Fortis Bank nv. Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fortis Bank nv. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Fortis Bank nv Jaarverslag 2009

2

3 Inleiding Het Jaarverslag 2009 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van Bestuur, het Bericht van de Raad van Bestuur en een hoofdstuk Corporate Governance, inclusief de samenstelling van de Raad van Bestuur. De geauditeerde Geconsolideerde Jaarrekening 2009 van Fortis Bank, met de vergelijkende cijfers over 2008, en opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals die zijn aanvaard binnen de Europese Unie, worden gevolgd door de geauditeerde Niet-geconsolideerde jaarrekening 2009 van Fortis Bank NV, opgesteld in overeenstemming met het (Belgisch) Koninklijk Besluit van 23 september 1992 op de jaarrekeningen van kredietinstellingen. Fortis Bank wordt als geïntegreerd geheel bestuurd. In het verslag van de Raad van Bestuur worden de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen bij Fortis Bank dan ook op geconsolideerd niveau beschreven. Het jaarverslag omvat een overzicht van de gebeurtenissen van 2009, waarna de kernactiviteiten van Fortis Bank kort in herinnering worden gebracht. Vervolgens wordt een nadere toelichting gegeven op de winst- en verlies- en op de balansevolutie ( Toelichting bij de geconsolideerde financiële resultaten en financiële positie van Fortis Bank in 2009 ). Alle bedragen in de tabellen van deze jaarrekening luiden in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven. Omdat de cijfers afgerond zijn, kunnen er geringe verschillen optreden met al eerder gepubliceerde cijfers. Voor een betere vergelijking met de jaarrekeningen van het voorgaande jaar zijn er bepaalde herrubriceringen doorgevoerd. Fortis Bank NV is de juridische benaming van de onderneming. De commerciële activiteiten gebeuren onder de merknaam BNP Paribas Fortis. In de Geconsolideerde Jaarrekening verwijst Fortis Bank naar de geconsolideerde situatie van Fortis Bank NV, tenzij anders aangegeven. In de Niet-geconsolideerde Jaarrekening verwijst Fortis Bank naar de niet-geconsolideerde situatie van Fortis Bank NV, tenzij anders aangegeven. Alle informatie in het Jaarverslag 2009 van Fortis Bank heeft betrekking op de statutaire geconsolideerde en Niet-geconsolideerde Jaarrekening en bevat niet de contributie van Fortis Bank aan de BNP Paribas Groep geconsolideerde resultaten, die te vinden zijn op de BNP Parisbas website: Het Jaarverslag 2009 van Fortis Bank is ook beschikbaar op de website: 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Fortis Bank Geconsolideerd Jaarverslag Verslag van de Raad van Bestuur 12 Inleiding door de Voorzitter en de CEO 12 BNP Paribas Fortis herpakt zich 13 Kernactiviteiten van Fortis Bank 15 Toelichtingen bij de geconsolideerde financiële resultaten en de financiële positie van Fortis Bank Toelichtingen bij de evolutie van de resultatenrekening 24 Toelichtingen bij de evolutie van de balans 26 Bericht van de Raad van Bestuur 30 Corporate Governance 31 Raad van Bestuur 31 Commissies van de Raad 36 Executive Committee 39 College van geaccrediteerde statutaire auditeurs 39 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans 42 Geconsolideerde resultatenrekening 43 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 44 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 45 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46 Algemene toelichtingen Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving Grondslagen voor financiële verslaggeving: Algemeen Schattingen en beoordelingen Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingen en classificaties Gesegmenteerde informatie Consolidatiegrondslagen Vreemde valuta Transactie- en afwikkelingsdatum Saldering Verantwoording en waardering van financiële activa en verplichtingen Reële waarde van financiële instrumenten 60 4

5 1.11. Waardering van activa met bijzondere waardeverminderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Vorderingen op banken en vorderingen op klanten Verkoop- en terugkoopovereenkomsten en uitlenen/lenen van effecten Activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Beleggingen Lease-overeenkomsten Overige vorderingen Materiële vaste activa Goodwill en overige immateriële vaste activa Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten Derivaten en afdekking Effectiseringen Schuldbewijzen, achtergestelde schulden en overige financieringen Personeelsvoordelen Voorzieningen, voorwaardelijke gebeurtenissen, verbintenissen en financiële garanties Eigen vermogen Rentebaten en -lasten Gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen Commissiebaten Transactiekosten Financieringskosten Winstbelastingen Specifieke grondslagen voor financiële verslaggeving voor de verzekeringsactiviteit Wijziging in consolidatiemethode voor joint ventures Overnames en desinvesteringen Overname van AG Insurance Overige overnames Desinvesteringen Activa en verplichtingen van acquisities en desinvesteringen Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Belangrijkste categorieën van activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop Nettoresultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten Kasstroomoverzicht Eigen vermogen Aandelenkapitaal en agioreserve Overige reserves Koersverschillenreserve Ongerealiseerde winsten en verliezen begrepen in het eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders Minderheidsbelangen Risicomanagement 107 5

6 7.1. Inleiding Organisatie van risicomanagement Risicometing Financiële risico s Liquiditeitsrisico Operationeel risico Toezicht en solvabiliteit Beoordeling solvabiliteit Doelstellingen kapitaalbeheer Vergoedingen na uitdiensttreding en andere lange-termijn personeelsvoordelen en ontslagvergoedingen Vergoedingen na uitdiensttreding Andere lange-termijn personeelsvoordelen Ontslagvergoedingen Bezoldiging van de Raad van Bestuur en het Executive Committee Auditkosten Verbonden partijen Segmentinformatie Algemene informatie Operationele segmenten Balans per operationeel segment Resultatenrekeningen per operationeel segment Geografische segmentatie 179 Toelichting op de balans 181 Geconsolideerde balans Geldmiddelen en kasequivalenten Activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Activa aangehouden voor handelsdoeleinden Verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Vorderingen op banken Vorderingen op klanten Beleggingen Beleggingen aangehouden tot einde looptijd Voor verkoop beschikbare beleggingen Beleggingen tegen reële waarde met waardeveranderingen in de resultatenrekening 196 6

7 18.4. Gestructureerde kredietinstrumenten Beleggingen geherclassificeerd als leningen en vorderingen Vastgoed Beleggingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures Handelsvorderingen en overige vorderingen Materiële vaste activa Goodwill en overige immateriële vaste activa Overlopende rente en overige activa Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Schulden aan banken Schulden aan klanten Schuldbewijzen Achtergestelde schulden Hybride niet-innovatieve Tier 1-leningen Hybride innovatieve Tier 1-leningen rechtstreeks door Fortis Bank uitgegeven Overige achtergestelde schulden Overige achtergestelde verplichtingen tegen reële waarde met waardeveranderingen in de resultatenrekening Overige financieringen Voorzieningen Actuele en uitgestelde belastingen vorderingen en verplichtingen Overlopende rente en overige verplichtingen Derivaten Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden Derivaten aangehouden voor afdekking ( hedging ) Reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen Reële waarde van activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs Waarderingstechnieken toegepast voor de bepaling van de reële waarde Waarderingsmethodes van financiële instrumenten die gewaardeerd worden tegen reële waarde 236 Toelichting op de resultatenrekening 241 Geconsolideerde resultatenrekening 242 7

8 34. Rentebaten Rentelasten Commissiebaten Commissielasten Dividenden, aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures Gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen Overige gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen Overige baten Wijzigingen in de bijzondere waardeverminderingen Personeelskosten Afschrijving van materiële en immateriële vaste activa Overige lasten Winstbelastingen Nettoresultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten 256 Toelichting op transacties buiten de balans Verbintenissen en garanties Voorwaardelijke activa en verplichtingen Lease-overeenkomsten Vermogen onder beheer 263 Overige informatie met betrekking tot de geconsolideerde cijfers 265 Gebeurtenissen na de verslagperiode 266 Consolidatiekring 267 Aanvullende informatie over Bass en Esmée securitisatie- transacties 279 8

9 Verslag van het college van erkende commissarissen 283 Fortis Bank jaarverslag 2009 (niet-geconsolideerd) 287 Verslag van de Raad van Bestuur 288 Bericht van de Raad van Bestuur 298 Corporate Governance 299 Voorstel tot bestemming van het resultaat van het boekjaar 308 Bedrijfsrevisoren: speciale opdrachten 310 Informatie met betrekking tot Artikel 523 van het wetboek van vennootschappen 311 Informatie met betrekking tot Artikel 524 van het wetboek van vennootschappen 317 Fortis Bank Jaarrekening 2009 (niet-geconsolideerde) 355 Balans na resultaatbestemming 356 Schema van de Resultatenrekening 359 Toelichtingen 362 Samenvatting van de grondslagen voor financiële verslaggeving voor de nietgeconsolideerde jaarrekening 397 Verslag van het college van erkende commissarissen 401 Overige informatie Aandeelhouderschap Uiterste koersen per maand van het aandeel Fortis Bank op de wekelijkse veilingen in Externe functies uitgeoefend door de bestuurders en effectieve leiders, waarvan de openbaarmaking wettelijk verplicht is 408 Begrippenlijst en afkortingen 413 9

10

11 Fortis Bank Geconsolideerd Jaarverslag

12 Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding door de Voorzitter en de CEO Het afgelopen jaar was er één van grote veranderingen voor Fortis Bank. De eerste maanden was er voortdurend onzekerheid over wie de eigenaar van de bank zou worden, die toen nog steeds opereerde onder de merknaam Fortis Bank, en dit tijdens moeilijke markt- en economische omstandigheden. Sinds 12 mei maakt de bank, met de nieuwe merknaam BNP Paribas Fortis, deel uit van de BNP Paribas Groep. BNP Paribas Fortis is volop bezig met het uitrollen van zijn nieuwe strategie en ambities om de belangrijkste bankpartner van zijn klanten, een aantrekkelijke werkgever en een maatschappelijk verantwoorde ondernemer te worden. Er werden meer dan integratieprojecten op stapel gezet en nieuwe bestuursprocedures ingevoerd. Tijdens de tweede helft van 2009 werd BNP Paribas Fortis gereorganiseerd rond vier kernactiviteiten: Retail & Private Banking, Corporate & Public Banking Belgium, Corporate & Investment Banking en Investment Solutions. Daarnaast zullen vier competence centers een reeks wereldwijde bankdiensten aanbieden, die een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van de uitgebreide BNP Paribas Groep. Deze diensten zullen Corporate & Transaction Banking Europe (CTBE), Global Cash Management, Trade Services en Global Factoring bestrijken, en zullen middelgrote en grote, internationaal actieve bedrijven bedienen met hun bankactiviteiten. Op het gebied van Investment Solutions zal Fortis Investments sterker uit dit verhaal komen door de krachten te bundelen met BNP Paribas Investment Partners. Het volledige jaar 2009 stond in het teken van goede commerciële prestaties en sterke resultaten op de kapitaalmarkt, hoewel deze ongunstig werden beïnvloed door een hoog niveau van waardeverminderingen, die de gevolgen van de economische crisis weerspiegelden. Daardoor is het onderliggende resultaat, met EUR 56 miljoen, lichtjes positief. Zoals verderop zal worden toegelicht hadden uitzonderlijke gebeurtenissen die geen verband hielden met de dagelijkse bankwerkzaamheden en verrichtingen uitgevoerd in 2008 en 2009, ook een negatieve invloed op de winst van In 2010 is onze eerste prioriteit het volledig implementeren van de nieuwe businessmodellen en ons nieuwe aanbod tot bij de klanten brengen. De bank concentreert zich op haar kernactiviteiten, het verzekeren van haar huidige marktpositie en het vergroten van de klantentevredenheid. Retail Banking zal een tandje bijsteken, door te investeren in werknemers, distributiekanalen en locaties. De multichannel distributiestrategie blijft de hoeksteen van de klantenbenadering. Wij danken de werknemers van BNP Paribas Fortis die in 2009 hard hebben gewerkt om de bank om te vormen en ze tot een onderdeel van een internationale groep te maken. Wij grijpen deze gelegenheid ook aan om onze klanten te danken voor hun vertrouwen en loyaliteit tijdens het hele afgelopen jaar. Wij kijken de toekomst tegemoet met vertrouwen in wat wij doen en trots op wat wij verwezenlijkt hebben. Naar onze aandeelhouders toe willen wij ons engagement benadrukken om BNP Paribas Fortis te vestigen als de grootste Belgische bank met een internationale dimensie. Dat zal ze worden door aan de behoeften van haar klanten tegemoet te komen. Jean-Laurent Bonnafé Chief Executive Officer (CEO) Herman Daems Voorzitter van de Raad van Bestuur 12 Verslag van de Raad van Bestuur

13 BNP Paribas Fortis herpakt zich In 2009 werd de Belgische economie getroffen door de sterkste daling van de economische activiteit sinds de Tweede Wereldoorlog. Het hoogtepunt van de recessie kwam er in het begin van het jaar, toen de financiële crisis nog volop woedde. Een uitgebreide overheidstussenkomst stabiliseerde de situatie en tijdens de tweede helft van het jaar groeide de Belgische economie aan ongeveer hetzelfde tempo als in de rest van de wereld. De crisis heeft de Belgische bedrijven en consumenten echter zware klappen toegebracht, en dat heeft geleid tot een forse toename van het aantal faillissementen van bedrijven en van de werkloosheidscijfers. Verwacht wordt dat de gevolgen daarvan nog lang voelbaar zullen zijn. De resultaten in de Belgische banksector weerspiegelden deze economische trends. De winst was voornamelijk te danken aan een steilere rentecurve en aan het algemene herstel van de financiële markten. De voorzieningen voor leningverliezen en andere risico s bleven hoog. Het afgelopen jaar was er ook één van grote veranderingen voor BNP Paribas Fortis. De eerste maanden was er voortdurend onzekerheid over wie de eigenaar van de bank zou worden, die toen nog steeds actief was onder de merknaam Fortis Bank, en dit tijdens moeilijke markt- en economische omstandigheden. In dezelfde periode werd de afscheiding van de Nederlandse Fortis activiteiten, Fortis Holding en AG Insurance, voltrokken na het uiteenvallen van de Fortis Groep in oktober Ondanks alles is de bank erin geslaagd haar miljoenen klanten een onberispelijke service te blijven aanbieden gedurende deze hele periode. BNP Paribas nam op 12 mei 2009 de controle over Fortis Bank over en trok op 13 mei 2009 zijn aandeel in Fortis Bank op naar 74,93%. De Belgische staat is nu, via zijn participatie- en investeringsarm, FPIM (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), voor 25% eigenaar van Fortis Bank, terwijl de resterende aandelen in handen zijn van de bevolking. Onder de nieuwe eigenaar hebben Fortis Bank, die verder werkt onder de merknaam BNP Paribas Fortis, en haar werknemers allemaal het beste van zichzelf gegeven om van de bank de grootste financiële dienstverlener in de Eurozone te maken. Onder leiding van een Integration Team werden meer dan geslaagde integratieprojecten uitgevoerd, en werden er nieuwe bestuursprocedures uitgewerkt en maatregelen genomen. Dat alles heeft nieuw vertrouwen in BNP Paribas Fortis ingeboezemd en ook de performance in alle businesses verbeterd. Een greep uit de genomen maatregelen: totstandbrenging van nieuw bestuur, met de benoeming van enkele nieuwe bestuurders en leidinggevenden, verfijning van de businesses-segmentatie en integratie van risicobeheer verbetering van het risicoprofiel met verminderde blootstelling aan risico s (controle van naar risico gewogen activa krediet- en marktrisico) en liquiditeitsrisico, waarbij de financiering volledig naar de normale toestand terugkeert heropbouw van de handelsfranchise met een herstel van de netto-instroom van activa van klanten naar retailnetwerken, de stabilisatie van activa in beheer, geslaagde rebranding- en commerciële campagnes versterking van maatregelen voor operationele efficiëntie Verslag van de Raad van Bestuur 13

14 Al deze maatregelen samen leiden tot synergieën waarvan wordt verwacht dat ze tegen 2012 jaarlijks EUR 900 miljoen zullen opbrengen. EUR 850 miljoen daarvan heeft betrekking op kostensynergieën als gevolg van maatregelen op het vlak van organisatie, IT, facility en inkoop, en human resources. De personeelsinkrimping zal voornamelijk het gevolg zijn van natuurlijke afvloeiing en vrijwillig ontslag. Tijdens de tweede helft van 2009 werd een begin gemaakt met de reorganisatie van BNP Paribas Fortis, rond vier kernactiviteiten: Retail & Private Banking, Corporate & Public Bank Belgium, Corporate & Investment Banking en Investment Solutions. Ook de rebranding van aanzienlijke delen van de business in België, Polen en andere landen waar BNP Paribas Fortis een aanwezigheid heeft, ging in de tweede helft van 2009 van start. In het verzekeringswezen ging BNP Paribas Fortis een strategisch partnerschap aan met de Belgische marktleider AG Insurance, waarin het een aandeel van 25% heeft. De overeenkomst die bepaalt dat de AG Insurance-producten uitsluitend worden verdeeld door de filialen van BNP Paribas Fortis en Fintro-tussenpersonen zal ten vroegste in 2020 verstrijken. BNP Paribas Fortis biedt nu een allesomvattend pakket van financiële diensten aan aan retail-, professionele en vermogende klanten in België, en ook in Polen en Turkije. De bank verstrekt ook oplossingen op maat aan bedrijven en aan overheids- en financiële instellingen. Daarvoor kan ze een beroep doen op de know-how en het internationale netwerk van BNP Paribas. Vanaf 2010 zullen de activiteiten van BNP Paribas Fortis CIB en Investment Solutions worden samengevoegd met die van BNP Paribas CIB en Investment Solutions. De Retail Banking-activiteiten, inclusief Retail & Private Banking en Corporate & Public Banking België zullen dan weer een specifieke operationele entiteit vormen. De Raad van Bestuur van Fortis Bank SA/NV zal aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering in april 2010 voorstellen geen dividend uit te keren voor het jaar De rest van dit gedeelte Kernactiviteiten van Fortis bank bevat een beschrijving van de activiteiten van elke business line van BNP Paribas Fortis. De volgende hoofdstukken zullen dit aanvullen door de geconsolideerde financiële resultaten van 2009 te beschrijven. 14 Verslag van de Raad van Bestuur

15 Kernactiviteiten van Fortis Bank Retail & Private Banking Belgium De afdeling Retail & Private Banking van BNP Paribas Fortis bekleedt een leidinggevende positie in België, met personeelsleden die 3,6 miljoen klanten bedienen (een derde van de Belgische bevolking). De filialen die opereren onder de merknaam BNP Paribas Fortis worden aangevuld met 322 franchises onder de merknaam Fintro en met 650 verkooppunten van de 50/50-joint venture met de Bank van de Post. Een netwerk van ATM s (afhalingen en stortingen van contant geld) plus non-cashtoestellen (bankoverschrijvingen) en 646 toestellen voor het afdrukken van bankafschriften, voorzieningen voor onlinebankieren (1,3 miljoen gebruikers) en telefonisch bankieren zijn verbonden met het client relationship management (CRM) platform van BNP Paribas Fortis. Op die manier kunnen alle systemen langs alle kanalen worden ontplooid. Het langetermijnpartnerschap met AG Insurance optimaliseert de distributiekracht van het retailnetwerk en bouwt verder op de ervaring die doorheen de jaren is opgebouwd op het gebied van bankverzekering. De economische omgeving waarin Retail Banking actief is, is sinds het begin van de crisis sterk veranderd. Tegelijkertijd blijft de concurrentie in het Belgische banklandschap bikkelhard, met lage rentevoeten, een agressieve prijszetting op spaarproducten, veranderde verwachtingen van de klant en een overvloed aan nichebanken. De zaken in Retail Banking gingen in 2009 opnieuw beter na de zeer moeilijke tweede helft van De uitstroom van fondsen werd in april 2009 omgekeerd en de verbetering van de netto-opname (+ EUR 3,17 miljard) bracht de netto-opname voor het volledige jaar op EUR 1,47 miljard. Dat was voornamelijk te danken aan het aanbod van BNP Paribas Fortis op spaarrekeningen en terugwinacties. Retail Banking komt zijn klanten tegemoet door middel van een multichannel distributiestrategie waarvan het Focus Project, dat in 2007 werd gelanceerd, de hoeksteen blijft. Focus combineert een gesegmenteerde benadering van de markt met een prestatiegerichte verkooporganisatie. Het filialennetwerk is opgesplitst in 82 markten, die elk gemiddeld 12 filialen omvatten. Filialen die actief zijn op dezelfde markt werken nauw samen. De noden van de klant moeten daarbij de doorslaggevende factor zijn: als het nodig is worden er specialisten bijgeroepen, ongeacht de grootte van het filiaal. Alle bekwaamheden zijn beschikbaar voor klanten overal in het netwerk en aan alle retailklanten wordt dezelfde service aangeboden, ongeacht het kanaal waarlangs zij met de bank communiceren. Verder bouwend op de sterkte en steun van BNP Paribas Group streeft Retail Banking ernaar marktaandeel terug te winnen dat het tijdens de crisis is kwijtgespeeld, en de klantentevredenheid te verhogen door te investeren in werknemers, distributiekanalen en locaties. De prioriteiten op lange termijn omvatten: verbetering van het filialennetwerk (investering van EUR 150 miljoen tot 2012), waarbij het filiaal dienst doet als het enige plaatselijke toegangspunt voor alle diensten, en dat nabijheid en deskundigheid combineert betere kennis van de klant en betere informatiedeling via CRM, wat leidt tot de volledige toepassing van het multichannel model tijd vrijmaken voor de adviserende rol en maximalisatie van persoonlijke contacten om het vertrouwen en een duurzame rendabiliteit te onderbouwen Verslag van de Raad van Bestuur 15

16 Met EUR 44 miljard aan beheerde activa, is de nieuwe Private Bank de grootste aanbieder van private bankdiensten op de Belgische markt. De huidige reorganisatie van de Private Bank leidt tot een verbeterde dienstverlening aan de klant dankzij de ingebedde samenwerking tussen Retail Banking en Private Banking, en brengt een nieuwe segmentatie met zich mee. Individuele klanten met activa van meer dan EUR komen nu in aanmerking voor Private Banking-diensten, waardoor een bredere klantenbasis ontstaat. Een uitgebreid netwerk van 35 Private Banking-centra die in 2010 en 2011 de deuren zullen openen, zullen de klanten in dit segment gemakkelijke toegang geven tot gepersonaliseerde diensten. Wealth Management bedient zo n klanten met potentiële activa van meer dan EUR 4 miljoen. Deze klanten maken gebruik van een servicemodel dat speciaal voor hen in het leven werd geroepen en hebben toegang tot het internationale netwerk van BNP Paribas Groep. Ze worden voornamelijk bediend via twee Wealth Management Centers, één in Antwerpen en één in Brussel. De belangrijkste commerciële hoogtepunten van Retail & Private Banking voor 2009 zijn: James Direct Personal Banking, een dienst die klanten buiten de normale kantooruren toegang geeft tot een personal banker via telefoon, en webcam. James is gericht op rijke klanten die op zoek zijn naar flexibiliteit in wanneer en hoe zij met de bank communiceren. De personal bankers die het James-team vormen, bieden met name deskundigheid op gebieden als belastingen en verzekeringen, realtime marktinformatie en proactief portefeuillebeheer. BNP Paribas Fortis is de grootste bank voor het jeugdsegment in België (marktaandeel van 32%), een markt waar de concurrentie op het scherp van de snee wordt gevoerd. Om de concurrentie voor te blijven heeft de bank in september 2009 Mine Pack gelanceerd. Dat is een rekeningpakket voor jonge mensen waarin een elektronische nieuwsbrief en een magazine zitten. De website Mine.be kreeg ook een opknapbeurt, met nieuwe interactieve eigenschappen zoals een Money Coach, die jonge mensen helpt hun geld te beheren. De grootschalige reclamecampagne Een miljard euro werd op 1 juni 2009 in België gelanceerd. Ze was gericht op zelfstandigen, professionals en bedrijven. In plaats van te kiezen voor een campagne rond het bedrijfsimago werd in de advertenties en in de tv- en radiospots de nadruk gelegd op een concreet voorstel, werd het engagement en de toegewijdheid van BNP Paribas Fortis bij zijn klanten en zijn betrokkenheid bij het financieren van de reële economie in de verf gezet en werd meegedeeld dat er één miljard euro ter beschikking was om deze doelgroep te helpen hun activiteiten te ontwikkelen. BNP Paribas Fortis heeft zijn sponsoring van de Belgische eersteklasser RSC Anderlecht verlengd tot het seizoen 2013/2014. De bank is al sponsor van de club sinds Lancering van de nieuwe BNP Paribas Private Banking op 10 december 2009, vergezeld van een groots opgezette mediacampagne met een nieuwe website, brochures en evenementen. Corporate & Public Bank Belgium BNPP Fortis Corporate & Public Bank Belgium biedt een allesomvattend gamma plaatselijke en internationale financiële diensten aan aan Belgische ondernemingen, overheidsinstellingen en plaatselijke overheden. Met 457 bedrijfsklanten en midcap -klanten is de bank de marktleider in deze categorieën, en is ze ook een belangrijke speler in Public Banking (1.300 klanten). Het aanbod omvat binnenlandse bankproducten, gespecialiseerde financiële vaardigheden, en effecten-, verzekerings- en vastgoeddiensten. Vaardigheden omvatten gespecialiseerde vaardigheden zoals handelsdiensten, cash management, factoring en leasing, en ook M&A- en kapitaalmarkten. Een centraal team van meer dan 60 bedrijfsbankiers, 200 relatiebeheerders in 24 business centers, en kaderleden die zich bezighouden met vaardigheden, zorgen ervoor dat BNP Paribas Fortis dicht bij de markt blijft. Dit team, gecombineerd met het Europese netwerk van business centers dat beheerd wordt binnen Corporate & Investment Banking, stelt BNP Paribas Fortis in staat zijn Belgische klanten, plaatselijk en in het buitenland, een ééngemaakt commercieel beheer te bieden. Het competence center Global Factoring zal Retail, Commercial Banking en Corporate-klanten bedienen door hen binnenlandse en multi-domestic factoringoplossingen aan te bieden in heel Europa, inclusief financiering, incasso van schuldvorderingen en debiteurenbeheer. 16 Verslag van de Raad van Bestuur

17 Corporate & Investment Banking BNP Paribas Fortis Corporate & Investment Banking biedt zijn klanten (in België en in Europa) een volledige toegang tot de productportefeuille van CIB van BNP Paribas. BNP Paribas Fortis CIB bestaat uit zes business lines: Global Markets, Structured Finance, Corporate Finance & Equity Capital Markets, Private Equity, Institutional Banking Group Europe, en Corporate & Transaction Banking Europe. Global Markets, een duurzaam Capital Markets-platform dat gericht is op klantgedreven activiteiten, is gevestigd in Brussel, met de doelstelling een uitgebreid productgamma aan te bieden via toegang tot BNP Paribas-platforms. In het onderdeel Fixed Income bedient Global Markets voornamelijk Belgische klanten, waarbij Fixed Income Trading-desks ook stromen van Europese Midcaps noteren (klanten van Corporate & Transaction Banking Europe). Bij Equity Derivatives ligt de nadruk op het bedienen van de Belgische klanten, terwijl er enige handelsactiviteit wordt behouden. Structured Finance groepeert de activiteiten van Corporate Acquisition Finance, Leveraged Finance, Export Finance en Project Finance. Een nieuw regionaal platform voor CIB wordt opgezet in België, om klanten in de Beneluxlanden, Noord- en Midden-Europa (met inbegrip van Griekenland) en Turkije (BNCET-platform) te bedienen. Het team in Brussel beheert ook de financiering van publiek-private partnerschappen voor heel Europa, waarbij het de deskundigheid van BNP Paribas Fortis op dit gebied ten volle benut. Corporate Finance is actief in Merger & Acquisition Advisory en in Equity Capital Markets. Corporate Finance is toegespitst op Belgische klanten. Private Equity blijft de Belgische economie steunen door aan kapitaal- en mezzaninefinanciering te doen, waardoor BNP Paribas Fortis zijn klanten kan helpen bij hun externe ontwikkeling. Institutional Banking Group Europe is verantwoordelijk voor het beheer van de relaties met financiële instellingen. Deze afdeling promoot bank- en plain vanilla-producten. Corporate & Transaction Banking Europe is een geïntegreerd banknetwerk dat gericht is op het bedienen van grote midcaps en internationale klanten, en met name dochterondernemingen van CIB-klanten over heel Europa. CTBE levert dagelijkse bankproducten en diensten (plain vanilla-leningen, Cash Management, Trade-diensten, Flowhedging-producten en, wanneer beschikbaar, Leasing-, Factoring- en Investment Solutions- products) aan bekende bedrijfsklanten en financiële instellingen op 16 markten buiten de vier thuismarkten in Europa, via een netwerk van meer dan 30 business centers voor nabijheid met klanten. Corporate & Transaction Banking Europe zal opereren in nauwe samenwerking met twee in België gevestigde competence centers en actief zijn voor de hele BNP Paribasgroep: Cash Management en Global Trade Solutions. Cash Management verleent diensten inzake liquiditeitsbeheer aan bedrijven. Die zijn immers steeds meer op zoek naar globale en homogene oplossingen op Europees niveau (bijv., SEPA-oplossingen, cash pooling, payment factories). Ondertussen blijven deze bedrijven behoefte hebben aan een allesomvattend plaatselijk aanbod. Global Trade Solutions helpt bedrijven bij hun internationale handelsactiviteiten, en verstrekken bijvoorbeeld internationale garanties voor commerciële overeenkomsten tussen partijen in verschillende landen Belangrijke deals die in 2009 door Corporate & Investment Banking en Corporate & Public Bank Belgium werden gesloten: BNP Paribas Fortis trad op als Joint Mandated Lead Arranger met een club van banken, om met succes de 690 miljoen EUR aan senior secured facilities te onderschrijven die vereist zijn om de aankoop door CVC van de Midden- en Oost-Europese activiteiten van StarBev, Anheuser-Busch InBev (ABInBev) te ondersteunen. De transactie staat voor één van de grootste buyouts in Europa in In België tekende BNP Paribas Fortis voor de grootste leveraged buyouttransactie die in de loop van 2009 werd uitgevoerd; de bank trad op als mandated lead arranger voor de senior club deal van EUR 73 miljoen, om de overname van de ADB Group door Montagu Private Equity en management te financieren. ADB Group is de belangrijkste wereldwijde fabrikant van grondverlichtingssystemen voor luchthavens. BNP Paribas Fortis was één van slechts drie deelnemende banken en de enige niet-britse bank in het bemiddeld leningschema van de Europese Investeringsbank (EIB) voor windenergie langs de kust, die streeft naar het lenen van een bedrag tot 1 miljard GBP voor windmolenparken langs de kust de komende drie jaar. Dit is een programma dat door de Britse regering wordt gesponsord om windenergie Verslag van de Raad van Bestuur 17

18 te ontwikkelen. Het feit dat BNP Paribas Fortis werd geselecteerd, toont aan dat wij consequent de leider van het topsegment zijn voor de Britse en internationale markten voor hernieuwbare energie. BNP Paribas Fortis werd door Aquafin uitgekozen als de enige bookrunner voor de uitgifte van een Belgische retailobligatie van EUR 150 miljoen, rechtstreeks gericht op de investeerdersbasis van Retail en Private Banking. Door te kiezen voor de uitgifte van zo n retailobligatie heeft Aquafin een aanzienlijk voordeel gerealiseerd op het gebied van de diversifiëring en de kost van de financieringsbasis. Aquafin ontwerpt, financiert, bouwt en exploiteert de supragemeentelijke infrastructuur die nodig is om huishoudelijk afvalwater te behandelen en optimaliseert belangrijke riolen en afvalwaterbehandelingsinstallaties in Vlaanderen. Fluxys, de onafhankelijke exploitant van zowel het aardgasvervoer, het doorvoernet en de opslaginfrastructuur in België, heeft BNP Paribas Fortis aangesteld als enige bookrunner en co-leidende bank voor zijn uitgifte van een retailobligatie. Het mandaat van enige bookrunner werd toegewezen aan BNP Paris Fortis, omwille van zijn deskundigheid en duidelijke marktleiderschap inzake de uitgifte van retailobligaties. Deze deal benadrukt het langetermijnengagement voor Fluxys en onze positie als kernbank voor Fluxys die Fluxys al sinds 1971 bijstaat. BNP Paribas Fortis trad op als co-bookrunner bij de obligatie-emissie met dubbele tranche van Elia voor EUR 1 miljard. Elia, de monopoliehouder met vaste tarieven die het Belgische hoogspanningsnet exploiteert, besliste EUR 1 miljard in te zamelen door zijn pijlen te richten op de markt van de institutionele benchmarkobligaties om korte termijnleningen te herfinancieren en langetermijnleningen te voltooien en te anticiperen op de verwachte tarieftekorten. Na een uitgebreide roadshow was de emissie met dubbele tranche een overdonderend succes. BNP Paribas Fortis is een cruciale partner geweest van het vooraanstaande biofarmaceutische bedrijf UCB dat zijn kredietfaciliteit, aangegaan om Schwarz Pharma in 2006 over te nemen, wilde herschikken. BNP Paribas Fortis trad in het vierde kwartaal van 2009 voor UCB op als joint bookrunner van een in aandelen omzetbare obligatielening van EUR 500 miljoen en van een obligatielening voor het publiek van EUR 750 miljoen, en als co-manager van een institutionele obligatie van EUR 500 miljoen. Het succes van deze drie kapitaalmarkttransacties voor een totaal bedrag van EUR 1,75 miljard met verschillende looptijden laat UCB toe zijn kredietverstrekkers te diversifiëren en de terugbetalingstermijn te verlengen. De rest van de schuld werd geherfinancierd met een nieuwe gesyndiceerde wentelfaciliteit (revolving facility) van EUR 1,5 miljard waarvoor BNP Paribas Fortis optrad als joint coordinator en bookrunner. Investment Solutions Fortis Investments, de afdeling van BNP Paribas Fortis die zich met activabeheer bezighoudt, heeft activa in beheer ter waarde van EUR 161 miljard. 65% van de opbrengst daarvan wordt gegenereerd door externe klanten. Fortis Investments heeft een wereldwijde aanwezigheid, met verkoopkantoren en 40 gespecialiseerde beleggingscentra in Europa, de VS en Azië. Als klantgedreven organisatie biedt het internationale beleggingsoplossingen, terwijl het voldoet aan de vereisten en behoeften van plaatselijke beleggers, zowel institutionele als wholesale-/retailbeleggers. Als gediversifieerde activabeheerder geeft zijn oplossingsgerichte benadering zijn teams de vrijheid en middelen om ideeën en kansen te onderzoeken op elke markt en in elke activaklasse. Fortis Investments is één van de meest gediversifieerde activabeheersbedrijven ter wereld als het gaat om de soorten oplossingen die het kan aanbieden, met een wereldwijde voetafdruk. Het is de op vier na grootste activabeheerder voor Europese gedomicilieerde fondsen, met uitzondering van de geldmarkt (bron: Feri). Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2009: De uitstroom van activa en de daling in activa in de eerste helft van het jaar werd omgekeerd tijdens de tweede helft van het jaar. Synergieën van de consolidatie van ABN AMRO Asset Management leidden tot lagere kosten. De overgang van alle 256 voormalige ABN AMRO-fondsen en -mandaten (die EUR 55 miljard waard zijn) naar het Fortis Investments platform werd werd voltooid. Nieuwe oplossingen voor klanten Fortis Investments lanceerde 93 nieuwe fondsen en mandaten. De start van de integratie met BNP Paribas Investment Partners, die klanten zo n 60 gespecialiseerde beleggingsmogelijkheden zal bieden en het mogelijk zal maken plaatselijke diensten te verlenen aan klanten in 45 landen. Fortis Investments en BNP Paribas Investment Partners heeft zijn eerste fonds met twee merknamen gelanceerd, specifiek voor klanten in Nederland. Het BNP Paribas Convertible Bond Fund bracht tijdens de intekentermijn EUR 82,9 miljoen bij elkaar. 18 Verslag van de Raad van Bestuur

19 Fortis Investments zal in 2010 zijn naam veranderen in BNP Paribas Investment Partners, na de juridische fusie met deze entiteit, die naar verwachting zal plaatsvinden tijdens de eerste helft van De nieuwe, gecombineerde organisatie zal zich blijven ontwikkelen, met de nadruk op de volgende gebieden: een breed gamma aan beleggingsproducten en -diensten, die worden aangeboden via een reeks beleggingscentra met deskundigheid op vele gebieden, gespecialiseerde partners en aanbieders van plaatselijke oplossingen gespecialiseerde global business lines die toegespitst zijn op specifieke klantensegmenten, ondersteund door wereldwijde en plaatselijke marketingfuncties vier regionale afdelingen in de belangrijkste zakelijke gebieden ter wereld, om stuwkracht, coördinatie en oplossingen te bieden gedeelde ondersteuningsfuncties in alle onderdelen van BNP Paribas Investment Partners, om onze klanten hoogwaardige en samenhangende diensten te verlenen BNP Paribas Fortis in Polen In Polen is BNP Paribas Fortis een universele bank die spaar- en beleggingsproducten en leningen verstrekt aan individuele klanten, en geïntegreerde oplossingen aan ondernemingen om hun bedrijf op de plaatselijke en internationale markten te financieren. De bank heeft meer dan klanten, die bediend worden door bedienden in 250 filialen en 8 business centers. De bank staat op de 11de plaats van de banken in Polen. De Poolse economie presteerde relatief goed in 2009, en heeft de status van Europese groeileider verworven. De groei vertraagde echter naar 1,6%, tegenover 5% een jaar eerder het zwakste resultaat in tien jaar. De verslechtering van de bedrijfsomstandigheden beïnvloedde de banksector: het netto financieel resultaat van de sector voor de eerste drie kwartalen van 2009 lag 44,6% lager dan in 2008, voornamelijk door afschrijvingen in verband met leningen van lagere kwaliteit en portefeuilles van FX derivaten. Voor BNP Paribas Fortis werd het jaar gedomineerd door de gelijktijdige juridische en operationele fusie met Dominet Bank, die eind juli met succes werd afgerond. Alle filialen kunnen nu de klanten van beide banken verwelkomen en de gezamenlijke systemen voor elektronisch bankieren zijn volledig operationeel. De klanten van de nieuwe bank kunnen basisbanktransacties uitvoeren in elk van de 258 filialen. 39 daarvan bieden ook persoonlijke bankproducten (bijv. spaar- en beleggingsproducten) en oplossingen voor kleine en middelgrote ondernemingen aan. De bedrijfsklanten worden bediend door acht business centers. BNP Paribas Fortis heeft ook zijn benadering tot rekeningpakketten voor retail- en KMO-klanten herzien. Voor retailklanten werden er nieuwe, eenvoudige pakketten met de naam S, M, L en XL op de markt gebracht. Naast standaarddiensten biedt elk pakket aanvullende oplossingen, bijv. een spaarrekening met dagelijkse rentekapitalisatie. Fortis Bank Turkije BNP Paribas Fortis is in Turkije actief via Fortis Bank Turkije, waarvan het met 94,11% van de aandelen de grootste aandeelhouder is. Het aanbod van Retail Banking bestaat uit debet- en kredietkaarten, persoonlijke leningen en beleggings- en verzekeringsproducten die verspreid worden via 297 filialen en via internet- en telefoonbankieren. Bankdiensten aan ondernemingen omvatten internationale handelsfinanciën, activa- en kasbeheer, kredietdiensten, factoring en leasing. Via zijn afdelingen commercieel bankieren en bankieren voor kleine bedrijven biedt de bank verscheidene beleggingsdiensten aan aan kleine en middelgrote ondernemingen. In een moeilijke economische omgeving is Fortis Bank Turkije erin geslaagd zijn franchise in goede vorm te houden, heel het jaar 2009 lang. De Turkse banksector werd over het algemeen minder getroffen door de internationale financiële crisis, omdat hij niet was blootgesteld aan slechte activa en degelijke criteria hanteerde bij het toekennen van leningen. Fortis Bank Turkije bleef krediet verstrekken, zowel aan individuele personen als aan bedrijven, aan een langzamer tempo overeenkomstig de stijgende vraag terwijl ze het risico nauwlettend in de gaten hield. De leningverliezen namen weliswaar toe, maar bleven binnen aanvaardbare niveaus. De marktactiviteiten profiteerden van dalende rentevoeten. De verzameling van klantendeposito s was een voortdurend aandachtspunt, dat bijvoorbeeld leidde tot de verwerving van nieuwe klanten van wie het loon wordt betaald op rekeningen van Fortis Bank Turkije. Er werd een nieuwe segmentatie voor kredietkaarten gelanceerd, met specifieke nadruk op rijke klanten. Verslag van de Raad van Bestuur 19

20 De bankverzekeringsactiviteiten van Fortis Bank Turkije bleven aan sneltempo groeien, dankzij het partnerschap van de bank met verscheidene aanbieders, waaronder Fortis Insurance en Cardiff. Er werden efficiëntere en klantvriendelijker maatregelen ingevoerd, zoals de toename van het aantal cash-in ATM s en de mogelijkheid om kredietkaartapplicaties te verwerken via BlackBerry. In 2010 zal Fortis Bank Turkije naar verwachting de vruchten plukken van de geleidelijk verbeterende economie en vooral van hogere groeipercentages die vergelijkbaar zijn met de percentages die Turkije liet zien in de periode BGL BNP Paribas De bank, die in 1919 werd opgericht en nu bekend staat als BGL BNP Paribas, heeft actief bijgedragen tot de opkomst van Luxemburg als internationaal financieel centrum. De bank, die een internationale aanbieder van financiële diensten is, is één van de grootste werkgevers van het land en bekleedt een leidinggevende positie op haar thuismarkt, waar ze op de eerste plaats staat voor professionele klanten en KMO s en op de tweede voor particuliere klanten. Ondertussen breidt ze haar actieradius uit naar de omliggende regio, die de grensgebieden van Luxemburg omvat. In 2009 werd de bank georganiseerd op basis van drie business lines, die onderverdeeld zijn in activiteiten sectoren en/of segmenten. Private Banking & Asset Management De business line Private Banking levert geïntegreerde oplossingen voor het beheer van activa en passiva voor rijke privépersonen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen, hun bedrijven en adviseurs. Om deze klanten met hoog potentieel zo goed mogelijk te bedienen omvat het gamma een ruim assortiment aan gepaste bankdiensten, waaronder het beheer van structuren, investeringen, trust- en bedrijfsdiensten, vastgoedbeheer en verzekeringen. Merchant Banking Merchant Banking biedt een allesomvattend gamma bankproducten en financiële diensten aan bedoeld voor grote, multinationale bedrijven en institutionele klanten, inclusief beleggingsfondsen in Luxemburg. De financiële periode 2009 stond in het teken van het proces van integratie met BNP Paribas en de goedkeuring van de Raad van Bestuur, op 25 november 2009, van het Luxemburgse gedeelte van het industrieel plan. Dat verzekerde de bank een ambitieuze ontwikkelings- en groeistrategie voor zowel de nationale als de regionale markten en voor wat bepaalde internationale activiteiten betreft. De bank, die wordt gesteund door de kwaliteit van haar aandeelhouders, de Luxemburgse overheid (34%) en BNP Paribas (rechtstreeks en onrechtstreeks 65,96%) streeft ernaar marktaandeel terug te winnen door haar commerciële dynamisme en voorbeeldige kwaliteit van de dienstverlening ter beschikking te stellen van haar klanten. Retail Banking Via zijn netwerk van 37 filialen biedt Retail Banking financiële diensten aan aan retailklanten, waaronder privépersonen, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine ondernemingen. Retail Banking past een gedifferentieerde benadering toe op klanten om zijn gamma van diensten en advies te optimaliseren op alle gebieden van dagelijks beheer, sparen, investeren, krediet en verzekeringen. 20 Verslag van de Raad van Bestuur

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting PERSBERICHT Amsterdam, 23 april 2019 BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2019 Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting Nettowinst per aandeel 19Q1 0,05 (18Q4: 0,12;

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS Q1 2017 Q1 2018 evolutie Omzet 588 549-6,7% Kostprijs van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS Q3 2017 Q3 2018 9M 2017 9M 2018 Omzet 593 539 1.803 1.647

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS Q2 2017 Q2 2018 H1 2017 H1 2018 Omzet 622 559 1.210 1.108

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Beluga JAARRESULTATEN 2006

Beluga JAARRESULTATEN 2006 Beluga EMBARGO 14/03/2007 17:30 JAARRESULTATEN 2006 Presentatiebasis De geconsolideerde jaarlijkse financiële staten van Beluga nv per 31/12/2006 werden opgesteld overeenkomstig de International Financial

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2016 2017 evolutie Q4 2016 Q4 2017 evolutie Omzet 2.537 2.443-3,7% 664 640-3,6%

Nadere informatie

Financiële staten. a) IAS 1, Presentatie van de jaarrekening

Financiële staten. a) IAS 1, Presentatie van de jaarrekening Financiële staten Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2011 6m 2012 evolutie 2 de kw. 2011 2 de kw. 2012 evolutie Omzet 1.499 1.513 0,9% 763 779 2,1% Kostprijs van verkopen (1.052) (1.079) 2,6%

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Persbericht Fluxys Belgium

Persbericht Fluxys Belgium Bijlagen Geconsolideerde balans I. Vaste activa 2.392.797 2.463.346 Materiële vaste activa 2.250.659 2.321.123 Immateriële vaste activa 45.246 52.250 Deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 16

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2012 Herzien* Q2 2013 evolutie H1 2012 Herzien* H1 2013 evolutie Omzet 779 732-6,0% 1.513 1.437-5,0% Kostprijs van verkopen (553) (521) -5,8%

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 1 ste kw. 2011 1 ste kw. 2012 evolutie Omzet 736 734-0,3% Kostprijs van verkopen (505) (526) 4,2% Brutowinst 231 208-10,0% Verkoopkosten (100)

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Miko N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2016 De omzet steeg met 1,3 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Rue Keyenveld 58 - B-15 Brussel - Belgïe Tel. + 32 2 59 61 11 External Communications and Investor Relations Tel. + 32 2 59 6 16 Persmededeling Embargo: 9 maart 21 om 17.5 uur GEREGLEMENTEERDE

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2015...

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Eneco, verbinding en innovatie

Eneco, verbinding en innovatie Eneco, verbinding en innovatie Jaarverslag 2015 Eneco Holding N.V. Geconsolideerde jaarrekening 2015 Geconsolideerde winst- en verliesrekening x 1 mln. Toelichting 2015 2014 Opbrengst energielevering,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2013 Q2 2014 evolutie H1 2013 H1 2014 evolutie Omzet 732 651-11,1% 1.437 1.273-11,4% Kostprijs van verkopen (521) (444) -14,8% (1.023) (884)

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2018

BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2018 PERSBERICHT Amsterdam, 22 oktober 2018 BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2018 Resultaat in lijn met de verwachting Nettowinst per aandeel 18YTD 0,41 (17YTD: 0,06) en in 18Q3 0,08 Aantal transacties

Nadere informatie

Omzet + 10,5 % Winst per aandeel 0,54 EUR Voorstel tot betaling van een dividend van 0,27 EUR per aandeel

Omzet + 10,5 % Winst per aandeel 0,54 EUR Voorstel tot betaling van een dividend van 0,27 EUR per aandeel JAARRESULTATEN 2011 Omzet + 10,5 % Winst per aandeel 0,54 EUR Voorstel tot betaling van een dividend van 0,27 EUR per aandeel Ardooie, 27 maart 2012 - Sioen Industries nv maakt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2014 Q3 2015 evolutie 9M. 2014 9M. 2015 evolutie Omzet 636 661 3,9% 1.909 1.974 3,4% Kostprijs van verkopen (440) (453) 3,0% (1.324) (1.340)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2014 Q2 2015 evolutie H1 2014 H1 2015 evolutie Omzet 651 691 6,1% 1,273 1,313 3,1% Kostprijs van verkopen (444) (462) 4,1% (884) (887) 0,3%

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde Financiële Overzichten

Geconsolideerde Financiële Overzichten Geconsolideerde Financiële Overzichten Verkorte Geconsolideerde Resultatenrekening Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 2017, behalve cijfers per aandeel Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie