STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF"

Transcriptie

1 A STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste IA 3992 DB Houten Postbus GG Houten telefoon Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG P^icewaterTiouseCoapets Accountants N.V. Uitsluiteml «Doridenliricaliedaeleinden

2 jaarrekening MET 2011 Inhoud Pag, Verslag van het bestuur Kerncijfers jaarrekening Balans per 31 december 7 Staat van baten en lasten 8 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9. Toelichting op de balans 11 Toelichting op de staat van baten en lasten 15 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 17 Verwerking exploitatiesaldo Bijlagen Verklaring van de externe accountant 18 Accountantsverklaringen verleende subsidies PrioewateitiouseCoopers Accountanis N.V, Uisluitend voor identlllcatledoelelrhlen pivc

3 Jaarrekening MET 2011 Pagina 2 Verslag van het bestuur VoorwieisMET MET is voor alle personen die werken in bedrijven die vallen onder de CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Deze bedrijven zijn actief in een breed scala aan deelbranches, die elk een uniek karakter hebben; Universele autobedrijven Merkdealers - Tweewielerbedrijven Gemotoriseerde tweewielers - Truckdealers Autoverhuur Ca rava n/ca mperbed rijven - Takel- en bergingsbedrijven. Motorenrevisie. Statutaire doelstellingen Stichting MET heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak. Activiteiten zijn het bevorderen van: a. het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de bedrijfstak; b. het adviseren, geven van voorlichting en informatie over voorschriften, die uit de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden/ - verhoudingen en/of de vaktechnische ontwikkeling liggen; c. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg, met uitzondering van het cao overleg, tussen sociale partners ten behoeve van de werl^evers en werknemers in de bedrijfstak; d. het bevorderen van een goede toepassing van de wet- en regelgeving op sociaal-economisch terrein ïn de bedrijfstak; e. opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten in het kader van de arbeid ten behoeve van de werknemers en de werkgevers in de bedrijfstak; f. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bevordering van goede arbeidsomstandigheden en medezeggenschap in de bedrijfstak; g. het (doen) verrichten van en informeren over onderzoek op de hierboven onder a t/m e genoemde terreinen met het oog op het ontwikkelen van beleid; h. het (doen) verrichten van en informeren over onderzoeken en projecten in het kader van de bevordering van de professionaliteit op het terrein van de arbeid van de bedrijfstak; i. en voorts de werkzaamheden van de stichting in het kader van de uitvoeringvan dein de statuten, reglementen en CAO genoemde activiteiten. CAO MET De doelen van MET zijn vasl^elegd in de CAO Bijdrage Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. De CAO is algemeen verbindend verklaard op 4 februari 2011, tot en met 31 december 2014 en gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 februari 2011 (nr. 682, UAW nr ). PlIcswalBrtiouseCoopers Accountants N.V. UtskMenS voor identillcaliedoelainden

4 Jaarrekening MET 2011 Pagina 3 Bijdrage MET In de CAO Bijdrage Fonds Motorvoertuigenbedrijf Tweewielerbedrijf is geregeld dat werkgevers een bijdrage betalen (zie art. 3 CAO Bijdrage Fonds, in samenhang met artikel 15 tid 2 van de statuten en genomen bestuursbesluiten). Het heffingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant op 28 februari 2011 (nr. 3304, UAW nr ) en betreft de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni Daarnaast is een heffingsbesluit gepubliceerd op 27 juni 2011 (nr , UAW nr. IIISO) en betreft de periode van 1 juli 2011 t/m 31 december De bijdragen zijn gebaseerd op de loonsom De bijdrage voor 2011 die in de loop van 2011 door middel van vier kwartaalnota's en tussentijdse nota's is geheven, is evenals vorig jaar vastgesteld op 0,2% van de loonsom van het betreffende jaar. Bij de oplegging 2011 is uitgegaan van een loonsom van maximaal (2010: eveneens } per werknemer. Bestuur De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn respectievelijk door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de motorvoertuigen- en tweewieierbranche voor een zittingsperiode van drie jaar benoemd. Bestuurssamenstelling per 31 december 2011: Leden van werkgeverszijde: de heer H. Everts (voorzitter) de heert. van Eldijk de heer mr. J. Kieiboer mevrouw H.M.B. Ykema-Visser Leden van werknemerszijde: de heer J. Berghuis (vice-voorzitter) de heer J.P.M. Broeken de heer M.H. Hietkamp de heer J.G. Kruithof benoemd door: BOVAG BOVAG BOVAG BOVAG benoemd door: FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie De dagelijkse leiding ten behoeve van het uitvoeren van de stichtingsdoelstellingen is door het bestuur opgedragen aan de secretaris, zijnde mevrouw drs. B.CM. Berndsen-Van der Geugten; Activiteiten in 2011 De activiteiten van stichting MET vallen uiteen in 3 categorieën: Gemeenschappelijke projecten Bijdragen aan projerten van werkgevers en werknemerspartijen Projecten die vailen onder het Werkgelegenheidsfonds Hieronder is voor 2011 een toelichting op deze categorieën opgenomen. PricewatertiouseCoopers Accounisnts N.V. Ullslultentl voor klentlficalledaeleinden {»H^

5 Jaarrekening MET 2011 Pagina 4 Gemeenschappetijke pro/ecten De rol van stichting MET op het gebied van veilig en gezond werken is in 2011 overgenomen door de Bedrijfsraad. In 2011 zijn dan ook geen nieuwe activiteiten meer opgestart. Wel liep een aantal activiteiten bij MET door die al in 2010 waren gestart en een uitloop hadden naar Arbocatalogus doorontwikkeld Sociale partners zijn al enkele jaren bezig met het ontwikkelen en uitbreiden van de arbocatalogus. Ook in 2011 zijn een aantal onderwerpen ter toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW, goedgekeurd en gepubliceerd. Communicatie gemtensiveerd De centrale arbosite ARBOmobiel.nl wordt jaariijks aangevuld met actuele informatie, nieuwe arbothema's en bijvoorbeeld voohichtingsfilmpjes. Daarnaast is in 2010 gestart met het opsteiien van een communicatiekalender waarmee de activiteiten in 2011 zowel gestroomlijnd als geïntensiveerd konden worden. Preventiemedewerkertrainirjgen uitgevoerd Uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat de branche behoefte heeft aan het scholen van preventiemedewerkers. Daarom is in 2010 gestart met het uitvoeren van de trainingen Preventfemedewerker Basis en Gevorderd. Uit de reeks geplande trainingen hebben er een aantal uiteindelijk in 2011 plaats gevonden. Jaarlijkse anderhoudsrande ri&e's De mobiliteitsbranche beschikt over ri&e's die op maat gemaakt zijn voor de afzonderlijke deelbranches. Deze risie's worden jaarlijks geactualiseerd. Onderzoek Binnenklimaat afgerond De rapportage van onderzoek naar binnenklimaat dat eind 2010 is uitgevoerd is in 2011 opgeleverd. De resultaten zijn vertaald in een praktische tipkaart voor bedrijven in de branche die zij via ARBOmobiel.nl kunnen downloaden. Bijdragen projecten werkgevers- en werknemerspartijen Bijdrageverstrekking Ten aanzien van bijdrageverstrekking is het volgende bepaald in artikel 17 van de statuten van de stichting: 1. Bij een aanvraag om een subsidie dient een gespecificeerde begroting, overeenkomstig hetgeen is beschreven in artikel 3 van de statuten, betreffende de besteding van de aangevraagde gelden te worden ingezonden. 2. Jaarlijks dient de subsidie-ontvangende instelling een door een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring te overieggen over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring (ten minste) moet zijn gespecificeerd volgens hetgeen in artikel 3 is beschreven en geïntegreerd onderdeel moet uitmaken van het financieel jaarverslag. 3. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij de subsidieaanvraag mee te zenden begroting c.q. cie schriftelijke verantwoording dient te voldoen. PricewatettioDseCoopers Accountants N.V. UitsluiteniIvDoridentiCicatiedDelelnden

6 Jaarrekening MET 2011 Pagina 5 Toegezegde bijdragen in 2011 Bij de afhandeling van verzoeken tot bijdragen in projerten is boven vermelde werkwijze gehanteerd. Door het bestuur werden de volgende verzoeken, met in achtnemlng van voornoemd artikel 17 van de statuten, goedgekeurd en voor het genoemde bedrag definitief vastgesteld: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG Bedrijfsraad De beschikbaar gestelde geiden betreffende het jaar 2011 zijn deels uitgekeerd als voorschot, onder de aanname dat de op het jaar 2011 betrekking hébbende accountantsverklaringen zullen worden ontvangen. De ontvangen verklaringen maken deel uit van de jaarrekening van MET en zijn als bijlagen opgenomen. Na goedkeuring van de jaarrekening zai het resterende bedrag dat voor de organisaties beschikbaar is over 2011 aan de organisaties worden overgemaakt. Projecten Werkgelegenheidsfonds Stichting MET heeft namens werkgevers- en werknemerspartijen als aanvrager en uitvoerder opgetreden voor een subsidieverstrekking door de stichting Werkgelegen heidsfonds. Metaal en Technische Bedrijfstakken: Per 31 december 2011 was er nog een restantbudget van beschikbaar. De besteding daarvan is onderhevig aan richtlijnen, die zijn opgesteld door de subsidieverstrekkers. De besteding wordt via een aparte verantwoording aan de subsidieverstrekkers gepresenteerd. Vooruitblik 2012 De rol van stichting MET op het gebied van veilig en gezond werken is in 2011 overgenomen door de stichting Bedrijfsraad. Stichting MET heeft dan ook in 2011 op dit gebied de lopende artiviteiten afgerond en geen nieuwe opgestart. In 2012 blijft stichting MET, net als in 2011, de artiviteiten van sociale partners en de Bedrijfsraad op arbogebied subsidiëren. Namens het bestuur van stichting MET J. van Stigt voorzitter Houten, 25 juni 20J2 PrïcewatertiouseCoc^rs Accountanis N.V. Uitskittenil w)or WenlificafiedoeleirWen ph«

7 Jaarrekening MET 2011 Pagina 6 Kerncijfers Bijdragen Aantal werkgevers -Verplicht en vrijwillig - Idem met loonsom nihil * * Aantal werknemers * Gemiddeld jaarsalaris per werknemer in Loonsom x 1 miljoen H eifi ngspercentage Hêffingsbedrag x Maximum jaarsalaris in * Q.2% 0,2% *3 0,2% 0,2% 0,2% * *1; Met ingang van 2010 zijn de vermelde cijfers exclusief tankstations en wasbedrijven, aangezien deze met ingang van april 2010 niet meer onder de CAO Motorvoertuigen en Tweewielers vallen en daardoor geen heffing meer bijdragen de Stichting Fonds MET. *2: De loonsom betreft de loonsom waarover premie is geheven. Doordat in 2010 pas vanaf het 2e kwartaal is geheven, is dit de loonsom over 3 kwartalen. *3; In 2010 is wel een heffingspercentage van 0,2% gehanteerd, maar is pas vanaf het 2e kwartaal geheven. Gemiddeld is er daarom op jaarbasis 0,15% geheven. *4: De heffingsinkomsten in 2010 zijn lager dan voorgaande jaren doordat over het le kwartaal van 2010 geen hefting heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de heffingsinkomsten vanuit de tankstations en wasbedrijven vanaf 2010 vervallen. PricewatertiouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor jdenlificatiedoeteinden PM^

8 Jaarrekening MET 2011 Pagina 7 Balans per 31 december (na bestemming resultaat) ACTIVA Pag Vlottende activa Vorderingen: Te vorderen bijdragen van werkgevers Af: voorziening voor dubieuze vorderingen Overige vorderingen en overiopende artiva Liquide middelen: Spaarrekeningen Rekening-Courant PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal Bestemmingsreserves: Gemeenschappelijke projerten Heffingloosjaar Voorzieningen Voorziening projerten werkgelegenheidsfonds Kortlopende schulden Nog te betalen bijdragen Crediteuren Overige schulden PricewatertiouseCoopers Accountants N.V. Uitslutend voor UenQÜcatiedDeleinder)

9 Jaarrekening MET 2011 Pagina 8 Staat van baten en lasten BATEN Bijdragen van werkgevers Interest Diverse baten LASTEN >ae Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Administratiekosten MN Services Accountantskosten Boekhouding & Salarisadministratie Bestuurskosten Bestuurs-en vergaderkosten Overigen Secretariaat Diversen Dotatie voorziening voor dubieuze vorderingen Totaal vaste lasten De vaste iasten zijn te kwalificereii als kosten inzake artikel , _ , , Uitgaven activiteiten naar doelstelling Kosten inzake artikel 3A Kosten inzake artikel 38 Kosten inzake artikel 3C Kosten inzake artikel 3D Kosten inzake artikel 3E Kosten inzake artikel 3F Kosten inzake artikel 3G Kosten inzake artikel 3H Kosten inzake artikel 31 Niet uitgesplitste cijfers Exploitatiesaldo _ Verdeling exploitatiessaldo Mutatie reserve Gemeenschappelijke projerten Mutatie reserve heffingsloos jaar Mutatie algemene reserve , PrtcewatertKJUseCoopefs Accountants N.V. Uiisiuitem) voor identiscatiedoelainden

10 Jaarrekening MET 2011 Pagina 9 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarversiaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarversiaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en de staat van baten en lasten zijn refererities opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Stelselwijzigingen De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Personeel Gedurende het jaar 2011 waren geen werknemers in dienst. Grondstagen voor waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden 'm mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Efgen vermogen Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheld is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als bestemmingsreserve. In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feil dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen afte wikkelen, tenzij anders vermeld. PricewatwlTOuseCoopers Accountants N.V. Uilsluitend \roori(lbnllflcatledaeleintlen

11 Jaarrekening MET 2011 Pagina 10 Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze vergoeding als een artief in de balans opgenomen. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De indeling van de staat van Baten en Lasten voldoet aan de vereisten van het toetsingskader A.V.V. Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderiijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Een onttrekking aan bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien aan bestem mi ngsreserve(s) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten eh lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. Ontvangen subsidies Subsidies worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen kómen. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effertieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de renteiasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transartiekosten op de ontvangen leningen. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verstrekte subsidies Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenhing schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan. Ontvangen subsidies Subsidies worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen. Prlc«wa1«>t)DuseCocpers Accountants N.V, UlslullenJ voor idenliscallsdoelelnden

12 Jaarrekening MET 2011 Pagina 11 Toelichting op de balans ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Te vorderen bijdragen van werkgevers: Inzake geheven in 2011 resp Inzake geheven in 2010 resp Inzake heffingsjaart/m 2009 resp Af: voorziening dubieuze vorderingen De te vorderen bijdragen van werkgevers betreffen de nog te vorderen heffingspremies bij de werkgevers door Mn Services. Het verloop van de "Voorziening voor dubieuze vorderingen" is als volgt: Saido per 1 januari Afboekingen inzake oninbaar Dotatie ten laste van het resultaat in het boekjaar Saldo 31 december Bij het bepalen van de voorziening is uitgegaan van de volgende oninbaarheidspercentages; O dagen oud 5% 180 dagen oud 10% 270 dagen oud 20% 360 dagen oud 40% 720 dagen oud 70% 720 dagen oud 100% PricawaiertiouseCoopers Accountants N.V. Uitsluiiend voor IdentiTicaHedDeleindan

13 Jaarrekening MET 2011 Pagina 12 De overige vorderingen en overlopende activa per 31 december i>etreffen: Te vorderen inzake combinota Nog te ontvangen interest Stichting MET Nog te ontv. interest Werkgelegenheidsfonds Voorschot Bijdrage Stichting Bedrijfsraad _ De post te vorderen inzake combinota betreft de ultimo 2011 op de bankrekening van Mn Services ontvangen gelden van werl^evers inzake de gecombineerde premieheffing, alsmede hierop betrekking hebbende ontvangen bankrente, welke bedragen begin 2012 zijn afgedragen aan stichting MET. De post "Voorschot bijdrage Stichting Bedrijfsraad 2012" is ontstaan doordat de realisatie van de door Stichting MET gefinancierde projecten tegenviel in Het voorschot dat Is uitbetaald in 2011 ten behoeve van de bijdrage 2011, is in eerste instantie 90% van het begrote bedrag. In verband met de verwachte onderrealisatie eind 2011 is een kleiner voorschot uitgekeerd- Na afloop van het boekjaar bleek de realisatie nog lager en is een overschot ontstaan. Dit wordt aangewend als voorschot op de bijdrage Liquide middelen De post liquide middelen kan per 31 december als volgt worden gespecificeerd: ING Rekening Courant MET ING Rekening Courant Werkgelegenheidsfonds 214: ING Spaarrekening Het beschikbaar saldo bedraagt ,-. De gerniddelde rentevergoeding gedurende 2011 bedroeg 0,83%. Op de ING Spaarrekening stonden tot en met ultimo 2011 liquide middelen voor Werl^elegenheidsfondsuitgaven geparkeerd. De rente over deze middelen werd toegekend aan de middelen voor Werkgelegenheidsfondsuitgaven (zie 'Voorziening projerten Werkgelegen heidfonds" op de balans). Omdat het Werkgelegenheidsfonds afloopt binnen Stichting MET zijn per ultimo 2011 de resterende liquide middelen voor Werkgelegenheidsfondsuitgaven geheel overboekt naar de bankrekening courant Werkgelegenheidsfonds en zijn de niet dirert benodigde liquide middelen van Stichting MET naar de ING Spaarrekening geboekt. Vanaf zal de rente van de spaarrekening dan ook worden toegekend aan de exploitatie van Stichting MET. PricewatartiouseCaopets Accountants N.V. Uitsluitend voor i(]entitïcalie<laeleirh]en

14 Jaarrekening MET 2011 Pagina 13 PASSIVA Eigen vermogen Het Stichtingskapitaal bedraagt ultimo ,- en is in 2011 niet gewijzigd. Bestemmingsreserves Reserve voor Gemeenschappelijke projecten Saldo 1 januari Mutatie reserve Saldo 31 december Per wordt een reserve gevormd voor gemeenschappelijke projerten van sociale partners. De uitvoering en financiële verantwoording van de projecten wordt gedaan door Stichting Bedrijfsraad. De kosten van deze projerten worden echter gefinancierd door Stichting MET, welke stichting een gedeelte van het exploitatiesaldo 2011 toevoegd aan de reserve ter financiering van de projerten. De kosten worden bij Stichting MET verantwoord onder "Uitgaven artiviteiten naar doelstelling", zie "Bijdrage Bedrijfsraad" in de toelichting. Reserve voor heffingloos jaar Saldo 1 januari Mutatie reserve Saldo 31 december ln 2009 is door stichting MET onderzoek gedaan naar de benodigde hoogte van deze reserve. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de stichting in een heffingsloosjaar toch aan haarverplichtlngen ten aanzien van de vaste lasten moet kunnen voldoen. De contuiteitvan de stichting moet gewaarborgd zijn. Dooreen bestuursbesluit op 25 september 2009 werd deze bestemmingsreserve vastgesteld op ,-, conform de uitkomsten van het onderzoek. Door toename van het aantal meerjarige verplichtingen in 2011 is een hogere reserve nodig geacht door het bestuur. Daarvoor is in 2011 een gedeelte van het exploitatiesaldo toegevoegd aan deze reserve. Voorzieningen Voorziening projecten werkgelegenheidsfonds Saldo 1 januari Bij: rente Bij: Nieuw verstrekte voorschotten Af: onttrekkingen in het boekjaar Saldo 31 december _ _ Het werkgelegenheidsfonds heeft geiden ter beschikking gesteld aan MET om projerten te financieren met betrekking tot de werkgelegenheid. Het saldo betreft de nog niet bestede gelden. De besteding van het geld is onderhevig aan richtlijnen die opgesteld zijn door het werkgelegenheidsfonds en worden via een aparte verantwoording gepresenteerd. PricewatartiouseCoopers Accountants N.V. UUfduterKl vooruenthicauedaeleinden

15 Jaarrekening MET 2011 Pagina 14 Kortlopende schulden Nog te betaien bijdragen De nog te betalen bijdragen per 31 december betreffen; BOVAG FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie Bedrijfsraad Overige schulden De overige schulden per 31 december betreffen: Mn Services Kosten voor gemene rekening (Bedrijfsraad) Acco u ntants kosten Accountantskosten Werkgelegenheidsfonds Diversen Diversen Werkgelegenheidsfonds Gemeenschappelijke projerten De post "Gemeenschappelijke projerten" bestaat niet meer. De laatste projerten die nog openstonden uit 2010 zijn afgewikkeld in De Gemeenschappelijke projerten worden vanaf 2011 gestari: en financieel verantwoord door de Stichting Bedrijfsraad. Een deel van de kosten van die projerten wordt gefinancierd door de bijdrage die Stichting MET aan Stichting Bedrijfsraad verstrekt. De kosten hiervan voor Stichting MET zijn te vinden in de exploitatierekening onder de "Uitgaven artiviteiten naar doelstelling" en de toelichting hierop. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Contrart met MnServices inzake uitvoering heffingsadministratie met een looptijd van nog 1 jaar, jaarbedrag ,-. In verband met huurverplichtingen is er een bankgarantie verstrekt aan Worpholding II BV ter waarde van ,-. PtSoewatetnaüsECoapstsAficaun^ntsN.V. Uitsluitend voor identificatieaoelainden

16 Jaarrekening MET 2011 Pagina 15 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Bijdragen van werkgevers Bijdragen inzake hel heffingsjaar Bijdragen oude jaren Totale heffing Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting : De bijdragen inzake het heffingsjaar betreffen de in het kalenderjaar door middel van vier kwartaal nota's en tussentijdse nota's opgelegde heffingen. De bijdragen zijn geheven over een loonsom van miljoen. Interest 2011 ZOIO ING Rekening-courant Rente Mn Services Opbrengst rente en boete inzake heffingen Diversen De opbrengst rente en boete inzake heffing betreft rente en boetes die door Mn Services zijn opgelegd aari de werkgevers inzake het innen van de premie. PricewaierttouseCoopeis Accounlanls N.V. Uitsluitend voor identincaüedoelelnden phfc

17 Jaarrekening MET 2011 Pagina 16 LASTEN Uigaven activiteiten naar doelstelling De hier verantwoorde lasten zijn berekend uitgaand van de beschikbare baten. Dit kan eri;oe leiden dat in de bijgevoegde verantwoordingen en accountantsverklaringen van bijdragenemers hogere bedragen verantwoord worden dan door stichting MET beschikbaar zijn gesteld. De verdeling van de verantwooi^de lasten over de diverse doelstellingen geschiedt naar evenredigheid van de werkelijk gepresenteerde lasten. Specificatie uitgaven activiteiten naar doelstelling Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage BOVAG FNVB. CNVV. De Unie Bedrijfsraad Artikel 3A Artikel 3B Artikel 3C Artikel 3D Artikel 3E Artike! 3F Artikel 3G Artikel 3H Artikel 31 - _ Totaal , PricewaleilKniseCoopers Accountants N.V. UKslunend voor klemificatieaoeleinden ppvc

18 Jaarrekening MET 2011 Pagina 17 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden welke hieronder vermelden moeten worden. Verwerking exploitatiesaldo Conform het overzicht onderaan de staat van baten en lasten, wordt het exploitatiesaldo als voigt verwerkt: Dotatie reserve Gemeenschappelijke projerten [Rotatie reserve heffingsloosjaar Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Namens het bestuur van stichting MET J. van Stigt voorzitter Houten, 25 juni 2012 PilcewaleitiouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identitlcatieddeleinden P»*«