CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda"

Transcriptie

1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te

2 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 5 JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december Exploitatierekening over Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de grondslagen voor de jaarrekening 10 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst-en-verliesrekening over

3 DRV Accountants & Adviseurs Cosunpark 20 Postbus EB T Aan het bestuur van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Minervum 7162-B 4817 ZN BREDA Onze referentie: Behandeld door: dhr. J.H. van der Krabben AA, 14 mei 2013 Onderwerp: jaarrekening 2012 Geachte bestuursleden, Hierbij brengen wij in concept rapport uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting. ONTBREKEN VAN DE VERKLARING Onze werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van uw jaarrekening zijn nog niet afgerond, reden waarom de samenstellingsverklaring nog ontbreekt DRV Accountants & Adviseurs is een maatschap bestaande uit praktijkvennootschappen en heeft 11 vestigingen in Zuidwest-Nederland. Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn gepubliceerd op onze website en gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder nr

4 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen ALGEMEEN Bedrijfsgegevens De activiteiten van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen bestaan voornamelijk uit het voorkomen of terugdringen van de criminaliteit op alle bedrijventerreinen in. Bestuur Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende leden: L.W.P.J.M. Seeuwen (voorzitter) R.M. Wensing (secretaris) P.J.M. Oomen M.K.R. Boersma P.C.A. Tak P.L.J. van Brummelen P.P.J.M. Martens R. van Elderen Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers zijn door ons ontleend aan de jaarrekening over 2011 welke niet door ons is opgesteld. In verband met de vergelijkbaarheid van de cijfers is de presentatie aangepast aan de door ons gevoerde wijze van rapporteren Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

5 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen RESULTAATVERGELIJKING Het resultaat over 2012 bedraagt tegenover negatief over De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 2012 % 2011 % Verschil Netto-omzet , , Kostprijs van de omzet , , Bruto-omzetresultaat , , Inkoop derden , Brutomarge , , Afschrijvingen materiële vaste activa , , Beveiligingskosten , Ondersteuningskosten , , Kantoorkosten , ,0-711 Verkoopkosten , ,1-39 Algemene kosten , , Som der bedrijfslasten , ,5 271 Bedrijfsresultaat , , Financiële baten en lasten 164 0, ,1 315 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , , Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , , Resultaat , , Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

6 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn: Ondernemingsvermogen Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

7 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen FISCALE POSITIE Berekening belastbaar bedrag 2012 Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2012 is als volgt berekend: 2012 Resultaat Fiscale verschillen: Niet aftrekbare kosten 210 Investeringsaftrek Belastbaar bedrag Berekening vennootschapsbelasting De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt: 20,0% over Vennootschapsbelasting Per 31 december 2012 is per saldo te vorderen inzake vennootschapsbelasting. De verschuldigde vennootschapsbelasting over 2012 bedraagt Te ontvangen per Ontstaan in 2012 Ontvangen/ betaald in 2012 Te ontvangen per Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aanslagen vennootschapsbelasting tot en met 2010 definitief geregeld. Specificatie niet aftrekbaar deel van de kosten Basisbedrag % Representatiekosten 26,5 % Niet aftrekbaar deel Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

8 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Specificatie investeringsaftrek Voor bepaalde investeringen in de materiële vaste activa kan aanspraak worden gemaakt op investeringsaftrek. De investeringsaftrek is als volgt: Basisbedrag % Aftrek / Bijtelling Inventaris % Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

9 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) 31 december december 2011 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Vlottende activa Vorderingen (2) Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende activa Liquide middelen (3) Behoort bij accountantsrapport - 7 -

10 31 december december 2011 PASSIVA Stichtingskapitaal (4) Stichtingskapitaal Kortlopende schulden (5) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

11 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen EXPLOITATIEREKENING OVER Netto-omzet (6) Kostprijs van de omzet (7) Bruto-omzetresultaat Inkoop derden (8) Brutomarge Afschrijvingen materiële vaste activa (9) Beveiligingskosten (10) Ondersteuningskosten (11) Kantoorkosten (12) Verkoopkosten (13) Algemene kosten (14) Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (15) Rentelasten en soortgelijke kosten (16) Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (17) Resultaat Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

12 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen TOELICHTING OP DE JAARREKENING TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder RJ 630 voor Commerciële stichtingen en verenigingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Continuïteit De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstelling van de stichting. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa Materiële vaste activa in eigen gebruik De materiële vaste activa in eigen gebruik worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat voor het beoogde gebruik te brengen. Na de eerste verwerking worden de materiële vaste activa in eigen gebruik gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde. Afschrijvingen vangen aan op het moment dat activa in gebruik worden genomen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Buitengebruikgestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde danwel de lagere opbrengstwaarde. Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Ingeval van niet-rentedragende leningen is de geamortiseerde kostprijs lager dan de nominale waarde. Het verschil tussen de geamortiseerde kostprijs en de nominale waarde wordt - ingeval deze (in)direct is verstrekt aan een deelneming - aangemerkt als informele kapitaalstorting door de vennootschap aan haar deelneming, hetgeen uit dien hoofde wordt verwerkt als een verhoging van de nettovermogenswaarde van de deelneming. Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

13 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Ingeval van niet-rentedragende leningen is de geamortiseerde kostprijs lager dan de nominale waarde. Het verschil tussen de geamortiseerde kostprijs en de nominale waarde wordt - ingeval deze (in)direct is verstrekt door een aandeelhouder - aangemerkt als informele kapitaalstorting en ten gunste van de agioreserve gebracht. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Brutobedrijfsresultaat Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Afschrijvingen De afschrijvingen van materiële vaste activa worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Financieel resultaat Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, voor zover hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Periodieke rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn, rekening houdend met de effectieve rentevoet van desbetreffende passiefpost. Belastingen De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscale faciliteiten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

14 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Inventaris Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Mutaties Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingspercentages Inventaris 20 % VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

15 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Belastingen en premies sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overlopende activa Nog te factureren omzet Rentevergoeding Contributies en abonnementen Telefoon 64 - Overige overlopende activa Liquide middelen ING Bank, rekening-courant ING Bank, spaarrekening De per 31 december 2012 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking. PASSIVA 4. STICHTINGSKAPITAAL Stichtingskapitaal Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Voorstel resultaatbestemming Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

16 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Overlopende passiva Accountantskosten Rente- en bankkosten Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

17 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Omzet beveiligingsdiensten Bijdrage beveiliger Financiële bijdrage gemeente Overige bijdrage beveiliger Doorbelaste beveiligingskosten (correctie voorgaande jaren) Kostprijs van de omzet Kosten beveiliging Inkoop derden Werk door derden Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Beveiligingskosten Doorbelaste personeelskosten Ondersteuningskosten Onkostenvergoeding Administratieve en secretariële kosten Representatiekosten Reiskostenvergoeding Kantoorkosten Drukwerk Telefoon Porti Contributies en abonnementen Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten Website Algemene kosten Accountants- en advieskosten Accountants- en advieskosten vorige adviseur Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

18 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen 15.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2012 Rentebate bank Rentelasten en soortgelijke kosten Rente- en bankkosten Overige rentelasten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting a.p Behoort bij accountantsrapport Samenstellingswerkzaamheden nog niet afgerond

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Holding IOPW N.y. Naaldwijk. Publicatiestukken 2009

Holding IOPW N.y. Naaldwijk. Publicatiestukken 2009 Publicatiestukken 2009 l5juni 2010 Inhoud B lad Balans per 31 december 2009 3 Toelichting 4 O2O.4781O22-lpI2 Balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) 31.12.2009 31.12.2008 Actief Vaste activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie