NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2011"

Transcriptie

1 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman Boogaerts, dhr. Leon Brasseur, mevr. Martine Deweerdt, dhr. Christopher Oliha, dhr. Freddy Verhoeven, dhr. Guido Gazia, mevr. Sophie Winand, mevr. Marjolein Stas, leden. dhr. Mark Cardoen, burgemeester. mevr. Hilde Fannes, secretaris. Openbare zitting De voorzitter opent de openbare zitting om 20 uur. 1. Goedkeuring notulen d.d : openbare zitting. De Raad keurt éénparig de notulen van de openbare zitting d.d goed. 2. Mededelingen. De voorzitster deelt het volgende mee: Interleuven: verslag van de vergadering van het Beheerscomité GD-PBW d.d Interleuven: actieplan PBW 2011 OCMW. POD-MI: Controle op de medische bewijsstukken in het kader van de wet van 2 april 1965 en het Ministerieel Besluit van voor de periode 1/ /2008. Conclusie: voor deze periode heeft het OCMW voor een bedrag van 445,11 teveel ontvangen. Dienst voor Gezinszorg: verslag van het inspectiebezoek van de Zorginspectie op IGO Leuven: verslag van de Algemene Vergadering Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg: eindafrekening 2009 subsidie Logistieke Hulp en Aanvullende Thuiszorg. Teveel ontvangen subsidie als voorschot: 546,69 euro. BOC: notulen van de zitting d.d Vlaams Gemeentefonds: definitieve verdeling 2010 en kwartaalvoorschotten Kennisname: goedkeuring budget 2011 door gemeenteraad d.d De Raad neemt kennis van de goedkeuring van het budget 2011 door de gemeenteraad op Kennisname: jaarverslag 2010 OCMW-Cluster Hageland. De Raad neemt kennis van het jaarverslag 2010 OCMW-Cluster Hageland. 5. Personeelsformatie: 5.1. Kennisname notulen Hoog Overlegcomité d.d De Raad neemt kennis van de notulen van het HOC d.d

2 Vaststelling ontwerp personeelsformatie. De Raad, Gelet op het decreet van 19 december 2008, betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, verder het OCMW-decreet te noemen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, hierna afgekort BVR RPR-O; en gelet op het Verslag aan de Regering bij dit besluit; Gelet op de vaststelling van het voorontwerp van de personeelsformatie door de Raad in zitting van ; Gelet op het overleg met de syndicale afgevaardigden in het Hoog Overlegcomité d.d waarbij het ontwerp gunstig werd geadviseerd; Overwegende dat voorliggend ontwerp geen wijzigingen inhouden t.o.v. de huidige personeelsbezetting maar dat dit ontwerp is opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 december 2008 en volgens de richtlijnen van het BVR RPR-O; Gelet op het feit dat de financiële haalbaarheid van dit ontwerp reeds is aangetoond door goedkeuring door de RvMW d.d en de gemeenteraad d.d , van het OCMW budget 2011, aangezien de personeelskost van dit budget, de personeelskost van voorliggend ontwerp van personeelsformatie weergeeft. Besluit éénparig: Art.1: De Raad stelt voorliggend ontwerp van personeelsformatie vast. Art.2: Dit ontwerp, dat geen meerkost inhoudt van de gemeentelijke bijdrage, wordt voor advies opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen. 6. Vaststellen personeelscategorieën volgens art.104 1, art en art van het OCMW-decreet van 19 december De Raad, Gelet op het decreet van 19 december 2008, betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, verder het OCMW-decreet te noemen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

3 3 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, hierna afgekort BVR RPR-O; en gelet op het verslag aan de Regering bij dit besluit, Gelet op het feit dat het OCMW decreet het personeel van het OCMW indeelt in personeelsgroepen op basis van de betrekking die het personeel bekleedt en op basis van de instelling, dienst of activiteit waarin of waarvoor het OCMW zijn personeel inzet; Gelet op het feit dat het verslag van de regering bij het BVR RPR-O stelt dat de keuze tot welke groep een betrekking behoort niet gebaseerd is op een subjectieve appreciatie, maar een feitenkwestie is; Overwegende dat de Raad deze groepen toch beter formeel vastlegt om onduidelijkheid te vermijden. Besluit éénparig: Art.1: Eén betrekking behoort tot de eerste personeelsgroep, nl. betrekkingen die ook bestaan bij de gemeente (art.104 1): functie van administratieve medewerker voor zover het personeelslid niet tewerkgesteld wordt in een specifieke dienst. Art.2: Volgende betrekkingen behoren tot de tweede personeelsgroep, nl. betrekkingen die specifiek zijn voor het OCMW (art.104 2): Maatschappelijk werk(st)ers Boekhouder-veiligheidsconsulent Beleidsmedewerker Secretaris Financieel beheerder Art.3: Volgende betrekkingen behoren tot de derde personeelsgroep, nl. alle betrekkingen (inclusief administratieve functies) die het OCMW tewerkstelt op een bijzondere dienst: Personeel van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg Personeel van de klusjesdienst Personeel van de maaltijdbedeling Personeel van de poetsdienst 7. Kennisname functiebeschrijvingen van alle bestaande functies in het OCMW. De Raad neemt kennis van de functiebeschrijvingen, opgemaakt door de secretaris (cfr. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn verslag van de Vlaamse Regering, toelichting bij artikel 7).

4 4 8. Goedkeuring specifieke aanwervingsvoorwaarden en aanstellingsvoorwaarden voor alle bestaande functies in het OCMW. De Raad, Gelet op het decreet van 19 december 2008, betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, verder het OCMW-decreet te noemen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, hierna afgekort BVR RPR-O; en gelet op het verslag aan de Regering bij dit besluit, Gelet op Titel II, De loopbaan, hoofdstuk II. De aanwerving en hoofdstuk III. De selectieprocedure van de rechtspositieregeling van OCMW Bierbeek, goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn in zitting van 13 oktober 2009; Gelet op de voorgelegde specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden. Besluit éénparig: Art.1: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden - (ambulant) verzorgende: Art.1.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: binnen het studiegebied personenzorg van het technisch secundair onderwijs (tso): - een diploma van secundair onderwijs (uitgereikt na het tweede leerjaar van de derde graad van het tso): gezondheids- en welzijnswetenschappen (vroegere benaming: verpleegaspiranten), jeugd- en gehandicaptenzorg (vroegere benaming: bijzondere jeugdzorg) of sociale en technische wetenschappen; - een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar: animatie in de ouderenzorg, internaatswerking of leefgroepenwerking; - een certificaat van het secundair-na-secundair van de derde graad van het technisch secundair onderwijs (Se-n-Se): animatie in de ouderenzorg, internaatswerking of leefgroepenwerking; binnen het studiegebied personenzorg van het voltijds of deeltijds beroepssecundair onderwijs (bso): - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs: gezinsmanagement, organisatiehulp of verzorging; - een diploma van secundair onderwijs (uitgereikt na het derde leerjaar van de derde graad van het bso), of een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar: begeleider in de kinderopvang, kinderzorg, organisatieassistentie, polyvalente gezinscoach, thuis- en bejaardenzorg, zorgkundige of verzorgende;

5 5 - een diploma in de verpleegkunde (uitgereikt na het derde leerjaar van de vierde graad van het bso) of een diploma van gegradueerde, uitgereikt na de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs (HBO 5 ); - een kwalificatiegetuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs: bejaardenhelper, familiale helper, onthaalmoeder of verzorgende; binnen het studiegebied personenzorg van het secundair volwassenenonderwijs: - een certificaat, diploma of getuigschrift van een opleiding, gerangschikt als tso van de derde graad: agogische bijscholing, begeleider animator voor bejaarden, intercultureel werk, jeugd- en gehandicaptenzorg of technische bijscholing voor de welzijnssector; - een certificaat of diploma van een opleiding, gerangschikt als bso van de derde graad: kinderzorg/begeleider in de kinderopvang of polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg; een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied gezondheidszorg van het hoger beroepsonderwijs (HBO 5 ): bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerde verpleegkunde voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening, gezondheidszorg voor bejaarden, kaderopleiding nursing voor gegradueerde psychiatrische verpleging, kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging, kaderopleiding nursing geriatrie en bejaardenzorg of orthoptie; een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied sociaalagogisch werk van het hoger beroepsonderwijs (HBO 5 ): agogische bijscholing orthopedagogie, assistent in de psychologie, gezinswetenschappen, maatschappelijk werk, orthopedagogie, personeelswerk, seniorenconsulentenvorming, sociaal-cultureel werk, sociale readaptatiewetenschappen of syndicaal werk; een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende (of het attest van gezinsen bejaardenhelp(st)er) of een bekwaamheidsattest van zorgkundige, afgeleverd door een opleidingscentrum voor polyvalente verzorgenden; een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gelijkwaardig wordt verklaard met een van de bovengenoemde studiebewijzen. Wie niet voldoet aan de kwalificatievereisten voor verzorgende personeelsleden, maar wel beschikt over een conformiteitsattest waaruit blijkt dat men beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening mag verrichten in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker, kan ook als verzorgend personeelslid tewerkgesteld worden. Een conformiteitsattest wordt afgeleverd door de de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, wanneer na onderzoek blijkt dat de betrokkene in uitvoering van de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties die activiteiten beroepshalve mag verrichten. Art. 1.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de schriftelijke en mondelinge proef, minstens 60% behalen op beide onderdelen. Conform artikel 15 van de Rechtspositieregeling wordt de selectie uitgevoerd door het Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie (Jobpunt Vlaanderen), tenzij de Raad bij vacantverklaring de beslissing neemt de selectie zelf uit te voeren.

6 6 Art.2: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden beleidsmedewerker: Art.2.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: - Bachelor maatschappelijk assistent, bij voorkeur optie personeelswerk; - Professionele bachelor met relevante ervaring. Art. 2.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de schriftelijke en mondelinge proef, minstens 60% behalen op beide onderdelen. Art. 3: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden logistiek medewerker: Art.3.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: Logistieke personeelsleden mogen bij de indiensttreding maximaal over een diploma, een studiegetuigschrift of een certificaat van het secundair onderwijs, inclusief het secundair-nasecundair (Se-n-Se), of van het secundair volwassenenonderwijs beschikken (van om het even welke studierichting). Een studiebewijs is echter niet vereist: ook wie ongeschoold is, kan tewerkgesteld worden. Minimale werkervaring Art. 3.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de mondelinge proef, eventueel aangevuld met een praktische proef, minstens 60% behalen. De selectie wordt uitgevoerd door het OCMW zelf, tenzij de Raad bij vacantverklaring de beslissing neemt de selectie conform artikel 15 van de Rechtspositieregeling te laten uitvoeren door het Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie (Jobpunt Vlaanderen). Art.4: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden administratief medewerker: Art.4.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: Diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Art. 4.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de schriftelijke en mondeling proef, minstens 60% behalen op beide onderdelen. Art.5: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden boekhouderveiligheidscoördinator: Art.5.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: - een bachelordiploma handelswetenschappen en bedrijfskunde in één van de volgende studierichtingen: boekhouden, boekhouden-informatica, boekhouden-accountancy of gelijkgesteld; - een bachelordiploma bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit of gelijkgesteld; - een economisch diploma korte type, sociale promotie afdeling boekhouden, boekhoudenfiscaliteit;

7 7 - grondige kennis van analytische boekhouding en kennis van de structuur van de OCMW wetgeving is een pluspunt. Werkervaring is niet vereist maar een pluspunt. Art. 5.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de schriftelijke en mondeling proef, minstens 60% behalen op beide onderdelen. Art. 6: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden deskundige administratie: Art.6.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: - Bachelor management assistent; - Diploma secretariaat moderne talen; - Professionele bachelor met 2 jaar relevante ervaring; - Professionele bachelor met bijkomende opleiding administratie. Werkervaring is niet vereist maar een pluspunt. Art. 6.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de schriftelijke en mondeling proef, minstens 60% behalen op beide onderdelen. Art. 7: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden maaltijdbedeelster: Art.7.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: Geen diplomavereiste. Art. 7.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de mondelinge proef, minstens 60% behalen. De selectie wordt uitgevoerd door het OCMW zelf, tenzij de Raad bij vacantverklaring de beslissing neemt de selectie conform artikel 15 van de Rechtspositieregeling te laten uitvoeren door het Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie (Jobpunt Vlaanderen). Art. 8: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden maatschappelijk assistent: Art.8.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: - Bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee gelijkgesteld diploma; - Bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of daarmee gelijkgesteld diploma (cfr.: artikel 44 BVR.O 12 november 2010). Art. 8.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de schriftelijke en mondelinge proef, minstens 60% behalen op beide onderdelen

8 8 Art.9: Specifieke aanwervings- en aanstellingsvoorwaarden verantwoordelijke thuiszorgdiensten: Art.9.1: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: - de graad van bachelor in het studiegebied gezondheidszorg: ergotherapie, kinesitherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde of vroedkunde; - de graad van bachelor in het studiegebied sociaalagogisch werk: orthopedagogie of sociaal werk; - een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied gezondheidszorg van het hoger beroepsonderwijs (HBO 5 ): bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerde verpleegkunde voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening, gezondheidszorg voor bejaarden, kaderopleiding nursing voor gegradueerde psychiatrische verpleging, kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging, kaderopleiding nursing geriatrie en bejaardenzorg of orthoptie; - een diploma van gegradueerde, behaald in het studiegebied sociaalagogisch werk van het hoger beroepsonderwijs (HBO 5 ): agogische bijscholing orthopedagogie, assistent in de psychologie, gezinswetenschappen, maatschappelijk werk, orthopedagogie, personeelswerk, seniorenconsulentenvorming, sociaal-cultureel werk, sociale readaptatiewetenschappen of syndicaal werk; - een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gelijkwaardig wordt verklaard met een van de bovengenoemde graden of studiebewijzen. Art. 9.2: Specifieke aanstellingsvooraarden: Slagen voor de schriftelijke en mondelinge proef, minstens 60% behalen op beide onderdelen. 9. Aankoop pc s: goedkeuring gunningswijze en lastenboek. De Raad beslist éénparig om dit agendapunt te verdagen omdat de Raad van oordeel is dat eerst de samenwerking met gemeente inzake samenaankoop van PC s verder onderzocht moet worden. 10. Sociale dienst: goedkeuring afspraken rond het verlenen van dringende steunen. Conform art.58 2 en art.58 3 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; Conform art.66 van het huishoudelijk reglement van het OCMW van Bierbeek, goedgekeurd in zitting van : de geldelijke steunverlening mag per hulpvrager per maand niet méér bedragen dan het bedrag van het leefloon van de categorie van de aanvrager, tenzij het om een huurwaarborg gaat. Volgende afspraken tussen voorzitter, de Raad/Vast Bureau en de sociale dienst m.b.t. dringende steunverlening worden éénparig goedgekeurd: Een aanvraag tot steun is dringend indien: - De basisbehoeften niet vervuld kunnen worden en alle andere pistes uitgeput zijn waardoor er geen andere hulpverlening mogelijk is. - De dringende steun dient om een korte periode te overbruggen in afwachting van een beslissing en is in principe éénmalig. Het toekennen van voedselpakketten en het uitbetalen van een voorschot op een reeds toegekend leefloon worden niet beschouwd als een dringende steun.

9 9 Een dringende steun wordt mondeling, na een kort sociaal onderzoek, gevraagd aan de voorzitter. De beslissing van de voorzitter wordt genoteerd op het formulier aanvraag dringende steun dat nadien door de voorzitter wordt ondertekend. Op datzelfde formulier wordt de datum van het volgende Vast Bureau, waarop deze dringende steun zal worden bekrachtigd, genoteerd. Een dringende steun kan geldelijk of niet geldelijk (bijvoorbeeld opvang in de noodwoning) zijn. Het bedrag van een dringende geldelijke steun mag niet meer bedragen dan het leefloon van de categorie waartoe de aanvrager behoort, behalve wanneer het om een huurwaarborg gaat. Wanneer een geldelijke steun wordt gevraagd voor leefgeld, zullen de volgende bedragen worden gehanteerd: - voor alleenstaanden: 60 euro. - voor alleenstaanden met gezinslast: 60 euro met supplement van 20 euro per kind. - voor samenwonenden: 100 euro. - voor samenwonenden met gezinslast: 100 euro met supplement van 20 euro per kind. Of een geldelijke steun terugvorderbaar is of niet wordt nagegaan volgens de scoretabel (in bijlage). Gemotiveerd kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen voor het opstarten van thuiszorg moeten niet vooraf worden voorgelegd aan de voorzitter. Deze aanvragen mogen zelf worden beoordeeld door de verantwoordelijke maatschappelijk werkster en worden bekrachtigd op het volgende Vast Bureau d.m.v. de vaststelling van de cliëntbijdrage. 11. Bierbeeks Woon- en Zorgcentrum: Vervanging mevr. Rosette Raeven in Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Conform artikel 226 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn geeft de secretaris aan de Raad kennis van het feit dat de leden, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als mevr. Rosette Raeven, via een ondertekende verklaring afgegeven aan secretaris op (voor de Raad van Bestuur) op (voor de Algemene Vergadering), dhr. Leon Brasseur hebben aangeduid als vervanger van mevr. Rosette Raeven in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering Kennisname notulen Raad van Bestuur d.d De Raad neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur d.d Stand van zaken. De voorzitter deelt het volgende mee: Toekenning van een eerste gebruikerstoelage: ,62 euro. Het zorgstrategisch plan voor 15 bedden kortvertblijf is ontvankelijk verklaard op Vanuit de provincie is een subsidie van euro toegekend aan het dagverzorgingscentrum. Het volgende werfbezoek is gepland op woensdag 8 juni om 14 u

10 SOCiAL: stand van zaken. De volgende Raad van Bestuur is gepland op vrijdag Lokaal Sociaal Beleid: vastleggen methodiek evaluatie. Het LSB moet cfr de omzendbrief van 10 juni 2010 worden geëvalueerd door gemeente en OCMW. De Raad keurt éénparig volgende methodiek goed: Een ambtelijke werkgroep zal oplijsten welke actiepunten zijn uitgevoerd en welke niet. Na deze ambtelijke werkgroep zal een stuurgroep (samengesteld zoals bij de voorbereiding van het LSB) worden bijeengeroepen eind maart, waarschijnlijk op 21 maart. De Raad zal in zitting van 10 mei de evaluatie van het LSB behandelen. 14. Kennisname: rekeningen goedgekeurd door de budgethouder voor periode De Raad neemt kennis van de rekeningen goedgekeurd door de budgethouder voor de periode Goedkeuring van de rekeningen van de openbare zitting. De rekeningen van de openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. 16. Vragenkwartiertje. De voorzitter sluit de vergadering om 21u15. Aldus vastgesteld in de hierbovenvermelde zitting. De Secretaris, De Voorzitter, Hilde Fannes Monda Wuytack

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 05 APRIL 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 05 APRIL 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 05 APRIL 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman Boogaerts,

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 8 NOVEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 8 NOVEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 8 NOVEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Leon Brasseur,

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben:

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben: Het gemeentebestuur Hooglede zoekt JOBSTUDENTEN voor de dienst buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard voor de krokus-, paas-, zomer- herfsten kerstvakantie! DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Overwegende dat beide functies ook geschrapt mogen worden uit de referteweddenschalen;

Overwegende dat beide functies ook geschrapt mogen worden uit de referteweddenschalen; uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 26 juni 2017 Algemeen bestuur gemeentepersoneel statutair en contractueel personeel aanpassing/schrapping specifieke aanwervings-

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving- en profiel zorgkundige FUNCTIE 14 : ZORGKUNDIGE DIENST : RVT O.C.M.W. NIVEAU : C WEDDESCHAAL : C1 - C2

Bijlage: functiebeschrijving- en profiel zorgkundige FUNCTIE 14 : ZORGKUNDIGE DIENST : RVT O.C.M.W. NIVEAU : C WEDDESCHAAL : C1 - C2 Bijlage: functiebeschrijving- en profiel zorgkundige FUNCTIE 14 : ZORGKUNDIGE DIENST : RVT O.C.M.W. NIVEAU : C WEDDESCHAAL : C1 - C2 Functiebeschrijving PLAATS IN HET ORGANOGRAM - Werkt in een verplegings-

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

AANWERVING VOLTIJDSE/HALFTIJDSE BETREKKINGEN GEZINSHULP (M/V) IN CONTRACTUEEL VERBAND Niveau C

AANWERVING VOLTIJDSE/HALFTIJDSE BETREKKINGEN GEZINSHULP (M/V) IN CONTRACTUEEL VERBAND Niveau C AANWERVING VOLTIJDSE/HALFTIJDSE BETREKKINGEN GEZINSHULP (M/V) IN CONTRACTUEEL VERBAND Niveau C 1. Functiebeschrijving Functiebenaming verzorgende of gezinshulp Doel van de functie Hulp verlenen aan personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer 1 Ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 19 JULI 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman Boogaerts,

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL BEGELEIDER BKO + AANLEG WERFRESERVE NIVEAU C1-C3 / D1-D3 (19/38)

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

Lijst kwalificatiebewijzen erkende buitenschoolse opvang Kind en Gezin 6 mei 2008 Bijlage : gelijkstelling met 7e jaar Kinderzorg

Lijst kwalificatiebewijzen erkende buitenschoolse opvang Kind en Gezin 6 mei 2008 Bijlage : gelijkstelling met 7e jaar Kinderzorg De gemeente Diepenbeek werft aan via een gestructureerd interview: (opstart korte procedure voor de aanwerving in sommige tijdelijke betrekkingen- begeleidster buitenschoolse kinderopvang- artikel 29 van

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Raad van 19 oktober 2011

Raad van 19 oktober 2011 Raad van 19 oktober 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe J.,

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 12 JUNI 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 12 JUNI 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 12 JUNI 2012 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman Boogaerts,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 16 APRIL 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 16 APRIL 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 16 APRIL 2013 Aanwezig:mevr.Monda Wuytack,voorzitter. mevr. Agnes Abts,

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 MAART 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

Voor ons woonzorgcentrum Ter Leenen zijn wij op zoek naar een ZORGKUNDIGE 30,4/38

Voor ons woonzorgcentrum Ter Leenen zijn wij op zoek naar een ZORGKUNDIGE 30,4/38 Voor ons woonzorgcentrum Ter Leenen zijn wij op zoek naar een ZORGKUNDIGE 30,4/38 Vacante functie OCMW Nevele is op zoek naar een deeltijds zorgkundige (30,4/38) om het team te versterken. Er is een 4/5

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING. Ursula Bervoets, Peter Cras, Jozef Lemmens, Xavier Lesenne,

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING. Ursula Bervoets, Peter Cras, Jozef Lemmens, Xavier Lesenne, NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Peter Cras, Jozef Lemmens, Xavier Lesenne, Omer

Nadere informatie

ZORGKUNDIGE. Het betreft een contract van onbepaalde duur (gesco) in voltijds dienstverband.

ZORGKUNDIGE. Het betreft een contract van onbepaalde duur (gesco) in voltijds dienstverband. OCMW LEDE Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een ZORGKUNDIGE Het betreft een contract van onbepaalde duur (gesco) in voltijds dienstverband. niveau C1 - C2 minimum bruto maandloon: 1.711,48

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 06 MEI 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 06 MEI 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 06 MEI 2014 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Agnes Abts,

Nadere informatie

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 geen bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde alle gepresteerde arbeidsdagen

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 14 JANUARI 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 14 JANUARI 2014 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 14 JANUARI 2014 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Agnes

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Bijlage II. Diensten voor logistieke hulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage II. Diensten voor logistieke hulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage II. Diensten voor logistieke hulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 logistiek personeel: personen, tewerkgesteld in een dienst voor logistieke hulp, die

Nadere informatie

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 Toelichting VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE De verkorte trajecten Zorgkundige zijn aangepaste trajecten op basis van de vooropleiding van de cursist.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 31 MEI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 31 MEI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 31 MEI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 8 MEI 2012 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman Boogaerts,

Nadere informatie

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 09/01/2012 PUBLIEKE ZITTING

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 09/01/2012 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 09/01/2012 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Delen Simonne - Voorzitter Geyselings Carine, Van Goubergen Willy,

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet De Buitenschoolse kinderopvanginitiatieven De Bengeltjes en De Petteflet (voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar) zijn op zoek naar veertien

Nadere informatie

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel;

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016 AANVANG: Te 20:15 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, leden de heren: W. Van Aert,

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Begeleidster BKO C1-C2 in contractueel verband (m/v) (vervanging) Via een gestructureerd interview, art. 29 van het rechtspositiebesluit Taken: Opvang van kinderen en

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 28 december 2016 Agenda Locatie: Raadzaal Uur: 19:00 OPENBARE VERGADERING Secretariaat 1 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 30 NOVEMBER 2016 2 MANDATENLIJST

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 15 september 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 15 september 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 15 september 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

1. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 18 april 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting BESLUIT:

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OCMW PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT OCMW GROBBENDONK RAADSVERGADERING VAN 12/11/2012 PUBLIEKE ZITTING

OCMW PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT OCMW GROBBENDONK RAADSVERGADERING VAN 12/11/2012 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 12/11/2012 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Delen Simonne - Voorzitter Geyselings Carine, Van Goubergen Willy, Willems

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

Aanleggen van reserve. Begeleid(st)er (D1-D3) en medewerk(st)er (C1-C3) buitenschoolse kinderopvang INLICHTINGENBROCHURE

Aanleggen van reserve. Begeleid(st)er (D1-D3) en medewerk(st)er (C1-C3) buitenschoolse kinderopvang INLICHTINGENBROCHURE Aanleggen van reserve Begeleid(st)er (D1-D3) en medewerk(st)er (C1-C3) buitenschoolse kinderopvang INLICHTINGENBROCHURE Het stadsbestuur Eeklo legt een reserve aan voor de functies van begeleid(st)er en

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 september 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

raad voor maatschappelijk welzijn

raad voor maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 27 oktober 2016 Financiën, Personeel, Secretariaat - Personeel 9 2016_RMW_00028 Goedkeuring van het organogram van de sociale dienst Samenstelling:

Nadere informatie

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Pag. 1/5 RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr. Dirck Haest, dhr. Constant Meeussen, mevr.

Nadere informatie

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O. http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13375 U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: Besluit van de Vlaamse 07/05/2003 Regering Besluit van

Nadere informatie

Bijlage I. Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage I. Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Hoofdstuk I. Definities Bijlage I. Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 de dienst: de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg; 2

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR. Secretariaat. Bijlage VI - Specifieke aanwervingsvoorwaarden

ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR. Secretariaat. Bijlage VI - Specifieke aanwervingsvoorwaarden Bijlage VI - Specifieke aanwervingsvoorwaarden ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR stadssecretaris Belg zijn houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A in één van de volgende studierichtingen:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum);

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum); Versie vergadering comité C1 van 28 juni 2010 Bijlage bij protocol 2010/1 van 19 juli 2010 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten)

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten) Legende: zwarte tekst: geldt altijd voor 2 en 6 Groene tekst : enkel van toepassing voor 2 Paarse tekst: enkel van toepassing voor 6 In rood: wijzigingen ten opzichte van de bestaande rechtspositieregeling.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

Raad van 20 april 2011

Raad van 20 april 2011 Raad van 20 april 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie