PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V."

Transcriptie

1 PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. AdviseerMe & OnsHuys zijn concepten en merknamen van CLARO B.V. CLARO B.V. faciliteert een beveiligde website, die u de mogelijkheid biedt een online dossier aan te maken, deze aan te vullen, inzicht te verkrijgen in uw financiële situatie, een adviseur te selecteren en een aanvraag te versturen. Indien u dat wenst, kunnen uw gegevens vanuit uw dossier ter beschikking worden gesteld aan de adviseur van uw keuze, indien deze gebruik maakt van de passende adviessoftware. Uw (financiële) gegevens worden uitsluitend en alleen met uw toestemming verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. De gegevens zijn opgeslagen in streng beveiligde ruimten en geborgd door verschillende internationaal geaccepteerde certificaten. Uw gegevens worden alleen met andere partijen gedeeld indien u daarvoor vooraf uw toestemming hebt gegeven en slechts voor zover dat nodig is voor het doen van een aanvraag, het sluiten van een polis of een contract. In geval van vragen over dit Privacy Reglement kunt u contact opnemen via t.n.v. Directie CLARO B.V. Artikel 1: Definities In dit Privacy Reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 1. Aanbieder: een financiële dienstverlener, voornamelijk geldverstrekkers, verzekeraars of andere productaanbieders welke via de Dienst aan Gebruikers de voorwaarden en eigenschappen van haar (financiële) producten aanbiedt ter inzage en vergelijking, met als doel het faciliteren van productkeuze en Aanvraag. 2. Aanvraag: een uitnodiging tot het doen van een aanbod (het uitbrengen van een offerte voor zijn advies- en/of bemiddelingsdienstverlening) door een Adviseur en/of een Aanbieder. 3. Account: persoonlijk profiel dat exclusief door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd, nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de Dienst. 4. Adviesvraag: een door de Gebruiker via de Dienst aan een Adviseur gerichte vraag om meer informatie en/of hulp bij het inventariseren, oriënteren en/of afsluiten van een hypotheek, verzekering en/of (bank)garantie.

2 5. Adviseur: (on)gebonden bemiddelaar welke een geldige en actieve Wft- vergunning heeft op het moment van het ontvangen van de Adviesvraag en/of Aanvraag. 6. Bezoeker: de bezoeker van de Website. 7. CLARO: de besloten vennootschap CLARO B.V. gevestigd aan de Singel 25 te Deventer, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer en onder vergunningnummer bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten. 8. Dienst: de Dienst die CLARO aan de Gebruiker via haar applicatie OnsHuys verleent. 9. Gebruiker: de natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de Dienst. 10. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Gebruiker ter beschikking stelt c.q. invoert bij het gebruik van de Dienst. 11. Website: de website van CLARO (OnsHuys.nl) inclusief het besloten deel van de website van CLARO, inclusief alle sub- domeinen. Artikel 2: Algemeen 1. CLARO is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 2. Door de Website te bezoeken en/of gebruik te maken van de Dienst, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door CLARO van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy Reglement. Artikel 3: Verwerking persoonsgegevens Wanneer een Gebruiker gebruik maakt van de Website en/of de Dienst verzamelt en verwerkt CLARO in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de Bezoeker en/of de Gebruiker: alle door de Gebruiker bij het aanmaken van zijn Account en het gebruik van de Dienst ingevoerde Gegevens en verstrekte informatie; informatie over de computer, besturingssysteem, browser, statistieken betreffende bekeken pagina s, verkeer van en naar de Website, geografische locatie, de verwijzende URL en het IP- adres; informatie die CLARO verzamelt met behulp van cookies en webbeacons; in geval van een eenmalige machtiging, het bankrekeningnummer van de Gebruiker;

3 indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, worden geen creditcard nummers of bankrekeningnummers door ons verzameld, maar wel het soort credit card en de gebruikte bank; van Bezoekers die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP- adres, naam, e- mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking; naar aanleiding van klachten of meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Artikel 4: Doeleinden verwerking gegevens CLARO verwerkt de onder artikel 2 bedoelde gegevens voor de volgende doeleinden: het leveren van haar Diensten, waaronder het beschikbaar stellen van online functionaliteiten waarmee een Gebruiker een cijfermatige onderbouwing van een advies vast kan leggen, zich kan oriënteren op zijn (financiële) mogelijkheden, een polis af kan sluiten, een polis aan kan vragen of een andere overeenkomst met een Adviseur of Aanbieder kan sluiten. het bevorderen van veilige handel via de Dienst en het opvolgen van klachten en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via de Dienst; het beantwoorden van vragen van Gebruikers of Bezoekers het op verzoek van Gebruiker verstrekken van persoonsgegevens aan Adviseurs of Aanbieders ten behoeve van een Adviesvraag of een Aanvraag; het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien CLARO daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit Privacy Reglement of de Algemene Voorwaarden van CLARO; de naleving van de Algemene Voorwaarden van CLARO en/of de huisregels van CLARO; het innen van vergoedingen; in geval van een de eenmalige machtiging worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens van de Gebruiker bewaard om ervoor te zorgen dat de Gebruiker deze Gegevens maar één keer hoeft in te voeren en tevens uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden, indien op een andere wijze wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcard nummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel het soort credit card en de gebruikte bank; het meten van de belangstelling voor haar Diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de Website; het informeren van Gebruikers over de Diensten van CLARO; het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame- uitingen; eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

4 Artikel 5: Doorgifte van persoonsgegevens aan derden 1. Zonder expliciete en voorafgaande toestemming van de Gebruiker zal CLARO geen persoonsgegevens verstrekken aan derden. 2. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van de Gebruiker zullen de persoonsgegevens worden verstrekt aan de bij de Dienst aangesloten Aanbieders en/of Adviseurs. Het verzenden van een Adviesvraag en/of het doen van een Aanvraag wordt gezien als het geven van voorafgaande toestemming door de Gebruiker voor de hier bedoelde verstrekking. 3. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan CLARO, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende Gebruiker en/of de Bezoeker, persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties: a. om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis; b. indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting); c. indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de Algemene Voorwaarden en/of huisregels van CLARO; d. indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen; e. indien CLARO wordt betrokken in een fusie of overname, waarbij de persoonsgegevens worden gedeeld met het betrokken bedrijf; of f. indien CLARO een partij inschakelt ten behoeve van de verwerking van gegevens in haar opdracht, waarbij CLARO strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding zal hanteren. CLARO garandeert dat deze verwerking uitsluitend zal geschieden voor de doeleinden zoals in dit Privacy Reglement omschreven. Artikel 6: Cookies 1. CLARO kan gebruik van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden geplaatst). CLARO zal u hierover vooraf informeren en uw toestemming vragen. 2. CLARO gebruikt de volgende Cookies: a. First party session cookies, zijn cookies die de Website en/of de Dienst zelf installeert en aanspreekt en zijn bestemd om instellingen en gegevens bij te houden die van toepassing zijn op de Bezoeker en/of de Gebruiker. Deze zijn nodig om de Website en/of de Dienst te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op. Het gaat hierbij onder meer om taalkeuze en ingevulde formulier waardes, zodat gelezen informatie niet nogmaals behoeft te worden getoond en op deze wijze de bezoeken aan de Website makkelijker en gebruiksvriendelijke worden gemaakt. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit;

5 b. Third party cookies zijn sessie cookies van diensten van derden waarvan de Website en/of de Dienst gebruik maakt. Via de Website en/of de Dienst worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun Analytics - dienst. CLARO gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe Bezoekers de Website en/of de Dienst gebruiken, zodat de Website en/of de Dienst continu kan worden verbeterd. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP- adres van de Bezoeker wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in date r sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. CLARO heeft hier geen invloed op. Artikel 7: Toegang, Wijzigen en Verwijderen 1. De Gebruiker kan zijn persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de Mijn Account pagina. 2. Voor het inzien van zijn persoonsgegevens die zijn opgeslagen en niet direct raadpleegbaar zijn via de Dienst, kan de Gebruiker contact opnemen met CLARO, tenzij CLARO op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. 3. Voor de in lid 2 bedoelde inzage kan CLARO een vergoeding van kosten in rekening brengen. Dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen (ten tijde van het opstellen van deze versie van het Privacy Reglement: 5 euro), niet overschrijden. 4. Indien de persoonsgegevens van de Gebruiker feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor CLARO de persoonsgegevens verwerkt, dan kan de Gebruiker CLARO verzoeken zijn gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Indien wordt overgegaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de persoonsgegevens, wordt de in lid 2 bedoelde vergoeding teruggegeven. Artikel 8: Bewaartermijn 1. CLARO bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. 2. Wanneer de opslag van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de in dit Privacy Reglement beschreven doeleinden, worden deze verwijderd. 3. De met de Gebruiker samenhangende en uit het gebruik van de Dienst voortvloeiende informatie wordt uitsluitend nog bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de Gebruiker te identificeren.

6 Artikel 9: Beveiliging 1. CLARO neemt diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet- geautoriseerde toegang, niet- geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. 2. Alle Gegevens staan op meerdere servers in beveiligde data- centers welke 24 uur, 7 dagen per week bewaakt en gemonitord worden. Alleen een beperkt aantal bevoegde personen hebben toegang tot deze servers welke fysiek op meerdere locaties in Oost- Nederland staan. 3. De veiligheid van de Gegevens wordt zeer regelmatig getest door vooraanstaande externe partijen en volgens internationaal erkende testprocedures. 4. De Gegevens van de Gebruiker zijn versleuteld opgeslagen en onleesbaar voor onbevoegden. 5. De Dienst is beveiligd met een versleutelde verbinding (256- bits SSL te zien aan het slot- symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de Gebruiker en de servers van CLARO te waarborgen. 6. De in de voorgaande leden bedoelde maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Artikel 10: Aanpassing Privacy Reglement 1. CLARO is te allen tijde gerechtigd dit Privacy Reglement eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de Website te vinden zijn. Wijzigingen worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt de Gebruiker in de gelegenheid gesteld de nieuwe versie van het Privacy Reglement te downloaden. 2. Indien het gebruik van de Dienst wordt voortgezet na wijziging of aanvulling van dit Reglement, worden deze geacht door de Gebruiker te zijn geaccepteerd, tenzij de Gebruiker daartegen binnen zeven dagen na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. Indien de Gebruiker niet instemt met het gewijzigde of aangevulde Reglement, is hij bevoegd het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 3. Dit Privacy Reglement is voor het laatst aangepast op

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014 Inhoudsopgave 1. Oplegnotitie Normenkader HO... 2 2. Normenkader HO... 6 3. Toelichting bij Normenkader HO... 13 4. Classificatie persoonsgegevens... 27 5. Aanbevolen gedragsregels medewerkers/studenten...

Nadere informatie

Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01)

Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01) Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01) Toestemming In dit Privacy Statement is opgenomen welke data fairzekering over u verzamelt met behulp van de telematica stekker, genaamd de Chipin, en wat fairzekering

Nadere informatie

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN INTERNET ZEELANDNET B.V.

GEBRUIKSVOORWAARDEN INTERNET ZEELANDNET B.V. GEBRUIKSVOORWAARDEN INTERNET ZEELANDNET B.V. INHOUDSOPGAVE A Algemeen...3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Gebruik door Klanten van DIensten en toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden... 4 4. Wijziging

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de algemene opdrachtvoorwaarden van KPMG. KPMG Portal: de applicatie/tool genaamd

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN PRIVACYVOORWAARDEN

GEBRUIKS- EN PRIVACYVOORWAARDEN GEBRUIKS- EN PRIVACYVOORWAARDEN A GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. GEHANTEERDE BEGRIPPEN In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de hieronder gedefinieerde betekenis: De Site: iedere website of

Nadere informatie