Nr 01. Oktober IN DE SCHIJNWERPER IMPACTEN van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr 01. Oktober 2014. IN DE SCHIJNWERPER IMPACTEN van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract"

Transcriptie

1 Nr 01 Oktober 2014 IN DE SCHIJNWERPER IMPACTEN van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 Ondertekend Hervé Bernard IN DE SCHIJNWERPER 4 impacten van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract ANALYSE 5 Beleggingshorizon en diversificatie : de twee fundamentele elementen voor een investering in Tak 23 focus 7 Ouderdomspensioenen in België. De problematiek die iedereen aanbelangt PARTNERS 8 Kennismaking met La Francaise Asset Management ENKELE NUTTIGE CIJFERS 9 WIST U DIT? 9 DE PARELS VAN DE levensverzekering 9 BEKNOPTE LEXICON 10 quiz 10 CONTACT 11

3 VOORWOORD Hervé BERNARD Algemeen Directeur van NELL De rol van een verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in de beleggingsverzekering, beperkt zich niet enkel tot het ter beschikking stellen van totale, eenvoudige en gediversifieerde financiële oplossingen aan klanten en verdelers. Hij bestaat eveneens uit het verstrekken van informatie op regelmatige basis en optimale wijze. Hen in te lichten over onze diensten, de meest algemene onderwerpen met onmiddellijke betrekking tot onze activiteit, zoals de pensioenproblematiek, diverse aspecten over onze producten alsook de evolutie van de reglementering. Dit is het objectief van NELLINK, uw nieuwe semestriële afspraak! Hervé BERNARD 3

4 IN DE SCHIJNWERPER impacten van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract 2014 was rijk aan reglementaire en fiscale evoluties. Eén van deze wijzigingen treft rechtstreeks de levensverzekeringsmaatschappijen handelend in het kader van de VRIJE DIENSTVERLENING, zoals in het geval van NELL ten opzichte van België : de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn op het levensverzekeringscontract. Sedert 2005 zijn Europese staatsburgers, houder van bancaire tegoeden in landen buiten de Unie, onderworpen aan uitwisseling van gegevens tussen de fiscale administraties, bij inning van rentebetalingen (Luxemburg en Oostenrijk hadden geopteerd voor heffing aan de bron, doch zij zullen eveneens overgaan tot de gegevensuitwisseling vanaf 1 januari 2015). Vanaf 1 januari 2017 zullen eveneens gelijkgesteld worden aan «rentebetalingen» de uitkeringen gestort uit levensverzekeringscontracten bij gedeeltelijke afkoop, totale afkoop of op einddatum. Onder «uitkeringen» dient men te verstaan, het surplus tussen betalingen uitgevoerd door de verzekeraar en stortingen uitgevoerd door de onderschrijver(s). Deze zullen vanaf dan deel uitmaken van de gegevensuitwisseling tussen betrokken landen. Let wel, betalingen uitgevoerd door de verzekeringsmaatschappij ten gunste van aangeduide begunstigden binnen een contract, naar aanleiding van een overlijden, zullen niet onderworpen worden aan de gegevensuitwisseling. Betrokkenen dienen echter zelf de nodige stappen te ondernemen voor de aangifte bij de bevoegde fiscale instanties. Zoals eerder het geval voor «bancaire» producten, is de uitbreiding van deze Richtlijn voorzien van een «Grootvadersclausule». Concreet, alle contracten onderschreven vóór 1 juli 2014 ontsnappen aan deze uitwisseling. Het is de datum van uitgifte van het contract die bepalend is. Aanvullende stortingen op contracten, uitgevoerd na 1 juli 2014, wijzigen niets aan de situatie. Laat ons echter herinneren dat Belgisch residenten, houder van een levensverzekeringscontract onderschreven bij een buitenlandse maatschappij, gehouden zijn het bestaan ervan te vermelden op hun belastingaangifte. Tevens zal de Belgische fiscaliteit van toepassing zijn voor Belgisch residente onderschrijvers. Het is nuttig zich te herinneren dat deze niet te ontkennen voordelen bevat, als zijnde de afwezigheid van roerende voorheffing in Tak 23 en de vrijstelling van roerende voorheffing in Tak 21 na 8 jaar en één dag of ook de aanwezigheid van een overlijdensdekking 130 % (1). (1) De fiscale behandeling is afhankelijk van het persoonlijk statuut van elke klant. Deze kan op elk later tijdstip aangepast worden. 4

5 ANALYSE Beleggingshorizon en diversificatie : de twee fundamentele elementen voor een investering in Tak 23 De crisissen van 2008 («Subprimes») en van 2011 («Overheidsschulden van de Zuid- Europese landen») hebben een groot aantal investeerders terughoudend gemaakt. Velen onder hen zagen zich massaal genoodzaakt zich uitsluitend te richten tot de zeer veilige spaaroplossingen zijnde de spaarrekening, obligaties of Tak 21. Waar de keuze verstandig en rendabel was gedurende een zekere periode (iedereen herinnert zich nog de rentevoeten op spaarrekeningen superieur aan 4 %), is deze echter niet meer van toepassing. Een globale rentevoet van 1,5 % (basis + getrouwheidspremie) is een luxe voor de spaarrekeningen en de meest veilige obligaties (bvb de Duitse Bund) bieden een rendement inferieur aan 2 %... bruto. Tak 21 heeft zich tot op heden handig weten te verdedigen, doch dit rendement is vooral te danken aan de oudere obligaties welke zich nog in onderliggende portefeuilles bevinden. Jammer genoeg komen deze geleidelijk op einddatum en uiteraard gebeuren de nieuwe investeringen aan duidelijk minder gunstige voorwaarden. Al blijft Tak 21 wel te verstaan een belangrijke buffer tijdens moeilijke periodes op de beurs of ten behoefte van personen die nood hebben aan een rente, toch dient deze voortaan het hoofd te buigen voor de mogelijkheden geboden door Tak 23. Al blijft de vrees vanwege de meest veilige spaarder bestaan, het risico waaraan deze onderworpen wordt kan grotendeels beheerst worden mits het respecteren van twee basis-principes* : zijn investeringen diversifiëren over een voldoende ruime beleggingshorizon beschikken. Het brede gamma aan «algemene» fondsen beschikbaar binnen MYRIAD (2), levensverzekeringscontract aangeboden door NELL, vergemakkelijkt het belang van de eerste regel. Een fonds van dit type (2) Voor een selectie van algemene fondsen, zie de SHORT LIST NELL beschikbaar op de website * Het is belangrijk te noteren dat de verzekeraar zich verbindt tot het aantal rekeneenheden maar niet tot hun waarde, en dat deze, welke de waarde weergeven van de onderliggende activa, niet gewaarborgd is maar onderhevig is aan opwaartse of neerwaartse schommelingen, afhankelijk van de evolutie van de financiële markten. 5

6 analyse laat de beheerder toe naar eigen goeddunken zonder geografische of sectoriële beperking te investeren*. In het bijzondere geval van patrimoniale fondsen, kan hij tevens handelen binnen meerdere activa categorieën (aandelen, obligaties, monetaire instrumenten, ) en zich dus richten naar de meest veilige in geval van moeilijkheden op de financiële markten. Wegens de mogelijkheid tot «panachage» vanaf 500 EUR, is het gemakkelijk het gedeelte Tak 23 te verdelen over meerdere fondsen. Het respect voor de tweede regel is nog meer van primordiaal belang. Investeren in Tak 23 en beschikken over een beleggingshorizon van minder dan 3 jaar kan gewaagd zijn. Wanneer men over een langere termijn beschikt, zal het risico verminderen. De grootste nachtmerrie van de spaarder bestaat er uit te investeren op het slechtste moment, net vóór een belangrijke daling van de markten. Een progressieve investering van identieke bedragen op regelmatige basis is een oplossing teneinde dit te vermijden, en zelfs voor diegene die niet in deze mogelijkheid is, is relativeren geboden. 23 fondsen, zou over een bedrag beschikken van ,61 EUR (rendement op jaarbasis van 10,51 % (6) ) tegenover ,16 EUR in Tak 21(rendement op jaarbasis van 2,60 % (6) ). Een rendement van 2,98 % voor de «slechte» timing en 10,51 % voor de «goede» timing, een zeer valabel argument ten voordele van de progressieve investeringstechniek. Twee verschillende scenario s werden overwogen (100 % in Tak 21 enerzijds en 100 % in Tak 23 anderzijds). Dankzij de grote soepelheid en diversiteit van MYRIAD, kunnen alle tussenoplossingen uiteraard in overweging genomen worden. Laten wij als voorbeeld nemen een klant die zou EUR bruto geïnvesteerd hebben op 1 januari 2008 in een correct verdeelde portefeuille, verdeeld over 3 algemene aandelenfondsen en 3 gemengde dynamische fondsen in een MYRIAD contract (3). De strenge crisis van dat jaar zou hem terdege getroffen hebben. Doch, zijn 9.693,38 EUR (4) zouden op 1 juli ,69 EUR (5) vertegenwoordigen, zijnde een rendement op jaarbasis van 2,98 % (6). Dezelfde klant die op dezelfde datum via het fonds NELL SAFE+ in Tak 21 zou geïnvesteerd hebben, zou op 1 juli 2014 over een som van ,84 EUR beschikken, zijnde een rendement op jaarbasis van 2,82 % (6). Een gunstig voorbeeld van Tak 23 ondanks het doorstaan van twee hevige crisissen (historische zeer uitzonderlijk over een zeer korte tijdspanne). Omgekeerd, idem scenario, wie hetzelfde bedrag zou geïnvesteerd hebben op 1 januari 2009, zijnde even voor het einde van de crisis, in dezelfde Tak (3) BL GLOBAL EQUITIES, CARMIGNAC INVESTISSEMENT, BGF GLOBAL DYNAMIC, R VALOR F, DNCA INVEST EVOLUTIF en BGF GLOBAL ALLOCATION. (4) Er werd rekening gehouden met de taks van 1,1%, van toepassing in deze periode, en de instapkosten van 2% voor de berekeningen. (5) Rekening houdend met de beheerkosten op het MYRIAD verzekeringscontract. (6) De cijfers hebben betrekking op simulaties van rendementen uit het verleden. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. 6

7 FOCUS Ouderdomspensioenen in België. De problematiek die iedereen aanbelangt. Onder de vele hangende dossiers waarover de Belgische regering zich zal moeten buigen tijdens de legislatuur, spant dat van de pensioenen vast de kroon. En wanneer wij even bij de buren kijken, houdt deze problematiek uiteindelijk alle westerse landen in de ban. de laatste 5 jaar loopbaan. Zij zijn echter onderworpen aan meer inhoudingen tegenover anderen, tijdens de loopbaan. het stelsel van de loontrekkenden het stelsel van de zelfstandigen. De minst genereuze, doch zelfstandigen dragen in verhouding minder bij dan de twee vorige categorieën. Het is het karakter van het Belgische pensioensysteem zelf dat de meeste problemen veroorzaakt daar het enkel gebaseerd is op het principe van de verdeling. De huidig gestorte pensioenen worden rechtstreeks gefinancierd door contributie van activa zonder toevoeging van de opeenstapeling van financiële reserves. Deze bevat dus een impliciete staatsschuld : de huidige activa dragen ter vervanging van toekomstige rechten bij tot het pensioen dat de Staat zal verstrekken door bijdragen te innen op onze volgende generatie. Vooraleer in een volgend artikel de grote gevaren te analyseren die wegen op dit systeem (demografie, staatsschuld, futloze economische groei, ) bekijken we de grote principes van het Belgische systeem. De wettelijke leeftijd voor het pensioen werd vastgelegd op 65 jaar. Het is denkbaar om vóór deze leeftijd met pensioen te gaan doch de hervorming van 2012 heeft de mogelijkheden aanzienlijk ingeperkt. Voortaan geen vervroegd pensioen meer vóór de leeftijd van 62 jaar en dan nog, mits het bewijzen van een minimum loopbaan van 40 jaar op dat ogenblik. Drie verschillende stelsels komen voor : het stelsel van de ambtenaren (statutairen, contractuelen samengesteld aan loontrekkenden) welke de meest genereuze is daar deze gebaseerd is op het gemiddelde jaarsalaris van Daar waar de referentielonen voor de berekening van het pensioen geplafonneerd zijn (huidig +/ EUR bruto), zijn de bijdragen dit niet. Dit verduidelijkt een consequente daling van inkomsten, ondanks de hoge bijdragen die geleverd werden, op moment van het pensioen (een daling van meer dan 60 % is een courante regel). Het maximum pensioen (7) wordt berekend op een volledige carrière van 45 jaar en minimum aan de geplafonneerde verloning. Doch, wie werkt er huidig nog 45 jaar, rekening houdend met de steeds langer wordende studies, en vervult een volledige loopbaan aan een bruto wedde van EUR? Praktisch gezien kan niemand of bijna niemand aanspraak maken op dit maximum ouderdomspensioen. Twee berekeningsreferenties voor het ouderdomspensioen komen voor : het pensioen als alleenstaande (alleenstaanden of indien beide partners onvoldoende loopbaan bezitten om recht te hebben op een pensioen). Dit pensioen wordt berekend op basis van 60 % van de ontvangen lonen, geïndexeerd en geplafonneerd. het pensioen als gezin berekend op basis van 75 % van de ontvangen lonen, geïndexeerd en geplafonneerd. Dit betreft gehuwde echtparen waar slecht één van beide recht heeft op een ouderdomspensioen of waar de som van beide pensioenen als alleenstaande voordeliger zou zijn dan het gezinspensioen voor het belangrijkste inkomen. (7) 1.248, EUR bruto voor een alleenstaande zelfstandige en EUR bruto voor een alleenstaande loontrekker. 7

8 PARTNERS Kennismaking met La Française Asset Management De grote meerderheid onder u heeft reeds een band met LA FRANCAISE AM (LFAM), misschien zonder er zich bewust van te zijn. Het is echter dit filiaal van CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (evenals van NELL) dat onze fondsen met permanente kapitaalgarantie NELL-SAFE + en NELL-SAFE INVEST beheerd, die wij in de meeste van onze contracten terugvinden. De expertise van LFAM beperkt zich echter niet tot dit type financiële oplossingen. In eerste instantie beheert de maatschappij roerende waarden, doch 9,4 miljard van de 42 miljard onder beheer op 31 december 2013, bestaat uit onroerend goed voornamelijk commercieel en professioneel (met name eigendom in de wijnbouw). Deze goeden worden beheerd in FCPI (te vergelijken met de Belgische Vastgoedbevak), jammer genoeg niet integreerbaar in een Luxemburgs levensverzekeringscontract. Ondanks diens erg Franco-Franse naam, heeft LFAM een internationale ontwikkeling doorgemaakt sinds Op 31 december 2013, was 90% van de omloop onder beheer de vrucht van activiteiten buiten «hexagoon». Steeds in de filosofie van internationalisering en uitgaande van het standpunt dat men niet in alle domeinen kan uitblinken, heeft LFAM joint-ventures gecreëerd met JKC CAPITAL, gebaseerd in Hong Kong voor diens kennis met betrekking tot de Aziatische markten en met FORUM PARTNERS voor diens expertise van de internationale onroerende markten. Vanaf 2002 was LFAM eveneens een pionier in de lancering en het beheer van obligatiefondsen met einddatum. Twee van deze werden verdeeld door NELL in 2012 en 2013 : LFP RENDEMENT GLOBAL 2018 en LFP RENDEMENT GLOBAL Naar aanleiding van hun succes werd LFP RENDEMENT GLOBAL 2022, waarvan de intekenperiode loopt van 01/10/2014 tot 30/09/2016, geïntegreerd binnen het gamma. Meer informatie over deze financiële oplossing vindt u op ons site Belangrijkste kenmerken : 1975 Oprichting van de maatschappij 491 medewerkers 42 miljard Beheerd vermogen op 31/12/2013 voor 85% in handen van CREDIT MUTUEL NORD EUROPE en voor 15% van haar loontrekkenden. Deel van de omloop buiten Frankrijk : 9 % Behalve de hoofdzetel gevestigd in Parijs, beschikt LFAM eveneens over een platform in Luxemburg en kantoren in London, Frankfurt, Madrid en Milaan. LFAM fondsen verdeeld door NELL : LFP TRÉSORERIE R (Monetair) LFP JKC ASIA VALUE P EUR (Aandelen Azië) LFP JKC CHINA VALUE P EUR (Aandelen China) LFP LEADERS EMERGENTS B (Aandelen Groeilanden) LFP TREND OPPORTUNITIES (Wereldaandelen) LFP FORUM SECURITIES GLOBAL INCOME REAL ESTATE (Aandelen in immobiliën-maatschappijen) LFP PatRIMOINE FLEXIBLE R (Patrimoniaal dakfonds) 8

9 ENKELE NUTTIGE CIJFERS 15/09/2014 Rente van de Belgische OLO op 10 jaar Rente van de Duitse Bund op 10 jaar Inflatie rentevoet Koers EUR / USD DOW JONES 1,38 % 1,067 % 0,34 % (07/ /2014) 1, ,14 BEL 20 EUROSTOXX , ,70 WIST U DIT? Belgische loontrekkenden en zelfstandigen krijgen automatisch een schatting van hun pensioen op de leeftijd van 55 jaar. Deze dienst zal beschikbaar zijn voor ambtenaren vanaf Elkeen ouder dan deze leeftijd en onafgezien diens statuut kan vrijblijvend een schatting aanvragen bij de bevoegde diensten. De site laat loontrekkenden, jonger dan 55 jaar, toe online een simulatie te realiseren en tevens bevat deze site zeer veel praktische informatie. Voorheen was er eveneens de site doch ten gevolge de hervorming van 2012 is deze momenteel niet toegankelijk. Wordt vervolgd! DE PARELS VAN DE LEVENSVERZEKERING «Ik stel mij vragen over mijn levensverzekering : heb ik er baat bij onmiddellijk te overlijden of wacht ik beter tot mijn pensioen?» «Mijn echtgenoot is momenteel overleden.» «Hij verloor de 17de van afgelopen maand zijn echtgenote. Hij verloor eveneens het dossiernummer.» 9

10 BEKNOPTE LEXICON Tak 21 : Een Tak 21 product is een levensverzekering met kapitaalgarantie en meestal een minimum rendement voorzien van een Winstdeelname (of Bonus), variabel van jaar tot jaar. Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar en zonder waarborg 130% is men onderworpen aan roerende voorheffing. Nadien is dit product vrij van fiscale voorheffing. Tak 23 : Een Tak 23 product is een levensverzekering zonder rendementsgarantie. Het is afhankelijk van het rendement van het fonds waaraan het gekoppeld is. Behoudens de taks van 2%, ingehouden bij elke storting, is Tak 23 niet onderworpen aan roerende voorheffing. Vrije Dienstverlening (VDV) : De Vrije Dienstverlening is het resultaat van een Europese Richtlijn die een verzekeringsmaatschappij, die in haar land van oorsprong een goedkeuring heeft bekomen, toelaat haar activiteiten uit te oefenen in de hele Europese Unie. De financiële controle van de verzekeraar valt onder de bevoegdheid van de controle organismen van het land waar de maatschappij gevestigd is, terwijl het recht van het contract datgene is van het land waar de verzekerde verblijft. Met andere woorden, elke Europese investeerder kan, volledig wettelijk, een levensverzekeringscontract onderschrijven in een land deel uitmakend van de Europese Unie. Obligatiefondsen met einddatum : Tegenstrijdig aan het klassieke obligatiefonds welk niet over een einddatum beschikt, is de vervaldag van een fonds met einddatum bij voorbaat bepaald en gekend. Zodoende, biedt het onmiddellijke rendement van de effecten in portefeuille een zicht op het potentieel rendement. Te meer, vermindert de blootstelling aan renterisico wegens de constructie. Ondanks de voordelen ten opzichte van een klassieke obligatie of een obligatiefonds met constante vervaldag, vertoont het fonds met einddatum eveneens risico s, namelijk op het geïnvesteerd kapitaal en bij gebrek op de geselecteerde uitgevers. QUIZ Wat is een aanvaardende begunstigde? A. Een persoon die begunstigde is van een levensverzekeringscontract en die meestal akkoord gaat met iedereen B. Een begunstigde die aanvaardt de vrucht van een contract te ontvangen na overlijden van de verzekerde. C. Een begunstigde die akkoord gegaan is de opbrengst van een levensverzekeringscontract te ontvangen door het te ondertekenen en van wie het akkoord zal noodzakelijk zijn bij elke latere verrichting op het contract. Het juiste antwoord zal u bezorgd worden in de volgende NELLINK. 10

11 Contact Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij en staat onder controle van het «Commissariat aux Assurances». Hoofdzetel : 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg Tél. (352) Fax (352)

12

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Wie zijn wij? 171 M 750 M KERNCIJFERS. Met betrekking tot Nord Europe Assurances. Crédit Mutuel Nord Europe. Groep Crédit Mutuel - CIC

Wie zijn wij? 171 M 750 M KERNCIJFERS. Met betrekking tot Nord Europe Assurances. Crédit Mutuel Nord Europe. Groep Crédit Mutuel - CIC Wie zijn wij? Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, opgericht in 2003, waarvan de producten beschikbaar zijn op de Belgische markt. KERNCIJFERS op 31 december

Nadere informatie

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen.

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Onze troeven en service VERZEKERINGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTIJD BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING VOOR ALLE BELEGGINGSPROFIELEN

Nadere informatie

Wie zijn wij? Zij maakt deel uit van de groep Nord Europe Assurances, dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Nord Europe (Groupe Crédit Mutuel CIC).

Wie zijn wij? Zij maakt deel uit van de groep Nord Europe Assurances, dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Nord Europe (Groupe Crédit Mutuel CIC). Notoriëteitsfolder NELL maart 2013 Wie zijn wij? Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, opgericht in 2003, waarvan de producten beschikbaar zijn op de Belgische

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Word rüker dan je denkt. Later kan je het I/geluk" noemen.

Word rüker dan je denkt. Later kan je het I/geluk noemen. Word rüker dan je denkt. Later kan je het I/geluk" noemen. ACTIFUND BELEGGINGSPLAN Onze troeven en service VERZEKERI NGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTID BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be.

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be. V.U. : Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR BRUSSEL IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INS/FOL/INVEST4LIFE/N/REV 0715 U wilt meer info? Voor bijkomende

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind.

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind. OBJECTIF ADULTE Hun toekomst in goede handen Bouw een rustige toekomst op voor uw kind www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE LUX NV Een partner op mensenmaat, geassocieerd

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

Nr 02 April 2015. IN DE SCHIJNWERPER De laatste fiscale ontwikkelingen : de invoering van de automatische gegevensuitwisseling in 2017

Nr 02 April 2015. IN DE SCHIJNWERPER De laatste fiscale ontwikkelingen : de invoering van de automatische gegevensuitwisseling in 2017 Nr 02 April 2015 IN DE SCHIJNWERPER De laatste fiscale ontwikkelingen : de invoering van de automatische gegevensuitwisseling in 2017 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 Ondertekend Hervé Bernard IN DE SCHIJNWERPER

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

ERGO Life Combination Plan 1

ERGO Life Combination Plan 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Combination Plan 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de klant de keuze

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht, met gegarandeerde

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing Vijf redenen waarom uw klanten andaag beter kiezen oor een belegging in een tak 23-oplossing 1 2 HOGER RENDEMENT TRANSPARANT Uw klanten krijgen uitzicht op een hoger rendement dan bij een spaarrekening

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 01/17 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT Welkom Finance Day 1 juni 2013 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 37 jaar

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten?

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten? RICHTLIJN BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN MEI 2014 Het duurde ruim zes jaar voordat de verschillende lidstaten van de Europese Unie het eens raakten over de lastige kwestie rond

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave ProVAPZ 1 Het product isave ProVAPZ is een levensverzekering waarbij de klant de keuze heeft tussen één van of een

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT WELKOM Finance Avenue 22 Oktober 2011 Christophe REGOUT «De levensverzekering : een beleggingsinstrument met nog veel onbekende mogelijkheden!» AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 35 jaar Heeft het domein

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie