1 Entiteit: het wezenlijke bestaan 2 van de vakbond, betrekking hebbende met de vakbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Entiteit: het wezenlijke bestaan 2 van de vakbond, betrekking hebbende met de vakbond"

Transcriptie

1 Individueel werk vs samenwerken Het menselijk gedrag : o Mensen zijn voor hun voortbestaan en behoorlijk functioneren aangewezen op het leggen en onderhouden van relaties met hun omgeving = open systeemkarakter o Mensen vertonen gedrag dat niet enkel door oorzaken uit het verleden wordt bepaald, maar dat evenzeer verband houdt met bereiken van gewenste toestanden in toekomst = doelgericht o Mensen kunnen doelstellingen nastreven waarvoor ze als individu niet over de mogelijkheden of middelen beschikken om deze doelstellingen te realiseren. = hierdoor ontstaat COLLECTIEF gedrag dat gericht is op het bereiken van deze vooropgestelde doelen zo ontstaan organisaties Organisatie elke vorm van menselijk samenwerken met oog op het bereiken van een gemeenschappelijk doel vb. schoonmaakbedrijf Organisatie is een container begrip, het wordt gebruikt in 3 uiteenlopende betekenissen: 1. entiteit (institutioneel begrip) a. klemtoon op organisatie als afzonderlijke entiteit 1 b. samenwerkingsverband c. vb. syndicale 2 organisaties hebben opgeroepen tot actie 2. proces (procesmatig begrip) a. nadruk op het proces van organiseren, op de activiteiten, het organiseren b. vb. organisatie van het congres 3. structuur (instrumenteel begrip) a. nadruk op structuur, procedures en verantwoordelijkheidsafbakening b. vb. uit de audit bleek dat de organisatie van het federaal voedselagentschap ontoereikend was Basisproblematiek Zodra verschillende activiteiten gericht worden op een gemeenschappelijk doel staan 2 vragen centraal: 1. hoe de verschillende activiteiten opsplitsen? 2. hoe de verschillende activiteiten op elkaar afstemmen? Input transformeren tot output Proces : - bedrijven en ondernemingen betrekken input uit hun omgeving en zetten die via: - TRANSFORMATIEPROCESSEN om in - OUTPUT (goederen en/of diensten) Operationeel beheer: beschrijven en onderzoeken van transformatieprocessen om planning en kwaliteitenzorg mogelijk te maken. Doorzichtig maken van black box via Mens, Machine, Materiaal, Methodes Logistiek management: besturen en beheersen van goederen - en dienstenstroom en de daarbij horende informatieverwerking 1 Entiteit: het wezenlijke bestaan 2 van de vakbond, betrekking hebbende met de vakbond

2 Soorten processen: primaire processen : core business : resulteren in product of dienst als doel van de organisatie secundaire processen : deze processen ondersteunen de primaire processen bestuurlijke processen Proces: - output (goederen /diensten) hierbij : - worden kosten gemaakt - worden opbrengsten gerealiseerd - ontstaan geldstromen Belangrijke productiefactor = KENNIS Kennismanagement: - innovatie: nodig om zicht te handhaven - creatieve mensen: met vermogen om snel te leren - kennis : vermogen dat iemand in staat stelt een bep. taak uit te voeren - kennismedewerker: voortdurend leren - lerende organisaties: omgeving en cultuur waar men kennis kan delen - gericht op realiseren van hoog rendement van productiefactor: KENNIS Omgevingsinvloeden 1. interne omgeving : - samen met de werknemers bepaalt het management de interne organisatie - bedrijfscultuur ontstaat door het samenwerken van mensen : direct waarneembaar : hoe ze communiceren, zich kleden, indirect waarneembaar : waarden en normen die men hanteert - bedrijfscultuur zorgt voor een collectieve identiteit en dat werknemers zich betrokken voelen bij de visie van de organisatie - bedrijfscultuur bepalend? : controle, inspraak, werktempo externe omgeving a. concurrentieomgeving - in concurrentieanalyse vormt organisatie zich een beeld van de concurrentie, niet alleen van hun markt aandeel maar ook hun positie op financieel, technologisch en marketingvlak klanten : de klant is koning, hun behoeften zijn de bestaansreden van de bedrijven en ondernemingen. En marktonderzoek is van groot belang. Leveranciers : de organisatie bestelt bij andere bedrijven de grondstoffen en machines die nodig zijn om te produceren. Nieuwe tendensen zijn : Globalisatie Just in time Verantwoord ondernemen Vermogensverschaffers : op deze personen is een organisatie aangewezen om haar activiteiten te kunnen uitoefenen. Overheidsinstanties : de overheid kan dmv fiscale maatregelen in organisatie beïnvloeden. Ook via wetgeving. Belangenbehartigingsorganisaties : Werkgevers: VBO

3 Werknemers: ACV Consumenten: testaankoop Milieuactivisten: greenpeace Mutualiteiten: CM b. macro-omgeving soorten trends: - economische, sociaal-culturele, technologische, politieke Andere: afstemming : succes van organisatie wordt bepaald door de juiste afstemming met de omgeving duurzaamheid : heeft alles te maken met een gezonde economische bedrijfsvoering, maar ook met respect, aandeelhouders en milieu De organisatiekunde de definitie omvat 2 aspecten van het vakgebied: o descriptief aspect: een beschrijving van het gedrag van organisaties met de motieven en de gevolgen o prescriptief aspect: een advies over te volgen handelswijze en organisatie-inrichting organisatiekunde : toepassingsgericht en pragmatisch ingesteld interdisciplinariteit : element bevatten die afkomstig zijn uit andere wetenschappen, de verschillende bijdragen worden naar hun specifiek belang afgewogen en worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering, waarbij het onderwerp in zijn totaliteit wordt beschouwd. Vaak komt men niet verder dan multi-disciplinariteit Generalist : verkrijgen van totaalbeeld van de organisatie, een organisatieprobleem of een project. Organisatiedeskundige : specialist in het algemene Organisatiekunde : jonge wetenschap, nog geen sprake van een vast stelsel van kennis en theorievorming Denkrichtingen en persoonlijkheden 1. F. Taylor en het scientific Management (1900) - voor het eerst een systematische, samenhangende bedrijfskunde benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden - er is samenwerking : hecht en vriendschappelijk tussen leiding en arbeiders - bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor analyseren van en zoeken naar geschikte methodes van werken en scheppen van productiewaarden - juiste man/vrouw op de juiste plaats door zorgvuldige selectie - prestatiebeloning: om de productiekosten te drukken - achtbazenstelsel : arbeidsverdeling van de leiding van productiearbeid of werkplaats, die elk door een aparte functionaris moesten uitgevoerd worden. - Verhoging van de productiviteit - Mens werd een verlengstuk van de machine - Bestuur en beheer verbeterde - Zonder bevertering van loon en onderlinge verhoudingen - Ontwikkeling van normen voor productie en materialen - Planningstechnieken, met bijhorende voortgangscontrole - Arbeidsstudies, arbeidskunde, functieomschrijvingen en classificaties

4 - Taylor heeft de werkwijze in de organisatie fundamenteel veranderd - Enkel voor industriële ondernemingen: productie afdeling scientific management : o analyse van de werkzaamheden en bewegingsstudies: de resultaten leiden tot standaardisatie en normalisatie o taakverdeling en training, waarbij elke handeling en beweging precies is voorgeschreven. 2. H. Fayol en de General managementtheorie (1900) o besturing: dit is de belangrijkste van de functie van managers en bestaat uit 5 teken plannen of vooruitzien: opstellen actieplan voor de toekomst organiseren: opbouw organisatie met mensen en middelen leiding geven: zorgen dat mensen aan het werk blijven coördineren: onderling afstemmen van activiteiten controleren: toezien dat resultaten in overeenstemming zijn met beoogde doelen (plan) POLCC-defenitie van het management - universeel karakter van het management - management = vak - belangrijkste principes: eenheid van commando: iedere werknemer heeft 1 baas zin voor verantwoordelijkheid: eerlijk voor je mening uit komen het goede voorbeeld geven 3. M. Weber : theorie v/d bureaucratie (1940) - sociologische invalshoek - overheidsinstanties en grote organisaties - kenmerken van grote organisaties: sterke doorgevoerde taakverdeling hiërarchische bevelstructuur nauwkeurig afgebakende bevoegdheden onpersoonlijke relaties tussen functionarissen werving op basis van kennis en bekwaamheden bevordering en beloning op objectieve criteria en procedures uitvoering van taken volgens routineregels alle gegevens in schriftelijke stukken vastgelegd macht van alle functionarissen: aan restricties gebonden - ideale bureaucratie: functioneert volgens de hiervoor genoemde kenmerken - ieder mens functioneert rationeel als een radertje in een goed geoliede machine - ideaaltype bureaucratie: niet alleen een beschrijving maar ook een denkmodel - nu heeft bureaucratie een negatief geladen betekenis: traag, papiermolen, blindelings uit voeren van regels 4. E. Mayo en de Human Relations-beweging (1945) Theorie: naast objectieve factoren zijn ook subjectieve factoren bepalend voor het resultaat, zoals aandacht, zekerheid, bij de groep horen, waardering Nieuwe vorm van management: - gelukkige, tevreden werknemers leveren veelal een maximale arbeidsprestatie. - Bedrijfsleiders zorgen voor goede intermenselijke verhoudingen

5 - voldoende aandacht besteden aan groepen en individuen, waardering laten blijken - voldoende eigen verantwoordelijkheid en vrijheid geven aan individuen. Toverwoord: samenwerking, sociale vaardigheden zijn zeer belangrijk voor leidinggevenden Die beweging geeft: het ontdekken van belang van menselijke factoren voor de effectiviteit 5. R. Liker & het revisionisme (1950) - maakt een synthese van scientific management en HR-beweging - verschillende auteurs: poging om deze twee tegengestelde stromingen te overbruggen - likert: richtte zich op de organisatiestructuur en communictie. - Ontwikkelde de LIKING PIN: structuur waarbij de leider van de groep ook lid is van een hogere groep. Hoe leidt de groep maar zorgt voor communicatie met de hogere groep behoeftehiërarchie van Maslow, die theorie was: - de bekendste - een hypothese: iedere mens kent die hiërarchie van vijf behoeften 1. fysiologische: honger, dorst, 2. behoefte aan zekerheid : bescherming tegen fysieke en emotionele gevaren 3. acceptatie : genegenheid, acceptatie, vriendschap 4. behoefte aan erkenning : zelfrespect, status, prestige, aandacht 5. behoefte aan zelfontplooiing : verlangen om te groeien, wanneer een behoefte voldoende bevredigd is, treedt de volgende behoefte op de voorgrond voldoende bevredigde behoefte is geen motivator meer behoeften van hogere orde worden vooral innerlijk bevredigd, andere door externe plaatsen praktijk managers, door logische en intuïtief invoelbare gedachtegang de twee-factorentheorie - relatie tussen individu en werk is essentieel - iemands houding tegenover werken is medebepalend voor succes of mislukking - onderzoek naar een goed gevoel dat invloed heeft op antwoorden, bepaalde kenmerken geen consequent samen met tevredenheid en andere met ontevredenheid Hygiënefactoren motivatiefactoren Beïnvloeden van de ontevredenheid Beïnvloeden van de tevredenheid kwaliteit van toezicht kans op promotie beloning mogelijkheden voor bedrijfsbeleid persoonlijke groei fysieke werkomstandigheden erkenning relaties met anderen verantwoordelijkheid zekerheid van een vaste baan succes Hoog ontevreden 0 tevredenheid hoog respondenten met goed gevoel over werk schrijven dit aan zichzelf toe. Ontevreden respondenten wijzen extrinsieke factoren aan vb supervisie, beleid, tegenovergestelde van tevredenheid is niet ontevredenheid, worden werkaspecten verwijderd die tot ontevredenheid leiden, dan hoeft de arbeidssatisfactie nog niet toe te nemen

6 conclusie : - tevredenen tegen geen tevredenheid - ontevredenheid tegen geen ontevredenheid invloed : verantwoordelijkheid bij planning en controle van werknemers 7 K. Boulding en de Systeembenadering (1950) Beeld van organisatie : - systeem, dat wil zeggen een geheel van samenhangende delen - alle activiteiten hierin hangen nauw met elkaar samen - ze staan met elkaar in wisselwerking met de buitenwereld - bestaat uit een aantal met elkaar verbonden subsystemen Synergie : in die ze in samenwerking betere rendement opleveren dan als ze alleen werken Feedback : bijsturen zodanig dat men het gewenste resultaat krijgt 8 P. Lawrence en J. Lorsch: contingentiebenadering (1965) Contingentie = bepaaldheid door de situatie keuze voor het toepassen van bepaalde managementtechnieken, die voortkomen uit een organisatiekundige theorie, sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin een organisatie zich bevindt. Beeld van de organisatie : - belangrijk elementen is de relatie tussen de omgeving en de organisatie - ze zullen zicht moeten richten op hun omgeving het management zal steeds de complexiteit van omgevingsrelaties moeten onderkennen pers situatie zoeken naar de best passende keuzes in strategie, organisatiestructuur, studies bevestigen de uitgangspunten van deze stroming 9 Recente organisatietheorieën (1980+) a) Philip Crosby en kwaliteitszorg - Deming : grondlegger van theorieën voor kwaliteitszorg : Demingcirkel : Plan : opmaken van plan voor verbetering van bestaande praktijken door gebruik te maken van de resultaten van een onderzoek naar de huidige situatie Doe : het plan wordt uitgevoerd Controle : de uitvoering wordt gecontroleerd om te zien of voorziene verbetering zich heeft gemanifesteerd Actie : vervolgactie ondernemen om de verbetering duurzaam te maken b) Peter Drucker - aartsvader der managementgoeroes - kennisrevolutie : kennis is de essentiële productiefactor geworden - verhoging van de productiviteit in kennis en dienstensector is absolute voorwaarde voor economische groei - kenniswerk : werknemer bepaalt goeddeels de inhoud van zijn werk belangrijk : voortdurend vragen stellen productiviteitsstijging : analyseren en opnieuw structureren van het werk uitbesteden van dienstverlenend werk formeren van teams die goed passen bij bepaald type werkomgeving

7 10 Meervoudig perspectief ( ) Robert E. Quinn - het concurrerende waarden model is gegroeid uit proefondervindelijk onderzoek - dit onderzoek wees uit dat de bestaande modellen passen in een breder kader - de bestaande theorieën worden in 4 management modellen gegroepeerd. (modellen van Quinn) een tweedimensionale set van concurrerende waarden : 1. eerste set : flexibiliteit versus controle 2. tweede set : keuze tussen of de belangen van de mensen in de organisatie centraal zouden moeten staan, dan wel of het welzijn van de organisatie zelf centraal moet staan STEP: S : sociaal T : technisch E : economisch P : politiek

8 Management Management = the proces of getting things done efficiently trough a community of people Hierin zien we 4 punten : - het proces - iets gedaan krijgen - op een efficiënte wijze - door een groep mensen DOR- model Manager in de organisatie a) managementniveaus 3 niveaus: a) topmanagement : - verantwoordelijk voor algemene leiding van de organisatie - overwegend beleidsformulerende taken - eisen die aan hen gesteld worden veranderen mee met de omgevingscomponenten b) middenmanagement : - overwegend beleidsuitvoerende taken - sleutelpositie bij doorvoeren van veranderingen c) lager management : - uitsluitend beleidsuitvoerende taken - sturen activiteiten uitvoerende medewerkers b) activiteiten van het management functionele manager - verantwoordelijk voor 1 activiteit die binnen de organisatie verricht wordt - ook zijn medewerkers houden zich alleen met deze activiteit bezig - vb. FM algemene manager - verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de organisatie of een organisatorisch gedeelte - vb. CEO tendensen binnen de werkzaamheden van het management - afplatting van organisaties: integratie lager- en middenmanagement - taak manager: in toenemende mate coachen van zijn medewerkers - verschuiving van functionele manager naar algemene manager.

9 - Middenkader: steeds meer beleidsverantwoordelijkheid - Topmanagement: voorwaarden scheppen de taak Oorzaak? Op niveau van Business units is kennis aanwezig met betrekking tot de omgeving van de organisatie-eenheid. Aanpassingen op een veranderende omgeving kan hierdoor sneller gebeuren = issue management Taken - belangrijkste functie is het sturen van mensen en middelen in een organisatie Rollen van de manager Rol = gedragspatroon dat verwacht wordt van iemand = georganiseerde verzameling van gedragingen die met een bepaalde positie worden vereenzelvigd Hij heeft een: a) interpersoonlijke rol deze rol heeft hij omdat hij leiding moet geven aan de medewerkers waardoor hij ook relaties opbouwt zodat de manager de processen op een zo goed mogelijke wijze moeten besturen. Voornaamste rollen onder deze: - boegbeeld: naar buiten toe = symbool voor de organisatie - leider: naar binnen toe = bepaalt de sfeer, manier van werken, cultuur - Liaisonofficier = bestaat uit contacten buiten eigen organisatorische eenheid. Deze zijn als het ware een eigen extern gericht informatiesysteem en worden gebruikt bij de werkzaamheden binnen eigen eenheid. b) informationele rol hij moet over voldoende informatie beschikken om zijn organisatie te besturen. Deze met hij communiceren met zijn organisatieleden. Informatie = steeds belangrijker om gepast in te grijpen in voortdurend veranderende omgeving. Voornaamste rollen: - waarnemer: hij ontvangt info via formele en informele kanalen - verspreider: interne communicatie - woordvoerder : externe communicatie, manager spreekt namens de organisatie c) besluitvormende rol aan de hand van informatie en contacten zal de manager kansen en bedreigingen vanuit de omgeving alsmede de sterke en zwakke kanten van de organisatie vertalen in beslissingen. Hiervoor heeft hij ook medewerkers om hem te helpen Voornaamste rollen: - ondernemer : initiatiefnemer, manager ziet opportuniteiten en gaat erop in - oplosser van strubbelingen: crisismanager, reageert op ontwikkelingen die hij niet zelf in de hand heeft - toewijzen van middelen : tijd, geld en personeel over verschillende activiteiten verdelen - onderhandelaar : in externe relaties Middenmanagement

10 grootste groep managers het zijn alle leidinggevenden onder de topmanagers : afdelingshoofden, divisiemanagers, chefs belangrijk is hun uitvoering van het algemeen beleid en veelal directe leiding aan uitvoerenden decentralisatie: steeds meer beleidsformulerende taken ze zijn de sleutelpositie binnen een organisatie waar veranderingen worden doorgevoerd, ze staan in voor het overbrengen van de plannen van het topmanagement kenmerken voor hun positie - ondergeschikte - gelijke - meerdere ze moeten greep krijgen op de situatie inzicht hoe netwerk van relaties in elkaar zit de eisen van elke rol goed onderkennen, hoe goede ondergeschikte, collega of leidinggevende zijn? Een evenwicht vinden tussen tegenstrijdige eisen Taakopvatting verduidelijken naar anderen Twee aspecten van hun taak: coach en speler coach: globaal overzicht, medewerkers zelf oplossingen laten zoeken, ondersteunen en motiveren, prestaties eisen en langtermijn visie speler: beschikken over gedetailleerde kennis en ervaring, nauw bij concrete zaken betrokken zijn en naar snelle oplossingen streven Kenmerken: de functie van leiding geven is het leiden van organisatie naar haar doel. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van: macht: vermogen om invloed uit te oefenen op medewerkers. Macht is essentieel onderdeel van leiding geven 2 belangrijke factoren: a) machtsbronnen: beloning : vermogen iemands gedrag via beloning te beïnvloeden dwang : vermogen iemands gedrag via straf te beïnvloeden legitimiteit : vanuit functie of rol expertise : vanuit vaardigheden, kennis of bekwaamheden referentie : op basis van persoonlijkheid: prestige of bewondering relaties : contacten met belangrijke personen informatie : toeging tot belangrijke informatie + lees boek p241 belangrijke machtstheorieën: harmoniemodel: medewerkers en/of afdelingen hebben zelfde belangen. Er is een machtsevenwicht, manager moet zelden zijn macht aanwenden partijenmodel: geen harmonie, wel conflicterende belangen. Manager moet macht gebruiken om conflicterende belangen zo te sturen dat de organisatie doelstellingen worden gerealiseerd Leiderschap Iemand is leider naarmate hij:

11 aanhangers of volgelingen weet te trekken als dit vrijwillig gebeurt demonstreert dat hij de beste methode heeft om wensen van de aanhang te vervullen men moet op deskundige wijze met deze methoden kan omgaan Charismatisch leiderschap = Idealiseren : ontwikkelen van visie, vernieuwend beeld van de toekomst inspireren : kunst om zijn/haar waarheid aan de man/vrouw te brengen. Gebruikmakend van een beeldrijke, meestal emotionele taal individualiseren : iedereen voelt zich afzonderlijk aangesproken en heeft een onvervangbare rol te vervullen intentionaliseren : aanzetten tot nieuwe actie, tot veranderen Kenmerken leiderschap is in essentie een intensief beinvloedingsproces: wetten van beïnvloeding recht op spreken: door geloofwaardigheid wederkerigheid: geven en nemen consistentie: zoeken naar voorspelbare wereld. Overeenstemming tussen woorden en daden leiderschap bevat steeds een component van vrijwilligheid loyaliteit = medewerkers waarderen en accepteren de leider Leiderschapsindeling op basis van inspraak en beslissingsbevoegdheid van de medewerker a) autoritair leiderschap leider geeft bevelen aan medewerkers over te verrichten werk en wijze waarop ze zich dienen te gedragen macht: middel om gezag uit te oefenen hiërarchische verhouding leider neemt alle beslissingen persoonlijke controle leider: gericht op resultaten b) democratisch leiderschap leidinggeven = groepsfunctie democratisch genomen beslissingen moeten alleen nog uit gevoerd worden organisatieleden: nemen daadwerkelijk deel aan bestuur van organisatie leider: begeleider en coördinator gevaar? geringe slagvaardigheid, kans op besluiteloosheid c) participerend leiderschap leidinggevende: behoudt verantwoordelijkheid voor wijze waarop taken worden uitgevoerd organisatieleden participeren in overlegorganen: informeren en adviseren van leidinggevenden uiteindelijke beslissing: worden genomen door leider leider: laat zich adviseren en beïnvloeden door medewerkers 5 leiderschapsstijlen:

12 a) verschraald management : zeer geringe aandacht voor zowel groepstaak als de menselijke aspecten van het werk b) taakgericht management : zeer productie gericht, nauwelijks sprake van aandacht voor de mens c) country club management : veel aandacht voor welzijn medewerkers en nauwelijks aandacht voor de productie d) gulden middenweg : evenwichtig verdeelde aandacht voor zowel productie als de mens e) teamgericht management : democratisch management, teamleiderschap waarbij door middel van goede sfeer en samenwerking binnen team een hoge efficiency nagestreefd wordt. Het driedimensioneel leiderschapsstelsel: Reddin voegde een derde component toe: effectiviteit Dus de drie dimensies zijn: aandacht voor de mens aandacht voor de taak of de productie effectiviteit Reddin ontwikkelde 4 verschillende basisleiderschapsstijlen ontwikkeld: 1. de relatiestijl: managers communiceren regelmatig en langdurig met medewerkers, ze staan dicht bij hun medewerkers 2. integratiestijl: manager stemt werk af op het werk van andere managers. Maakt minder gebruik van zijn macht 3. afscheidingsstijl: manager hecht veel waarde aan procedures, richtlijnen, methoden en systemen. Het gaat veelal om routinematige zaken, die conform bepaalde voorschriften kunnen worden uitgevoerd 4. toewijdingstijl: manager is vakspecialist die leiding geeft aan medewerkers die in korte tijd grote hoeveelheden werk moeten verzetten (autocratie: onbeperkte alleenheerschappij) Leidinggevenden dienen over bepaalde eigenschappen te beschikken die hun optreden in verschillende situaties effectief kunnen maken. Het gaat hierbij ondermeer om: stijlbewustheid: leidinggevende is zich bewust van zijn eigen stijl van leiding geven en kan deze ook beoordelen situationele gevoeligheid: leidinggevenden moet iedere situatie kunnen taxeren en beoordelen stijlflexibiliteit: vermogen leiderschapsstijl aan te passen aan situatie veranderingsvaardigheid: vaardigheid om situatie op een zodanig wijze te veranderen dat deze effectiever kan worden bestuurd. A Situationeel leiderschap effectief leiderschap is afhankelijk van veel factoren uit praktijk is gebleken dat effectieve managers niet over dezelfde eigenschappen beschikken en dat in verschillende situaties ook andere leiderschapsstijlen moeten worden toegepast om tot optimale resultaten te komen besluit: er is niet slechts 1 manier van effectief leiderschap onderzoek heeft zicht toegespitst op het benoemen van factoren die in elke situatie van invloed zijn op de effectiviteit van een bepaalde leiderschapstijl deze benadering : CONTIGENTIEBENADERING

13 kenmerken contingentiebenadering: hershey, blanchard, reddin en fiedler zijn exponenten ervan hershey en blanchard zijn geestelijke vaders van de situationeel leiderschap theorie leiderschapsstijl is afhankelijk van de mogelijkheden van de medewerkers leiderschapsstijl: gebaseerd op het criterium van het niveau van de taakvolwassenheid van de medewerkers onder taakvolwassenheid verstaan we : de bekwaamheid van de medewerkers om een bepaalde taak uit te voeren de bereidheid om die taak en de daarbij horende verantwoordelijkheid te aanvaarden de mate waarin een medewerkers een taakvolwassen gedrag vertoont wordt twee criteria verklaard: de bekwaamheid van de mederwerker de bereidheid van de medewerker verantwoordelijkheid te aanvaarden op deze 2 criteria kan een medewerken verschillend scoren, deze theorie onderscheidt 4 niveau s van taakvolwassenheid a) niet bekwaam en niet bereid M1 b) niet bekwaam en wel bereid M2 c) wel bekwaam en niet bereid M3 d) bekwaam, bereid en zelfstandig M4 hieraan koppelen Hershey en blanchard een leiderschapstijl die gebaseerd is op het niveau van de taakvolwassenheid van medewerkers. De dimensies STURING (taakgericht) en ONDERSTEUNING (relatiegericht) zijn hierin terug te vinden taakgericht: manager moet medewerkers in bepaalde mate richtlijnen geven bij uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij gaat het om de capaciteit en de ervaring van de medewerkers relatiegerichtheid: de manager moet in bepaalde mate ondersteuning verlenen aan medewerkers overleggen : veel nadruk op relatiegerichtheid en weinig op taakgerichtheid medewerker krijgt weinig sturing ivm de opdracht maar veel ondersteuning besluiten worden gezamenlijk genomen leidinggevende stimuleert de medewerker overtuigen: legt veel nadruk op beide dimensies de medewerker krijgt veel ondersteuning en sturing de leidinggevende geeft opdrachten aan de medewerkers en begeleidt hen bij de uitvoering daarvan

14 delegeren weinig relatie en taakgerichtheid leidinggevende geeft weinig sturing en ondersteuning een bepaalde taak is met de daarbij horende verantwoordelijkheid overgedragen aan de werknemer instrueren de medewerker ontvangt veel sturing en weinig ondersteuning hoge mate van taakgerichtheid, mate van relatiegerichtheid is laag leidinggevende geeft de opdrachten maar hij geeft weinig ondersteuning aan medewerkers bij de uitvoering de stijl moet aansluiten bij het niveau van taakvolwassenheid van de medewerkers de leidinggevende dient de medewerkers zo te motiveren dat de taakvolwassenheid toeneemt dit wordt een ONTWIKKELINGSMODEL genoemd kenmerken : de manager moet de medewerker laten groeien tot de hoogst mogelijke taakvolwassenheid die hij kan bereiken de manager moet dit op de voet volgen en stimuleren door zijn stijl van leidinggeven het is belangrijk dat de leidinggevende zijn gedrag kan aanpassen aan nieuwe situaties de leidinggevende stelt zich flexibel op en wordt niet gehinderd door een eigen sterke voorkeur wat leiderschapsstijl betreft: het niet aansluiten van de leiderschapstijl bij het niveau van de taakvolwassenheid houdt het gevaar in dat de ontwikkeling van de medewerker de verkeerde kant opgaat de medewerker die zich verkeerd benaderd voelt, kan allerlei afweermechanismen in werking laten treden manager: eigen stijl van leiding geven steeds aanpassen aan revolutie van taakvolwassenheid van medewerker de ene medewerker laat een andere mate van taakvolwassenheid zien dan de anderen, ook hieraan dient de manager aandacht te besteden leidinggevende zal erop uit zijn om aan de medewerker een bepaalde taak of takenpakket over te dragen waardoor hij zelf de mogelijkheid heeft om nieuwe taken op zicht te nemen

15 waarop moet je letten als je leiding krijgt? wees loyaal: Geef toe tot in kleine aangelegenheden, wees assertief in belangrijke. Plaats je chef niet voor verrassingen: informeer tijdig en communiceer duidelijk = rapporteren Hou je chef op de hoogte van resultaten Ook je chef heeft behoefte aan erkenning: vb advies vragen. B Situatieafhankelijk leiderschap effectiviteit: in hoeverre medewerker met wie de manager het minst kan samenwerken positief of negatief over hem oordeelt LPC: Least Preferred CO-worker = houding tegenover medewerker waarmee leider het slechtst kan samenwerken. LPC score: mate van toegevendheid. C Transformationeel leiderschap organisaties worden geconfronteerd met grote veranderingen, die snel moeten worden doorgevoerd. Dit vergt een speciaal soort leiders: transformationele leiders de transformatiegedachte kan opgevat worden als een onderdeel van het zogenoemde New-Age-denkkader, we staan aan de vooravond van een grote omwenteling die een geheel nieuwe cultuurperiode met zich mee zal brengen in deze cultuurperiode staat een nieuwe manier van denken centraal Manager als persoon 4 vormen van overbelasting: Emotionele belasting: grootste invloed op privé-leven Fysieke belasting: vermoeiing van een drukke dag Attitude- en gedragsoverbelasting: opvattingen en gedragingen in het privé-leven zijn sterk gebonden aan de ervaringen op sociaal gebied Existentiële overbelasting: ontevredenheid op het werk zal eerder psychische problemen teweeg brengen vb. mislukte promotie zorgt voor depressie

16 Stress stress is de belangrijkste oorzaak van overbelasting stress als toestand en stress als een proces: geeft de lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen weer die samenhangen met de stresstoestand. stress als toestand: het gevoel van spanning dat optreedt wanneer u niet langer opgewassen bent tegen de door u waargenomen eisen van de omgeving of dat u een door uzelf gekozen doel niet zult bereiken. Hierbij komen 2 componenten naar buiten a) stress is een gevoel van spanning b) stress is geen objectief gegeven Kenmerk: gevoel van machteloosheid Fysiologische reactie: transpireren, verhoogde bloeddruk, De beïnvloeding van de gezondheid door stress wordt voorgesteld als een keten van gebeurtenissen. Eisen en bedreigingen vanuit de werksituatie kunnen leiden tot gevoelens van stress die vervolgens lichamelijke en psychische reacties veroorzaken die finaal de gezondheid beïnvloeden. 4 belangrijke bronnen van stress: tijdstressoren o te veel werk o gebrek aan greep op de zaken interpersoonlijke stressoren o conflicten situationele stressoren o ongunstige werkomstandigheden o snelle veranderingen anticipatiestressoren o onaangename verwachtingen Positieve stress deze wordt opgeroepen door gezonde spanning, door uitdagingen die we onder controle hebben. Deze vorm van stress doet ons groeien, helpt ons nieuwe capaciteiten uitbouwen Onderscheid met negatieve stress is belangrijk. Stress is nodig om te presteren, te leren negatieve stress wordt soms gezien als noodzakelijke voorwaarde tot succes Stress/time-management Prof Van Den Broeck onderscheidt 4 verschillende niveaus in dit management. Technieken Modellen Afspraken Waarden a) technieken niets is zo handig als technieken, regels toe te passen. Ze zijn rationeel en daardoor universeel = de tijd we kunnen tijd sparen door efficiënt te werken

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp 1. Wat is een organisatie? Definitie Organisatie: Sociale entiteiten die gericht zijn op een doel, ontworpen zijn als systemen van bewust gestructureerde

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht Handboek Leidinggeven in de KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Dit boek is het HANDBOEK LEIDINGGEVEN KL. Met deze uitgave vervalt

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie

Leidinggeven is eenvoudig?

Leidinggeven is eenvoudig? Leidinggeven is eenvoudig?? John Romeijnders ISBN: 978-90-821682-0-4 Eerste druk: januari 2014. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit -

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - mr R.A. de Vries en mw drs. T. Zeid - van Driel Dit artikel betreft een hoofdstuk uit Waarborging van Waarden, red. Annette Sillje, (april

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie

BELANGRIJKE DEFINITIES:

BELANGRIJKE DEFINITIES: F Cultuur van openheid KERNCOMPETENTIE; Het vermogen om op een evenwichtige manier jezelf te uiten en anderen de ruimte te geven om dat ook te doen, zodat het project optimaal profiteert van persoonlijke

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie