Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Personeel Centra Volwassenenonderwijs Bevallingsverlof Verloven naar aanleiding geboorte Opvangverlof adoptie en pleegvoogdij Ronald Gyselinck

2 Bevallingsverlof Tijdelijke personeelsleden Algemeen principe Het prenataal bevallingsverlof Het postnataal bevallingsverlof Overdracht naar postnatale rust Verlofweken van postnatale rust Duur van het bevallingsverlof Overschrijding prenataal- en postnataal bevallingsverlof Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Miskraam/doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder Bevalling tijdens de zomervakantie Administratieve stand Bezoldiging Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden Algemeen principe Het prenataal bevallingsverlof Het postnataal bevallingsverlof Duur van het bevallingsverlof Overschrijding prenataal en postnataal bevallingsverlof Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Miskraam, doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder Bevalling tijdens de zomervakantie Administratieve stand Bezoldiging Bevallingsverlof voor personeelsleden deels vast benoemd en deels tijdelijk Algemene richtlijnen Bezoldiging Formaliteiten Verplichtingen van de personeelsleden Communicatie naar het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming Verwerking van het bevallingsverlof Prenataal onderzoek Geboorteverlof (oude benaming vaderschapsverlof) Regelgeving Administratieve Stand

3 2.1. Vader of de partner Moeder Bezoldiging Tijdelijk personeelslid Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemd personeelslid Formaliteiten Verplichtingen van de personeelsleden Communicatie naar het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming Onbezoldigd ouderschapsverlof Regelgeving Administratieve stand Bezoldiging Het tijdelijk personeelslid Tot de proeftijd toegelaten en vaste personeelsleden Formaliteiten Verplichtingen van de personeelsleden Communicatie naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner Regelgeving Administratieve stand Bezoldiging Formaliteiten Ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking Regelgeving Aanvang van het ouderschapsverlof Duur van het ouderschapsverlof Einde van het ouderschapsverlof Formaliteiten Verplichting personeelslid Verplichting t.o.v. de onderwijsadministratie Uitkeringen Opvangverlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij Definitie Adoptie Pleegvoogdij Pleegzorg Regelgeving Aanvang van het opvangverlof

4 2.2. Duur van het opvangverlof Administratieve stand Bezoldiging Formaliteiten Verplichtingen personeelslid Verplichtingen t.o.v. de onderwijsadministratie

5 Bevallingsverlof 1. Tijdelijke personeelsleden. Bronvermelding: Artikel 39 van de Arbeidswet van Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs Omzendbrief van 14 januari 2005 betreffende Bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Toepassingsgebied: Het voormelde besluit is van toepassing op de tijdelijk aangestelde personeelsleden die onderworpen zijn aan: het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs; het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - leden van de inspectie onderworpen aan het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs: - personeelsleden onderworpen aan het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. en voor zover de afwezigheid ligt binnen de periode van hun aanstelling Algemeen principe In toepassing van artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 krijgt het vrouwelijke personeelslid met het oog op de moederschapsbescherming een bevallingsverlof Het prenataal bevallingsverlof Het bevallingsverlof kan ten vroegste op verzoek van het personeelslid ingaan vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (vanaf de 8ste week (= 56 kalenderdagen) indien het een meerling betreft). Het personeelslid mag geen arbeid verrichten vanaf de 7 de dag die aan de vermoedelijke bevallingsdatum voorafgaat. Dit houdt de verplichting in dat het personeelslid 7 kalenderdagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingdatum met bevallingsverlof moet gaan. Personeelsleden die vrijgesteld zijn van arbeid als gevolg van Bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap (Art. 3bis wet 03/07/1967) ofwel Moederschapsbescherming (art. 2 BVR 21/02/2003) moeten verplicht met bevallingsverlof 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke beval- 5

6 lingsdatum (8 weken ingeval een meerlinggeboorte voorzien), en dit in zoverre er op dat ogenblik nog een risico is Het postnataal bevallingsverlof Het personeelslid mag geen arbeid verrichten gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen) vanaf de bevalling. De dag van bevalling is inbegrepen in de 63 kalenderdagen. Indien het personeelslid, ingeval van vroeggeboorte, de arbeid de dag van de bevalling effectief aanvatte, starten de 9 weken pas de dag na de bevalling Overdracht naar postnatale rust Op verzoek van het personeelslid wordt de postnatale periode van 9 weken verlengd met de periode waarin het personeelslid verder gewerkt heeft vanaf de 6de week (8ste week bij een meerling) tot en met de 2de week vóór de werkelijke bevallingsdatum (= max 35 kalenderdagen (49 kalenderdagen bij een meerling)). Perioden gelijkgesteld met een periode tijdens welke de gerechtigde is blijven doorwerken zijn bepaald in artikel 220 van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Dit is o.m. het geval voor de perioden gedekt door de uitgestelde bezoldiging (zie ook punt 1.2.5), perioden van weekends, feestdagen, wettelijke vakantie, gerechtvaardigde afwezigheden met behoud van salaris zoals: staatsburgerlijke verplichtingen Perioden van VVP wegens ziekte worden eveneens gelijkgesteld met gewerkte dagen. Perioden van arbeidsongeschiktheid (afwezigheid wegens ziekteverlof, (arbeids)ongeval, beroepsziekte, deeltijdse en volledige bedreiging door een beroepsziekte en moederschapsbescherming) kunnen niet overgedragen worden. Perioden van voltijdse dienstonderbrekingen (o.a. terbeschikkingstellingen, volledige loopbaanonderbreking, stakingen, schorsingen, ) kunnen evenmin overgedragen worden. Het aantal kalenderdagen dat het personeelslid gewerkt heeft in de zeven kalenderdagen voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum mogen niet worden overgedragen en worden in mindering gebracht van het recht op bevallingsrust. Bij de geboorte van een meerling kan op verzoek van de moeder de postnatale periode verlengd worden met maximaal twee weken (= 14 kalenderdagen) Verlofweken van postnatale rust Wanneer een personeelslid de verplichte 9 weken (63 kalenderdagen) postnataal verlof kan verlengen met ten minste 14 kalenderdagen, kan zij op verzoek hiervan 2 weken omzetten in verlofweken van postnatale rust. Om de verlenging van ten minste 2 weken te bepalen komen in aanmerking: de overdracht van de gewerkte kalenderdagen in de prenatale periode 6 (8) weken vóór de effectieve bevallingsdatum met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen de extra 2 weken op verzoek ingeval een meerling 6

7 de extra 1 week op verzoek ingeval arbeidsongeschiktheid in de volle periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de effectieve bevalling (zie punt ) de duur van verlenging bevallingsverlof ingeval langdurige hospitalisatie van het kind (zie punt ) De opname verlofweken van postnatale rust gebeurt in volledige dagen voor een periode van tweemaal zeven aaneensluitende kalenderdagen. Deze twee perioden van zeven aaneensluitende kalenderdagen hoeven niet aaneensluitend te zijn. De opname verlofweken van postnatale rust kan niet voor minder of meer dan 2 weken. De twee verlofweken van postnatale rust moeten opgenomen worden binnen de 8 weken te rekenen vanaf het einde van de ononderbroken periode van postnatale rust (zie voorbeeld 3 in punt 1.2.). Alvorens de twee verlofweken postnatale rust kunnen opgenomen worden moet het personeelslid het werk hervatten. Tijdelijke personeelsleden met recht op uitgestelde bezoldiging kunnen het werk niet hervatten tijdens de grote vakantie tenzij ze een aanstelling hebben tot 31 augustus én opnieuw aangesteld worden vanaf 1 september. De totale duur van het postnatale bevallingsverlof (de verlofweken postnatale rust inbegrepen) bedraagt minimaal 77 kalenderdagen (= 63 verplichte dagen + 2x 7 verplichte dagen). De omzetting geldt voor alle opdrachten, met uitzondering van deze in een hogeschool. Het personeelslid, ook deels tewerkgesteld in een hogeschool, kan er voor kiezen om slechts enkel voor de opdracht in de hogeschool of enkel voor de opdracht buiten de hogeschool gebruik te maken van de mogelijkheid tot omzetting. De periodes van postnatale rust die worden omgezet zowel in en buiten de hogeschool moeten niet noodzakelijk samenvallen Duur van het bevallingsverlof Het recht op bevallingsrust wordt steeds herrekend op basis van de werkelijke bevallingsdatum rekening houdende met bovenstaand algemeen principe. Mevrouw De Backer stuurt in september 2010 naar het instellingshoofd een medisch attest waarin vermeld staat dat ze vermoedelijk zal bevallen van één kind op 20/11/10. - het personeelslid kan ten vroegste met bevallingsrust vanaf 09/10/10 (42 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). - het personeelslid mag geen arbeid meer verrichten vanaf 13/11/10 (7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). Naderhand stuurt Mevr. De Backer naar het controleorgaan een medisch attest en naar het instellingshoofd een afwezigheidsattest met melding aanvang bevallingsverlof vanaf 03/11/10. Zij bevalt op 22/11/10. Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: 7

8 03/11/10 22/11/10 15/02/11 11/10/10 15/11/10 23/01/11 23d 12d 7d 63d - vanaf 03/11/10 tot en met 21/11/10 = 19 dagen prenataal verlof - vanaf 22/11/10 tot en met 23/01/11 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - overdracht gewerkte dagen in de 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum vanaf 11/10/10 tot en met 02/11/10 = 23 dagen (42-19) extra postnataal verlof Mevr. De Backer neemt een totaal bevallingsverlof van 03/11/10 tot en met 15/02/11 = 105 dagen. Mevrouw Peeters stuurt in september 2010 naar het instellingshoofd een medisch attest waarin vermeld staat dat ze vermoedelijk zal bevallen van een meerling op 20/11/10. - het personeelslid kan ten vroegste met bevallingsrust vanaf 25/09/10 (56 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). - het personeelslid mag geen arbeid meer verrichten vanaf 13/11/10 (7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). Naderhand stuurt Mevr. Peeters naar het controleorgaan een medisch attest en naar het instellingshoofd een afwezigheidsattest met melding aanvang bevallingsverlof vanaf 03/11/10. Zij bevalt van een meerling op 20/11/10. 03/11/10 20/11/10 15/03/11 25/09/10 13/11/10 21/01/11 39d 10d 7d 63d bevallingsverlof Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: - vanaf 03/11/10 tot en met 19/11/10 = 17 dagen prenataal verlof - vanaf 20/11/10 tot en met 21/01/11 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - overdracht gewerkte dagen in de 8 weken voorafgaandelijk de effectieve bevallingsdatum vanaf 25/09/10 tot en met 02/11/10 = 39 dagen (56-17) extra postnataal verlof - op verzoek toekenning van extra 14 dagen postnataal verlof. Mevr. Peeters neemt een totaal bevallingsverlof van 03/11/10 tot en met 15/03/11 = 133 dagen. Mevrouw Van Lint laat haar bevallingsverlof ingaan op 04/01/10 en bevalt van 1 kind op 28/01/10. Zij kan hierdoor 18 gewerkte dagen overdragen naar het postnataal verlof waardoor het bevallingsverlof loopt tot en met 18/04/10 8

9 04/01/10 28/01/10 18/04/10 17/12/09 21/01/10 31/03/10 18d 17d 7d 63d Mevrouw Van Lint wenst echter twee weken postnatale rust uit te stellen tot na de paasvakantie. Het bevallingsverlof moet hierdoor worden ingekort met 14 dagen (= tot en met 04/04/10). De twee verlofweken van postnatale rust worden genomen van 19/04/10 tot en met 02/05/10 (binnen de 8 weken te rekenen vanaf 05/04/10) Overschrijding prenataal- en postnataal bevallingsverlof Indien de bevalling plaats heeft na de door de geneesheer voorziene datum en daardoor de 6 weken (8 weken bij een meerling) prenataal verlof overschreden worden, wordt de aanvang van het bevallingsverlof tot de werkelijke datum van de bevalling verlengd en gelijkgesteld met bevallingsverlof. Er hoeft dus nooit een aanpassing te gebeuren van de aangevraagde ingangsdatum van het bevallingsverlof. Hierdoor kan het bevallingsverlof langer duren dan = 15 weken (105 kalenderdagen) of =19 weken (133 kalenderdagen) bij een meerling. De vermoedelijke bevallingsdatum bij 1 kind is voorzien voor 18/11/10. Het personeelslid gaat met bevallingsverlof vanaf 07/10/10 (= 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum). De effectieve bevallingsdatum is 20/11/10 waardoor de periode van 6 weken voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum overschreden wordt met 2 dagen. 07/10/10 20/11/10 21/01/10 09/10/ = Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: - vanaf 07/10/10 tot en met 08/10/10 = 2 dagen verlenging prenataal verlof. - vanaf 09/10/10 tot en met 19/11/10 = 42 dagen prenataal verlof - vanaf 20/11/10 tot en met 21/01/11 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - er is geen overdracht van gewerkte dagen Het personeelslid neemt een totaal bevallingsverlof van 07/10/08 tot en met 21/01/11 = 107 dagen. Indien echter deze periode van gelijkstelling wordt voorafgegaan door een ziekte wordt de duur van overschrijding prenataal verlof aangerekend als ziekte en niet als bevallingsverlof. 9

10 Wanneer bij een vroeggeboorte een tewerkstelling blijkt in de 7 kalenderdagen die aan de werkelijke bevalling vooraf gaat mogen deze dagen nooit overgedragen worden naar het postnataal verlof. Hier moet de einddatum van het bevallingsverlof worden aangepast anders dreigt een overschrijding van het postnataal verlof. De vermoedelijke bevallingsdatum bij 1 kind is voorzien voor 18/11/10. Het personeelslid gaat met bevallingsverlof vanaf 11/11/10 (= 7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingdatum). De effectieve bevallingsdatum is 14/11/10 waardoor er een tewerkstelling was van 4 dagen tijdens de 7 dagen voorafgaand de effectieve bevallingsdatum. 11/11/10 14/11/10 19/02/11 03/10/10 07/11/10 15/01/ Duur van het bevallingsverlof van betrokkene: - vanaf 11/11/10 tot en met 13/11/10 = 3 dagen prenataal verlof - vanaf 14/11/10 tot en met 15/01/10 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - overdracht gewerkte dagen in de 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum vanaf 03/10/2010 tot en met 06/11/2010 = 35 dagen (42-7) extra postnataal verlof - de 4 gewerkte dagen in de 7 dagen voorafgaand aan de effectieve bevallingdatum mogen niet worden overgedragen Het personeelslid neemt een totaal bevallingsverlof van 11/11/10 tot en met 19/02/11 = 101 dagen Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Het ziekteverlof verkregen gedurende de 6 weken (8 weken bij een meerling) die de werkelijke bevallingsdatum voorafgaan, wordt administratief omgezet in bevallingsverlof. Deze omzetting gebeurt enkel voor zover er geen onderbreking van arbeidsongeschiktheid door werkhervatting is geweest. Deze bepaling is eveneens van toepassing wanneer het personeelslid ziek is tijdens een deeltijdse bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap of moederschapsbescherming. Ingeval een vroeggeboorte moet de periode van arbeidsongeschiktheid omwille het ziekteverlof omgezet te worden in bevallingsverlof. De omzetting gebeurt automatisch door het ministerie, er hoeft geen aanpassing te gebeuren van de oorspronkelijk aangevraagde ingangsdatum van het bevallingsverlof. Wanneer het personeelslid voorafgaand aan het bevallingsverlof een VVP wegens ziekte genoot worden de dagen van VVP wegens ziekte in de 6 weken (8 weken bij een meerling) die de werkelijke bevallingsdatum voorafgaan NIET omgezet in bevallingsverlof. De periode wordt wel aangerekend op het ziektecontingent voor ½ of ¼ dag. 10

11 Wanneer er wel een werkhervatting was blijven de perioden van ziekteverlof aangerekend als ziekte. Deze kunnen niet overgedragen worden naar het postnataal verlof gezien het geen periodes van tewerkstelling zijn. Een weekend, feestdag en/of wettelijke vakantie aansluitend op ziekteverlof maar voorafgaand aan de aanvang van het bevallingsverlof en waarvoor geen afwezigheidsattest werd ingediend wordt vanaf 01/01/2012 niet meer aangerekend als ziekte maar gelijkgesteld met gewerkte dagen. Mevrouw Deridder was met ziekteverlof van 12/11/10 tot en met 17/12/10 en hervatte het werk op 18/12/10. Ze gaat met bevallingsverlof vanaf 05/01/11 en bevalt van één kind op 19/01/11. In de 6 weken vóór de werkelijke bevallingsdatum ligt een ziekteperiode van 08/12/10 tot en met 17/12/10 (= 10 dagen). Aangezien zij op 18/12/10 het werk heeft hervat wordt de periode van 08/12/10 tot en met 17/12/10 niet omgezet naar bevallingsverlof. Deze 10 dagen ziekteverlof kunnen echter niet overgedragen worden naar het postnataal verlof. Enkel de periode van 18/12/10 tot en met 04/01/10 =18 dagen kan worden omgezet in postnataal verlof. 05/01/10 19/01/10 09/04/11 12/11/10 08/12/10 18/12/11 22/03/ Het personeelslid neemt een bevallingsverlof van 05/01/11 tot en met 09/04/11 = 95 dagen Op vraag van het personeelslid wordt de periode van het postnataal verlof na de negende week verlengd met één week, wanneer betrokkene arbeidsongeschikt is geweest wegens ziekte of ongeval gedurende de volle periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de effectieve datum van de bevalling. Daartoe bezorgt het personeelslid aan de directeur een Afwezigheidsattest waarop melding werkonbekwaam uiterlijk tot en met de bevalling. Dit wordt gecommuniceerd naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming met een persoonsgebonden RL2 code ziekte. Tegelijk stuurt het personeelslid een medisch attest aan het controleorgaan Mensura. Een zwanger personeelslid, langdurig ziek vanaf 21/09/09 tot en met 31/12/09, moet vermoedelijk bevallen op 07/01/10. Op basis van de vermoedelijke bevallingsdatum mag er geen arbeid meer verricht worden vanaf 31/12/2009. Zij bevalt echter vroegtijdig op 29/12/09. 11

12 29/12/09 08/03/10 17/11/09 Ziek ziek 63 7 Duur van het bevallingsverlof van betrokkene - vanaf 29/12/09 tot en met 01/03/10 = 63 dagen verplicht postnataal verlof - er is geen overdracht van gewerkte dagen als gevolg van ziekte in de 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum van 17/11/09 tot 28/12/09 - op verzoek toekenning van 1 extra week postnataal verlof als gevolg van ziekte in de volle periode van 6 weken voorafgaand de effectieve bevallingsdatum van 17/11/09 tot en met 28/12/09. Betrokkene neemt een bevallingsverlof van 29/12/09 tot en met 08/03/10 = 70 dagen. Het gedeelte van het ziekteverlof in de 6 weken voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum van 17/11/09 tot en met 28/12/09 wordt administratief omgezet in bevallingsverlof = 42 dagen. Een afwezigheid wegens arbeidsongeval wordt niet opgeschort door bevallingsverlof en wordt niet omgezet in bevallingsverlof, maar kan in aanmerking komen voor de zeven kalenderdagen verlenging van het postnataal verlof indien aan de voorwaarden voldaan is (arbeidsongeschikt in de volle periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de effectieve datum van bevalling). De verplichting om 7 kalenderdagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingdatum met bevallingsverlof te gaan blijft wel bestaan. De uitkering als gevolg van arbeidsongeval is niet cumuleerbaar met bevallingsverlof en heeft steeds voorrang Miskraam/doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Het recht op bevallingsverlof blijft behouden wanneer na de 180 ste dag zwangerschap: er zich een miskraam voordoet een levensvatbaar kind dood wordt geboren. Hier gelden alle rechten voor betrokkene betreffende bevallingsverlof met inbegrip van een verplichte bevallingsrust van 63 kalenderdagen vanaf de dag van miskraam/doodgeboorte. Bij een miskraam vóór de 181ste dag moet de afwezigheid als gevolg van de miskraam gemeld worden als ziekteverlof. Bij elke geboorte vóór de 181ste dag (zie geboorteakte) heeft het personeelslid eveneens recht op bevallingsverlof. Wanneer het pasgeboren kind na de eerste 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de geboorte, in de verplegingsinrichting moet verblijven, kan op verzoek van het personeelslid, het bevallingsverlof verlengd worden. De duur van de verlenging van het bevallingsverlof is gelijk aan de duur van het verblijf van het kind vanaf de 8ste dag tot de dag van ontslag in de verpleeginstelling met een beperking tot 12

13 24 weken De beperking tot 24 weken is eveneens van toepassing wanneer een meerling opgenomen werd. De verlenging omwille hospitalisatie van het kind moet aansluiten op het bevallingsverlof. Het personeelslid bezorgt een getuigschrift van de verpleeginstelling aan de werkgever. Als de periode van opname verlengd wordt, wordt een nieuw getuigschrift van de verpleeginstelling aan de werkgever bezorgd. De periode moet zonder één dag onderbreking aansluiten op het vorige attest, zo niet kan de nieuwe periode niet in aanmerking komen voor een verdere verlenging door hospitalisatie Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder Bij overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder kan het resterende bevallingsverlof omgezet worden in een geboorteverlof indien de vader dit wenst. In geval van overlijden van de moeder kan de vader van het kind aanspraak maken op een geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof stemt overeen met de bevallingsrust welke nog niet werd opgenomen door de moeder. In geval van opname van de moeder in een ziekenhuis, kan de vader van het kind aanspraak maken op een geboorteverlof dat ten vroegste een aanvang neemt vanaf de achtste dag te rekenen vanaf de geboorte van het kind, op voorwaarde dat de opname van de moeder in het ziekenhuis meer dan zeven kalenderdagen bedraagt en dat de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft. Zie verder in onderdeel geboorteverlof Bevalling tijdens de zomervakantie Een tijdelijk aangesteld personeelslid waarvan de vermoedelijke bevallingsdatum zich situeert in de zomervakantie moet eveneens verplicht met bevallingsverlof 7 kalenderdagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum, maar kan maximaal het resterende gedeelte van de zomervakantie overdragen naar het postnataal verlof. Voor tijdelijke personeelsleden die niet aangesteld zijn tijdens de zomervakantie en waarvan de zomervakantie al of niet volledig is gedekt door uitgestelde bezoldiging, wordt de zomervakantie beschouwd als een periode van werkhervatting. Hierdoor wordt de zomervakantie niet omgezet naar bevallingsverlof. Deze gelijkstelling is niet van toepassing op die tijdelijke personeelsleden die een salaris ontvangen tijdens de zomervakantie. Echter de laatste 7 kalenderdagen voor de effectieve bevallingsdatum evenals perioden van arbeidsongeschiktheid als perioden van voltijdse dienstonderbrekingen tijdens de zomervakantie kunnen niet overgedragen worden (zie ). Een tijdelijke leerkracht met ziekteverlof vanaf 21/06/10 tot en met 30/06/10 en vermoedelijke bevallingsdatum 20/07/10 bevalt van 1 kind op 26/07/10. Het betreft hier een personeelslid met recht op uitgestelde bezoldiging. Zij moet verplicht met bevallingsverlof op 13/07/10= 7 de dag voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum 13

14 26/07/10 15/10/10 13/07/10 14/06/10 01/07/10 26/07/10 26/09/10 21/06/10 13/07/10 7 ziek Duur van het bevallingsverlof: - vanaf 14/06/10 tot en met 20/06/10 = 7 dagen overdracht gewerkte dagen in de 6 weken voorafgaande de effectieve bevallingsdatum - vanaf 21/06/10 tot en met 30/06/10 = ziekteverlof niet omgezet in bevallingsverlof en niet overdraagbaar - vanaf 01/07/10 tot en met 12/07/10 = 12 dagen overdracht zomervakantie niet omgezet in bevallingsverlof - vanaf 13/07/10 tot en met 25/07/10 = 13 dagen prenataal verlof - 26/07/10 tot en met 26/09/10 = 63 dagen verplicht postnataal verlof Betrokkene neemt een bevallingsverlof van 13/07/10 tot 15/10/10 = 95 dagen 1.3. Administratieve stand Het bevallingsverlof, inbegrepen de eventuele periode van overschrijding van het prenataal verlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust, inbegrepen in de aanstelling wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en telt dus mee voor de berekening van de ambts-, dienst-, geldelijke en sociale anciënniteit. Ook een personeelslid aangesteld op 1 september of in de loop van een schooljaar maar dat de dienst niet kon opnemen wegens bevallingsverlof, bevindt zich in de stand dienstactiviteit. De duur van het bevallingsverlof komt niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal dagen bezoldigd ziekteverlof waarop een tijdelijk personeelslid recht heeft. Het bevallingsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 210 dagen meegerekend voor de berekening van het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur. Het overschrijden van het postnataal verlof komt niet in aanmerking voor dienstactiviteit. Het bevallingsverlof heeft geen weerslag op het pensioen Bezoldiging Het tijdelijke personeelslid ontvangt tijdens haar bevallingsverlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust geen salaris of salaristoelage van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming doch een moederschapsuitkering van het ziekenfonds. Daartoe moet het personeelslid vóór de aanvang van het bevallingsverlof, contact opnemen met haar ziekenfonds. Tevens is er een moederschapsuitkering van het ziekenfonds wanneer: 14

15 de 6 weken (8 weken bij een meerling) prenataal verlof overschreden wordt; een periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) prenataal verlof administratief wordt omgezet naar bevallingsverlof; er toekenning is op verzoek van extra 1 week omwille ziekte en van extra 2 weken ingeval meerling; er een verlenging van het bevallingsverlof is toegekend ingeval hospitalisatie kind; het bevallingsverlof langer duurt dan de aanstellingsperiode. De door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming niet bezoldigde periodes van bevallingsverlof, verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind en de verlofweken van postnatale rust worden mee in aanmerking genomen voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindjaarstoelage. Het tijdelijk personeelslid in bevallingsverlof tijdens de maanden juli en augustus kan in deze periode maar aanspraak maken op een vergoeding vanwege het ziekenfonds voor die periode niet gedekt door uitgestelde bezoldiging vanaf de 1 ste arbeidsdag van de maand juli. 15 Indien gewerkt voor een volledig schooljaar van 01 september tot 30 juni met een voltijdse opdracht is er geen recht op uitkeringen vanwege het ziekenfonds. Indien gewerkt in een deeltijdse opdracht of gedurende een onvolledig schooljaar is er mogelijk wel een recht op uitkeringen vanwege het ziekenfonds. Een personeelslid is aangesteld van 18/11/08 tot en met 30/06/09 in een deeltijdse opdracht van 10/20. Haar bevallingsverlof loopt van 15/06/09 tot en met 27/09/09. Aantal kalenderdagen tewerkstelling tijdens de periode van 18/11/08 tot en met 30/06/09 (behalve de zondagen en met een maximum van 26 dagen per kalendermaand) = 191 dagen. Het aantal dagen in aanmerking te nemen voor de uitgestelde bezoldiging bedraagt: 191 x 0,2 x 10/20 = 19 dagen (met uitsluiting van de zondagen en waarbij 26 dagen = 1 kalendermaand). Haar bevallingsverlof wordt door het ziekenfonds vergoed van 15/06/2009 tot en met 30/06/2009 en vanaf 23/07/2009 (= 20 ste arbeidsdag) tot en met 27/09/2009. (! Deze berekening gebeurt door het ziekenfonds.) Het recht op uitgestelde bezoldiging wordt door Onderwijs uitbetaald op 01/08/09 voor haar aanstelling van 18/11/08 tot en met 31/12/08 en op 01/09/09 voor haar aanstelling van 01/01/09 tot en met 30/06/09 Er is evenmin een tussenkomst voor de opdrachten waarvoor een toelage overwerk werd uitbetaald. Op deze prestaties gebeuren geen sociale inhouding. Een bevallingsverlof maakt geen einde aan een periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en loopbaanonderbreking. Voortijdige beëindiging van de loopbaanonderbreking omwille bevallingsverlof is niet mogelijk. Tijdens de loopbaanonderbreking geniet het personeelslid verder de onderbrekingsvergoeding. Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking heeft het personeelslid wel recht op een moederschapsuitkering voor het gedeelte van de opdracht dat nog werd gepresteerd. Een periode van verlof verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen wordt wel opgeschort door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt hiervoor een uitkering van het ziekenfonds

16 Het overschrijden van het postnataal verlof is onbezoldigd. 16

17 2. Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden Bronvermelding: Artikel 39 van de Arbeidswet van Besluit van de Vlaamse regering van 08 juni 2012 betreffende het bevallings- en borstvoedingsverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding Omzendbrief van 14 januari 2005 betreffende het bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Toepassingsgebied: Het voormelde besluit is van toepassing op de tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden die onderworpen zijn aan: het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs; het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - leden van de inspectie onderworpen aan het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs: - de personeelsleden onderworpen aan het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken Algemeen principe Het prenataal bevallingsverlof Het postnataal bevallingsverlof *Zie tijdelijke personeelsleden 2.2. Duur van het bevallingsverlof Overschrijding prenataal en postnataal bevallingsverlof Bevallingsverlof en ziekteverlof of arbeidsongeval Miskraam, doodgeboorte of langdurige hospitalisatie van het kind Geboorteverlof ingevolge overlijden of langdurige hospitalisatie van de moeder *Zie tijdelijke personeelsleden Bevalling tijdens de zomervakantie Analoog met tijdelijke personeelsleden die recht hebben op een uitgestelde bezoldiging, kunnen vast benoemde personeelsleden, een maximaal gedeelte van de zomervakantie overdragen naar het postnataal verlof. Zie ook tijdelijke personeelsleden 2.3. Administratieve stand Het bevallingsverlof, inbegrepen de eventuele periode van overschrijding van het prenataal verlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust, wordt gelijk- 17

18 gesteld met dienstactiviteit en telt dus mee voor de berekening van de ambts-, dienst-, geldelijke en sociale anciënniteit. De duur van het bevallingsverlof wordt niet aangerekend als ziekteverlof. Het bevallingsverlof telt echter niet mee voor de berekening van de duur van de proeftijd in een selectie- of bevorderingsambt in het gemeenschapsonderwijs. Het overschrijden van het postnataal verlof komt niet in aanmerking voor dienstactiviteit. Het bevallingsverlof heeft geen weerslag op het pensioen Bezoldiging Het bevallingsverlof, inbegrepen de eventuele periode van overschrijding van het prenataal verlof, het bijkomende verlof bij hospitalisatie van het kind en de verlofweken van postnatale rust, wordt bezoldigd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Een bevallingsverlof schort een verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en een afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke redenen op. Het personeelslid ontvangt een salaris voor de opdracht waarvoor zij was aangesteld bij de aanvang van het verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties. De periode van terbeschikkingstelling wegens ziekte wordt onderbroken door bevallingsverlof. Gedurende het bevallingsverlof ontvangen de personeelsleden hun normale salaris en niet het wachtgeld van de terbeschikkingstelling. De periodes van bevallingsverlof, verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind en verlofweken postnatale rust worden mee in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage Een bevallingsverlof maakt geen einde aan een periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en loopbaanonderbreking. Voortijdige beëindiging van de loopbaanonderbreking omwille bevallingsverlof is niet mogelijk. Tijdens de loopbaanonderbreking geniet het personeelslid verder de onderbrekingsvergoeding. Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking heeft het personeelslid wel recht op een moederschapsuitkering voor het gedeelte van de opdracht dat nog werd gepresteerd. De toegekende toelage naar aanleiding van een beter bezoldigde opdracht ingeval Tijdelijk andere opdracht, wordt stopgezet gedurende de duur van het bevallingsverlof. Betrokkene bekomt opnieuw haar salaris van de vastbenoemde opdracht. Ingeval de TAO aanleiding gaf tot een lager salaris behoudt zij dit lager salaris gedurende de duur ervan. Een vastbenoemd personeelslid dat via het verlofstelsel tijdelijk andere opdracht de overstap maakt naar het hoger onderwijs, wordt daar beschouwd als zuiver tijdelijk personeelslid. Voor de bezoldiging van het bevallingsverlof van dit deel van hun opdracht, gelden de regels voor tijdelijke personeelsleden. 18

19 De toegekende toelage naar aanleiding van een beter bezoldigde opdracht ingeval van een Reaffectatie of wedertewerkstelling blijft behouden gedurende de duur van het bevallingsverlof. De periode van overschrijding van het postnataal verlof is onbezoldigd. 19

20 3. Bevallingsverlof voor personeelsleden deels vast benoemd en deels tijdelijk 3.1. Algemene richtlijnen Op de personeelsleden die vast benoemd zijn dienen, voor wat betreft het gedeelte van hun opdracht waarvoor zij vast benoemd zijn, de regels voor vastbenoemde personeelsleden te worden toegepast. Voor het gedeelte van hun opdracht waarvoor zij tijdelijk aangesteld zijn, gelden de regels voor tijdelijke personeelsleden. Het bevallingsverlof moet steeds voor de volledige opdracht gelijktijdig ingaan, in de verschillende instellingen over alle niveaus heen 3.2. Bezoldiging Voor de opdracht waarvoor vastbenoemd, ontvangen de personeelsleden verder hun gewone salaris, voor de tijdelijke opdracht hebben zij recht op moederschapsuitkering ten laste van het ziekenfonds. Het is niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen het ziekenfonds geen uitkering zal betalen. Dit kan zich voordoen wanneer het personeelslid voor het grootste deel vastbenoemd is en slechts voor een klein aantal uren tijdelijk tewerkgesteld is. Hierdoor is mogelijk niet meer voldaan aan de voorwaarden om uitkeringen ten laste van het ziekenfonds te ontvangen. Ingeval vaste benoeming of uitbreiding vaste benoeming tijdens een periode van bevallingsverlof moet de bezoldiging worden aangepast in de zin van de bepalingen toepasbaar op de vastbenoemden. Het personeelslid met bevallingsverlof van 20/11/2008 tot en met 04/03/2009 en aangesteld voor 9/20 vast en 12/21 tijdelijk ontvangt een salaris voor 9/20 en een moederschapsuitkering voor 12/21. Zij bekomt op 01 januari 2011 een uitbreiding vaste benoeming met 5/21. Vanaf 01 januari 2011 wordt een salaris uitgekeerd voor 9/20 + 5/21 en een moederschapsuitkering voor 7/21. 20

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. MOEDERSCHAPSVERLOF Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een

Nadere informatie

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 DANK... 3 HET BESLISSINGSPROCES... 9. 1 Enkele begrippen en cijfers... 9. 2 Kenmerken van het beslissingsproces...

VOORWOORD... 2 DANK... 3 HET BESLISSINGSPROCES... 9. 1 Enkele begrippen en cijfers... 9. 2 Kenmerken van het beslissingsproces... Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking (wet van 3 april 1990) in voege trad, werden nieuwe eisen gesteld aan de hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen. Deze wet schrijft voor dat de ongewenst

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Statutairen & contractuelen Versie 26 augustus 2011 Inhoudstabel 1 Ziekte of privéongeval... 5 1.1 Inkomen... 5 1.1.1 Vastbenoemde

Nadere informatie

Vademecum voor de doctoraatsbursaal 2011.2 december 2011

Vademecum voor de doctoraatsbursaal 2011.2 december 2011 Vademecum voor de doctoraatsbursaal 2011.2 december 2011 Inhoudstabel 1 De overeenkomst... 2 2 Correspondentie, rapportering en publicaties... 3 3 De beursbedragen... 5 4 De bench-fee... 6 5 De vakantieregeling...

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

De NMBS-Groep en ik!

De NMBS-Groep en ik! De NMBS-Groep en ik! Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het

Nadere informatie

De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval

De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval WOORD VOORAF In de loop van de volgende bladzijden wordt kort weergegeven wat onder een arbeidsongeval / een ongeval op de weg van en naar het werk en

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie