Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen"

Transcriptie

1 Special, augustus 2013, Jaargang 16 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen In deze speciale editie willen wij u attenderen Scholing & Werkgelegenheid op subsidieprogramma s waar u op dit moment Vooruitblik op de nieuwe ESF-periode : een nadere toelichting op de volgende ESF-periode. gebruik van kunt maken. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat het aantal mogelijkheden Technologie & Innovatie thema een aantal financieringsmogelijkheden, Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit: subsidie voor het inhuren van advies van experts of deelname aan buitenlandse beurzen, voor bedrijven in Noord-Nederland. Enabling Technologies: subsidie voor het uitvoeren van biologisch onderzoek i.s.m. Technology Hotels. dat op dit moment nog wél beschikbaar zijn. Zorg om financiering te verkrijgen voor uw projecten steeds beperkter wordt. Hier volgt per Pak uw kans! Ziet u aanknopingspunten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Telefoon (073) De experts van Berenschot bespreken graag met u wat uw specifieke mogelijkheden zijn! Investeringsfonds De Friesland Zorgverzekeraar: subsidie voor projecten die bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Goed Gebruik Geneesmiddelen: subsidie voor verbetering van farmacotherapeutische zorg. IMI: subsidie voor de ontwikkeling van betere en veiligere medicijnen voor patiënten. TKI Life Science & Health: subsidie voor kostenbeheersing in de zorg middels publiek-private samenwerking. Energie & Milieu Agri & Food Eco-Innovation: ondersteuning bij de eerste toepassing en verdere vermarkting van ecoinnovatieve producten en diensten in Europa. TKI EnerGo: subsidie voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. TKI Switch2SmartGrids: voor ontwikkelingen rond de energie-infrastructuur. Food and Nutrition Delta: subsidie voor innovatieve MKB samenwerkingsprojecten. Regeling LNV-subsidies: subsidie voor activiteiten in Nederland die bijdragen aan de verbetering van de landbouw-, bosbouw, van de visserij- of diersector. Inhoudsopgave 2. Energie & Milieu 4. Scholing & werkgelegenheid 5. Technologie & Innovatie 6. Zorg 8. Agri & Food 9. Kredieten 1 Special Juli 2013 Kredieten Innovatiekrediet: financiering voor het ontwikkelen van ideeën tot commercieel product/dienst/medicijn. Innovatiefonds Overijssel: financiering voor het realiseren van een business case.

2 Energie & Milieu TKI EnerGO: subsidie voor energiebesparing in de gebouwde omgeving Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, woningen of utiliteitsbouw: energiebesparing in de gebouwde omgeving verdient veel aandacht. Om die reden stelt het TKI EnerGO (Topconsortium voor Kennis en Innovatie in de gebouwde omgeving) subsidie beschikbaar voor onderzoek en innovatie op dit gebied. TKI Energo wil samenwerking bevorderen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid over de hele kennisketen (van fundamenteel onderzoek tot implementatie). Daartoe heeft de stichting geld beschikbaar dat zij middels tenders aan goede projecten kan besteden. De TKI EnerGO bestaat uit een vijftal programma onderdelen, te weten: 1. duurzame Compacte Conversietechnologie: 2. compacte (thermische) Opslag; 3. regeling Energieprestatie en Control: 4. multifunctionele bouwdelen: 5. energieopwekking, distributie en opslag op gebiedsniveau. groep Consortia (vereist: minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling/onderzoeksorganisatie) kunnen projectvoorstellen indienen die invulling geven aan één of meer van de programmalijnen. De verkrijgbare subsidie kan aanzienlijk zijn: van 20% tot wel 100% van de in aanmerking komende kosten: zeer interessant dus! Het budget voor deze tender is 4,8 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal per EnerGO-project. 2 Special Juli 2013 Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk 19 september 2013 zijn ingediend. contact op met Bertus Postma, kantoor TKI Switch2SmartGrids De term smart grids is een overkoepelend begrip waaronder verschillende ontwikkelingen rond de energie-infrastructuur passen (veelal elektriciteitsnetten; van het hoogspanningsnet tot en met het laagspanningsnet in de wijk en de energietoepassingen bij de consument). Voor deze activiteiten is subsidie beschikbaar vanuit het Innovatiecontract Smart Grids. De topsector Energie stelt hiervoor ruim 5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Doe er uw voordeel mee! In het Innovatiecontract Smart Grids (één van de zeven innovatiecontracten voor de Topsector Energie) zijn de visie en een ambitie voor de ontwikkeling van smart grids neergelegd. Deze zijn vertaald in een viertal programmalijnen: 1. Diensten en producten met als onderwerpen: intelligente applicaties, energiemanagement (balanceren van het energieaanbod en vraagsturing ), energieopslag en conversie. 2. Virtuele infrastructuur met als onderwerpen: open generiek ICT platform ten behoeve van dienstontwikkeling, ICT architecturen ten behoeve van demand side management, data management en asset management, standaardisatie roadmap, veiligheid en privacy.

3 3. Fysieke infrastructuur onderverdeeld in: toenemende flexibiliteit, nieuwe componenten, veiligheid/betrouwbaarheid ( security ), oplaadpunten voor elektrisch rijden, (fysieke) energieopslag en smart gas grids. 4. Institutionele en sociale innovatie: met als onderwerpen: maatschappelijke acceptatie, het ontwikkelen van strategieën voor de interventie in het gedrag van eindgebruikers, het ontwerpen van nieuwe marktmodellen en business concepten en aanpassingen in de wet- en regelgeving zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor het succes van smart grids. Om subsidie te kunnen verkrijgen, moet het gaan om een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, functie, aanpak, samenwerking of een nieuw of vernieuwend systeem. Het kan ook gaan om een combinatie hiervan. Is er in het buitenland al een soortgelijk project geweest? Dan moet u aantonen waarom het nodig is om dit project ook in Nederland uit te voeren. groep Bent u een onderneming (zelfstandig/ MKB/grote onderneming) of een kennisinstelling? Dan kunt u deelnemen. Houdt u er rekening mee dat een project in een consortium moet worden uitgevoerd door een of meer bedrijven met een of meer kennisinstellingen. U kunt uw aanvraag hiervoor indienen tot en met 12 september contact op met Bertus Postma, kantoor Laatste ronde Eco-Innovation: maak er gebruik van! Heeft u een innovatief product of innovatieve dienst ontwikkeld? En bent u op het punt beland dat u het product of de dienst op de markt wilt zetten maar ondervindt u daarbij obstakels? De Europese subsidieregeling Eco-innovation kan u hiermee nog één keer helpen door uw marketingactiviteiten te subsidiëren. U kunt binnen dit programma subsidie verkrijgen voor toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen. Eco-innovation ondersteunt de eerste toepassing en verdere vermarkting van eco-innovatieve producten en diensten in Europa. groep Deze oproep geeft voorrang aan het MKB maar ook andere instellingen of bedrijven mogen meedoen. De voorkeur gaat uit naar een groep van indieners en projecten met hoge potentie tot vermarkting. Voorwaarden Subsidie is beschikbaar voor bedrijven die kansen zien met hun ontwikkelde product de markt te betreden en het milieu aanzienlijk te ontlasten. Het risicovolle ontwikkelingstraject is op dat moment (zo goed als) voltooid. De stap naar commercialisatie moet nog worden gemaakt. Onderzoek wordt hierbinnen niet gesubsidieerd. De thema s die prioriteit hebben binnen deze oproep zijn: recycling van materialen; water; duurzame bouwproducten; groen ondernemerschap; de voedingsmiddelen- en dranksector. Er is circa 35 miljoen euro beschikbaar voor Eco-innovationprojecten. De mede financiering vanuit de EU bedraagt tot 50% van de totale projectkosten met een maximum van 2 miljoen euro. Uw aanvraag moet uiterlijk 5 september 2013 (17:00 uur) zijn ingediend. contact op met Linda van den Hurk, kantoor 3 Special Juli 2013

4 Scholing & werkgelegenheid Vooruitblik op de nieuwe ESF-periode Voor de besteding van het budget bereidt Klijnsma een beleidskader (Operationeel Programma) voor. De invulling van dit Operationeel Programma gebeurt in afstemming met de Europese Commissie. De EC heeft Nederland onder meer aanbevolen om het ESF-geld te benutten voor twee thema s: actieve inclusie en duurzame inzetbaarheid werkenden. Duurzame inzetbaarheid werkenden Actieve inclusie 20% Van het budget is bestemd voor het thema duurzame inzetbaarheid werkenden met onder meer O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids)instellingen als aanvragers. Deze partijen kunnen de subsidie gebruiken voor regionale en intersectorale projecten. Binnen dit thema is subsidie mogelijk voor: een transfercentrum voor intersectorale scholing en mobiliteit. een stappenplan voor duurzame inzetbaarheid. de ontwikkeling van een loopbaanadviesstructuur. de ontwikkeling van een bedrijfsstappenplan. betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer. Het merendeel van het budget wordt echter ter beschikking gesteld aan gemeenten voor actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op voordracht van de regio s zijn 35 arbeidsmarktregio s geformeerd (zie: 4 Special Juli 2013 Deze arbeidsmarktregio s kiezen nu ieder één gemeente binnen de regio als hoofdaanvrager voor het thema actieve inclusie. Ook het UWV, ten behoeve van hun uitkeringsgerechtigden en het ministerie van V&J (mede namens VWS), ten behoeve van ex-gedetineerden, tbs ers en jongeren in een (gesloten) jeugdinrichting, kunnen aanvragen indienen voor dit thema. Deze subsidie zal worden gericht op een brede groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder het thema actieve inclusie zullen onder meer de volgende onderwerpen terugkomen: terugdringen van jeugdwerkloosheid; re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; wegwerken van taalachterstanden; arbeidstoeleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Begin 2014 zal er een aanvraagronde opengesteld worden voor de periode 2014/2015 voor gemeentelijke projecten. contact op met Kim Vereijken, kantoor

5 Technologie & Innovatie Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit: subsidie voor advies van experts! Bent u een innovatieve ondernemer in Noord-Nederland? Dan kunt u subsidie krijgen voor advies van experts! Innovatie is de kracht van ondernemers. Ook in deze tijd van crisis. Innoveren betekent namelijk een betere kans op (nieuwe) business. Toch zien we dat ondernemers terughoudender zijn dan voorheen. Innoveren betekent namelijk ook risico lopen. Om u over de streep te trekken, is de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit opengesteld. 2. direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten. Voorbeelden van een ontwikkelingsplan zijn een scholingsplan of een plan om de competenties van uw medewerkers verder te ontwikkelen. Onze experts in duurzame inzetbaarheid kunnen u hierin adviseren. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal euro per project. Deze regeling heeft als doel de marktsector in Noord-Nederland te versterken door het stimuleren van drie typen innovatieve activiteiten: 1. Ontwikkeling en vermarkting; 2. Verhoging inzetbaarheid van werknemers; 3. Deelname aan buitenlandse beurzen. Met subsidie voor ontwikkeling en vermarkting kunt u als ondernemer experts inhuren voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of technisch nieuwe werkwijze. Denkt u hierbij aan het opstellen van een strategisch marketingplan, het uitvoeren van markt- of een haalbaarheidsonderzoek en/of onderzoek of advies bij bedrijfsovername. 50% van de kosten voor het inschakelen van een expert wordt hierbij gesubsidieerd. Berenschot kan u helpen de subsidie aan te vragen, maar kan u ook bijstaan als expert voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit geldt ook voor het onderdeel verhoging inzetbaarheid werknemers. Het doel van dit onderdeel is om de sociale innovatie bij ondernemers te stimuleren. Dit onderdeel biedt de volgende twee mogelijkheden: 1. het laten uitvoeren van een employabilityscan en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten. Dit geeft inzicht in de motivatie, mobiliteit en competenties van uw medewerkers; 5 Special Juli 2013 Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. contact op met Johan Stuiver, kantoor Utrecht, telefoon (030) Enabling Technologies: Access to Technology Hotels Wilt u iets onderzoeken op het gebied van life sciences of techniek maar beschikt u hiervoor niet over de juiste lab-uitrusting? Of wilt u een project opstarten maar mist u de specifieke technische of biologische kennis hiervoor? Dan is het programma Enabling Technologies iets voor u! Het doel van dit programma is publiekprivate onderzoeksprojecten toegang te geven tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van life science en techniek, data-integratie en metadata via een zogeheten Hotel project. Het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) is een collaboratief platform van wetenschappelijke en technische onderzoeksgroepen in de klinische en gezondheidszorg sector, voeding, agrogenomics en industriële microbiologie sector. In een dergelijk platform kunnen onderzoekers eenvoudiger toegang krijgen tot geavanceerde life science technologie en voorzieningen, training en expertise. Wat biedt het Access to Technology Hotels project? De bij het DTL aangesloten Technology Hotels bieden ondersteunende toegang tot hun state-of-the-art infrastructuur en know-how, in de meeste gevallen in een speciaal veld van biologisch onderzoek. In aanmerking komen publiek-private onderzoeksprojecten binnen de topsectoren LSH, Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. Ondersteuning is mogelijk op de volgende gebieden: bioinformatics and Computational Biology (incl. Systems Biology & e-science); genomics (incl. Next Generation Sequencing approaches); proteomics & Structural Biology; metabolomics; bio-imaging & Phenotyping (incl. Advanced Microscopy and Medical Imaging). De subsidie is maximaal per project eventueel aangevuld met voor de integratie van gegevensverzamelingen gegeneerd binnen het project met bestaande data binnen een zogenaamd Associated Project. Voor deze oproep is een budget van minimaal beschikbaar. Uw aanvraag kan worden ingediend tot en met 1 oktober contact op met Claudi van der Vegt, kantoor Deventer, telefoon (0575)

6 Zorg TKI Life Science Health Impuls Deze oproep wil het samenwerken tussen (MKB)-bedrijven, gezondheidsfondsen en kennisinstellingen stimuleren die werken aan kwalitatief betere oplossingen die eveneens bijdragen aan reductie van zorgkosten. Ziet u mogelijkheden? Wees er dan snel bij! Het doel van dit programma is het stimuleren van nieuwe publiek-private samenwerkingen tussen onderzoeksorganisaties, gezondheidsfondsen en ondernemingen, het entameren van kostenbeheersing in de zorg en bijdragen aan de drie hoofddoelen uit de ambitie van de topsector LSH: maintain health, prevent health care; maximize effect, minimize trauma; manage disease extramurally. groep Het consortium moet worden samen gesteld uit één of meer gezondheidsfondsen, één of meer ondernemingen (waaronder bij voorkeur ook een MKB), en één of meer onderzoeksorganisaties. Het totaalbedrag van een projectvoorstel bedraagt minimaal 1,2 miljoen en maximaal 6 miljoen. Het budget voor deze regeling is 24 miljoen. U dient de projectregistratie uiterlijk op 26 augustus 2013 om uur in te dienen. Het definitieve projectvoorstel dient u uiterlijk op 23 september 2013 om uur in te dienen. LET OP: zonder projectregistratie is er geen mogelijkheid tot het indienen van een definitief projectvoorstel. contact op met Kim Vereijken, kantoor Goed Gebruik Geneesmiddelen Heeft u een project dat een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg? Lees dan snel verder hoe u het 6 Special Juli 2013 project tot mogelijk 100% kunt laten financieren! Onlangs is een oproep gepubliceerd in het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Hiervoor geldt dat een relevante vraag of probleem uit de dagelijkse praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. Daarnaast worden aanvragers aangemoedigd om projecten in te dienen die een transmuraal karakter en transmurale impact hebben, waarbij alle transmurale partijen uitdrukkelijk bij de aanvraag betrokken worden. Het doel van dit programma is het efficiënter, veiliger en doeltreffender inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. groep De projectleider moet in dienst zijn van een Nederlandse organisatie. Commerciële partijen (voornamelijk farmaceutische

7 beyond Drug Discovery: geneesmiddelenontwikkeling en het regelgevingskader (gecorreleerde interessegebied: Ontwikkeling); infectieziekten (gecorreleerde interessegebied: Geneesmiddel werkzaamheid). U kunt subsidie krijgen voor projectvoorstellen met betrekking tot de volgende onderwerpen: WEBAE - leveraging emerging technologies for pharmacovigilance; developing innovative therapeutic interventions against physical frailty and sarcopenia (ITI-PF&S) as a prototype geriatric indication; bedrijven en zorgverzekeraars) kunnen geen hoofdaanvrager zijn maar worden wel aangemoedigd medeaanvrager en cofinancier van het project te zijn. Voorwaarden In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel dienen zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd te zijn. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. Voor deze ronde is een subsidiebudget beschikbaar van 5,12 miljoen. De deadline voor het indienen van project ideeën is 5 november 2013 (15.00 uur), Uw subsidieaanvraag kunt u vervolgens indienen tot en met 15 april 2014 (15.00 uur). contact op met Kim Vereijken, kantoor 7 Special Juli 2013 Innovative Medicines Initiative (IMI) Combatting antimicrobial resistance: Newdrugs4badbugs (ND4BB): Het Innovative Medicines Initiative is Europa s grootste publiek-private initiatief gericht op het versnellen van de ontwikkeling van betere en veiligere medicijnen voor patiënten. Deelname aan de oproepen is mogelijk voor allerlei typen organisaties. Kijk snel waar uw kansen liggen! IMI bundelt de input van verschillende belanghebbenden zoals industrie, universiteiten, onderzoeksinstellingen, MKB, beleidsmakers en overheden. Maar ook van zorgverleners en patiëntenorganisaties. Deze oproep zal de volgende belangrijke onderzoeksprioriteiten behandelen: knowledge Management (gecorreleerde interessegebied: Kennis, Patient, Ontwikkeling); omgaan met regelgeving en juridische obstakels (gecorreleerde interessegebied: ontwikkeling); groep De doelgroep bestaat uit een consortium van publieke en private ondernemingen; de vereiste grootte is afhankelijk van het onderwerp. De bijdrage is 75% (voor onderzoek en technische ontwikkeling) tot maximaal 100% (voor andere activiteiten als management en training) van de subsidiabele kosten. Voor deze oproep is een budget beschikbaar van U kunt uw blijk van belangstelling indienen tot en met 9 oktober 2013 (17.00 uur). contact op met Kim Vereijken, kantoor

8 Agri & Food Food and Nutrition Delta Regeling LNV-subsidies Houdt uw onderneming zich bezig met het produceren van gezonde, kwalitatieve voedingsmiddelen of verwerkingsprocessen, ontwikkeling van technieken voor (het beïnvloeden van) consumentengedrag in het kader van gezonde levensstijl en andere activiteiten? Dan kunt u hier nu subsidie voor aanvragen! De overheid daagt u namelijk binnen het Food and Nutrition Delta (FND) innovatieprogramma uit om met vernieuwende projecten te komen. Onlangs zijn diverse onderdelen van de Regeling LNV-subsidies (LNV) opengesteld. Op grond van deze regeling kunt u subsidie verkrijgen voor activiteiten gericht op de verbetering van het concurrentievermogen van de landbouw-, bosbouw of visserijsector, het behoud of de verbetering van de natuur en het landelijk en cultureel erfgoed, de ontwikkeling van landschapskwaliteit dan wel bevordering van kennis en deskundigheid op het gebied van de recreatie of de duurzame exploitatie van de levende aquatische rijkdommen en een duurzame aquacultuur. Het FND heeft als doel om van Nederland de leidende food & nutrition innovatieregio in Europa te maken. Bent u bezig met innovatie die impact heeft in de voedingsmiddelenindustrie? Dan vormt dit programma voor u een uitstekende subsidiekans. groep De doelgroep bestaat uit innovatieve MKB-ers in de food sector. Het moet gaan om een MKB-samenwerkingsverband waarbij ten minste één deelnemer een in Nederland gevestigde MKB-ondernemer is. Voorwaarden Uw project moet aansluiten op (één van) de zes innovatiethema s van de topsector Agri&Food: 1. voeding en gezondheid; 2. structuren en sensoriek; 3. functionele ingrediënten; 4. processen en veiligheid; 5. consumentengedrag; 6. overige technologieën. De bijdrage voor een innovatieproject is 40% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek of op experimentele ontwikkeling. Het budget voor 2013 is 4,4 miljoen. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 23 september contact op met Claudi van der Vegt, kantoor Deventer, telefoon (0575) Special Juli 2013 mindering van de uitstoot van ammoniak, gericht op nieuwe stalsystemen en voeren managementmaatregelen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en ten hoogste U kunt uw aanvraag indienen van 16 september tot en met 15 oktober Er is een budget van beschikbaar voor stalmaatregelen en voor managementmaatregelen. Hier worden kort enkele interessante onderdelen toegelicht: Beroepsopleiding en voorlichting Dit valt onder de Programmatische Aanpak Stikstof. U kunt uw aanvraag voor een bedrijfsconsult of voor het volgen van een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst indienen van 30 september tot en met 11 oktober De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per jaar per onderneming en maximaal 250 per dagdeel. Er is een budget van beschikbaar in Praktijknetwerken Subsidie is mogelijk voor projecten die betrekking hebben op het verminderen van de uitstoot van ammoniak uit de landbouw. Subsidie is mogelijk voor samenwerkingsverbanden (minimaal acht deelnemers) van landbouwondernemingen met agro-mkb-ers of kennisinstellingen. De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten en minimaal en maximaal U kunt uw aanvraag indienen van 15 augustus tot en met 16 september Er is hiervoor een budget van 1 miljoen beschikbaar. Innovatieprojecten Subsidie is mogelijk voor samenwerkingsverbanden van veehouderijen en agromkb-ers die voor gezamenlijke rekening/ risico een innovatieproject uitvoeren dat gericht is op het vaststellen van de ver- contact op met Claudi van der Vegt, kantoor Deventer, telefoon (0575)

9 Kredieten Innovatiekrediet: een mooie niche-regeling Voor de echte Willie Wortels met commercieel talent is er een aantal financieringen om ideeën te ontwikkelen tot een commercieel product, dienst of medicijn. Het Innovatiekrediet van de overheid is een dergelijk instrument. Wat zijn uw mogelijkheden? U hebt een innovatief idee. U ziet de kansen in de markt voor een nieuw product. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Want wie wil er investeren in een project dat veelbelovend is, maar ook hoge risico s met zich meebrengt? Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld de technische ontwikkeling van een nieuw product. Of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist. groep Het Innovatiekrediet is bij uitstek een regeling voor bedrijven die bezig zijn een nieuwe technologie te ontwikkelen. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Uw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Bent u een MKB-er dan kunt u met het innovatiekrediet 35% van de ontwikkelingskosten van een project financieren. Niet-MKB-ers kunnen 25% van de ontwikkelingskosten financieren. Het krediet bedraagt maximaal 5 miljoen euro. Onder de ontwikkelingskosten vallen: eigen loonkosten, materialen, uitbestedingskosten en kosten van octrooiaanvragen. Budget In 2013 bedraagt het budget voor het Innovatiekrediet 80 miljoen euro. Het geld is een risicodragend krediet. U moet het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De rente hangt af van het risicoprofiel. Voor nieuwe projecten bedraagt dit 4, 7 of 10%. 9 Special Juli 2013 contact op met Peter van Rijsbergen, kantoor Deventer, telefoon (0575) Innovatiefonds Overijssel De Provincie Overijssel verstrekt een subsidie in de vorm van een geldlening (tegen marktconforme rente) voor het realiseren van een business case. Bent u ondernemer in Overijssel? Lees dan hier wat uw mogelijkheden zijn. Het doel van het innovatiefonds is het financieren van een potentieel succesvolle business case van een MKB-onderneming of een samenwerkingsverband, die zal leiden tot behoud van of nieuw gecreëerde werkgelegenheid in Overijssel. Voorwaarden Uw aanvraag voor een geldlening moet voldoen aan de volgende criteria: u bent een MKB-onderneming in de groei- of de doorgroeifase of een samenwerkingsverband van ondernemingen en kennisinstellingen, waar ten minste één MKB-er in de groei- of doorgroeifase bij betrokken is; er moet sprake zijn van een uitgewerkte -- Kunststoffen & chemie; -- Gezondheidszorg/Life Sciences; -- Crossovers die tot stand komen tussen de genoemde sectoren en de sectoren Agrofood; -- Vrijetijdseconomie; -- Energie; -- Bouw; de business case wordt uitgevoerd in de provincie Overijssel; de business case moet haalbaar en/ of uitvoerbaar zijn binnen vier jaar na verlening. De geldlening bedraagt minimaal en maximaal het financieringstekort met een maximum van per onderneming of kennisinstelling gedurende de gehele looptijd van de financiering. Indien de aanvrager een samenwerkingsverband betreft, bedraagt de totale bijdrage aan de in het samenwerkingsverband deelnemende MKB-onderneming(-en) minimaal 50% van de totale subsidie aan het samenwerkingsverband. U kunt uw aanvraag hiervoor het hele jaar doorlopend indienen. en onderbouwde business case; de business case heeft betrekking op één van de volgende sectoren: -- High Tech Systems & Materials; contact op met Peter van Rijsbergen, kantoor Deventer, telefoon (0575)

10 Colofon Deze uitgave van Berenschot bv verschijnt tweemaal per jaar en is kosteloos voor relaties. Bent u geïnteresseerd in een abonnement, neem dan contact op met Berenschot bv, s-hertogenbosch (073) Wij zijn gevestigd in: Deventer, de heer ir. Peter van Rijsbergen, telefoon (0570) Utrecht, de heer Fons de Zeeuw MSc, telefoon (030) s-hertogenbosch, de heer ir. John Eisses, telefoon (073) Hasselt (B), mevrouw Sophie Hayen, telefoon +32 (0) Eindredactie: Berenschot s-hertogenbosch, mevrouw drs. Suzanne Aslander, telefoon (073) , fax (073) Internetadres: Hoewel bij het samenstellen van dit document met grote zorgvuldigheid wordt gehandeld, bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd is verouderd of onjuist/onvolledig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen of nagelaten op basis van deze uitgave. Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld Special Special Juli Juli

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Nummer 48, november 2012, Jaargang 15 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Het is duidelijk dat

Nadere informatie

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Demonstratieprojecten energie-innovatie TKI Biobased Economy TKI EnerGO TKI Gas TKI ISPT TKI Solar Energy TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector 20142014 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Horeca sector De overheid ondersteunt de Nederlandse Horeca sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Retail sector 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse retail sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse Metaal sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat Proeftuinen Intelligente Netten >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoudsopgave Introductie 3 Subsidieregeling Proeftuinen intelligente netten 4 Voorwaarden en beoordelingscriteria 5 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN GRAFI-MEDIA SECTOR 2014 2015 De overheid ondersteunt de Nederlandse Grafi-Media sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante.

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Oktober 2011 Datum Oktober 2011 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Gebruik subsidie- en fiscale

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Call for proposals Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek 2013/2014 1ste ronde Den Haag,

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT

BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT d.d. 04-02-2013 HET IMPULSINSTRUMENT Duurzame energie in gebouwen en steden is een hot topic: er komen veel nieuwe technologieën en toepassingen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Speciaal voor brancheorganisaties hebben MKB-Nederland en VNO-NCW onderstaand overzicht opgesteld van mogelijkheden voor brancheorganisaties om

Nadere informatie

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Projecten 2013 Datum 07.01.2014 Status Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Pagina 1 van 20 Colofon Projectnaam TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Inleiding: De Topsector Agro&Food is de stabiele motor van de Nederlandse Economie, in totaal genereert de sector 48 miljard aan toegevoegde

Nadere informatie

Noord NL 12. Periodiek magazine SNN Januari 2011 jaargang 4

Noord NL 12. Periodiek magazine SNN Januari 2011 jaargang 4 TCNN scoort op vele fronten Investeren en innoveren Groningen Airport Eelde pionier Provincie Drenthe leadpartner SNN voert subsidieregeling uit voor De Wolden Zinvol netwerkdiner over energie Stroomt

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie