Inleiding tot de sociale psychologie van organisaties Boek, notities en slides

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding tot de sociale psychologie van organisaties 2012-2013. Boek, notities en slides"

Transcriptie

1 Inleiding tot de sociale psychologie van organisaties Inleiding op de organisatiepsychologie 1.1 definitie: wat is organisatiepsychologie? Boek, notities en slides Organisatie: verzameling van mensen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken economische entiteit en non-profiti (niet materieel: bv overheid, zorg, onderwijs) betaalde medewerkers en niet betaalde (bv voetbalclub, studentenkring) Drie essentiële elementen van organisatie: Verzameling van mensen Eenheid, afgrenzing (bv zoals bij bpost het uniform, betoging niet omdat afgrenzing niet duidelijk is): het is heel duidelijk wie er wel en wie er niet toe behoort. laat identificatie toe met een groter geheel, door de identificatie voel je je ook betrokken bij de organisatie, het gevoel erbij te horen. Er is ook sprake van een samenhang en continuïteit: geen losse, onsamenhangende hoeveelheid mensen, ze horen bij elkaar voor een langere periode zorgt voor duurzaamheid = gestructureerd geheel aan mensen Samenwerkingsverband Samenwerking vereist een taakverdeling: niet iedereen doet hetzelfde Nood aan coördinatie: taken van de leden op elkaar afstemmen Duidelijkheid aan wie wat doet en waarom machts en gezagsrelaties Afspraken en regels nodig wederzijdse afhankelijkheid en vaak ruilverhouding (wat doe ik voor u en wat krijg ik terug, bv loon, vriendschap, appreciatie) gemeenschappelijk doel men streeft hetzelfde na, werkt naar hetzelfde doel toe Activiteiten zijn dus doelgericht bv het produceren van goederen en diensten, het realiseren van een ideologisch doel (belangen, politiek) Organisatiepsychologie: deelgebied binnen de psychologie dat zich bezighoudt met de studie van het menselijke gedrag in organisaties. Gedrag ontstaat steeds uit de interactie tussen de persoon en situatie (K. Lewin: individu context). De drie elementen van een organisatie wordt altijd door beide polen beïnvloed. 1) De persoon: mate waarin men zich als eenheid zal ervaren hangt mede van de eigenschappen van de individuen af. Hetzelfde geldt ook wat het samenwerken en het bereiken van de gemeenschappelijke doelen betreft = micro niveau 1

2 Enkele voorbeelden: Capaciteiten, Visies, Persoonlijkheid (Extraverten: waarschijnlijk sneller en makkelijker groepsvorming / Betweterig: geen gevoel van samenhorigheid) 2) Dezelfde drie aspecten worden ook beïnvloed door de kenmerken van de organisatie (context). Hierbij hebben we diverse niveaus Macro-niveau (grootste entiteit): organisatie als geheel Meso-niveau: afdelingen of eenheden en groepen. Binnen dit niveau vaak nog meer onderverdelingen (formeel; door organisatie bepaald, of informeel; klikjes)µ Voordelen van kleinere omvang organisaties: Elkaar kennen Samenwerking Doel scherper 3) Het gaat om de interactie tussen persoon en organisatie Kerndoelstelling organisatiepsychologie: Het bestuderen van de wijze waarop individuen, groepen en de organisatie als geheel elkaar wederzijds beïnvloeden Nagaan wat de gevolgen hiervan zijn voor de drie aspecten uit de definitie van organisatie Voorbeelden: Socialisatie: nieuwe werknemer maakt zich de sfeer en verwachtingen van een organisatie eigen Persoon beïnvloedt organisatie: innovatie, fouten en inefficiëntie beklagen Organisatiepsychologie houdt zich dus met vier dingen bezig: 1) De interactie tussen de persoon en de groep of of organisatie: Bv in welke mate voelen mensen zich betrokken bij de groep/organisatie, en in welke mate identificeren ze zich met de groepsdoelen? Hoe kunnen we individuen motiveren om de groepsdoelen te bereiken? En ook leidinggeven 2) De interacties binnen groepen en tussen groepen onderling: bv hoe komt men tot beslissingen, hoe ontstaan conflicten en hoe lossen we deze op? Hoe kunnen we samenwerking stimuleren? Gaat dus om inter/intra groepen 3) De interactie tussen groepen en de organisatie als geheel: Bv collectieve actie zoals bij Ford Genk en industrieel conflict: een deel van het personeel ageert tegen de bedrijfsleiding. 4) Topics op organisatieniveau: wat is de beste structuur voor de organisatie? Welke sfeer of cultuur heerst er? Hoe kunnen we de samenwerking tussenorganisaties faciliteren, en hoe dienen we ze te herstructureren tot een nieuw geheel (fusie)? En welke impact heeft dit? 1.2 Situering van de organisatiepsychologie binnen de arbeids- en organisatiepsychologie Organisatiepsychologie vormt een onderdeel van A&O (+ Personeel). Deze heeft betrekking op de psychologische studie van de werkende mens, binnen de context van de ruimere organisatie waarin deze werkt. Kerndoelstelling: wederzijdse betrokkenheid van mens en werk/organisatie te optimaliseren of wederzijdse aanpassing tussen mens en werk/organisatie te verbeteren (goed functioneren) 2

3 Deze doelstelling kan op verschillende manieren worden nagestreefd wat leidt tot verschillende deeldomeinen of werkvelden. Elk daarvan heeft: Een andere doelstelling (op een andere wijze de doelstelling realiseren) Toespitsing op ander niveau in de analyse (kleinere entiteiten, via werk, tot grotere entiteiten zoals de groep, de organisatie, de volledige samenleving) Zo komt men tot vijf werkvelden: Ergonomie (Human factors psychology of human engineering) Ergonomie is gericht op de samenwerking tussen mens en machine waar bij de mens vast staat en we de machine kunnen afstemmen op de fysiologie en psychologie van mensen. ergonomie bevindt zich dan ook op het snijvlak van de medische wetenschap, de techniek en (experimenteel) psychologen (functieleer). Het gaat dus om een interdisciplinair werkveld en gaat ook om zaken zoals geluid, ploegenarbeid, De centrale doelstelling is de werkomgeving aan de persoon aan te passen, het gaat dus om éénrichtingsverkeer (lager niveau)voor het realiseren van de globale doelstelling van de A&O Personeelspsychologie = het managen van persoon, of de zorg voor het persoon (= personeelsbeleid) In een organisatie heb je de mensen (werknemers) en functies (soort werk, de job). Kerndoelstelling van personeelspsychologie is zoeken naar de juiste overeenstemming (fit) tussen de persoon en de functie. Een functie is een geheel aan taken (het takenpakket) en verantwoordelijkheden, het staat dus los van het individu en bestond voor dat mensen er komen werken. Centrale doelstelling: de functie is onveranderlijk en we sleutelen aan de persoon op 2 manieren: Juiste persoon te vinden voor een specifieke taak of functie (aanwerving, selectie) Persoon is dus ook onveranderlijk en het gaat om de goede match te vinden. Persoon aanpassen aan de taken of functie d.m.v. opleiding, training. Opleiding en vorming is zo goed als altijd nodig Arbeidspsychologie Het betreft de psychologie van de arbeid en van de werkende mens. Het gaat om de analyse van de impact van de taken en functie op de persoon. Kernvraag: op welke wijze beïnvloedt het werk dat men uitvoert de persoon die het uitvoert? Men zal hiervoor de kenmerken van het werk (functie) analyseren en nagaan op welke wijze deze samenhangen met het gedrag of de beleving van de werkende. Kernidee: stel vast wel slecht werk is (welzijn/ productie daalt) en zet slecht werk om in goed werk. Je gaat dan functies herontwerpen: het aanpassen van het werk aan deze mens Niet het gereedschap, doch de volledige functie en werkpost wordt aangepast. men kijkt naar de kenmerken van een persoon en bekijkt welke kenmerken van de functie zorgen voor ontplooiing, en welke voor belasting (efficiëntie, performantie) 3

4 1.2.4 Organisatiepsychologie (zie hoger) het niveau van de analyse overstijgt het louter individueel niveau, heet heeft ook betrekking op het team en de volledige organisatie waarin men werkt. Wederzijdse beïnvloeding tussen werknemer en organisatie staat centraal (geen eenrichtingsverkeer meer) Economische psychologie (als overkoepelende term) Hier is er geen sprake over wederzijds of eenrichtingsverkeer. Het heeft betrekking op datgene dat buiten en boven het bedrijf gelegen is (meer dan individu). Deze omvat drie deeldomeinen: Commerciële psychologie: reclamepsychologie (bv muziek in supermarkt) Consumentenpsychologie: het vorige en de analyse van consumentengedrag (bv gepland <-> wild koopgedrag) Economische psychologie: Enge betekenis: psychologische analyse van economisch gedrag van mensen (bv welke context kies je voor sparen, beleggen of uitgeven). Ruimere betekenis: overkoepelende term voor de drie deeldomeinen 1.3 De gespannen verhoudingen tussen fundamentele en toegepaste psychologie Organisatiepsychologie wordt vaak als vorm van toegepaste psychologie opgevat. In het algemeen zijn er drie standpunten mogelijk: Fundamentele psychologie Formuleert theorieën die getoetst worden in experimenteel onderzoek Deze theorieën geven we later aan toegepaste psychologie om deze abstracte theorieën toe te passen in de concrete werkelijkheid Men kan zuivere theorieën ontwikkelen, ontstaan en getoetst in de gecontroleerde setting van het labo (experimenteel) Sterk deductief en vorm dominante paradigma in het begin van opleiding psychologie Toegepaste psychologie Experimenteel ontwikkelde theorieën zijn te abstract om ruikbaar te zijn in de praktijk/realiteit omzettings- of vertalingsprobleem Fundamenteel georiënteerde visie is in deze visie tevens onlogisch omdat men vertrekt vanuit een theorie en pas daarna nagaat in hoeverre men deze theorie kan toepassen Inductie: vertrekken vanuit de praktijk: in de realiteit worden problemen gesignaleerd en vragen geformuleerd, die via onderzoek beantwoord moeten worden. Deze antwoorden geven dan aanleiding tot theorievorming 4

5 1.3.3 Dialectische relatie tussen fundamentele en toegepaste psychologie beide soorten psychologie zijn istorisch gezien los van elkaar ontwikkeld en zijn naast elkaar verder geëvolueerd. (twee gescheiden werelden) kruisbestuiving is mogelijk: toegepaste kan fundamenteel onderzoek stimuleren en fundamenteel kan relevante kaders voor toegepaste aanbieden spreken over theoretische vs praktijkgerichte psychologie? Theoretische psychologie: ontwikkeling van theorievorming Praktijkgerichte psychologie: analyse van de mens in een praktijksituatie, met als doel daarbij te interveniëren (ingrijpen en veranderen van de werkelijkheid) 2. Het psychologisch contract 2.1 Inleidende situering en contrast met het juridisch contract Psychologisch contract Kadert binnen de relatie individu (werknemer, micro) organisatie (werkgever, macro), waarbij de focus in sterke mate op de economische realiteit ligt. Namelijk het bedrijfsleven (profit) of de openbare sector (non-profit). Ruil tussen werknemer en werkgever(/organisatie), bv inspanningen <-> loon Nood om afspraken te maken; voorwaarden van de ruil vast te leggen => afspraken in Juridisch contract vastleggen: rechten & plichten Het juridisch contract Legt vast wat de werknemer moet doen + wat hij in ruil krijgt Kenmerken (Spindler): o formeel & expliciet (neergeschreven/uitgesproken) o overeenstemming m.b.t. inhoud (gelezen en goedgekeurd, handtekenen) o juridisch afdwingbaar (voor rechtbank, via geëigende procedures) o zakelijk, nuchter (neutraal, geen eoties o statisch: staat vast op papier zorgt voor transparantie, duidelijkheid en zekerheid Doch ook onzekerheid, want: o onvolledig: kan nooit volledige interactie omvatten (bv kledij staat er niet in) o interpretatieverschillen: een specifiek punt anders interpreteren Bij onenigheid hierover beslist de arbeidsrechtbank (bv overuren of niet => Psychologisch contract (aanvullend op juridisch contract) Perceptie van verhouding en afspraken tussen WG & Wn Impliciete, wederzijdse beloftes Dateerd al van jaren 60 maar hernieuwde aandacht vanwege economische wijzigingen en wijzigingen in relatie werkgever werknemer. 5

6 2.2 Definitie en illustratie Twee fasen in geschiedenis concept: 1) Levinson et al. (1962); Schein (1965): impliciete en onuitgesproken wederzijdse verwachtingen tussen WN & organisatie -> tweezijdig : vergelijking van werknemer en organisatie: brengt iedere partij ongeveer evenveel in? nagaan of er een mismatch is of niet Bv (binnen één domein) : Binnen werkgever/werknemer Werkgever Werknemer Recht werkgever Recht Plicht Plicht werknemer Plicht Recht Recht Recht Plicht plicht 2) Rousseau (1990): individuele perceptie v.d. wederzijdse verplichtingen (/verwachtingen) i.d. arbeidsrelatie -> enkel bij WN (of WG) (dus de relatie vanuit 1 perspectief) Verwachtingen van een organisatie zijn moeilijk te meten aangezien DE organisatie niet bestaat Diverse agenten binnen organisatie aanspreken MAAR selectieprobleem: Wie interviewen? (ploefchef, ceo, ) Wat doen ze, gebeurt er op de werkvloer? = verzamelen van informatie over managementpraktijken Deze diverse bronnen leveren echter niet noodzakelijk dezelfde informatie op Kenmerken Psychologisch Contract 1) Subjectief (-> emotioneel) Rechten: datgene dat men als werknemer verwacht te krijgen vanwege de werkgever (plicht voor werkgever) Plichten: hebben dan betrekking op datgene dat men daar als werknemer tegenover moet stellen (recht voor de werkgever) En andersom vanuit het perspectief van de werkgever Percepties zijn niet objectief of materieel Iedereen selecteert steeds andere informatie uit de omgeving en interpreteert deze verschillend Het psychologisch contract zit dus in ons hoofd, niet zakelijk of neutraal Beïnvloed door de persoonlijke geschiedenis (ervaringen) van de werknemer en door het zelfbeeld van de betrokken partijen Het is een emotioneel gegeven 2) Impliciet & informeel Niet uitgesproken of neergeschreven Bevat ook expliciete en formeel vastgelegde rechten en plichten (als substraten) MAAR als geheel is het echter impliciet/ niet formeel Maakt het ook moeilijk te begrijpen 6

7 3) Gepercipieerd akkoord Beide partijen hoeven niet akkoord te gaan over de inhoud en termen van het contract, maar ze gaan er wel vanuit dat ze akkoord gaan 4) Wederzijds Bestaat enkel in de context van een (ruil of uitwisselings)relatie Het gaat om interactie tussen twee of meer partijen Je hebt dus de twee kanten van het verhaal en hoe ze naar elkaar kijken 5) Wederkerig: balans, evenwicht Ze verwachten een balans/evenwicht in hun ruilrelatie Evenwicht in wat ik inbreng en wat ik terugkrijg Inbreng moet even groot zijn, of als even groot gepercipieerd worden 6) Dwingend, niet (juridisch) afdwingbaar Verwachtingen/verplichtingen zijn niet vrijblijvend Niet nakomen = schending of verbreking met negatieve gevolgen Dwingende karakter (vraagt om vervulling, naleving) als gevolg van wederkerige aard van het contract: bewaard evenwicht Niet (juridisch) afdwingbaar 7) Dynamisch (doch ook stabiel) Verandert continu doorheen de tijd door wederzijdse interactie, onderhandeling en beïnvloeding tussen de betrokken partijen Het is flexibel; idee over verwachtingen bijsturen door context, door ervaringen Doch ook stabiel: wijzigt zich niet ineens of snel; vergt zekere tijd Veranderingen kunnen veroorzaakt worden door interne (bv situatie werknemer) of externe factoren (bv pensioen) Metafoor nouga: kneden maar toch beetje dezelfde vorm Functies Psychologisch Contract 1) Voorspelbaarheid: cognitief schema: in hoofd informatie over wat er zal gebeuren stabiele wijze van ordenen van de informatie (orde en continuïteit) 2) Reductie onzekerheid: Juridisch contract kan niet alles regelen ambiguïteit en onzekerheid Psychologisch contract vult leemtes op van juridisch contract 3) Zelfsturend, zelfregulerend Psychologisch contract kan het gedrag van beide partijen sturen zonder dat er externe controle voor nodig is We kijken naar elkaar in kader van verwachtingen, we vergelijken ook constant de realiteit met deze verwachtingen en passen ons gedrag hierop aan Dynamisch systeem voor match van verwachtingen Onderzoek naar psychologisch contract in Vlaanderen (tabel pagina 5): Onevenwicht: werknemers hebben de perceptie dat ze meer beloofd hebben aan de organisatie, dan dat de organisatie aan hen beloofde 7

8 Ruilverhouding: correlatie met elkaar : als de organisatie meer beloftes doet dan doet de werknemer dit ook en omgekeerd beide partijen beïnvloeden elkaar dus wederzijds (kan ook leiden tot vicieuze cirkel van steeds minder te doen) 2.3 Soorten PC Er is ALTIJD een psychologisch contract Twee fasen in geschiedenis concept: 1) Continuüm van relationele (relatie) naar transactionele (ruil, transactie) Elk contract bevat in de werkelijkheid aspecten van beiden soorten, de polen zijn dus ideaaltypes Uitwisselingsrelatie (ruil) bevat twee aspecten: Transactioneel: ruil centraal o Niet veel belang aan concrete inhoud van taak, wel aan wat men ervoor als beloning krijgt (ruil die hen zoveel mogelijk opbrengst geeft) o - financiële vergoedingen en extrinsieke aspecten (bedrijfswagen, status) o kortdurend: beperkt tijdsperspectief (bv interim, freelance) o statisch (duidelijk afgebakend, simpel) o - beperkt bereik: niet erg veel aspecten behoren tot de inhoud ervan o - publiek, observeerbaar; aan de oppervlakte liggend o Leunt sterk aan bij juridisch contract o Bv uitbestediging topkaders, computerspecialist Relationeel: relatie centraal (kiezen voor elkaar) o Ruimer dan transactionele, maar het omvat het wel o - fin. én niet-finan : ook intrinsieke aspecten van de taak (humane aspecten, promotiemogelijkheden, groeimogelijkheden, interessant werk) o langdurig: lange termijnperspectief o - dynamisch o - breed bereik : groot aantal aspecten kunnen tot de inhoud behoren o - subjectief, niet- observeerbaar (het zit in ons hoofd o Bv werkenmers in kleine KMO (sterke band met elkaar en organisatie) Vaak groeit het van transactioneel naar relationeel; Rousseau: evolutie in functie van de anciënniteit van de werknemer (langer aanwezig) 8

9 Soort beloftes/verplichtingen binnen beide soorten psychologisch contract: Transactioneel (voor wat hoort wat): o geen lange termijn verplichtingen/engagementen o Werknemer: hard in te zetten en goed gedragen, geen steun aan concurrenten, eigendommen van werkegever te beschermen en op tijd aan te kondigen dat hij/zij van werk zal veranderen o Werknemer engageert zich niet tot verplichtingen op lange termijn (wel middellange en korte termijn) o Werkgever: hoog loon of minstens een loon dat in verhouding staat tot de inzet en prestaties van de werknemer o Hoge inzet: mogelijkheid om op te klimmen in het bedrijf Calculatief: weinig wederzijdse loyaliteit en persoonlijke verbondenheid Relationeel (kiezen voor elkaar in goede en slechte dagen): o grote wederzijdse loyaliteit & persoonlijke verbondenheid o werknemer: hard inzetten en goed gedragen maar ook bereid tot overwerk indien nodig en extra-rolgedrag (going the extra mile); dingen te doen die buiten de normale verwachtingen liggen wanneer hij daarmee de werkgever of collega s zou kunnen helpen, blijven inzetten voor het bedrijf (niet ander werk zoeken) o werkgever: werkzekerheid op lange termijn, kans om carrière te maken, opleiding en vorming, ondersteuning bij persoonlijke problemen geven om elkaar, grote wederzijdse loyaliteit en persoonlijke verbondenheid, lange termijn engangement Verruiming tot 4 soorten (1995,Rousseau) Twee dimensies: - tijdsdimensie: duur arbeidsrelatie: kort (bepaalde duur)/ lang (onbepaalde duur)? - prestatie-eisen: gespecifieerd/concreet of niet? Gespecifieerde prestatie eisen Niet gespecifieerde prestatie eisen abstract Korte termijn perspectief Transactioneel Bv interim Transitioneel vb na fusie/overname Lange termijn perspectief Teamspeler Bv high involvement teams Relationeel Vb familiebedrijf (politie bij overval), kenniswerker 1) Het gebalanceerd psychologisch contract: = teamspeler o Weerspiegelt een lange termijn perspectief én concreet gespecifieerde prestatie eisen. Wederzijdse loyaliteit en betrokkenheid met hoge prestatie eisen en inzet 2) Het transitioneel psychologisch contract: korte termijn perspectief en ontbreken van gespecifieerde prestatie eisen. Typisch voor bedrijven in een overgangssituatie. Er worden geen beloftes gemaakt inzake tewerkstelling op termijn of loyaliteit. 9

10 Dit gaat samen met grote onzekerheid en wordt als erg stresserend ervaren, want de arbeidsrelatie kan op elk moment worden stopgezet. Het relationele wordt op korte termijn gehouden, de werkgever weet niet wat vragen van de werknemer. 2.4 Vervulling versus schending of verbreking PC Komen beide partijen wel aan de wederzijdse verwachtingen tegemoet? Ja: Vervulling = evenwicht, overeenstemming in percepties, beiden vinden dat verplichtingen worden nagekomen Neen: Onevenwicht = schending (contract blijft bestaan)of (extremer) verbreking (eenzijdige opzegging) o Schending eerder norm dan uitzondering o WNs vinden dat WG PC schendt doch dat zij hun beloftes nakomen o Verplichtingen tov WN: WG vindt dat ze gehouden werden, WN in mindere mate o Verplichtingen tov WG: WN vindt dat ze gehouden werden, WG in mindere mate ik doe meer als andere partij Onderzoek in Vlaanderen: Klopt voor werknemers Globaal genomen houden organisaties zich aan de gedane beloftes Werknemers denk wel dat zij zich nog meer houden aan de gedane beloftes Oorzaken onevenwicht WG kan beloftes niet nakomen: situatie veranderd, onverwachte omstandigheden, externe factor (bv herstructurering) WG wil beloftes niet nakomen: iets beloven dat men niet kan garanderen Incongruentie ( mismatch ): beide partijen hebben andere perceptie van gedane beloftes Factoren die perceptie van schending beïnvloeden Veel interactie & communicatie tussen werknemer en diverse agenten goed socialisatieproces Initieel vertrouwen bij aanwerving in werkgever Werknemer een sterkere bedrijfsbinding Goede verstandhouding met leidinggevenden Situatie wijzigt zich niet Gevolgen schending Negatieve gevolgen voor het welzijn, gedrag en attitudes van betrokken werknemers negatieve gevolgen sterker naarmate men meer schending ervaart Bv: o o Onvrede (ontevreden, minder vertrouwen, minder identificatie) Lager vertrouwen in organisatie, lagere binding en lagere identificatie met bedrijf 10

11 o o o Lagere arbeidstevredenheid, lagere prestaties Grotere wens om zich ziek te melden en om het bedrijf te verlaten (verloopintentie) Meer vermoeid, enthousiasme daalt Lagere wens om als individu in het bedrijf te investeren (prestaties, binding, verloop), gevoel minder te krijgen waar je recht op had dus ook minder geven Gebrek aan balans (in de perceptie van de werknemer) rechtzetten 2.5 Psychologische contracten in Vlaanderen; old deals?! Inleiding We differentiëren psychologische contracten op grond van hun aard en niet op basis van hun inhoud Vijf schalen om de gepercipieerde rechten van de werknemers te meten, en vijf schalen voor de gepercipieerde plichten Zes typen psychologische contracten: loyaal, instrumenteel, zwak, sterk, investerend en ongebonden psychologisch contract Traditionele en nieuwe relatie: Traditionele arbeidsrelatie: o Vaste voltijdse baan o Regelmatige werktijden Variatie aan contracten o Toename tijdelijke en deeltijdse banen o Thuis en tele werk o Grotere interne flexibiliteit: inzetbaarheid op meerdere functies of inzetbaarheid op onregelmatige tijdstippen Psychologisch contract; verwachtingen die werknemer en werkgever ten aanzien van elkaar hebben Oude psychologische contract: Werkzekerheid en loyaliteit Nieuwe psychologische contract: employabiliteit en flexibiliteit maar weinig consensus over de aard van dit contract (gebrek aan veralgemeenbaar empirisch onderzoek naar het psychologisch contract) Het psychologisch contract bestuderen adhv zes onderliggende dimensies Time frame (duur arbeidsrelatie) Tangibility (verwachte duidelijkheid van arbeidsreklatie Scope (verwachte draagwijdte van de arbeidsrelatie) Stability (verwachte stabiliteit van de arbeisrelatie) Power distance (verwachte machtsafstand in de arbeidsrelatie) Individualisering (verwachte mate van individualisering of collectivisering van de arbeidsrelatie) 11

12 2.5.2 Van een oud naar een nieuw psychologisch contract? Oud psychologisch contract: Duurzaamheid jobzekerheid voor werknemer, perspectief op promotie en bedrijfsspecifieke opleiding. Werkgever krijgt loyaliteit en betrokkenheid Voorspelbaarheid Stabiliteit Rechtvaardigheid Wederzijds respect Traditie Nieuwe psychologisch contract: Zelfredzaamheid Loopbaan zelf maken (loyaal aan eigen loopbaan ipv werkgever) Onafhankelijk van werkgever Minder voorspelbaar, onzekerheid Ambiguïteit Flexibiliteit: voortdurend interne en externe veranderingen Waardering: inhoud van de job, niveau van verantwoordelijkheid, variatie en autonomie Marktprincipes Oud Nieuw Focus Zekerheid Employabiliteit Formaat Gestructureerd Flexibel Duur Permanent Variabel Draagwijdte Breed Eng Onderliggend principe Traditie Marktkrachten Verwachte output Loyaliteit en betrokkenheid Toegevoegde waarde Verantwoordelijkheid Billijk loon voor goed werk Hoog loon voor hoge prestaties werkgever Verantwoordelijkheid Goede prestaties in huidige job Een verschil maken werknemer Input werkgever Stabiel loon en loopbaan Kansen voor zelfontwikkeling Input werknemer Tijd en inzet Kennis en vaardigheden Beeld van Belgen op arbeidsrelaties: Duurzaamheid en stabiliteit o Meeste hebben vast contract o Vlamingen kennen hoge jobstabiliteit, mobiliteit wordt ook niet gestimuleerd door werkgevers en in overheidssector zelfs afgeremd Afhankelijkheid en respect voor gezag o Algemeen veel waardering voor gezag o Meestal bereid te doen wat hen wordt opgedragen o Aanvaarden dat verschillen in hiërarchische positie gepaard gaan met statusverschillen o Men gebruikt meestal formele aanspreektitels 12

13 Gelijkheid en billijkheid o Men wil op gelijke voet behandeld worden met leden van bepaalde referentiegroepen o Komt tot uiting in formele arbeidsrelatie die hoofdzakelijk via collectieve regelgeving tot stand komt o Meerderheid van de bedrijven sectorale functie- en loonclassificaties worden gevolgd waardoor het loon zelden varieert volgens inspanning of prestatie o Sterke macht van de vakbond (6/10 is lid Zekerheid en voorspelbaarheid o Sterke tendens om onzekerheid te vermijden en stabiliteit en continuïteit na te streven o Hoeft niet noodzakelijk flexibiliteit belemmeren. Regels zijn een fall back in onzekere tijden, maar staan een flexibele oplossing van problemen niet in de weg Meetinstrumenten Principal componentenanalyse op gepercipieerde rechten 1) Lange termijn engagement (time frame) 2) Duidelijkheid (tangibility) 3) Persoonlijke behandeling (scope) 4) Zorgvuldigheid (stability) 5) Gelijkheid (individualisering) Gebruik maken van volgende variabelen: Principal componentenanalyse op gepercipieerde plichten 1) Loyaliteit (time frame) 2) Openheid (tangibility) 3) persoonlijke investering (scope) 4) flexibiliteit (stability) 5) respect voor gezag (power distance) persoonskenmerken : leeftijd, anciënniteit, diploma, employabiliteit, lid vakbond functiekenmerken: hiërarchisch niveau waartoe functie behoort, nettoloon formeel contract kenmerken: statuut van de werknemer (arbeider, kaderlid, ) organisatiekenmerken: grootte van de organisatie, sector van de organisatie Resultaten: zes typen psychologische contracten 1) Instrumenteel psychologisch contract o Ongeveer 1/5 werknemers o Relatief hoge verwachtingen tov werkgever o Werkgever kan slechts weinig terugverwachten o Bereidheid persoonlijke investering in organisatie en flexibiliteit zijn laag o Wel nemen maar niet geven (veel rechten, weinig plichten) 2) Zwak psychologisch contract o Ongeveer 1/5 werknemers o Verwachten weinig van werkgever op alle vlakken o Weinig verplicht tov werkgever o Scoren op alle dimensies laag 3) Loyaal psychologisch contract o Ongeveer 1/5 werknemers o Zeer hoge verwachtingen ten aanzien van hun werkgever op vlak van lange termijn engagement en gelijkheid in behandeling o Werkgever krijgt loyaliteit terug o Niet persoonlijk investeren en flexibel opstellen o Oud psychologisch contract 13

14 4) Sterk psychologisch contract o 23% van de werknemers o Verwachten zeer veel van hun werkgever op alle vlakken o Werkgever kan op alle vlakken veel terugverwachten o Diametraal tov zwak psychologisch contract 5) Ongebonden psychologisch contract o 4% van de werknemers o Erg lage verwachtingen op het vlak van langetermijn engagement in ruil waarvoor hun werkgever ook heel weinig loyaliteit kan terugverwachten o Tonen grote bereidheid tot persoonlijke investering in de organisatie, maar zonder definitieve band o Werkondernemers o Ongeveer psychologisch nieuwe contract o Lage verwachtingen gelijke behandeling en gering respect voor gezag 6) Investerend psychologisch contract o 14.5% van de werknemers o Scoren gemiddeld wat betreft de verwachtingen die ze koesteren ten aanzien van de huidige werkgever o Leggen zichzelf erg hoge plichten op ten aanzien van hun werkgever o Volledig geven zonder daar al te veel voor terug te vragen De zes typen psychologische contracten tegenover elkaar geplaatst volgens de indeling zwakke versus sterke samenleving: Zwakke samenleving Sterke samenleving Contrast 1 Loyaal psychologisch contract Ongebonden psychologisch contract Gemiddelde leeftijd Jong Hoge anciënniteit Zeer lage anciënniteit Laagste scholingsgraad Hoogste scholingsgraad Zeer zwakke employabiliteit Zeer sterke employabiliteit Hoogste syndicalisatiegraad Laagste syndicalisatiegraad Laagste loonklasse Hogere loonklasse Uitvoerende job Professionele of senior management job Arbeider of statutuair ambtenaar Bediende of kaderlid Alle sectoren Commerciële diensten Grote organisaties Kleine of middelgrote organisaties Contrast 2 Instrumenteel psychologisch contract Investerend psychologisch contract Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd Gemiddelde anciënniteit Gemiddelde anciënniteit Lage scholingsgraad Hoge scholingsgraad Gemiddelde employabiliteit Gemiddelde employabiliteit Hoge syndicalisatiegraad Lage synidcalisatiegraad Lagere loonklasse Hoogste loonklasse Uitvoerende job Senior-managementjob Arbeider of bediende Kaderlid Alle sectoren Alle sectoren Middelgrote organisaties Kleine organisaties 14

15 Contrast 3 Zwak psychologisch contract Sterk psychologisch contract Gemiddelde leeftijd Gemiddelde anciënniteit Gemiddelde scholingsgraad Gemiddelde employabiliteit Gemiddelde syndicalisatiegraad Alle loonklassen Jobs op alle hiërarchische niveaus Alle statuten Alle sectoren Alle organisatiegroottes Ouder Hoge anciënniteit Gemiddelde scholingsgraad Gemiddelde employabiliteit Gemiddelde syndicalisatiegraad Hogere loonklasse Middle-managementjob Statuair ambtenaar Alle sectoren Grote organisaties Discussie en conclusie 3x2 tegengestelde types Duale samenleving: samenleving waarin verschillen in inkomens, in opleiding en vorming, in leef en woonsituaties en in maatschappelijke kansen steeds samenvallen o Zwakke samenleving: laag inkomen, lagere scholingsgraad, minder maatschappelijke kansen o Sterke samenleving: hoger inkomen, hogere scholingsgraad en meer maatschappelijke kansen In Vlaanderen nog weinig sprake van new deal 3. Leiderschap We kijken hier vooral vanuit de visie van de werkgever naar de relatie individu (micro-niveau) en groep (meso-niveau eventueel macro-niveau) Definitie Vermogen om individuen en groepen zo te beïnvloeden dat de gewenste doelen bereikt worden, cf. definitie organisatie Informele of formele leider (soms conflict tussen de twee) Hoeft niet persé door de organisatie gewenste doelen te zijn. (bv informele leider stelt doelen op die zelfs haaks kunnen staan op organisatiedoelen, bv ivm pauze) Organisatie is een gestructureerd geheel van mensen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken; de leider komt tussen mbt deze drie aspecten: Structuur en groep voelt: objectief & subjectief (identificatie, bv leerkracht in klas) Samenwerking: mate waarin men wel of niet samenwerkt (afstemmen van de bijdragen van alle betrokkenen op elkaar) bereiken (en bepalen) doelen + hoe de doelen bereikt moeten worden beleidsvorming, strategie, planning. Zeggen: dit is ons doel of structuur opleggen over hoe men doel moet zoeken 15

16 Effectief leidinggeven: afstemmen van activiteiten op elkaar en op de te bereiken doelen, zodat ze ook werkelijk bereikt worden. effectief leider = goed leider Effectief efficiënt: doelen bereiken met minimum inspanning (kosten-baten analyse) 3.2 Stromingen en bevindingen Sinds tweede wereldoorlog vier op elkaar voortbouwende bewegingen; telkens paradigmashift: these-antithese- synthese dynamiek cumulatief karakter en dialectiek in onderzoek Trekken -benadering Persoonlijkheidstrekken maken de leider, stabiele aangeboren traits ; training irrelevant Men gebruikt selectie voor de goede leiders Inductieve benadering: twee groepen vergelijken en selecteren op trekken (veel informatie) Welke persoonlijkheidseigenschappen (Robbins, Berings en Steen): Intelligentie: maar niet té intelligent. Te hoge intelligentie kan de effectiviteit van leiderschap schaden (begrijpen vd werknemers). Hij/zij moet voldoende intelligent zijn en niet te sterk verschillen vd ondergeschikten qua intelligentie Dominantie: wens om anderen te beïnvloeden Zelfvertrouwen: vertrouwen in zichzelf en in de mogelijkheden om de taak tot een goed einde te brengen (ik kan het) Gedrevenheid: een hoog niveau energie en activiteit: volhardend zijn, wilskracht hebben, het niet te snel opgeven De big five? (deductie) Kritieken: Gewetensvolheid: nauwgezet, zorgvuldig, de leider is oprecht, integer (anders niet erkend als leider) Extraversie: gericht op anderen Emotionele stabiliteit: nuchterheid, zelfcontrole, zelfvertrouwen Voorgaande kenmerken hebben leiders meer dan andere mensen Vriendelijkheid: onduidelijk (soms wel, soms niet); leider moet ook tegen de stroom durven ingaan en onpopulaire beslissingen durven nemen Intellectuele autonomie (openheid): niet typerend voor een goed leider lage correlaties persoonlijkheidseigenschappen en mate waarin men effectief is als leider (wel significant maar zwak); veel leiders beantwoorden dus niet aan dit profiel 16

17 vele factoren beïnvloeden gedrag; situatie (K. Lewin) Leiderschap is wellicht ook situatiespecifiek: andere situatie vergt een andere wijze van optreden persoonlijkheid is niet hetzelfde als datgene dat men werkelijk doet Leiderschapsstijlen (antithese) Succes als leider is het gevolg van een specifieke wijze van optreden Kijken naar feitelijke gedrag: gedragsstijl, kan aangeleerd worden (training) Wat hij/zij doet en hoe deze persoon ondergeschikten behandeld maakt hem/haar tot een goed / effectief leider Zoeken naar: indelingen gedrag (dimensies): welke stijlen kunnen we onderscheiden? Op welke wijze kan men de veelheid aan gedragingen van leiders tot overzichtelijke dimensies herleiden? samenhang stijlen met effectiviteit. Operationalisiatie effectiviteit via twee doelen: betere prestaties leveren (gedragsaspect, performantie) én hogere tevredenheid (welzijnsaspect) Kern: één stijl is het meest effectief in alle situaties Directief versus participatief Gebaseerd op polarisering tussen leider en medewerkers Directief: chef beslist, geen overleg. Chef deelt achteraf zijn/haar beslissing mee. Weinig controle mogelijk door de medewerkers: alles wordt voor-gestructureerd door de chef Participatief: ondergeschikten betrokken in beslissing, mee beslissen, krijgen inspraak In werkelijkheid: gradaties tussen beide stijlen 17

18 Figuur 1: gradaties De leider neemt alle beslissingen Directief leiderschap De leider vraagt de medewerkers om informatie en meningen, maar neemt dan zelf beslissingen (polst wel naar visie) De leider overleg met zijn medewerkers en men beslist gezamenlijk. Leider is doorheen heel het proces aanwezig De leider geeft aan welke resultaten bereikt moeten worden en laat de beslissing over de manier van uitvoering aan zijn medewerkers over (leider enkel in begin aanwezig) Participatief leiderschap Resultaten: Participatief: hogere tevredenheid Arbeidsprestaties: geen verschil; gelijke mate effectief (denk aan situatie!) Taak- versus Persoonsgericht Bij samenwerken moeten mensen taken verrichten: Taakgericht of instrumenteel: nadruk op taak, resultaat, deadlines, bereiken van de doelen en het stellen van het juiste gedrag om deze doelen te bereiken. productiegericht; structureren en ordenen -> formele groep Job-centered (get the job done): leider deelt taken uit Persoons- of relatiegericht: gericht op behoeftes werknemers en onderlinge relaties Werknemersgericht( sociaal emotioneel) gericht op emotionele aspecten zoals: tevredenheid, goede verstandhouding, prettige sfeer, vertrouwen, warmte, communicatie. Leider toont empathie en houdt rekening met de groepsleden -> informele groep groepsvorming( cohesie, relatie, coöperatie, gezellig) kan taak laten verdwijnen a) Oorspronkelijk: bi-polaire dimensie Oorspronkelijk: polen van één dimensie, die varieert van taakgericht naar persoonsgericht Resultaten onderzoek naar deze unidimensionele, bipolaire stijl: persoonsgericht: meer tevredenheid, groepscohesie en binding aan de organisatie bij de werknemers Meer klachten, pesten, burn-out en groter personeelsverloop bij louter taakgericht qua prestaties geen duidelijk verschil 18

19 hoge persoonsgerichtheid kan taakgerichtheid compenseren ; doch niet andersom Als het (economisch) nodig is dan biedt een mensgerichte leider meer mogelijkheden om de taakgerichtheid op te voeren, zonder dat de sfeer er sterk onder lijdt. Andersom kan de werkgerichte leider het moreel niet verhogen door taakgerichtheid te verminderen beste is dus mensgericht als basis hebben (welzijnscontext) b) Blake & Mouton (1968): combinatie beide stijlen in managerial grid of leiderschapsmatrix : figuur 2 Op beide dimensies beoordelen Dimensies komen in realiteit meestal in combinatie voor Hoog Dienstverlenend management Teammanagement Mensgerichtheid Verschraald management Gematigd management taakmanagement Laag Taakgerichtheid Hoog 1) Mensgericht leiderschap: countryclub, of dienstverlenend hoog mensgericht en laag taakgericht leiderschap wordt uitsluitend afgestemd op de behoeften van de werknemers vriendelijke sfeer, prettig samenzijn, ontspannen werktempo 2) Taakgericht leiderschap: hoog taakgericht en laag mensgericht Centraal: nastreven efficiënte uitvoering van de taken, door het menselijk element te minimaliseren 3) Teammanagement: hoog op beide dimensies (zowel productiedoelen als mens staan centraal) Organisatiedoelen werden in deze stijl individuele doelen: nastreven van het organisatiedoel is voor de werknemers als persoon belangrijk 4) Verschraald management (ongeveer zoals afwezige leider) laag op beide dimensies leider minimaliseert hier de eigen rol en besteedt geen aandacht aan productie of mensen 5) Gematigd management: middle of the road, compromismanagement leider poogt beide stijlen te verzoenen door ze gematigd toe te passen halfweg tegemoet komen -> Team management als beste stijl door onderzoekers en managers aangeduid Clusteranalyse bv voor bepaling nuancering combinatie 19

20 Kritiek: universele theorie, doch effectiviteit teammanagement hangt wellicht af van de situatie. bv bij urgentie is taakgerichtheid beter Situationele theorieën Rekening houden met context Kernidee = interactie tussen stijl én situatie maakt dat leider succesvol is, dus: in welke situatie is welke stijl het meest effectief? = match perspectief Twee dominante modellen: - Contingentietheorie van Fiedler - Theorie Situationeel Leiderschap Hersey & Blanchard Contingentietheorie Fiedler Uitgangspunt: stijl moet aansluiten bij controlemogelijkheden van situatie a) Twee leiderschapsstijlen: persoonsgerichte vs taakgerichte MAAR gaat over persoonlijkheidstrek, niet gedragsstijl vastgesteld op basis van meting least preferred coworker (LPC) Beoordeling op 16 bipolaire adjectieven (actief/passief, prettig/onprettig, efficiënt/inefficiënt, beoordeling minst aantrekkelijke werknemer zegt iets over leiderschapsstijl hoge score LPC: relatiegericht zien in een minder goede medewerker toch nog goede eigenschappen lage score LPC: taakgericht Minder goede werknemers bereiken doel niet = probleem Aangeboren stijl, niet te trainen! (selectie) b) Controle wordt bepaald door drie kenmerken van de omgeving (in volgorde van belangrijkheid): - kwaliteit (warmte) relatie leider-medewerkers Beter controleerbaar context, werknemers gaan beter mee - gestructureerdheid van de taak, hangt af van diverse factoren, bv: duidelijkheid vd doelen, mate waarin er meerdere manieren zijn om het doel te bereiken, specificiteit van de oplossing, - macht van de leider: hoeveel invloed? Disciplinaire mogelijkheden om bij te sturen? Bv sanctioneren, promoveren Elk kenmerk wordt in twee delen opgesplitst: dichotomisering : 8 situaties (2x2x2); bepalen mate waarin de situatie gunstig is of de mate waarin de leider de taak kan beïnvloeden of controleren Hoger op de drie kenmerken = meer controlemogelijkheden 20

21 c) Kernidee: goede overeenstemming tussen stijl en situatie nodig - Gunstige situatie/ situatie met veel controlemogelijkheden (goede relaties, structuur, macht): taakgericht meest effectief Relaties tussen groepsleden zijn toch al goed, concentratie op de taak - Ongunstige situatie / situatie met weinig controlemogelijkheden: taakgericht Relaties zijn al slecht, eerst concentreren op belangrijkste (behalven van doelen), relatie komt later wel - Tussenin: relatiegericht: potentieel van de groep mobiliseren door aandacht te besteden aan de relaties tussen de groepsleden d) Resultaten: Globaal bevestiging door onderzoek, doch niet volledig Kritiek operationalisering van de LPC en leiderschapsstijl als persoonlijkheidskenmerk Nuancering: middelmatige LPC meest effectief, los van situatie (gelijkend teammanagement) Praktijksuggestie Fiedler (leiderschijpsstijl als constante): beste leider kiezen voor gegeven situatie of situatie aanpassen aan leider Transactioneel versus transformationeel Recentste visie ( 80-90): Bass Transactioneel: zakelijk, uitwisseling (ruil, wederkerigheid), voor wat hoort wat, sommige leiders geven steun of een goede relatie in ruil voor het bereiken van de doelen, anderen een hoger loon of uitdagende taken. Management en uitwisseling (verhelderen van de vereisten van de taak, belonen en straffen) staan centraal, doch geen verandering/vernieuwen. 21

22 Het gaat om bestendigen, de trein op de rails houden niet een nieuw spoor aannemen, het compromis bewaken en niet vernieuwen voorgaande theorieën behalve trek-theorie, meest duidelijk bij taakgericht. Transformationeel: persoonlijke kwaliteiten en persoonlijkheidseigenschappen van de leider worden benadrukt. Inspirerend leiderschap, charismatische leider (extreme vorm), bezielend, begeesterend leiderschap, dat tot verandering leidt: visie, missie, waarden, sterke persoonlijkheid. Verandering staat centraal, gedreven door waarden en ontwikkelt een visie die de medewerkers begeestert. Gericht op de missie van de organisatie en op de overdracht van waarden (ontwikkelen zelf ook waarden en visies). Ze pogen om de waarden en doelen van leiders en medewerkers te laten samensmelten. Eigenbelang wordt verruild voor collectief belang. Sterke persoonlijke uitstraling: groot zelfvertrouwen, stellen hoge eisen aan zichzelf en hun medewerkers. Gericht op veranderen: innovatie, creativiteit en discussie (laten discussie toe) Resultaten transformationeel: hogere motivatie, prestaties, tevredenheid, zelfwaardering, meer vertrouwen in zichzelf en de organisatie Verklaring: verhoging eigenwaarde & geloof in eigen kunnen (meer intrinsieke motivatie) Kritiek: - kleine minderheid, moeilijk aan te leren - vooral effectief in onduidelijke en sterk veranderende omstandigheden: herstructuering, enz. In een andere context misschien beter voor een andere leiderschap 4. Conflicten op het werk 4.1 Situering en definitie Mesoniveau, doch heeft ook betrekking op micro & macro Individuen onderling (en individu leidinggevende) Individu (micro) en groep (meso) bv pesten op het werk Groepen onderling (meso): conflict tussen groepen of afdelingen op hetzelfde hiërarchische niveau = horizontale conflicten Groepen en de volledige organisatie (macro): tussen hiërarchieniveaus (lager en hoger) = verticale conflicten, ook sociale conflicten genoemd (management-werknemers) Bij samenwerking verschillen mogelijk: opvattingen: meningsverschil, standpunt, niet materieel Bv de visie over doelen verschilt, wie behoort tot de greop belangen: verdeling schaarse goederen (belangentegenstellingen) Wat ik krijg kan jij niet krijgen 22

23 Definitie: minstens één van beide partijen (dus min 2 partijen) voelt zich gedwarsboomd ( cognitief ) : tegenwerking, men kan niet bereiken wat men wou bereiken. Verwijst naar opvattingen en/of belangen en/of geërgerd ( affectief ): de ander werkt op mijn zenuwen, wekt irritatie Subjectief: minstens één partij dient een conflict te percipiëren - kan eenzijdig zijn (ander is zich geen van geen kwaad bewust) - objectief conflict wordt niet steeds zo ervaren: indien beide partijen geen conflict percipiëren, is er geen conflict, hoe bruut de omgang ook mag lijken - hoeft niet objectief waarneembaar te zijn: conflict is niet altijd zichtbaar, het moet geen objectief waarneembare grondslag te hebben Twee aspecten aan een conflict: Onverenigbaarhied: tegenstrijdigheid, onverenigbaarheid van meningen en/of belangen ( men staat tegenover elkaar ) verwijst naar schaarste: er moet gekozen worden; beide opties kunnen niet tezamen gerealiseerd worden (OF OF situatie) - gemeenschappelijkheid van belangen, anders geen reden voor een conflict = negatieve verbondenheid. Afhankelijkheid: hebben elkaar nodig om het op te lossen, om gemeenschappelijke doelen te bereiken Vijf soorten conflicten ifv conflictkwestie (inhoud of inzet van het conflict) 1. Taakinhoudelijke: wijze waarop medewerkers het werk uitvoeren, de beschikbare middelen verdelen en hun werkwijze, doelen en strategieën op elkaar afstemmen. a. Meningsverschil: - Ideologische: verschillen in visie (wat moet men doen), waarden (waarom moet men het doen), doelen - Instrumentele: verschillen in procedures en prioriteiten (hoe moeten we het doel bereiken) b. Belangentegenstelling: - Onderhandeling: schaarse goederen of middelen, belangenconflict: verdeling tussen groepsleden. Verdeling van: ruimtes, extra mankracht, opbrengst, stilte in de zaal, roken, - Macht: wie het voor het zeggen heeft. Gaan over bevoegdheden en invloed. Identiteit van de betrokkenen centraal; aantasting of ontkenning. identiteitsconflict 2. Sociaal-emotionele: relationele conflicten. Verschillen in mening over hoe men met elkaar dient om te gaan. Sterk emotioneel geladen want hebben betrekking op het vertrouwen de aanvaarding van de andere. Gaat vaak om botsende persoonlijkheden. 23

24 -Asymetrisch: seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Één van de partijen delft het onderspit, en zou willen dat het gedrag stopt terwijl de andere partij dit niet wenst - Symetrisch: twee partijen bevechten elkaar (relationeel gepercipieerd) Hoe vaak komen conflicten voor? Laatste jaar: - 17% met leidinggevenden - 14% met collega s Regelmatig: - 4 à 5% met leidinggevenden - 2% met collega s 4.2 Conflictverloop Gevaar escalatie: van (beperkt) zakelijk conflict tot (omvangrijk) emotioneel conflict Het conflict wordt kwantitatief en kwalitatief omvangrijker; aantal personen en aantal conflictkwesties neemt toe. Ook negatieve emotionele intensiteit van het conflict neemt toe Glasl : drie hoofdfasen ( conflictladder ), conflict wordt stapsgewijze intensiever, elke fase heeft nog drie escalatiegraden (die we hier niet bespreken) 1) Fase 1: Zakelijk, win-win Beiden willen er beter van worden Polarisatie (verscherping van het conflict) en (harde discussie), doch ook respect voor elkaar en de standpunten van de ander en samenwerking. Beide partijen willen het conflict beheersbaar houden, de irritatie staat de samenwerking (nog) niet in de weg. Kenmerken: rationele aanpak zakelijke inzet : gericht op oplossing probleem coöperatieve instelling (ik wil onderhandelen) direct contact: blijven comuniceren 2) Fase 2: Tegenwerking, emotioneel: win-verlies Fase 1 werkte niet dan moet je een standpunt kiezen, je kiest je eigen standpunt Zwart-wit denken, confrontatie; eisen en dreigementen (vuil spel) Kenmerken: emotionele aanpak, minder rationeel; negatieve gevoelens tov elkaar personalisatie: de persoon is de oorzaak, het conflict wordt geïndividualiseerd relatie wordt inzet: relatie wordt voorwerp van conflict competitieve opstelling: zij of wij, wij willen winnen dus de ander moet verliezen indirect contact: via een mediator (derde partij) die bemiddelt in het conflict want met de andere partij valt niet te praten 24

25 3) Fase 3: Destructie, strijdfase: verlies, verlies Gericht op uitschakeling andere partij ( andere moet verliezen, wij krijgen niets dus de ander zal ook niets krijgen ) Kenmerken: irrationele aanpak: wens verlies voor en beschading van de ander bestaan ander is inzet: wens de fysieke ondergang van de andere partij, destructie nihilistische opstelling: het kan ons niets meer schelen, maar wel voldoende om de ander schade te berokken elk contact wordt verbroken (bv vechtscheiding geëscaleerd uit echtscheiding) Hoe meer het conflict escaleerde, hoe nefaster de gevolgen voor het welzijn den de prestaties zijn, voor alle betrokken (individuele werknemers, organisatie, omstaanders). Dit omdat alle energie naar het conflict gaat. 4.3 Zijn conflicten nuttig? Evolutie visie op conflicten: 1) Traditioneel: steeds slecht/destructief, dus vermijden. Het verstoort het functioneren van de groep en men moet dus streven naar conflictvrije organisaties 2) Natuurlijk en onvermijdelijk gegeven, er is geen samenleven zonder conflicten. Meningen en belangen of mensen kunnen botsen. Conflicten moeten aanvaard worden; er zijn nu eenmaal tegenstellingen en tegenstrijdige verwachtingen/belangen die moeten opgelost worden. Conflicten kunnen positieve gevolgen hebben, bv aanwakkeren groepsprestaties 3) Interactionistisch standpunt (recente visie): minimum aan conflict is essentieel voor een effectief presterende groep, dus conflict (in zekere mate) stimuleren. Cofnlict is nodig om je aan te passen aan de steeds wijzigende omstandigheden en creëert nieuwe iznichten. De goede oplossingen van conflicten kunnen de organisatie qua werking (of samenwerking) op een beter niveau brengen. Of conflict goed of slecht is hangt af van het soort conflict functionele conflicten: constructief, bevorderlijk voor bereiken groepsdoelen disfunctionele: destructief: bereiken van doelen bemoeilijken Idee: achter de visie is: gemiddeld conflictniveau is constructief (kwantiatief), doch te veel of te weinig is destructief Waarom is te weinig problematisch Verstoort dynamiek Niet adaptief, alert 25

26 Waarom is te veel problematisch? Escalatie : Verspilling tijd en energie, ook emotioneel en relationeel. Soms tegenwerking en sabotage. Problematisch voor de betrokkenen maar ook voor sfeer op werk. Bv pesten op het werk Gebrekkige coördinatie: samenwerking tussen afdelingen vermindert als er tussen de afdelingen conflicten zijn. Dit schaadt het bereiken van de overkoepelende organisatiedoelen (helikopterperspectief) Aantasting oordeelsvermogen: mensen die in een conflict betrokken zijn begrijpen de ideeën en standpunten van de andere partij minder goed. Hun oordeel, perceptie en receptiviteit wordt aangetast wanneer ze sterk emotionele betrokken zijn bij het conflict (en conflicterende partijen). Er is tunnelvisie, concentratie daalt Verliezerseffecten: individu op een afdeling komt vaak als verliezer uit het conflict. Dit leidt vaak tot tweedracht (coalities) in deze afdeling en tot zin in revanche. Op termijn minder goed samenwerken en relatie tussen conflicterende partijen aangetast. Deze gevolgen hebben dus betrekking op verminderde prestaties (de taak) en/of een verlaging van het welzijn of de kwaliteit van de relaties (persoon of relatie tussen personen). Kritiek op interactionisme : 1) Onderscheid is artificieel: wat is constructief (functioneel) of destructief (disfunctioneel)? Vaak weten we het pas achteraf door terug te kijken naar de gevolgen. Het is dus een theorie die niet voorspelt maar achteraf beschrijft 2) Niet enkel kwantiteit (te veel ten weinig = problematisch) doch ook kwaliteit (kenmerken van) conflicten is belangrijk: Inzet (conflictkwestie): sociaal-emotionele conflicten zijn qua gevolgen problematischer dan taakinhoudelijke conflicten (ook als ze maar in beperkte mate aanwezig zijn). Hou conflicten dus meer taakgericht en vermijd emotionele lading. interactionistische visie: meer taakgericht = Wat van het conflict Conflicten met hogergeschikten problematischer; minder goed verweren, meer belastend asymmetrische problematischer; minder goed verweren, bv pesten op het werk = Wie van conflicten afhankelijk van conflictstijl = Hoe van conflicten 4.4 Conflictstijlen Twee modellen: 1) Probleemgericht: oorzaak aanpakken Probleem kan pas opgelost worden als oorzaak bekend is = radicaal, diepgaand 26

27 -> grondige probleemanalyse nodig; alle oorzaken inventariseren Nadeel: arbeids- en tijdsintensief (vaak heb je de tijd niet) 2) Oplossingsgericht: oplossing centraal Niet nodig om oorzaken te kennen Korte termijn, in pragmatische realiteit Niet tijdsintensief Conflictstijlen = gedrag: de wijze waarop men met het conflict en de conflictsituatie omgaat. = oplossingsstrategieën Idee: juiste stijl hangt af van de situatie, geen algemeen geldende stijl. Twee basisdimensies: Assertiviteit: eigenbelang primeren of taakaspect; zorg voor de kwestie Ongeveer zoals taakgericht Coöperativiteit: geneigdheid tot samenwerken, belang ander of relatie primeren; zorg voor de relatie. Mensaspect primeren (ongeveer zoals relatiegericht) -> Figuur 1: conflictmatrix van Blake en Mouton (1964): Hoog Aanpassen, Meegaan toedekken OF EN Samenwerken Confronteren Onderhandelen Zorg voor de relatie, belangen van anderen Vermijden EN Compromis sluiten OF Vechten Doordrukken ontlopen Dwingen forceren Laag Zorg voor kwestie, eigen belang Hoog 27

28 1) Vechten of forceren: 100% taakgericht/ assertieve, 0% relatiegericht/ coöperatieve Eigenbelang wordt nagestreefd ten koste van de ander; harde lijn wordt gevolg en tegenstellingen worden de kop ingedrukt Georiënteerd op macht (gebruik persoonlijke aanvallen en dwang) en sterk emotioneel geladen idee: belangen zijn tegenstrijdig, sluiten elkaar uit (belangenconflict) ; of-of situatie gevolg: gevaar escalatie; conflict niet opgelost; winnaars en verliezers. Verliezer kan volgend conflict op dezelfde wijze gaan opstellen of ondergrond verzetten (sabotage) of apathisch worden. Relatie wordt slechter en wantrouwen. Afstandelijkheid en gebrek aan communicatie situaties: snel beslissen nodig, onpopulaire beslissing nodig (bv brandweer) 2) Aanpassen of gladstrijken: 0% taakgericht, 100% relatiegericht Eigenbelang wordt verwaarloosd ten voordele van de belangen van de ander Cijfert zichzelf weg om lieve vrede te bewaren Eigen bezwaren opgeven, toegeven aan de ander idee: menselijke relaties kwetsbaar en kunnen geen openlijke confrontatie van meningsverschillen verdragen, conflicten moeten voorkomen en onmiddellijk toegedekt worden. Enkel praten over thema s waarover iedereen het eens is gevolg: conflict niet opgelost, geen feedback over werkelijk functioneren, weinig vernieuwing, aantasting gezag (verliest invloed, erkenning, achting, hakt geen knopen door) situaties: kwestie voor tegenpartij veel belangrijker dan voor mij en/of men zich door omstandigheden onzelfzuchtig wil opstellen en/of wanneer men machteloos is (ondergeschikte positie) 3) Vermijden: 0% taakgericht, 0% relatiegericht Ontlopend, men streeft noch eigenbelang na, noch het belang van het ander Men verlaat het strijdperk of omzeilt het probleem diplomatiek met een grapje idee: onverschilligheid (het is mij geen conflict waard) gevolg: conflict niet opgelost, geen feedback, nemen elkaar niet serieus, laissez faire situaties: onderwerp onbelangrijk en/of andere onderwerpen urgenter en/of te vroeg om thema aan te pakken (zaak nog even laten afkoelen) en/of hopeloos geval 28

29 4) Onderhandelen of compromis: 50% taakgericht, 50% relatiegericht Er wordt gezocht naar een tussenoplossing waarin iedereen iets van het eigen standpunt en de eigen belangen terugvindt Verschil wordt gedeeld; men zoekt niet de kwalitatief beste oplossing, wel de voor beide partijen meest haalbare en meest billijke oplossing (sociaal overleg, politiek) idee: zoeken voor beide partijen meest aanvaardbare oplossing; impliceert rationele, taakgerichte onderhandeling. Sterk oplossingsgerichte strategie gevolg: half opgelost, kan nog conflictbron/spanning achterlaten situaties: doelen matig belangrijk, doch niet zo belangrijk dat men er een groot conflict voor over heeft en/of men onder grote tijdsdruk staat (tijdelijkeoplossing voor een complix onderwerp nodig) 5) Samenwerken of confronteren: Taakgericht en relatiegericht Samen met de ander een oplossing zoeken die voor beide partijen de grootste winst oplevert Enige probleemgerichte manier (al de rest was oplossingsgericht) win-win, maximale bevrediging van belangen: confrontatie : directe en open communicatie, uitspreken van emoties, grondig inventariseren en analyseren van standpunten en oorzaken( diepgang) alle mogelijke oorzaken worden grondig geëxploreerd en geïnventariseerd én probleemgericht: reële, lange termijn oplossing die voor alle partijen een meerwaarde inhoudt, probleem wordt fundamenteel opgelost idee: tegenstellingen en conflicten zijn inherent aan menselijke samenwerking en dienen niet vermeden te worden, doch gebruikt te worden tot wederzijds voordeel. Er is nood aan consensus ; fundamenteel met elkaar eens zijn ( <-> compromis: gulden middenweg) gevolg: blijvende oplossing, beide partijen verbonden met resultaat, ze zullen beslissing blijven verdedigen in de toekomst situaties: belangen van beide partijen te belangrijk voor compromis, doch vergt veel tijd en energie Onderzoeksbevindingen mbt welzijn: Meest negatieve consequenties voor individu: toegeven en vermijden (passieve en onderdanige wijze van conflicthantering, geen rekening met eigen standpunt) 29

30 Hoogste welzijn: probleemoplossende instelling Forceren blijkt voor het individu die dit doet niet negatief (hij/zij laat zich niet doen) Opmerking: in dit onderzoek worden de diverse stijlen als vrij stabiele gedragsstijlen van individuen omschreven (ik gedraag mij meestal zo) Opmerkingen met eigen vragenlijst Hoogste score op: Compromis: benadrukken compromis, tussenweg hogere score dan Nederlandse leidinggevenden Probleemoplossend: opkomen voor eigen en andermans doelen lagere score dan Nederlandse leidinggevenden Laagste score op: Forceren: alles om te winnen (9%), winst boeken (40%) lagere score dan Nederlandse leidinggevenden Vermijden hogere score dan Nederlandse leidinggevenden Toegeven: wel toegeven hoog maar niet gelijk geven (laag) lagere score dan Nederlandse leidinggevenden Combinatie (combogleraat) - Aanpassing vermijding onderhandelen - Aanpassing samenwerking onderhandelen - vechten samenwerking onderhandelen (mindere mate) 5. Organisatiestructuren ( macro ): het geraamte van de organisatie; recht houden van organisatie, functioneren organisatie als GESTRUCTUREERD geheel van mensen die samenwerken om gemeenschappelijke doel te bereiken. Inleiding wijze waarop men structureert heeft ook belangrijke gevolgen voor de wijze waarop men samenwerkt (of kan samenwerekn) en op het bereiken van doelen In een organisatie worden er taken uitgevoerd: - arbeidsdeling. taakverdeling, iedereen doet iets anders - coördinatie tussen deze arbeid of taken Impliceert het structureren van taken: - per persoon: uitwerken van functies = bouwsteen - over personen heen: structuur/ organisatie 30

31 5.1 Functie = structureren van de taken van individuele medewerkers = stap 1; iedereen krijgt een ander takenpakket; wie staat er in voor wat? Functiebeschrijving: - doel functie: op welke wijze lever ik een bijdrage aan het realiseren van organisatiedoelen - takenpakket: wat moet ik concreet doen? Deze taken vormen een functie wanneer ze binnen één concrete organisatie/bedrijf bij elkaar horen, en dus door één concreet persoon kunnen worden uitgevoerd. De inhoud van een functie wordt meestal zo geconcipieerd dat deze verschillend is van de inhoud van andere functies (intern homogeen takenpakket en heterogeen takenpakket; voldoende verschillende van de inhoud van andere functies), omdat er anders onduidelijkheid ontstaat over de taakverdeling tussen individuele werknemers (wie wat moet doen) - verantwoordelijkheden en bevoegdheden: wat MOET ik doen en wat is mijn macht om bepaalde doelstellingen te realiseren? - positie (verticaal en horizontaal): op welk niveau bevind ik mij en hoe verhoud ik mij tov de andere functiebekleders? Alle functies zijn met elkaar verbinden (netwerk van functies), we behoren tot een groter geheel want we werken voor hetzelfde doel Verticaal: wie het voor het zeggen heeft en wie moet luisteren en uitvoeren Horizontaal: wie staat er naast mij, met wie moet ik samenwerken en hoe werden taken tussen ons verdeeld De verhouding tussen de diverse functies geeft ons reeds een eerste zicht op de organisatiestructuur. 5.2 Organisatiestructuur - Één bipolaire dimensie: mechanistische vs organische structuren - Typologie van organisatiestructuren van Mintzberg; diverse structuren binnen deze twee polen Mechanistisch versus organisch Mechanistisch: Goed geoliede machine met elk onderdeel een eigen duidelijk afgebakende taak, waarvan alle delen op elkaar zijn afgestemd. Wanneer één onderdeel uitvalt, dan werkt de machine (minstens tijdelijk) niet meer Organische structuur: Werken zoals een organisme, dat zich soepel en snel kan aanpassen aan veranderingen Bestaan uit onderdelen die relatief los (onafhankelijk) van elkaar staan, en elkaar tevens kunnen vervangen Het uitvallen van een deel kan opgevangen worden door een ander deel (inspringen) Vaker bij kleinere organisaties, bv vrijwilligerswerk en in veranderlijke situaties 31

32 sterke verticale opsplitsing van taken en bevoegdheden: rigide hiërarchische relaties. Hoe hoger men in de hiërarchie staat, hoe meer verantwoordelijkheden men heeft sterke horizontale opsplitsing: duidelijke arbeidsverdeling tussen individuen en groepen, taken en bevoegdheden zijn duidelijk omschreven. Plichten liggen duidelijk vast standaardisering en formalisering: standaardprocedures en regels mbt de uit te voeren taken, controle (door wie) en coördinatie ervan verticale en beperkte communicatie: strak geformaliseerd, opdrachten geven of rapporteren van resultaten/klachten Bv nota s, top zegt wat je moet doen, je kan niet zomaar iedereen aanspreken centrale besluitvorming: de top beslist beperkte verticale opsplitsing: weinig hiërarchie, diverse divisies werken met elkaar samen en bevinden zich op hetzelfde niveau (bv maar twee niveaus) beperkte horizontale opsplitsing: de diverse taken en bevoegdheden zijn slechts in grote lijnen omschreven en dus ook eerder vaag. De plichten van alle partijen zijn niet duidelijk afgebakend. Slechts geringe mate van specialisatie beperkte standaardisering en formalisering: geen of slechts weinig standaardprocedures en regels (minimum). Keuze voor een specifieke aanpak hangt sterk af van het moment en de omstandigheden. informele en uitgebreide communicatie: niet geformaliseerd, niet gebonden aan hiërarchische niveaus. Bijna permanente communicatie met nadruk op samenwerking. gedecentraliseerde besluitvorming: allen participeren in sterke mate in de besluitvorming Wat bepaalt keuze? 1) Strategie: kostenreductie of innovatie? Doel Efficiëntie Innovatie Mechanistische structuren hebben hoge Organische structuur beter bij nood aan efficiëntie en hoge productiviteit door o.m. flexibiliteit en innovatie, want men kan snel van standaardisatie en specialisatie taken veranderen en de communicatie verloopt snel en in alle richtingen 2) Grootte: niet lineair! Wanneer een organisatie groter wordt, dan vergroot de tendens om te evolueren naar een mechanische structuur. Door de schaalvergroting vergroot de nood aan specialisatie, regels, hiërarchische niveaus, de invloed van de grootte neemt af naarmate de organisatie groter wordt. Bij een kleine organisatie houdt een verdubbeling een sterke stap in de richting van een meer mechanistische structuur in. Bij een grote organisatie maakt een verhoging met pakweg 100 werknemers niet meer zo veel verschil. 32

33 Onzekerheid in de omgeving: in een sterk veranderende (dynamische) omgeving neemt de nood aan flexibiliteit toe. Hierbij biedt de organische structuur meer overlevingskansen en garandeert in deze omstandigheden dus een hogere effectiviteit (niet efficiëntie). In een stabiele (statische) omgeving kan een mechanistische structuur beter zijn vanwege de kenmerking van een hoge efficiëntie en een hoog productieniveau. 5.3 Typologie van Mintzberg Organisatie bestaat uit vijf onderdelen: Elke organisatie bestaat uit volgende onderdelen (maar niet alle onderdelen even goed zichtbaar). Strategische top: verantwoordelijk voor totale organisatie. Kerntaak: algemene strategie en doelen uitzetten, en bewaken dat de organisatie ze bereikt. Het bestuur dus, komen minder vaak bijeen, het zijn de denkers Technostructuur: vorm geven aan werkprocessen. Zoeken uit en geven aan hoe er geproduceerd moet worden. Ze voeren het werk niet zelf uit. Bv industriële ingenieurs, hoe, welk materiaal, school, studiepakketten Ondersteunende diensten: gespecialiseerde eenheden Verlenen diensten aan de organisatie buiten het kader van het uitvoerend werk. Deze diensten worden de laatste jaren meer dan voorheen ge-outsourced omdat ze niet echt essentieel zijn voor het productieproces. Bv kantine, loonadministratie, public relations, ict Middenkader: de leidinggevende die de uitvoerende kern met de strategische top verbinden Deze kunnen mensen onder hen op de vingers tikken en ook zelf op vingers getikt worden door mensen boven hen (bv ploegbaas). Ze zijn de verbindingsschakel tussen strategische top en uitvoerende kern. Dit onderdeel omvat allen die concreet leiding geven aan ondergeschikten, behalve het topmanagement (strategische top). Ze maken de vertaling van de wensen van de top naar de uitvoerende kern en de klachten van de uitvoerende kern naar de top. Uitvoerende kern: basiswerk Produceren van de diensten en producten 33

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit -

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - mr R.A. de Vries en mw drs. T. Zeid - van Driel Dit artikel betreft een hoofdstuk uit Waarborging van Waarden, red. Annette Sillje, (april

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht Handboek Leidinggeven in de KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Dit boek is het HANDBOEK LEIDINGGEVEN KL. Met deze uitgave vervalt

Nadere informatie

Coachen en motiverend (bege)leiden

Coachen en motiverend (bege)leiden Coachen en motiverend (bege)leiden Met tips voor Mentor en Peter op de werkvloer Alphonse Degryse, ADC commv 1428 Coachen en leiden ADC commv VEWA 2014 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005 Master thesis Roeland Tameling THE PERFECT MATCH Hoe organisatieadviseurs gebruik kunnen maken van Rol-leren Begeleidend docent: Piet Hogervorst Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie

Leren Veranderen De Caluwe en Vermaak

Leren Veranderen De Caluwe en Vermaak Leren Veranderen De Caluwe en Vermaak SMV Phoenix Uittrekselbank 1 H2) Waarom veranderen gecompliceerd is. * De theorieën die aan bod komen over het waarom veranderen gecompliceerd is, hebben een gemeenschappelijkheid;

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek Onderzoeksrapport door OPP November 2007 Heel de wereld is natuurlijk geen schouwtoneel, maar het is niet gemakkelijk aan

Nadere informatie

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Over dialoog en derde contracten in volwassen arbeidsrelaties Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Rien Huiskamp, Beatrice van der Heijden, Willem de Lange en Aukje Nauta Binnen het vakgebied van

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven

Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE Opleiding Handelswetenschappen Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven Licentiaatsverhandeling

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp 1. Wat is een organisatie? Definitie Organisatie: Sociale entiteiten die gericht zijn op een doel, ontworpen zijn als systemen van bewust gestructureerde

Nadere informatie

Veranderen, is dat nodig dan?

Veranderen, is dat nodig dan? Veranderen, is dat nodig dan? Een onderzoek naar de beïnvloeding van het urgentiebesef van medewerkers in de bouwsector door de leiderschapstijl van het middenmanagement enerzijds en de organisatiecultuur

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE GERONTOLOGIE DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE Een onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijl van de directie enerzijds en de grootte

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie