als gevolg van de miskraam gemeld worden als ziekteverlof. Bij elke geboorte vóór de 181ste dag (zie geboorteakte) heeft het personeelslid eveneens recht op bevallingsverlof. Wanneer het pasgeboren kind na de eerste 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de geboorte, in de verplegingsinrichting moet verblijven, kan op verzoek van het personeelslid, het bevallingsverlof verlengd worden. De duur van de verlenging van het bevallingsverlof is gelijk aan de duur van het verblijf van het kind vanaf de 8ste dag tot de dag van ontslag in de verpleeginstelling met een beperking tot 12

13 24 weken De beperking tot 24 weken is eveneens van toepassing wanneer een meerling opgenomen werd. De verlenging omwille hospitalisatie van het kind moet aansluiten op het bevallingsverlof. Het personeelslid bezorgt een getuigschrift van de verpleeginstelling aan de werkgever. Als de periode van opname verlengd wordt, wordt een nieuw getuigschrift van de verpleeginstelling aan de werkgever bezorgd. De periode moet zonder één dag onderbreking aansluiten op het vorige attest, zo niet kan de nieuwe periode niet in aanmerking komen voor een verdere verlenging door hospitalisatie Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder Bij overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder kan het resterende bevallingsverlof omgezet worden in een geboorteverlof indien de vader dit wenst. In geval van overlijden van de moeder kan de vader van het kind aanspraak maken op een geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof stemt overeen met de bevallingsrust welke nog niet werd opgenomen door de moeder. In geval van opname van de moeder in een ziekenhuis, kan de vader van het kind aanspraak maken op een geboorteverlof dat ten vroegste een aanvang neemt vanaf de achtste dag te rekenen vanaf de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de opname van de moeder in het ziekenhuis meer dan zeven kalenderdagen bedraagt en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft. Zie verder in onderdeel geboorteverlof Bevalling tijdens de zomervakantie Een tijdelijk aangesteld personeelslid waarvan de vermoedelijke bevallingsdatum zich situeert in de zomervakantie moet eveneens verplicht met bevallingsverlof 7 kalenderdagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum, maar kan maximaal het resterende gedeelte van de zomervakantie overdragen naar het postnataal verlof. Voor tijdelijke personeelsleden die niet aangesteld zijn tijdens de zomervakantie en waarvan de zomervakantie al of niet volledig is gedekt door uitgestelde bezoldiging, wordt de zomervakantie beschouwd als een periode van werkhervatting. Hierdoor wordt de zomervakantie niet omgezet naar bevallingsverlof. Deze gelijkstelling is niet van toepassing op die tijdelijke personeelsleden die een salaris ontvangen tijdens de zomervakantie. Echter de laatste 7 kalenderdagen voor de effectieve bevallingsdatum evenals perioden van arbeidsongeschiktheid als perioden van voltijdse dienstonderbrekingen tijdens de zomervakantie kunnen niet overgedragen worden (zie ). Een tijdelijke leerkracht met ziekteverlof vanaf 21/06/10 tot en met 30/06/10 en vermoedelijke bevallingsdatum 20/07/10 bevalt van 1 kind op 26/07/10. Het betreft hier een personeelslid met recht op uitgestelde bezoldiging. Zij moet verplicht met bevallingsverlof op 13/07/10= 7 de dag voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum 13

14 26/07/10 15/10/10 13/07/10 14/06/10 01/07/10 26/07/10 26/09/10 21/06/10 13/07/10 7 ziek Duur van het bevallingsverlof: - vanaf 14/06/10 tot en met 20/06/10 = 7 dagen overdracht gewerkte dagen in de 6 weken voorafgaande de effectieve bevallingsdatum - vanaf 21/06/10 tot en met 30/06/10 = ziekteverlof niet omgezet in bevallingsverlof en niet overdraagbaar - vanaf 01/07/10 tot en met 12/07/10 = 12 dagen overdracht zomervakantie niet omgezet in bevallingsverlof - vanaf 13/07/10 tot en met 25/07/10 = 13 dagen prenataal verlof - 26/07/10 tot en met 26/09/10 = 63 dagen verplicht postnataal verlof Betrokkene neemt een bevallingsverlof van 13/07/10 tot 15/10/10 = 95 dagen 1.3. Administratieve stand Het bevallingsverlof, inbegrepen de eventuele periode van overschrijding van het prenataal verlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust, inbegrepen in de aanstelling wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en telt dus mee voor de berekening van de ambts-, dienst-, geldelijke en sociale anciënniteit. Ook een personeelslid aangesteld op 1 september of in de loop van een schooljaar maar dat de dienst niet kon opnemen wegens bevallingsverlof, bevindt zich in de stand dienstactiviteit. De duur van het bevallingsverlof komt niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal dagen bezoldigd ziekteverlof waarop een tijdelijk personeelslid recht heeft. Het bevallingsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 210 dagen meegerekend voor de berekening van het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur. Het overschrijden van het postnataal verlof komt niet in aanmerking voor dienstactiviteit. Het bevallingsverlof heeft geen weerslag op het pensioen Bezoldiging Het tijdelijke personeelslid ontvangt tijdens haar bevallingsverlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust geen salaris of salaristoelage van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming doch een moederschapsuitkering van het ziekenfonds. Daartoe moet het personeelslid vóór de aanvang van het bevallingsverlof, contact opnemen met haar ziekenfonds. Tevens is er een moederschapsuitkering van het ziekenfonds wanneer: 14

15 de 6 weken (8 weken bij een meerling) prenataal verlof overschreden wordt; een periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) prenataal verlof administratief wordt omgezet naar bevallingsverlof; er toekenning is op verzoek van extra 1 week omwille ziekte en van extra 2 weken ingeval meerling; er een verlenging van het bevallingsverlof is toegekend ingeval hospitalisatie kind; het bevallingsverlof langer duurt dan de aanstellingsperiode. De door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming niet bezoldigde periodes van bevallingsverlof, verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind en de verlofweken van postnatale rust worden mee in aanmerking genomen voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindjaarstoelage. Het tijdelijk personeelslid in bevallingsverlof tijdens de maanden juli en augustus kan in deze periode maar aanspraak maken op een vergoeding vanwege het ziekenfonds voor die periode niet gedekt door uitgestelde bezoldiging vanaf de 1 ste arbeidsdag van de maand juli. 15 Indien gewerkt voor een volledig schooljaar van 01 september tot 30 juni met een voltijdse opdracht is er geen recht op uitkeringen vanwege het ziekenfonds. Indien gewerkt in een deeltijdse opdracht of gedurende een onvolledig schooljaar is er mogelijk wel een recht op uitkeringen vanwege het ziekenfonds. Een personeelslid is aangesteld van 18/11/08 tot en met 30/06/09 in een deeltijdse opdracht van 10/20. Haar bevallingsverlof loopt van 15/06/09 tot en met 27/09/09. Aantal kalenderdagen tewerkstelling tijdens de periode van 18/11/08 tot en met 30/06/09 (behalve de zondagen en met een maximum van 26 dagen per kalendermaand) = 191 dagen. Het aantal dagen in aanmerking te nemen voor de uitgestelde bezoldiging bedraagt: 191 x 0,2 x 10/20 = 19 dagen (met uitsluiting van de zondagen en waarbij 26 dagen = 1 kalendermaand). Haar bevallingsverlof wordt door het ziekenfonds vergoed van 15/06/2009 tot en met 30/06/2009 en vanaf 23/07/2009 (= 20 ste arbeidsdag) tot en met 27/09/2009. (! Deze berekening gebeurt door het ziekenfonds.) Het recht op uitgestelde bezoldiging wordt door Onderwijs uitbetaald op 01/08/09 voor haar aanstelling van 18/11/08 tot en met 31/12/08 en op 01/09/09 voor haar aanstelling van 01/01/09 tot en met 30/06/09 Er is evenmin een tussenkomst voor de opdrachten waarvoor een toelage overwerk werd uitbetaald. Op deze prestaties gebeuren geen sociale inhouding. Een bevallingsverlof maakt geen einde aan een periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en loopbaanonderbreking. Voortijdige beëindiging van de loopbaanonderbreking omwille bevallingsverlof is niet mogelijk. Tijdens de loopbaanonderbreking geniet het personeelslid verder de onderbrekingsvergoeding. Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking heeft het personeelslid wel recht op een moederschapsuitkering voor het gedeelte van de opdracht dat nog werd gepresteerd. Een periode van verlof verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen wordt wel opgeschort door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt hiervoor een uitkering van het ziekenfonds

16 Het overschrijden van het postnataal verlof is onbezoldigd. 16

17 2. Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden Bronvermelding: Artikel 39 van de Arbeidswet van Besluit van de Vlaamse regering van 08 juni 2012 betreffende het bevallings- en borstvoedingsverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding Omzendbrief van 14 januari 2005 betreffende het bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Toepassingsgebied: Het voormelde besluit is van toepassing op de tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden die onderworpen zijn aan: het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs; het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - leden van de inspectie onderworpen aan het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs: - de personeelsleden onderworpen aan het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken Algemeen principe Het prenataal bevallingsverlof Het postnataal bevallingsverlof *Zie tijdelijke personeelsleden 2.2. Duur van het bevallingsverlof Overschrijding prenataal en postnataal bevallingsverlof Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Miskraam, doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder *Zie tijdelijke personeelsleden Bevalling tijdens de zomervakantie Analoog met tijdelijke personeelsleden die recht hebben op een uitgestelde bezoldiging, kunnen vast benoemde personeelsleden, een maximaal gedeelte van de zomervakantie overdragen naar het postnataal verlof. Zie ook tijdelijke personeelsleden 2.3. Administratieve stand Het bevallingsverlof, inbegrepen de eventuele periode van overschrijding van het prenataal verlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust, wordt gelijk- 17

18 gesteld met dienstactiviteit en telt dus mee voor de berekening van de ambts-, dienst-, geldelijke en sociale anciënniteit. De duur van het bevallingsverlof wordt niet aangerekend als ziekteverlof. Het bevallingsverlof telt echter niet mee voor de berekening van de duur van de proeftijd in een selectie- of bevorderingsambt in het gemeenschapsonderwijs. Het overschrijden van het postnataal verlof komt niet in aanmerking voor dienstactiviteit. Het bevallingsverlof heeft geen weerslag op het pensioen Bezoldiging Het bevallingsverlof, inbegrepen de eventuele periode van overschrijding van het prenataal verlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust, wordt bezoldigd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Een bevallingsverlof schort een verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en een afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke redenen op. Het personeelslid ontvangt een salaris voor de opdracht waarvoor zij was aangesteld bij de aanvang van het verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties. De periode van terbeschikkingstelling wegens ziekte wordt onderbroken door bevallingsverlof. Gedurende het bevallingsverlof ontvangen de personeelsleden hun normale salaris en niet het wachtgeld van de terbeschikkingstelling. De periodes van bevallingsverlof, verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind en verlofweken postnatale rust worden mee in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage Een bevallingsverlof maakt geen einde aan een periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en loopbaanonderbreking. Voortijdige beëindiging van de loopbaanonderbreking omwille bevallingsverlof is niet mogelijk. Tijdens de loopbaanonderbreking geniet het personeelslid verder de onderbrekingsvergoeding. Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking heeft het personeelslid wel recht op een moederschapsuitkering voor het gedeelte van de opdracht dat nog werd gepresteerd. De toegekende toelage naar aanleiding van een beter bezoldigde opdracht ingeval Tijdelijk andere opdracht, wordt stopgezet gedurende de duur van het bevallingsverlof. Betrokkene bekomt opnieuw haar salaris van de vastbenoemde opdracht. Ingeval de TAO aanleiding gaf tot een lager salaris behoudt zij dit lager salaris gedurende de duur ervan. Een vastbenoemd personeelslid dat via het verlofstelsel tijdelijk andere opdracht de overstap maakt naar het hoger onderwijs, wordt daar beschouwd als zuiver tijdelijk personeelslid. Voor de bezoldiging van het bevallingsverlof van dit deel van hun opdracht, gelden de regels voor tijdelijke personeelsleden. 18

19 De toegekende toelage naar aanleiding van een beter bezoldigde opdracht ingeval van een Reaffectatie of wedertewerkstelling blijft behouden gedurende de duur van het bevallingsverlof. De periode van overschrijding van het postnataal verlof is onbezoldigd. 19

20 3. Bevallingsverlof voor personeelsleden deels vast benoemd en deels tijdelijk 3.1. Algemene richtlijnen Op de personeelsleden die vast benoemd zijn dienen, voor wat betreft het gedeelte van hun opdracht waarvoor zij vast benoemd zijn, de regels voor vastbenoemde personeelsleden te worden toegepast. Voor het gedeelte van hun opdracht waarvoor zij tijdelijk aangesteld zijn, gelden de regels voor tijdelijke personeelsleden. Het bevallingsverlof moet steeds voor de volledige opdracht gelijktijdig ingaan, in de verschillende instellingen over alle niveaus heen 3.2. Bezoldiging Voor de opdracht waarvoor vastbenoemd, ontvangen de personeelsleden verder hun gewone salaris, voor de tijdelijke opdracht hebben zij recht op moederschapsuitkering ten laste van het ziekenfonds. Het is niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen het ziekenfonds geen uitkering zal betalen. Dit kan zich voordoen wanneer het personeelslid voor het grootste deel vastbenoemd is en slechts voor een klein aantal uren tijdelijk tewerkgesteld is. Hierdoor is mogelijk niet meer voldaan aan de voorwaarden om uitkeringen ten laste van het ziekenfonds te ontvangen. Ingeval vaste benoeming of uitbreiding vaste benoeming tijdens een periode van bevallingsverlof moet de bezoldiging worden aangepast in de zin van de bepalingen toepasbaar op de vastbenoemden. Het personeelslid met bevallingsverlof van 20/11/2008 tot en met 04/03/2009 en aangesteld voor 9/20 vast en 12/21 tijdelijk ontvangt een salaris voor 9/20 en een moederschapsuitkering voor 12/21. Zij bekomt op 01 januari 2011 een uitbreiding vaste benoeming met 5/21. Vanaf 01 januari 2011 wordt een salaris uitgekeerd voor 9/20 + 5/21 en een moederschapsuitkering voor 7/21. 20

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 1 1. Wetgeving 2. Voorwaarden en regels 3. Administratieve en

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Een kindje op komst?

Een kindje op komst? Een kindje op komst? Deel 1: Bedreigd door een beroepsziekte of moederschapsbescherming? Bedreigd door een beroepsziekte Je bent als zwangere vrouw 'bedreigd door een beroepsziekte' als je blootgesteld

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886 Moederschapsbescherming - Toelichting Infodocument Moederschapsbescherming - Toelichting 1 Zwangerschapsverlof Indien de werkneemster niet reeds uit het werk verwijderd was, moet de werkgever haar op haar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels pagina 1

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels pagina 1 Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels 1. Ziekte 1.1 Ziekteverlof 1.2 Terbeschikkingstelling wegens ziekte 1.3 Verlof verminderde prestaties wegens ziekte 1.4 Langdurig verlof verminderde prestaties

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 20060616 DO049-DO050.doc POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 Het voltijds politiek verlof (DO 50) en het halftijds politiek verlof (DO 49) kunnen nu ook worden toegestaan voor tijdelijke

Nadere informatie

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 20060616 DO049-DO050.doc POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 Het voltijds politiek verlof (DO 50) en het halftijds politiek verlof (DO 49) kunnen nu ook worden toegestaan voor tijdelijke

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels - Marie-Jeanne Baelmans

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels - Marie-Jeanne Baelmans Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels - Marie-Jeanne Baelmans 1. Ziekte 1.1 Ziekteverlof 1.2 Terbeschikkingstelling wegens ziekte 1.3 Verlof verminderde prestaties wegens ziekte 1.4 Langdurig verlof

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 2 1 Loopbaanonderbreking 3 Wetgeving Soorten Toepassingsgebied

Nadere informatie

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 20060616 DO049-DO050.doc POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 Het voltijds politiek verlof (DO 50) en het halftijds politiek verlof (DO 49) kunnen nu ook worden toegestaan voor tijdelijke

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Rolnummer 5060. Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 A R R E S T

Rolnummer 5060. Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 A R R E S T Rolnummer 5060 Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 114 en 115 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Nadere informatie

TITEL V MOEDERSCHAPSVERZEKERING HOOFDSTUK I INSTELLINGEN

TITEL V MOEDERSCHAPSVERZEKERING HOOFDSTUK I INSTELLINGEN art. 111-113 TITEL V MOEDERSCHAPSVERZEKERING HOOFDSTUK I INSTELLINGEN Art. 111. De moederschapsverzekering wordt geleid en beheerd door de instellingen en organen die bevoegd zijn inzake uitkeringsverzekering.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Inleiding Dit formulier wordt ingevuld voor het aanvragen van een verlofstelsel waarvoor de toestemming van de

Nadere informatie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Artikel 43 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie a) tot de periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid; b) tot de eerste twaalf maanden

Nadere informatie

Afwezigheid wegens ziekte

Afwezigheid wegens ziekte Afwezigheid wegens ziekte Syllabus Afwezigheid wegens ziekte Afdeling Volwassenenonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Versie: 15 maart 2014 Inhoud

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 WAT? Thematische loopbaanonderbreking Zorgkrediet Verlof tijdelijk andere opdracht Verminderde prestaties en Terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2006. PRAKTISCHE MODALITEITEN Collegebesluit van 14 december 2006. Laatste wijziging: 14.12.2006. Artikel

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2009-2010 Auteur:

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSBESCHERMING- TOELICHTING

MOEDERSCHAPSBESCHERMING- TOELICHTING 1/6 MOEDERSCHAPSBESCHERMING- TOELICHTING 1 Z wan ge rsc h ap sv e rl o f Indien de werkneemster niet reeds uit het werk verwijderd was, moet de werkgever haar op haar vraag verlof geven ten vroegste vanaf

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1.

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1. Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15

INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15 INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15 1. VERBOD OP DISCRIMINATIE VAN ZWANGERE OF BEVALLEN VROUWEN 15 2. AANWERVING EN ZWANGERSCHAP 18 2.1. Probleemstelling 18 2.2. Het recht

Nadere informatie

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 COC Trierstraat 31-33 1040 Brussel Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 Op 31 mei werden de onderhandelingen met de sociale partners over een nieuw ontwerp van besluit

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 212.682 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 29 OKTOBER 2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

VR DOC.0534/2BIS

VR DOC.0534/2BIS VR 2016 2705 DOC.0534/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden

Nadere informatie

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten uitgewerkt door de Adviesraad van de magistratuur Hoofdstuk I Toepassingsgebied en defini4es v De ontwerptekst wordt van toepassing verklaard op de magistraten

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017 Een baan in het onderwijs Even eruit? 25 april 2017 Opgelet Deze presentatie heeft niet de intentie volledig te zijn. De materie is uiterst complex en heeft vele uitzonderingen. Voor de meest recente en

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het

De rechtspositieregeling van het De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel Verloven en afwezigheden Het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse regering bevat de minimale voorwaarden voor de verloven en afwezigheden van het

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter;

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter; VR 2017 2402 DOC.0178/4BIS VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 24 februari 2017 PROTOCOL NR. 64 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERINGEN

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren.

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren. Zorgkrediet 1. Inleiding Het zorgkrediet kan worden genomen voor volgende motieven: zorg voor een kind tot en met 12 jaar medische bijstand palliatieve zorg zorg voor een kind met een handicap opleiding

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt.

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt. C 4 Datum : 17 november 1993 Departement Algeniene Zaken en Financiën Adminizcratic Ambfenamzakm Bestuur wenlenteringen en Toczicht Omzendbrief OAIMIN 931 io Aan de personeelsdiensten en personeelsleden

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers :

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers : Op stapel 2009-03 In de rubriek Op stapel geven we kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft de stand van zaken weer bij de onderhandelingen in Sectorcomité

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 27 mei 2010 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF KB 19.11.98 Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Arbeidswet van 16 maart 1971

Arbeidswet van 16 maart 1971 Arbeidswet van 16 maart 1971 (BS, 30-03-1971) HOOFDSTUK 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering

Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering I. Het werknemersstelsel Titel III. DE PRESTATIES VAN DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING De periodes van moederschapsbescherming mogen niet worden beschouwd

Nadere informatie

Mededeling CAJO nr. 165 Administratieve en juridische ondersteuning

Mededeling CAJO nr. 165 Administratieve en juridische ondersteuning Mededeling CAJO nr. 165 Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 Aan de bestuurders en de directies van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding ons kenmerk datum Contactpersoon e-mailadres

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

(THEMATISCHE) VERLOVEN. Vrije visie, eigen stem

(THEMATISCHE) VERLOVEN. Vrije visie, eigen stem (THEMATISCHE) VERLOVEN Vrije visie, eigen stem EEN GOUDEN REGEL OM MEE TE BEGINNEN Recht op verlof staat los van het recht op een uitkering!!! Volgen een aparte regelgeving Recht op verlof impliceert niet

Nadere informatie

FOR 53. Aanvraag voor het bekomen van een verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling. Naam, voornaam: Stamboeknummer: Personeelscategorie :

FOR 53. Aanvraag voor het bekomen van een verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling. Naam, voornaam: Stamboeknummer: Personeelscategorie : Versie: 16 september 2016 FOR 53 Aanvraag voor het bekomen van een verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling Aanvraag langer werken dan 65 jaar Naam, voornaam: Stamboeknummer: Personeelscategorie :......

Nadere informatie

Verloven binnen het federaal openbaar ambt

Verloven binnen het federaal openbaar ambt Verloven binnen het federaal openbaar ambt V.U. : Mark Saenen, ACV-Openbare Diensten, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 1. Jaarlijks verlof 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op al het personeel: statutair,

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.10.014 BRUSSEL, 2010-05-19 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Op stapel 2011-07 8 juli 2011 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Medisch vademecum. In uitvoering van de bepalingen van het arbeidsreglement. l. toepassingsgebied. Artikel 1. Algemeen

Medisch vademecum. In uitvoering van de bepalingen van het arbeidsreglement. l. toepassingsgebied. Artikel 1. Algemeen Medisch vademecum In uitvoering van de bepalingen van het arbeidsreglement l. toepassingsgebied Artikel 1 Algemeen Dit reglement medisch vademecum genoemd bevat de algemene onderrichtingen tot uitvoering

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie