STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF"

Transcriptie

1 A STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste IA 3992 DB Houten Postbus GG Houten telefoon Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG P^icewaterTiouseCoapets Accountants N.V. Uitsluiteml «Doridenliricaliedaeleinden

2 jaarrekening MET 2011 Inhoud Pag, Verslag van het bestuur Kerncijfers jaarrekening Balans per 31 december 7 Staat van baten en lasten 8 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9. Toelichting op de balans 11 Toelichting op de staat van baten en lasten 15 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 17 Verwerking exploitatiesaldo Bijlagen Verklaring van de externe accountant 18 Accountantsverklaringen verleende subsidies PrioewateitiouseCoopers Accountanis N.V, Uisluitend voor identlllcatledoelelrhlen pivc

3 Jaarrekening MET 2011 Pagina 2 Verslag van het bestuur VoorwieisMET MET is voor alle personen die werken in bedrijven die vallen onder de CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Deze bedrijven zijn actief in een breed scala aan deelbranches, die elk een uniek karakter hebben; Universele autobedrijven Merkdealers - Tweewielerbedrijven Gemotoriseerde tweewielers - Truckdealers Autoverhuur Ca rava n/ca mperbed rijven - Takel- en bergingsbedrijven. Motorenrevisie. Statutaire doelstellingen Stichting MET heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak. Activiteiten zijn het bevorderen van: a. het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de bedrijfstak; b. het adviseren, geven van voorlichting en informatie over voorschriften, die uit de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden/ - verhoudingen en/of de vaktechnische ontwikkeling liggen; c. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg, met uitzondering van het cao overleg, tussen sociale partners ten behoeve van de werl^evers en werknemers in de bedrijfstak; d. het bevorderen van een goede toepassing van de wet- en regelgeving op sociaal-economisch terrein ïn de bedrijfstak; e. opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten in het kader van de arbeid ten behoeve van de werknemers en de werkgevers in de bedrijfstak; f. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bevordering van goede arbeidsomstandigheden en medezeggenschap in de bedrijfstak; g. het (doen) verrichten van en informeren over onderzoek op de hierboven onder a t/m e genoemde terreinen met het oog op het ontwikkelen van beleid; h. het (doen) verrichten van en informeren over onderzoeken en projecten in het kader van de bevordering van de professionaliteit op het terrein van de arbeid van de bedrijfstak; i. en voorts de werkzaamheden van de stichting in het kader van de uitvoeringvan dein de statuten, reglementen en CAO genoemde activiteiten. CAO MET De doelen van MET zijn vasl^elegd in de CAO Bijdrage Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. De CAO is algemeen verbindend verklaard op 4 februari 2011, tot en met 31 december 2014 en gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 februari 2011 (nr. 682, UAW nr ). PlIcswalBrtiouseCoopers Accountants N.V. UtskMenS voor identillcaliedoelainden

4 Jaarrekening MET 2011 Pagina 3 Bijdrage MET In de CAO Bijdrage Fonds Motorvoertuigenbedrijf Tweewielerbedrijf is geregeld dat werkgevers een bijdrage betalen (zie art. 3 CAO Bijdrage Fonds, in samenhang met artikel 15 tid 2 van de statuten en genomen bestuursbesluiten). Het heffingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant op 28 februari 2011 (nr. 3304, UAW nr ) en betreft de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni Daarnaast is een heffingsbesluit gepubliceerd op 27 juni 2011 (nr , UAW nr. IIISO) en betreft de periode van 1 juli 2011 t/m 31 december De bijdragen zijn gebaseerd op de loonsom De bijdrage voor 2011 die in de loop van 2011 door middel van vier kwartaalnota's en tussentijdse nota's is geheven, is evenals vorig jaar vastgesteld op 0,2% van de loonsom van het betreffende jaar. Bij de oplegging 2011 is uitgegaan van een loonsom van maximaal (2010: eveneens } per werknemer. Bestuur De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn respectievelijk door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de motorvoertuigen- en tweewieierbranche voor een zittingsperiode van drie jaar benoemd. Bestuurssamenstelling per 31 december 2011: Leden van werkgeverszijde: de heer H. Everts (voorzitter) de heert. van Eldijk de heer mr. J. Kieiboer mevrouw H.M.B. Ykema-Visser Leden van werknemerszijde: de heer J. Berghuis (vice-voorzitter) de heer J.P.M. Broeken de heer M.H. Hietkamp de heer J.G. Kruithof benoemd door: BOVAG BOVAG BOVAG BOVAG benoemd door: FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie De dagelijkse leiding ten behoeve van het uitvoeren van de stichtingsdoelstellingen is door het bestuur opgedragen aan de secretaris, zijnde mevrouw drs. B.CM. Berndsen-Van der Geugten; Activiteiten in 2011 De activiteiten van stichting MET vallen uiteen in 3 categorieën: Gemeenschappelijke projecten Bijdragen aan projerten van werkgevers en werknemerspartijen Projecten die vailen onder het Werkgelegenheidsfonds Hieronder is voor 2011 een toelichting op deze categorieën opgenomen. PricewatertiouseCoopers Accounisnts N.V. Ullslultentl voor klentlficalledaeleinden {»H^

5 Jaarrekening MET 2011 Pagina 4 Gemeenschappetijke pro/ecten De rol van stichting MET op het gebied van veilig en gezond werken is in 2011 overgenomen door de Bedrijfsraad. In 2011 zijn dan ook geen nieuwe activiteiten meer opgestart. Wel liep een aantal activiteiten bij MET door die al in 2010 waren gestart en een uitloop hadden naar Arbocatalogus doorontwikkeld Sociale partners zijn al enkele jaren bezig met het ontwikkelen en uitbreiden van de arbocatalogus. Ook in 2011 zijn een aantal onderwerpen ter toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW, goedgekeurd en gepubliceerd. Communicatie gemtensiveerd De centrale arbosite ARBOmobiel.nl wordt jaariijks aangevuld met actuele informatie, nieuwe arbothema's en bijvoorbeeld voohichtingsfilmpjes. Daarnaast is in 2010 gestart met het opsteiien van een communicatiekalender waarmee de activiteiten in 2011 zowel gestroomlijnd als geïntensiveerd konden worden. Preventiemedewerkertrainirjgen uitgevoerd Uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat de branche behoefte heeft aan het scholen van preventiemedewerkers. Daarom is in 2010 gestart met het uitvoeren van de trainingen Preventfemedewerker Basis en Gevorderd. Uit de reeks geplande trainingen hebben er een aantal uiteindelijk in 2011 plaats gevonden. Jaarlijkse anderhoudsrande ri&e's De mobiliteitsbranche beschikt over ri&e's die op maat gemaakt zijn voor de afzonderlijke deelbranches. Deze risie's worden jaarlijks geactualiseerd. Onderzoek Binnenklimaat afgerond De rapportage van onderzoek naar binnenklimaat dat eind 2010 is uitgevoerd is in 2011 opgeleverd. De resultaten zijn vertaald in een praktische tipkaart voor bedrijven in de branche die zij via ARBOmobiel.nl kunnen downloaden. Bijdragen projecten werkgevers- en werknemerspartijen Bijdrageverstrekking Ten aanzien van bijdrageverstrekking is het volgende bepaald in artikel 17 van de statuten van de stichting: 1. Bij een aanvraag om een subsidie dient een gespecificeerde begroting, overeenkomstig hetgeen is beschreven in artikel 3 van de statuten, betreffende de besteding van de aangevraagde gelden te worden ingezonden. 2. Jaarlijks dient de subsidie-ontvangende instelling een door een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring te overieggen over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring (ten minste) moet zijn gespecificeerd volgens hetgeen in artikel 3 is beschreven en geïntegreerd onderdeel moet uitmaken van het financieel jaarverslag. 3. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij de subsidieaanvraag mee te zenden begroting c.q. cie schriftelijke verantwoording dient te voldoen. PricewatettioDseCoopers Accountants N.V. UitsluiteniIvDoridentiCicatiedDelelnden

6 Jaarrekening MET 2011 Pagina 5 Toegezegde bijdragen in 2011 Bij de afhandeling van verzoeken tot bijdragen in projerten is boven vermelde werkwijze gehanteerd. Door het bestuur werden de volgende verzoeken, met in achtnemlng van voornoemd artikel 17 van de statuten, goedgekeurd en voor het genoemde bedrag definitief vastgesteld: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG Bedrijfsraad De beschikbaar gestelde geiden betreffende het jaar 2011 zijn deels uitgekeerd als voorschot, onder de aanname dat de op het jaar 2011 betrekking hébbende accountantsverklaringen zullen worden ontvangen. De ontvangen verklaringen maken deel uit van de jaarrekening van MET en zijn als bijlagen opgenomen. Na goedkeuring van de jaarrekening zai het resterende bedrag dat voor de organisaties beschikbaar is over 2011 aan de organisaties worden overgemaakt. Projecten Werkgelegenheidsfonds Stichting MET heeft namens werkgevers- en werknemerspartijen als aanvrager en uitvoerder opgetreden voor een subsidieverstrekking door de stichting Werkgelegen heidsfonds. Metaal en Technische Bedrijfstakken: Per 31 december 2011 was er nog een restantbudget van beschikbaar. De besteding daarvan is onderhevig aan richtlijnen, die zijn opgesteld door de subsidieverstrekkers. De besteding wordt via een aparte verantwoording aan de subsidieverstrekkers gepresenteerd. Vooruitblik 2012 De rol van stichting MET op het gebied van veilig en gezond werken is in 2011 overgenomen door de stichting Bedrijfsraad. Stichting MET heeft dan ook in 2011 op dit gebied de lopende artiviteiten afgerond en geen nieuwe opgestart. In 2012 blijft stichting MET, net als in 2011, de artiviteiten van sociale partners en de Bedrijfsraad op arbogebied subsidiëren. Namens het bestuur van stichting MET J. van Stigt voorzitter Houten, 25 juni 20J2 PrïcewatertiouseCoc^rs Accountanis N.V. Uitskittenil w)or WenlificafiedoeleirWen ph«

7 Jaarrekening MET 2011 Pagina 6 Kerncijfers Bijdragen Aantal werkgevers -Verplicht en vrijwillig - Idem met loonsom nihil * * Aantal werknemers * Gemiddeld jaarsalaris per werknemer in Loonsom x 1 miljoen H eifi ngspercentage Hêffingsbedrag x Maximum jaarsalaris in * Q.2% 0,2% *3 0,2% 0,2% 0,2% * *1; Met ingang van 2010 zijn de vermelde cijfers exclusief tankstations en wasbedrijven, aangezien deze met ingang van april 2010 niet meer onder de CAO Motorvoertuigen en Tweewielers vallen en daardoor geen heffing meer bijdragen de Stichting Fonds MET. *2: De loonsom betreft de loonsom waarover premie is geheven. Doordat in 2010 pas vanaf het 2e kwartaal is geheven, is dit de loonsom over 3 kwartalen. *3; In 2010 is wel een heffingspercentage van 0,2% gehanteerd, maar is pas vanaf het 2e kwartaal geheven. Gemiddeld is er daarom op jaarbasis 0,15% geheven. *4: De heffingsinkomsten in 2010 zijn lager dan voorgaande jaren doordat over het le kwartaal van 2010 geen hefting heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de heffingsinkomsten vanuit de tankstations en wasbedrijven vanaf 2010 vervallen. PricewatertiouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor jdenlificatiedoeteinden PM^

8 Jaarrekening MET 2011 Pagina 7 Balans per 31 december (na bestemming resultaat) ACTIVA Pag Vlottende activa Vorderingen: Te vorderen bijdragen van werkgevers Af: voorziening voor dubieuze vorderingen Overige vorderingen en overiopende artiva Liquide middelen: Spaarrekeningen Rekening-Courant PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal Bestemmingsreserves: Gemeenschappelijke projerten Heffingloosjaar Voorzieningen Voorziening projerten werkgelegenheidsfonds Kortlopende schulden Nog te betalen bijdragen Crediteuren Overige schulden PricewatertiouseCoopers Accountants N.V. Uitslutend voor UenQÜcatiedDeleinder)

9 Jaarrekening MET 2011 Pagina 8 Staat van baten en lasten BATEN Bijdragen van werkgevers Interest Diverse baten LASTEN >ae Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Administratiekosten MN Services Accountantskosten Boekhouding & Salarisadministratie Bestuurskosten Bestuurs-en vergaderkosten Overigen Secretariaat Diversen Dotatie voorziening voor dubieuze vorderingen Totaal vaste lasten De vaste iasten zijn te kwalificereii als kosten inzake artikel , _ , , Uitgaven activiteiten naar doelstelling Kosten inzake artikel 3A Kosten inzake artikel 38 Kosten inzake artikel 3C Kosten inzake artikel 3D Kosten inzake artikel 3E Kosten inzake artikel 3F Kosten inzake artikel 3G Kosten inzake artikel 3H Kosten inzake artikel 31 Niet uitgesplitste cijfers Exploitatiesaldo _ Verdeling exploitatiessaldo Mutatie reserve Gemeenschappelijke projerten Mutatie reserve heffingsloos jaar Mutatie algemene reserve , PrtcewatertKJUseCoopefs Accountants N.V. Uiisiuitem) voor identiscatiedoelainden

10 Jaarrekening MET 2011 Pagina 9 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarversiaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarversiaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en de staat van baten en lasten zijn refererities opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Stelselwijzigingen De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Personeel Gedurende het jaar 2011 waren geen werknemers in dienst. Grondstagen voor waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden 'm mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Efgen vermogen Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheld is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als bestemmingsreserve. In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feil dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen afte wikkelen, tenzij anders vermeld. PricewatwlTOuseCoopers Accountants N.V. Uilsluitend \roori(lbnllflcatledaeleintlen

11 Jaarrekening MET 2011 Pagina 10 Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze vergoeding als een artief in de balans opgenomen. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De indeling van de staat van Baten en Lasten voldoet aan de vereisten van het toetsingskader A.V.V. Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderiijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Een onttrekking aan bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien aan bestem mi ngsreserve(s) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten eh lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. Ontvangen subsidies Subsidies worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen kómen. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effertieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de renteiasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transartiekosten op de ontvangen leningen. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verstrekte subsidies Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenhing schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan. Ontvangen subsidies Subsidies worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen. Prlc«wa1«>t)DuseCocpers Accountants N.V, UlslullenJ voor idenliscallsdoelelnden

12 Jaarrekening MET 2011 Pagina 11 Toelichting op de balans ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Te vorderen bijdragen van werkgevers: Inzake geheven in 2011 resp Inzake geheven in 2010 resp Inzake heffingsjaart/m 2009 resp Af: voorziening dubieuze vorderingen De te vorderen bijdragen van werkgevers betreffen de nog te vorderen heffingspremies bij de werkgevers door Mn Services. Het verloop van de "Voorziening voor dubieuze vorderingen" is als volgt: Saido per 1 januari Afboekingen inzake oninbaar Dotatie ten laste van het resultaat in het boekjaar Saldo 31 december Bij het bepalen van de voorziening is uitgegaan van de volgende oninbaarheidspercentages; O dagen oud 5% 180 dagen oud 10% 270 dagen oud 20% 360 dagen oud 40% 720 dagen oud 70% 720 dagen oud 100% PricawaiertiouseCoopers Accountants N.V. Uitsluiiend voor IdentiTicaHedDeleindan

13 Jaarrekening MET 2011 Pagina 12 De overige vorderingen en overlopende activa per 31 december i>etreffen: Te vorderen inzake combinota Nog te ontvangen interest Stichting MET Nog te ontv. interest Werkgelegenheidsfonds Voorschot Bijdrage Stichting Bedrijfsraad _ De post te vorderen inzake combinota betreft de ultimo 2011 op de bankrekening van Mn Services ontvangen gelden van werl^evers inzake de gecombineerde premieheffing, alsmede hierop betrekking hebbende ontvangen bankrente, welke bedragen begin 2012 zijn afgedragen aan stichting MET. De post "Voorschot bijdrage Stichting Bedrijfsraad 2012" is ontstaan doordat de realisatie van de door Stichting MET gefinancierde projecten tegenviel in Het voorschot dat Is uitbetaald in 2011 ten behoeve van de bijdrage 2011, is in eerste instantie 90% van het begrote bedrag. In verband met de verwachte onderrealisatie eind 2011 is een kleiner voorschot uitgekeerd- Na afloop van het boekjaar bleek de realisatie nog lager en is een overschot ontstaan. Dit wordt aangewend als voorschot op de bijdrage Liquide middelen De post liquide middelen kan per 31 december als volgt worden gespecificeerd: ING Rekening Courant MET ING Rekening Courant Werkgelegenheidsfonds 214: ING Spaarrekening Het beschikbaar saldo bedraagt ,-. De gerniddelde rentevergoeding gedurende 2011 bedroeg 0,83%. Op de ING Spaarrekening stonden tot en met ultimo 2011 liquide middelen voor Werl^elegenheidsfondsuitgaven geparkeerd. De rente over deze middelen werd toegekend aan de middelen voor Werkgelegenheidsfondsuitgaven (zie 'Voorziening projerten Werkgelegen heidfonds" op de balans). Omdat het Werkgelegenheidsfonds afloopt binnen Stichting MET zijn per ultimo 2011 de resterende liquide middelen voor Werkgelegenheidsfondsuitgaven geheel overboekt naar de bankrekening courant Werkgelegenheidsfonds en zijn de niet dirert benodigde liquide middelen van Stichting MET naar de ING Spaarrekening geboekt. Vanaf zal de rente van de spaarrekening dan ook worden toegekend aan de exploitatie van Stichting MET. PricewatartiouseCaopets Accountants N.V. Uitsluitend voor i(]entitïcalie<laeleirh]en

14 Jaarrekening MET 2011 Pagina 13 PASSIVA Eigen vermogen Het Stichtingskapitaal bedraagt ultimo ,- en is in 2011 niet gewijzigd. Bestemmingsreserves Reserve voor Gemeenschappelijke projecten Saldo 1 januari Mutatie reserve Saldo 31 december Per wordt een reserve gevormd voor gemeenschappelijke projerten van sociale partners. De uitvoering en financiële verantwoording van de projecten wordt gedaan door Stichting Bedrijfsraad. De kosten van deze projerten worden echter gefinancierd door Stichting MET, welke stichting een gedeelte van het exploitatiesaldo 2011 toevoegd aan de reserve ter financiering van de projerten. De kosten worden bij Stichting MET verantwoord onder "Uitgaven artiviteiten naar doelstelling", zie "Bijdrage Bedrijfsraad" in de toelichting. Reserve voor heffingloos jaar Saldo 1 januari Mutatie reserve Saldo 31 december ln 2009 is door stichting MET onderzoek gedaan naar de benodigde hoogte van deze reserve. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de stichting in een heffingsloosjaar toch aan haarverplichtlngen ten aanzien van de vaste lasten moet kunnen voldoen. De contuiteitvan de stichting moet gewaarborgd zijn. Dooreen bestuursbesluit op 25 september 2009 werd deze bestemmingsreserve vastgesteld op ,-, conform de uitkomsten van het onderzoek. Door toename van het aantal meerjarige verplichtingen in 2011 is een hogere reserve nodig geacht door het bestuur. Daarvoor is in 2011 een gedeelte van het exploitatiesaldo toegevoegd aan deze reserve. Voorzieningen Voorziening projecten werkgelegenheidsfonds Saldo 1 januari Bij: rente Bij: Nieuw verstrekte voorschotten Af: onttrekkingen in het boekjaar Saldo 31 december _ _ Het werkgelegenheidsfonds heeft geiden ter beschikking gesteld aan MET om projerten te financieren met betrekking tot de werkgelegenheid. Het saldo betreft de nog niet bestede gelden. De besteding van het geld is onderhevig aan richtlijnen die opgesteld zijn door het werkgelegenheidsfonds en worden via een aparte verantwoording gepresenteerd. PricewatartiouseCoopers Accountants N.V. UUfduterKl vooruenthicauedaeleinden

15 Jaarrekening MET 2011 Pagina 14 Kortlopende schulden Nog te betaien bijdragen De nog te betalen bijdragen per 31 december betreffen; BOVAG FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie Bedrijfsraad Overige schulden De overige schulden per 31 december betreffen: Mn Services Kosten voor gemene rekening (Bedrijfsraad) Acco u ntants kosten Accountantskosten Werkgelegenheidsfonds Diversen Diversen Werkgelegenheidsfonds Gemeenschappelijke projerten De post "Gemeenschappelijke projerten" bestaat niet meer. De laatste projerten die nog openstonden uit 2010 zijn afgewikkeld in De Gemeenschappelijke projerten worden vanaf 2011 gestari: en financieel verantwoord door de Stichting Bedrijfsraad. Een deel van de kosten van die projerten wordt gefinancierd door de bijdrage die Stichting MET aan Stichting Bedrijfsraad verstrekt. De kosten hiervan voor Stichting MET zijn te vinden in de exploitatierekening onder de "Uitgaven artiviteiten naar doelstelling" en de toelichting hierop. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Contrart met MnServices inzake uitvoering heffingsadministratie met een looptijd van nog 1 jaar, jaarbedrag ,-. In verband met huurverplichtingen is er een bankgarantie verstrekt aan Worpholding II BV ter waarde van ,-. PtSoewatetnaüsECoapstsAficaun^ntsN.V. Uitsluitend voor identificatieaoelainden

16 Jaarrekening MET 2011 Pagina 15 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Bijdragen van werkgevers Bijdragen inzake hel heffingsjaar Bijdragen oude jaren Totale heffing Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting : De bijdragen inzake het heffingsjaar betreffen de in het kalenderjaar door middel van vier kwartaal nota's en tussentijdse nota's opgelegde heffingen. De bijdragen zijn geheven over een loonsom van miljoen. Interest 2011 ZOIO ING Rekening-courant Rente Mn Services Opbrengst rente en boete inzake heffingen Diversen De opbrengst rente en boete inzake heffing betreft rente en boetes die door Mn Services zijn opgelegd aari de werkgevers inzake het innen van de premie. PricewaierttouseCoopeis Accounlanls N.V. Uitsluitend voor identincaüedoelelnden phfc

17 Jaarrekening MET 2011 Pagina 16 LASTEN Uigaven activiteiten naar doelstelling De hier verantwoorde lasten zijn berekend uitgaand van de beschikbare baten. Dit kan eri;oe leiden dat in de bijgevoegde verantwoordingen en accountantsverklaringen van bijdragenemers hogere bedragen verantwoord worden dan door stichting MET beschikbaar zijn gesteld. De verdeling van de verantwooi^de lasten over de diverse doelstellingen geschiedt naar evenredigheid van de werkelijk gepresenteerde lasten. Specificatie uitgaven activiteiten naar doelstelling Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage BOVAG FNVB. CNVV. De Unie Bedrijfsraad Artikel 3A Artikel 3B Artikel 3C Artikel 3D Artikel 3E Artike! 3F Artikel 3G Artikel 3H Artikel 31 - _ Totaal , PricewaleilKniseCoopers Accountants N.V. UKslunend voor klemificatieaoeleinden ppvc

18 Jaarrekening MET 2011 Pagina 17 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden welke hieronder vermelden moeten worden. Verwerking exploitatiesaldo Conform het overzicht onderaan de staat van baten en lasten, wordt het exploitatiesaldo als voigt verwerkt: Dotatie reserve Gemeenschappelijke projerten [Rotatie reserve heffingsloosjaar Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Namens het bestuur van stichting MET J. van Stigt voorzitter Houten, 25 juni 2012 PilcewaleitiouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identitlcatieddeleinden P»*«

JAARREKENING SFTW 2014

JAARREKENING SFTW 2014 JAARREKENING SFTW 2014 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN Statutaire vestigingsplaats Bunnik Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Inhoud Pag Verslag

Nadere informatie

Datum: 24 junl 2013 Telefoonnummer: 030-6354010 Betreft: Jaarrekening stichting MET 2012

Datum: 24 junl 2013 Telefoonnummer: 030-6354010 Betreft: Jaarrekening stichting MET 2012 BEDRIJFSRAAD VOOR HET MOTORVOERTUIGEN- EN TWEEWIELERBEDRIJF Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW, afd. CAV Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum: 24 junl 2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING SFTW2011 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN. Statutaire vestigingsplaats: Bunnik

JAARREKENING SFTW2011 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN. Statutaire vestigingsplaats: Bunnik M^r JAARREKENING SFTW2011 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN Statutaire vestigingsplaats: Bunnik Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG PriEewWeitKHJieCoopeisAcooumanls

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2011 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten over 2011 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 STICHTING TWARNE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015 Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 Rekening van baten en lasten over 2014 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2015 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen het jaarverslag 2012 (in drievoud) van de Stichting SFM.

Hierbij doen wij u toekomen het jaarverslag 2012 (in drievoud) van de Stichting SFM. M&T> Secretariaat Prinses Beatrixlaan 15 2595 AK DEN HAAG Postbus: 93235 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 3160 325 Fax (070) 3160 525 Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dir. Uitvoeringstaken

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

International Christian Fellowship (ICF) Leiden te Leiden. Publicatiestukken 2014

International Christian Fellowship (ICF) Leiden te Leiden. Publicatiestukken 2014 te Publicatiestukken 2014 De publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening. De jaarrekening is vastgesteld d.d. 24 januari 2016. De originele jaarrekening is ondertekend door het bestuur. KvK: 50175319

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2014

JAARREKENING Bedrijfsraad 2014 Jaarrekening 2014 JAARREKENING Bedrijfsraad 2014 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie