Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --"

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Afvalstoffenheffing Notagegevens Notanummer Datum Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink Team MOM 2- Bestuursorgaan [X]B & W [X]Raad -- [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Routing d.d. portefeuillehouder ambtelijk opdrachtgever programmamanager par. [X]adj.secr [X]gem.secr BIS Openbaar Status Bijlagen Scenario's tarieven 2017 VNG model kostenonderbouwing 2017 B & W d.d.: Besloten wordt: 1 Te kiezen voor scenario B uit de bijlage 'scenario's tarieven 2017'; 2 het vaste tarief afvalstoffenheffing 2017 te verlagen met 1% per aansluiting; 3 de variabele tarieven afvalstoffenheffing 2017 te verhogen met 16% voor iedere containermaat; 4 derhalve: - het basistarief afvalstoffenheffing per 1 januari 2017 vast te stellen op 158,28 per perceel per jaar; - het variabele tarief per aanbieding van een afvalzak bestemd voor huishoudelijk restafval van maximaal 50 liter per 1 januari 2017 vast te stellen op 3,25; - het variabele tarief per aanbieding van een 140 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 9,11; - het variabele tarief per aanbieding van een 240 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 15,61. 5 het kwijtscheldingsniveau aan te passen aan het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Van deze kostenreductie in te zetten als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafval problematiek; 6 de verordening afvalstoffenheffing 2017 en bijhorende tarieventabel (inclusief toelichting), de Bijdrageregeling medisch afval 2017 en de wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2016 later dit jaar vast te stellen; 7 het raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit vast te stellen; 8 de stukken aan te bieden aan de raad; 9 de nota en het besluit openbaar te maken; 10 de programmabegroting te wijzigen, conform de kostenonderbouwing. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Nee Nee Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

2 [X] De nota en het besluit openbaar te maken [ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb Nee Nee ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee Toelichting Inleiding Op 16 september 2015 heeft de raad het nieuwe Afval- en grondstoffenplan vastgesteld. De belangrijkste beslispunten waren: 1. Invoering van de PMD container op 1 oktober; 2. Terugbrengen van de inzameling van restafval naar 1 keer per 4 weken per 1 januari 2016; 3. Verlaging van het 'vrije' stortquotum milieustraat naar 200 kilo in 2016 en 100 kilo in Invoering van de BEST (boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel) tas per 1 januari Ad 2 zorgt voor een daling van de vaste kosten met ,- (in tarief 2016 verwerkt) Ad 3 zorgt voor een daling van de vaste kosten met ,- (van 300 naar 200 in vast tarief 2016, van in vast tarief 2017 verwerkt ad 1,67) Ledigingen, verhouding vast/variabel Het aantal ledigingen daalt in 2016 verder. Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal aanbiedingen zien sinds In 2016 is een verder daling geprognosticeerd waarbij het aantal aanbiedingen van de 140 liter gemiddeld uitkomt op 6 ( / (aantal containers)). Restafval % 2015 % 2016 % 140 liter % % % 240 liter % % % 50 liter % % % Totaal % % % Dit heeft een positief effect op de milieudoelstellingen die gerealiseerd moeten worden, de verwachting is dat de hoeveelheid restafval per inwoner eind 2016 stevig onder de 100 kilo zal liggen waarmee door Deventer wordt voldaan aan het kabinetsbeleid. Echter, minder ledigingen betekent ook minder opbrengsten. Bij de keuze van de tarieven in het beslisdocument Diftar (juni 2012) is door de raad gekozen voor maximale beinvloedbaarheid voor de burger (een zo groot mogelijke financiele prikkel), dat wil zeggen zo veel mogelijk vaste kosten in het variabele tarief. Door deze keuze worden er vaste kosten gedekt in het variabele tarief. Een onevenredige daling van het aantal ledigingen (minder opbrengsten) en lagere verwerkingskosten zorgen voor een andere verhouding in de tariefstelling. Onderstaande tabel geeft aan hoe het DVO bedrag van Circulus Berkel (en het aandeel variabele kosten daarin) zich heeft ontwikkeld:

3 DVO bedrag Variabel deel De variabele kosten zijn in de afgelopen jaren fors afgenomen door het goede gedrag van de inwoners van Deventer. Hiermee loopt ook het risico verder terug. Het is derhalve verantwoord om de in 2016 ingezette tariefstructuur door te zetten in Kijkend naar de weergegeven scenario's in de bijlage heeft voorstel B de voorkeur. Voorstel C is ook een mogelijkheid. Putting reserve In voorstel B is een putting nodig uit de reserve van Effect tariefvoorstel In de bijlage is voor de grootste groep aanbieders (140 ltr.) met een gemiddeld aantal aanbiedingen van 6 in 2017 weergegeven wat het effect is van het tariefvoorstel. Uitgaande van de prognose van het gemiddelde aantal ledigingen komt de totale heffing dan uit op 212,92. Afhankelijk van het scheidingsgedrag kan dit voor individuele huishoudens uiteraard nog lager uitvallen. In onderstaande meerjarige tariefsvergelijking is aangegeven welk tarief zou gelden in 2017 bij ongewijzigd beleid. Kolom 1 met door de raad vastgestelde indexatie van 3% tot 2019, kolom 2 met daadwerkelijke indexatie: 3% Werkelijk Kwijtschelding Voor 2016 is het kwijtscheldingsbedrag neerwaarts bijgesteld naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Dit gemiddelde was 11 ledigingen van een 140 liter container in Voor 2017 zal worden voorgesteld het kwijtscheldingsbedrag wederom bij te stellen naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. De prognose voor

4 2016 geeft nu aan dat dit gemiddelde 6 zal zijn voor de grootste groep aanbieders. Dit zal worden meegenomen in de Verordening Afvalstoffenheffing Het aanpassen van het kwijtscheldingsniveau aan de gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd zal leiden tot een kostenreductie. Hiervan zal worden ingezet als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafval problematiek. Beoogd resultaat Inwoners van Deventer laten in de prognose voor 2016 een forse daling zien van het aantal aanbiedingen. Een analyse van deze daling dient nader plaats te vinden in de loop van het 4e kwartaal. De verder ingezette service op grondstoffen in 2016 lijkt vruchten af te werpen. Tevens lijkt de forse verhoging van de variabele tarieven bij raadsbesluit december 2015 een effect te hebben op het aantal aanbiedingen. De inwoners van Deventer zetten verder in op het recyclen van grondstoffen met behulp van de aanwezige voorzieningen. Het milieueffect van de verder afnemende hoeveelheid restafval is niet gering. Een analyse hiervan zal ook weer worden gegeven in het 4e kwartaal van Kader Artikelen 216, 219 en 229 Gemeentewet. Begrotingsrichtlijnen 2016 De bepalingen voor de belastingverordening zijn opgenomen in artikel 216, 219 en 229 eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel van de wet Milieubeheer. Raadsbesluit inzake beslisdocument diftar d.d. 12 december Raadsbesluit tarieven en verordeningen afvalstoffenheffing 2013 en 2014 en bijdrageregeling medisch afval 2014 d.d. 18 december 2013 Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2015 en bijdrageregeling medisch afval 2015 d.d. 12 november 2014 Raadsbesluit inzake Afval- en Grondstoffenplan d.d. 16 september Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2016 en bijdrageregeling medisch afval 2016 d.d. 16 december Argumenten voor en tegen Deventer loopt nog steeds voorop! Zowel in de regio als landelijk wordt Deventer gezien als een voorbeeld gemeente waar de invoering van diftar tot zeer goede resultaten heeft geleid. Sinds de invoering van diftar is de hoeveelheid restafval per inwoner ieder jaar verder gedaald: van 236 kilo in 2012 naar onder de 100 kilo eind De landelijke VANG doelstellingen van 100 kilo restafval en 75% bronscheiding in 2018 zullen waarschijnlijk eind 2016 zijn behaald. Zoals aangegeven wordt het risico binnen de kostenstructuur steeds geringer, omdat het variabele deel steeds verder terugloopt. Het grote aandeel variabel waarmee gestart is in 2013 in inmiddels teruggelopen naar in Deze daling in de variabele kosten van circa 1,4 miljoen is overigens terug te vinden in het gemiddelde voordeel per aansluiting. Zoals eerder gezegd kan de inwoner van Deventer de stijging van de variabele tarieven zien als een ontmoediging. De prognose van 2016 laat echter zien dat de inwoner van Deventer hier een extra stimulans in heeft gezien. Bovenop de al hoge dienstverlening zijn in 2016 nog meer scheidingsfaciliteiten aangeboden en blijkt de inwoner van Deventer in staat zijn/haar aanslag afvalstoffenheffing verder omlaag te krijgen. Het tarief ten opzichte van ongewijzigd beleid is elk jaar gedaald sinds de invoering van diftar, bij ongewijzigd beleid zou het tarief nu 316,- euro zijn in Zonder diftar zou dit tarief niet beinvloedbaar zijn geweest, nu is 158,28 een vast bedrag en is de rest beinvloedbaar waarbij de uiteindelijke aanslag afhankelijk is van het scheidingsgedrag. Extern draagvlak (partners) Door het aanbieden van een onverminderd hoge service op grondstoffen en een verdere optimalisering hiervan door de invoering van de BEST tas en de PMD container, zal het draagvlak voor het verhogen van de variabele tarieven verbeteren. Ook de realisatie van een nieuwe milieustraat zal hieraan substantieel bijdragen.

5 Financiële consequenties Het financieel kader wordt bepaald door de begroting Ook in 2017 blijven de oorspronkelijke uitgangspunten van diftar onverkort van toepassing: - er geldt een GFT-0 tarief; - de tarieven zijn maximaal 100% kostendekkend; - er geldt een vast tarief per huishouden en een variabel tarief voor restafval, afhankelijk van het aanbiedvolume; - de literprijs is voor elke container gelijk. Het variabele tarief varieert rechtevenredig met het aantal beschikbare liters van de container/ondergrondse container (140, 240 of 50 liter); - de tariefopbouw is zodanig dat geen enkel containervolume benadeeld of bevoordeeld wordt; - Voor een 240 liter container of een extra tweede container (ongeacht volume) geldt een toeslag van 36,00. - in 2017 is incidenteel een putting nodig van uit de egalisatiereserve afval. Soort inzamelmiddel Vast tarief in euro per jaar Tarief per leging in euro Verschil tov liter 158,28 3,25 0, liter 158,28 9,11 1, liter 194,28 15,61 2,14 Aanpak/uitvoering Na besluitvorming door de raad kunnen de belastingaanslagen 2017 in februari 2017 worden opgelegd aan de belastingplichtigen

6 RAADSVOORSTEL Onderwerp Afvalstoffenheffing Agendapunt Portef.houder Weth. Rorink Voorstelnummer BenW-besluit d.d.: 12 juli 2016 Team MOM Voorstel Kern van het raadsvoorstel Op 16 september 2015 heeft de raad het nieuwe Afval- en grondstoffenplan vastgesteld. De belangrijkste beslispunten waren: 1. Invoering van de PMD container op 1 oktober; 2. Terugbrengen van de inzameling van restafval naar 1 keer per 4 weken per 1 januari 2016; 3. Verlaging van het 'vrije' stortquotum milieustraat naar 200 kilo in 2016 en 100 kilo in Invoering van de BEST (boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel) tas per 1 januari Ad 2 zorgt voor een daling van de vaste kosten met , - (in tarief 2016 verwerkt) Ad 3 zorgt voor een daling van de vaste kosten met , - (van 300 naar 200 in vast tarief 2016, van in vast tarief 2017 verwerkt ad 1,67) Ledigingen, verhouding vast/variabel Het aantal ledigingen daalt in 2016 verder. Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal aanbiedingen zien sinds In 2016 is een verder daling geprognosticeerd waarbij het aantal aanbiedingen van de 140 liter gemiddeld uitkomt op 6 ( / (aantal containers)). Restafval % 2015 % 2016 % 140 liter % % % 240 liter % % % 50 liter % % % Totaal % % % Dit heeft een positief effect op de milieudoelstellingen die gerealiseerd moeten worden, de verwachting is dat de hoeveelheid restafval per inwoner eind 2016 stevig onder de 100 kilo zal liggen waarmee door Deventer wordt voldaan aan het kabinetsbeleid. Echter, minder ledigingen betekent ook minder opbrengsten. Bij de keuze van de tarieven in het beslisdocument Diftar (juni 2012) is door de raad gekozen voor maximale beïnvloedbaarheid voor de burger (een zo groot mogelijke financiële prikkel), dat wil zeggen zo veel mogelijk vaste kosten in het variabele tarief. Door deze keuze worden er vaste kosten gedekt in het variabele tarief. Een onevenredige daling van het aantal ledigingen (minder opbrengsten) en lagere verwerkingskosten zorgen voor een andere verhouding in de tariefstelling.

7 /2 Onderstaande tabel geeft aan hoe het DVO bedrag van Circulus Berkel (en het aandeel variabele kosten daarin) zich heeft ontwikkeld: DVO bedrag Variabel deel De variabele kosten zijn in de afgelopen jaren fors afgenomen door het goede gedrag van de inwoners van Deventer. Hiermee loopt ook het risico verder terug. Het is derhalve verantwoord om de in 2016 ingezette tariefstructuur door te zetten in Kijkend naar de weergegeven scenario's in de bijlage heeft voorstel B de voorkeur. Voorstel C is ook een mogelijkheid. Putting reserve In voorstel B is een putting nodig uit de reserve van Effect tariefvoorstel In de bijlage is voor de grootste groep aanbieders (140 ltr.) met een gemiddeld aantal aanbiedingen van 6 in 2017 weergegeven wat het effect is van het tariefvoorstel. Uitgaande van de prognose van het gemiddelde aantal ledigingen komt de totale heffing dan uit op 212,92. Afhankelijk van het scheidingsgedrag kan dit voor individuele huishoudens uiteraard nog lager uitvallen. In onderstaande meerjarige tariefsvergelijking is aangegeven welk tarief zou gelden in 2017 bij ongewijzigd beleid. Kolom 1 met door de raad vastgestelde indexatie van 3% tot 2019, kolom 2 met daadwerkelijke indexatie: 3% Werkelijk

8 /3 Kwijtschelding Voor 2016 is het kwijtscheldingsbedrag neerwaarts bijgesteld naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Dit gemiddelde was 11 ledigingen van een 140 liter container in Voor 2017 zal worden voorgesteld het kwijtscheldingsbedrag wederom bij te stellen naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. De prognose voor 2016 geeft nu aan dat dit gemiddelde 6 zal zijn voor de grootste groep aanbieders. Dit zal worden meegenomen in de Verordening Afvalstoffenheffing Het aanpassen van het kwijtscheldingsniveau aan het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd zal leiden tot een kostenreductie. Hiervan zal worden ingezet als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafvalproblematiek. Beoogd resultaat Inwoners van Deventer laten in de prognose voor 2016 een forse daling zien van het aantal aanbiedingen. Een analyse van deze daling dient nader plaats te vinden in de loop van het 4e kwartaal. De verder ingezette service op grondstoffen in 2016 lijkt vruchten af te werpen. Tevens lijkt de forse verhoging van de variabele tarieven bij raadsbesluit december 2015 een effect te hebben op het aantal aanbiedingen. De inwoners van Deventer zetten verder in op het recyclen van grondstoffen met behulp van de aanwezige voorzieningen. Het milieueffect van de verder afnemende hoeveelheid restafval is niet gering. Een analyse hiervan zal ook weer worden gegeven in het 4e kwartaal van Kader Artikelen 216, 219 en 229 Gemeentewet. Begrotingsrichtlijnen 2016 De bepalingen voor de belastingverordening zijn opgenomen in artikel 216, 219 en 229 eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel van de wet Milieubeheer. Raadsbesluit inzake beslisdocument diftar d.d. 12 december Raadsbesluit tarieven en verordeningen afvalstoffenheffing 2013 en 2014 en bijdrageregeling medisch afval 2014 d.d. 18 december 2013 Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2015 en bijdrageregeling medisch afval 2015 d.d. 12 november 2014 Raadsbesluit inzake Afval- en Grondstoffenplan d.d. 16 september Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2016 en bijdrageregeling medisch afval 2016 d.d. 16 december Argumenten ten behoeve van de raad Deventer loopt nog steeds voorop! Zowel in de regio als landelijk wordt Deventer gezien als een voorbeeld gemeente waar de invoering van diftar tot zeer goede resultaten heeft geleid. Sinds de invoering van diftar is de hoeveelheid restafval per inwoner ieder jaar verder gedaald: van 236 kilo in 2012 naar onder de 100 kilo eind De landelijke VANG doelstellingen van 100 kilo restafval en 75% bronscheiding in 2018 zullen waarschijnlijk eind 2016 zijn behaald. Zoals aangegeven wordt het risico binnen de kostenstructuur steeds geringer, omdat het variabele deel steeds verder terugloopt. Het grote aandeel variabel waarmee gestart is in 2013 in inmiddels teruggelopen naar in Deze daling in de variabele kosten van circa 1,4 miljoen is overigens terug te vinden in het gemiddelde voordeel per aansluiting.

9 /4 Zoals eerder gezegd kan de inwoner van Deventer de stijging van de variabele tarieven zien als een ontmoediging. De prognose van 2016 laat echter zien dat de inwoner van Deventer hier een extra stimulans in heeft gezien. Bovenop de al hoge dienstverlening zijn in 2016 nog meer scheidingsfaciliteiten aangeboden en blijkt de inwoner van Deventer in staat zijn/haar aanslag afvalstoffenheffing verder omlaag te krijgen. Het tarief ten opzichte van ongewijzigd beleid is elk jaar gedaald sinds de invoering van diftar, bij ongewijzigd beleid zou het tarief nu 316,- euro zijn in Zonder diftar zou dit tarief niet beïnvloedbaar zijn geweest, nu is 158,28 een vast bedrag en is de rest beïnvloedbaar waarbij de uiteindelijke aanslag afhankelijk is van het scheidingsgedrag. Ketenpartners/ participatie Door het aanbieden van een onverminderd hoge service op grondstoffen en een verdere optimalisering hiervan door de invoering van de BEST tas en de PMD container, zal het draagvlak voor het verhogen van de variabele tarieven verbeteren. Ook de realisatie van een nieuwe milieustraat zal hieraan substantieel bijdragen. Financiële consequenties Het financieel kader wordt bepaald door de begroting Ook in 2017 blijven de oorspronkelijke uitgangspunten van diftar onverkort van toepassing: - er geldt een GFT-0 tarief; - de tarieven zijn maximaal 100% kostendekkend; - er geldt een vast tarief per huishouden en een variabel tarief voor restafval, afhankelijk van het aanbiedvolume; - de literprijs is voor elke container gelijk. Het variabele tarief varieert rechtevenredig met het aantal beschikbare liters van de container/ondergrondse container (140, 240 of 50 liter); - de tariefopbouw is zodanig dat geen enkel containervolume benadeeld of bevoordeeld wordt; - voor een 240 liter container of een extra tweede container (ongeacht volume) geldt een toeslag van 36,-; - in 2017 is incidenteel een putting nodig van uit de egalisatiereserve afval. Soort inzamelmiddel Vast tarief in euro Tarief per leging Verschil t.o.v in euro per jaar in euro 50 liter 158,28 3,25 0, liter 158,28 9,11 1, liter 194,28 15,61 2,14 Betrokkenheid van de raad Na besluitvorming door de raad kunnen de belastingaanslagen 2017 in februari 2017 worden opgelegd aan de belastingplichtigen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de loco- secretaris, de burgemeester, M. Kossen ir. A.P. Heidema

10 RAADSBESLUIT Onderwerp Afvalstoffenheffing 2017 Voorstelnummer Raadstafel d.d. -- Raadsvergadering De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2016, nummer BESLUIT 1 De tarieven afvalstoffenheffing 2017 vast te stellen. Derhalve: het basistarief afvalstoffenheffing per 1 januari 2017 vast te stellen op 158,28 per perceel per jaar; het variabele tarief per aanbieding van een afvalzak bestemd voor huishoudelijk restafval van maximaal 50 liter per 1 januari 2017 vast te stellen op 3,25; het variabele tarief per aanbieding van een 140 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 9,11; het variabele tarief per aanbieding van een 240 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 15,61. 2 De verordening afvalstoffenheffing 2017 en bijhorende tarieventabel (inclusief toelichting), de Bijdrageregeling medisch afval 2017 en de wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2016 later dit jaar vast te stellen; 3 Het kwijtscheldingsniveau aan te passen aan het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Van deze kostenreductie in te zetten als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafval problematiek; 4 de programmabegroting te wijzigen, conform de kostenonderbouwing. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, drs. S.J. Peet ir. A.P. Heidema

11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2017 Juridische grondslag: afvalstoffenheffing o.b.v. art. 15,33, eerste lid Wet milieubeheer Verhaalbaar zijn: * de kosten voor activiteiten die worden verrichter ter nakoming van de zorgplichten voor hui * de kosten die gepaard gaan met de belastingheffing Opbrengsten Activiteit Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing toeslag Nedvang vergoeding Dividend uitkering Circulus Putting reserve tijdelijke Milieustraat Egaliserende putting reserve Totaal geraamde opbrengsten Kosten Activiteit Geraamd bedrag Gemengde activiteit Dienstverlening Circulus Tijdelijke Milieustraat Subtotaal Circulus Gemeentelijke kosten Team communicatie Team Maatschappelijke ontwikkeling en Milieu Team Ontwikkeling Realisatie en Beheer Team Belastingen Team Financiële administratie Team Toezicht Indirecte kosten productieve teams Bijdrage product Stadsreiniging Bijdrage product Groen, Natuur, Recreatie (GNR) Subtotaal gemeentelijke kosten Overig kosten Kwijtscheldingen Overig derden Impuls zwerfafval Toerekenbare BTW Nedvang/Afvalfonds Subtotaal overig kosten Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja nvt nvt Ja Ja nvt nvt nvt nvt nvt Totaal geraamde kosten Percentage kostendekkendheid

12

13 ishoudelijke afvalstoffen Opbrengsten t Toerekenen voor: Toelichting Verhaalbare kosten 100% DVO % DVO nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt % nvt % Te dekken via tarief

14 Controle 0

15

16

17 Scenario's tarieven 2017 VOORSTEL A B C Uitgangspunten kostendekkende kostendekkende Aantal aansluitingen: Niets doen berekening huidige berekening tarieftariefstructuur structuur < 2016 Aantal ledigingen (o.b.v. prognose 2016) liter liter Vast = 2016 Vast -1% Vast +10% 50 liter Variabel = 2016 Variabel +16% Variabel -11% Totaal Tarieven Vast 179,52 159,95 159,95 158,28 176,04 Variabel 140 liter 5,86 7,85 7,85 9,11 6, liter 10,05 13,47 13,47 15,61 11,93 50 liter 2,11 2,82 2,82 3,25 2,49 Opbrengsten Vast Variabel 140 liter liter liter Subtotaal Toeslagen Totaal Putting uit reserve Modeltarief grootste groep (140 liter) A B C 13 (maximaal) 262,00 276,66 266, ,15 267,55 259, ,30 258,45 252, ,45 249,34 245, ,60 240,23 238, ,75 231,13 231, ,90 222,02 224, ,05 212,92 217, ,20 203,81 210, ,35 194,70 203, ,50 185,60 196, ,65 176,49 189, ,80 167,39 183, ,95 158,28 176,04

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder R. Hartogh Heys en F. Rorink 1- Notagegevens Notanummer 2017-000495 Datum 11-04-2017 Programma: 01 Burger en bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Benoeming leden Rvt onderwijs 1- Notagegevens Notanummer 2017-000475 Datum 30-03-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Afvalstoffenheffing 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001582 Datum 27-09-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink Team MOM

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Herziening Grondexploitatie winkelcentrum Keizerslanden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000329 Datum 08-03-2017 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Uitbreiding ZMLK-school De Linde 1- Notagegevens Notanummer 2017-000236 Datum 20-02-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Aanvraag drie kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-002238 Datum 13-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team BO 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Onttrekken aan de openbaarheid 1- Notagegevens Notanummer 2016-000747 Datum 29-04-2016 Programma: 03 Leefomgeving Portefeuillehouder Weth. Rorink Team ORB

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp intrekken bestemmingsplan Sportpark Diepenveen 1- Notagegevens Notanummer 2016-000592 Datum 11-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Begroting 2017 Stichting openbaar primair onderwijs Deventer (OPOD) 1- Notagegevens Notanummer 2017-000735 Datum 12-05-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 12-04-2016 [X]Openbaar 12-04-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 12-04-2016 [X]Openbaar 12-04-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp neveninkomsten 2015 college 1- Notagegevens Notanummer 2016-000567 Datum 05-04-2016 Programma: 01 Burger en bestuur Portefeuillehouder Burgemeester Team PO

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RVO DS-Dreigend faillissement jeugdzorgaanbieder Intermetzo 1- Notagegevens Notanummer 2016-000777 Datum 06-05-2016 Programma: 09 Jeugd en

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD-Gevaarlijke honden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000259 Datum 21-02-2017 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO DS over vervoer verwarde personen 1- Notagegevens Notanummer 2016-001532 Datum 13-09-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD over het EK Vrouwenvoetbal 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-002215 Datum 08-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Geldlening NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer panden Havenkwartier 1- Notagegevens Notanummer 2017-001007 Datum 16-06-2017 Programma: Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Fusie/opheffen Looschool 1- Notagegevens Notanummer 2016-002086 Datum 23-11-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys Team

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Wifi-tracking 1- Notagegevens Notanummer 2016-001247 Datum 07-07-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Milieustraat en gezamenlijke huisvesting CB en HGB 1- Notagegevens Notanummer 2016-000668 Datum 19-04-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp ex art 46vragen BAD 1- Notagegevens Notanummer 2016-001087 Datum 16-06-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth. Kolkman

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GB-Update bouw Viking 1- Notagegevens Notanummer 2017-000942 Datum 12-06-2017 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Gemeentebelang - Asbestdaken 1- Notagegevens Notanummer 2017-000580 Datum 19-04-2017 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Aanvullende opdracht zwerfafval/onkruid bedrijventerreinen 1- Notagegevens Notanummer 2016-002114 Datum 28-11-2016 Programma: 03 Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verlengen raamovereenkomst Wmo 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-000562 Datum 04-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Lijst Kelder-Kinderen in Armoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-001205 Datum 14-07-2017 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Bescherming persoonsgegevens binnen Suwinet 1- Notagegevens Notanummer 2016-000224 Datum 09-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Openstelling Regionale Raamovereenkomst voor het onderdeel HH1 1- Notagegevens Notanummer 2016-001641 Datum 28-09-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Deventer Sociaal over terugbetaling ouderbijdrage Jeugdzorg 1- Notagegevens Notanummer 2016-000526 Datum 25-03-2016 Programma: 09 Jeugd

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GL-Hoogspanningsleidingen 1- Notagegevens Notanummer 2017-000097 Datum 19-01-2017 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 08-03-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 08-03-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Toegankelijk Deventer Gehandicapten 1- Notagegevens Notanummer 2016-000335 Datum 26-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Plan van aanpak leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2016-000393 Datum 15-03-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 23-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 23-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Autobranden 1- Notagegevens Notanummer 2016-000227 Datum 09-02-2016 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Deventer 1- Notagegevens Notanummer 2016-001537 Datum 01-11-2016 Programma: Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Tijdelijke aanvulling realisatieovereenkomst 5 kavels Spikvoorde 1- Notagegevens Notanummer 2016-000150 Datum 27-01-2016 Programma: 06 Herstructurering en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Team ROB Spoorwegovergangen Stationsweg en Oostriklaan te Deventer onttrekken aan het openbaar verkeer 1- Notagegevens Notanummer

Team ROB Spoorwegovergangen Stationsweg en Oostriklaan te Deventer onttrekken aan het openbaar verkeer 1- Notagegevens Notanummer Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ROB Spoorwegovergangen Stationsweg en Oostriklaan te Deventer onttrekken aan het openbaar verkeer 1- Notagegevens Notanummer 2016-001034 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp addendum raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 1- Notagegevens Notanummer 2015-002336 Datum 17-11-2015 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team MOM. Besluitenlijst d.d. d.d.

Team MOM. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Visie Meedoen op maat (decentralisatie Awbz begeleiding) 1- Notagegevens Notanummer 734598 Datum 16-8-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO PvdA-Inzet rijksmiddelen en beleid bij strijd tegen kinderarmoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-000487 Datum 01-04-2017 Programma:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Digitale parkeervergunning 1- Notagegevens Notanummer 2016-001190 Datum 30-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Spoorverdubbeling Deventer-Olst 1- Notagegevens Notanummer 2016-000589 Datum 07-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO GroenLinks over Aantasting IJsseluiterwaarden Worpzijde 1- Notagegevens Notanummer 2016-001153 Datum 28-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO ChristenUnie - Nieuwe regels acceptatie plastic afval 1- Notagegevens Notanummer 2017-001207 Datum 14-07-2017 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Parkeren Binnenstad 1- Notagegevens Notanummer 2016-000712 Datum 25-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team ORB

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD-Brand Herfordstraat 1- Notagegevens Notanummer 2017-001280 Datum 31-07-2017 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team ORB. Aanvaarding en inzet erfenis van de heer Waanders, ter verfraaiing van het Worpplantsoen. Besluitenlijst d.d. d.d.

Team ORB. Aanvaarding en inzet erfenis van de heer Waanders, ter verfraaiing van het Worpplantsoen. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Aanvaarding en inzet erfenis van de heer Waanders, ter verfraaiing van het Worpplantsoen 1- Notagegevens Notanummer 1251581 Datum 17-3-2014 Programma:

Nadere informatie

Team MOM. Verstrekken lening aan Sportbedrijf Deventer NV ter financiering voor recreatieve elementen zoals glijbaan en welnessruimten.

Team MOM. Verstrekken lening aan Sportbedrijf Deventer NV ter financiering voor recreatieve elementen zoals glijbaan en welnessruimten. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Verstrekken lening aan Sportbedrijf Deventer NV ter financiering voor recreatieve elementen zoals glijbaan en welnessruimten. 1- Notagegevens Notanummer

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 13-05-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 13-05-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO VVD-Subsidieverlening 1- Notagegevens Notanummer 2016-000775 Datum 06-05-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Milieucentrum d.d. 17 maart 2010. 1- Notagegevens Notanummer 340341 Datum 8-3-2010

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Belastingverordeningen-2018 1- Notagegevens Notanummer 2017-001209 Datum 17-07-2017 Programma: Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team BEL 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Energieconcept Steenbrugge 1- Notagegevens Notanummer 2016-001063 Datum 21-06-2016 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Statutenwijziging Circulus Berkel BV - stemverhouding 1- Notagegevens Notanummer 2017-000326 Datum 02-03-2017 Programma: Portefeuillehouder Weth. Grijsen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie Huisvesting Burgerweeshuis 1- Notagegevens Notanummer 2016-001685 Datum 03-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Uitslag draagvlakmeting BIZ Bedrijventerreinen Deventer 1- Notagegevens Notanummer 2016-000400 Datum 04-03-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

7 november /59 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

7 november /59 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 7 november 2016 10 2016/59 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Kenmerk 16.021413

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Voetbalmaffia 1- Notagegevens Notanummer 2017-000246 Datum 21-02-2017 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys Burgemeester

Nadere informatie

Team ROB. Toekennen verzoek om tegemoetkoming in planschade i.v.m. wegbestemmen detailhandelsfunctie Koekendijk. Besluitenlijst d.d. d.d.

Team ROB. Toekennen verzoek om tegemoetkoming in planschade i.v.m. wegbestemmen detailhandelsfunctie Koekendijk. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ROB Toekennen verzoek om tegemoetkoming in planschade i.v.m. wegbestemmen detailhandelsfunctie Koekendijk 1- Notagegevens Notanummer 859155 Datum 24-9-2013

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Stopzetten starterslening 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-000226 Datum 13-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder Weth. Kolkman

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp wijziging straatnaamgeving in de Rivierenwijk 1- Notagegevens Notanummer 2016-000740 Datum 29-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Raadsmededeling huishouden 1- Notagegevens Notanummer 2016-001024 Datum 06-06-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 10-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 10-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 Rvo CDA-JA-JA Sticker 1- Notagegevens Notanummer 2016-001027 Datum 03-06-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink Team ON

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Het Deventer Gezelschapspel: Doe 'n Dagje Deventer 1- Notagegevens Notanummer 428107 Datum 13-9-2010 Programma: Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_MM Uitwerking adviesnota speeltuinen. 1- Notagegevens Notanummer 273013 Datum 18-11-2009 Programma: 12. Samenlevingsopbouw Portefeuillehouder

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 17R.00651

RAADSVOORSTEL 17R.00651 RAADSVOORSTEL 17R.00651 Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 24 oktober 2017 Portefeuillehouder(s): Wethouder Stolk Portefeuille(s): Afval en Reiniging Contactpersoon: J. Klijberg Tel.nr.:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO DeventerNu over Trap Wilhelminabrug 1- Notagegevens Notanummer 2016-001386 Datum 18-08-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team RE Tweede tranche Subsidieregeling gevelverbetering bedrijfsruimten Boxbergerweg en Brinkgreverweg/Rielerweg 1- Notagegevens Notanummer 795709 Datum

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie Speelgoedmuseum 1- Notagegevens Notanummer 2016-001568 Datum 15-09-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PC NV Bergkwartier aandeelhoudersvergadering 30 juni 2009 1- Notagegevens Notanummer 189718 Datum 24-6-2009 Programma: 07. Wonen en

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO DB-DS-Beveiliging gemeente mail 1- Notagegevens Notanummer 2016-001025 Datum 03-06-2016 Programma: 01 Burger en bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bed, bad, brood in de Assenstraat 12 1- Notagegevens Notanummer 2016-000697 Datum 21-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team PMA

Nadere informatie

Team AB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. gfedcb

Team AB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. gfedcb Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team AB Juridische fusie Circulus B.V. met Berkel Milieu N.V. 1- Notagegevens Notanummer 814920 Datum 18-5-2013 Programma: 04. Milieu Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_MM Special Olympics 2012 1- Notagegevens Notanummer 260718 Datum 30-10-2009 Programma: 14. Sport Portefeuillehouder Weth. Hiemstra

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GroenLinks-Rubbergranulaat op kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-001775 Datum 17-10-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; Raadsbesluit De raad van de gemeente H e e r d e; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t:

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Wijziging uitgifte woonwagenstandplaatsen 1- Notagegevens Notanummer 2016-000455 Datum 22-03-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Beloningsbeleid BNG 1- Notagegevens Notanummer 2017-001064 Datum 11-07-2017 Programma: 12 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team

Nadere informatie

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen.

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening hondenbelasting 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Hiemstra Voorstelnummer : 196734

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN (REINIGINGSHEFFINGEN) 2016

Besluit: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN (REINIGINGSHEFFINGEN) 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 116312 4 december 2015 Gemeente Baarn - Belastingverordeningen 2016 - Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A.

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. Raadsvoorstel OP.16 Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. van Loon Onderwerp : belasting- en legesvoorstellen 2017 Aan de raad,

Nadere informatie

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team RE Fietsvisie Stedendriehoek 1- Notagegevens Notanummer 735155 Datum 20-8-2012 Programma: 05. Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder Weth. Swart

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO PvdA-SAVO in het Oostrik 1- Notagegevens Notanummer 2016-000343 Datum 26-02-2016 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016, nr 2016/003081; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; BESLUIT:

Nadere informatie