e-science (collaboration) tools in COIN Deskresearch van reeds uitgevoerde onderzoeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-science (collaboration) tools in COIN Deskresearch van reeds uitgevoerde onderzoeken"

Transcriptie

1 indi e-science (collaboration) tools in COIN Deskresearch van reeds uitgevoerde onderzoeken Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Gera Pronk, Peter Hinrich Auteur(s) : Karianne Vermaas, Menno Smidts Opleverdatum : Versie : 1.0 Samenvatting In deze marktverkenning is getracht een beter beeld te krijgen van de tooling die de escience gemeenschap in de context van Online Multimediaal Samenwerken zou willen kunnen gebruiken. Het rapport biedt voldoende handvatten om een Proof of Concept (POC) tool op escience gebied voor te stellen aan het COIN project. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported. Meer informatie over deze licentie is te vinden op

2 Colofon Programmalijn : Marktverkenning Onderdeel : Collaboration Infrastructure Activiteit : 3.2 Deliverable : Marktverkenning e-science collaborationtools Toegangsrechten : Publiek Externe partij : Envolve Dit project is tot stand gekomen met steun van SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). 2

3 Context Wat is het? 6 dingen die je moet weten over [naam deliverable] Er is getracht om een beter beeld te krijgen van de tooling die de escience gemeenschap in de context van Online Multimediaal Samenwerken zou willen kunnen gebruiken. Op basis van dit rapport wordt gekeken of het zinvol is om in de tweede helft van 2010 een Proof of Concept op dit terrein uit te voeren en zal een advies worden uitgebracht aan het COIN project. Het voorliggende rapport is een deskresearch van eerdere onderzoeken naar tooling voor onderzoekers. Daarnaast zijn de resultaten van een gebruikersenquête verwerkt. In deze gebruikersenquête zijn speciaal vragen aan onderzoekers gesteld ten behoeve van de Marktverkenning escience Voor wie is het? Dit rapport is allereerst bedoeld om een Proof of Concept advies te kunnen geven aan het COIN project. Het rapport is daarnaast informerend voor iedereen die geïnteresseerd is in onderzoek ondersteuning, met name (ICT) ondersteuners van onderzoekers en beleidsmakers die zich bezighouden met onderzoekondersteuning. Hoe werkt het? In het rapport is beschreven welke categorieën tools gebruikt worden door onderzoekers en aan welke tools er wel en niet behoefte is. Wat kan je ermee? Het rapport geeft inzicht in het gebruik van tools door onderzoekers en de wensen die er op dit vlak zijn. Het rapport biedt voldoende handvatten om een Proof of Concept (POC) tool op escience gebied voor te stellen aan het COIN project. Extra (Bijlagen, Thema, Gerelateerde thema s) Er zal nog een aanvulling komen met aanbevelingen voor een PoC. Ook verwijst dit rapport naar andere rapporten/documentatie (zie referentielijst). 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Vraagstelling Aanpak Leeswijzer Achtergrond: COIN juist voor wetenschappers e-science Collaboration tools: algemeen en specifiek Gebruik en behoeften Huidig gebruik e-science (collaboration) tools Behoefte aan e-science (collaboration) tools in COIN De gewenste functionaliteiten Een start maken Het (potentieel) gebruik van e-science tools resultaten van de webenquête Samenvatting en conclusies Referenties BIJLAGE BIJLAGE

5 1. Inleiding SURFnet wil in 2010 een eerste versie van haar Collabaration Infrastructure (COIN) realiseren. e- Science (collaboration) tools krijgen in COIN een belangrijke plek. Alvorens een definitieve keuze te maken, moeten een of enkele e-science (collaboration) tools worden uitgetest door middel van een Proof of Concept. Voor welke tools moet SURFnet kiezen om dit traject in te gaan? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, is het van belang: 1. inzicht te krijgen in de wensen en (latente) behoefte van gebruikers, en 2. inzicht te krijgen in het aanbod in de markt en de bereidwilligheid van leveranciers om (onder de door SURFnet geformuleerde condities) mee te werken. Op basis van een deskresearch van bestaand, door SURFnet gegenereerd onderzoeksmateriaal, probeert dit rapport bij te dragen aan de eerste doelstelling. De reeds bestaande onderzoeksrapportages kunnen inzicht geven in de behoefte naar e-science tools onder wetenschappers. SURFnet heeft aan Envolve gevraagd om enkele reeds uitgevoerde onderzoeken nader te bekijken, samen te vatten en te duiden. Daarnaast is gevraagd om enkele vragen te formuleren (voor een webenquête) om dieper op bepaalde zaken in te gaan of ontbrekende informatie naar boven te halen Vraagstelling De vraagstelling voor dit onderzoek is: Aan welke e-science tools hebben gebruikers behoefte? 1.2. Aanpak De vraag wordt in dit document beantwoord door een deskresearch van de door SURFNet aangeleverde documenten en de door Envolve in 2009 uitgevoerde opdracht behoeftepeiling COIN. De volgende bronnen zijn gebruikt (tussen haakjes de term waarmee in de tekst gerefereerd wordt aan dit document): - PID Coin - Gebruikersonderzoek SURFgroepen (Uitkomst, 2009) - Rapport Online onderzoektools (Alares, 2010) - Use cases Lifewatch en Clarin (resp. Lifewatch en Clarin) - Collaboratory Study (Vaart, 2010) - Aantekeningen Herfstacademy (Herfstschool) - Behoeftepeiling COIN en achterliggende gespreksverslagen (Envolve, 2009) Tevens zijn enkele vragen voorgesteld die mee konden lopen in de webenquête, door SURFnet/bureau De Uitkomst. 5

6 1.3. Leeswijzer In het volgende hoofdstuk worden achtergronden bij COIN en de vraagverkenning naar e-science tools geschetst. Hieronder ontstaat inzicht in de context van gebruik van e-science tools en werkt daarmee structurerend voor het vervolg. Het daarop volgende hoofdstuk gaat specifiek in op de e- Science tools zoals die zijn geïdentificeerd in de diverse onderzoeken. Dit derde hoofdstuk geeft op het einde een gestructureerd overzicht van alle tools die zijn genoemd. Het vormt daarmee de kern van dit rapport. De uitkomsten van de extra vragen voor de webenquête, uitgevoerd door SURFnet/bureau De Uitkomst (2010), staan in hoofdstuk 4 beschreven. 2. Achtergrond: COIN juist voor wetenschappers Uit verschillende gesprekken (Envolve, 2009) blijkt dat samenwerken steeds belangrijker wordt bij onderwijs en onderzoek. Vooral voor onderzoekers geldt dit. Onderzoekers voeren onderzoeken namelijk in toenemende mate sámen uit en delen daarbij (grote)databases met vaak vertrouwelijke data. Dit gebeurt vaak buiten de muren van de eigen instelling en landsgrenzen en veelal online. Ook uit het Gebruikersonderzoek van SURFnet (2009) blijkt dat van de onderzoekers 18% samenwerkt met collega s in Nederland en 23% met collega s in het buitenland. Toch maken onderzoekers minder dan gemiddeld (32% t.o.v. 79% gemiddeld onder alle gebruikers) gebruik van een gedeelde werkomgeving om samen te werken (Gebruikersonderzoek SURFnet, 2009). Een van de mogelijke verklaringen is dat er nog geen samenwerkingsomgeving bestaat die voldoende voldoet aan de wensen van onderzoekers. Voor onderzoek zijn de benodigde tools en diensten vaak anders of meer geavanceerd dan bij samenwerking tussen docenten en leerlingen en beide groepen onderling. e-science (Collabaration) tools kunnen dus een belangrijke drijvende kracht voor COIN zijn e-science Collaboration tools: algemeen en specifiek e-science (collaboration) tools komen in verschillende soorten en invalshoeken voor. Een afbakening is daarom noodzakelijk. Algemene tools en onderzoekstools Voor COIN zijn verschillende tools en functionaliteiten van belang. Zo is er behoefte aan algemene communicatie- en samenwerkingstools, zoals , agenda, chat, documenten delen etc. (Envolve, 2009). Daarnaast zijn er tools en functionaliteiten die de wetenschapper in het onderzoeksproces ondersteunen. Juist naar deze laatste groep tools en functionaliteiten zijn we in dit onderzoek op zoek. De algemene tools, die niet specifiek op het onderzoeksproces zijn gericht, laten we buiten beschouwing. Online en on premises onderzoekstools Er zijn on premises tools, waarbij de onderzoekers op hun eigen werkstation bijvoorbeeld analyses kunnen uitvoeren of publicaties kunnen schrijven. Voorbeelden zijn SPSS en MatLab. Vervolgens zijn er van sommige tools ook (of zelfs alleen) online versies beschikbaar. Zie voor een overzicht van online research tools bijvoorbeeld: 6

7 Zowel online als on premises tools worden in dit onderzoek meegenomen, omdat beide soorten tools een idee kunnen geven over de behoefte van wetenschappers. Individuele tools en tools gebruikt in samenwerking Een volgend onderscheid bestaat tussen tools die onderzoekers individueel gebruiken en tools die worden gebruikt in samenwerking (collaboration). Dit kan samenhangen met het onderscheid tussen online en on premises tools, omdat samenwerking met online tools vaak eenvoudiger gaat. Maar ook via on premises tools wordt samengewerkt. Denk maar aan een onderzoeker die op haar PC een database vult, deze stuurt (via bijvoorbeeld) naar een collega-onderzoeker, die de database aanvult. Dit is een samenwerking met on premises tools. Aan zowel individuele tools als tools die gebruikt worden in samenwerking wordt aandacht besteed, omdat beide groepen aanknopingspunten geven voor de behoefte van onderzoekers. Onderzoekstools voor specifieke onderzoeksgebieden Afgezien van het onderscheid tussen online/on premises en individueel/samenwerking zijn we ook op zoek naar tools die in specifieke onderzoeksgebieden, zoals bio genetica of luchtvaarttechniek (om maar eens een specialisatie te noemen) een rol hebben. 3. Gebruik en behoeften In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het huidige gebruik van tools voor onderzoek. Daarna wordt aandacht besteed aan de wensen die geuit worden over e-science tools. In de onderzoeken is er overigens meer sprake van omschrijvingen van functionaliteiten dan van concrete tools (met naam en toenaam). In enkele tabellen in paragraaf 3.3 wordt aangegeven aan welke functionaliteiten behoefte is, in welke onderzoeken ze genoemd worden, welke concrete voorbeelden er gegeven worden en daarnaast of de tools of functionaliteiten al gebruikt worden en/of het een wens betreft Huidig gebruik e-science (collaboration) tools Als we kijken naar het huidige gebruik van e-science tools, vallen enkele zaken op. Veel aanbod, weinig zicht op gebruik Er zijn ontelbaar veel Online Research Tools (zie: en een deel daarvan is te scharen onder online e-science (collaboration) tools. Het huidige gebruik van Online e-science (collaboration) tools lijkt echter niet erg groot (Alares, 2010) en afhankelijk van het aanbod en de (technologische) mogelijkheden. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat dit (Alares, 2010) een onderzoek was onder een kleine groep respondenten, die bovendien niet per se in een samenwerkingsverband werkten. Vaart Innovatie & Kennismanagement (2010) deed juist wel onderzoek onder respondenten binnen samenwerkingsprojecten (Collaboratory projecten). Binnen deze samenwerkingsomgevingen wordt door onderzoekers een weelde aan samenwerkingssoftware gebruikt, aldus het rapport van Vaart (2010). Maar in het rapport wordt ook aangegeven dat niet precies duidelijk is wat, waar en hoeveel gebruikt wordt. 7

8 Of e-science tools nu werkelijk veel of weinig gebruikt worden, is op basis van de geanalyseerde onderzoeken niet (met zekerheid) te zeggen. Wel wordt duidelijk dat inzicht in wat, waar, hoeveel en door wie gebruikt wordt beperkt is. Veel algemene samenwerkingstools Uit de onderzoeken ontstaat het beeld dat het online gebruik zich vaak beperkt tot algemene (niet onderzoeksspecifieke) samenwerkings- en communicatietools. Namelijk , agenda delen, tools om grote bestanden naar elkaar te kunnen versturen (De Uitkomst, 2009, Alares, 2010), Wiki s, Windows Live (De Uitkomst, 2009). Blackboard, BSCW en Sharepoint worden verder veel gebruikt voor samenwerken binnen universiteiten (Envolve, 2009, De Uitkomst, 2009). Ook in de Collaboratory projecten (Vaart, 2010) wordt vaak gebruik gemaakt van algemene functionaliteiten voor communicatie, kennis delen, documenten delen, data- en versiebeheer. Deze worden verder niet besproken, omdat ze buiten de focus van dit onderzoek vallen (zie ook hoofdstuk 2.1). Voor zover er e-science (collaboration) tools worden gebruikt in de lopende Collaboratory projecten, zijn deze meegenomen in de lijst in hoofdstuk 3.2. Online en on premises onderzoekstools vaak individueel gebruik De gebruikte tools die wel het onderzoeksproces ondersteunen, zijn vaak tools (meestal websites) om literatuur te zoeken, naslagwerken en thesauri (Alares). Dit zijn geen tools die samenwerking tussen onderzoekers ondersteunen, maar geven wel aan dat er in het onderzoeksproces behoefte is aan naslagtools. Ook e-zines zijn onder onderzoekers populairder dan bij de andere doelgroepen van SURFnet (Gebruikersonderzoek SURFnet 2009). 63% van de onderzoekers vindt e-zines (heel) belangrijk) voor hun werk. On premises en veelal individueel worden verder diverse software pakketten voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt (MATLAB, SPSS, OriginLab, LabView, E-Prime, M-Plus, HLM, R). Geen gestructureerd gebruik van online tools Opvallende constatering (Alares, 2010) is dat wetenschappers vaak geen vaste online samenwerkingstools hebben die zij regelmatig gebruiken. Wanneer zij iets nodig hebben, zoeken ze met Google naar een tool. Dit heeft wellicht ook te maken met een drempel voor gebruik, namelijk dat men overzicht van het aanbod mist. Weinig zicht op gebruik per onderzoeksdiscipline Alares (2010) heeft het gebruik van online tools per discipline getracht in kaart te brengen. Wederom hierbij de belangrijke kanttekening dat dit (Alares, 2010) een onderzoek betreft onder een kleine groep respondenten. - Voor Alfa geldt: weinig gebruik van onderzoekstools, wel naslagwerken, databases van bibliotheken ed. - Binnen de Bèta-afdelingen is er nauwelijks gebruik van online onderzoekstools en internet wordt alleen gebruikt voor achtergrondinformatie. Wel wordt Blast gebruikt en datasets worden gedownload en on premises verwerkt. - Voor Gamma is het beeld niet heel anders. Er wordt voornamelijk on premises gewerkt, wel met enkele macro s & statistische tools en enquêtetools via internet (echter geen vaste favoriete tools, maar ad hoc gezocht). Om een beter beeld te krijgen van wat er aan e-science tools nu werkelijk gebruikt wordt per discipline, zou een onderzoek kunnen worden uitgevoerd onder een grotere groep respondenten. Of, 8

9 wanneer dergelijk onderzoek al heeft plaatsgevonden, geven de resultaten daarvan meer houvast dan het onderzoeksrapport van Alares (2010). Ook andere bronnen dan onderzoek kunnen meer inzicht geven. De projecten van SURFfoundation bijvoorbeeld, laten ook een (latente) behoefte zien aan Collaboration tools, juist op het gebied van discipline specifieke tools. De volgende hier relevante projecten komen onder meer naar voren: - een audiofragmentknipper uit Veteran Tapes (http://www.surffoundation.nl/nl/projecten/pages/veteran-tapes-vp-verrijkte-publicatie-opbasis-van-multidisciplinair-hergebruik-van-kwalitatieve-onderzoeksbestanden.aspx ) - een tool die GIS informatie koppelt aan Google maps uit de archeologie (project JALC) (http://www.surffoundation.nl/nl/projecten/pages/jalc%e2%80%93journalofarchaeologyin thelowcountries;verrijktepublicatiesindenederlandsearcheologie.aspx ) - een Enhanced Publication Editor die sociale wetenschappers in staat stelt datasets en syntax te beschrijven en te koppelen aan een digitale publicatie (DatapluS). (http://www.surffoundation.nl/nl/projecten/pages/dataplus-repositories-for-enhanced- Survey-Publications.aspx) Drempels voor gebruik Als drempels voor gebruik online e-science tools worden genoemd: - Beperkt aanbod van relevante tools (Alares, 2010, Envolve, 2009) - Gebrek aan overzicht van het aanbod (wat is er allemaal?) (Alares, 2010, Envolve, 2009, De Uitkomst, 2009, Vaart, 2010) - Gebrek aan flexibiliteit werkplekken en ondersteunende software/besturingssysteem (Envolve, 2009, Alares, 2010, De Uitkomst, 2009) - Gebrek aan samenwerking on premises en gebrek aan bereidheid om anders te gaan werken (Vaart, 2010) - Geen meerwaarde online tools ten opzichte van on premises tools (Alares, 2010) COIN zou enkele drempels voor gebruik kunnen wegnemen of verlagen: het aanbod wordt vergoot als er nieuwe tools worden ontwikkeld. Er kan aandacht worden besteed aan de mogelijkheden en het aanbod in de vorm van een overzicht met eventueel een kwalificatie van collega-wetenschappers (communicatietaak). Het ICT-beleid van Universiteiten is lastiger te beïnvloeden door SURFnet, maar wanneer de diensten online worden aangeboden, hoeft de onderzoeker niets zelf te installeren. Weinig zicht op gebruik Gesteld kan worden dat er weinig zicht is op het gebruik van online e-science tools. Er zijn aanwijzingen dat het gebruik beperkt en niet gestructureerd is. Hoewel het lastig blijkt voor wetenschappers om precies aan te geven waar zij behoefte aan hebben, lijken de wensen voor het gebruik van (online) onderzoekstools verder te gaan dan het huidige gebruik doet vermoeden. Opvallend is overigens wel dat de huidige gebruikers van SURFgroepen juist vragen om een uitgeklede versie van SURFgroepen met alleen mogelijkheden voor documenten delen, versiebeheer en webconferencing. Niet de tools waar wij naar op zoek zijn in deze desk research dus. Het huidige gebruik, voor zover in de bekeken onderzoeken opgetekend, geeft beperkt aanwijzingen voor de e-science tools, die binnen COIN een plaats zouden moeten krijgen om COIN van een impuls te voorzien. 9

10 3.2. Behoefte aan e-science (collaboration) tools in COIN In de verschillende onderzoeken worden wensen geuit. Er zijn drie algemene groepen te benoemen als het gaat om de behoefte van wetenschappers. Deze worden hieronder kort besproken. Veilig en betrouwbaar grote datasets opslaan, delen en bewerken Er wordt nu bij veel partijen nog een oplossing gemist om goede manier grote datasets op te slaan en vooral te delen en samen te bewerken (Envolve, 2009, Alares, 2010, Vaart,2010). Voor het bewerken is bovendien vaak (tijdelijk) extra capaciteit nodig (grid). Het project Collaboratory.nl biedt in de samenwerkingsomgeving al extra analyse capaciteit aan (Vaart, 2010). In het Gebruikersonderzoek van SURFnet (2009) geven onderzoekers ook vaker dan gemiddeld aan dat Open Access van data ze kan helpen bij hun werk in de toekomst (meer dan 60% van de onderzoekers zegt dit). Databestanden moeten verder op een betrouwbare en vertrouwde manier kunnen worden uitgewisseld (er moet niets verloren gaan en er mag geen ongeautoriseerde persoon bij de data kunnen). Alle data die wordt gedeeld via de COIN zou onder de Nederlandse wetgeving moeten vallen. COIN zou hier een echte meerwaarde kunnen leveren (Envolve, 2009). Enkele Collaboratory projecten richten zich al op data delen (bijvoorbeeld HubLab) en houden zich bezig oplossingen voor het omgaan met privacygevoelige data (Testweeklab). Onderzoekstools binnen onderzoekscyclus De (potentiële) rol van (online) samenwerkingstools voor onderzoek is groot. Het gaat dan bijvoorbeeld om data verzamelen, analyse en publicatie. Eigenlijk worden er in vrijwel alle onderdelen van de onderzoekscyclus tools en functionaliteiten genoemd. Vooral analysetools voor complexe (statistische) analyses komen naar voren als tools die bijzonder behulpzaam kunnen zijn voor de wetenschap (Envolve, 2009, Alares, 2010). Een reeds lopend project dat ook analysetools ontwikkelt is Alfalab. Ook het samenwerken aan publicaties wordt belangrijk gevonden. In het Collaboratory project Virtual Knowledge Studio wordt al aandacht besteed aan het samen schrijven. Nadat het onderzoek is afgerond en gepubliceerd is een goede plaats nodig om het te bewaren en later eventueel weer te gebruiken. Repositories komen ook als behoefte naar voren (Envolve, 2009, Vaart, 2010). Ook in verschillende lopende Collaboratory projecten wordt hieraan al aandacht besteed (bijvoorbeeld Virtual Knowlegde Studio, Testweeklab) Eigen tools Men geeft binnen universiteiten ook herhaaldelijk aan zelf ontwikkelde (analyse)tools te willen kunnen toevoegen (Envolve, 2009) De gewenste functionaliteiten Zoals het rapport van Vaart (2010) al weergeeft, is er geen standaard online samenwerkingsomgeving te bedenken die voor alle onderzoekers de juiste oplossing is. Ook binnen 10

11 de medische wetenschap, psychologie of geschiedenis bestaan diverse wensen. Dit blijkt ook uit reeds lopende Collaboratory projecten (Vaart, 2010). Toch zijn er ook veel overeenkomsten. Daarom hebben we een groot aantal tools of functionaliteiten geschaard onder Algemeen, omdat zij voor meer dan een onderzoeksdiscipline van belang (kunnen) zijn. Wel zal elke onderzoeksgroep/-discipline nog aanvullende en specifieke wensen, eisen en invalshoeken hebben. Hoewel we het hebben over Algemeen bedoelen we steeds samenwerkingstools, speciaal voor de wetenschap/onderzoek. Specifiek houdt in dat deze tools specifiek zijn voor de onderzoeksgebieden Alfa, Gamma of Bèta. We hebben de functionaliteiten als volgt onderverdeeld: 1) Algemeen - Data verzamelen - Analyseren - Publiceren - Aanvullend 2) Specifiek - Alfa - Bèta/Gamma 1) Algemeen Data verzamelen WAT? In welke onderzoeken? Voorbeelden Gebruikt of wens e-zines, naslagwerken, woordenlijsten, achtergrondinformatie etc. Alares (2010), SURFnet Gebruikersonderzoek (2009) (zie bijlage 1 van Alares, 2010) webofscience, wikipedia, Google Scholar Huidig gebruik is groot, nauwelijks genoemd als wens om in COIN te integreren Enquête/surveytools Alares (2010), Envolve (2009) Thesistools, netquestionnaires Gebruikt en ook wens geuit om te integreren in COIN Tools voor experimenten (luisterexperimenten, eyetracking) Alares (2010), Envolve (2009) Tobi systeem voor eyetracking, Noldus (aanbieder van software), E-Prime (experiment design psychologie), M-plus, HLM, R/GNUS. Gebruikt en ook wens geuit om te integreren in COIN elabs, Remote en gedeeld gebruik of labinstrumenten Vaart (2010) In projecten collaboratory.nl en LabsOnline, Collaboratory.nl, Lifewatch wordt hier Gebruikt in enkele projecten 11

12 aandacht aan besteed Database met respondenten (Alares, 2010) Wens Tagging en annotatie in samenwerking/coöperatief taggen / samen verrijkte publicaties maken Envolve (2009), Vaart (2010) bijv. in projecten Alfalab en elaborate Goede oplossing wordt nog gemist ( onderzoekers moeten elkaars commentaar kunnen zien en aanvullen. ) Ontsluiten van informatiebronnen (ook afbeeldingen en video) door search, annotation, tagging; Envolve (2009), Alares (2010), Herfstschool Goede oplossing wordt nog gemist: plaatjeszoeker / hoe zoek je in video en hoe biedt je het aan? ) Toegang tot bibliotheken / Koppeling met uitgevers en nationale licenties bij uitgevers (Envolve, 2009) Alares (2010), Envolve (2009), Vaart (2010) KB geeft aan steeds meer samen te werken met onderzoekers Toegangsmogelijkheden tot bibliotheken worden gebruikt, benadrukt wordt dat het in COIN moet zitten Ondersteuning data verzamelen, hypotheses opstellen Envolve (2009) OpenKi, eigen online tool Universiteit Utrecht, Informatiekunde Wens, maar nog onduidelijk hoe en wat precies Analyse WAT? In welke onderzoeken? Voorbeelden Gebruikt of wens Analysetools/-pakketten Alares (2010), Envolve, (2009) SPSS, OriginLab (beta), Gebruikt en ook wens geuit om te integreren in COIN Eigen tools en macro s (vooral analysetools worden genoemd) maken en delen, zodat alle onderzoekers kunnen profiteren Alares (2010), Envolve (2009) Er worden al eigen tools en macro s gemaakt, delen en gebruiken is niet altijd vanzelfsprekend Flexibele (grid) rekencapaciteit en opslagcapaciteit om zelf snel berekeningen te maken Alares (2010), Envolve (2009) Het project Collaboratory.nl biedt al extra analyse capaciteit Vooral wens, goede oplossing vaak nog gemist Delen van en samenwerken aan grote (ook oude, reeds gearchiveerde) databestanden, ook teksten, op een veilige en betrouwbare manier Alares (2010), Envolve (2009) Projecten Hublab, Testweeklab besteden hier aandacht aan Goede oplossing vaak nog gemist Publiceren en opslaan 12

13 WAT? In welke onderzoeken? Voorbeelden Gebruikt of wens Samen schrijven aan artikelen Alares (2010), Envolve (2009) Het project Virtual Knowlegde Studio besteed al aandacht aan samen schrijven aan publicaties Gebeurt al wel, maar goede oplossing om samen, tegelijkertijd, met zichtbaarheid van wijzigingen te schrijven, mist vaak. Samen verrijkte publicaties maken Envolve (2009), Vaart (2010) bijv. in projecten Alfalab en elaborate. Aanvulling Goede oplossing wordt nog gemist. SURFfoundation:resource map editor in project ESCAPE (Groningen en Twente), DatapluS en LORE tool. Storage en Repositories: alles moet wel opvraagbaar en Alares, 2010, Envolve, 2009, Vaart (2010) Fedora, Arxiv voor eprints, ook aandacht in de projecten Virtual Een goede oplossing wordt hier duidelijk gemist, vaart noemt vooral Humanities & Social Science met deze behoefte doorzoekbaar blijven. Knowlegde Studio, Testweeklab Publiceren van Envolve (2009), Wens artikelen: publishing feature al dan niet incl. koppeling met Metis om publicaties direct op te nemen Herfstschool, Vaart (2010) RSS-achtige functionaliteit voor onderzoekers (ordening en Envolve (2009) Enkele malen is deze wens geuit. Op dit moment geven universiteiten aan dat dit vaak ongestructureerd verloopt. automatische signalering nieuwe publicaties) Open journal Envolve (2009) Niet veelvuldig genoemd system; workflow voor maken van online tijdschriften Open conferentietool: workflow van conferenties Envolve (2009) Niet veelvuldig genoemd Aanvullend worden nog twee suggesties gegeven die niet zozeer een onderzoekstool of functionaliteit zijn, maar die wel invloed hebben op een van de drempels voor gebruik van e-science tools (namelijk de drempel Gebrek aan overzicht van het aanbod ): Interactief overzicht van alle tools en een kwalificatie door meewetenschappers (Alares, 2010) Een wensenlijst waarin gebruikers kunnen aangeven welke functionaliteiten zij missen en wensen (De Uitkomst, 2009) 2) Specifiek 13

14 Er zijn ook enkele heel specifieke online tools genoemd in de onderzoeken, zowel online als on premises en voornamelijk voor individueel gebruik. Voor taalkundige gebieden zijn er andere behoeften dan wanneer er data voor geografische, medische of psychologische gebieden gebruikt wordt. Uit de onderzoeken zijn echter geen grote aantallen heel specifieke tools of functionaliteiten te destilleren. In het onderzoek van Alares (2010) wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de volgende tools worden gewenst en/of gebruikt. Alfa WAT? Voorbeeld Gebruikt of wens? Automatische handschriftherkenning (handschriftlezer) Wens Tools voor opslaan handschriftscans Handschriften worden gescand, maar (centrale) plaats om op te slaan ontbreekt Tools voor spraakanalyse (onderdeel van) MATLAB, Linguist Wordt gebruikt Automatische zinnenontleder Alpino Wordt gebruikt Engelse lexicale database Wordnet Wordt gebruikt Referentiebestand Nederlands RBN Wordt gebruikt (lexicon) Nederlandse grammatica (naslag) Elektronische ANS Wordt gebruikt Willibrordbijbel Wordt gebruikt Krantenarchief van de KB Wordt gebruikt (verbijzondering van de algemene wens voor koppeling met het archief van de KB) Samenwerken aan transcripties en samen redigeren. De redactie stappen worden gevisualiseerd (vertaling, commentaar, diplomatieke transcriptie etc), zodat snel te zien is wat er is aangepast. in project ELaborate Beta en Gamma WAT? Voorbeeld Gebruikt of wens? Programmeeromgeving LabView Gebruikt Analyse en grafische functie OriginLab Gebruikt Algoritmes, analyse MATLAB Gebruikt Programmeercodes (libraries, extensions, scripts) via internet delen en gebruiken Wordt al gedaan binnen bèta Tools om twee biologische opeenvolgingen te vergelijken Blast gebruikt: (Alares, 2010) 14

15 Tools voor geo-referencing, visualiseren van geodata in het project Alfalab reeds aandacht aan besteed in Alfalab, (Vaart, 2010) Medisch: ondersteunen van samen creëren van Evidence Based Critical Reviews In EBCR-collaboratory (afgerond) reeds aandacht aan besteed in de Collaboratory Evidence Based Critical Reviews (Vaart 2010) Psychologie: ondersteuning E-Prime Gebruikt experiment design Epidemiologisch: specialistische LTAS, Epidat Gebruikt analyse software Advanced analyse software M-Plus, HLM, R, Sobel-test Gebruikt 3.4. Een start maken De hiervoor beschreven tools en functionaliteiten zijn in een of meer van de bekeken onderzoeken beschreven. Toch merkt Vaart (2010) volgens ons terecht op dat gebruikers (in dit geval wetenschappers) niet altijd van tevoren kunnen aangeven wat zij nodig hebben, omdat nieuwe manieren van werken ook weer nieuwe behoeften creëren. Ergens zal een start gemaakt moeten worden en bij elke samenwerking die ontstaat met e-science (collaboration) tools zullen nieuwe wensen en wellicht geheel- nieuwe ideeën naar boven komen. De samenwerkingsverbanden waarin de e-science (collaboration) tools als eerste ingezet worden, hebben de grootste kans van slagen als de gebruikers voordelen zien die opwegen tegen de te verwachten nadelen. Een goed uitgangspunt zijn de online samenwerkingsverbanden, die op dit moment al nieuwe mogelijkheden en tools verkennen en zelfs gebruiken, zoals LifeWatch, Clarin of die Vaart (2010) noemt in paragraaf 4.2 ( Collaboratory projects ) van het rapport. Ten slotte wordt het belang van samenwerken en ontwikkelen met de doelgroep in vrijwel alle rapporten benadrukt. 4. Het (potentieel) gebruik van e-science tools resultaten van de webenquête Een constatering in de voorgaande hoofdstukken is dat er nog vrij weinig bekend is over het gebruik van e-science tools door onderzoekers. En ook voor wat betreft het potentiële gebruik van bepaalde e-science tools bleek behoefte aan meer inzicht. Daarom werd een aantal vragen opgesteld die konden meelopen in de webenquête, uitgevoerd door SURFnet/bureau De Uitkomst (2010), met als doel meer inzicht te krijgen in de (latente) behoefte aan e-science (collaboration) tools bij wetenschappers. De resultaten van de webenquête 1 geven meer inzicht in het gebruik. De eerste vraag die werd gesteld was: Van welke online toepassingen maak je gebruik bij je onderzoeksactiviteiten? De resultaten voor deze vraag zijn te vinden in de volgende 1 Uitgevoerd door Bureau De Uitkomst, 2010, onder 885 onderzoekers (subset van de totale respons van 3862) 15

COIN Marktverkenning onder instellingen

COIN Marktverkenning onder instellingen COIN Marktverkenning onder instellingen Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Roland Staring Auteur(s) : Roland Staring, Sabita Behari Opleverdatum : 06-07-2010 Versie : 1.1 Samenvatting

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 indi-2009-06-013 Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 Project : SURFworks Stimuleren Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s) : Bureau De Uitkomst Opleverdatum

Nadere informatie

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Kwalitatief onderzoek onder 17 lectoren en onderzoekers Maurits van der Graaf 2013-04-18 Pleiade Management and Consultancy BV

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek 2009 SURFnet - Eindrapportage -

Eindgebruikersonderzoek 2009 SURFnet - Eindrapportage - - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding... 3 Management samenvatting... 4 Onderzoeksopzet... 7 Resultaten Gebruikersonderzoek 2009...10 Computer- en internetgebruik...10 Bekendheid en gebruik nieuwe

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving 1 Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving in het hoger onderwijs Een drieluik Nico Juist SURFfoundation Special Interest Group Digitale Leer & Werk Omgeving 2011 2 in het hoger onderwijs Een drieluik

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely Colofon CARDS Controlled Access to Research Data, Stored Securely SURFfoundation PO Box 2290 NL-3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure

Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure indi-2009-12-033 Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Frank Pinxt Auteur : Mark Versteegen Opleverdatum : 08-01-2010 Versie : 1.0

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Universiteitsbibliotheek Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013 v2a Bestandsnaam : Informatiebeleidsplan Auteur : M. Streefkerk, M.J. van den Berg 1/40 Inhoud Lijst van gebruikte

Nadere informatie

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU mijnou.nl Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit Jannes Eshuis Henry Hermans April 2010 IPO rapporten reeks De OU ontwikkelt en verzorgt

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Dataportabiliteit voor Cloud Computing

Dataportabiliteit voor Cloud Computing Dataportabiliteit voor Cloud Computing Versie 1.0 11 januari 2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Onderzoek door NiVo in opdracht van SURFnet Versie 1.0 Datum 21-12-2009 Auteur Opdrachtgever E. Dobbelsteijn, E. Bais A. Steijaert Management

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie User controlled privacy voor de SURFfederatie Project : SURFworks SURFfederatie PoCs Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-Van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Maarten Wegdam & Bob

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie