NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS NR.2, EERSTE HELFT 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS NR.2, EERSTE HELFT 2013"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS NR.2, EERSTE HELFT 2013 Inhoudsopgave 1. Woord van de Voorzitter 2. Toekenning van Onderzoeksprojecten 3. Presentaties onderzoeken aan onze donateurs 4. Donateurs 5. Kerstactie 6. Kring van Ambassadeurs 7. Introductie Dr. Antonius beer 8. Goed Nalaten 9. Club van Honderd 10. Bureau 11. Personalia 1) Woord van de voorzitter Voor u ligt de 2 e uitgave van de St.Antonius Onderzoeksfonds Nieuwsbrief. In 2010 is het St. Antonius Onderzoekfonds van start gegaan. Zoals u kunt lezen, zit de vaart er inmiddels goed in. In twee jaar tijd is bijna 2 miljoen Euro bijeengebracht door individuele donateurs, bedrijven en enkele grote gevers. In 2012 werd bovendien een goed rendement op het vermogen gerealiseerd. Uiteindelijk willen we een vermogen van zo'n 10 miljoen Euro bijeen brengen, zodat uit het vermogensbeheer een regelmatige geldstroom voor het onderzoek kan ontstaan; dat kan alleen met de steun van velen. In 2011 en 2012 hebben wij al diverse onderzoekprojecten, goedgekeurd door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), kunnen ondersteunen; u leest daarover meer in deze nieuwsbrief. In 2013 zullen we de donateuractie verder verbreden tot alle patiënten. Ook worden enkele specifieke projecten opgezet voor personen of instanties die een grotere gift overwegen. En ondertussen zetten we de lopende activiteiten met enthousiasme en veel ambitie voort. Wij zullen u daarover in het najaar weer informeren en dan ook inzicht geven in de jaarcijfers tot en met Wij danken u zeer voor uw steun in de afgelopen periode en hopen op uw steun te mogen blijven rekenen; suggesties voor een goede communicatie met u zien wij graag tegemoet via onze directeur fondsenwerving Jan Versteegh of ondergetekende. Namens het bestuur, Maarten Rook, voorzitter 2) Toekenning van Onderzoeksprojecten Ook dit jaar konden onderzoekers hun voorstellen indienen welke eind november 2012 zijn beoordeeld. Onder leiding van Prof. dr. Norbert van Hemel (oud cardioloog van het St. Antonius Ziekenhuis) heeft de Wetenschappelijke Advies Raad deze ingediende onderzoeken op haar wetenschappelijke merites beoordeeld. In vervolg hierop zijn de onderstaande projecten geselceteerd die in aanmerking kwamen voor een bijdrage van het St.Antonius Onderzoeksfonds.

2 Onderzoeken 2012 Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken die in 2012 mede door het St.Antonius Onderzoeksfonds gefinancierd zijn: Onderzoeker: prof. dr. B.L.A.M. Weusten Onderzoekstitel: Minimaal invasieve behandeling van vroege vormen van slokdarmkanker. Bijdrage Onderzoeksfonds: ,-. Achtergrond Slokdarmkanker komt in het Westen steeds vaker voor. Hoewel slokdarmkanker in een ver gevorderd stadium helaas vaak dodelijk is, zijn patiënten bij wie slokdarmkanker in een heel vroeg stadium ontdekt wordt (nog voordat het klachten geeft) wél goed te genezen. De standaard behandeling van slokdarmkanker is slokdarmresectie: een operatie waarbij de slokdarm inclusief nabijgelegen lymfeklieren wordt verwijderd, en er een zogenaamde buismaag wordt gecreëerd. Deze grote operatie kent veel complicaties, en heeft een operatiesterfte van circa 4%. Bij hele vroege stadia van slokdarmkanker is het vaak mogelijk om de kanker er locaal, via een maagonderzoek, uit te snijden. Bij een aantal patiënten blijkt echter de kans op het al aanwezig zijn van uitzaaiingen in de lymfeklieren zo groot dat alsnog een slokdarmresectie moet volgen met alle risico's van dien. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is na te gaan of patiënten bij wie een vroege vorm van slokdarmkanker locaal - dus tijdens een maagonderzoek - is weggesneden, maar bij wie de kans op lymfeklieruitzaaiingen te groot is, geholpen zouden kunnen worden met het enkel verwijderen van de nabijgelegen lymfklieren terwijl de slokdarm in takt blijft. Deze lymfklierverwijdering gebeurt via een kijkoperatie. Allereerst zal in 5 stoffelijke overschotten (mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld) gekeken worden of het technisch mogelijk is om alle belangrijke lymfeklieren via een kijkoperatie te verwijderen terwijl de slokdarm gespaard wordt. In de tweede fase van het onderzoek zal de voorgestelde minimaal-invasieve operatie worden uitgevoerd in 8 varkens. Dit heeft tot doel om te zien of de slokdarm na zo'n kijkoperatie nog vitaal blijft, en niet door bijvoorbeeld verminderde bloedvoorziening bedreigd wordt. In de derde fase wordt de behandelstrategie uitgevoerd bij patiënten met een vroege vorm van slokdarmkanker: de kanker wordt er via een maagonderzoek uitgesneden, en de lymfklieren worden via een kijkonderzoek verwijderd. In deze fase wordt meteen de schildwachtklier-procedure voor deze vorm van kanker geëvalueerd. Onderzoeker: mw. drs. C.E. Flik Onderzoekstitel: Het prikkelbare darmsyndroom Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een zeer veel voorkomende aandoening met vaak een behoorlijke ziektelast voor de patiënt. Ongeveer 50% van de consulten bij de MDLartsen betreffen het PDS. Behandeling met medicatie geeft meestal niet het gewenste resultaat. Er zijn verschillende psychologische behandelingen voor het PDS ontwikkeld, die een gunstig effect op de klachten lijken te hebben, maar er moet nog verder onderzoek gedaan worden. Daarom is vanuit ons ziekenhuis, in samenwerking met de afdeling Huisartsengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een promotieonderzoek opgezet, om het effect van drie verschillende psychologische behandelingen voor het Prikkelbare Darm Syndroom ( PDS) te vergelijken. Deze behandelingen zijn een individuele behandeling met behulp van technieken uit de hypnose, dezelfde behandeling, maar dan in een groepje van maximaal 6 patiënten of een educatieve ondersteunende therapie (EOT) in een groepje van maximaal 6 patiënten. De behandelingen bestaan uit 6 zittingen van ongeveer een uur. Deze vinden om de 14 dagen plaats en men krijgt de oefeningen (bij de hypnose) of huiswerk (bij de EOT) mee naar huis. In totaal zullen 354 volwassen patiënten uit de eerste en tweede lijn behandeld worden en tien ziekenhuizen en

3 drie eerstelijns praktijken uit Nederland doen mee. Voorafgaand aan de behandeling, na afloop en na 9 maanden worden een aantal vragenlijsten afgenomen om het effect van de behandeling op de PDS klachten te meten. Als de behandeling met hypnose in een groep evenveel helpt als de individuele behandeling, dan kunnen meer patiënten geholpen worden en is de behandeling goedkoper. behandelmogelijkheden. Met de bijdrage vanuit het St. Antonius Onderzoeksfonds is de realisatie van dit project een stap dichterbij gekomen. Momenteel wordt nog gezocht naar aanvullende financiering zodat het project ook daadwerkelijk kan starten. Onderzoeker: dr. E.M.W. van de Garde Onderzoekstitel: Effect van cholesterol verlagende medicatie op het herstel na en het voorkomen van exacerbaties bij COPD Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Terwijl de kans op overlijden aan kanker en hart en vaatziekten de laatste jaren daalt, stijgt de ziekte COPD als belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Bij de ziekte COPD staan exacerbaties (opvlammingen/verergering van de symptomen van de ziekte) op de voorgrond. Deze exacerbaties hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en na iedere exacerbatie neemt de longfunctie verder af. Er is daarom een grote behoefte aan mogelijkheden om de exacerbatiefrequentie en daarmee de verergering van de ziekte te remmen. De laatste jaren zijn er in grote groepen patiënten met COPD aanwijzingen gevonden dat het gebruik van statinen (cholesterolverlagend medicijn) het herstel na een exacerbatie versnelt en de tijd tot een volgende exacerbatie verlengt. Deze bevindingen zijn tot op heden alleen nog niet bevestigd in een onderzoek waarin statine wordt vergeleken met placebo. Dergelijk onderzoek is wel noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat statinen inderdaad deze gunstige effecten hebben. Vanuit het St. Antonius is een project opgestart om dit noodzakelijke onderzoek uitvoeren. Bevestigt dit project deze gunstige effecten dan kunnen grote groepen patiënten met COPD hier direct veel profijt van hebben. Statinen zijn goedkoop en kennen weinig bijwerkingen. Naast de effecten op exacerbaties is in dit project ook opgenomen uitgebreid onderzoek naar de werkingsmechanismen. Inzicht in de werkingsmechanismen kan in de toekomst leiden tot nieuwe meer gerichte Onderzoekers: mw. dr. G.J.M. Herder en dhr. dr. J.A. Kummer Onderzoekstitel: Snelle en accurate identificatie van 2e primaire longtumoren versus metastasen' Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Longkanker is één van de meest voorkomende tumorsoorten in Nederland. Het aantal aan longkanker gerelateerde doden voor mannen en vrouwen was in 2010 ruim Daarmee staat longkanker op de eerste plaats van de aan kanker gerelateerde doden in Nederland. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de meerderheid van de patiënten zich in het stadium van een uitgezaaide ziekte zich presenteert. In deze situatie is geen genezing meer mogelijk. Ook is het mogelijk dat patiënten met twee afwijkingen in de longen zich presenteren. Het is dan moeilijk om met de huidige technieken onderscheid te maken tussen twee nieuwe tumoren of 1 tumor met een uitzaaiing. Dit onderscheid is echter wel van groot belang voor de behandeling en overleving. In dit onderzoek willen we gebruik gaan maken van next generation sequencing. Dit is een methode waarbij in relatief korte tijd veel genetische informatie van een tumor in kaart gebracht kan worden. We verwachten dat we met deze nieuwe techniek een snellere en betere diagnose kunnen stellen waardoor de behandeling van longkanker zal verbeteren. In eerste instantie zullen we terug kijken naar tumoren van reeds behandelde patiënten. Het materiaal van deze patiënten hebben we in bewaring bij de afdeling pathologie. Indien dit succesvol is, dan zullen we in onderzoeksverband kijken hoe we deze methode kunnen gebruiken in onze huidige praktijk.

4 Onderzoekers: mw. drs. S.P. van Mens, dr. B.J.M. Vlaminckx,dhr. prof. dr. G.T. Rijkers Onderzoekstitel: Pneumokokken in de neusholte: een natuurlijke manier van bescherming tegen longontsteking? Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Omschrijving Anders dan wat men misschien zou verwachten, is longontsteking de ziekte waar jaarlijks de meeste kinderen (tussen de 1 maand en 5 jaar oud) wereldwijd aan sterven, vooral in ontwikkelingslanden. De meeste gevallen van longontsteking worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae, ook wel de 'pneumokok' genaamd. Pneumokokken zijn niet altijd schadelijk voor de mens. Bij het merendeel van de jonge kinderen zitten ze achter in de neusholte, zonder dat deze kinderen daar ziek van worden. Dit wordt 'kolonisatie' of 'dragerschap' genoemd. Als het menselijk lichaam in aanraking komt met een bacterie of een virus, tijdens ziekte of na inenting, kan het antistoffen maken die beschermen tegen latere ziekte. Eerder is uitgevonden dat sommige kinderen antistoffen vormen na kolonisatie met pneumokokken in de neusholte. Met ons onderzoek willen we uitvinden of deze antistoffen ook kunnen beschermen tegen een latere longontsteking. We sluiten hiervoor aan bij een groot onderzoek dat loopt in een arme regio in de buurt van Kaapstad, Zuid-Afrika, waar kinderen relatief vaak een longontsteking oplopen. 500 kinderen worden daar intensief gevolgd tijdens hun eerste twee levensjaar. Pneumokokkendragerschap en gevallen van longontsteking worden nauwkeurig geregistreerd. In ons laboratorium in het St Antonius ziekenhuis zullen wij antistoffen meten tegen pneumokokken in het bloed van deze kinderen, afgenomen op verschillende tijdpunten. Met dit onderzoek hopen wij meer inzicht te verschaffen in de interacties tussen pneumokokken en kinderen en zo ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van de hoge wereldwijde kindersterfte aan longontsteking. Onderzoekers: mw.dr. V.H.M. Deneer Onderzoekstitel: Interstitiële longziekten door statines: genetische risicofactoren. Bijdrage Onderzoeksfonds: ,- Omschrijving Veel personen gebruiken cholesterolverlagers zoals simvastatine en atorvastatine, ook wel statines genoemd. Deze geneesmiddelen zorgen voor gezonde bloedvaten en een kleinere kans op hart- en vaatziekten zoals een hartaanval of een beroerte. Een zeer zeldzame bijwerking van statines is het afnemen van de longfunctie. Dit komt doordat de longen niet meer goed in staat zijn zuurstof op te nemen. Een ernstige bijwerking dus, die niet meer terug te draaien is. Gelukkig komt het maar bij heel weinig personen voor. Het is niet bekend welke factoren bepalen wie wel te maken krijgt met deze bijwerking en wie niet. In dit onderzoek kijken we of DNA en genen hierbij een rol spelen. DNA en genen hebben bijvoorbeeld invloed op de werkzaamheid en activiteit van enzymen die statines afbreken. Als een bepaald enzym minder actief is bij iemand, worden statines veel langzamer afgebroken dan normaal en komt er dus steeds meer geneesmiddel in het lichaam. DNA en genen hebben ook invloed op transporters. Transporters kunnen geneesmiddelen helpen een cel in of uit te komen. Als een transporter minder goed functioneert kan het geneesmiddel bijvoorbeeld ophopen in de cel en invloed hebben op de cel. Door het bepalen van het DNA en de genen bij personen die de bijwerking hebben en dat te vergelijken met het DNA en de genen van andere patienten en van gezonde proefpersonen, willen we meer te weten komen over wat er precies misgaat als iemand last krijgt van zijn longen door het gebruik van een statine en wat de kans op deze bijwerking vergroot. In de toekomst kunnen we dan bij het kiezen van een statine rekening houden met de genen van die persoon: als bijvoorbeeld een enzym of transporter een afwijkende activiteit heeft bij iemand, als gevolg van variaties in het DNA van deze patient, kan diegene beter een statine gebruiken die niet

5 wordt afgebroken of getransporteerd door dit specifieke enzym of deze transporter. Totaal In totaal werd in deze ronde ,- toegekend; een groei van meer dan 46% in vergelijking met de toekenningen in Ook in 2013 zal weer een aanvraagronde plaatsvinden. 3) Presentaties gekozen onderzoeken aan onze donateurs Op 7 juni 2012 deden alle onderzoekers wiens onderzoeksvoorstellen in 2011 door het Onderzoeksfonds uitgekozen werden om financieel ondersteund worden, verslag over de vorderingen van hun onderzoek aan bedrijven en particuliere donateurs. Nieuwe bijeenkomst Op 27 juni 2013 zal er wederom een bijeenkomst georganiseerd worden voor onze donateurs en bedrijfsrelaties. Hierbij zullen alle onderzoekers wiens onderzoeksvoorstellen in 2012 door het Onderzoeksfonds uitgekozen werden om financieel ondersteund te worden, verslag doen over de vorderingen van hun onderzoek. U bent meer dan welkom! Als u deze bijeenkomst wenst bij te wonen, kunt u zich opgeven bij Jan Versteegh of Marijke van Mulligen of een mailtje sturen aan 4) Donateurs Op de verpleegafdeling A3 is in 2012 een eerste proef afgerond, waarbij patiënten per brief werden geïnformeerd over het Onderzoeksfonds. Vanwege de veel belovende resultaten werd besloten de pilot uit te breiden naar de zorgeenheden Hart-Long, Geneeskunde, Heelkunde, Hersenen, Man, Vrouw, Kind. In het voorjaar 2013 zal deze uitgebreide pilot geëvalueerd worden. Daarnaast is een pilot gestart documentatie materiaal van het Onderzoeksfonds in de vorm van een infomap onder de aandacht te brengen van ex-patiënten tijden het de ontslag gesprekken op de verschillende afdelingen. In december werden alle medewerkers van het St.Antonius ziekenhuis opgeroepen hun advies te geven hoe wij mensen het beste kunnen vragen donateur van het Onderzoeksfonds te worden. De beste 25 tips werden met een Dr.Antonius beertje beloond. 6) Kring van Ambassadeurs Kring van Ambassadeurs had 2 succesvolle bijeenkomsten nl. op 7 februari (Presentaties van pharmacologen Drs.Vera Deneer & Drs. Catharijne Knibbe en de Fa.Blömer Accountants) en op 29 september (Presentatie door patholoog Alain Kummer met bezoek aan de afd.pathologie). Pins & stickers Om de leden van de KvA in staat te stellen hun relatie als Ambassadeursschap ook echt uit te dragen hebben wij Ambassadeurs pins & stickers geïntroduceerd. Het aantal bedrijfsleden groeide in 2012 van 19 naar 25. Sinds 2012 maakt het Onderzoeksfonds dankbaar gebruik van het Afas ERP klanten relatiebeheer systeem dat Afas Software beschikbaar stelde. AstraZeneca doneerde op 18/ voor een geselecteerd urologie onderzoek. 5) Kerstactie Accountant Blömer deed tijdens hun jubileum in 2012 een donatie van

6 7) Introductie Dr. Antonius beer Antonius Ziekenhuis in het algemeen en bij het werk van het Onderzoeksfonds in bijzonder uit. Verkoopprijs Wij brengen de beer in 2 groottes nl cm groot voor 14,75-40 cm groot voor 32,75 8) Goed Nalaten Voor onze relaties die meer wilden weten over de verschillende mogelijkheden geld aan hun favoriete goede doel na te laten, organiseerde het Onderzoeksfonds in samenwerking met de stichting Goed Nalaten op 31 oktober 2012 een bijeenkomst in het Auditorium van ons ziekenhuis in Nieuwegein. Om het Onderzoeksfonds een warmere uitstraling en een eigen gezicht te geven hebben wij Dr.Antonius geïntroduceerd. Dr.Antonius is een pluche beertje van 24 of 40 cm groot. Hij heeft een witte doktersjas aan met links een stethoscoop geprint boven een zak en rechts de vermelding Dr.Antonius. Dr.Antonius wordt inmiddels in de shops van Vermaat in de hal van onze ziekenhuizen bv. als cadeautje voor patiënten verkocht waarbij 50% van de verkoopprijs (zie onder) ten goede zal komen aan het St.Antonius Onderzoeksfonds. Fa.Vermaat verleent ons deze retail diensten gratis! Dr.Antonius heeft een label om zijn hals met de volgende info: Hallo, Ik ben Dr.Antonius. Ik ben een hele knappe beer, want ik werk bij het St. Antonius Onderzoeksfonds. Daar werken hele knappe mensen, die onderzoeken hoe ze mensen beter beter kunnen maken. Die onderzoeken kosten heel veel geld. Wie mij koopt, geeft ook een beetje geld aan het St. Antonius Onderzoeksfonds, want de helft van mijn prijs gaat naar dit goede doel. Zo help je dus ook mee om mensen beter te maken. Dank je wel! Ik hou van jou! Zo kochten bv. veel oud- collega s tijdens hun jaarlijkse kerstlunch op 18 december hier in het ziekenhuis vele Dr.Antonius beren als kerstcadeau. Voor bedrijven Voor onze zakelijke relaties is het ook mogelijk meerdere Dr.Antonius beren tegelijk te bestellen om hun personeel of zakelijke relaties aan te bieden. Op deze sympathieke wijze draagt men haar betrokkenheid bij het Tijdens deze inloop bijeenkomst werd de mogelijkheid geboden om vrijblijvend in gesprek te gaan met een notaris. Men kon hun testament laten controleren zodat men zeker weet of men het echt goed geregeld had. Verder werden er op drie momenten een lezing worden gegeven over de laatste belangrijke wetenswaardigheden met betrekking tot legaten en nalatenschappen (fiscaal en juridisch). 9) Club van Honderd Rond het afscheid van Maarten Rook als voorzitter Raad van Bestuur, is door ruim 20 specialisten, (oud-) bestuurders en toezichthouders, en enkele maatschappen ruim ,- bijeengebracht. Een uitstekende start voor de ambitie om de komende jaren op deze wijze een Club van Honderd te vormen. Op 21 mei zal er op Sonnenborgh te Utrecht opnieuw een avond georganiseerd worden om de leden van de Club van 100 te danken voor hun steun aan het Onderzoeksfonds. Op die avond hopen wij ook nieuwe leden te kunnen verwelkomen. 10) Bureau Op 1 maart hebben wij afscheid genomen van Noortje Koppelman. Noortje was parttime bureaucoördinator en is al jarenlang werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis. Noortje heeft besloten zich volledig te willen richten op haar werk op de R&D afdeling van het St.Antonius

7 Ziekenhuis. Een functie die zij tot nu toe parttime vervulde naast haar werk voor het Onderzoeksfonds. Wij zullen Noortje missen en danken haar bijzonder voor haar geweldige inspanningen tijdens de oprichtingsfase van ons fonds. Vanaf 1 April wordt Noortje vervangen door Marijke van Mulligen. Marijke was eerder werkzaam op de afdeling P&O van het St.Antonius Ziekenhuis. Marijke van Mulligen 11) Personalia Bestuur St. Antonius Onderzoeksfonds Maarten Rook, MBA (voorzitter) Prof. dr. Hans Adriaansens (lid) Dhr. Jos Bakker (lid) Dhr. Hans Bartelds (lid) Prof. dr. Douwe Biesma (lid) Mr. Marek Günsberg (lid) Ir. Rien Nagel (lid) Drs. Lonneke van Reeuwijk (lid en secretaris) Drs. Repke Snijder (lid) Comité van Aanbeveling De heer R.C. Robbertsen, Provincie Utrecht, Commissaris van de Koningin De heer Charles Groenhuijsen prof. dr. F.L. Moll, UMCU, Vaatchirurg De heer F. T.J. Backhuys, Burgemeester van Nieuwegein Denktank Mevrouw Helga Brenninkmeijer, MKB Midden, Regiomanager Utrecht De heer ir. Boudewijn Dessing, St. Antonius Ziekenhuis, Lid Raad van Toezicht De heer G. J. van de Guchte, ING, Directeur Business Banking Mevrouw E. Karsten, Kamer van koophandel Midden-Nederland, Algemeen directeur De heer T. Rebholz, Huisartsenvereniging Zuidwest Utrecht, Voorzitter De heer drs. C.M. de Vos, Gemeente Nieuwegein, ex Burgemeester Wetenschappelijke Advies Raad Prof. dr. Norbert M. van Hemel (voorzitter) Dr. Willem Jan Bos Drs. Leo J. Bras Prof. dr. Jan C. Grutters Dr. Marian J. Kaljouw Prof. dr. Catherijne A.J. Knibbe Prof. dr. Frans L. Moll Prof. dr. Bas L.A.M. Weusten Kring van Ambassadeurs AFAS, Leusden Avex B.V., Breukelen Ballast Nedam Biogen, Badvoevedorp Blömer Accountants en adviseurs Confesso, Alkmaar De Jong Gortemaker Algra, Rotterdam Deloitte Accountants B.V., Zwolle Fortuin Belastingadviseurs G4S Cash Solutions, Utrecht Gemeente Nieuwegein Guerbet Nederland B.V., Gorinchem Imtech Building Services Amersfoort ItéMedical B.V., Tiel Leons B.V., Amsterdam M&I/Partners, Amersfoort Movir N.V. Nieuwegein OPG Distrimed, Utrecht Q-Park Roche Nederland B.V., Woerden ThijssenKrupp Liften B.V., Apeldoorn TMI, Amsterdam ULC Verwarming B.V., Utrecht Vermaat Groep (Horeca & Retail), Zorgaccountants, Houten Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van het Onderzoeksfonds Jan Versteegh Marijke van Mulligen ZIEKENHUIS RESEARCH & DEVELOPMENT ACADEMIE

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2006 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt sinds 2000 tussen asbestslachtoffers en hun (ex) werkgevers om gezondheidsschade

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor mensen die lijden aan een vorm van kanker aan het spijsverteringsstelsel (er zijn secties voor slokdarm-, voor maag-, voor dunne en dikkedarmkanker, voor alvleesklier-,

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2008 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose!

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! MAAK HET VERSCHIL, GEEF KINDEREN MET HERSENSTAMKANKER EEN KANS! Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! Word donateur! Bankrekening: 62.63.83.463

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

No. 2. Thema: Stress. April 2012

No. 2. Thema: Stress. April 2012 No. 2 April 2012 Thema: Stress Met onder andere: Spreekuur voor psychodermatologie Coach voor chronisch zieken Mindfulness Lezersaanbieding: Dode Zee-reis No. 2 april 2012 Psoriasis 1 (advertentie) Inhoud

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

HART EN LONGEN. Nieuwe relatie tussen arts en patiënt. Percutaan hartkleppen plaatsen biedt vaak uitkomst. Leven met een longziekte

HART EN LONGEN. Nieuwe relatie tussen arts en patiënt. Percutaan hartkleppen plaatsen biedt vaak uitkomst. Leven met een longziekte Commerciële Bijlage HART EN LONGEN juni 2015 Nieuwe relatie tussen arts en patiënt pagina 4 Percutaan hartkleppen plaatsen biedt vaak uitkomst pagina 6 Leven met een longziekte pagina 8-9 Veel onderzoek

Nadere informatie

september 2011 - nummer 36

september 2011 - nummer 36 september 2011 - nummer 36 INHOUD 13 PALLIATIEVE STEUNVERLENING 10 PATIËNT BETER AF MET NORMEN 16 WONDEREN BESTAAN NOG 36 VAN DARMPOLIEP TOT... Voorwoord van de voorzitter 3 VAN SPKS 4 Vacatures 4 Medaille

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25 4 Parelsnoer van start 5 Stalman stelt zich voor 6 Worstelen met kansberekening 7 december 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

Nadere informatie

journaal Onze sponsors stellen zich voor: Biotronik 3000 e donateur!

journaal Onze sponsors stellen zich voor: Biotronik 3000 e donateur! 1 Editie 2009 16 januari 2009 ICD journaal ISSN 1572-5278 3000 e donateur! Beëindigen ICD-therapie: een optie Angst en depressie na ICD-implantatie De geheimtaal van het elektrocardiogram CareLink: ICD-controle

Nadere informatie

een vriendelijke keizersnede Tijdens het gehele proces van opname, algehele narcose, maar tegenwoordig

een vriendelijke keizersnede Tijdens het gehele proces van opname, algehele narcose, maar tegenwoordig ZORGkrant Bevallen via een keizersnede en toch helemaal beleven dat je kindje geboren wordt? Dat kan in Ziekenhuis Amstelland. Via de Gentle sectio, een veilige en vriendelijke keizersnede. Moeder en haar

Nadere informatie

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff Kwaliteit in beeld Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Voorwoord Patiëntenorganisaties en Prinses Beatrix

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

journaal ICD-implantaties in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein www.stin.nl Editie 2008 16 juli 2008 ISSN 1572-5278

journaal ICD-implantaties in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein www.stin.nl Editie 2008 16 juli 2008 ISSN 1572-5278 3 Editie 2008 16 juli 2008 ICD journaal ISSN 1572-5278 Mama s operatie: implantatie als stripverhaal Risico op kraken ICD erg klein De Physician Assistant: een nieuw beroep Een ander geluid: ICD is niet

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut A Prof. Bronkhorstlaan 20 3723 MB Bilthoven P Postbus 80 3720 AB Bilthoven T 030 252 40 20 F 030 252 40 22 E hdi@hdi.nl I www.hdi.nl B NL05TRIO0254306691 KvK

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie