Nr 01. Oktober IN DE SCHIJNWERPER IMPACTEN van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr 01. Oktober 2014. IN DE SCHIJNWERPER IMPACTEN van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract"

Transcriptie

1 Nr 01 Oktober 2014 IN DE SCHIJNWERPER IMPACTEN van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 Ondertekend Hervé Bernard IN DE SCHIJNWERPER 4 impacten van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract ANALYSE 5 Beleggingshorizon en diversificatie : de twee fundamentele elementen voor een investering in Tak 23 focus 7 Ouderdomspensioenen in België. De problematiek die iedereen aanbelangt PARTNERS 8 Kennismaking met La Francaise Asset Management ENKELE NUTTIGE CIJFERS 9 WIST U DIT? 9 DE PARELS VAN DE levensverzekering 9 BEKNOPTE LEXICON 10 quiz 10 CONTACT 11

3 VOORWOORD Hervé BERNARD Algemeen Directeur van NELL De rol van een verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in de beleggingsverzekering, beperkt zich niet enkel tot het ter beschikking stellen van totale, eenvoudige en gediversifieerde financiële oplossingen aan klanten en verdelers. Hij bestaat eveneens uit het verstrekken van informatie op regelmatige basis en optimale wijze. Hen in te lichten over onze diensten, de meest algemene onderwerpen met onmiddellijke betrekking tot onze activiteit, zoals de pensioenproblematiek, diverse aspecten over onze producten alsook de evolutie van de reglementering. Dit is het objectief van NELLINK, uw nieuwe semestriële afspraak! Hervé BERNARD 3

4 IN DE SCHIJNWERPER impacten van de Spaarrichtlijn en het levensverzekeringscontract 2014 was rijk aan reglementaire en fiscale evoluties. Eén van deze wijzigingen treft rechtstreeks de levensverzekeringsmaatschappijen handelend in het kader van de VRIJE DIENSTVERLENING, zoals in het geval van NELL ten opzichte van België : de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn op het levensverzekeringscontract. Sedert 2005 zijn Europese staatsburgers, houder van bancaire tegoeden in landen buiten de Unie, onderworpen aan uitwisseling van gegevens tussen de fiscale administraties, bij inning van rentebetalingen (Luxemburg en Oostenrijk hadden geopteerd voor heffing aan de bron, doch zij zullen eveneens overgaan tot de gegevensuitwisseling vanaf 1 januari 2015). Vanaf 1 januari 2017 zullen eveneens gelijkgesteld worden aan «rentebetalingen» de uitkeringen gestort uit levensverzekeringscontracten bij gedeeltelijke afkoop, totale afkoop of op einddatum. Onder «uitkeringen» dient men te verstaan, het surplus tussen betalingen uitgevoerd door de verzekeraar en stortingen uitgevoerd door de onderschrijver(s). Deze zullen vanaf dan deel uitmaken van de gegevensuitwisseling tussen betrokken landen. Let wel, betalingen uitgevoerd door de verzekeringsmaatschappij ten gunste van aangeduide begunstigden binnen een contract, naar aanleiding van een overlijden, zullen niet onderworpen worden aan de gegevensuitwisseling. Betrokkenen dienen echter zelf de nodige stappen te ondernemen voor de aangifte bij de bevoegde fiscale instanties. Zoals eerder het geval voor «bancaire» producten, is de uitbreiding van deze Richtlijn voorzien van een «Grootvadersclausule». Concreet, alle contracten onderschreven vóór 1 juli 2014 ontsnappen aan deze uitwisseling. Het is de datum van uitgifte van het contract die bepalend is. Aanvullende stortingen op contracten, uitgevoerd na 1 juli 2014, wijzigen niets aan de situatie. Laat ons echter herinneren dat Belgisch residenten, houder van een levensverzekeringscontract onderschreven bij een buitenlandse maatschappij, gehouden zijn het bestaan ervan te vermelden op hun belastingaangifte. Tevens zal de Belgische fiscaliteit van toepassing zijn voor Belgisch residente onderschrijvers. Het is nuttig zich te herinneren dat deze niet te ontkennen voordelen bevat, als zijnde de afwezigheid van roerende voorheffing in Tak 23 en de vrijstelling van roerende voorheffing in Tak 21 na 8 jaar en één dag of ook de aanwezigheid van een overlijdensdekking 130 % (1). (1) De fiscale behandeling is afhankelijk van het persoonlijk statuut van elke klant. Deze kan op elk later tijdstip aangepast worden. 4

5 ANALYSE Beleggingshorizon en diversificatie : de twee fundamentele elementen voor een investering in Tak 23 De crisissen van 2008 («Subprimes») en van 2011 («Overheidsschulden van de Zuid- Europese landen») hebben een groot aantal investeerders terughoudend gemaakt. Velen onder hen zagen zich massaal genoodzaakt zich uitsluitend te richten tot de zeer veilige spaaroplossingen zijnde de spaarrekening, obligaties of Tak 21. Waar de keuze verstandig en rendabel was gedurende een zekere periode (iedereen herinnert zich nog de rentevoeten op spaarrekeningen superieur aan 4 %), is deze echter niet meer van toepassing. Een globale rentevoet van 1,5 % (basis + getrouwheidspremie) is een luxe voor de spaarrekeningen en de meest veilige obligaties (bvb de Duitse Bund) bieden een rendement inferieur aan 2 %... bruto. Tak 21 heeft zich tot op heden handig weten te verdedigen, doch dit rendement is vooral te danken aan de oudere obligaties welke zich nog in onderliggende portefeuilles bevinden. Jammer genoeg komen deze geleidelijk op einddatum en uiteraard gebeuren de nieuwe investeringen aan duidelijk minder gunstige voorwaarden. Al blijft Tak 21 wel te verstaan een belangrijke buffer tijdens moeilijke periodes op de beurs of ten behoefte van personen die nood hebben aan een rente, toch dient deze voortaan het hoofd te buigen voor de mogelijkheden geboden door Tak 23. Al blijft de vrees vanwege de meest veilige spaarder bestaan, het risico waaraan deze onderworpen wordt kan grotendeels beheerst worden mits het respecteren van twee basis-principes* : zijn investeringen diversifiëren over een voldoende ruime beleggingshorizon beschikken. Het brede gamma aan «algemene» fondsen beschikbaar binnen MYRIAD (2), levensverzekeringscontract aangeboden door NELL, vergemakkelijkt het belang van de eerste regel. Een fonds van dit type (2) Voor een selectie van algemene fondsen, zie de SHORT LIST NELL beschikbaar op de website * Het is belangrijk te noteren dat de verzekeraar zich verbindt tot het aantal rekeneenheden maar niet tot hun waarde, en dat deze, welke de waarde weergeven van de onderliggende activa, niet gewaarborgd is maar onderhevig is aan opwaartse of neerwaartse schommelingen, afhankelijk van de evolutie van de financiële markten. 5

6 analyse laat de beheerder toe naar eigen goeddunken zonder geografische of sectoriële beperking te investeren*. In het bijzondere geval van patrimoniale fondsen, kan hij tevens handelen binnen meerdere activa categorieën (aandelen, obligaties, monetaire instrumenten, ) en zich dus richten naar de meest veilige in geval van moeilijkheden op de financiële markten. Wegens de mogelijkheid tot «panachage» vanaf 500 EUR, is het gemakkelijk het gedeelte Tak 23 te verdelen over meerdere fondsen. Het respect voor de tweede regel is nog meer van primordiaal belang. Investeren in Tak 23 en beschikken over een beleggingshorizon van minder dan 3 jaar kan gewaagd zijn. Wanneer men over een langere termijn beschikt, zal het risico verminderen. De grootste nachtmerrie van de spaarder bestaat er uit te investeren op het slechtste moment, net vóór een belangrijke daling van de markten. Een progressieve investering van identieke bedragen op regelmatige basis is een oplossing teneinde dit te vermijden, en zelfs voor diegene die niet in deze mogelijkheid is, is relativeren geboden. 23 fondsen, zou over een bedrag beschikken van ,61 EUR (rendement op jaarbasis van 10,51 % (6) ) tegenover ,16 EUR in Tak 21(rendement op jaarbasis van 2,60 % (6) ). Een rendement van 2,98 % voor de «slechte» timing en 10,51 % voor de «goede» timing, een zeer valabel argument ten voordele van de progressieve investeringstechniek. Twee verschillende scenario s werden overwogen (100 % in Tak 21 enerzijds en 100 % in Tak 23 anderzijds). Dankzij de grote soepelheid en diversiteit van MYRIAD, kunnen alle tussenoplossingen uiteraard in overweging genomen worden. Laten wij als voorbeeld nemen een klant die zou EUR bruto geïnvesteerd hebben op 1 januari 2008 in een correct verdeelde portefeuille, verdeeld over 3 algemene aandelenfondsen en 3 gemengde dynamische fondsen in een MYRIAD contract (3). De strenge crisis van dat jaar zou hem terdege getroffen hebben. Doch, zijn 9.693,38 EUR (4) zouden op 1 juli ,69 EUR (5) vertegenwoordigen, zijnde een rendement op jaarbasis van 2,98 % (6). Dezelfde klant die op dezelfde datum via het fonds NELL SAFE+ in Tak 21 zou geïnvesteerd hebben, zou op 1 juli 2014 over een som van ,84 EUR beschikken, zijnde een rendement op jaarbasis van 2,82 % (6). Een gunstig voorbeeld van Tak 23 ondanks het doorstaan van twee hevige crisissen (historische zeer uitzonderlijk over een zeer korte tijdspanne). Omgekeerd, idem scenario, wie hetzelfde bedrag zou geïnvesteerd hebben op 1 januari 2009, zijnde even voor het einde van de crisis, in dezelfde Tak (3) BL GLOBAL EQUITIES, CARMIGNAC INVESTISSEMENT, BGF GLOBAL DYNAMIC, R VALOR F, DNCA INVEST EVOLUTIF en BGF GLOBAL ALLOCATION. (4) Er werd rekening gehouden met de taks van 1,1%, van toepassing in deze periode, en de instapkosten van 2% voor de berekeningen. (5) Rekening houdend met de beheerkosten op het MYRIAD verzekeringscontract. (6) De cijfers hebben betrekking op simulaties van rendementen uit het verleden. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. 6

7 FOCUS Ouderdomspensioenen in België. De problematiek die iedereen aanbelangt. Onder de vele hangende dossiers waarover de Belgische regering zich zal moeten buigen tijdens de legislatuur, spant dat van de pensioenen vast de kroon. En wanneer wij even bij de buren kijken, houdt deze problematiek uiteindelijk alle westerse landen in de ban. de laatste 5 jaar loopbaan. Zij zijn echter onderworpen aan meer inhoudingen tegenover anderen, tijdens de loopbaan. het stelsel van de loontrekkenden het stelsel van de zelfstandigen. De minst genereuze, doch zelfstandigen dragen in verhouding minder bij dan de twee vorige categorieën. Het is het karakter van het Belgische pensioensysteem zelf dat de meeste problemen veroorzaakt daar het enkel gebaseerd is op het principe van de verdeling. De huidig gestorte pensioenen worden rechtstreeks gefinancierd door contributie van activa zonder toevoeging van de opeenstapeling van financiële reserves. Deze bevat dus een impliciete staatsschuld : de huidige activa dragen ter vervanging van toekomstige rechten bij tot het pensioen dat de Staat zal verstrekken door bijdragen te innen op onze volgende generatie. Vooraleer in een volgend artikel de grote gevaren te analyseren die wegen op dit systeem (demografie, staatsschuld, futloze economische groei, ) bekijken we de grote principes van het Belgische systeem. De wettelijke leeftijd voor het pensioen werd vastgelegd op 65 jaar. Het is denkbaar om vóór deze leeftijd met pensioen te gaan doch de hervorming van 2012 heeft de mogelijkheden aanzienlijk ingeperkt. Voortaan geen vervroegd pensioen meer vóór de leeftijd van 62 jaar en dan nog, mits het bewijzen van een minimum loopbaan van 40 jaar op dat ogenblik. Drie verschillende stelsels komen voor : het stelsel van de ambtenaren (statutairen, contractuelen samengesteld aan loontrekkenden) welke de meest genereuze is daar deze gebaseerd is op het gemiddelde jaarsalaris van Daar waar de referentielonen voor de berekening van het pensioen geplafonneerd zijn (huidig +/ EUR bruto), zijn de bijdragen dit niet. Dit verduidelijkt een consequente daling van inkomsten, ondanks de hoge bijdragen die geleverd werden, op moment van het pensioen (een daling van meer dan 60 % is een courante regel). Het maximum pensioen (7) wordt berekend op een volledige carrière van 45 jaar en minimum aan de geplafonneerde verloning. Doch, wie werkt er huidig nog 45 jaar, rekening houdend met de steeds langer wordende studies, en vervult een volledige loopbaan aan een bruto wedde van EUR? Praktisch gezien kan niemand of bijna niemand aanspraak maken op dit maximum ouderdomspensioen. Twee berekeningsreferenties voor het ouderdomspensioen komen voor : het pensioen als alleenstaande (alleenstaanden of indien beide partners onvoldoende loopbaan bezitten om recht te hebben op een pensioen). Dit pensioen wordt berekend op basis van 60 % van de ontvangen lonen, geïndexeerd en geplafonneerd. het pensioen als gezin berekend op basis van 75 % van de ontvangen lonen, geïndexeerd en geplafonneerd. Dit betreft gehuwde echtparen waar slecht één van beide recht heeft op een ouderdomspensioen of waar de som van beide pensioenen als alleenstaande voordeliger zou zijn dan het gezinspensioen voor het belangrijkste inkomen. (7) 1.248, EUR bruto voor een alleenstaande zelfstandige en EUR bruto voor een alleenstaande loontrekker. 7

8 PARTNERS Kennismaking met La Française Asset Management De grote meerderheid onder u heeft reeds een band met LA FRANCAISE AM (LFAM), misschien zonder er zich bewust van te zijn. Het is echter dit filiaal van CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (evenals van NELL) dat onze fondsen met permanente kapitaalgarantie NELL-SAFE + en NELL-SAFE INVEST beheerd, die wij in de meeste van onze contracten terugvinden. De expertise van LFAM beperkt zich echter niet tot dit type financiële oplossingen. In eerste instantie beheert de maatschappij roerende waarden, doch 9,4 miljard van de 42 miljard onder beheer op 31 december 2013, bestaat uit onroerend goed voornamelijk commercieel en professioneel (met name eigendom in de wijnbouw). Deze goeden worden beheerd in FCPI (te vergelijken met de Belgische Vastgoedbevak), jammer genoeg niet integreerbaar in een Luxemburgs levensverzekeringscontract. Ondanks diens erg Franco-Franse naam, heeft LFAM een internationale ontwikkeling doorgemaakt sinds Op 31 december 2013, was 90% van de omloop onder beheer de vrucht van activiteiten buiten «hexagoon». Steeds in de filosofie van internationalisering en uitgaande van het standpunt dat men niet in alle domeinen kan uitblinken, heeft LFAM joint-ventures gecreëerd met JKC CAPITAL, gebaseerd in Hong Kong voor diens kennis met betrekking tot de Aziatische markten en met FORUM PARTNERS voor diens expertise van de internationale onroerende markten. Vanaf 2002 was LFAM eveneens een pionier in de lancering en het beheer van obligatiefondsen met einddatum. Twee van deze werden verdeeld door NELL in 2012 en 2013 : LFP RENDEMENT GLOBAL 2018 en LFP RENDEMENT GLOBAL Naar aanleiding van hun succes werd LFP RENDEMENT GLOBAL 2022, waarvan de intekenperiode loopt van 01/10/2014 tot 30/09/2016, geïntegreerd binnen het gamma. Meer informatie over deze financiële oplossing vindt u op ons site Belangrijkste kenmerken : 1975 Oprichting van de maatschappij 491 medewerkers 42 miljard Beheerd vermogen op 31/12/2013 voor 85% in handen van CREDIT MUTUEL NORD EUROPE en voor 15% van haar loontrekkenden. Deel van de omloop buiten Frankrijk : 9 % Behalve de hoofdzetel gevestigd in Parijs, beschikt LFAM eveneens over een platform in Luxemburg en kantoren in London, Frankfurt, Madrid en Milaan. LFAM fondsen verdeeld door NELL : LFP TRÉSORERIE R (Monetair) LFP JKC ASIA VALUE P EUR (Aandelen Azië) LFP JKC CHINA VALUE P EUR (Aandelen China) LFP LEADERS EMERGENTS B (Aandelen Groeilanden) LFP TREND OPPORTUNITIES (Wereldaandelen) LFP FORUM SECURITIES GLOBAL INCOME REAL ESTATE (Aandelen in immobiliën-maatschappijen) LFP PatRIMOINE FLEXIBLE R (Patrimoniaal dakfonds) 8

9 ENKELE NUTTIGE CIJFERS 15/09/2014 Rente van de Belgische OLO op 10 jaar Rente van de Duitse Bund op 10 jaar Inflatie rentevoet Koers EUR / USD DOW JONES 1,38 % 1,067 % 0,34 % (07/ /2014) 1, ,14 BEL 20 EUROSTOXX , ,70 WIST U DIT? Belgische loontrekkenden en zelfstandigen krijgen automatisch een schatting van hun pensioen op de leeftijd van 55 jaar. Deze dienst zal beschikbaar zijn voor ambtenaren vanaf Elkeen ouder dan deze leeftijd en onafgezien diens statuut kan vrijblijvend een schatting aanvragen bij de bevoegde diensten. De site laat loontrekkenden, jonger dan 55 jaar, toe online een simulatie te realiseren en tevens bevat deze site zeer veel praktische informatie. Voorheen was er eveneens de site doch ten gevolge de hervorming van 2012 is deze momenteel niet toegankelijk. Wordt vervolgd! DE PARELS VAN DE LEVENSVERZEKERING «Ik stel mij vragen over mijn levensverzekering : heb ik er baat bij onmiddellijk te overlijden of wacht ik beter tot mijn pensioen?» «Mijn echtgenoot is momenteel overleden.» «Hij verloor de 17de van afgelopen maand zijn echtgenote. Hij verloor eveneens het dossiernummer.» 9

10 BEKNOPTE LEXICON Tak 21 : Een Tak 21 product is een levensverzekering met kapitaalgarantie en meestal een minimum rendement voorzien van een Winstdeelname (of Bonus), variabel van jaar tot jaar. Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar en zonder waarborg 130% is men onderworpen aan roerende voorheffing. Nadien is dit product vrij van fiscale voorheffing. Tak 23 : Een Tak 23 product is een levensverzekering zonder rendementsgarantie. Het is afhankelijk van het rendement van het fonds waaraan het gekoppeld is. Behoudens de taks van 2%, ingehouden bij elke storting, is Tak 23 niet onderworpen aan roerende voorheffing. Vrije Dienstverlening (VDV) : De Vrije Dienstverlening is het resultaat van een Europese Richtlijn die een verzekeringsmaatschappij, die in haar land van oorsprong een goedkeuring heeft bekomen, toelaat haar activiteiten uit te oefenen in de hele Europese Unie. De financiële controle van de verzekeraar valt onder de bevoegdheid van de controle organismen van het land waar de maatschappij gevestigd is, terwijl het recht van het contract datgene is van het land waar de verzekerde verblijft. Met andere woorden, elke Europese investeerder kan, volledig wettelijk, een levensverzekeringscontract onderschrijven in een land deel uitmakend van de Europese Unie. Obligatiefondsen met einddatum : Tegenstrijdig aan het klassieke obligatiefonds welk niet over een einddatum beschikt, is de vervaldag van een fonds met einddatum bij voorbaat bepaald en gekend. Zodoende, biedt het onmiddellijke rendement van de effecten in portefeuille een zicht op het potentieel rendement. Te meer, vermindert de blootstelling aan renterisico wegens de constructie. Ondanks de voordelen ten opzichte van een klassieke obligatie of een obligatiefonds met constante vervaldag, vertoont het fonds met einddatum eveneens risico s, namelijk op het geïnvesteerd kapitaal en bij gebrek op de geselecteerde uitgevers. QUIZ Wat is een aanvaardende begunstigde? A. Een persoon die begunstigde is van een levensverzekeringscontract en die meestal akkoord gaat met iedereen B. Een begunstigde die aanvaardt de vrucht van een contract te ontvangen na overlijden van de verzekerde. C. Een begunstigde die akkoord gegaan is de opbrengst van een levensverzekeringscontract te ontvangen door het te ondertekenen en van wie het akkoord zal noodzakelijk zijn bij elke latere verrichting op het contract. Het juiste antwoord zal u bezorgd worden in de volgende NELLINK. 10

11 Contact Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij en staat onder controle van het «Commissariat aux Assurances». Hoofdzetel : 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg Tél. (352) Fax (352)

12