Kernkwaliteiten. Inleiding. Kernkwaliteiten NEXT ARROW CONSULTANT COACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernkwaliteiten. Inleiding. Kernkwaliteiten NEXT ARROW CONSULTANT COACH"

Transcriptie

1 en What you perceive in others you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES Inleiding Het is niet zo moeilijk voor onszelf en voor anderen aan te geven wat er beter kan, wat we verkeerd doen, hoe het anders moet, enzovoorts. Dat is iets dat we met de paplepel ingegoten gekregen hebben. Toen we als kind na de eerste repetitie of test van school thuiskwamen vertelden we enthousiast: 'Kijk papa, ik had er maar twee fout. ' Dat we er ook achtentwintig goed hadden bleef onvermeld, want daar ging het immers niet om. Je moet zo min mogelijk fouten maken, want daar word je op afgerekend. Geen wonder dus dat we nu onmiddellijk kunnen zeggen wat er bij onszelf en bij anderen mis is. Daar zijn we zeer goed in getraind. Als het gaat om leidinggeven of 'empowerment', zoals de Amerikanen dat zo fraai noemen, is het belangrijk stil te staan bij wat er goed is en goed gaat. Dat is niet nieuw. Al jaren wordt er in de managementliteratuur geschreven dat je waardering voor goed werk ook moet uiten en schouderklopjes moet geven. In The one minute manager wordt precies uitgelegd hoe je dat in een minuut kunt doen: elkaar in de ogen kijken, mensen aanraken, enzo voorts. Wat daarbij steeds opvalt is dat motivatie iets zou zijn dat door de leidinggevende van buitenaf aangebracht kan worden. Het gaat bij motiveren bijna altijd om de ander, hoe kun je de ander motiveren. Een manager wordt beschouwd als een 'motivatiemachine' die geleerd of, beter gezegd, geprogrammeerd kan worden hoe je dat het beste kunt doen. Waar het nauwelijks over gaat is over de behoeften en de noodzaak van de manager om contact te maken met zichzelf of met anderen. Vanuit het nieuwe paradigma is de manager met name verantwoordelijk voor zijn eigen motivatie en inspiratie. Hij probeert niet in eerste instantie anderen te motiveren, omdat hij weet dat de beste bijdrage die bij daaraan kan leveren is zichzelf te leren kennen en zichzelf te inspireren en te laten inspireren. Hoe meer hij over zichzelf ontdekt, des te beter is hij in staat anderen te begrijpen en des te beter, kan hij zijn rol als coach of 'facilitator' vervullen, omdat hij uit zijn eigen ontwikkeling geleerd heeft wat voor verdere ontwikkeling en groei nodig is. Zijn primaire verantwoordelijkheid ligt in het verzorgen van zijn eigen ontwikkeling. Zelfkennis houdt onder andere in dat de manager weet waar hij goed in is en wat zijn kernkwaliteiten zijn. Naast zicht op positieve kwaliteiten is het ook belangrijk inzicht te hebben in de vervormingen van zijn positieve kwaliteiten. Het leren herkennen van kwaliteiten in zichzelf is niet aileen nuttig voor hemzelf, ook groepen, afdelingen en organisaties hebben kernkwaliteiten en eigenschappen. En het inzicht daarin kan zeer verhelderend werken. en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren; ze doordringen de hele mens en stellen ai diens meer of minder in het oog springende eigenschappen in een bepaald licht. De kernkwaliteit 'kleurt' een mens; het is de specifieke sterkte waar we bij hem of haar direct aan denken. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn bijvoorbeeld daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, moed, ontvankelijkheid, ordelijkheid, invoelingsvermogen, flexibiliteit, enzovoorts. en zijn uitingen van het Zelf waar Theorie kernkwadranten Pagina 1 van 21

2 bezieling uit voortkomt. en zijn niet in de eerste plaats eigenschappen, maar eerder mogelijkheden waarop men zich kan afstemmen. Zoals de kwaliteit van het geluid bij een radio voor een deel bepaald wordt door de zuiverheid waarmee deze afgestemd is op de juiste golflengte, zo wordt ook de leider inspirerender als hij afgestemd is op zijn eigen kernkwaliteiten. En net zoals ook het vermogen van de versterker van invloed is op de uiteindelijke geluidskwaliteit, zo is ook het scheppende (creatieve) vermogen van de leider medebepalend voor de (uit)werking die hij heeft op zijn omgeving. Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere kwaliteit, waarover hijzelf zegt: 'Dat kan toch iedereen.' Dat kan niet iedereen en als je de achterliggende kernkwaliteit weg zou halen, zou je de ander zelfs niet eens meer herkennen. Dat komt doordat die ene kernkwaliteit alle andere, minder uitgesproken kwaliteiten doordringt. Een kernkwaliteit is dan ook altijd potentieel aanwezig. Je kunt een kernkwaliteit niet naar believen aan of uitzetten, je kunt hem wel verborgen houden. Het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden zit vooral in het feit dat kwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. Vaardigheden zijn dus aan te leren, kwaliteiten kun je ontwikkelen. Hoe duidelijker het beeld dat we van onze kernkwaliteiten hebben, des te bewuster kunnen we die laten doorstralen in het werk. Wie als kernkwaliteit bijvoorbeeld 'doorzettingsvermogen ' heeft, weet dat hij juist in kwesties waar een lange adem nodig is, goed zal kunnen functioneren. En hij weet ook dat dat 'vasthouden' iets is dat hij altijd zal kunnen, zowel op z'n werk als in de privésfeer. Of hij dat in zijn privéleven ook zal doen is een andere zaak. In trainingen en opleidingen kunnen leidinggevenden vaardigheden leren om in verschillende situaties effectiever te functioneren. Situationeel leiderschap leert bijvoorbeeld hoe verschillende situaties verschillende stijlen van leidinggeven vereisen. Daarin wordt onderscheid gemaakt in de stijlen instrueren ('telling'), overtuigen ('selling '), ondersteunen ('participating ') en delegeren ('delegating '). Dit betekent dat van de leidinggevende gevraagd wordt zowel flexibel als effectief te zijn in het steeds opnieuw bepalen van de juiste stijl van leidinggeven. Zijn flexibiliteit stelt hem in staat zich snel aan te passen aan zich wijzigenden omstandigheden, terwijl zijn effectiviteit hem helpt steeds de juiste stijl te kiezen. Het zal duidelijk zijn dat kennis ten aanzien van de verschillende stijien van leidinggeven een nuttige bijdrage kan Ieveren om tot een sneiier inzicht te komen in wat in welke situatie nodig is. De vraag die hiermee nog niet beantwoord is, is hoe je dat dan doet. Hoe zorg ik ervoor dat ik flexibei en effectief leiding geef? Hoe instrueer ik het beste, hoe overtuig ik het meest doeltreffend, enz. Die vragen kunnen aileen beantwoord worden vanuit zelfkennis, dat wil zeggen vanuit bewustzijn van de eigen specifieke kernkwaliteiten. Een leider met de kernkwaliteit 'doorzettingsvermogen' zal de leiderschapsstiji 'instrueren' kleuren met vasthoudendheid. Wie ais kernkwaliteit 'zorgzaamheid' heeft, zai een onmiskenbaar andere tint aan datzelfde instrueren geven. Naarmate men meer licht heeft op zijn eigen kernkwaliteiten en op die van anderen, zai het gemakkelijker worden de verschillende leiderschapsstijlen te integreren en deei van de eigen persoon te maken. Hoe beter de stiji aangepast wordt bij de kernkwaliteit, of anders gelegd hoe sterker de kernkwaliteit de leiderschapsstiji kan doorstralen, hoe geloofwaardiger en inspirerender die zal zijn. De effectiviteit van een leiderschapsstiji wordt veelal bepaald door de vraag af de persoon zichzelf is en authentiek handelt. Theorie kernkwadranten Pagina 2 van 21

3 en de valkuil Zoals er geen licht is zonder donker, zo ook heeft iedere kernkwaliteit een zon en een schaduwkant. De schaduwkant wordt ook wei de vervorming genoemd. De vervorming is niet het van de kernkwaliteit, zoais actief het van passief is en krachtig het van zwak. De vervorming is wat een kernkwaliteit wordt ais het te ver doorschiet. Zo kan een kernkwaliteit 'behulpzaamheid' doorschieten in 'bemoeizucht'. Dan wordt de kracht van iemand zijn zwakte. Behulpzaamheid Bemoeizucht In de volksmond heet dat dan 'te veel van ' en dat drukt het precies uit. Iemand die te zorgvuldig is loopt het risico pietluttig te worden. Zo kan flexibiliteit doorschieten en ervaren worden als wispelturigheid. Dat zal de flexibele persoon dan ook regelmatig als verwijt naar zijn hoofd geslingerd krijgen. Flexibiliteit Wispelturigheid De vervorming van iemands kernkwaliteit is tevens zijn 'valkuil'. De valkuil is datgene wat de betreffende persoon regelmatig als 'label' opgeplakt krijgt. Dan wordt de persoon met de kwaliteit daadkracht verweten dat hij niet zo drammerig moet zijn. Daadkracht Drammerigheid Theorie kernkwadranten Pagina 3 van 21

4 Of dat nu terecht is of niet, de valkuil hoort gewoon bij de kernkwaliteit. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals licht en schaduw, zo ook horen kernkwaliteit en valkuil bij elkaar. Het onder ogen zien van de schaduwkant kan pijnlijk zijn, vooral als blijkt dat iemand niet zo perfect is als zijn 'geïdealiseerde zelfbeeld' hem wil doen geloven. Het leren omgaan met kernkwaliteiten en hun vervormingen, en het meer bewust maken van de innerlijke positieve potentie, is een proces, dat zowei Ieerzaam ais boeiend kan zijn wanneer de intentie juist is. Vanuit de valkuil naar de kernkwaliteit Net zoals vanuit de kernkwaliteit de vervorming te vinden is, kan ook vanuit de vervorming naar de kernkwaiiteit teruggegaan worden. MeestaI is dit moeiiijker, zeker wanneer men er Iast van heeft. Dan is het moeiiijk zich voor te steiien dat er achter deze vervorming een positieve kernkwaiiteit zou kunnen Iiggen. Bovendien zijn we niet gewend naar het positieve te zoeken. Van weike positieve kwaiiteit is bijvoorbeeid sentimentaiiteit het teveei? Dat zou bijvoorbeeld empathie of invoeiingsvermogen kunnen lijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden. AIs iemand zijn kernkwaiiteit(en) niet kent, dan is een manier om die te ontdekken zich af te vragen wat hij nogai eens ais verwijt te horen krijgt, in de zin van: 'Wees niet zo...' Vervolgens vraagt hij zich af van welke positieve kwaiiteit dit te veei is en ziedaar...zijn kernkwaiiteit! Leidinggevenden worden evenzeer met de vervormingen van medewerkers geconfronteerd als met hun kernkwaiiteiten. AIs men achter de vervormingen de kernkwaliteiten leert zien, wordt het mogelijk 'door vervelend gedrag heen te kijken'. Zo kan een 'arrogant' iemand als kernkwaiiteit weilicht hebben dat hij zich gemakkelijk profileert. WeIlicht ligt achter starheid een kernkwaiiteit vastberadenheid verscholen. Of misschien is de onverzetteiijkheid van meneer X een vervorming van zijn doorzettingsvermogen. Het is belangrijk mensen met hun vervormingen te confronteren vanuit een positieve houding tegenover de persoon ais geheel. De confrontatie is aileen zinvoi ais die zich richt op het gedrag. Iemand is ais persoon nooit drammerig, gemakzuchtig of kief. Het is het drammerige of gemakzuchtige gedrag waar iemand Iast van kan hebben. Door persoon en gedrag Ios van elkaar te zien, laat de kernkwaiiteit achter iemands negatieve gedrag zich makkelijker vinden. Als bij degene die confronteert niet de wens aanwezig is de kernkwaiiteiten van de ander te Ieren kennen of te bevestigen, dan zal de confrontatie doorgaans weinig effectief zijn en averechts werken, omdat de confrontatie dan tegen de relatie gericht is en niet voor de relatie is. Men probeert dan aileen maar iets te vermijden of kapot te maken en niet iets te scheppen, te creëren of te realiseren! Confrontaties werken aileen als het de intentie is contact te maken of te herstellen. Theorie kernkwadranten Pagina 4 van 21

5 en de uitdaging Naast de bijbehorende valkuil krijgt de persoon bij zijn kernkwaiiteit ook zijn 'uitdaging' cadeau. De uitdaging is de positief kwaliteit van de valkuil. Bij de valkuil 'drammerigheid' hoort zo wellicht de uitdaging 'geduld'. Daadkracht Drammerigheid Positief Geduld Uitdaging Zoals in de figuur duidelijk wordt, zijn de kernkwaliteit en de uitdaging elkaars aanvullende kwaliteiten. Waar het om gaat, is de balans te vinden tussen daadkracht en geduid. Wanneer deze balans te ver overhelt naar daadkracht, dan is de kans aanwezig dat deze daadkracht doorschiet in drammerigheid. Met andere woorden, om te voorkomen dat men in zijn valkuil terechtkomt is het raadzaam de uitdaging te ontwikkelen. Balans aanbrengen betekent denken in termen van enen, niet ofof. De kunst is zowel daadkrachtig als geduldig te zijn, tegelijk. Dus het gaat er niet om minder daadkrachtig te worden, omdat je dan het risico loopt te gaan drammen, het gaat om geduldige daadkracht. Iemand die geduldig daadkrachtig is loopt geen risico meer dat hij gaat drammen; dat is een logisch gevolg van het feit dat hij of zij op dit gebied 'heel' is. Vaak ligt de moeilijkheid in het feit dat de betrokkene niet in staat is te zien hoe deze twee kwaliteiten samen kunnen gaan, dat wil zeggen voor hem of haar is het een kwestie van of daadkracht of geduld. Voor hem of haar zijn beide kwaliteiten eerder tegenstellingen dan aanvullingen. Zo kan bijvoorbeeld bij de valkuil 'wispelturigheid' de uitdaging 'orde' of 'structuur' horen. Het is goed mogelijk dat de betrokken persoon zich moeilijk kan voorstellen dat flexibiliteit en orde elkaar niet uitsluiten doch juist samen kunnen gaan. ' Ja, maar...dan word je toch star... is een te verwachten reactie op suggesties in deze richting. Als iemand flexibei geordend is, is wispelturigheid geen probleem meer. Theorie kernkwadranten Pagina 5 van 21

6 Flexibiliteit Wispelturigheid Positief Ordelijkheid Uitdaging VeelaI zijn valkuil en uitdaging de bron van conflicten die de persoon met zijn omgeving heeft. Conflicten, irritaties en onderlinge spanningen vinden vaak hun oorsprong in de blindheid voor de eigen kwaliteiten (met hun vervormingen) en die van anderen. en de allergie ZoaIs eerder gezegd, is uit iemands kernkwaliteit ook vaak af te leiden waar de potentiële confiicten met de omgeving te verwachten zijn. Die hebben vaak te maken met zijn uitdaging. Het probleem is namelijk dat de doorsneemens allergisch blijkt te zijn voor een teveel van zijn uitdaging, voorai ais hij die in een ander verpersoonlijkt vindt. Zo zal de daadkrachtige persoon de neiging hebben om over de rooie te gaan wanneer hij in een ander geconfronteerd wordt met passiviteit. Flexibiliteit Drammerigheid Negatief Positief Passiviteit Geduld Allergie Uitdaging Theorie kernkwadranten Pagina 6 van 21

7 Hij is allergisch voor passiviteit omdat passiviteit te veel van zijn uitdaging (= geduld) is. Hij weet zich daar vaak geen raad mee. Hoe meer men in een ander met zijn eigen allergie geconfronteerd wordt, des te groter is de kans dat men in zijn valkuil terechtkomt. De persoon met de kernkwaliteit 'daadkracht' loopt dan het risico nog harder te gaan drammen, terwijl hij de ander verwijt passief te zijn, enz. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan, waar zonder de hulp van een derde moeilijk meer uit te komen is. Beide personen lopen het risico op elkaar in te haken en in een uitzichtloos conflict terecht te komen. Met andere woorden, als men zijn allergie in een ander tegenkomt, ligt de valkuil op de loer. Dus wat iemand het meest kwetsbaar maakt is niet zijn valkuil, maar zijn allergie, want het is vooral de allergie die iemand in zijn valkuil drijft. Toen ik de eerste versie van dit boek aan een van mijn vrienden liet lezen, stuurde hij als reactie op dit hoofdstuk over kernkwaliteiten een kwadrant dat hij bij een glas wijn over mij had zitten maken. Hij vond het zeer helder en af en toe wat afstandelijk. Hij vond dat er meer voorbeelden in moesten om zich meer in te kunnen leven en hij concludeerde (terecht) dat ik daar wel moeite mee zou hebben, omdat hij mij had leren kennen als iemand die niet tegen slijmerigheid kan. Om zowel de lezer een plezier te doen als mijn uitdaging niet te ontlopen, heb ik derhalve besloten dit voorbeeld toe te voegen. Helder Afstandelijk Negatief Positief Slijmerig Inlevend Allergie Uitdaging En terwijl ik dit op mijn tekstverwerker typ, merk ik dat ik steeds de neiging heb dit niet te doen, want als ik de vorige bladzijden nog eens overlees vind ik dat het er allemaal al keurig staat. Dus het toevoegen van nog een kwadrant en zeker een over mezelf vind ik inderdaad behoorlijk slijmerig worden. Maar goed, wie zei dat het werken aan je uitdaging gemakkelijk was...nietwaar...? Met het formuleren van de allergie is het kernkwadrant rond. Wat gebeurt er nu als twee 'soortgenoten' elkaar tegenkomen? Het is voorstelbaar dat twee daadkrachtige types het niet zonder meer gemakkelijk hebben met elkaar. Het risico is levensgroot aanwezig dat het Theorie kernkwadranten Pagina 7 van 21

8 uitdraait op een strijd tussen twee drammers waarbij de sterkste wint. Het verschil in de confrontatie tussen soortgenoten en tegenpolen zit er vooral in dat het voor een daadkrachtig iemand wel lastig is om te gaan met een soortgenoot, maar hij heeft wel respect voor de ander. Dit in tegenstelling tot de tegenpool. Als een 'daadkrachtig iemand een 'geduldig' iemand tegenkomt zal hij daar al gauw het,label' passief op plakken en hem of haar vervolgens minachten. Minachting is kenmerkend voor situaties waarin men geconfronteerd wordt met zijn allergie. Minachting hebben voor iemand maakt je zelf dan ook kwetsbaar omdat je voor je het weet in je valkuil schiet en daardoor niet meer effectief bent. Vanuit het kernkwadrant wordt het duidelijk dat het voor een flexibel iemand moeilijk is de kwaliteit 'orde' in een ander als een positieve kwaliteit te herkennen. Hij zal snel de neiging hebben op 'orde' het label 'starheid' te plakken en het daarmee te diskwalificeren. Dit komt doordat hij zich nauwelijks voor kan stellen dat orde en flexibiliteit elkaar kunnen aanvullen, noch in een ander noch in hemzelf. Evenzo is het voor 'de ordelijke' moeilijk de kwaliteit 'flexibiliteit' in een ander te waarderen, omdat hij onmiddellijk geneigd is daar het label 'wispelturig' of 'chaotisch' op te plakken. Flexibiliteit Wispelturig Negatief Positief Starheid Ordelijkheid Allergie Uitdaging Het kernkwadrant is niet aileen een hulpmiddel om de kernkwaliteit en uitdaging bij jezelf en anderen te ontdekken. Wat het kernkwadrant tevens laat zien, is dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat een leider het meest kan leren van die mensen waar hij de grootste hekel aan heeft (allergisch voor is), of anders gezegd: Waar men allergisch voor is bij een ander, is waarschijnlijk te veel van iets goeds dat men zelf juist het meeste nodig heeft. Dus een manager kan het meest ( over zichzelf) leren van diegenen waar hij het moeilijkst mee om kan gaan. Theorie kernkwadranten Pagina 8 van 21

9 Kernkwadrant rond Een kernkwadrant is vanuit alle vier de hoeken op te bouwen en op allerlei manieren te checken op juistheid. De ingang via de kernkwaliteit is voor velen de moeilijkste. Dit heeft zoals al gelegd onder andere als oorzaak dat het in onze (Calvinistische) cultuur ongebruikelijk is iets positiefs over onszelf te leggen. Kritiek uiten, ofwel op anderen als op zichzelf, gaat menigeen gemakkelijker af. Vandaar dat de tweede ingang via de valkuil gemakkelijker is. De meesten weten haarfijn aan te geven welk verwijt ze weleens naar hun hoofd krijgen, of welk label ze nogal eens door anderen (on)terecht opgeplakt krijgen. Zo hoeft de betrokken persoon zich aileen maar af te vragen wat zijn of haar levenspartner regelmatig roept, en de valkuil is boven water. Vanuit deze ingang kan het kernkwadrant afgemaakt worden. Behulpzaamheid Bemoeizucht Negatief Positief Onverschilligheid Loslaten Allergie Uitdaging Ook vanuit de derde ingang, via de uitdaging is het kwadrant verder op te bouwen. Welke kwaliteit vind je dat je goed zou kunnen gebruiken om een evenwichtiger en completer mens te worden? En ook deze vraag is voor menigeen niet makkelijk te beantwoorden. Wellicht wordt het makkelijker als je je afvraagt welke kwaliteit je in het algemeen in anderen bewondert. Dit is meestal je uitdaging. Tenslotte biedt de ingang via de allergie de vierde en eenvoudigste mogelijkheid om een kernkwadrant uit te werken. De meesten hebben geen moeite om aan te geven waar ze (bij een ander) niet tegen kunnen. Bij de laatste in te vullen 'hoek' van het kwadrant is er een dubbele controle op juistheid mogelijk, omdat die kwaliteit of vervorming vanuit drie richtingen moet kloppen. Zo moet 'onverschilligheid' zowel een teveel zijn van 'loslaten' als het (negatief) van 'behulpzaamheid', alsook nog het andere uiterste van, bemoeizucht '. Theorie kernkwadranten Pagina 9 van 21

10 Het dubbele kernkwadrant Kernkwadranten lenen zich bij uitstek voor zelfonderzoek. Daarnaast kunnen ze ook heel goed door een manager gebruikt worden om functioneringsgesprekken met medewerkers voor te bereiden. De confrontatie aangaan met iemand voor wie je allergisch bent, kan op twee manieren produktief worden. Je realiseren dat de allergie weleens op je eigen uitdaging betrekking kan hebben, maakt je milder en verdraagzamer en vergroot je zelfkennis. Bovendien kun je door de de allergie van jezelf (en de valkuil van de ander) diens kernkwaliteit op het spoor komen. Dit kan gedaan worden door middel van een dubbel kernkwadrant. Stel een manager ergert zich mateloos aan iemand die hij passief vindt. Juist omdat hij daar zo allergisch voor is besluit hij eerst naar zichzelf te kijken en te onderzoeken wat dit over hem zegt. Uitgaande van zijn allergie maakt hij een kernkwadrant van zichzelf, bijvoorbeeld het volgende: IK Daadkracht Negatief tegenoverg estelde Passiviteit Te veel van het goede Te veel van het goede Drammerigheid Positief tegenoverg estelde Geduld AIs hij zichzelf hierin duidelijk herkent en tot de conclusie komt dat het meer over hem zegt dan over de ander, zou die bewustwording ertoe kunnen leiden dat hij zich minder gaat ergeren aan de betrokken persoon. Hij heeft die gebeurtenis gebruikt om zichzelf beter te leren kennen en uit te vinden wat hij in zijn eigen ontwikkelingsproces te doen heeft. Het kan echter ook zijn dat hij tot de conclusie komt dat het weliswaar iets over hem zegt, maar dat hij tevens de ander wil aanspreken. In dat geval maakt hij een tweede kernkwadrant, waarbij hij aanneemt dat wat hij wil aanspreken de valkuil van die persoon is. Dit kwadrant kan natuurlijk het omgeklapte kwadrant van hemzelf zijn. Dan zou zijn uitdaging de kernkwaliteit van de ander zijn. Dat hoeft echter niet, omdat uit een kwaliteit meerdere kwadranten gemaakt kunnen worden. Wel zullen het veelal nuanceverschillen zijn, maar die zijn net zo belangrijk. Het is niet zo dat er een soort woordenboek zou bestaan van kernkwadranten. Telkens zal per persoon gezocht moeten worden naar de precieze verwoording die bij die persoon past. Het moet 'klikken' en dat betekent in de praktijk dat het soms een hele klus is de juiste Theorie kernkwadranten Pagina 10 van 21

11 verwoording te vinden. Stel dat hij de betrokken persoon inschattende tot het onderstaande kwadrant komt, dan ontstaat er een dubbelkwadrant. In dit dubbelkwadrant wordt het duidelijk dat wanneer de manager het contact met zichzelf verliest, hij een redelijk risico loopt tijdens het gesprek ' ongeduldig, te worden en te gaan drammen. Dit wordt door de ander geïnterpreteerd als opdringerigheid (= zijn allergie) waardoor diens valkuil geactiveerd wordt en er een grote kans bestaat dat het gesprek nergens toe leidt en het alleen maar erger wordt. Ingetogen Passiviteit Opdringerig heid De ander Initiatief Ook hier wordt weer duidelijk dat de manier om een ander te (helpen) veranderen bij jezelf begint. De beste manier voor deze manager om zijn medewerker te helpen is door in zichzelf daadkracht en geduld bij elkaar te brengen. Een kernkwadrant met een medewerker uitwerken laat de betrokken persoon 'heel'. Hij wordt niet alleen aangesproken op wat er mis is, hij krijgt ook te horen wat er goed is en hoe hij zich verder kan ontwikkelen. Ik Daadkracht Drammerigheid Ingetogen Passiviteit Geduld Opdringerig heid De ander Initiatief Theorie kernkwadranten Pagina 11 van 21

12 Hij krijgt een richting (uitdaging) mee om aan te gaan werken. Het maakt nogal wat uit of de medewerker te horen krijgt dat hij wat minder passief moet zijn, of dat hij voorgaand kwadrant uitgelegd krijgt. Het is verrassend te merken hoe gemakkelijk het is mensen aan te spreken op hun vervormingen wanneer het gehele plaatje wordt meegenomen. In een van de workshops over kernkwaliteiten zat een 50jarige manager (Johan). Hij gaf leiding aan een succesvolle afdeling van 60 mensen. Hij was tevreden over het functioneren van zijn groepshoofden. Er was er echter een bij (Karel) waar hij al jarenlang iets mee had. Alhoewel Johan hem voor geen goud zou willen missen, irriteerde het hem al acht jaar dat Karel 'zich zo klein maakte' en naar zijn smaak zo onzichtbaar was. Hij wilde zo graag dat Karel wat meer overtuigd overkwam en wat beter uit de verf zou komen. Tot nu toe had hij echter geaarzeld dit met hem te bespreken, omdat hij bang was Karel pijn te doen en te demotiveren en daarvoor had hij te veel waardering voor hem. Uitgaande van zijn irritatie 'onzichtbaarheid' maakte Johan een kernkwadrant van zichzelf en herkende daarin zijn eigen kernkwaliteit, namelijk zijn vermogen zich te profileren. Johan Profileren Arrogant Relativeren d Onzichtbaar Bescheiden Opgeblazen Overtuigend Karel Het was prachtig te zien hoe gemakkelijk deze man zichzelf neerzette en voor zijn mening stond. Het was ook duidelijk dat hij daarbij af en toe de neiging had door te schieten en zich wat arrogant op te stellen, met name als hij het gevoel had te maken te hebben met mensen waarvan hij vond dat ze geen ruggegraat hadden. Zijn uitdaging had te maken met het ontwikkelen van bescheidenheid. In het kwadrant dat hij van Karel maakte benoemde hij het relativerend vermogen van Karel als één van zijn kernkwaliteiten. Daarom waardeerde hij hem juist. Bovendien had Johan die kwaliteit in de afdeling ook nodig om zijn eigen stelligheid te compenseren. Na het dubbelkwadrant uitgewerkt te hebben kreeg Johan in de gaten hoe zij elkaar aanvulden en hij besloot dit met Karel te bespreken. Toen ik hem een maand later tegenkwam vertelde hij hoe verbaasd hij had gestaan dat Karel hem aan het einde van het Theorie kernkwadranten Pagina 12 van 21

13 gesprek had bedankt voor zijn openheid. 'Nu weet ik tenminste hoe je echt over me denkt, watje in me waardeert en waar ik voor mijn eigen ontwikkeling verder aan kan werken. Bovendien begrijp ik nu meer hoe jij in elkaar steekt. en bij stress In een kernkwadrant wordt ook zichtbaar hoe een persoon geneigd is op stress of onder druk te reageren. In eerste instantie zal de druk of spanning ertoe leiden dat hij vaker te veel van naar buiten zal brengen, met andere woorden in zijn valkuil zal schieten. Wordt de druk nog groter, dan zal hij in extreme gevallen de neiging hebben (plotseling) in zijn allergie te schieten en deze uit te gaan leven. Moed Roekeloosheid Aarzeling Bedachtzaamheid Allergie Uitdaging Dat zijn van die momenten waarop de omgeving iemand niet meer herkent. Het gedrag dat hij of zij dan vertoont is voor de omgeving zo ongewoon dat er onbegrip ontstaat. Iemand die 'normaal' gesproken juist heel moedig is, een grote besluitvaardigheid heeft en door de omgeving als energiek ervaren wordt zal in eerste instantie iets te moedig worden en zich vervolgens onder hoge stress aarzelend en besluiteloos gaan gedragen. Wanneer dit soort verschijnselen zich voordoen is het tijd voor een 'timeout', anders ligt een crisis in het verschiet. Het maskerkwadrant Een maskerkwadrant is een kwadrant dat aan de oppervlakte lijkt op een kernkwadrant, maar in realiteit precies het omgekeerde is. Een masker is een gepolijste facade die geacht wordt een bepaald effect te sorteren. Maskergedrag kenmerkt zich door het ontbreken van echtheid. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het levenloos is. Maskergedrag wordt veelal aangeleerd en in stand gehouden door angst; angst om iets bloot te geven wat men wil verbergen. De kwaliteit die uit een maskerkwadrant als kernkwaliteit naar voren komt is in feite niet zijn of haar kernkwaliteit, maar eerder een mislukte poging de ware valkuil te vermijden. Theorie kernkwadranten Pagina 13 van 21

14 In een meerdaags seminar met managers uit verschillende bedrijven was het thema op de vierde dag: kernkwaliteiten. In een soort feedbackoefening maakten de deelnemers kernkwadranten van elkaar, waarbij iedereen een keer aan de beurt kwam. Daarbij hadden de deelnemers aileen hun ervaring in die vier dagen met de betrokken persoon om uit te putten bij het samenstellen van het kwadrant, want ze hadden elkaar nooit eerder ontmoet. Een van de deelnemers was een 54jarige directeur die leiding gaf aan een bedrijf van 500 mensen. Het kernkwadrant dat hij kreeg van de overige deelnemers was het volgende: Empatisch Sentimenteel Negatief Positief Afstandelijk Beschouwend Allergie Uitdaging Wat in hem vooral gewaardeerd werd was zijn warme belangstelling voor anderen, zijn gevoel van medeleven en zijn grote invoelingsvermogen. Wat men zag als zijn uitdaging was om daarnaast ook wat meer rationeel beschouwend bezig te zijn en men schatte in dat hij allergisch zou zijn voor afstandelijke mensen. De reactie van de betrokken persoon was er een van grote verbazing: Als je dit aan mijn directe medewerkers zou vragen, zou je precies het omgekeerde kwadrant te zien krijgen, want ik krijg juist nog wel eens te horen dat ik zo afstandelijk ben, maar ik denk dat mijn gezin mij hier wel in herkent.' Op de vraag hoe dat dan zat en wat hij zelf het meest herkende, antwoordde hij: Binnenin ben ik inderdaad meer zoals jullie mij zien. Op mijn werk zie ik er aileen anders uit...en nu zie ik ook hoe dat ontstaan is. Toen ik dertig jaar geleden bij dit bedrijf in dienst kwam, zei mijn eerste baas na drie weken tegen mij dat ik niet zo sentimenteel moest doen. Dat was voor mij zo pijnlijk dat ik toen besloten heb ervoor te zorgen dat me dat geen tweede keer zou overkomen. Vanaf dat moment ben ik me afstandelijk gaan opstellen. Dit voorbeeld illustreert hoe iemand als reactie op zijn valkuil zijn eigen allergie als afweer gaat gebruiken. Het kwadrant dat deze manager op zijn bedrijf van zijn mensen gekregen zou hebben is een maskerkwadrant en zou er omgekeerd uitgezien hebben. Een Theorie kernkwadranten Pagina 14 van 21

15 maskerkwadrant is altijd een (afweer)reactie op een onaangename ervaring met de eigenlijke valkuil. De kernkwaliteit die uit een kernkwadrant volgt, is de kwaliteit waar de persoon van nature gemakkelijk toegang toe heeft, in bovengenoemd geval dus empathie. Bij een maskerkwadrant is dat niet het geval, omdat de kernkwaliteit die daaruit voigt eerder zijn uitdaging is.?? Beschouwend Afstandelijk Negatief Positief Sentimenteel Empatisch Allergie? Uitdaging? Als iemand reactief (= omdat hij ertegen is) probeert zijn valkuil te vermijden, dan belandt hij in zijn ailergie. Er is dan geen sprake van groei, maar van stagnatie. De kernkwaliteit wordt ontkend, de persoon wordt een gespleten persoon die een dubbelleven gaat leiden. Veelal leidt dat vroeg of laat tot een crisis of ziekte, waardoor de persoon opnieuw de kans krijgt om de (ontwikkelings)draad weer op te pakken. Maskerkwadranten zijn soms te herkennen aan het verschijnsei dat het de persoon koud Iaat. Vrijwel altijd zijn mensen 'geraakt' ais ze hun kernkwadrant voor zich zien. Het doet je iets. Als dat niet zo is, kan dat een indicatie zijn dat er sprake is van een maskerkwadrant. In dat geval kan men het omgekeerde kwadrant onderzoeken. De oorsprong van kernkwaliteiten Een boeiende vraag is de vraag naar de oorsprong van kernkwaliteiten. Waar komen ze vandaan en hoe zijn ze ontstaan? De benaming kernkwaliteit duidt al op de oorsprong ervan; Een kernkwaliteit is een kwaliteit uit de kern, ook wel het Zelf genoemd. Ik ga ervan uit dat in de kern alle kwaliteiten aanwezig zijn, niet één of twee, maar alle kwaliteiten. In zijn kern is de mens 'heel'. Daar zijn daadkracht en geduld nog samen en vormen ze geen tegenpolen. Daar zijn flexibele ordening, heldere empathie en behoedzame moed normaal. Een kernkwaliteit is als het ware een poort naar iemands kern. Door deze kwaliteit heeft men (relatief gemakkelijk) toegang tot zijn eigen kern. Het is dat deel van iemand dat hem nog Theorie kernkwadranten Pagina 15 van 21

16 verbindt met zijn ware ZeIf. Het ontstaan van kernkwaliteiten zou als volgt gezien kunnen worden. Bij de geboorte komt de mens terecht in de wereld van de aardse dualiteit en verliest hij min of meer het contact met zijn kern. Vanaf dat moment is het niet meer vanzelfsprekend dat kwaliteiten als moed en behoedzaamheid bij elkaar horen. Omdat ze niet meer geïntegreerd zijn, bestaat vanaf dat moment ook de mogelijkheid dat een kwaliteit zich los van het geheel gaat ontwikkelen en gaat ontaarden in een teveel van. Dit kan bij elk van de twee polen gebeuren. Zo kan moed ontaarden in roekeloosheid terwijl behoedzaamheid kan ontaarden in lafheid. Op deze wijze ontstaan uit de twee polen de vier aspecten uit het kernkwadrant. Over de reden waarom de ene pool zich vervolgens ontwikkelt tot wat nu een kernkwaliteit heet, terwijl de andere de uitdaging wordt, wordt verschillend gedacht. Dit heeft weer te maken met het mens en wereldbeeld waar men van uitgaat. Eén categorie mensen zal dit toeschrijven aan de omstandigheden tijdens de jeugdjaren. Hun hypothese daarbij is dat de mens gevormd wordt door zijn opvoeding. Een tweede categorie zal het vooral zoeken in erfelijke factoren. Zij gaan ervan uit dat kwaliteiten min af meer genetisch bepaald zijn. Een derde categorie mensen zal dit toeschrijven aan de Schepper die bepaalde met welke kwaliteiten iemand in dit leven binnenkwam. Hun hypothese is dat kwaliteiten geschonken zijn. Een vierde categorie gaat ervan uit dat de mens meer dan één leven leeft en dat de ziel telkens die omstandigheden creëert die ze nodig heeft om in dit leven nieuwe kwaliteiten in zich te verenigen en zo steeds verder te groeien en weer heel te worden. Zij gaan er dus van uit dat de mens zelf verantwoordelijk is voor de kernkwaliteiten die hij of zij heeft ontwikkeld en dat daarin ook de levensopgave voor dit leven gevonden kan worden. De vraag hoe het werkelijk is, is in dit verband minder relevant. Het is zelfs de vraag af die überhaupt relevant is. Vanuit alle vier de mensbeelden kan het kernkwadrant een nuttige bijdrage leveren aan de zelfkennis van de manager. De inschatting van de betekenis en de waarde ervan kan hierdoor echter uiteenlopen. Theorie kernkwadranten Pagina 16 van 21

17 De ontwikkelingsweg in een kernkwadrant Uit het voorgaande moge het duidelijk zijn dat de mens verscheidene kernkwaliteiten heeft; in zijn kern zelfs allemaal. Uiteraard is de mens niet te reduceren tot een kernkwadrant. en zijn ook niet statisch. Per Ievensfase kunnen andere kwaliteiten naar voren komen. Kortom, een gezond mens groeit (geestelijk). Daarbij gaat het er vooral om in balans te komen. Stel iemand heeft in de volgende verhouding toegang tot twee kwaliteiten; hoe groter het oppervlak, des te sterker ontwikkeld en des te gemakkelijker toegankelijk. Daadkracht Geduld Dit betekent vrijwel zeker dat in het totale kwadrant de valkuii en de allergie nog groter zullen zijn. Het is waarschijnlijk dat de allergie het grootste is van de vier, zeker als de minachting sterk is. Het kernkwadrant zou er in verhouding dan als volgt uit kunnen zien: Daadkracht Drammerigheid Negatief Positief Passiviteit Geduld Uitdaging Allergie Theorie kernkwadranten Pagina 17 van 21

18 Dat suggereert dat hoe groter de onbalans tussen kernkwaliteit en uitdaging, des te sterker de allergie en valkuii. Dus hoe zwakker de uitdaging (ontwikkeld) is, des te groter zijn de problemen. Waarschijnlijk is het zo dat in oppervlakte geldt: (A) ValkuiI (B) = Uitdaging (C) Allergie (D). Wat is nu de weg die men kan voigen om hiermee om te Ieren gaan. Allereerst zijn er drie routes die men kan volgen: vechten, helen of niets doen. Kiest men voor vechten, dan gaat men zijn valkuii bestrijden. Waartoe die weg Ieidt, is al eerder beschreven; dan eindigt men in zijn allergie. Dus het vechten tegen je valkuii is een zeer ineffectieve manier van ermee omgaan. Dan zeg je tegen jezelf dat je niet zo drammerig moet zijn. Het enige dat je daarmee doet is jezelf vertellen wat je niet moet zijn. Daar kan niemand iets mee. Daarmee verander je niet, want je probeert aileen maar anders te zijn dan je bent, omdat je iets wilt vermijden. De energie is dus tegen jezelf gericht. Dat is noch Ieuk, noch effectief. Hoe harder je probeert om op deze manier iets niet te zijn, des te meer zit je jezelf in de weg om daadwerkelijk te veranderen. AIs verandering het doel is, bereik je het, namelijk stagnatie. Dan probeer je reactief met je wii iets te forceren en dat is het van creëren. Verandering is een gevoig van heelwording door jezelf te Ieren accepteren zoais je bent, inclusief de eventueei minder mooie kanten. Kiest men voor de weg van heling dan is de belangrijkste opgave te leren waarnemen; niet zozeer iets doen, maar voorai innerlijk observeren zonder te oordelen, laat staan jezelf te veroordelen. Om het innerlijke waarnemingsvermogen te versterken kan het behulpzaam zijn enige tijd in therapie te gaan, zolang het doel daarvan is te leren waarnemen. Dat kan echter niet van elke therapievorm gezegd worden. De tijd dat een manager door zijn omgeving gewaardeerd wordt om zijn inspanningen om (door middel van therapie) zichzelf beter te leren kennen, is echter nog niet aangebroken. De meeste bedrijfsculturen reageren allergisch op het verschijnsel therapie, alsof 'hulp vragen' een teken van zwakte is. Op de weg van de heling gaat het om waarnemen, bewust worden en accepteren van gevoelens en wel in die volgorde. Met accepteren wordt hier niet bedoeld berusten, want dat heeft niets met zelfacceptatie te maken, maar vanuit de houding ten opzichte van jezelf: jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent. AIs gevolg daarvan zal iemand veranderen. Zijn kernkwadrant zal er na verloop van tijd anders uit gaan zien: Gedram Geduld(ige) Daadkracht Passiviteit Theorie kernkwadranten Pagina 18 van 21

19 Daadkracht en geduld zullen meer in balans en dichter bij elkaar komen, de valkuil en de allergie zullen slinken en uiteindelijk (in de kern) oplossen. Dan is dat stuk van de mens geheeld en heeft men toegang tot de creatieve energie die in de kern zijn oorsprong vindt. De energie achter de vervorming Opvallend in alle theorieën over leiderschap is het feit, dat ze de neiging hebben de schaduwkant van de menselijke natuur te negeren. Wat is die kracht of die energie die de mens in zijn valkuil drijft, die volgzaamheid doet verworden tot slaafsheid en zelfverzekerdheid tot arrogantie? We treffen die energie aan in de bezetenheid en het fanatisme van de activist, de politicus, de kunstenaar, de evangelist, de minnaar en de manager. We treffen haar aan in de expansiedromen van de ondernemer en in de ambitie van de carrièrejager. In gestolde vorm treffen we haar ook aan in de gelatenheid en afwachtendheid van sommige organisaties of de brave onderwerping door het lager kader aan het hoger kader. Deze energie is in feite pure creatieve energie vanuit onze kern, die door de innerlijke gespletenheid en onbalans de mens van zijn kern verwijdert en óf een onstuimige rivier wordt die hem meeneemt en overspoelt, óf stolt en de mens doet verstijven. Bij de 'drammer' wordt de persoon overspoeld, bij de 'passieveling' is de energie gestold. Een 'wispelturig' iemand laat zich overspoelen, een 'star' iemand laat zich verstijven. In beide gevallen is de mens eerder slachtoffer van wat hem overkomt (door zijn innerlijke onbalans) dan schepper van zijn eigen leven. De energie stuurt hem in plaats van dat bij de energie stuurt en gebruikt om te creëren. De toegang tot deze energie is via de kern en het herstellen (helen) van de onbalans. Door de bewustwording van de eigen kernkwaliteiten en alles wat daarbij hoort, kan de manager het contact met zijn kern versterken en de balans in zichzelf herstellen, zodat bij die creatieve energie beschikbaar krijgt om mee te gaan creëren. Het kernkwadrant is beschreven in het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties door Daniel Ofman van Kern Konsult. Voor trainingen in kernkwaliteiten kijk op Theorie kernkwadranten Pagina 19 van 21

20 Theorie kernkwadranten Pagina 20 van 21 Bijlage: en en vervormingen en Aanwezigheid Aanpassingsvermogen Accutaresse Alertheid Alledaagsheid Altruïsme Aplomp Attentheid Baanbrekend Bedachtzaam Behoedzaamheid Behulpzaamheid Beleefdheid Bereidwilligheid Bescheidenheid Beschouwen Beweeglijkheid Bezieling Bezonnenheid Blijheid Bondigheid Buigzaamheid Confronteren Consideratie Correctheid Creativiteit Daadkracht Deemoed Degelijkheid Dienstbaarheid Diplomatie Directheid Doelgerichtheid Doelmatigheid Doordachtzaamheid Duidelijkheid Eenvoud Eerlijkheid Effectiviteit Efficiëntie Empathie Enthousiasme Ernst Felheid Feitelijkheid Flexibiliteit Fijngevoeligheid Fijnzinnigheid Geaardheid Gedecideerdheid Gedegenheid Gedrevenheid Geduld Geestdrift Geestigheid Geleidelijkheid Generositeit Genuanceerdheid Gevoeligheid Gewoonheid Gezelligheid Gulheid Grandeur Grenzen stellen Grondigheid Groothartigheid Grootmoedigheid Harmonie Hartstocht Helderheid Hoffelijkheid Hulpvaardigheid Humor Idealisme Ingetogenheid Initiatief Inlevingsvermogen Innovativiteit Inschattingsvermogen Inschikkelijkheid Invoelingsvermogen Kalmte Klaarheid Kracht Lankmoedigheid Losjes Loslaten Loyaliteit Luister Moed Nauwgezet Nederigheid Nijver Nuchterheid Observeren Omzichtigheid Onbaatzuchtigheid Ongekunsteld Ontspannen Ontvankelijkheid Onverdrotenheid Openhartigheid Opgewektheid Oplettendheid Oprechtheid Optimisme Ordelijkheid Overlaten Plechtigheid Plooibaarheid Pragmatisme Praktisch Precies Proefondervindelijkheid Profilering Realisme Receptiviteit Rechtgeaardheid Relaxedheid Resoluutheid Ronduit Royaal Rust Secuur Serieusheid Soberheid Sociabel Souplesse Spaarzaamheid Spontaniteit Standvastigheid Stelligheid Stijl Strengheid Striktheid Tact Tederheid Terughoudendheid Toegankelijkheid Toewijding Vastberadenheid Vastbeslotenheid Vasthoudendheid Veelzijdigheid Verdraagzaamheid Verlegenheid Vernieuwend Vertrouwen Vierkant Volgzaamheid Volhardendheid Voorkomendheid Vooruitstrevendheid Voorzichtigheid Vormelijkheid Vriendelijkheid Vrolijkheid Vrijgevigheid Waakzaamheid Weloverwogenheid Werkelijkheidszin IJver Zachtheid Zachtzinnigheid Zakelijkheid Zelfbewustheid Zelfstandigheid Zelfverzekerdheid Zelfverantwoordelijkheid Zorgelooosheid Zorgzaamheid Zuinigheid

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5 3 en Daniel D. Ofman en 3 en de valkuil 3 en de uitdaging 4 en de allergie 5 rond 6 Het dubbelkwadrant 7 en bij stress 9 Oefeningen 10 1 2 en en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een

Nadere informatie

Theorie van de Kernkwadranten

Theorie van de Kernkwadranten Theorie van de Kernkwadranten Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Kernkwaliteiten 'kleuren' een mens; het is de specifieke sterkte waar

Nadere informatie

Te veel van het goede + -

Te veel van het goede + - en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren; ze doordringen de hele mens en stellen ai diens meer of minder in het oog springende eigenschappen in een bepaald licht. De

Nadere informatie

Kernkwaliteiten en kernkwadranten Naar Ir. Daniël D. Ofman

Kernkwaliteiten en kernkwadranten Naar Ir. Daniël D. Ofman Kernkwaliteiten en kernkwadranten Naar Ir. Daniël D. Ofman Groei op het werk-sig Mensa 1 februari 2009 Rianne van de Ven Coaching & Consulting Coaching voor hoogintelligente volwassenen www.riannevdven.nl

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Het Grote Kernkwaliteitenspel Inhoud Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Inleiding Dit spel is gebaseerd op het kernkwadrant van Daniel Ofman waarmee menigeen

Nadere informatie

Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen?... Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen?...

Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen?... Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen?... Stap 6 - Eigenwaarde Waarom kan de eigenwaarde van je kind zo schommelen? Hoe kun jij je manier van communiceren hierop aanpassen? Pagina%K124 De eerste vorm van eigenwaarde is.................................

Nadere informatie

De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties

De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties Met dit document hebben we niet de intentie om de volledige theorie van Daniel Ofman te bespreken. We willen hier vooral handvaten aanreiken om deze

Nadere informatie

MODULE Kernkwaliteiten

MODULE Kernkwaliteiten MODULE Kernkwaliteiten 1 Inhoud De valkuil... 3 De uitdaging... 3 De allergie... 3 Voorbeeld... 4 Kernkwaliteiten... 5 Kernkwaliteit en de valkuil... 6 Vanuit de valkuil naar de kernkwaliteit... 8 Kernkwaliteit

Nadere informatie

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching Coen Sprenger Training, Therapie en Coaching www.coendalinie.nl 06-14722983 1 kernkwaliteiten en kernkwadranten 2 Leerdoelen: Een manier om je sterke en zwakke punten helder te krijgen Een toegankelijke

Nadere informatie

Kernkwaliteiten. Inleiding =>NEXTARROW=> What you perceive in others. you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES

Kernkwaliteiten. Inleiding =>NEXTARROW=> What you perceive in others. you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES Kernkwaliteiten What you perceive in others you are strengthening in yourself. A COURSE IN MIRACLES Inleiding Het is niet zo moeilijk voor onszelf en voor anderen aan te geven wat er beter kan, wat we

Nadere informatie

Workshop: Werken met kernkwadranten.

Workshop: Werken met kernkwadranten. Workshop: Werken met kernkwadranten. Tips voor de praktijkbegeleider 1. Zoek de uitdaging van de stagiair; 2. werk vanuit de uitdaging verder aan zijn of haar ontwikkeling Meer weten: www.mijnieoosterom.nl

Nadere informatie

Werkboek. van (Naam) Wateren SB Wateren. tel.: site:

Werkboek. van (Naam) Wateren SB Wateren. tel.: site: Werkboek van (Naam) Wateren 22 8438 SB Wateren tel.: 06-51288053 e-mail: info@farasi-rafiki.nl site: www.farasi-rafiki.nl KvK 58651500 BTW 148073724B01 2 Inhoud Thema, inzichten en doel bepalen 3 Oefeningen

Nadere informatie

Smits & Beerends Reader Kernkwaliteiten

Smits & Beerends  Reader Kernkwaliteiten Smits & Beerends www.smitsenbeerends.nl Reader Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten Bij het analyseren van de eigen vaardigheden, het zelfbeeld en de eigen mogelijkheden, komen diverse eigenschappen van een

Nadere informatie

KERNKWADRANT achtergrond informatie

KERNKWADRANT achtergrond informatie KERNKWADRANT achtergrond informatie 1. Kernkwaliteiten Kernkwaliteit Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern)van een persoon behoren. De kernkwaliteit kleurt de mens. Een kernkwaliteit

Nadere informatie

Kernkwaliteiten. Rogier Guns 23 November 2006

Kernkwaliteiten. Rogier Guns 23 November 2006 Kernkwaliteiten Rogier Guns Opening: Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd. Anna Terruwe 2 Daniel D. Ofman Hij

Nadere informatie

Een mooie uitleg is te vinden in dit Youtube-filmpje van Daniel Ofman zelf (www.corequality.nl)

Een mooie uitleg is te vinden in dit Youtube-filmpje van Daniel Ofman zelf (www.corequality.nl) Submitted by Jan Herman on za, 07/09/2016-22:26 Daniel Ofman heeft het kernkwadrant ontwikkeld, waarbij je vanuit je kwaliteiten kan zien waar je valkuilen liggen, wat je allergieën zijn en hoe je hier

Nadere informatie

Connectie Onderzoek. MPA Kernkwadranten. IEP Certificatietraining MPA 2008

Connectie Onderzoek. MPA Kernkwadranten. IEP Certificatietraining MPA 2008 Connectie Onderzoek MPA Kernkwadranten IEP Certificatietraining MPA 2008 Herma Heerink Mei 2008 Metaprofielanalyse Kernkwadranten van Daniël Ofman 1 Herma Heerink Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2.

Nadere informatie

Je hebt nu het POP - werkboek in handen.

Je hebt nu het POP - werkboek in handen. POP werkboek Je hebt nu het POP - werkboek in handen. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Jij zorgt voor je eigen leerproces,

Nadere informatie

Het kernkwaliteiten kwadrant

Het kernkwaliteiten kwadrant Het kernkwaliteiten kwadrant Wat is een kernkwaliteit Daniel Ofman introduceerde in zijn bestseller "Bezieling en kwaliteit in organisaties" het kernkwadrant. Hij definieert kernkwaliteiten als volgt:

Nadere informatie

Kernkwadranten - 23 - Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick

Kernkwadranten - 23 - Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick Kernkwadranten Korte omschrijving Een goede manier om de sterke en zwakke punten van een persoon te verhelderen, is om zijn kernkwaliteiten in een kernkwadrant in kaart te brengen. Het kernkwadrant of

Nadere informatie

Kernkwadranten. Alles wat ons ergert aan anderen, kan leiden tot een beter inzicht in onszelf

Kernkwadranten. Alles wat ons ergert aan anderen, kan leiden tot een beter inzicht in onszelf Kernkwadranten Alles wat ons ergert aan anderen, kan leiden tot een beter inzicht in onszelf Carl Jung Het kernkwadrant van Ofman laat de ander heel. 1. Wat is een kernkwadrant? We zijn ons niet altijd

Nadere informatie

Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging

Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging Kernkwadranten als handig hulpmiddel voor teams Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging Veel mensen kennen het model van kernkwadranten en kernkwaliteiten. Dat het ook geschikt is voor de hulp verlening,

Nadere informatie

lnleiding Kernkwadranten

lnleiding Kernkwadranten lnleiding Dit spel is gebaseerd op het kernkwadrant van Daniel Ofman waarmee menigeen in Nederland op de een of andere manier al kennis heeft gemaakt. Het is een eenvoudig model dat je in tien minuten

Nadere informatie

Talenten herkennen- Talenten inzetten

Talenten herkennen- Talenten inzetten Talenten herkennen- Talenten inzetten Waarom inzetten op talent? Medewerkers inzetten in waar ze goed in zijn, creëert een hogere betrokkenheid en betere resultaten. Medewerkers die kunnen doen waar ze

Nadere informatie

2 Kernkwaliteitenmodel

2 Kernkwaliteitenmodel DC 2 enmodel 1 Inleiding Het kernkwaliteitenmodel is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in jouw samenwerking en omgang met anderen. Je vindt in dit thema uitleg over wat kernkwaliteiten zijn.

Nadere informatie

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs De positieve psychologie: grondlegger Martin Seligman. Psychologie is volgens hem veel te eenzijdig gericht op het onderzoeken van problemen

Nadere informatie

Valkuil. Kernkwaliteit. Uitdaging. Allergie

Valkuil. Kernkwaliteit. Uitdaging. Allergie KERNKWALITEITEN Kernkwaliteit Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. De kernkwaliteit kleurt de mens. Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere

Nadere informatie

Werkboek. Hoe lees ik mijn Facet5-rapport?

Werkboek. Hoe lees ik mijn Facet5-rapport? Werkboek Hoe lees ik mijn Facet5-rapport? Wat is Facet5? Facet5 is een online persoonlijkheidsvragenlijst, die in meer dan 30 landen wordt gebruikt en beschikbaar is in 25 talen. Voor het gemak definiëren

Nadere informatie

3B-reeks voor P&O professionals in verenigingen. Deel 1. www.vm-training.nl

3B-reeks voor P&O professionals in verenigingen. Deel 1. www.vm-training.nl 3B-reeks voor P&O professionals in verenigingen Deel 1 1 www.vm-training.nl Inhoud Inleiding 3 1. Het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) 6 2. Aanpak in fasen 7 3. Het planningsgesprek en het POP 8 4. De oriëntatiefase

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

METHODEN. Coachingmethoden www.petervandelaak.nl Pagina 1

METHODEN. Coachingmethoden www.petervandelaak.nl Pagina 1 METHODEN Ik werk met diverse coachingmethoden. Welke ik gebruik hangt af van de situatie. Aandacht, luisteren en echt contact maken komen op de eerste plaats. Kernkwaliteiten (Ofman) Met deze methode kun

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN?

HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN? 1 HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN? Werknemers hebben verschillende karakters en vertonen uiteenlopend gedrag. People management

Nadere informatie

Deze gedachten komen bij mij op als ik op mijn loopbaan tot nu toe reflecteer:

Deze gedachten komen bij mij op als ik op mijn loopbaan tot nu toe reflecteer: BIJLAGEN VOORBEREIDING GESPREKKENCYCLUS In deze bijlagen een aantal instrumenten om individueel de gesprekken voor te bereiden. Een niet uitputtende lijst met mogelijkheden waaruit gekozen kan worden.

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Reflectieopdracht. 1 http://www.studielicht.be. Inhoud. Wat is het nut van reflecteren? Hoe ga ik aan de slag?

Reflectieopdracht. 1 http://www.studielicht.be. Inhoud. Wat is het nut van reflecteren? Hoe ga ik aan de slag? Reflectieopdracht Inhoud Wat is het nut van reflecteren?... 1 Hoe ga ik aan de slag?... 1 Hoe reflecteer ik met het kernkwadrant van Ofman?... 2 Hoe gebruik ik de reflectiecirkel van Korthagen?... 3 Waarmee

Nadere informatie

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT Kernwaarden CONCEPT 1. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in wat we doen voor onze omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. We maken kenbaar wat onze toegevoegde

Nadere informatie

2012 PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

2012 PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN POP WERKBOEK ALBERT CHERMANNE September 2012 PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VOOR HET HBO Pagina 1 POP WERKBOEK ALBERT CHERMANNE Wat kun je met dit werkboek? Je hebt nu een POP-werkboek in handen. Dit werkboek

Nadere informatie

Interventieopdracht 3

Interventieopdracht 3 Interventieopdracht 3 Een boom groeit niet door aan de takken te trekken maar door de wortels water te geven (C. van de Velde) Trainingsopdracht 3 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012 Auteur: Piety

Nadere informatie

Campus Burchtstraat Burchtstraat Herentals 014/

Campus Burchtstraat Burchtstraat Herentals 014/ Campus Burchtstraat Burchtstraat 14 2200 Herentals 014/21.23.83. burchtstraat@kosh.be SEMINARIE : VERDIEPING VAN JE STUDIEKEUZE Naam: Inhoud van vandaag: kernkwadranten 2 de duogesprek essentie halen uit

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN OEFENING

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie - juni 2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Atlas loopbaantraining - Kernkwaliteitenspel. Laat ook iemand anders puzzelen met zijn of haar kwaliteiten... Mail een tip!

Atlas loopbaantraining - Kernkwaliteitenspel. Laat ook iemand anders puzzelen met zijn of haar kwaliteiten... Mail een tip! pagina 1 van 2 18/10/2010 Online Mail een tip! 5 1. Spelregels --> 2. Eigenschappen kiezen --> 3. maken --> 4. Resultaat bescheiden onzeker opdringerig sociaal Merk eens op wat het schema met je doet.

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Onderwijs naar 2020 Asperen, 3 oktober 2014

Onderwijs naar 2020 Asperen, 3 oktober 2014 6-10-2014 Onderwijs naar 2020 Asperen, 3 oktober 2014 Leerlingen Laten Leren over Zichzelf Vormen voor hun toekomst! Lennart Visser Onderwijs en persoonlijkheidsvorming? Bespreek met degene die naast je

Nadere informatie

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Nurse Academy lustrumcongres 2014 Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Amersfoort, 17 november 2014 Jos de Munnink, gespreksleider moreel beraad GGNet Contact: j.demunnink@ggnet.nl

Nadere informatie

Leidinggeven en communiceren

Leidinggeven en communiceren Leidinggeven en communiceren U persoonlijk Weet goed, hoe het moet! Het valt niet altijd mee om op de juiste manier te communiceren met je personeel. Laten we elkaar niet voor de gek houden op elk bedrijf

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN In deze huiswerkopdracht wordt uitgelegd wat leefregels en ik-ben-opvattingen zijn en het belang ervan bij het doorbreken van gewoontepatronen. Een voorbeeld van Marjolijn illustreert hoe leefregels en

Nadere informatie

Bijlage 4 - Verslag Normen en waarden

Bijlage 4 - Verslag Normen en waarden Bijlage 4 - Verslag Normen en waarden Assertiviteit Begrip Behulpzaamheid Betrouwbaarheid Creativiteit Dankbaarheid Dienstbaarheid Doelgerichtheid Eenheid Eerlijkheid Eerzaamheid Enthousiasme Flexibiliteit

Nadere informatie

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit.

Stap 1: Print deze oefening (als het even kan op wat dikker papier) en knip de waardenkaarten uit. Oefening: Waarden Sorteertaak. Wat zijn waarden eigenlijk? Waarden zijn de dingen die jij als persoon écht belangrijk vindt in het leven. Het is belangrijk ze niet te verwisselen met normen, wat je meer

Nadere informatie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

Leiding geven vanuit je talenten Welkom!

Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Geert Vansieleghem Stichting Lodewijk de Raet een referentie voor sociale competentie 1 Als intro Wat beschouwen anderen bij jou als je grootste talent? Neem 1

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

Hoe staat u in de Roos van Leary?

Hoe staat u in de Roos van Leary? Hoe staat u in de Roos van Leary? Volgens de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier op te stellen, beïnvloed je

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies Welkom Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing Trainers Astrid Kies Programma Wie zijn wij en wat doen wij Kwaliteiten van de Oerman en oervrouw Kwaliteiten met de vier vrouwelijke

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: nov/dec 2009 Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK 1 50 vragenlijst, 10 antwoorden 1. Wat is je sterkste karaktereigenschap? Waarschijnlijk

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. -----

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. ----- Test: Je persoonlijke afweerprofiel Met de volgende test kun je bepalen welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle afweervormen, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee

Nadere informatie

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009 2009 Leren reflecteren Jan Jacobs 27-1-2009 Leren Reflecteren Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen moet en kan. Geef me het geduld om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef me de

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief April 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief April 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief April 2015 Beste nieuwsbrieflezer, Hooggevoelig, HSP of Hoog sensitief persoon? Het begrip HSP, of hoog sensitief persoon, hoor je tegenwoordig steeds vaker vallen, maar wat

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. met IMPACT. Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team. Hoofdstuk. Bene Bailleul

LEIDING GEVEN. met IMPACT. Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team. Hoofdstuk. Bene Bailleul LEIDING GEVEN met IMPACT Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team Hoofdstuk 3 Bene Bailleul 3 Ik als leider Binnen beginnen, buiten winnen. Kijk eens in de spiegel! Elke dag als je opstaat, sta je

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is:

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is: Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers Het enige moment wat telt is: NU Programma 1. Wat is mindfulness? 2. Wat levert mindfulness op? 3. Evaluatie van de ingevulde enquête. 4. De

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl Hoe kleurrijk ben jij? Werkcafe Berkelland 25 November GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in anderen. Inzicht

Nadere informatie

Module 16: Waardeer jezelf!

Module 16: Waardeer jezelf! Module 16: Waardeer jezelf! Waardeer jezelf! Zelfwaardering is het tegenovergestelde van zelfafwijzing. Vanaf onze vroege jeugd hebben we meestal geleerd onszelf af te wijzen in plaats van onszelf te waarderen

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Ten aanzien van de kenmerken van de gevolgen van werkstress werkplezier wordt een viertal categorieën onderscheiden, t.w. 1. emotionele

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Naam: Datum: Bert van Rossum 9 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... De uitslag van Bert van Rossum... Toelichting coach- en begeleidingsvoorkeur...

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

5. COACHEN OP DE TAAK-AS

5. COACHEN OP DE TAAK-AS 5. COACHEN OP DE TAAK-AS 5.1 Inleiding Om het bewustzijn, inzicht en probleemoplossend vermogen van de coachee te ontwikkelen, maken we gebruik van de coachmatrix. We kunnen hierbij gebruik maken van de

Nadere informatie