Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen"

Transcriptie

1 Special, augustus 2013, Jaargang 16 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen In deze speciale editie willen wij u attenderen Scholing & Werkgelegenheid op subsidieprogramma s waar u op dit moment Vooruitblik op de nieuwe ESF-periode : een nadere toelichting op de volgende ESF-periode. gebruik van kunt maken. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat het aantal mogelijkheden Technologie & Innovatie thema een aantal financieringsmogelijkheden, Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit: subsidie voor het inhuren van advies van experts of deelname aan buitenlandse beurzen, voor bedrijven in Noord-Nederland. Enabling Technologies: subsidie voor het uitvoeren van biologisch onderzoek i.s.m. Technology Hotels. dat op dit moment nog wél beschikbaar zijn. Zorg om financiering te verkrijgen voor uw projecten steeds beperkter wordt. Hier volgt per Pak uw kans! Ziet u aanknopingspunten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Telefoon (073) De experts van Berenschot bespreken graag met u wat uw specifieke mogelijkheden zijn! Investeringsfonds De Friesland Zorgverzekeraar: subsidie voor projecten die bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Goed Gebruik Geneesmiddelen: subsidie voor verbetering van farmacotherapeutische zorg. IMI: subsidie voor de ontwikkeling van betere en veiligere medicijnen voor patiënten. TKI Life Science & Health: subsidie voor kostenbeheersing in de zorg middels publiek-private samenwerking. Energie & Milieu Agri & Food Eco-Innovation: ondersteuning bij de eerste toepassing en verdere vermarkting van ecoinnovatieve producten en diensten in Europa. TKI EnerGo: subsidie voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. TKI Switch2SmartGrids: voor ontwikkelingen rond de energie-infrastructuur. Food and Nutrition Delta: subsidie voor innovatieve MKB samenwerkingsprojecten. Regeling LNV-subsidies: subsidie voor activiteiten in Nederland die bijdragen aan de verbetering van de landbouw-, bosbouw, van de visserij- of diersector. Inhoudsopgave 2. Energie & Milieu 4. Scholing & werkgelegenheid 5. Technologie & Innovatie 6. Zorg 8. Agri & Food 9. Kredieten 1 Special Juli 2013 Kredieten Innovatiekrediet: financiering voor het ontwikkelen van ideeën tot commercieel product/dienst/medicijn. Innovatiefonds Overijssel: financiering voor het realiseren van een business case.

2 Energie & Milieu TKI EnerGO: subsidie voor energiebesparing in de gebouwde omgeving Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, woningen of utiliteitsbouw: energiebesparing in de gebouwde omgeving verdient veel aandacht. Om die reden stelt het TKI EnerGO (Topconsortium voor Kennis en Innovatie in de gebouwde omgeving) subsidie beschikbaar voor onderzoek en innovatie op dit gebied. TKI Energo wil samenwerking bevorderen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid over de hele kennisketen (van fundamenteel onderzoek tot implementatie). Daartoe heeft de stichting geld beschikbaar dat zij middels tenders aan goede projecten kan besteden. De TKI EnerGO bestaat uit een vijftal programma onderdelen, te weten: 1. duurzame Compacte Conversietechnologie: 2. compacte (thermische) Opslag; 3. regeling Energieprestatie en Control: 4. multifunctionele bouwdelen: 5. energieopwekking, distributie en opslag op gebiedsniveau. groep Consortia (vereist: minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling/onderzoeksorganisatie) kunnen projectvoorstellen indienen die invulling geven aan één of meer van de programmalijnen. De verkrijgbare subsidie kan aanzienlijk zijn: van 20% tot wel 100% van de in aanmerking komende kosten: zeer interessant dus! Het budget voor deze tender is 4,8 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal per EnerGO-project. 2 Special Juli 2013 Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk 19 september 2013 zijn ingediend. contact op met Bertus Postma, kantoor TKI Switch2SmartGrids De term smart grids is een overkoepelend begrip waaronder verschillende ontwikkelingen rond de energie-infrastructuur passen (veelal elektriciteitsnetten; van het hoogspanningsnet tot en met het laagspanningsnet in de wijk en de energietoepassingen bij de consument). Voor deze activiteiten is subsidie beschikbaar vanuit het Innovatiecontract Smart Grids. De topsector Energie stelt hiervoor ruim 5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Doe er uw voordeel mee! In het Innovatiecontract Smart Grids (één van de zeven innovatiecontracten voor de Topsector Energie) zijn de visie en een ambitie voor de ontwikkeling van smart grids neergelegd. Deze zijn vertaald in een viertal programmalijnen: 1. Diensten en producten met als onderwerpen: intelligente applicaties, energiemanagement (balanceren van het energieaanbod en vraagsturing ), energieopslag en conversie. 2. Virtuele infrastructuur met als onderwerpen: open generiek ICT platform ten behoeve van dienstontwikkeling, ICT architecturen ten behoeve van demand side management, data management en asset management, standaardisatie roadmap, veiligheid en privacy.

3 3. Fysieke infrastructuur onderverdeeld in: toenemende flexibiliteit, nieuwe componenten, veiligheid/betrouwbaarheid ( security ), oplaadpunten voor elektrisch rijden, (fysieke) energieopslag en smart gas grids. 4. Institutionele en sociale innovatie: met als onderwerpen: maatschappelijke acceptatie, het ontwikkelen van strategieën voor de interventie in het gedrag van eindgebruikers, het ontwerpen van nieuwe marktmodellen en business concepten en aanpassingen in de wet- en regelgeving zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor het succes van smart grids. Om subsidie te kunnen verkrijgen, moet het gaan om een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, functie, aanpak, samenwerking of een nieuw of vernieuwend systeem. Het kan ook gaan om een combinatie hiervan. Is er in het buitenland al een soortgelijk project geweest? Dan moet u aantonen waarom het nodig is om dit project ook in Nederland uit te voeren. groep Bent u een onderneming (zelfstandig/ MKB/grote onderneming) of een kennisinstelling? Dan kunt u deelnemen. Houdt u er rekening mee dat een project in een consortium moet worden uitgevoerd door een of meer bedrijven met een of meer kennisinstellingen. U kunt uw aanvraag hiervoor indienen tot en met 12 september contact op met Bertus Postma, kantoor Laatste ronde Eco-Innovation: maak er gebruik van! Heeft u een innovatief product of innovatieve dienst ontwikkeld? En bent u op het punt beland dat u het product of de dienst op de markt wilt zetten maar ondervindt u daarbij obstakels? De Europese subsidieregeling Eco-innovation kan u hiermee nog één keer helpen door uw marketingactiviteiten te subsidiëren. U kunt binnen dit programma subsidie verkrijgen voor toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen. Eco-innovation ondersteunt de eerste toepassing en verdere vermarkting van eco-innovatieve producten en diensten in Europa. groep Deze oproep geeft voorrang aan het MKB maar ook andere instellingen of bedrijven mogen meedoen. De voorkeur gaat uit naar een groep van indieners en projecten met hoge potentie tot vermarkting. Voorwaarden Subsidie is beschikbaar voor bedrijven die kansen zien met hun ontwikkelde product de markt te betreden en het milieu aanzienlijk te ontlasten. Het risicovolle ontwikkelingstraject is op dat moment (zo goed als) voltooid. De stap naar commercialisatie moet nog worden gemaakt. Onderzoek wordt hierbinnen niet gesubsidieerd. De thema s die prioriteit hebben binnen deze oproep zijn: recycling van materialen; water; duurzame bouwproducten; groen ondernemerschap; de voedingsmiddelen- en dranksector. Er is circa 35 miljoen euro beschikbaar voor Eco-innovationprojecten. De mede financiering vanuit de EU bedraagt tot 50% van de totale projectkosten met een maximum van 2 miljoen euro. Uw aanvraag moet uiterlijk 5 september 2013 (17:00 uur) zijn ingediend. contact op met Linda van den Hurk, kantoor 3 Special Juli 2013

4 Scholing & werkgelegenheid Vooruitblik op de nieuwe ESF-periode Voor de besteding van het budget bereidt Klijnsma een beleidskader (Operationeel Programma) voor. De invulling van dit Operationeel Programma gebeurt in afstemming met de Europese Commissie. De EC heeft Nederland onder meer aanbevolen om het ESF-geld te benutten voor twee thema s: actieve inclusie en duurzame inzetbaarheid werkenden. Duurzame inzetbaarheid werkenden Actieve inclusie 20% Van het budget is bestemd voor het thema duurzame inzetbaarheid werkenden met onder meer O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids)instellingen als aanvragers. Deze partijen kunnen de subsidie gebruiken voor regionale en intersectorale projecten. Binnen dit thema is subsidie mogelijk voor: een transfercentrum voor intersectorale scholing en mobiliteit. een stappenplan voor duurzame inzetbaarheid. de ontwikkeling van een loopbaanadviesstructuur. de ontwikkeling van een bedrijfsstappenplan. betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer. Het merendeel van het budget wordt echter ter beschikking gesteld aan gemeenten voor actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op voordracht van de regio s zijn 35 arbeidsmarktregio s geformeerd (zie: 4 Special Juli 2013 Deze arbeidsmarktregio s kiezen nu ieder één gemeente binnen de regio als hoofdaanvrager voor het thema actieve inclusie. Ook het UWV, ten behoeve van hun uitkeringsgerechtigden en het ministerie van V&J (mede namens VWS), ten behoeve van ex-gedetineerden, tbs ers en jongeren in een (gesloten) jeugdinrichting, kunnen aanvragen indienen voor dit thema. Deze subsidie zal worden gericht op een brede groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder het thema actieve inclusie zullen onder meer de volgende onderwerpen terugkomen: terugdringen van jeugdwerkloosheid; re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; wegwerken van taalachterstanden; arbeidstoeleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Begin 2014 zal er een aanvraagronde opengesteld worden voor de periode 2014/2015 voor gemeentelijke projecten. contact op met Kim Vereijken, kantoor

5 Technologie & Innovatie Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit: subsidie voor advies van experts! Bent u een innovatieve ondernemer in Noord-Nederland? Dan kunt u subsidie krijgen voor advies van experts! Innovatie is de kracht van ondernemers. Ook in deze tijd van crisis. Innoveren betekent namelijk een betere kans op (nieuwe) business. Toch zien we dat ondernemers terughoudender zijn dan voorheen. Innoveren betekent namelijk ook risico lopen. Om u over de streep te trekken, is de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit opengesteld. 2. direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten. Voorbeelden van een ontwikkelingsplan zijn een scholingsplan of een plan om de competenties van uw medewerkers verder te ontwikkelen. Onze experts in duurzame inzetbaarheid kunnen u hierin adviseren. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal euro per project. Deze regeling heeft als doel de marktsector in Noord-Nederland te versterken door het stimuleren van drie typen innovatieve activiteiten: 1. Ontwikkeling en vermarkting; 2. Verhoging inzetbaarheid van werknemers; 3. Deelname aan buitenlandse beurzen. Met subsidie voor ontwikkeling en vermarkting kunt u als ondernemer experts inhuren voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of technisch nieuwe werkwijze. Denkt u hierbij aan het opstellen van een strategisch marketingplan, het uitvoeren van markt- of een haalbaarheidsonderzoek en/of onderzoek of advies bij bedrijfsovername. 50% van de kosten voor het inschakelen van een expert wordt hierbij gesubsidieerd. Berenschot kan u helpen de subsidie aan te vragen, maar kan u ook bijstaan als expert voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit geldt ook voor het onderdeel verhoging inzetbaarheid werknemers. Het doel van dit onderdeel is om de sociale innovatie bij ondernemers te stimuleren. Dit onderdeel biedt de volgende twee mogelijkheden: 1. het laten uitvoeren van een employabilityscan en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten. Dit geeft inzicht in de motivatie, mobiliteit en competenties van uw medewerkers; 5 Special Juli 2013 Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. contact op met Johan Stuiver, kantoor Utrecht, telefoon (030) Enabling Technologies: Access to Technology Hotels Wilt u iets onderzoeken op het gebied van life sciences of techniek maar beschikt u hiervoor niet over de juiste lab-uitrusting? Of wilt u een project opstarten maar mist u de specifieke technische of biologische kennis hiervoor? Dan is het programma Enabling Technologies iets voor u! Het doel van dit programma is publiekprivate onderzoeksprojecten toegang te geven tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van life science en techniek, data-integratie en metadata via een zogeheten Hotel project. Het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) is een collaboratief platform van wetenschappelijke en technische onderzoeksgroepen in de klinische en gezondheidszorg sector, voeding, agrogenomics en industriële microbiologie sector. In een dergelijk platform kunnen onderzoekers eenvoudiger toegang krijgen tot geavanceerde life science technologie en voorzieningen, training en expertise. Wat biedt het Access to Technology Hotels project? De bij het DTL aangesloten Technology Hotels bieden ondersteunende toegang tot hun state-of-the-art infrastructuur en know-how, in de meeste gevallen in een speciaal veld van biologisch onderzoek. In aanmerking komen publiek-private onderzoeksprojecten binnen de topsectoren LSH, Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. Ondersteuning is mogelijk op de volgende gebieden: bioinformatics and Computational Biology (incl. Systems Biology & e-science); genomics (incl. Next Generation Sequencing approaches); proteomics & Structural Biology; metabolomics; bio-imaging & Phenotyping (incl. Advanced Microscopy and Medical Imaging). De subsidie is maximaal per project eventueel aangevuld met voor de integratie van gegevensverzamelingen gegeneerd binnen het project met bestaande data binnen een zogenaamd Associated Project. Voor deze oproep is een budget van minimaal beschikbaar. Uw aanvraag kan worden ingediend tot en met 1 oktober contact op met Claudi van der Vegt, kantoor Deventer, telefoon (0575)

6 Zorg TKI Life Science Health Impuls Deze oproep wil het samenwerken tussen (MKB)-bedrijven, gezondheidsfondsen en kennisinstellingen stimuleren die werken aan kwalitatief betere oplossingen die eveneens bijdragen aan reductie van zorgkosten. Ziet u mogelijkheden? Wees er dan snel bij! Het doel van dit programma is het stimuleren van nieuwe publiek-private samenwerkingen tussen onderzoeksorganisaties, gezondheidsfondsen en ondernemingen, het entameren van kostenbeheersing in de zorg en bijdragen aan de drie hoofddoelen uit de ambitie van de topsector LSH: maintain health, prevent health care; maximize effect, minimize trauma; manage disease extramurally. groep Het consortium moet worden samen gesteld uit één of meer gezondheidsfondsen, één of meer ondernemingen (waaronder bij voorkeur ook een MKB), en één of meer onderzoeksorganisaties. Het totaalbedrag van een projectvoorstel bedraagt minimaal 1,2 miljoen en maximaal 6 miljoen. Het budget voor deze regeling is 24 miljoen. U dient de projectregistratie uiterlijk op 26 augustus 2013 om uur in te dienen. Het definitieve projectvoorstel dient u uiterlijk op 23 september 2013 om uur in te dienen. LET OP: zonder projectregistratie is er geen mogelijkheid tot het indienen van een definitief projectvoorstel. contact op met Kim Vereijken, kantoor Goed Gebruik Geneesmiddelen Heeft u een project dat een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg? Lees dan snel verder hoe u het 6 Special Juli 2013 project tot mogelijk 100% kunt laten financieren! Onlangs is een oproep gepubliceerd in het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Hiervoor geldt dat een relevante vraag of probleem uit de dagelijkse praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. Daarnaast worden aanvragers aangemoedigd om projecten in te dienen die een transmuraal karakter en transmurale impact hebben, waarbij alle transmurale partijen uitdrukkelijk bij de aanvraag betrokken worden. Het doel van dit programma is het efficiënter, veiliger en doeltreffender inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. groep De projectleider moet in dienst zijn van een Nederlandse organisatie. Commerciële partijen (voornamelijk farmaceutische

7 beyond Drug Discovery: geneesmiddelenontwikkeling en het regelgevingskader (gecorreleerde interessegebied: Ontwikkeling); infectieziekten (gecorreleerde interessegebied: Geneesmiddel werkzaamheid). U kunt subsidie krijgen voor projectvoorstellen met betrekking tot de volgende onderwerpen: WEBAE - leveraging emerging technologies for pharmacovigilance; developing innovative therapeutic interventions against physical frailty and sarcopenia (ITI-PF&S) as a prototype geriatric indication; bedrijven en zorgverzekeraars) kunnen geen hoofdaanvrager zijn maar worden wel aangemoedigd medeaanvrager en cofinancier van het project te zijn. Voorwaarden In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel dienen zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd te zijn. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. Voor deze ronde is een subsidiebudget beschikbaar van 5,12 miljoen. De deadline voor het indienen van project ideeën is 5 november 2013 (15.00 uur), Uw subsidieaanvraag kunt u vervolgens indienen tot en met 15 april 2014 (15.00 uur). contact op met Kim Vereijken, kantoor 7 Special Juli 2013 Innovative Medicines Initiative (IMI) Combatting antimicrobial resistance: Newdrugs4badbugs (ND4BB): Het Innovative Medicines Initiative is Europa s grootste publiek-private initiatief gericht op het versnellen van de ontwikkeling van betere en veiligere medicijnen voor patiënten. Deelname aan de oproepen is mogelijk voor allerlei typen organisaties. Kijk snel waar uw kansen liggen! IMI bundelt de input van verschillende belanghebbenden zoals industrie, universiteiten, onderzoeksinstellingen, MKB, beleidsmakers en overheden. Maar ook van zorgverleners en patiëntenorganisaties. Deze oproep zal de volgende belangrijke onderzoeksprioriteiten behandelen: knowledge Management (gecorreleerde interessegebied: Kennis, Patient, Ontwikkeling); omgaan met regelgeving en juridische obstakels (gecorreleerde interessegebied: ontwikkeling); groep De doelgroep bestaat uit een consortium van publieke en private ondernemingen; de vereiste grootte is afhankelijk van het onderwerp. De bijdrage is 75% (voor onderzoek en technische ontwikkeling) tot maximaal 100% (voor andere activiteiten als management en training) van de subsidiabele kosten. Voor deze oproep is een budget beschikbaar van U kunt uw blijk van belangstelling indienen tot en met 9 oktober 2013 (17.00 uur). contact op met Kim Vereijken, kantoor

8 Agri & Food Food and Nutrition Delta Regeling LNV-subsidies Houdt uw onderneming zich bezig met het produceren van gezonde, kwalitatieve voedingsmiddelen of verwerkingsprocessen, ontwikkeling van technieken voor (het beïnvloeden van) consumentengedrag in het kader van gezonde levensstijl en andere activiteiten? Dan kunt u hier nu subsidie voor aanvragen! De overheid daagt u namelijk binnen het Food and Nutrition Delta (FND) innovatieprogramma uit om met vernieuwende projecten te komen. Onlangs zijn diverse onderdelen van de Regeling LNV-subsidies (LNV) opengesteld. Op grond van deze regeling kunt u subsidie verkrijgen voor activiteiten gericht op de verbetering van het concurrentievermogen van de landbouw-, bosbouw of visserijsector, het behoud of de verbetering van de natuur en het landelijk en cultureel erfgoed, de ontwikkeling van landschapskwaliteit dan wel bevordering van kennis en deskundigheid op het gebied van de recreatie of de duurzame exploitatie van de levende aquatische rijkdommen en een duurzame aquacultuur. Het FND heeft als doel om van Nederland de leidende food & nutrition innovatieregio in Europa te maken. Bent u bezig met innovatie die impact heeft in de voedingsmiddelenindustrie? Dan vormt dit programma voor u een uitstekende subsidiekans. groep De doelgroep bestaat uit innovatieve MKB-ers in de food sector. Het moet gaan om een MKB-samenwerkingsverband waarbij ten minste één deelnemer een in Nederland gevestigde MKB-ondernemer is. Voorwaarden Uw project moet aansluiten op (één van) de zes innovatiethema s van de topsector Agri&Food: 1. voeding en gezondheid; 2. structuren en sensoriek; 3. functionele ingrediënten; 4. processen en veiligheid; 5. consumentengedrag; 6. overige technologieën. De bijdrage voor een innovatieproject is 40% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek of op experimentele ontwikkeling. Het budget voor 2013 is 4,4 miljoen. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 23 september contact op met Claudi van der Vegt, kantoor Deventer, telefoon (0575) Special Juli 2013 mindering van de uitstoot van ammoniak, gericht op nieuwe stalsystemen en voeren managementmaatregelen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en ten hoogste U kunt uw aanvraag indienen van 16 september tot en met 15 oktober Er is een budget van beschikbaar voor stalmaatregelen en voor managementmaatregelen. Hier worden kort enkele interessante onderdelen toegelicht: Beroepsopleiding en voorlichting Dit valt onder de Programmatische Aanpak Stikstof. U kunt uw aanvraag voor een bedrijfsconsult of voor het volgen van een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst indienen van 30 september tot en met 11 oktober De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per jaar per onderneming en maximaal 250 per dagdeel. Er is een budget van beschikbaar in Praktijknetwerken Subsidie is mogelijk voor projecten die betrekking hebben op het verminderen van de uitstoot van ammoniak uit de landbouw. Subsidie is mogelijk voor samenwerkingsverbanden (minimaal acht deelnemers) van landbouwondernemingen met agro-mkb-ers of kennisinstellingen. De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten en minimaal en maximaal U kunt uw aanvraag indienen van 15 augustus tot en met 16 september Er is hiervoor een budget van 1 miljoen beschikbaar. Innovatieprojecten Subsidie is mogelijk voor samenwerkingsverbanden van veehouderijen en agromkb-ers die voor gezamenlijke rekening/ risico een innovatieproject uitvoeren dat gericht is op het vaststellen van de ver- contact op met Claudi van der Vegt, kantoor Deventer, telefoon (0575)

9 Kredieten Innovatiekrediet: een mooie niche-regeling Voor de echte Willie Wortels met commercieel talent is er een aantal financieringen om ideeën te ontwikkelen tot een commercieel product, dienst of medicijn. Het Innovatiekrediet van de overheid is een dergelijk instrument. Wat zijn uw mogelijkheden? U hebt een innovatief idee. U ziet de kansen in de markt voor een nieuw product. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Want wie wil er investeren in een project dat veelbelovend is, maar ook hoge risico s met zich meebrengt? Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld de technische ontwikkeling van een nieuw product. Of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist. groep Het Innovatiekrediet is bij uitstek een regeling voor bedrijven die bezig zijn een nieuwe technologie te ontwikkelen. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Uw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Bent u een MKB-er dan kunt u met het innovatiekrediet 35% van de ontwikkelingskosten van een project financieren. Niet-MKB-ers kunnen 25% van de ontwikkelingskosten financieren. Het krediet bedraagt maximaal 5 miljoen euro. Onder de ontwikkelingskosten vallen: eigen loonkosten, materialen, uitbestedingskosten en kosten van octrooiaanvragen. Budget In 2013 bedraagt het budget voor het Innovatiekrediet 80 miljoen euro. Het geld is een risicodragend krediet. U moet het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De rente hangt af van het risicoprofiel. Voor nieuwe projecten bedraagt dit 4, 7 of 10%. 9 Special Juli 2013 contact op met Peter van Rijsbergen, kantoor Deventer, telefoon (0575) Innovatiefonds Overijssel De Provincie Overijssel verstrekt een subsidie in de vorm van een geldlening (tegen marktconforme rente) voor het realiseren van een business case. Bent u ondernemer in Overijssel? Lees dan hier wat uw mogelijkheden zijn. Het doel van het innovatiefonds is het financieren van een potentieel succesvolle business case van een MKB-onderneming of een samenwerkingsverband, die zal leiden tot behoud van of nieuw gecreëerde werkgelegenheid in Overijssel. Voorwaarden Uw aanvraag voor een geldlening moet voldoen aan de volgende criteria: u bent een MKB-onderneming in de groei- of de doorgroeifase of een samenwerkingsverband van ondernemingen en kennisinstellingen, waar ten minste één MKB-er in de groei- of doorgroeifase bij betrokken is; er moet sprake zijn van een uitgewerkte -- Kunststoffen & chemie; -- Gezondheidszorg/Life Sciences; -- Crossovers die tot stand komen tussen de genoemde sectoren en de sectoren Agrofood; -- Vrijetijdseconomie; -- Energie; -- Bouw; de business case wordt uitgevoerd in de provincie Overijssel; de business case moet haalbaar en/ of uitvoerbaar zijn binnen vier jaar na verlening. De geldlening bedraagt minimaal en maximaal het financieringstekort met een maximum van per onderneming of kennisinstelling gedurende de gehele looptijd van de financiering. Indien de aanvrager een samenwerkingsverband betreft, bedraagt de totale bijdrage aan de in het samenwerkingsverband deelnemende MKB-onderneming(-en) minimaal 50% van de totale subsidie aan het samenwerkingsverband. U kunt uw aanvraag hiervoor het hele jaar doorlopend indienen. en onderbouwde business case; de business case heeft betrekking op één van de volgende sectoren: -- High Tech Systems & Materials; contact op met Peter van Rijsbergen, kantoor Deventer, telefoon (0575)

10 Colofon Deze uitgave van Berenschot bv verschijnt tweemaal per jaar en is kosteloos voor relaties. Bent u geïnteresseerd in een abonnement, neem dan contact op met Berenschot bv, s-hertogenbosch (073) Wij zijn gevestigd in: Deventer, de heer ir. Peter van Rijsbergen, telefoon (0570) Utrecht, de heer Fons de Zeeuw MSc, telefoon (030) s-hertogenbosch, de heer ir. John Eisses, telefoon (073) Hasselt (B), mevrouw Sophie Hayen, telefoon +32 (0) Eindredactie: Berenschot s-hertogenbosch, mevrouw drs. Suzanne Aslander, telefoon (073) , fax (073) Internetadres: Hoewel bij het samenstellen van dit document met grote zorgvuldigheid wordt gehandeld, bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd is verouderd of onjuist/onvolledig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen of nagelaten op basis van deze uitgave. Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld Special Special Juli Juli

TKI - Topconsortium Kennis en Innovatie EnerGO - Energie in de Gebouwde Omgeving

TKI - Topconsortium Kennis en Innovatie EnerGO - Energie in de Gebouwde Omgeving TKI - Topconsortium Kennis en Innovatie EnerGO - Energie in de Gebouwde Omgeving Gezocht: Multifunctionele energie renovatie Multifunctionele energie renovatie kunnen we samen versnellen Programma TKI

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief externe financiering

Nieuwsbrief externe financiering Nieuwsbrief externe financiering 30 juli 2014 Ruim 300 miljoen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking Het samenwerkingsprogramma 'Interreg Vlaanderen-Nederland' voor de periode 2014-2020 is officieel ingediend

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid SundayNL 2014-19 november 2014 - Arnhem Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy Inhoud Het Nederlandse Energiebeleid en

Nadere informatie

Smart Grids proeftuinen. Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)

Smart Grids proeftuinen. Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) Smart Grids proeftuinen Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) Smart Grids proeftuinen Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) Smart Grids proeftuinen Innovatieprogramma Intelligente Netten

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

Pieken in Oost-Nederland. Brochure voor subsidieaanvragers 2010

Pieken in Oost-Nederland. Brochure voor subsidieaanvragers 2010 Pieken in Oost-Nederland Brochure voor subsidieaanvragers 2010 1 Pieken in de Delta In het voorjaar en najaar van 2010 worden de Pieken in de Delta subsidietenders voor Oost-Nederland geopend. Met Pieken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

ideego programma 2015

ideego programma 2015 ideego programma 2015 Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy TKI Solar Energy zonnestroomtechnologieën 1. Zonnestroom 2 TKI EnerGO energie in de gebouwde omgeving 2. Warmte en koude 3 TKI

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Smart Grids proeftuinen. Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)

Smart Grids proeftuinen. Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) Smart Grids proeftuinen Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) Innovatieprogramma Intelligente Netten - IPIN Presentatie geleerde lessen: 1. Vanuit proeftuinen en IPIN programma 2. Voor het innovatiesysteem

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015

Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015 Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015 2015 First come, first served Januari 2015 Subsidieregelingen TKI Wind op Zee 2015 onder voorbehoud de officiële regeling is leidend 2

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB

NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB 14 juni 2011 Danny Kerstholt Medewerker afdeling Regelingen Inhoud presentatie Doel en

Nadere informatie

RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch:

RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch: RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch: SDE+, TKI en experimenten E-wet 15 april 2015 16 april 2015 Wido van Heemstra Karin Keijzer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Wat doen wij: (RVO.nl)

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013 MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Tweede tranche, 2013 9 september 2013 Regeling MKB Innovatiestimulering Topsector T&U Proces: Topteam T&U stelde een plan op voor Innovatiestimulering

Nadere informatie

Big Science for Business Erik Prins

Big Science for Business Erik Prins Big Science for Business 2012 Erik Prins Even voorstellen Ambitie om iets te veranderen Krediet & Banken crisis Leiderschap crisis Schulden crisis Welvaart ongelijkheid We need a more sustainable economy

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton Hoe financier ik de vernieuwing Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton TCNN Innovatie-expert voor MKB in N-NL Begeleiding tot daadwerkelijke vernieuwde of nieuwe producten, diensten en processen

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 22 maart 2013. Rolinde Oosterheert

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 22 maart 2013. Rolinde Oosterheert MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 22 maart 2013 Rolinde Oosterheert Feiten en getallen Subsidie aangekondigd april 2012: meerjarige regeling! Budget 2013: 22 M! Per topsector 2,0 M Uitzonderingen:

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën Tom Verhoef www.op-oost.eu slimme, duurzame & inclusieve groei slimme groei: R&D-investeringen naar 3% BBP groene groei uitstoot broeikasgassen

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Take-off: een introductie

Take-off: een introductie Take-off: een introductie Valorisation Grant vs Take-off Voorheen: VG fase I max. 25.000,- euro subsidie haalbaarheidsstudie/marktverkenning aanvrager universiteit VG fase II max. 200.000,- euro subsidie

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Joep Hoveling Inhoud presentatie OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Budget en doel van de Tender Valorisatie 2015 Subsidiebedragen en percentages

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26512 20 december 2012 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12347494, tot vaststelling

Nadere informatie

INNOVATIECONTRACT SMART GRIDS. New Energy Business Community Groningen, 7 juni 2012. Frits Verheij DNV KEMA Voorzitter Innovatietafel Smart Grids

INNOVATIECONTRACT SMART GRIDS. New Energy Business Community Groningen, 7 juni 2012. Frits Verheij DNV KEMA Voorzitter Innovatietafel Smart Grids INNOVATIECONTRACT SMART GRIDS New Energy Business Community Groningen, 7 juni 2012 Frits Verheij DNV KEMA Voorzitter Innovatietafel Smart Grids 7 juni 2012 Topteam Energie Agenda 1. Het belang van Smart

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

EUROPEES SOCIAAL FONDS OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 Disclaimer: deze info is onder voorbehoud uitkomsten overleg met de Tweede Kamer over ESF en uitkomst onderhandelingen met Europese Commissie MINISTERIE

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013 Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT RvT maart 2013 Het topsectorenbeleid Overheid, Rijksdient voor ondernemend Nederland Tenders voor Demo, pilot en Early adapter projecten Topcluster voor

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 2 april 2013

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 2 april 2013 MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2 april 2013 Regeling MKB Innovatiestimulering Topsector T&U Proces: Topteam T&U stelde een plan op voor Innovatiestimulering MKB in de sector: een keuze

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016 DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis 19 oktober 2016 Beleidsthema s en doelen innovatie 1 Generiek spoor: ruimte voor ondernemers Doelen: NL

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

MIT MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren MIT - 2016 MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren Belangrijke data MIT regeling (regio s + landelijk vangnet) opening sluiting Instrument(en) 10 mei 2016 (9:00 uur) 1 sept. 2016 (17:00 uur) MKB

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14536 17 juli 2012 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 juli 2012, nr. WJZ / 12079119,

Nadere informatie

ESF programma

ESF programma ESF programma 2014-2020 Stephan Niemeijer Govert Maessen Agentschap SZW Programma Toelichting twee onderdelen ESF subsidieregeling -Actieve Inclusie -Sociale innovatie, transnationale samenwerking (SITS)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15825 20 maart 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

Vijf kansrijke gebieden

Vijf kansrijke gebieden N AT I O N A A L PROGRAMMA LONGONDERZOEK Een Leven Lang Longen Vijf kansrijke gebieden 1 Miljoen Nederlanders heeft dagelijks last van een chronische longziekte. Dat kan zo niet langer! adembenemend...

Nadere informatie

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Topsector HTSM Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Netwerkmeeting NSO 28-10-2011 1 Inhoud HTSM en LRN Wat is een innovatiecontract? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe gaat de werking in de Gouden

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 15.30 uur: ontvangst 15.45-16.45 uur: Presentatie regelingen OP 2016 16.45-17.30 uur: Presentatie Businesscases 17.30-18.00 uur: drankje en snack

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Syntens, Maart 2013 Paul d Hond pdh@syntens.nl Voorbeeld: Ambitie Innovatiecontract: Topsector High Tech Systemen en Materialen De topsector

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Financieringsinstrumentarium

Financieringsinstrumentarium Financieringsinstrumentarium NL EVD Internationaal Jane de Jong-Aerts 21 december 2011 NL EVD Internationaal stimuleert internationaal en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. 2 Belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 1 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

De definitieve opzet van Horizon 2020

De definitieve opzet van Horizon 2020 De definitieve opzet van Horizon 2020 11 december 2013 Auteur: Martin Bakker (onder verantwoordelijkheid van Davy Pieters) INLEIDING Sinds 2 december 2013 is het wetgevingstraject van Horizon 2020 afgerond.

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend update dd 6 mei 2015 6-5-2015

Nadere informatie

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Smart Industry Programma Bureau email: info@smartindustry.nl De actieagenda Smart Industry startte in 2015 met 10 fieldlabs. Voor 2016 komt een uitbreiding

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Subsidies in de medische sector Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Agenda Vraag consortiumleden Start subsidies Samenwerking EU/SA Ontwikkelingen personeel en arbeid Regionale

Nadere informatie

11 Pijler 9: Stimulering commercialisering voor groei en export

11 Pijler 9: Stimulering commercialisering voor groei en export 11 Pijler 9: Stimulering commercialisering voor groei en export 11.1 Ambitie In 2030 neemt Nederland, op weg naar een duurzame energiehuishouding in 2050, een top 10-positie in op de Mondiale CleanTech-ranking.

Nadere informatie

INNOVATIEF MKB? MET MIT DOET U MEE!

INNOVATIEF MKB? MET MIT DOET U MEE! INNOVATIEF MKB? MET MIT DOET U MEE! MIT-programma Topsector Life Sciences and Health (Health~Holland), 2016 en EFRO Innovatie Samenwerking tussen bedrijfsleven (MKB), kennis- en onderwijsinstellingen en

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie Erik Boon

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie Erik Boon & Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie Erik Boon oktober 2013 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP

Nadere informatie

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt.

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Datum: 1 april 2015 Door: Chris Bruijnes, directeur bestuurder stichting

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr. 2016-61.431, ECP Nummer 78/2016 Zaaknr. 656745 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in het kader van de consultatie van Provinciale

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies; Besluit: Artikel I

CONCEPT. De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies; Besluit: Artikel I CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ/17038299, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules PPS-toeslag onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

EBD DRENTHE AUGUSTUS 2013

EBD DRENTHE AUGUSTUS 2013 EBD DRENTHE AUGUSTUS 2013 Inleiding Geachte lezer, Hoewel we midden in de vakantieperiode zitten toch een nieuwsbrief van het Europees Bureau Diensten Drenthe (EBD Drenthe). Zoals u wellicht weet is het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes Subsidie- & innovatieadvies De brug tussen kans en succes 2 3 Wilt u snel duidelijkheid over de haalbaarheid van uw subsidieaanvraag en een hoge kans op honorering? Zoekt u naar manieren om een hoger rendement

Nadere informatie