RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 3 BETALING VAN TAKSEN, KOSTEN EN TARIEVEN Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 1

2 Inhoudsopgave 1 Juridische basis en definities Betaalwijzen Betaling per overschrijving Bankrekening Gegevens die bij de betaling moeten worden vermeld Betaling met creditcard Betaling per lopende rekening bij het BHIM Tijdstip van betaling Datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht Betaling per overschrijving Late betaling met of zonder toeslag Bewijs van betaling en datum van betaling Betaling met creditcard Betaling per lopende rekening Terugbetaling van taksen Terugbetaling van de indieningstaks Terugbetaling van de oppositietaks Terugbetaling van taksen voor internationale merken waarin de EU wordt aangewezen Terugbetaling van beroepstaksen Terugbetaling van vernieuwingstaksen Terugbetaling van onbeduidende bedragen Beslissingen inzake kosten Verdeling van de kosten Vaststellen van de kosten Tenuitvoerlegging van de beslissing inzake de kosten Voorwaarden Nationale autoriteit Procedure Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 2

3 1 Juridische basis en definities Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26/02/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (VGM) Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13/12/1995 tot uitvoering van de VGM (UVGM) Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13/12/1995 inzake de aan het BHIM te betalen taksen voor de inschrijving van Gemeenschapsmerken (VTGM) Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16/12/2002 inzake de aan het BHIM te betalen taksen voor de inschrijving van Gemeenschapsmodellen (VTGMo) Voor Gemeenschapsmerken geldt, naast de bepalingen in de VGM en de UVGM, een specifieke verordening inzake de aan het BHIM te betalen taksen (VTGM). Deze verordening is eenmaal gewijzigd in 2004, tweemaal in 2005 en eenmaal in Een onofficiële geconsolideerde versie van de VTGM, die verwijzingen naar de gecodificeerde VGM bevat, is online beschikbaar. De volledige lijst van taksen is te vinden op het volgende adres: https://oami.europa.eu/ohimportal/nl/fees-payable-direct-to-ohim Vergelijkbaar geldt voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen, naast de bepalingen in de VGMo en de UVGMo, een specifieke verordening inzake de aan het BHIM te betalen taksen (de VTGMo). Deze verordening is gewijzigd in 2007 na de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van s- Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid. Tot slot is de President van het Bureau bevoegd om aan het Bureau te betalen tarieven op te leggen voor te leveren diensten en om betaalwijzen te autoriseren naast de methoden die expliciet worden genoemd in de VTGM en de VTGMo (hierna de taksenverordeningen ). Het verschil tussen taksen, kosten en tarieven is als volgt: Taksen moeten door gebruikers aan het Bureau worden betaald voor het indienen en behandelen van merken en modellen; de taksenverordeningen stellen het bedrag aan taksen vast en de wijze waarop deze moeten worden betaald. Voor de meeste procedures voor het Bureau moeten taksen worden betaald, zoals de indieningstaks voor een Gemeenschapsmerk of een ingeschreven Gemeenschapsmodel, een vernieuwingstaks enz. Sommige taksen zijn naar nul verlaagd (zoals inschrijvingstaksen voor Gemeenschapsmerken, overdracht van een Gemeenschapsmerk). Het aan taksen te betalen bedrag moet op een niveau worden vastgesteld waardoor de inkomsten eruit in principe voldoende zijn voor een gebalanceerde begroting van het Bureau (zie artikel 144, VGM), teneinde de volledige autonomie en onafhankelijkheid van het Bureau te waarborgen. De ontvangsten van het Bureau bestaan grotendeels uit de opbrengst van de door gebruikers van de regeling betaalde taksen (zie overweging 18, VGM). Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 3

4 Kosten verwijzen naar de kosten van de partijen in procedures inter partes voor het Bureau, met name voor professionele vertegenwoordiging (voor merken zie artikel 85, VGM, en regel 94, UVGM, voor modellen zie artikelen 70 en 71, VGMo en artikel 79, UVGMo). Beslissingen in procedures inter partes moeten een beslissing over de taksen en kosten van de erkende gemachtigde bevatten en moeten het bedrag vaststellen. De beslissing over de kosten kan gedwongen worden uitgevoerd zodra de beslissing definitief is, krachtens artikel 86, VGM. Tarieven worden vastgesteld door de President van het Bureau voor door het Bureau verleende diensten, met uitzondering van de diensten die in artikel 2 van de VTGM zijn vermeld (zie regel 87, lid 2, UVGM, en artikel 3, leden 1 en 2, VTGM). De bedragen van de door de President vastgestelde tarieven worden bekendgemaakt in het Mededelingenblad van het Bureau en zijn te vinden op de website, onder beslissingen van de President. Voorbeelden zijn de tarieven voor bemiddeling in Brussel of voor bepaalde publicaties van het Bureau. 2 Betaalwijzen Artikel 5, VTGM Artikel 5, VTGMo Mededeling nr. 2/97 van de President van het Bureau van 03/07/1997 Alle taksen en tarieven moeten worden betaald in euro. Betalingen in andere munteenheden zijn niet geldig, scheppen geen rechten en zullen worden terugbetaald. Aan het Bureau te betalen taksen mogen niet aan of via een nationaal bureau worden betaald. De toegestane betaalwijzen zijn, in de meeste gevallen, overschrijvingen, afschrijvingen van lopende rekeningen bij het Bureau, en (uitsluitend voor onlineindieningen en vernieuwingstaksen) creditcards. Contante betalingen ter plaatse en cheques worden niet meer geaccepteerd. Het Bureau kan geen facturen uitschrijven. Op verzoek van de gebruiker verstrekt het Bureau echter wel een kwitantie. 2.1 Betaling per overschrijving Geld kan via een overschrijving naar het Bureau worden gestuurd. Wanneer de opdracht voor de overschrijving na het verstrijken van de betaaltermijn wordt verstuurd, zal de taks als niet betaald worden beschouwd. Wanneer de taks voor het verstrijken van de betaaltermijn wordt verstuurd, maar na het verstrijken daarvan wordt ontvangen, kan het Bureau de taks onder specifieke omstandigheden als op tijd betaald beschouwen (zie paragraaf 4.1 hieronder) Bankrekening Betaling per overschrijving kan alleen naar een van de volgende twee bankrekeningen van het Bureau: Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 4

5 Adres Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España,11 E Alicante SPANJE Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante SPANJE Rekeningnummer SWIFT-code* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankkosten** >OUR >OUR * SWIFT-code: sommige computerprogramma's accepteren de laatste 3 cijfers XXX van de SWIFT/BIC-code niet. Als dit het geval is, dient de gebruiker BBVAESM of CAIXESBB in te vullen. ** Bankkosten: het is belangrijk dat het Bureau het gehele bedrag ontvangt, zonder eventuele afhoudingen. Daarom moet bij een overschrijving OUR worden vermeld als betaalwijze voor de bankkosten, zodat het Bureau het verschuldigde bedrag volledig ontvangt. Voor SEPA-betalingen dient echter de standaardvermelding SHR te worden ingevuld. SEPA is een gangbaar Europees betalingssysteem, dat wordt gehanteerd door de meeste banken in alle lidstaten van de EU en in vier andere Europese landen Gegevens die bij de betaling moeten worden vermeld Artikel 7, VTGM Artikel 6, VTGMo De betaling van een taks en het vermelden van de aard van de taks en de procedure waaraan deze is verbonden zijn geen vervanging van de andere formele vereisten van de betreffende procedure. De betaling van een beroepstaks en het vermelden van het nummer van de beslissing die wordt aangevochten zijn bijvoorbeeld niet voldoende voor het indienen van een geldig beroepsschrift (zie het arrest van 31/05/2005, T-373/03, PARMITALIA, punt 58). Wanneer de verstrekte informatie niet voldoende is om de betaling op de juiste wijze te verwerken, stelt het Bureau een tijdslimiet vast voor het verstrekken van de ontbrekende informatie. Als dit niet op tijd gebeurt, wordt de betaling geacht als niet te zijn verricht en zal het bedrag worden terugbetaald. Het BHIM ontvangt dagelijks duizenden betalingen, en een onjuiste of onvoldoende identificering van een dossier kan leiden tot aanzienlijke vertragingen bij het uitvoeren van de procedurele handelingen. De volgende gegevens moeten bij de overschrijving worden vermeld: nummer van het Gemeenschapsmerk of het ingeschreven Gemeenschapsmodel; naam en adres van de betaler of identificatienummer binnen het Bureau; aard van de taks, bij voorkeur in de afgekorte vorm. Om betalingen per overschrijving vlot te kunnen verwerken, en rekening houdend met het feit dat in de velden voor afzender en omschrijving slechts een beperkt aantal Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 5

6 tekens kan worden gebruikt, wordt sterk aanbevolen die velden op de volgende manier in te vullen: VELD OMSCHRIJVING Gebruik de codes uit onderstaande tabel, bijvoorbeeld: CTM (GM) in plaats van INDIENINGSTAKS VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK. Verwijder nullen aan het begin van nummers en gebruik geen spaties of streepjes aangezien die onnodig ruimte innemen. Begin altijd met het nummer van de indiening of de inschrijving, bijv. CTM Als de betaling voor meer dan een merk of model is bedoeld, vermeld dan alleen het eerste en het laatste nummer, bijv. CTM , en stuur dan een fax met de volledige gegevens van de betreffende merken of modellen. Codes voor de omschrijving (in volgorde van belangrijkheid) Omschrijving Code Voorbeeld Betaling naar lopende rekening CC + rekeningnummer CC1361 Als de houder of gemachtigde een ID-nummer heeft Nummer van het merk of model Een korte benaming voor het merk of model Handelingscode: Indieningstaks voor merk of model Internationale indieningstaks Vernieuwingstaks Oppositietaks Doorhalingstaks Beroep Aantekening Overdracht Conversie Inzage van dossiers Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften OWN + ID-nummer, REP + IDnummer CTM, RCD + nummer CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 XXXXXX of flessenvorm OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Voorbeelden: Voorwerp van betaling Indieningstaks (GM = Gemeenschapsmerk) Indieningstaks (IGMo = ingeschreven Gemeenschapsmodel) Oppositie + betaler Internationale indiening Vernieuwing (Gemeenschapsmerk) Betaling naar lopende rekening nr Voorbeeld van omschrijving van betaling CTM XXXXXXX. RCD flessenvorm. CTM OPPXXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 6

7 Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften Overdracht van verscheidenen modellen (eerste en laatste ) + betaler Aantekening van een licentie voor een Gemeenschapsmerk CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 VELD AFZENDER Voorbeelden van adres Adres Naam van de betaler Adres van de betaler Woonplaats en postcode van de betaler John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. Voorbeeld Gebruik een naam die kan worden herkend als betaler, indiener (houder of gemachtigde) of opposant. Gebruik voor de naam van de betaler alleen de naam, en geen afkortingen zoals DIPL.-ING. PHYS. Gebruik dezelfde manier van identificatie voor volgende betalingen. 2.2 Betaling met creditcard Besluit nr. EX-11-3 van de President van het Bureau van 18/04/2011 inzake de elektronische mededelingen van en aan het Bureau, hoofdstuk 10 (Elektronische betaling met creditcard) Artikel 2, lid 1, onder b), tot en met artikel 2, lid 4, en artikel 2, leden 12 tot en met 15, VTGM, en artikel 5, lid 2, VTGMo Betalingen met creditcard zijn nog niet voor alle taksen van het BHIM beschikbaar. Een betaling met creditcard is alleen mogelijk bij het online indienen van een aanvraag voor merken (inclusief klassetaksen) of modellen en het online vernieuwen van merken en modellen. De volgende creditcards kunnen worden gebruikt: Visa, MasterCard en Eurocard. Voor elektronisch ingediende aanvragen is betaling met creditcard voor de meeste gebruikers de aanbevolen betaalwijze. Met betalingen met creditcard kan het BHIM optimaal gebruik maken van de eigen, automatische, interne systemen, zodat het dossier sneller kan worden behandeld. Betalingen met creditcard gebeuren onmiddellijk (zie paragraaf 4.2 hieronder) en zijn daarom niet toegestaan voor verlate betalingen (binnen één maand na de datum van indiening). Voor alle andere taksen is een betaling met creditcard niet mogelijk. Creditcards zijn in het bijzonder uitgesloten voor betalingen van de in artikel 3, VTGM, en artikel 3, VTGMo vermelde kosten of om een lopende rekening aan te vullen. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 7

8 Voor betalingen met creditcard zijn een aantal noodzakelijke gegevens vereist. De verstrekte gegevens zullen niet door het BHIM worden opgeslagen in een permanente databank. Ze zullen alleen worden bewaard tot de betaling naar de bank is verzonden. Een afschrift van de betaling bevat alleen het type creditcard (VISA, MasterCard of Eurocard) en de laatste vier cijfers van het kaartnummer. Het gehele kaartnummer kan veilig worden ingevoerd via een beveiligde server, die alle ingevoerde informatie versleutelt. 2.3 Betaling per lopende rekening bij het BHIM Besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau van 11/01/1996 inzake de voorwaarden voor het openen van lopende rekeningen bij het Bureau zoals gewijzigd in 1996, 2003 en 2006 Mededeling nr. 5/01 van de President van het Bureau van 29/06/2001 inzake de beschikbaarheid van overzichten van lopende rekeningen op de website van het Bureau Mededeling nr. 11/02 van de President van het Bureau van 11/10/2002 inzake het openen van een andere bankrekening Het is aan te raden een lopende rekening bij het BHIM te openen, aangezien voor ieder verzoek waarvoor een tijdslimiet is vastgesteld, zoals het instellen van een oppositie of het indienen van een beroep, de betaling ook wordt geacht op tijd te zijn bericht als de relevante documentatie met betrekking tot de betaling (bijvoorbeeld een oppositiebezwaarschrift) op de laatste dag van de deadline wordt ingediend, mits het saldo op de lopende rekening toereikend is (zie paragraaf 4.3 hieronder). De datum waarop het bedrag daadwerkelijk van de lopende rekening wordt afgeschreven is doorgaans later, maar de betaling wordt geacht te zijn verricht op de datum waarop het verzoek om een procedurele handeling door het Bureau wordt ontvangen, of op een voor de partij bij de procedure gunstig gelegen datum, overeenkomstig artikel 6 van besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau zoals gewijzigd in Wanneer de persoon (een van beide partijen bij de procedure of hun gemachtigden) die de aanvraag of de betreffende procedurele handeling heeft ingediend, zich als houder van een lopende rekening bij het Bureau kenbaar maakt, verricht het Bureau onmiddellijk een afschrijving van de lopende rekening, tenzij in het specifieke geval instructies zijn gegeven om dit niet te doen. Teneinde de rekening correct te kunnen identificeren beveelt het Bureau aan het BHIM-identificatienummer van de houder van de lopende rekening duidelijk te vermelden. Het systeem van lopende rekeningen is een systeem van automatische afschrijving, hetgeen betekent dat zodra een rekening is geïdentificeerd, het Bureau alle taksen en tarieven afschrijft die, in overeenstemming met het verloop van de betreffende procedure en in zoverre het saldo op de rekening voldoende is, binnen de limiet van de genoemde procedures verschuldigd zijn, en de datum van betaling iedere keer zonder verdere instructies accordeert. De enige uitzondering op deze regel geldt wanneer de houder van een lopende rekening die zijn rekening niet wil gebruiken voor een bepaalde taks of een bepaald tarief, het Bureau daarvan schriftelijk op de hoogte stelt. In dat geval kan de houder van de rekening echter op ieder moment voor het verstrijken van de betalingstermijn beslissen om zijn lopende rekening alsnog voor de betaling te gebruiken. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 8

9 Het ontbreken of incorrect vermelden van het bedrag van de taks heeft geen negatieve gevolgen, aangezien het bedrag dat overeenkomt met de corresponderende procedurele handeling waarvoor een betaling verschuldigd is, automatisch van de rekening wordt afgeschreven. Wanneer het saldo op een lopende rekening niet toereikend is, wordt de houder door het Bureau in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden het saldo aan te vullen, en 20% te betalen voor de administratieve kosten vanwege het ontoereikende saldo. Als de houder hiermee akkoord gaat, wordt de betaling geacht te zijn verricht op de datum dat het betrokken document waarvoor de betaling werd verricht (bijvoorbeeld een oppositiebezwaarschrift) door het Bureau wordt ontvangen. Wanneer de betaling betrekking heeft op het aanvullen van een lopende rekening, is het voldoende het rekeningnummer van de lopende rekening te vermelden. Wanneer de rekening is aangevuld, moet de houder ervoor zorgen dat een toereikend saldo beschikbaar is voor alle verschuldigde betalingen, of ten minste aangeven wat de prioriteiten zijn voor het gebruik van het beschikbare geld. ACCOUNT ONLINE biedt houders van een lopende rekening bij het BHIM via een beveiligde internetverbinding informatie van ten minste het afgelopen jaar met betrekking tot hun lopende rekening. Deze informatie omvat het saldo, een lijst van alle transacties, maandelijkse overzichten en een zoekinstrument om specifieke transacties terug te kunnen vinden. Voor de betaling van een taks met een afschrijving van een lopende rekening die door een derde wordt beheerd, is expliciete schriftelijke toestemming vereist. De betaling wordt geacht te zijn verricht op de datum van ontvangst van de toestemming door het Bureau. De toestemming moet worden verleend door de houder van de lopende rekening en moet vermelden dat het bedrag van een bepaalde taks van de rekening mag worden afgeschreven. Indien de rekeninghouder noch de partij, noch de gemachtigde van de partij is, controleert het Bureau of een dergelijke toestemming is verleend. Indien dat niet het geval is, verzoekt het Bureau de partij schriftelijk om toestemming in te dienen voor de afschrijving van de rekening van de derde partij. De partij die verzoekt om de betaling van een taks middels een afschrijving van de lopende rekening van een derde partij moet de toestemming per post bij het Bureau indienen om de afschrijving mogelijk te maken. Lopende rekeningen kunnen op verzoek bij het BHIM worden geopend. Verzoeken dienen te worden verstuurd naar het algemene faxnummer, , of naar het adres, Het minimumbedrag voor het openen van een lopende rekening is EUR. 3 Tijdstip van betaling Artikel 4, VTGM Artikel 4, VTGMo Taksen moeten worden betaald tegen de datum waarop zij verschuldigd zijn. Indien een betalingstermijn is vastgesteld, moet de betaling worden verricht voor het verstrijken van die termijn. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 9

10 Taksen en tarieven waarvoor de verordeningen niet bepalen op welk tijdstip zij verschuldigd zijn, zijn verschuldigd op de dag van ontvangst van het verzoek tot het verlenen van de dienst die tot de heffing van de taks of het aanrekenen van de tarieven leidt, bijvoorbeeld een aantekeningsaanvraag. 4 Datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht Artikel 8, leden 1 en 3, VTGM Artikel 7, VTGMo Artikel 7 van besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau van 11/01/1996 inzake de voorwaarden voor het openen van een lopende rekening bij het Bureau zoals gewijzigd in 1996, 2003 en 2006 Artikel 24 van besluit nr. EX-11-3 van de President van het Bureau van 18/04/2011 inzake elektronische mededelingen van en aan het Bureau: elektronische betaling met creditcard De datum waarop een betaling wordt geacht te zijn verricht, hangt af van de betaalwijze. 4.1 Betaling per overschrijving Wanneer de betaling wordt verricht per storting of overschrijving op een bankrekening van het Bureau, is de datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht, de datum waarop het bedrag op de bankrekening van het Bureau is bijgeschreven Late betaling met of zonder toeslag Een betaling die na het verstrijken van de betalingstermijn door het Bureau wordt ontvangen, wordt geacht op tijd te zijn verricht als de betrokken persoon kan bewijzen dat a) de betaling bij een bank is gedaan of een overschrijvingsopdracht is verricht in een lidstaat en binnen de tijdslimiet, en b) als op het moment van de betaling een toeslag van tien procent van het totale verschuldigde bedrag (met een maximum van 200 EUR) wordt betaald (zie het arrest van 12/05/2011, T-488/09, Redtube I, punt 38, en het besluit van 10/10/2006, R 203/2005-1, Blue Cross ). Dit geldt niet voor een late betaling van de toeslag. Wanneer de toeslag te laat wordt betaald, is de gehele betaling te laat, hetgeen niet kan worden opgelost door de betaling van een toeslag op de toeslag. De toeslag hoeft niet te worden betaald als de persoon kan bewijzen dat de betaling werd gestart meer dan tien dagen voor het verstrijken van de betalingstermijn. Het Bureau kan een tijdslimiet instellen voor het indienen van bewijs dat aan een van bovenstaande voorwaarden is voldaan door de persoon die de betaling heeft verricht na het verstrijken van de betalingstermijn. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 10

11 4.1.2 Bewijs van betaling en datum van betaling Artikel 76, VGM Artikel 8, lid 4, VTGM Artikel 63, VGMo Artikel 7, lid 4, van de VTGMo Iedere vorm van bewijs kan worden ingediend, zoals: een overschrijvingsopdracht aan de bank (bijv. een BIC-opdracht) die stempels en de ontvangstdatum door de bank bevat; een onlinebetalingsopdracht die via het internet is verzonden of een afdruk van een elektronische overschrijving, mits deze informatie bevat aangaande de datum van de overschrijving, de bank waaraan de overschrijving is verstuurd en een melding dat de overschrijving is verricht. Daarnaast kunnen de volgende vormen van bewijsmateriaal worden ingediend: bevestiging van ontvangst van de betalingsopdracht door de bank; brieven van de bank waar de betaling is uitgevoerd, waarin de dag van de opdracht of de betaling wordt bevestigd, met vermelding van de procedure waarvoor de betaling is verricht; schriftelijke verklaringen van de partij of de gemachtigde die onder ede of belofte zijn afgelegd of overeenkomstig het recht van de staat waar zij zijn afgelegd een soortgelijke werking hebben. Dergelijk aanvullend bewijs wordt alleen als afdoende beschouwd als het door ander bewijs wordt ondersteund. Deze lijst is niet uitputtend. Als het bewijs niet duidelijk is, stuurt het Bureau een verzoek om verder bewijs. Als geen bewijs wordt ingediend, wordt de procedure waarvoor de betaling is verricht, geacht niet te zijn ingediend. In geval van onvoldoende bewijs, of als de betaler niet voldoet aan het verzoek van het Bureau tot indiening van de ontbrekende informatie, neemt het Bureau aan dat de betalingstermijn niet is nageleefd. Ook kan het Bureau, binnen dezelfde tijdslimiet, de persoon verzoeken om betaling van de toeslag. In het geval dat de toeslag niet wordt betaald, neemt het Bureau aan dat de betalingstermijn niet is nageleefd. De betaalde taksen of tarieven, of het betaalde deel, worden terugbetaald, aangezien de betaling niet geldig is. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 11

12 Regel 96, lid 2, UVGM Artikel 81, lid 2, UVGMo Taal van het bewijs: de documenten mogen in iedere officiële EU-taal worden ingediend. Als de taal van de documenten niet dezelfde is als de taal van de procedure, kan het Bureau een vertaling in een van de talen van het Bureau vereisen. 4.2 Betaling met creditcard Een betaling met creditcard wordt geacht te zijn verricht op de datum waarop de succesvolle elektronische indiening waarnaar deze verwijst via internet is verzonden. 4.3 Betaling per lopende rekening Besluit nr. EX-96-1 van de President van het Bureau van 11/01/1996 inzake de voorwaarden voor het openen van een lopende rekening bij het Bureau zoals gewijzigd in 1996, 2003 en 2006 Als de betaling wordt verricht via een lopende rekening bij het Bureau, garandeert besluit nr. EX-96-1 van de President, zoals gewijzigd, dat de datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht, zodanig wordt vastgesteld dat het de partij bij de procedure het best gelegen is. Voor de indieningstaks van een Gemeenschapsmerk bijvoorbeeld worden de taksen, in de regel, op de laatste dag van de betalingstermijn van één maand van de lopende rekening afgeschreven. De aanvrager/gemachtigde kan het Bureau echter de instructie geven om het bedrag bij ontvangst van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk af te schrijven. Als een partij zijn handeling (oppositie, verzoek tot doorhaling, beroep) intrekt voor het einde van de betalingstermijn, wordt de taks niet van de lopende rekening afgeschreven en wordt de handeling geacht niet te zijn ingediend. 5 Terugbetaling van taksen Artikel 7, lid 2, en artikelen 9 en 13, VTGM Artikelen 84, 154 en 156, VGM Artikel 6, lid 2, en artikel 8, lid 1, VGMo Artikel 30, lid 2, UVGMo In de verordeningen wordt expliciet voorzien in de terugbetaling van taksen. Terugbetalingen worden verricht per bankoverschrijving of via lopende rekeningen bij het BHIM, ook als de taksen met creditcard zijn betaald. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 12

13 5.1 Terugbetaling van de indieningstaks Regel 9, leden 1 en 2, UVGM Artikelen 10, 13 en 22, UVGMo Artikel 44, lid 6, VGM Wanneer een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt ingetrokken, worden de taksen niet terugbetaald tenzij het Bureau een verklaring van intrekking ontvangt: bij een betaling per overschrijving, vóór de datum waarop het bedrag daadwerkelijk op de rekening van het Bureau wordt bijgeschreven; bij een betaling met creditcard, op dezelfde dag als de aanvraag die de instructies/details van de creditcard bevat; bij een betaling per lopende rekening, binnen de termijn van één maand voor betaling van de basistaks voor de aanvraag of, indien een schriftelijke instructie is gestuurd om het bedrag onmiddellijk van de lopende rekening af te schrijven, vóór of ten laatste op de dag waarop die instructie is ontvangen. Als de basistaks voor de aanvraag moet worden terugbetaald, worden eventuele aanvullende klassetaksen ook terugbetaald. Het Bureau betaalt geen losstaande aanvullende klassetaksen terug, tenzij er voor de klassen die door de aanvrager in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zijn vermeld teveel is betaald, of de betaling niet door het Bureau is verzocht. Voor wat betreft modellen, als er tekortkomingen zijn die invloed hebben op de datum van indiening, dat wil zeggen als de datum van indiening wegens die tekortkomingen niet kan worden toegekend, en als die tekortkomingen niet binnen de door het Bureau opgelegde tijdslimiet worden verholpen, zal het model niet als Gemeenschapsmodel worden behandeld en zullen betaalde taksen worden terugbetaald. Anderzijds worden de taksen in geen geval terugbetaald als het aangevraagde model is ingeschreven. 5.2 Terugbetaling van de oppositietaks Regel 17, lid 1, regel 18, lid 5, en regel 19, lid 1, UVGM Als een oppositie als niet ingesteld wordt geacht (omdat de aanvraag na de limiet van drie maanden was ingediend) of als de oppositietaks niet volledig was betaald of was betaald na het verlopen van de oppositietermijn, betaalt het Bureau de oppositietaks terug, inclusief de toeslag. 5.3 Terugbetaling van taksen voor internationale merken waarin de EU wordt aangewezen Besluit nr. ADM van de President van het Bureau inzake de regulering van bepaalde terugbetaling van taksen Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel M, Internationale merken, paragraaf Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 13

14 5.4 Terugbetaling van beroepstaksen Bepalingen inzake de terugbetaling van beroepstaksen worden behandeld in regel 51, UVGM en artikel 35, lid 3, en artikel 37, UVGMo. 5.5 Terugbetaling van vernieuwingstaksen Regel 30, leden 6 en 7, UVGM Taksen die vóór het begin van de eerste limiet van zes maanden voor vernieuwing zijn betaald, worden niet in beschouwing genomen en worden terugbetaald. Als de taksen zijn betaald maar de inschrijving niet is vernieuwd (bijv. als de taks pas is betaald na het verlopen van de aanvullende tijdslimiet of als de betaalde taks minder bedraagt dan de basistaks en de taks voor late betaling/late indiening van het vernieuwingsverzoek of als bepaalde andere tekortkomingen niet zijn opgelost), worden de taksen terugbetaald. Als de houder het Bureau ten tijde van het vernieuwingsverzoek heeft geïnstrueerd om een afschrijving van de lopende rekening te doen, en die instructie later ten dele (met betrekking tot sommige klassen) of volledig intrekt, wordt de al afgeschreven vernieuwingstaks niet terugbetaald. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 4, Vernieuwing. 5.6 Terugbetaling van onbeduidende bedragen Artikel 10, lid 1, VTGM Artikel 9, lid 1, VTGMo Besluit nr. EX-03-6 van de President van het Bureau van 20/01/2003 tot vaststelling van de onbeduidende bedragen aan taksen en tarieven Een taks wordt niet geacht te zijn afgehandeld voor de volledige betaling ervan. Als dit niet het geval is, wordt het reeds betaalde bedrag na het verstrijken van de betalingstermijn terugbetaald, aangezien de taks in dit geval geen nut meer heeft. Het Bureau kan echter, in zoverre dat mogelijk is, de persoon aansporen om het volledige bedrag binnen de betalingstermijn te betalen. Wanneer meer wordt betaald dan uit hoofde van taksen of tarieven is verschuldigd, wordt het te veel betaalde bedrag niet terugbetaald, indien dat een onbeduidend bedrag is en de betrokkene niet uitdrukkelijk om terugbetaling heeft verzocht. Onbeduidende bedragen zijn vastgesteld op 15 EUR bij besluit nr. EX-03-6 van de President van het Bureau van 20 januari Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 14

15 6 Beslissingen inzake kosten Artikel 85, VGM Regel 94, UVGM 6.1 Verdeling van de kosten In procedures inter partes nemen de oppositieafdeling, de nietigheidsafdeling en de kamers van beroep een beslissing over de verdeling van de kosten. Die kosten omvatten in het bijzonder de kosten van de erkende gemachtigde, als die er is, en de overeenkomstige taksen. Voor verdere informatie met betrekking tot de verdeling van kosten in oppositieprocedures, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties. Als de beslissing duidelijke fouten bevat met betrekking tot de kosten, mogen de partijen om een rectificatie (regel 53, UVGM) of een herroeping (artikel 80, VGM) verzoeken, afhankelijk van de omstandigheden. 6.2 Vaststellen van de kosten De beslissing waarbij het bedrag aan kosten wordt vastgesteld omvat het in regel 94 van de UVGM vastgestelde forfaitaire bedrag voor door de winnende partij gemaakte kosten voor professionele vertegenwoordiging en taksen (zie hierboven), ongeacht of die ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Het vaststellen van de kosten kan in een specifieke procedure worden herzien krachtens artikel 85, lid 6, VGM Tenuitvoerlegging van de beslissing inzake de kosten Artikel 86, VGM Het Bureau is niet bevoegd procedures voor gedwongen tenuitvoerlegging te starten. Die moeten worden uitgevoerd door de bevoegde nationale autoriteiten Voorwaarden De winnende partij kan de beslissing inzake de kosten gedwongen laten uitvoeren, mits: de beslissing een beslissing bevat die de kosten in het voordeel van de winnende partij vaststelt; de beslissing definitief is. De partij kan bewijs overleggen dat de beslissing definitief is door de relevante uittreksels uit de databank van het Bureau of een individuele bevestiging door het Bureau in te dienen; de beslissing een exequatur bevat van de bevoegde nationale autoriteit Nationale autoriteit Elke lidstaat benoemt een nationale autoriteit voor het verlenen van het exequatur voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de beslissing van het Bureau tot vaststelling van Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 15

16 de kosten. De lidstaat geeft kennis van de aanwijzing aan het Bureau en het Hof van Justitie (artikel 86, lid 2, VGM). Het Bureau maakt dergelijke aanwijzingen kenbaar in zijn Publicatieblad. Verwijzingen zijn beschikbaar voor België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk Procedure a. De belanghebbende partij moet de bevoegde nationale autoriteit verzoeken om het exequatur te verlenen. Vooralsnog hangen de voorschriften voor de talen van de verzoeken, vertalingen van de relevante delen van de beslissing, taksen en de noodzaak van een gemachtigde af van de praktijk van de lidstaten en zijn ze niet geharmoniseerd, maar worden ze per geval beoordeeld. Het exequatur wordt, na een onderzoek dat zich beperkt tot de echtheid van de beslissing, verleend door de bevoegde nationale autoriteit. Zie paragrafen 6.1 en 6.2 hierboven voor informatie met betrekking tot onjuiste beslissingen inzake kosten of het vaststellen van kosten. b. Als de formaliteiten zijn vervuld, kan de betrokken partij overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging. De gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn in de staat van executie. De gedwongen tenuitvoerlegging kan slechts worden opgeschort door een beslissing van het Europese Hof van Justitie. Het toezicht op de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging behoort echter tot de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van het betrokken land (artikel 86, lid 4, VGM). Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften Blz. 16

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie.

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie. .eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie Sunrise-regels p. 1/29 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 DEFINITIES 4 DOEL EN WERKINGSSFEER

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) PUBLIC 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE AVIATION 37 CODEC 178 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en).

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS 1 INLEIDING Dit document vormt, tezamen met het door u ingevulde aanvraagformulier en het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, de volledige overeenkomst

Nadere informatie

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: VOORWAARDEN BETAALDIENSTVERLENING PAY FAST FORWARD B.V. De voorwaarden voor de betaalrekeningen van Pay Fast Forward B.V. (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de door Pay Fast Forward B.V.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn. L 162/40 VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein en

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie