STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam"

Transcriptie

1 STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam

2

3 STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam Afspraken over proces herhuisvesting financiën renovatie

4

5 Voorwoord 6 Opbouw Basis sociaal plan 8 Inhoud 1 Procesafspraken 11 2 Algemene afspraken 15 3 Afspraken over herhuisvesting 19 4 Financiële regelingen 25 5 Afspraken bij renovatie 29

6 Voorwoord In Rotterdam worden de komende jaren veel wijken in het kader van de herstructurering aangepakt. Voor de bewoners in die wijken brengt dat veel onzekerheden met zich mee. Hun woning wordt gesloopt of verbeterd en de kans is groot dat ze moeten verhuizen. Maar hoe vinden ze een andere woning, kunnen ze in hun vertrouwde omgeving blijven wonen? En hoe gaat het met de kosten, zijn er financiële regelingen en welke voorwaarden gelden daarvoor? Kunnen zij of hun organisaties misschien ook meepraten over hoe de herstructurering verloopt en hoe de plannen er gaan uitzien? Om de onzekerheden voor bewoners zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat de rechten en plichten voor bewoners én corporaties bij herstructurering goed worden vastgelegd. Dat gebeurt in het algemeen in een sociaal plan. In de meeste herstructureringsgebieden in Rotterdam wordt gelukkig al met zo'n sociaal plan gewerkt. De totstandkoming is echter niet in alle 6

7 gevallen goed verlopen. Te vaak is het de corporatie die eenzijdig het sociaal plan opstelt, terwijl het toch eigenlijk moet gaan om gezamenlijke afspraken tussen de corporatie en de organisatie(s) van bewoners/huurders. Als bewoners mogen meepraten over het sociaal plan, lopen ze er vaak tegenaan dat ze ongeveer bij 'nul' moeten beginnen en alles weer opnieuw moeten bevechten. Steunpunt Wonen krijgt dan ook vaak de vraag van bewoners- of huurdersorganisaties of er in Rotterdam geen gemeenschappelijke afspraken zijn. Het antwoord daarop is helaas negatief. Om in deze lacune te voorzien, heeft Steunpunt Wonen een 'Basis sociaal plan' ontwikkeld. Het gaat om een pakket afspraken, die minimaal in een sociaal plan vastgelegd moeten worden. Bij de totstandkoming van dit Basis sociaal plan is gebruik gemaakt van ervaringen die Steunpunt Wonen de afgelopen jaren heeft opgedaan bij een groot aantal herstructureringsprojecten binnen en buiten Rotterdam. Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse voorbeelden uit het land. Met een aantal bewoners- en huurdersorganisaties in Rotterdam zijn gesprekken gevoerd, om te inventariseren wat er volgens hen in een sociaal plan geregeld moet worden en waar zij in hun praktijk tegenaan lopen. Een concept versie van dit Basis sociaal plan is ook aan hen voorgelegd. Bewoners- en huurdersorganisaties kunnen het Basis sociaal plan gebruiken als startpunt bij de onderhandelingen met hun corporatie en het waar nodig aanpassen aan de eigen situatie en aanvullen met wijkspecifieke zaken. Wij hopen echter dat dit Basis sociaal plan leidt tot een stedelijk minimum sociaal plan voor Rotterdam. Steunpunt Wonen ziet ernaar uit initiatieven van bewoners- en huurdersorganisaties op dat gebied te ondersteunen. Steunpunt Wonen 7

8 Opbouw Basis In dit Basis sociaal plan komen de volgende thema's aan de orde: procesafspraken algemene afspraken afspraken over herhuisvesting financiële afspraken afspraken bij renovatie. Een deel van de afspraken heeft betrekking op alle ingrepen die bij herstructurering spelen. Dat geldt onder meer voor de procesafspraken, de algemene afspraken en een deel van de financiële afspraken. De overige financiële afspraken en de afspraken over herhuisvesting hebben vooral betrekking op sloop en ingrijpende renovatie. Bij de afspraken over renovatie 8

9 sociaal plan gaat het zowel om ingrijpende renovatie (waarbij de bewoners hun woning moeten verlaten), als om een kleine renovatie. Wanneer voor een thema bestaande regelingen gelden, zijn deze als eerste in dit Basis sociaal plan genoemd. Voor elk thema is vervolgens in cursief aangegeven welke afspraken in ieder geval in een sociaal plan opgenomen moeten worden. Vaak zijn deze afspraken verder uitgewerkt in één of meer deelafspraken. Bij het opstellen van dit basis sociaal plan zijn wij bij allerlei projecten extra afspraken tegengekomen. Voorbeelden van deze extra afspraken zijn in een apart kader opgenomen. Ze kunnen naar behoefte meegenomen worden in de onderhandelingen tussen de bewoners- /huurdersorganisatie en de corporatie. 9

10

11 Procesafspraken 1.1 Betrekken van de bewoners(organisatie) In de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder en in het Besluit Beheer Sociale Huur-sector zijn regels opgenomen over welke onderwerpen en hoe het overleg met bewoners(vertegenwoordigers) dient plaats te vinden Betrekken van de bewoners(organisaties) 1.2 Informatievoorziening 1.3 Hardheid en geschillen De bewoners worden vroegtijdig betrokken bij het maken van plannen voor de wijk, buurt of complex. In welke vorm bewoners worden betrokken, wordt besproken met de reeds aanwezige organisaties van bewoners in het betreffende gebied. (In het vervolg spreken we steeds over de bewonersorganisatie; in een aantal gevallen kan ook een complexcommissie, bewonerswerkgroep of overkoepelende huurdersvereniging of huurdersplatform betrokken zijn). Maak in ieder geval wel altijd duidelijk wie de gesprekspartner namens de bewoners is en leg vast wie waarover meepraat. 11

12 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam Daartoe ontvang de bewonersorganisatie alle relevante informatie van de corporatie. Desgewenst wordt zij gefaciliteerd door de corporatie. Er wordt een structureel en regelmatig terugkerend overleg tussen de corporatie en de bewonersorganisatie ingesteld. Ook worden daar afspraken gemaakt wie, wanneer en waarover gesprekspartner is. Uitgangspunt is het komen tot een gezamenlijke ambitie voor de herstructurering. De bewoners worden daarom betrokken zodra er nagedacht gaat worden over de toekomst van het complex (dus ruim vóórdat er begonnen wordt met de plan-ontwikkeling). De bewonersorganisatie krijgt alle relevante informatie: de bewonersorganisatie en de corporatie hebben een goed georganiseerd en regelmatig terugkerend overleg met elkaar waarin eerlijk, open en transparant gecommuniceerd wordt. Bewoners hebben de mogelijkheid zich (inhoudelijk en procesmatig) te laten ondersteunen door een professionele organisatie; de kosten hiervan zijn voor de corporatie. 12

13 De bewonersorganisatie neemt deel aan de projectorganisatie. Het sociaal plan wordt door de bewonersorganisatie samen met de corporatie vastgesteld en door beiden ondertekend. In dit sociaal plan wordt ook de ingangsdatum opgenomen. Uitbreiding en projectspecifieke aanvullingen van het basis-sociaal plan komen tot stand in overleg met de bewonersorganisatie. VOORBEELDEN Betrek de bewoners bij het ontwikkelen van een wijkof ontwikkelingsvisie. De bewoners ontwikkelen een eigen bewonersvisie. Sloopbesluit: Het definitieve besluit om te slopen dan wel te verbeteren neemt de corporatie pas nadat er met argumenten is gereageerd op het advies van de bewoners. Direct na het nemen van een besluit worden er afspraken gemaakt over de ingangsdatum van de verhuurstop en start van de sloop c.q. start van de woningverbetering, de zogenoemde peildatum. 1.2 Informatievoorziening Wanneer een corporatie te laat informatie verschaft over eventuele sloop/nieuwbouw of renovatieplannen dan is inspraak van de bewoners niet of nauwelijks nog mogelijk. De plannen staan al vast. Het betrekken van bewoners bij de opstelling van een (specifiek op het project gericht) sociaal plan is ook van groot belang. Alle bewoners worden ruim voordat het plan voor sloop/nieuwbouw of renovatie is vastgesteld op de hoogte gehouden van de voortgang en de mogelijkheden om een mening te geven. Tenminste anderhalf jaar voor de sloop of renovatie ontvangen alle bewoners een brief over de stand van zaken en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Ook worden de bewoners dan geïnformeerd over het sociaal plan. Vanaf die tijd is er ook een vaste contactpersoon bij de corporatie. De corporatie is in alle gevallen verantwoordelijk voor een tijdige en goede informatievoorziening aan alle bewoners. 1 Procesafspraken 13

14 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam De bewonersorganisatie neemt deel aan een in te stellen communicatiewerkgroep. Met de bewonersorganisatie wordt afgesproken regelmatig een nieuwsbrief uit te geven. Het definitieve sociaal plan wordt vóór de ingangsdatum van de verhuurstop aan alle bewoners verstrekt. VOORBEELDEN In de wijk wordt een informatiepunt ingericht. Bewoners worden minimaal driemaal per jaar geïnformeerd over de stand van zaken rond het project. 1.3 Hardheid en geschillen Corporaties gaan op verschillende manieren om met geschillen. Een aantal corporaties in Rotterdam heeft gezamenlijk een onafhankelijke geschillenadviescommissie die een toetsende en bemiddelende taak heeft. De uitspraak van deze commissie is dus niet bindend. Indien bewoners menen dat de corporatie zich niet houdt aan het overeengekomen sociaal plan en/of hieruit voortvloeiende afspraken, dan kunnen zij hun klacht of probleem voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor alle partijen. Hardheidsclausule: voor die gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet of waarbij iemand onbedoeld onevenredig zou worden benadeeld, is het mogelijk in positieve zin van het overeengekomen sociaal plan af te wijken. VOORBEELDEN Mogelijke constructies voor de geschillencommissie: a. drie personen, waaronder een onafhankelijke voorzitter, een huurder-vertegenwoordiger en een verhuurder-vertegenwoordiger of b. meerdere personen uit externe organisaties, volledig onafhankelijk 14

15 Algemene afspraken 2.1 Huurprijs tot aan ingreep 2.2 Beheerplan 2.3 Sociale begeleiding 2.1 Huurprijs tot aan ingreep Corporaties verhogen jaarlijks op 1 juli de huurprijs. De huidige wetgeving geeft slechts richtlijnen voor de maximale huurverhoging. Corporaties kunnen eigen beleid voeren voor de hoogte van de huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging. De huurprijs wordt bevroren vanaf de vastgestelde peildatum. De peildatum is de officiële start van de herhuisvesting en/of datum ingang verhuurstop en ligt tenminste één jaar voor de geplande sloopdatum. 2 Er vindt geen huurverhoging meer plaats. VOORBEELDEN VL wonen stelt de huurprijs na de peildatum op 100,- per maand. 15

16 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam 2.2 Beheerplan Corporaties zijn verantwoordelijk voor een goed leef- en woonmilieu. Tijdens de vernieuwing van de buurt staat die leefbaarheid onder druk. Om de leefbaarheid tijdens de vernieuwingsoperatie op peil te houden, wordt voor ieder project in overleg tussen de corporaties, deelgemeente en bewonersorganisatie een beheerplan gemaakt. In het beheerplan staan onder andere afspraken over het onderhoud aan het complex, de tuinen en de straten, de tijdelijke verhuur van woningen, verlichting, plaatsen van afvalcontainers en een meldpunt voor klachten. De bewonersorganisatie wordt betrokken bij het maken van het beheerplan. De bewonersorganisatie wordt betrokken bij de uitvoering van het beheerplan. Het beheerplan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. In het beheerplan worden ook afspraken vastgelegd over de aanpak en beperking van mogelijke overlast van de 16

17 bouwwerkzaamheden, evenals aandacht voor sociaal beheer. Uitgangspunt is dat snel en adequaat gereageerd wordt op verslechtering van de leefbaarheid. De corporatie en de deelgemeente zorgen daarom voor één aanspreekpunt voor bewoners. VOORBEELDEN Bij tijdelijke verhuur worden afspraken gemaakt over de huurprijs. Mogelijke vormen van het beheer van lege woningen zijn: a. tijdelijke verhuur waarbij zorgvuldige afspraken over de woningtoewijzing en duidelijke beheerafspraken zijn gemaakt. b. geen tijdelijke verhuur; leegstaande woningen krijgen een "bewoond" uiterlijk en worden ontoegankelijk en onbewoonbaar gemaakt. Als besloten wordt om dicht te planken, doe dat dan op een aantrekkelijke manier, bijvoorbeeld door het inschakelen van kunstenaars. 2 Algemene afspraken 17

18 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam 2.3 Sociale begeleiding Voorafgaand aan en tijdens de sloop of renovatie van de woningen krijgen de bewoners te maken met allerlei technische en sociale problemen. Voor de bewoners zijn de veranderingen ingrijpend en niet altijd is voor iedere bewoner duidelijk wat er allemaal staat te gebeuren. Tenminste één jaar voor de sloop of renovatie wordt bij alle bewoners een huisbezoek gedaan door de vaste begeleider van de corporatie. Bewoners krijgen informatie, hulp en begeleiding bij het zoeken naar een andere woning. Voor individuele vragen kunnen de bewoners terecht bij een vast aanspreekpunt van de corporatie in de buurt, eventueel via een spreekuur. Tijdens het huisbezoek wordt uitleg gegeven over de procedures, worden de woonwensen geïnventariseerd en wordt bekeken of de woonwensen reëel zijn. Ook de inventarisatie van de behoefte aan individuele hulp komt aan de orde. Als alles achter de rug is, wordt met een enquête onderzocht of de bewoners tevreden waren over de begeleiding en de herhuisvesting. 18

19 Afspraken over herhuisvesting Uitgangspunt bij de afspraken rondom de herhuisvesting is dat de bewoners erop vooruit gaan. 3.1 Gemeentelijke regels 3.2 Zoekprofiel 3.3 Recht op terugkeer 3.4 Behoud van woonduur 3.5 Informatievoorziening koop- en huurwoningen 3.6 Voorrang in de wijk 3.7 Wisselwoningen 3.8 Spijtoptantenregeling 3.9 Inspanningsverplichting 3.10 Individuele bewonersbegeleiding 3.11 Sloopplannen in de woningkrant 3.12 Opleveren van de oude woning Gemeentelijke regels De huisvestingsvergunning is afgeschaft, maar er zijn nog wel regels die ervoor moeten zorgen dat de verdeling van goedkope woningen, waarnaar de vraag groter is dan het aanbod, rechtvaardig is. De gemeente Rotterdam heeft deze afspraken met alle Rotterdamse woningcorporaties gemaakt. Er zijn leeftijdsen inkomensgrenzen vastgesteld die voor iedereen gelden die in Rotterdam wil verhuizen. Daarnaast zijn er voorrangsregels voor bewoners die gedwongen hun woning moeten verlaten als gevolg 3

20 van sloop of renovatie. Omdat deze regels regelmatig worden gewijzigd, zijn ze niet opgenomen in het basis sociaal plan. Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam 3.2 Zoekprofiel Herhuisvestingskandidaten komen met de corporatie een reëel zoekprofiel overeen voor woningen waarvoor zij met voorrang in aanmerking komen. De verhuurder zorgt dat binnen een maand na de ingang van de verhuurstop een woonwensenonderzoek plaatsvindt. 3.3 Recht op terugkeer Bewoners die door de herstructurering gedwongen moeten verhuizen hebben indien ze in de buurt willen blijven wonen recht op vervangende huisvesting in de buurt. 3.4 Behoud van woonduur Bewoners zijn gedwongen om te verhuizen zonder dat ze daarom gevraagd hebben en zonder rekening te houden met hun positie op de woningmarkt. 20

21 Bewoners die naar een gelijkwaardige woning verhuizen, behouden de woonduur van hun oorspronkelijke woning. 3.5 Informatievoorsprong koop- en huurwoningen De bewoners uit een vernieuwingsgebied worden door de woningcorporatie als eerste op de hoogte gesteld van het aanbod aan nieuwbouw- en gerenoveerde woningen in het vernieuwingsgebied en in de wijk. Zij kunnen als eerste intekenen op deze woningen. VOORBEELDEN Bewoners krijgen actief voorlichting over het kopen met korting en mogelijkheden voor koopsubsidie. Herstructureringskandidaten krijgen als eersten informatie over alle door de corporatie te koop aangeboden woningen. al heel lang wonen. Ook de sociale samenhang tussen de bewoners en de binding met de voorzieningen in de buurt zijn hierbij van belang. De volgordebepaling bij nieuwe en gerenoveerde huur- en koopwoningen is als volgt: 1 Herhuisvestingskandidaten uit het vernieuwingsgebied met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. 2 Herhuisvestingskandidaten uit andere delen van de wijk en uit andere wijken met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. 3 Overige kandidaten. 3.7 Wisselwoningen Indien nodig vindt tijdelijke huisvesting plaats in een wisselwoning. Over de duur, huurprijs en extra vergoeding worden afspraken gemaakt tussen de corporatie en de bewonersorganisatie. Afspraken over herhuisvesting Voorrang in de wijk Bewoners hebben vaak een binding met de buurt waar zij De huur van de wisselwoning is maximaal gelijk aan de oude huur. De woning is gestoffeerd, dat wil zeggen voorzien van 21

22 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam vloerbedekking, gordijnen, behang, eenvoudige verlichting, verwarming, warmwater, en telefoon. De woning is schoon. De woning staat in dezelfde wijk, tenzij de bewoner akkoord gaat met huisvesting elders. De huurder krijgt een speciaal gebruikerscontract en betaalt geen administratiekosten. VOORBEELDEN Bij woningverbetering in bewoonde staat is het voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld ouderen, mensen met kleine kinderen) mogelijk in verband met lawaai, stof en overlast om elders bij wijze van uitzondering tijdelijke huisvesting te krijgen 3.8 Spijtoptantenregeling Bewoners die gekozen hebben voor herhuisvesting in een andere wijk en daar naderhand spijt van hebben, kunnen dat binnen een jaar na de verhuizing aangeven bij de oude corporatie. Deze bewoners krijgen dan de mogelijkheid om binnen drie jaar op basis van de oude woonduur te re- 22

23 ageren op de vrijkomende huurwoningen in hun oude wijk. 3.9 Inspanningsverplichting Corporaties spannen zich in om bewoners zoveel mogelijk een andere woning aan te bieden die aan de wensen voldoet. De planning en de volgorde van sloop of renovatie worden zo gekozen dat de beste mogelijkheden voor herhuisvesting ontstaan. Zoveel mogelijk: eerst bouwen, dan slopen Individuele bewonersbegeleiding De huidige afspraak is dat herhuisvestingskandidaten de eerste negen maanden zelf moeten zoeken naar andere huisvesting. Na die negen maanden gaat de corporatie bemiddelen. De corporatie is verantwoordelijk voor het vinden van andere woonruimte en moet daar actief naar zoeken; de bewoner wordt geadviseerd ook zelf te zoeken en te reageren op het aanbod in de woonkrant; een verplichting moet dat echter niet zijn.55+-ers worden altijd bemiddeld, evenals bewoners die zelf erg moeilijk een andere woning kunnen vinden. Er is hulp en begeleiding door een vaste medewerker van de corporatie bij het zoeken naar andere woonruimte. Bovendien is er extra tijd en hulp voor de begeleiding van ouderen. Bewoners die gedwongen worden om te verhuizen krijgen Woonnet Rijnmond gratis thuisbezorgd. VOORBEELDEN Indien de bewoner niet in staat is zelf de verhuizing te organiseren, verleent de corporatie hulp, bijvoorbeeld door een klussenhulp in te schakelen Sloopplannen in de woningkrant Om te voorkomen dat bewoners die wegens sloop moeten verhuizen opnieuw te maken krijgen met stedelijke vernieuwing geldt de volgende afspraak: In Woonnet Rijnmond wordt vermeld of er voor een woning plannen in voorbereiding zijn. Afspraken over herhuisvesting 3 23

24 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam 3.12 Opleveren van de oude woning Corporaties hebben een beleid hoe bewoners bij verhuizing hun oude woning moeten achterlaten. Omdat de woning wordt gesloopt moeten afwijkende regels worden gemaakt. De te verlaten woning mag leeg en bezemschoon worden opgeleverd. VOORBEELDEN Asbesthoudende materialen moeten de bewoners laten liggen; de verhuurder zorgt en betaalt voor deskundige verwijdering hiervan. Bewoners mogen gordijnen laten hangen in het belang van de leefbaarheid. Soms krijgen zij hiervoor een vergoeding. 24

25 Financiële regelingen 4.1 Verhuiskostenvergoeding 4.2 Geen dubbele huur 4.3 Vergoeding bij kleine renovatie 4.4 Huurgewenning 4.5 Inschrijfkosten, administratiekosten 4.6 Sociaal fonds 4.7 Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen 4.8 Subsidies 4.9 Extra regelingen 4.1 Verhuiskostenvergoeding Bewoners die gedwongen moeten verhuizen komen ongewenst voor hoge kosten te staan. In Rotterdam is tussen de corporaties en de gemeente afgesproken dat die bewoners een tegemoetkoming in de kosten krijgen van 3777,75. Als iemand twee keer moet verhuizen, heeft hij recht op 4.191,75. (prijspeil 2003, jaarlijks te indexeren). De Rotterdamse vergoeding komt onvoldoende tegemoet aan de kosten die de bewoner moet maken. Onderzoek van het Nibud en een motie van de Tweede Kamer spreken over een minimale vergoeding van 5.000,- (prijspeil 2002). Berekeningen in concrete situaties leveren soms zelfs hogere bedragen op. 4 25

26 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam Als de bewoner moet verhuizen wegens sloop of ingrijpende renovatie is er een verhuiskostenvergoeding van minimaal 5000,- (prijspeil 2002). Indien de bewoner gebruik maakt van een wisselwoning moeten de kosten van een extra verhuizing volledig worden vergoed. Deze vergoeding wordt uitgekeerd als de bewoner verhuist na de peildatum. De peildatum is de officiële start van de herhuisvesting en/of de datum van ingang van de verhuurstop en ligt tenminste één jaar voor de geplande sloopdatum. Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats in maximaal twee termijnen. De eerste termijn, 90% van het bedrag ontvangt de bewoner binnen een week na de huuropzegging; de tweede termijn binnen een week nadat de sleutels van de te verlaten woning zijn ingeleverd. Voor iedereen in hetzelfde complex geldt dezelfde vergoeding: bewoners die voor de ingangsdatum van een verhoging van de verhuiskostenvergoeding al uitbetaald hebben gekregen, krijgen de verhoging alsnog uitbetaald. VOORBEELDEN Terugwerkende kracht verhuiskostenvergoeding: de laatste huurders die tot maximaal een half jaar voor de peildatum verhuizen, krijgen met terugwerkende kracht de helft van de reguliere verhuiskostenvergoeding uitgekeerd. Er kan meer differentiatie aangebracht worden in vergoedingen bijvoorbeeld op basis van huishoudens-grootte of zelfwerkzaamheid. Of als er sprake is van een tuin. Op projectniveau kunnen hierover voorstellen worden gedaan. 4.2 Geen dubbele huur Bewoners die moeten verhuizen hoeven geen dubbele huur te betalen. Vanaf de datum van ingang van de huur voor de nieuwe woning vervalt de huurbetaling voor de oude woning. 4.3 Vergoeding bij kleine renovatie Niet ingrijpende verbetering is woningverbetering die tij- 26

27 dens bewoning gebeurt. Afhankelijk van het soort verbeteringen is er een vergoeding voor herinrichtingskosten. Bij niet ingrijpende woningverbetering in bewoonde staat, waarbij beperkte inpandige aanpassing van de inboedel (bijv. gordijnen, behang e.d.) noodzakelijk is, bedraagt de vergoeding 750,-. Bij meer ingrijpende woningverbetering in bewoonde staat, waarbij substantiële inpandige aanpassing van de inboedel in meerdere ruimten noodzakelijk is (bijvoorbeeld gordijnen, behang, vloerbedekking, e.d.), bedraagt de vergoeding 2.500, Huurgewenning Voor bewoners met een inkomen tussen de huursubsidiegrens en ziekenfondsgrens is er een speciale regeling voor huurgewenning. Als de nieuwe huur meer dan 50,- hoger is dan de oude huur komt de bewoner in aanmerking voor een bijdrage. Deze bijdrage is het eerste jaar 75 %, het tweede jaar 50 % en het derde jaar 25 % van het verschil tussen oude en de nieuwe huur minus 50,-. Voorbeeld: als de nieuwe huur 180,- hoger is dan de oude huur ontvangt de bewoner achtereenvolgens een maandelijkse bijdrage van 75 %, 50 % of 25 % van 130,- : dus 97,50, 65,- en 32, Inschrijfkosten, administratiekosten Bewoners hoeven geen inschrijfkosten en administratiekosten te betalen bij de eigen of een andere verhuurder. 4.6 Sociaal fonds De corporatie richt een Sociaal Fonds op. Huurders die door de vernieuwing in financiële problemen komen, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit dit fonds. 4.7 Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen Veel bewoners hebben zelf verbeteringen aangebracht aan hun woning. Het is redelijk om die bewoners een vergoeding te geven voor de kosten die ze hebben gemaakt. De corporaties bieden een vergoeding voor door de bewo- Financiële regelingen 4 27

28 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam ners zelf aangebrachte voor-zieningen zoals een nieuwe keuken of badkamer. Het gaat daarbij om een vergoeding van de dagwaarde. De bewonersorganisatie en de corporatie maken hierover afspraken. Voor vergoeding komen in ieder geval in aanmerking: cvinstallatie, warmwatertoestel, sanitair, dubbel glas, luxe keukenblok, extra tegelwerk, dakisolatie, tuininrichting, zonwering, zoldertrap. Per onderdeel kan eventueel een passende afschrijvingstermijn worden afgesproken. De taxatie van de waarde vindt plaats door een onafhankelijk taxateur. 4.8 Subsidies De corporatie verstrekt de bewoners alle relevante informatie over van toepassing zijnde subsidieregelingen. 4.9 Extra regelingen In bijzondere gevallen zijn er extra regelingen mogelijk. Hieronder twee voorbeelden die in specifieke situaties kunnen worden toegepast. VOORBEELDEN Leefbaarheidstoeslag als extra tegemoetkoming in de overlast: Huurders die tot drie maanden voor de sloopdatum blijven wonen, ontvangen een extra vergoeding van één maand van de kale huurprijs. Huurders die tot twee maanden voor de sloopdatum blijven wonen ontvangen een extra vergoeding van twee maanden van de kale huurprijs en huurders die tot één maand voor de sloopdatum blijven wonen ontvangen een extra vergoeding van drie maanden van de kale huurprijs. Bevordering vertrek uit de wijk: Om de vraag naar woningen in de wijk te verminderen kunnen er afspraken worden gemaakt om het vertrek uit de wijk te stimuleren. 28

29 Afspraken bij renovatie 5.1 Huurprijs na woningverbetering Bij renovatie worden de woningen waarin de bewoners wonen verbeterd. Dit vraagt om specifiek maatwerk en afspraken over de huurprijs en de werkwijze. 5.1 Huurprijs na woningverbetering 5.2 Renovatiecontract Per project worden afspraken gemaakt over de nieuwe huurprijzen. De nieuwe huurprijs gaat in een maand na de oplevering van de gerenoveerde woning. Voor aanvang van de verbetering is de nieuwe huurprijs bekend. De bewonersorganisatie heeft invloed op de systematiek volgens welke de nieuwe huurprijs wordt bepaald. De woning blijft na verbetering voor de zittende bewoners een bereikbare huur houden. De huurder kan als hij dat wenst kiezen voor meer kwaliteit en hogere huur van de woning. 29 5

30 Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam 5.2 Renovatiecontract Per project worden afspraken gemaakt op welke wijze de aannemer de werkzaamheden dient uit te voeren. Vast te leggen afspraken zijn de uitvoering van werkzaamheden, individuele keuzes de bewoners kunnen maken, de overlastvergoeding, de nieuwe maandhuur en de geplande opleverdatum. Bij woningverbetering in bewoonde staat wordt afgesproken: 1. Het maximale aantal werkdagen. 2. Hoe de woning aan het eind van werkdag achtergelaten. 3. De werkwijze van de aannemer (uitvoeringscode). 4. Extra sociale begeleiding voor de bewoners (maatwerk). 5. Dagopvang: de corporatie zorgt ervoor dat er in de nabije omgeving een woning beschikbaar is waar gebruik gemaakt kan worden van sanitaire voorzieningen en die gebruikt kan worden als rustruimte voor de bewoners. 6. Tijdelijke woonruimte voor specifieke groepen, zoals ouderen, mensen met astma of mensen die in nachtdienst werken. 30

31

32 UITGAVE: Steunpunt Wonen, Westewagenstraat 60, Postbus 21001, 3001 AA Rotterdam telefoon , fax , TEKST: Pieter Bijker, Bert Lafort, Hans de Jong VORMGEVING: Bureau404 DRUK: Van den Dool OPLAGE: 1000 exemplaren Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen mits de bron wordt vermeld SEPTEMBER 2003 Infodesk:

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij Herstructurering

Sociaal Statuut bij Herstructurering Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter wonen mei 2009 Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter Wonen Algemeen kader In dit Sociaal Statuut bij

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Basis sociaal plan. Onderlegger bij het opstellen van de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij een projectspecifiek plan.

Basis sociaal plan. Onderlegger bij het opstellen van de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij een projectspecifiek plan. Basis sociaal plan Onderlegger bij het opstellen van de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij een projectspecifiek plan. December 2015 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE.

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. Gemeente Amstelveen Oktober 2004 [Beleidsregel herhuisvesting bij sloop en renovatie.doc] F005 ICT Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

afspraken bij collectieve woningverbetering

afspraken bij collectieve woningverbetering afspraken bij collectieve woningverbetering contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Concept nieuw sociaal statuut Lefier

Concept nieuw sociaal statuut Lefier Concept nieuw sociaal statuut Lefier Inleiding Het onderstaand (vernieuwd) sociaal statuut is een overeenkomst dat Lefier hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie