NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS NR.2, EERSTE HELFT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS NR.2, EERSTE HELFT 2013"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS NR.2, EERSTE HELFT 2013 Inhoudsopgave 1. Woord van de Voorzitter 2. Toekenning van Onderzoeksprojecten 3. Presentaties onderzoeken aan onze donateurs 4. Donateurs 5. Kerstactie 6. Kring van Ambassadeurs 7. Introductie Dr. Antonius beer 8. Goed Nalaten 9. Club van Honderd 10. Bureau 11. Personalia 1) Woord van de voorzitter Voor u ligt de 2 e uitgave van de St.Antonius Onderzoeksfonds Nieuwsbrief. In 2010 is het St. Antonius Onderzoekfonds van start gegaan. Zoals u kunt lezen, zit de vaart er inmiddels goed in. In twee jaar tijd is bijna 2 miljoen Euro bijeengebracht door individuele donateurs, bedrijven en enkele grote gevers. In 2012 werd bovendien een goed rendement op het vermogen gerealiseerd. Uiteindelijk willen we een vermogen van zo'n 10 miljoen Euro bijeen brengen, zodat uit het vermogensbeheer een regelmatige geldstroom voor het onderzoek kan ontstaan; dat kan alleen met de steun van velen. In 2011 en 2012 hebben wij al diverse onderzoekprojecten, goedgekeurd door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), kunnen ondersteunen; u leest daarover meer in deze nieuwsbrief. In 2013 zullen we de donateuractie verder verbreden tot alle patiënten. Ook worden enkele specifieke projecten opgezet voor personen of instanties die een grotere gift overwegen. En ondertussen zetten we de lopende activiteiten met enthousiasme en veel ambitie voort. Wij zullen u daarover in het najaar weer informeren en dan ook inzicht geven in de jaarcijfers tot en met Wij danken u zeer voor uw steun in de afgelopen periode en hopen op uw steun te mogen blijven rekenen; suggesties voor een goede communicatie met u zien wij graag tegemoet via onze directeur fondsenwerving Jan Versteegh of ondergetekende. Namens het bestuur, Maarten Rook, voorzitter 2) Toekenning van Onderzoeksprojecten Ook dit jaar konden onderzoekers hun voorstellen indienen welke eind november 2012 zijn beoordeeld. Onder leiding van Prof. dr. Norbert van Hemel (oud cardioloog van het St. Antonius Ziekenhuis) heeft de Wetenschappelijke Advies Raad deze ingediende onderzoeken op haar wetenschappelijke merites beoordeeld. In vervolg hierop zijn de onderstaande projecten geselceteerd die in aanmerking kwamen voor een bijdrage van het St.Antonius Onderzoeksfonds.

2 Onderzoeken 2012 Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken die in 2012 mede door het St.Antonius Onderzoeksfonds gefinancierd zijn: Onderzoeker: prof. dr. B.L.A.M. Weusten Onderzoekstitel: Minimaal invasieve behandeling van vroege vormen van slokdarmkanker. Bijdrage Onderzoeksfonds: ,-. Achtergrond Slokdarmkanker komt in het Westen steeds vaker voor. Hoewel slokdarmkanker in een ver gevorderd stadium helaas vaak dodelijk is, zijn patiënten bij wie slokdarmkanker in een heel vroeg stadium ontdekt wordt (nog voordat het klachten geeft) wél goed te genezen. De standaard behandeling van slokdarmkanker is slokdarmresectie: een operatie waarbij de slokdarm inclusief nabijgelegen lymfeklieren wordt verwijderd, en er een zogenaamde buismaag wordt gecreëerd. Deze grote operatie kent veel complicaties, en heeft een operatiesterfte van circa 4%. Bij hele vroege stadia van slokdarmkanker is het vaak mogelijk om de kanker er locaal, via een maagonderzoek, uit te snijden. Bij een aantal patiënten blijkt echter de kans op het al aanwezig zijn van uitzaaiingen in de lymfeklieren zo groot dat alsnog een slokdarmresectie moet volgen met alle risico's van dien. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is na te gaan of patiënten bij wie een vroege vorm van slokdarmkanker locaal - dus tijdens een maagonderzoek - is weggesneden, maar bij wie de kans op lymfeklieruitzaaiingen te groot is, geholpen zouden kunnen worden met het enkel verwijderen van de nabijgelegen lymfklieren terwijl de slokdarm in takt blijft. Deze lymfklierverwijdering gebeurt via een kijkoperatie. Allereerst zal in 5 stoffelijke overschotten (mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld) gekeken worden of het technisch mogelijk is om alle belangrijke lymfeklieren via een kijkoperatie te verwijderen terwijl de slokdarm gespaard wordt. In de tweede fase van het onderzoek zal de voorgestelde minimaal-invasieve operatie worden uitgevoerd in 8 varkens. Dit heeft tot doel om te zien of de slokdarm na zo'n kijkoperatie nog vitaal blijft, en niet door bijvoorbeeld verminderde bloedvoorziening bedreigd wordt. In de derde fase wordt de behandelstrategie uitgevoerd bij patiënten met een vroege vorm van slokdarmkanker: de kanker wordt er via een maagonderzoek uitgesneden, en de lymfklieren worden via een kijkonderzoek verwijderd. In deze fase wordt meteen de schildwachtklier-procedure voor deze vorm van kanker geëvalueerd. Onderzoeker: mw. drs. C.E. Flik Onderzoekstitel: Het prikkelbare darmsyndroom Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een zeer veel voorkomende aandoening met vaak een behoorlijke ziektelast voor de patiënt. Ongeveer 50% van de consulten bij de MDLartsen betreffen het PDS. Behandeling met medicatie geeft meestal niet het gewenste resultaat. Er zijn verschillende psychologische behandelingen voor het PDS ontwikkeld, die een gunstig effect op de klachten lijken te hebben, maar er moet nog verder onderzoek gedaan worden. Daarom is vanuit ons ziekenhuis, in samenwerking met de afdeling Huisartsengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een promotieonderzoek opgezet, om het effect van drie verschillende psychologische behandelingen voor het Prikkelbare Darm Syndroom ( PDS) te vergelijken. Deze behandelingen zijn een individuele behandeling met behulp van technieken uit de hypnose, dezelfde behandeling, maar dan in een groepje van maximaal 6 patiënten of een educatieve ondersteunende therapie (EOT) in een groepje van maximaal 6 patiënten. De behandelingen bestaan uit 6 zittingen van ongeveer een uur. Deze vinden om de 14 dagen plaats en men krijgt de oefeningen (bij de hypnose) of huiswerk (bij de EOT) mee naar huis. In totaal zullen 354 volwassen patiënten uit de eerste en tweede lijn behandeld worden en tien ziekenhuizen en

3 drie eerstelijns praktijken uit Nederland doen mee. Voorafgaand aan de behandeling, na afloop en na 9 maanden worden een aantal vragenlijsten afgenomen om het effect van de behandeling op de PDS klachten te meten. Als de behandeling met hypnose in een groep evenveel helpt als de individuele behandeling, dan kunnen meer patiënten geholpen worden en is de behandeling goedkoper. behandelmogelijkheden. Met de bijdrage vanuit het St. Antonius Onderzoeksfonds is de realisatie van dit project een stap dichterbij gekomen. Momenteel wordt nog gezocht naar aanvullende financiering zodat het project ook daadwerkelijk kan starten. Onderzoeker: dr. E.M.W. van de Garde Onderzoekstitel: Effect van cholesterol verlagende medicatie op het herstel na en het voorkomen van exacerbaties bij COPD Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Terwijl de kans op overlijden aan kanker en hart en vaatziekten de laatste jaren daalt, stijgt de ziekte COPD als belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Bij de ziekte COPD staan exacerbaties (opvlammingen/verergering van de symptomen van de ziekte) op de voorgrond. Deze exacerbaties hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en na iedere exacerbatie neemt de longfunctie verder af. Er is daarom een grote behoefte aan mogelijkheden om de exacerbatiefrequentie en daarmee de verergering van de ziekte te remmen. De laatste jaren zijn er in grote groepen patiënten met COPD aanwijzingen gevonden dat het gebruik van statinen (cholesterolverlagend medicijn) het herstel na een exacerbatie versnelt en de tijd tot een volgende exacerbatie verlengt. Deze bevindingen zijn tot op heden alleen nog niet bevestigd in een onderzoek waarin statine wordt vergeleken met placebo. Dergelijk onderzoek is wel noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat statinen inderdaad deze gunstige effecten hebben. Vanuit het St. Antonius is een project opgestart om dit noodzakelijke onderzoek uitvoeren. Bevestigt dit project deze gunstige effecten dan kunnen grote groepen patiënten met COPD hier direct veel profijt van hebben. Statinen zijn goedkoop en kennen weinig bijwerkingen. Naast de effecten op exacerbaties is in dit project ook opgenomen uitgebreid onderzoek naar de werkingsmechanismen. Inzicht in de werkingsmechanismen kan in de toekomst leiden tot nieuwe meer gerichte Onderzoekers: mw. dr. G.J.M. Herder en dhr. dr. J.A. Kummer Onderzoekstitel: Snelle en accurate identificatie van 2e primaire longtumoren versus metastasen' Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Longkanker is één van de meest voorkomende tumorsoorten in Nederland. Het aantal aan longkanker gerelateerde doden voor mannen en vrouwen was in 2010 ruim Daarmee staat longkanker op de eerste plaats van de aan kanker gerelateerde doden in Nederland. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de meerderheid van de patiënten zich in het stadium van een uitgezaaide ziekte zich presenteert. In deze situatie is geen genezing meer mogelijk. Ook is het mogelijk dat patiënten met twee afwijkingen in de longen zich presenteren. Het is dan moeilijk om met de huidige technieken onderscheid te maken tussen twee nieuwe tumoren of 1 tumor met een uitzaaiing. Dit onderscheid is echter wel van groot belang voor de behandeling en overleving. In dit onderzoek willen we gebruik gaan maken van next generation sequencing. Dit is een methode waarbij in relatief korte tijd veel genetische informatie van een tumor in kaart gebracht kan worden. We verwachten dat we met deze nieuwe techniek een snellere en betere diagnose kunnen stellen waardoor de behandeling van longkanker zal verbeteren. In eerste instantie zullen we terug kijken naar tumoren van reeds behandelde patiënten. Het materiaal van deze patiënten hebben we in bewaring bij de afdeling pathologie. Indien dit succesvol is, dan zullen we in onderzoeksverband kijken hoe we deze methode kunnen gebruiken in onze huidige praktijk.

4 Onderzoekers: mw. drs. S.P. van Mens, dr. B.J.M. Vlaminckx,dhr. prof. dr. G.T. Rijkers Onderzoekstitel: Pneumokokken in de neusholte: een natuurlijke manier van bescherming tegen longontsteking? Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Omschrijving Anders dan wat men misschien zou verwachten, is longontsteking de ziekte waar jaarlijks de meeste kinderen (tussen de 1 maand en 5 jaar oud) wereldwijd aan sterven, vooral in ontwikkelingslanden. De meeste gevallen van longontsteking worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae, ook wel de 'pneumokok' genaamd. Pneumokokken zijn niet altijd schadelijk voor de mens. Bij het merendeel van de jonge kinderen zitten ze achter in de neusholte, zonder dat deze kinderen daar ziek van worden. Dit wordt 'kolonisatie' of 'dragerschap' genoemd. Als het menselijk lichaam in aanraking komt met een bacterie of een virus, tijdens ziekte of na inenting, kan het antistoffen maken die beschermen tegen latere ziekte. Eerder is uitgevonden dat sommige kinderen antistoffen vormen na kolonisatie met pneumokokken in de neusholte. Met ons onderzoek willen we uitvinden of deze antistoffen ook kunnen beschermen tegen een latere longontsteking. We sluiten hiervoor aan bij een groot onderzoek dat loopt in een arme regio in de buurt van Kaapstad, Zuid-Afrika, waar kinderen relatief vaak een longontsteking oplopen. 500 kinderen worden daar intensief gevolgd tijdens hun eerste twee levensjaar. Pneumokokkendragerschap en gevallen van longontsteking worden nauwkeurig geregistreerd. In ons laboratorium in het St Antonius ziekenhuis zullen wij antistoffen meten tegen pneumokokken in het bloed van deze kinderen, afgenomen op verschillende tijdpunten. Met dit onderzoek hopen wij meer inzicht te verschaffen in de interacties tussen pneumokokken en kinderen en zo ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van de hoge wereldwijde kindersterfte aan longontsteking. Onderzoekers: mw.dr. V.H.M. Deneer Onderzoekstitel: Interstitiële longziekten door statines: genetische risicofactoren. Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Omschrijving Veel personen gebruiken cholesterolverlagers zoals simvastatine en atorvastatine, ook wel statines genoemd. Deze geneesmiddelen zorgen voor gezonde bloedvaten en een kleinere kans op hart- en vaatziekten zoals een hartaanval of een beroerte. Een zeer zeldzame bijwerking van statines is het afnemen van de longfunctie. Dit komt doordat de longen niet meer goed in staat zijn zuurstof op te nemen. Een ernstige bijwerking dus, die niet meer terug te draaien is. Gelukkig komt het maar bij heel weinig personen voor. Het is niet bekend welke factoren bepalen wie wel te maken krijgt met deze bijwerking en wie niet. In dit onderzoek kijken we of DNA en genen hierbij een rol spelen. DNA en genen hebben bijvoorbeeld invloed op de werkzaamheid en activiteit van enzymen die statines afbreken. Als een bepaald enzym minder actief is bij iemand, worden statines veel langzamer afgebroken dan normaal en komt er dus steeds meer geneesmiddel in het lichaam. DNA en genen hebben ook invloed op transporters. Transporters kunnen geneesmiddelen helpen een cel in of uit te komen. Als een transporter minder goed functioneert kan het geneesmiddel bijvoorbeeld ophopen in de cel en invloed hebben op de cel. Door het bepalen van het DNA en de genen bij personen die de bijwerking hebben en dat te vergelijken met het DNA en de genen van andere patienten en van gezonde proefpersonen, willen we meer te weten komen over wat er precies misgaat als iemand last krijgt van zijn longen door het gebruik van een statine en wat de kans op deze bijwerking vergroot. In de toekomst kunnen we dan bij het kiezen van een statine rekening houden met de genen van die persoon: als bijvoorbeeld een enzym of transporter een afwijkende activiteit heeft bij iemand, als gevolg van variaties in het DNA van deze patient, kan diegene beter een statine gebruiken die niet

5 wordt afgebroken of getransporteerd door dit specifieke enzym of deze transporter. Totaal In totaal werd in deze ronde ,- toegekend; een groei van meer dan 46% in vergelijking met de toekenningen in Ook in 2013 zal weer een aanvraagronde plaatsvinden. 3) Presentaties gekozen onderzoeken aan onze donateurs Op 7 juni 2012 deden alle onderzoekers wiens onderzoeksvoorstellen in 2011 door het Onderzoeksfonds uitgekozen werden om financieel ondersteund worden, verslag over de vorderingen van hun onderzoek aan bedrijven en particuliere donateurs. Nieuwe bijeenkomst Op 27 juni 2013 zal er wederom een bijeenkomst georganiseerd worden voor onze donateurs en bedrijfsrelaties. Hierbij zullen alle onderzoekers wiens onderzoeksvoorstellen in 2012 door het Onderzoeksfonds uitgekozen werden om financieel ondersteund te worden, verslag doen over de vorderingen van hun onderzoek. U bent meer dan welkom! Als u deze bijeenkomst wenst bij te wonen, kunt u zich opgeven bij Jan Versteegh of Marijke van Mulligen of een mailtje sturen aan 4) Donateurs Op de verpleegafdeling A3 is in 2012 een eerste proef afgerond, waarbij patiënten per brief werden geïnformeerd over het Onderzoeksfonds. Vanwege de veel belovende resultaten werd besloten de pilot uit te breiden naar de zorgeenheden Hart-Long, Geneeskunde, Heelkunde, Hersenen, Man, Vrouw, Kind. In het voorjaar 2013 zal deze uitgebreide pilot geëvalueerd worden. Daarnaast is een pilot gestart documentatie materiaal van het Onderzoeksfonds in de vorm van een infomap onder de aandacht te brengen van ex-patiënten tijden het de ontslag gesprekken op de verschillende afdelingen. In december werden alle medewerkers van het St.Antonius ziekenhuis opgeroepen hun advies te geven hoe wij mensen het beste kunnen vragen donateur van het Onderzoeksfonds te worden. De beste 25 tips werden met een Dr.Antonius beertje beloond. 6) Kring van Ambassadeurs Kring van Ambassadeurs had 2 succesvolle bijeenkomsten nl. op 7 februari (Presentaties van pharmacologen Drs.Vera Deneer & Drs. Catharijne Knibbe en de Fa.Blömer Accountants) en op 29 september (Presentatie door patholoog Alain Kummer met bezoek aan de afd.pathologie). Pins & stickers Om de leden van de KvA in staat te stellen hun relatie als Ambassadeursschap ook echt uit te dragen hebben wij Ambassadeurs pins & stickers geïntroduceerd. Het aantal bedrijfsleden groeide in 2012 van 19 naar 25. Sinds 2012 maakt het Onderzoeksfonds dankbaar gebruik van het Afas ERP klanten relatiebeheer systeem dat Afas Software beschikbaar stelde. AstraZeneca doneerde op 18/ voor een geselecteerd urologie onderzoek. 5) Kerstactie Accountant Blömer deed tijdens hun jubileum in 2012 een donatie van

6 7) Introductie Dr. Antonius beer Antonius Ziekenhuis in het algemeen en bij het werk van het Onderzoeksfonds in bijzonder uit. Verkoopprijs Wij brengen de beer in 2 groottes nl cm groot voor 14,75-40 cm groot voor 32,75 8) Goed Nalaten Voor onze relaties die meer wilden weten over de verschillende mogelijkheden geld aan hun favoriete goede doel na te laten, organiseerde het Onderzoeksfonds in samenwerking met de stichting Goed Nalaten op 31 oktober 2012 een bijeenkomst in het Auditorium van ons ziekenhuis in Nieuwegein. Om het Onderzoeksfonds een warmere uitstraling en een eigen gezicht te geven hebben wij Dr.Antonius geïntroduceerd. Dr.Antonius is een pluche beertje van 24 of 40 cm groot. Hij heeft een witte doktersjas aan met links een stethoscoop geprint boven een zak en rechts de vermelding Dr.Antonius. Dr.Antonius wordt inmiddels in de shops van Vermaat in de hal van onze ziekenhuizen bv. als cadeautje voor patiënten verkocht waarbij 50% van de verkoopprijs (zie onder) ten goede zal komen aan het St.Antonius Onderzoeksfonds. Fa.Vermaat verleent ons deze retail diensten gratis! Dr.Antonius heeft een label om zijn hals met de volgende info: Hallo, Ik ben Dr.Antonius. Ik ben een hele knappe beer, want ik werk bij het St. Antonius Onderzoeksfonds. Daar werken hele knappe mensen, die onderzoeken hoe ze mensen beter beter kunnen maken. Die onderzoeken kosten heel veel geld. Wie mij koopt, geeft ook een beetje geld aan het St. Antonius Onderzoeksfonds, want de helft van mijn prijs gaat naar dit goede doel. Zo help je dus ook mee om mensen beter te maken. Dank je wel! Ik hou van jou! Zo kochten bv. veel oud- collega s tijdens hun jaarlijkse kerstlunch op 18 december hier in het ziekenhuis vele Dr.Antonius beren als kerstcadeau. Voor bedrijven Voor onze zakelijke relaties is het ook mogelijk meerdere Dr.Antonius beren tegelijk te bestellen om hun personeel of zakelijke relaties aan te bieden. Op deze sympathieke wijze draagt men haar betrokkenheid bij het Tijdens deze inloop bijeenkomst werd de mogelijkheid geboden om vrijblijvend in gesprek te gaan met een notaris. Men kon hun testament laten controleren zodat men zeker weet of men het echt goed geregeld had. Verder werden er op drie momenten een lezing worden gegeven over de laatste belangrijke wetenswaardigheden met betrekking tot legaten en nalatenschappen (fiscaal en juridisch). 9) Club van Honderd Rond het afscheid van Maarten Rook als voorzitter Raad van Bestuur, is door ruim 20 specialisten, (oud-) bestuurders en toezichthouders, en enkele maatschappen ruim ,- bijeengebracht. Een uitstekende start voor de ambitie om de komende jaren op deze wijze een Club van Honderd te vormen. Op 21 mei zal er op Sonnenborgh te Utrecht opnieuw een avond georganiseerd worden om de leden van de Club van 100 te danken voor hun steun aan het Onderzoeksfonds. Op die avond hopen wij ook nieuwe leden te kunnen verwelkomen. 10) Bureau Op 1 maart hebben wij afscheid genomen van Noortje Koppelman. Noortje was parttime bureaucoördinator en is al jarenlang werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis. Noortje heeft besloten zich volledig te willen richten op haar werk op de R&D afdeling van het St.Antonius

7 Ziekenhuis. Een functie die zij tot nu toe parttime vervulde naast haar werk voor het Onderzoeksfonds. Wij zullen Noortje missen en danken haar bijzonder voor haar geweldige inspanningen tijdens de oprichtingsfase van ons fonds. Vanaf 1 April wordt Noortje vervangen door Marijke van Mulligen. Marijke was eerder werkzaam op de afdeling P&O van het St.Antonius Ziekenhuis. Marijke van Mulligen 11) Personalia Bestuur St. Antonius Onderzoeksfonds Maarten Rook, MBA (voorzitter) Prof. dr. Hans Adriaansens (lid) Dhr. Jos Bakker (lid) Dhr. Hans Bartelds (lid) Prof. dr. Douwe Biesma (lid) Mr. Marek Günsberg (lid) Ir. Rien Nagel (lid) Drs. Lonneke van Reeuwijk (lid en secretaris) Drs. Repke Snijder (lid) Comité van Aanbeveling De heer R.C. Robbertsen, Provincie Utrecht, Commissaris van de Koningin De heer Charles Groenhuijsen prof. dr. F.L. Moll, UMCU, Vaatchirurg De heer F. T.J. Backhuys, Burgemeester van Nieuwegein Denktank Mevrouw Helga Brenninkmeijer, MKB Midden, Regiomanager Utrecht De heer ir. Boudewijn Dessing, St. Antonius Ziekenhuis, Lid Raad van Toezicht De heer G. J. van de Guchte, ING, Directeur Business Banking Mevrouw E. Karsten, Kamer van koophandel Midden-Nederland, Algemeen directeur De heer T. Rebholz, Huisartsenvereniging Zuidwest Utrecht, Voorzitter De heer drs. C.M. de Vos, Gemeente Nieuwegein, ex Burgemeester Wetenschappelijke Advies Raad Prof. dr. Norbert M. van Hemel (voorzitter) Dr. Willem Jan Bos Drs. Leo J. Bras Prof. dr. Jan C. Grutters Dr. Marian J. Kaljouw Prof. dr. Catherijne A.J. Knibbe Prof. dr. Frans L. Moll Prof. dr. Bas L.A.M. Weusten Kring van Ambassadeurs AFAS, Leusden Avex B.V., Breukelen Ballast Nedam Biogen, Badvoevedorp Blömer Accountants en adviseurs Confesso, Alkmaar De Jong Gortemaker Algra, Rotterdam Deloitte Accountants B.V., Zwolle Fortuin Belastingadviseurs G4S Cash Solutions, Utrecht Gemeente Nieuwegein Guerbet Nederland B.V., Gorinchem Imtech Building Services Amersfoort ItéMedical B.V., Tiel Leons B.V., Amsterdam M&I/Partners, Amersfoort Movir N.V. Nieuwegein OPG Distrimed, Utrecht Q-Park Roche Nederland B.V., Woerden ThijssenKrupp Liften B.V., Apeldoorn TMI, Amsterdam ULC Verwarming B.V., Utrecht Vermaat Groep (Horeca & Retail), Zorgaccountants, Houten Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van het Onderzoeksfonds Jan Versteegh Marijke van Mulligen ZIEKENHUIS RESEARCH & DEVELOPMENT ACADEMIE

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds Nieuwsbrief St. Antonius nieuwsbrief ST. ANTONIUS onderzoeksfonds, nr. 4, eerste helft 2014 1. Woord van de voorzitter 2. Resultaten 2013 2. 50-jarig huwelijk 3. Interview van Prof.Dr. B.L.A.M.Weusten

Nadere informatie

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS, NR. 3, TWEEDE HELFT 2013 1. Woord van de voorzitter 2. Toekenning van onderzoeksprojecten 2013 3. Interview met Jan Grutters

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds Onderzoeksfonds Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS, NR. 6, EERSTE HELFT 2015 Woord van de voorzitter De onderzoeken die in 2014 subsidie van het Onderzoeksfonds

Nadere informatie

Nalaten aan het Longfonds. Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven

Nalaten aan het Longfonds. Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven Nalaten aan het Longfonds Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven Wij weten als geen ander hoe het is om te leven met een chronische longziekte Ik ben zelf astmapatiënte

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker Kanker Inleiding Mijn spreekbeurt gaat over kanker patiënten. Ik hou mijn spreekbeurt hier over omdat er veel kinderen zijn die niet precies weten wat kanker nou eigenlijk is en omdat kanker heel veel

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

Informatie over Exoom sequencing

Informatie over Exoom sequencing Informatie over Exoom sequencing Exoom sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. De volgende onderwerpen komen aan bod: Om de

Nadere informatie

Samenvatting van dr. J.J. Koornstra (maag-darm-leverarts) en prof. dr. R.M.W.Hofstra

Samenvatting van dr. J.J. Koornstra (maag-darm-leverarts) en prof. dr. R.M.W.Hofstra Medische Publieksacademie UMCG Thema: Dikkedarmkanker Samenvatting van dr. J.J. Koornstra (maag-darm-leverarts) en prof. dr. R.M.W.Hofstra (moleculair geneticus). Dikkedarmkanker is één van de meest voorkomende

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis INTERNE GENEESKUNDE IgA-nefropathie BEHANDELING IgA-nefropathie Door uw arts is IgA-nefropathie bij u vastgesteld of er is een vermoeden dat u deze aandoening heeft. In deze folder leest u meer over de

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie Patienteninformatiebrief De Rapid studie Studie waarin de standaard dotter behandeling met stent voor een vernauwde of afgesloten bovenbeenslagaders wordt vergeleken met een Paclitaxel gecoate dotter ballon

Nadere informatie

Geven voor kwaliteit van leven. STEUN UROLOGISCH ONDERZOEK IN HET LUMC cc

Geven voor kwaliteit van leven. STEUN UROLOGISCH ONDERZOEK IN HET LUMC cc Geven voor kwaliteit van leven STEUN UROLOGISCH ONDERZOEK IN HET LUMC cc Het Doelfonds Urologie van de Bontius Stichting De afdeling Urologie van het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt naar nieuwe

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Doel Het doel van de studie is te onderzoeken of radiofrequente ablatie (RFA) gevolgd door

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

3.3 Borstkanker bij de man

3.3 Borstkanker bij de man 3.3 Borstkanker bij de man Bij u is zojuist de diagnose borstkanker vastgesteld. Alle patiënten die voor borstkanker worden behandeld in het Catharina-ziekenhuis ontvangen een Persoonlijke Informatie Map.

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Reden voor invulling van dit formulier Maak uw keuze Ik werk reeds voor het CBG en vul de Verklaring van belangen opnieuw in Algemeen Mw. Titel(s) Voornaam Dr. Vera Tussenvoegsels

Nadere informatie

Biobank voor Interstitiële Longziekten. Marjolijn Struik Biobank Coördinator

Biobank voor Interstitiële Longziekten. Marjolijn Struik Biobank Coördinator Biobank voor Interstitiële Longziekten Marjolijn Struik Biobank Coördinator Interstitiële Longziekten Zeldzame longziekten >100 diagnoses Sarcoïdose Longfibrose ±20.000 patiënten in Nederland Oorzaak vaak

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie ZorgSaam

adviezen hernia-operatie ZorgSaam adviezen longontsteking na een hernia-operatie ZorgSaam 1 2 LONGONTSTEKING (PNEUMONIE) Inleiding Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel, veroorzaakt door micro-organismen.

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek 100 jaar Antoni van Leeuwenhoek Onze toekomstdroom Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaar geleden al voor de grensverleggende weg door onderzoek en specialistische zorg samen te voegen met één scherp

Nadere informatie

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Beste ouder(s) / verzorger(s), In het kader van onze studie naar de ziekte

Nadere informatie

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Vroeger kregen mijn broertjes alle aandacht. Nu ben ik aan de beurt Linda, acute lymfatische leukemie Maak kanker kansloos Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Even voorstellen

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Translating science into better healthcare. Nieuwe bloedvaten beter in beeld

Translating science into better healthcare. Nieuwe bloedvaten beter in beeld Translating science into better healthcare Nieuwe bloedvaten beter in beeld In deze folder leest u de resultaten van een groot onderzoek naar bloedvaten. Onderzoekers, bedrijven en de Hartstichting ontwikkelden

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal Heeft u bezwaar? Inleiding U bezoekt het Radboudumc voor onderzoek en/of behandeling. Om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen

Nadere informatie

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker Deze folder is bedoeld voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving. Wij willen u graag informeren over onze succesvolle behandelingsmethode

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

Algemene informatie kinderkanker

Algemene informatie kinderkanker Algemene informatie kinderkanker De behandeling van kinderen met kanker is in Nederland gecentraliseerd in 5 kinderkanker (kinderoncologische) centra en 2 beenmergtransplantatie centra. De 5 kinderkanker

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker Kanker Inleiding Ik heb dit onderwerp gekozen omdat veel mensen niet weten wat kanker precies inhoud en ik zelf er ook meer van wil weten omdat mijn oma er in de zomervakantie aan gestorven is. Dat je

Nadere informatie

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker Deze folder is bedoeld voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving. Wij willen u graag informeren over onze succesvolle behandelingsmethode

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P PDS in relatie tot anderen 2 PDS in relatie tot anderen Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is één van de symptomen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar?

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar? PATIËNTEN INFORMATIE Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal Geen bezwaar? Waarover gaat deze folder? Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af. Het ziekenhuis

Nadere informatie

Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde

Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde PATIËNTENINFO Slokdarmkanker slokdarmresectie of verwijdering Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde Beste patiënt Welkom op de dienst abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde van het

Nadere informatie

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum Inhoud Inleiding en doelstelling... 1 Stichtingsbestuur per 31 december 2012... 2 Raad van Toezicht... 3 Geselecteerde projecten... 4 De Plataan... 4 Het Houtens

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

NEDERLANDSE 8 SAMENVAT TING VooR NIET-INGEWIJDEN PTER A H C

NEDERLANDSE 8 SAMENVAT TING VooR NIET-INGEWIJDEN PTER A H C Nederl andse samenvat ting voor nie t-inge wijden 8 CHAPTER nederlandse samenvatting Inleiding In 2006 rookte 28% van de Nederlandse bevolking gemiddeld 15 sigaretten per dag. Jaarlijks overlijden circa

Nadere informatie

longembolie patiënteninformatie

longembolie patiënteninformatie patiënteninformatie longembolie Bij u is het vermoeden van en longembolie, of is de diagnose longembolie gesteld. Wat is een longembolie eigenlijk? Hoe ontstaat een longembolie en hoe kan het worden behandeld?

Nadere informatie

Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie

Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie (een internationale gerandomiseerde non-inferiority trial (radicale baarmoederverwijdering met verwijderen lymfeklieren

Nadere informatie

VUMC PROTOCOL HERSENOBDUCTIE PONSGLIOMEN BIJ KINDEREN INFORMATIE OUDERS

VUMC PROTOCOL HERSENOBDUCTIE PONSGLIOMEN BIJ KINDEREN INFORMATIE OUDERS VUMC PROTOCOL HERSENOBDUCTIE PONSGLIOMEN BIJ KINDEREN INFORMATIE OUDERS Prof. dr. G.J.L. Kaspers, kinderarts, oncoloog/ hematoloog Prof. dr. P. van der Valk, patholoog Drs. D.G. van Vuurden, kinderarts,

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

U heeft een neuroendocriene tumor

U heeft een neuroendocriene tumor U heeft een neuroendocriene tumor en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP NET lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft een neuro-endocriene tumor (NET), uw leven staat op zijn kop.

Nadere informatie

Belangrijkste punten van deze folder:

Belangrijkste punten van deze folder: Longkanker: wat nu? HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek KLINISCHE CHEMIE Veelgestelde vragen over bloedonderzoek ADVIES Veelgestelde vragen over bloedonderzoek In deze folder leest u de meest gestelde vragen over bloedonderzoek. Hebt u vragen die niet in deze

Nadere informatie

Afwachten bij prostaatkanker

Afwachten bij prostaatkanker Afwachten bij prostaatkanker Inleiding De arts heeft met u besproken dat u prostaatkanker heeft. In dat gesprek is ook gesproken over de verschillende manieren waarop we prostaatkanker kunnen behandelen.

Nadere informatie

Met medicijnen alléén bent u er niet

Met medicijnen alléén bent u er niet Cholesterolverlagers Met medicijnen alléén bent u er niet Steeds meer mensen gebruiken medicijnen tegen een te hoog cholesterol. Maar wie niet tegelijkertijd zijn leefstijl aanpast (stoppen met roken,

Nadere informatie

Net de diagnose gekregen

Net de diagnose gekregen Net de diagnose gekregen Vragen die u kunt stellen Hieronder vindt u een lijst met vragen die in verschillende stadia van het onderzoek, de behandeling en de verzorging van patiënten van pas komen. Deze

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per

U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per Bloedtransfusie Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl Wat

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds

Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds Nieuwsbrief St. Antonius Onderzoeksfonds NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS, NR. 5, TWEEDE HELFT 2014 Woord van de voorzitter Activiteiten - Test straatwerving - Test huis aan huis werving - Deelname

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Agenda 1. Historie 2. Strategie 3. Projecten 10/28/2013 2 Historie Spin off bedrijf van het Hubrecht

Nadere informatie

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing 2 Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing Algemene informatie Exoom Sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Kransslagadervernauwing en hartklachten Kransslagadervernauwing is een van de belangrijkste ziekten in de westerse wereld. De kransslagaderen zijn de bloedvaten die het hart van

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle

Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle 2 Essentieel nu en in de toekomst Een sterk specialisme binnen de fysiotherapie Hart- en vaatziekten en ziekten van de long- en luchtwegen komen heel veel

Nadere informatie

Longontsteking (pneumonie)

Longontsteking (pneumonie) Longontsteking (pneumonie) In deze folder informeren wij u over wat een longontsteking is, hoe de behandeling verloopt en welke adviezen er zijn om uw herstel te bevorderen. Wat is een longontsteking?

Nadere informatie

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström 1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström Dr. S.A.M. van de Schans, S. Oerlemans, MSc. en prof. dr. J.W.W. Coebergh Inleiding Epidemiologie is de wetenschap die eenvoudig gezegd

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Utrecht: Hart van Gezondheidszorg Kansen voor samenwerking

Utrecht: Hart van Gezondheidszorg Kansen voor samenwerking Kansen voor samenwerking Prof. dr. Douwe Biesma Voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein Allereerst welkom in ons nieuwe ziekenhuis St. Antonius altijd dichtbij Ziekenhuis

Nadere informatie

24 september 2015. Van harte welkom!

24 september 2015. Van harte welkom! 24 september 2015 Van harte welkom! Programma 20.00: Welkom Wendy de Valk, verpleegkundig specialist cardiologie 20.10: Het vrouwenhart. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Mw. A. Lubbert-Verberkmoes,

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING SUBSTUDIE BEHOREND BIJ HET ONDERZOEK: Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd,

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

1. Wat houden je hart en bloedvaten nou eigenlijk in?

1. Wat houden je hart en bloedvaten nou eigenlijk in? Hart- en vaatziekten Inleiding Ik ga mijn spreekbeurt houden over hart- en vaatziekten. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat er aan hart- en vaatziekten nog steeds veel, vooral oudere mensen overlijden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM Inleiding en doelstelling Missie Het is de statutaire missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te zamelen en in te zetten voor

Nadere informatie

Longvolume-reducerende chirurgie

Longvolume-reducerende chirurgie LONGGENEESKUNDE Longvolume-reducerende chirurgie Operatie bij longemfyseem BEHANDELING Longvolume-reducerende chirurgie Longemfyseem is een aandoening waarbij de elasticiteit van de longen geleidelijk

Nadere informatie

verwijderen van de milt

verwijderen van de milt patiënteninformatie verwijderen van de milt U krijgt binnenkort een operatie voor het verwijderen van de milt. Een ander woord voor miltverwijdering is splenectomie. Wat is de milt? Welke redenen zijn

Nadere informatie

Trombose en Longembolie

Trombose en Longembolie Trombose en Longembolie 2 De arts heeft bij u trombose en/of een longembolie geconstateerd. Deze folder geeft algemene informatie over trombose, longembolie en de behandeling. Het is goed u te realiseren

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Wat is een longontsteking?

Wat is een longontsteking? Longontsteking Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel. De infectie kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus, die u via

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis DIABOLO studie Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van milde diverticulitis.

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

ALS Onderzoek. ALS biobank en database. ALS Onderzoek. Onderzoeksprojecten

ALS Onderzoek. ALS biobank en database. ALS Onderzoek. Onderzoeksprojecten ALS Onderzoek ALS Centrum Nederland doet onderzoek naar ALS, PLS en PSMA met als doel om zo snel mogelijk een behandeling voor deze ziektes te vinden. We verzamelen gegevens van zoveel mogelijk patiënten.

Nadere informatie

AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg

AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg Stichting AMC Foundation Het AMC wil vooroplopen met wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs. Zodat onze innovaties direct verschil maken

Nadere informatie

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging Look Good...Feel Better. Dat is het motto van een workshop over uiterlijke verzorging, bestemd voor patiënten met kanker.

Nadere informatie

matige alcohol consumptie gezondheid

matige alcohol consumptie gezondheid matige alcohol consumptie positief voor gezondheid R e s u l t a t e n v a n 3 j a a r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k Matige en regelmatige alcoholconsumptie heeft overall een positief

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012 Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, december 12 Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens)

Nadere informatie

The NEMO-1 study. Informatie voor ouders. Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s

The NEMO-1 study. Informatie voor ouders. Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s The NEMO-1 study Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s Geachte ouders, NEMO-1 study NEonatal Seizure Treatment with Medication Off-patent: Dose-finding

Nadere informatie

Informatiefolder voor deelnemers

Informatiefolder voor deelnemers Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker Informatiefolder voor deelnemers Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective

Nadere informatie

Ka nke r, hoe we meer kunnen bereiken in de strijd ertegen. met het door jouw opgehaalde geld. Dr. Jeanine Boesen-de Cock, MBA

Ka nke r, hoe we meer kunnen bereiken in de strijd ertegen. met het door jouw opgehaalde geld. Dr. Jeanine Boesen-de Cock, MBA Ka nke r, 21 november 2015 hoe we meer kunnen bereiken in de strijd ertegen met het door jouw opgehaalde geld Dr. Jeanine Boesen-de Cock, MBA Het team Geldbesteding Dr. Maaike Alderliesten Onderzoekscoördinator

Nadere informatie

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker zeldzaam, maar met het stijgen

Nadere informatie

mammaprint adviezen hernia-operatie borstkanker ZorgSaam

mammaprint adviezen hernia-operatie borstkanker ZorgSaam mammaprint adviezen na een bij hernia-operatie borstkanker ZorgSaam 1 2 Mammaprint Deze folder geeft u informatie over de Mammaprint, een laboratoriumtest die kan worden ingezet bij de behandeling van

Nadere informatie

OPTIMALE VOORLICHTING EN ZORG VOOR MANNEN MET BORSTKANKER EEN MAN IN EEN VROUWENWERELD

OPTIMALE VOORLICHTING EN ZORG VOOR MANNEN MET BORSTKANKER EEN MAN IN EEN VROUWENWERELD OPTIMALE VOORLICHTING EN ZORG VOOR MANNEN MET BORSTKANKER EEN MAN IN EEN VROUWENWERELD [IN VERBAND MET PRIVACY EN ONGEPUBLICEERDE RESULTATEN WORDEN DE FOTO'S EN RESULTATEN OP DE NVPO WEBSITE NIET GETOOND]

Nadere informatie

Zorgprogramma. Slokdarmkanker

Zorgprogramma. Slokdarmkanker Zorgprogramma Slokdarmkanker Iedereen die te horen krijgt dat de kans groot is dat hij slokdarmkanker heeft, schrikt en wil zo snel mogelijk zekerheid hebben of hij daadwerkelijk kanker heeft en welke

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers van jaar voor de studie: Etiologie, beloop en lange- termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki.

Informatie voor deelnemers van jaar voor de studie: Etiologie, beloop en lange- termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki. Informatie voor deelnemers van 12-18 jaar voor de studie: Etiologie, beloop en lange- termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Beste In het kader van onze studie naar de ziekte van Kawasaki, vragen

Nadere informatie

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG l0l00l00l0ll0l0l0ll0l0l0ll0l0l0l REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG 0l0l0ll0l HET BELANG VAN KANKERREGISTRATIE Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar kanker. Bijvoorbeeld naar welke vormen veel voorkomen

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij patiënten met glaucoom van 40 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk

Nadere informatie