Jaarverslag Linnaeusinstituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Linnaeusinstituut"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Linnaeusinstituut

2 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomsten 1.2 De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen 1.3 De Opleidings- en Onderwijs Regio AMC en VUmc 1.4 Het Pentagoon 1.5 De Stuurgroep Nieuw Elan 2. De opleiding tot basisarts 2.1 De drie masterjaren van het VUmc-compas 2.2 Ontwikkeling dedicated schakeljaar 2.3 Winnaars Jan Heijlmanprijs De medische vervolgopleidingen 3.1 De bestaande opleidingen en opleidingen in spe 3.2 De centrale opleidingscommissie 3.3 Het interne kwaliteitsbeleid 3.4 Disciplineoverstijgend onderwijs/linnaeusonderwijs 3.5 Vereniging van arts-assistenten in KG en SZ 4. De beroeps(vervolg)opleidingen 4.1 Opleidingsbeleid 4.2 Nieuw Elan: de beroepsopleiding mbo niveau Specifieke informatie inzake het KG 4.4 Project Herontwerp Beroeps(vervolg)opleidingen & Bedrijfstrainingen 5. De bedrijfstrainingen 5.1 Scholings- en trainingsactiviteiten 5.2 Specifieke informatie inzake het SZ 5.3 De digitale leeromgeving 5.4 Stageaanvragen en stageplaatsingen 6. Het kenniscentrum 6.1 De bibliotheek 6.2 De medische fotografie 6.3 Het skillslab 7. Het wetenschappelijk onderzoek 7.1 Het wetenschapsbureau 7.2 Verdere professionalisering wetenschapsbeleid 7.3 Activiteiten in Promovendi 7.5 Het Linnaeus Wetenschapsmagazine 7.6 Publicatietrend KG/SZ/Streeklab - PubMed Trend aantal studies bekend bij ACLU Wetenschappelijke symposia en de Spaarne Dagen Bijlage 1: Samenstelling commissies ultimo 2013 Bijlage 2: Publicaties van stafleden KG, SZ en Streeklab in PubMed in

3 Voorwoord In Memoriam dr. R.H. Veenhoven Geen tevreden terugkijkend voorwoord dit keer over geslaagde activiteiten en behaalde successen, die 2013 overigens wel degelijk heeft gekend. Het hele jaar immers werd overschaduwd door het plotselinge overlijden op 6 oktober van dr. R.H. (Reinier) Veenhoven, kinderarts en sinds de oprichting directeur van het Linnaeusinstituut. Reinier is het Kennemer Gasthuis (KG) en het Spaarne Ziekenhuis (SZ) ontvallen na een kort en heftig ziekbed. De verslagenheid was groot en de ontstane leegte die hij achterliet, is bij zijn team tot op de dag van vandaag voelbaar. Aan ondergetekende de niet geringe taak, maar ook de eer om hem tijdelijk waar te nemen, en de weg voor te bereiden voor zijn definitieve opvolger. Reinier heeft aan de wieg gestaan van het Linnaeusinstituut dat voorjaar 2009 ontstond. Als geen ander wist hij de samenwerking tussen de leerhuizen van het KG en het SZ te bevorderen. Hij had een passie voor onderwijs, opleiding en wetenschap en hij wist zijn enthousiasme op beide locaties aan de mede-werkers over te dragen. Reinier heeft ook een grote rol gespeeld bij de officiële erkenning van de beide ziekenhuizen tot vast lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de wetenschap in de perifere ziekenhuizen. Op basis van die verdienste werd hij op 20 september 2013 binnen de algemene ledenvergadering van de STZ benoemd tot lid van het algemeen bestuur voor de portefeuille wetenschap. Helaas heeft hij deze STZ-functie, een kroon op zijn persoonlijke werk binnen de wetenschap, niet meer kunnen vervullen. In zijn geest gaat het Linnaeusinstituut verder. Voor mij, als plaatsvervanger van Reinier, was het hartverwarmend om te zien hoe de medewerkers ook zonder hun directeur hun verantwoordelijkheid hebben genomen en met verve hun werk hebben gedaan. Ter nagedachtenis is de dr. Reinier Veenhovenpenning ontworpen, die op 15 januari 2014 voor het eerst werd uitgereikt aan Reiniers echtgenote en aan de winnaar van het Linnaeus Wetenschapssymposium op die dag. dr. M.F. Schutte, gynaecoloog np directeur Linnaeusinstituut a.i. Haarlem/Hoofddorp mei

4 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomsten Beide ziekenhuizen hebben een affiliatieovereenkomst met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc). 1.2 STZ-lidmaatschap Het KG en het SZ zijn lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het SZ werd in 2011 succesvol gehervisiteerd en het volwaardige lidmaatschap (sinds 2007) werd onvoorwaardelijk voor vijf jaar verlengd. Om de status van geassocieerd lid (sinds 2008) van de STZ om te zetten in een volwaardig lidmaatschap, moest het KG binnen vijf jaar aan de volgende voorwaarden voldoen: uitbreiding van de medische vervolgopleidingen (met specifiek de opleiding tot SEH-arts), structuur geven aan het leerhuis en onderwijskundige vernieuwingen inzetten; een zwaarwegend advies was: ophoging van de deelname van medisch specialisten aan Teach the Teacher-trainingen. Aan dit alles is in de achterliggende jaren voldaan. Op 24 mei werd het KG gehervisiteerd. In de algemene ledenvergadering van de STZ op 20 september werd besloten het KG als volwaardig STZ-lid toe te laten en het ziekenhuis over vijf jaar volgens het reguliere schema opnieuw te visiteren. Aan dit besluit is een enkele voorwaarde gekoppeld (verplichtstelling GCP-training voor arts-onderzoekers, [studie]verpleegkundigen en overig personeel) en een zwaarwegend advies (2x per jaar actualiseren van de productcatalogus inzake de derdelijnsfuncties). In het hervisitatierapport werden onder andere het Linnaeusinstituut, het ver ontwikkelde en geïmplementeerde leermanagementsysteem, en de stijging van de output van wetenschappelijk onderzoek tot parels van het KG benoemd. In de twee ziekenhuizen is de STZ-status, en alles wat daarbij komt kijken, door de Raden van Bestuur bestempeld tot vast agendapunt van diverse reguliere vergaderingen (gezamenlijk overleg RvB s, stafbestuur- en COC-vergaderingen e.d.). Het gaat om een terugkoppeling vanuit de ALV en de verschillende netwerkbijeenkomsten met de overige STZ-ziekenhuizen waaraan door RvB, specialisten, en medewerkers van KG en SZ wordt deelgenomen, en het acteren daarop. Het is immers zaak om de toegekende STZ-status in de komende jaren te behouden. 1.3 De Onderwijs- en Opleidings Regio AMC en VUmc De twee ziekenhuizen vervullen een actieve rol binnen de Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR) van het AMC en het VUmc. De voorzitters van de Raden van Bestuur (RvB) hebben zitting in beide algemene besturen. Zij laten zich in deze adviseren door de directeur van het Linnaeusinstituut, die tevens participeert in het dagelijks bestuur (DB) van beide OOR s. De bestuursvoorzitter van het KG is eveneens lid van het DB van de OOR VUmc. Regionale Centrale opleidingscommissie Binnen de OOR VUmc is een regionale Centrale OpleidingsCommissie (rcoc) actief. Namens KG en SZ nemen de voorzitters van de beide centrale opleidingscommissies, de directeur Linnaeusinstituut, en de onderwijscoördinator deel aan dit overlegorgaan. In het verslagjaar waren de belangrijkste gespreksonderwerpen: De ontwikkeling van een gestructureerd programma voor het disciplineoverstijgend onderwijs (DOO). Hiertoe werd met algemene stemmen de volgende definitie aangenomen: DOO is onderwijs in generieke niet-medisch inhoudelijke competenties. Het is erop gericht niet specifiek disciplinegebonden aspecten van het werken als specialist te ontwikkelen. De behoefte aan uitbreiding van het Teach the Teacher-programma met o.a. een module voor opleiders en arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios) samen; deze module gaat vanuit het VUmc ontwikkeld worden, daarbij rekening houdend met de STZ-eisen inzake de Teach the Teacher-trainingen. De gevolgen van de in voorbereiding zijnde Alliantie AMC-VUmc voor de opleiding tot basisarts enerzijds en de medische vervolgopleidingen anderzijds. De ontwikkeling van een dedicated schakeljaar (zie paragraaf 2.2). 3

5 1.4 Het Pentagoon De laatste jaren hebben het KG en het SZ met het Medisch Centrum Alkmaar (MCA), het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) en het VUmc voor wat betreft onderwijs, opleiding en onderzoek de krachten gebundeld in het Pentagoon. In 2013 was alleen de Pentagoonprojectgroep voor de beroeps(vervolg)opleidingen & bedrijfstrainingen nog actief. 1.5 De Stuurgroep Nieuw Elan Een belangrijke doelstelling van de beide ziekenhuizen is de vernieuwing van de verpleegkundige beroepsopleiding mbo niveau 4: Nieuw Elan. Om deze doelstelling te verwezenlijken, is een ziekenhuisoverstijgende stuurgroep opgericht, waarin ook het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ), het Ziekenhuis Amstelland en het ROC Nova College participeren. De stuurgroep streeft naar een effectievere werving en efficiëntere selectie van leerling-verpleegkundigen en verwacht dit door onderlinge samenwerking te kunnen bereiken. Daarnaast is het streven gericht op een kwalitatief beter gezamenlijk curriculum (2 jaar BOL, gevolgd door 1.5 jaar BBL) van de verpleegkundige opleiding, door nauwer aan te sluiten bij de door de praktijk gestelde eisen (zie paragraaf 4.2). 4

6 2. De opleiding tot basisarts 2.1 De drie masterjaren van het VUmc-compas Masterjaar 1 (M1) De vermindering van het aantal begeleidingsuren door arts-docenten heeft de kwaliteit van het onderwijs niet benadeeld. De resultaten van de evaluaties blijven ruim voldoende. Wel is er sprake van verschraling van het onderwijs: het aantal patiëntobservaties en leermomenten is teruggebracht en studenten die ons insziens meer aandacht nodig hebben, kunnen we door de reductie van het aantal begeleidingsuren niet altijd even optimaal ondersteunen. Waar mogelijk werd ruimte gegeven aan didactische scholing: twee arts-docenten van het SZ behaalden hun Basis Kwalificatie Onderwijs aan het VUmc. Daarnaast volgde een aantal docenten aanvullende didactische scholing, zoals de Teach the Teacher-cursus, feedbacktraining en intervisie. Meerdere medewerkers van de Bureaus Medisch Onderwijs namen deel aan het NVMOcongres in Maastricht. Voor de docentvergaderingen (4x per jaar) werden externe sprekers uitgenodigd die presentaties gaven over de onderwerpen klinisch redeneren, feedback (inclusief acteur en rollenspellen) en groepsdynamica. De lunchvergaderingen van de arts-docenten, waarin verschillende aspecten van M1 aan bod komen, werden in het KG gecontinueerd. In het SZ vond enkele malen het studentenoverleg plaats, ter bespreking van studenten die een 6 of minder scoren tijdens de tussen- en/of eindbeoordeling van hun leerstages. Op initiatief van KG en SZ vond overleg plaats tussen de coördinatoren van het M1-onderwijs in het VUmc en de arts-docenten van de geaffilieerde ziekenhuizen voor de disciplines Interne geneeskunde en Heelkunde. Masterjaar 2 (M2) Het overleg tussen de opleiders masteropleiding (OMO) van de verschillende vakgroepen en de onderwijscoördinator vond dit jaar in een andere vorm plaats; het VUmc bracht aan beide ziekenhuizen een werkbezoek met als doel de samenwerking tussen het VUmc en de affiliatieziekenhuizen ten aanzien van de masterfase te bevorderen. Aan de hand van een vooraf opgestelde agenda met onderwerpen, ingebracht door het VUmc en de twee ziekenhuizen, werd met alle betrokken coassistentopleiders (M1 M3) en arts-docenten in een open sfeer gesproken. over onder meer de kwaliteit van het onderwijs, de evaluaties ervan en over docentprofessionalisering. Er werd lang stilgestaan bij het onderwerp beoordelingen en toetsing. Naar aanleiding hiervan zal in 2014 gestart worden met een pilot in de M2-fase, in het bijzonder bij de Interne Geneeskunde, waarbij tussentijds beoordeeld zal worden op basis van pass-failure : geen cijfers meer maar voldoende of onvoldoende en uitgebreide feedback. Het werkbezoek werd als plezierig ervaren en zullen om de twee jaar plaatsvinden. Masterjaar 3 (M3) Er vond tweemaal overleg plaats tussen de coördinator van de keuzestages in het VUmc en de geaffilieerde ziekenhuizen. Er werden afspraken gemaakt over het aanbod (kwaliteit versus kwantiteit) en de toetsing. Het aantal studenten (53 in KG, 47 in SZ) dat een semi-artsstage volgde, nam toe ten opzichte van De keuzestage Raad van Bestuur en ziekenhuisorganisatie werd tweemaal ingevuld. In deze stage loopt de student in beide ziekenhuizen twee weken mee met de RvB, woont hij verschillende overlegmomenten bij en voert hij gesprekken met diverse sleutelfiguren, waaronder de voorzitters van de medische staf. Nieuwe keuzestages zijn: Bedrijfsarts (KG/SZ), Acute Neurologie (SZ) en Spoedeisende Hulp (KG). In de wetenschappelijke stage krijgen de studenten intensieve begeleiding van de medisch specialist en het wetenschapsbureau (coördinator wetenschappelijke stages, statisticus en methodoloog). In 2013 daalde het aantal wetenschappelijke stages ten opzichte van het jaar daarvoor (zie figuur 1). Voor een overzicht van het aantal jaarplaatsen (en masterstudenten) in M1-M3 in 2013 zie tabel 1. 5

7 Figuur 1. Aantal wetenschappelijke stages Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis KG SZ 6

8 Tabel 1. Aantal jaarplaatsen (+ aantal masterstudenten) in M1-M2-M3 (SAS=semi-artsstage, KS=keuzestage en WS=wetenschapsstage) per vakgroep in M3 KS M3 SAS M3 WS Specialisme M 1 M2 KG SZ KG SZ KG SZ KG SZ KG SZ (5) 1 (2) - 1 (1) - - ICU Anesthesiologie (1) Beeldvormende - 1 (0) technieken Cardiologie (1) 1(1) 2 (4) 1 (1) 1 - Chirurgie 1 (1) 9(12 4 (6) 2 - Chirurgie/anesthesiologie 8 (62) 8 (58) 9 (43) 9 (49) (1) 1 (24-1 (1) - 1 (1) in SZ Dermatologie (24)) 3 (61) - - Interne geneeskunde 8 (70) 8 (57) 9 (47) 9 (50) - - 2(10) 1 (4) 1 - Interne/Oncologie (5) - Interne/IC (2) 1 (3) - - IC-geneeskunde (2) 1 (2) 1 (2) 1 (3) - IC-geneekunde/ anesthesiologie (1) Kindergeneeskunde 8 (62) 8 (57) 4 (49) 4 (51) (1) 1(1) 1 (1) 1 (5) - 5 Klinische Fysica (1) Klinische Geriatrie (1) 1 (1) 2 (3) 1 (1) 1 - KNO-Heelkunde 2 (64) 2 (42) Longgeneeskunde (1) - 1 (1) 1 (0) - - MDL-Ziekten (1) 1 (3) 1 (3) 1 - Medische Microbiologie MKA-chirurgie (1) - - Nefrologie (1) - 1 (1) - - Neurologie 8 (54) 8 (57) 2 (33) 3 (41) (1) - 2 (2) 1 (3) 1 - Nucleaire Geneeskunde (1) Obstetrie & Gynaecologie 8 (62) 8 (57) 4 (47) 4 (48) (1) 1 (3) 2 (4) 3 (6) - - Oncologie Onderwijs LI (1) 1 (0) (24) 1 OMC (24) 1 (21) 1 OMC (21) Oogheelkunde Orthopedie (1) 1 (2) 1 (1) 3 (5) - 5 Pathologie Plastische Chirurgie (6) 1 (0) 1 (1) 1 (0) - - Psychiatrie 8 (54) 8 (57) 2 (21) (2) 1 (0) - - Raad van Bestuur en (2) 1 (2) Ziekenhuisorganisatie Radiologie (4) Reumatologie (1) 1 (0) Revalidatiegenees- (1) 1(0) kunde SEH-geneeskunde (5) Streeklaboratorium Urologie (1) 1 (1) 1 (1) 1 (0) Totaal (524) (488) (252) (232) (31) (25) (53) (47) 14 7

9 2.2 Ontwikkeling dedicated schakeljaar In 2013 zijn het AMC en het VUmc de discussie gestart over de ontwikkeling van een dedicated schakeljaar in verband met de structurele bezuinigingen die het Ministerie van VWS doorvoert in opleidingskosten. Als gevolg hiervan zal het aantal aios verminderen en wordt ook de financiering per aios gereduceerd. De minister zet in op een verkorting van de opleidingsduur van de medische vervolgopleidingen en daarmee van het totale opleidingscontinuüm. Een mogelijk scenario voor deze verkorting is het benutten van een schakeljaar in het laatste masterjaar. M3 zou voor een deel van de studenten (10% in het transitiejaar) dan zodanig worden ingericht dat die studiefase kan meetellen bij de vervolgopleiding. Het Linnaeusinstituut is van meet af aan betrokken bij de discussie die najaar 2014 in een pilot moet uitmonden en waaraan de twee ziekenhuizen zullen deelnemen. 2.3 Winnaars Jan Heijlmanprijs 2013 Met de Jan Heijlmanprijs, vernoemd naar oud onderwijscoördinator van het VUmc Jan Heijlman, geven masterstudenten van genoemde instelling hun mening over de in hun ogen beste stages en stagebegeleiders in de masterfase. In het KG behaalde de leerstage Interne Geneeskunde (M1.1) de tweede prijs voor het beste junior-coschap; ook aan de twee arts-docenten van diezelfde leerstage en de betrokken opleider Interne Geneeskunde werd de tweede prijs toegekend voor hun functioneren al beste stagebegeleiders. In het SZ won de afdeling Gynaecologie de eerste prijs voor het beste coschap en een arts-assistent Kindergeneeskunde werd verblijd met de derde prijs in de categorie beste arts-assistent. 8

10 3. De medische vervolgopleidingen 3.1 De bestaande opleidingen en opleidingen in spe In 2013 beschikten het KG en het SZ over de opleidingserkenning voor elk vijftien medische vervolgopleidingen. Vrijwel alle opleidingen vinden plaats in samenwerking met het AMC, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het VUmc, en met het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG). Voor de invulling van de zelfstandige opleidingen Klinische Chemie & Laboratoriumgeneeskunde en Ziekenhuisfarmacie werken het KG en het SZ nauw samen. De Klinisch Geriaters KG dienden in oktober bij de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een Erkenningsaanvraag Eerste Erkenning in. De visitatie wordt voorjaar 2014 verwacht. Tabel 2 geeft een overzicht van de medische vervolgopleidingen en het aantal arts-assistenten (+fte) ultimo Tabel 2. Aantal arts-assistenten in opleiding tot specialist (+fte) in KG en SZ Opleiding Aantal aios Aantal aios Aantal aios samen in KG in SZ Anesthesiologie (2.8) Cardiologie - 4 (0.76) 4 (2.0) Chirurgie - 9 (8.08) 17 (12.0) Interne Geneeskunde - 34 (29.26) 17 (13.1) Keel-Neus-Oorheelkunde - 2 (1.0) 2 (1.00) Kindergeneeskunde (3.5) Klinische Chemie & 3 (1.90) - - Laboratoriumgeneeskunde Klinische Fysica (0.8) Longziekten & Tuberculose - 2 (1.00) 9 (4.4) Maag-Darm-Leverziekten - 3 (1.61) - Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie - 3 (2.00) - Neurologie - 1 (0.25) 2 (1.0) Nucleaire Geneeskunde Obstetrie & Gynaecologie - 8 (4.92) 12 (6.2) Orthopedie (6.1) Pathologie - 2 (1.00) - Radiologie - 9 (6.01) - Reumatologie - 2 (1.00) - Revalidatiegeneeskunde (1.7) Spoedeisende Hulp-geneeskunde - 2 (2.00) - Urologie (1.7) Ziekenhuisfarmacie 5 (4.00) - - Totaal 8 (5.90) 89 (65.36) 89 (56.3) Overige vervolgopleidingen Het KG heeft tevens een erkenning voor het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog (2 piog, 1.6 fte) en voor het specialisme klinisch psycholoog (1 gios, 1.0 fte). Stageplaatsen voor huisartsen in opleiding Beide ziekenhuizen hebben erkende stageplaatsen voor artsen in opleiding tot huisarts. In het KG bij de vakgroepen Chirurgie/SEH, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Klinische Geriatrie, Neurologie, Psychiatrie en Reumatologie. In het SZ bij de vakgroepen Gynaecologie, Reumatologie en Chirurgie/SEH; in 2014 komt de Kindergeneeskunde daarbij. De Stichting Beroepsopleiding Huisartsen heeft in 2013 een bonus (geldprijs) toegekend aan de begeleiders van de haio-stage Kindergeneeskunde van het KG vanwege hun grote betrokkenheid bij de huisartsenopleiding. 9

11 Opleidingsvisitaties in 2013 De in 2013 gevisiteerde medische vervolgopleidingen kregen bijna alle een hernieuwde erkenning voor vijf jaar. Voor het KG betrof het de opleidingen Longziekten & Tuberculose en Reumatologie. De erkenning voor de opleiding Spoedeisende Geneeskunde werd met twee jaar verlengd. In het SZ ging het om de opleidingen Anesthesiologie en Orthopedie. Ook de erkenning voor de opleiding tot Ziekenhuisapotheker, overstijgend voor KG en SZ, werd voor vijf jaar gecontinueerd. 3.2 De centrale opleidingscommissie (COC) De twee centrale opleidingscommissies hebben hebben de taak om een gunstig en veilig opleidingsklimaat te bevorderen en te handhaven. De commissies worden hierbij ondersteund door het Linnaeusinstituut. De COC KG vergaderde viermaal en de COC SZ vijfmaal; het dagelijks bestuur (DB) in het KG had dezelfde vergadercyclus, terwijl het DB in het SZ maandelijks bijeenkwam. Het DB bereidt de plenaire vergaderingen voor en brengt in samenwerking met het Linnaeusinstituut de verschillende kwaliteitsinstrumenten ten uitvoer. Zowel in de COC als in het DB zijn de arts-assistenten vertegenwoordigd. In beide COC-vergaderingen ging speciale aandacht uit naar de modernisering van de medische vervolgopleidingen (MMV). Voor een toelichting hierop werd dr. P. Breslau, deelprojectleider MMV, uitgenodigd. Andere themaonderwerpen waren projecten in het kader van de opleidingsetalage, de opleidingskosten en het Rapport Berenschot, de bespreking van de D-RECT-enquête (zie 3.3) en het in voorbereiding zijnde dedicated schakeljaar. In de decembervergadering werd gesproken over het profiel van de te benoemen directeur van het LI ter opvolging van dr. Reinier Veenhoven. Als interim-directeur van het leerhuis werd in november dr. M.F Schutte aangesteld, gynaecoloog np en tot 1 februari 2013 directeur van het Teaching Hospital van het OLVG. De twee COC s werken samen en nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitvoering van verdiepingsmodules van het Teach the Teacher-programma, worden door opleiders van KG en SZ gezamenlijk gevolgd. Het is de bedoeling om in 2014 een gezamenlijke COC-vergadering te organiseren en zo mogelijk een opleidersstrategiedag voor alle leden van de opleidingsgroepen. Posthumus Meyjesprijs KG De Posthumus Meyjesprijs is bedoeld om medisch specialisten en KG-medewerkers te stimuleren tot activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg, die gericht zijn op de ontwikkeling van het KG tot topklinisch opleidingsziekenhuis. In het verslagjaar werd dr. R.W. ten Kate, die tot september 2013 jarenlang de functie vervulde van opleider Interne Geneeskunde en die bijzonder veel heeft betekend voor de leerstage M1.1 van het VUmc-compas, voor deze prijs voorgedragen en het bestuur van het Posthumus Meyjesfonds honoreerde deze voordracht. 3.3 Het interne kwaliteitsbeleid De COC s zetten zich in voor alle opleidingsgerelateerde zaken, in het bijzonder voor de borging van de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen en het scheppen van voorwaarden voor een optimaal opleidingsklimaat. De MMV heeft een zwaardere verantwoordelijkheid voor de COC met zich meegebracht. Nu de verschillende kwaliteitsinstrumenten zijn geïmplementeerd, werd in 2013 de nadruk gelegd op het volledig doorlopen van de PDCA (plan, do, check, act)-cycli en ook in 2014 zal dat alle aandacht krijgen. Om de stand van zaken in de individuele vakgroepen optimaal te kunnen volgen, worden alle kwaliteitsinstrumenten overzichtelijk in kaart gebracht in het kwaliteitsoverzicht medische vervolgopleidingen (een soort dashboard dat zich in 2014 verder zal uitkristalliseren). In dit kwaliteitsoverzicht zijn opgenomen: De van alle opleidingen te ontvangen verslagen van de reguliere opleidingsvergaderingen In 2013 stelden de COC s een lijst vast met agendapunten, de kwaliteit van de opleiding betreffende, die in deze vergaderingen aan de orde moeten komen. Proefvisitaties Deze worden uitgevoerd een half tot driekwart jaar voorafgaand aan een opleidingsvisitatie. Het gesprek met de aios aan de hand van een door hen ingevulde vragenlijst van de KNMG vormt de kern. Naar aanleiding van dit gesprek worden aandachtspunten geformuleerd en de opleidingsgroep wordt verzocht op basis hiervan samen met de aios een plan van aanpak uit te werken. De COC wordt geïnformeerd via de verslagen van de opleidingsvergadering. In het KG werden proefvisitaties uitgevoerd voor de Klinische Geriatrie, Radiologie (2x), Reumatologie, Spoedeisende Geneeskunde en Ziekenhuisfarmacie, in het SZ bij de Orthopedische Chirurgie. Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT) Deze enquête, waarmee via de beantwoording van ruim vijftig vragen een indruk wordt 10

12 verkregen van het opleidingsklimaat binnen een vakgroep, wordt jaarlijks uitgevoerd bij alle opleidingen. De respons van de aios (in KG 61% en in ruim 80%) stelde tevreden. De resultaten werden toegezonden aan de opleiders van vakgroepen met vier of meer respondenten, en aan de aios bij een kleiner aantal geënquêteerden, met het verzoek de uitkomsten te bespreken in de opleidingsvergadering en een plan van aanpak op te stellen voor de minder scorende onderwerpen. Ook in de COC-vergaderingen werden de resultaten van de verschillende vakgroepen besproken. De COC behoudt inzicht in de voortgang van het plan van aanpak aan de hand van de verslagen van de opleidingsvergaderingen. Systematic Evaluation of Teaching Quality (SETQ) Dit evaluatie-instrument richt zich op de opleiderskwaliteiten van medisch specialisten zoals die door de a(n)ios én in hun eigen optiek worden ervaren. De leden van de opleidingsgroep worden beoordeeld door de a(n)ios en zij beoordelen zichzelf. De resultaten kunnen aanknopingspunten bieden voor het optimaliseren van het opleidingsklimaat. De SETQ wordt aanbevolen voor vakgroepen met minimaal vier aios, maar er nemen ook opleidingsgroepen aan deel die hebben aangegeven ook bij een kleiner aantal aios te willen participeren. In het KG deden in 2013 vijf vakgroepen mee (Klinische Geriatrie/IC-geneeskunde/Neurologie/Obstetrie & Gynaecologie en Reumatologie), in het SZ acht (Cardiologie, IC-Geneeskunde, Interne Geneeskunde, Klinische chemie & Laboratoriumgeneeskunde, Longgeneeskunde en Orthopedie; de afdelingen Gynaecologie en Heelkunde namen deel in OOR-verband. waarvan twee in OOR-verband (de afdelingen Gynaecologie en Heelkunde. De resultaten werden besproken binnen de vakgroepen en vertaald in een plan van aanpak,dat voorgelegd werd in de opleidingsvergadering. TeamQ Deze enquête toetst de wijze waarop de opleidersgroep samenwerkt en heeft als doel het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het bereiken van een eenduidige begeleidingsstrategie. In 2013 namen in het KG de Neurologie, Reumatologie en Ziekenhuisfarmacie deel aan deze enquête en in het SZ de Klinische Chemie & Laboratoriumgeneeskunde. Werkplekbezoek en waudit Om ook in de periode tussen de opleidingsvisitaties inzicht te krijgen in hoeverre de dagelijkse opleidingspraktijk overeenstemt met het lokaal opleidingsplan (LOP) is in 2013 in het SZ een pilot werkplekbezoek ingevoerd: een bezoek aan de afdeling, gevolgd door een gesprek van een delegatie van de a(n)ios met een afvaardiging van het COC-bestuur. Voorafgaand aan dit werkplekbezoek worden aan de hand van het kwaliteitsoverzicht aandachtspunten geformuleerd die ter sprake zullen komen. Er wordt met name gelet op wat er is gedaan met de resultaten van de opleidingsvisitatie, eventuele terugkerende actiepunten uit de verslagen van de opleidingsvergadering en op de daadwerkelijke implementatie van het LOP in de dagelijkse opleidingspraktijk. Om het jaar wordt dit werkplekbezoek uitgebreid tot een waudit door het gesprek te combineren met een aansluitende interne audit: een genotuleerd gesprek over de opleiding met de opleider en plaatsvervangend opleider, de voorzitters RvB en COC, en de directeur van het LI. Hierin kan dan een directe terugkoppeling plaatsvinden van de gesprekken met de a(n)ios. Aan de hand van de verkregen gegevens stelt de COC een tip-top rapportage op en wordt de vakgroep verzocht deze in een opleidingsvergadering uit te werken in een plan van aanpak. In de loop van 2013 werden alle opleidingen met twee of meer arts-assistenten bezocht. Het werkplekbezoek zal jaarlijks herhaald worden, eenmaal in de twee jaar als waudit. De werkplekbezoeken zullen in 2014 ook in het KG worden ingevoerd. De waudit en het kwaliteitsoverzicht werden in 2013 gepresenteerd op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Interne audit In het KG werden interne audits uitgevoerd bij de Reumatologie, Maag-Darm-Leverziekten en Obstetrie & Gynaecologie. In het SZ werd de interne audit in combinatie met het werkplekbezoek uitgevoerd (zie hierboven). Exitgesprekken Met de vertrekkende aios worden exitgesprekken gevoerd, waarin de aios wordt uitgenodigd om de sterke en de verbeterpunten te benoemen van de opleiding en de achterliggende factoren die hierin een rol spelen. Vanwege het verdiepende effect is het exitgesprek een waardevol instrument gebleken om een beeld te krijgen van het functioneren van een opleiding. Deze vertrouwelijke gesprekken vonden in het KG 13x plaats met de onderwijscoördinator, en in het SZ 28x met de secretaris van de COC. Teach the Teacher (TtT)-trainingen en verdiepingsmodules Nu vrijwel alle opleiders en leden van de opleidingsgroepen minimaal de verplichte basiscursus didactische vaardigheden hebben gevolgd, werd in 2013 naast de incompanytrainingen, de nadruk gelegd op vervolgcursussen en verdiepingsmodules in samenwerking 11

13 met het AMC en VUmc. Aan de basiscursus TtT namen in het SZ 9 specialisten en 1 artsdocent deel, aan de TtT III 10 specialisten. In het KG werden 3 trainingen georganiseerd voor ruim 30 medisch specialisten. De klinisch chemici volgden samen met hun assistenten een TtT-training op maat. De voor KG en SZ georganiseerde cursus Kenniscafé/Canmeds in het AMC werd bezocht door 21 specialisten. Zes specialisten uit KG en SZ volgden de verdiepingsmodule Leervoorkeuren. Intervisie voor opleiders De opleiders KNO-heelkunde en Longgeneeskunde KG namen deel aan een intervisiegroep in het AMC. Acht opleiders (waarvan 1 opleider in spe) meldden zich aan voor intervisiebijeenkomsten in het KG onder leiding van een coach van het AMC. Intervisie en verdiepingsmodules voor aios In de loop van 2013 werd de intervisie voor de aios Interne Geneeskunde SZ op hun verzoek in gewijzigde vorm voortgezet; voor de aios Gynaecologie werd een start gemaakt. Ook de overige opleidingen wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan intervisietrajecten. Daarnaast werd in het SZ de cursus Coach de co gerealiseerd. Voor 2014 worden in het SZ de Coach de co- trainingen en de cursus active learning van het AMC aangeboden. Voor het intervisieaanbod voor a(n)ios onder leiding van een psycholoog bleek in het KG niet of nauwelijks belangstelling te bestaan. Het aanbod zal in 2014 herhaald worden. Portfolio In beide ziekenhuizen houden de arts-assistenten een (digitaal) portfolio bij en vinden korte praktijkbeoordelingen, OSATS s (Objective Structured Assessments of Technical Skills), 360 o feedback en stage- en voortgangsgesprekken plaats. Differentiatiestages in de landelijke Opleidingsetalage Het aanbod van differentiatiestages in het kader van het project Opleidingsetalage kreeg een uitbreiding met een stage minimaal invasieve chirurgie van de vakgroep Gynaecologie SZ; deze stage werd in 2013 tweemaal ingevuld. Aanwezigheid van de opleiders op de COC-vergaderingen. Overige kwaliteitsinstrumenten Introductie- en trainingsprogramma voor arts-assistenten Alle nieuwe arts-assistenten volgen een verplicht introductie- en trainingsprogramma (in KG 4, in SZ 5 dagen) waarin een ABCDE-, ALS- en BLS-training zijn opgenomen conform de richtlijnen van de IGZ. De ABCDE-training voor deelnemers uit beide ziekenhuizen vindt plaats in het SZ; als de capaciteit het toelaat, participeren ook de semi-artsen van het SZ. In 2013 namen 68 a(n)ios uit het KG deel aan de ABCDE-training, 71 a(n)ios uit het SZ, 9 nieuwe specialisten, 1 klinisch verloskundige en alle nieuwe semi-artsen. Het programma wordt in 2014 kritisch geëvalueerd (SZ) en waar nodig herzien. Vertrouwenspersoon voor a(n)ios en coassistenten De onderwijscoördinator vult deze functie in. In het verslagjaar werd vanuit beide ziekenhuizen in totaal 11x een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. 3.4 Disciplineoverstijgend onderwijs/linnaeusonderwijs In beide ziekenhuizen wordt disciplineoverstijgend onderwijs (DOO, in SZ Linnaeusonderwijs geheten) aangeboden aan aios (verplichte deelname) en andere belangstellenden. Het onderwijs richt zich vooral op de generieke competenties. De onderwerpen worden vastgesteld in samenspraak met de arts-assistentenverenigingen. De programma s worden ingevuld door in- en externe sprekers. Onderwerpen DOO in KG - Bloedtransfusie - Medicatieoverdracht - De rol v.d. medisch manager/het werken in een maatschap - Ontwikkelingen in de ouderenzorg waaronder de geriatrische traumatologie - SIRS/sepsis - Palliatieve zorg - Dilemma s bij het codegesprek/behandelbeperking - Stappenplan bij overlijden patiënt/inhoud overlijdensmap - Onbekend maakt onbemind stolling en antistolling voor alle disciplines Onderwerpen Linnaeusonderwijs in SZ - Organisatie en financiering van de gezondheidszorg - Workshop stresspreventie - Dokter en tuchtrecht 12

14 - Dokter en wetenschap Voor 2014 wordt ernaar gestreefd de onderwerpen meer bij de actualiteit te laten aansluiten. 3.5 De Vereniging van arts-assistenten in KG en SZ De Vereniging van Arts-Assistenten van het KG (VAAK) en de Centrale Assistenten Vereniging (CAV) van het SZ zetten zich in voor de belangen van de a(n)ios en bevorderen de onderlinge contacten door het organiseren van sociale activiteiten. Zij worden hierin ondersteund door het Linnaeusinstituut. In beide ziekenhuizen neemt een afvaardiging van het bestuur deel aan het overleg in het DB van de COC, de plenaire COC-vergaderingen, de werkplekbezoeken en de proefvisitaties. In het SZ vond driemaal een overleg plaats van het bestuur van de assistentenvereniging met afgevaardigden van de verschillende vakgroepen. Hierbij kwam o.a. ter sprake: de koppeling van het digitaal portfolio en Epic, de besteding van het rugzakje en de uitbreiding van de modelinstructie arts-assistenten met een paragraaf over patiëntveiligheid en informatiebe - veiliging. In het KG was er in het verslagjaar geen overleg tussen het VAAK-bestuur en het Linnaeusinstituut. Dr. Veenhoven gaf in de algemene ledenvergadering van de VAAK een verhelderende presentatie over de besteding van de opleidingsgelden. Beide verenigingen organiseerden sociale activiteiten in de vorm van diverse borrels en een BBQ. In het KG is er ten behoeve van de onderlinge cohesie een gezamenlijke lunch voor alle artsassistenten, die elke maand goed werd bezocht. De VAAK verspreidt met zekere regelmaat een informatiekrant, en organiseerde een tweetal workshops: aan het begin van het jaar een belastingworkshop en aan het eind van het jaar de workshop tuchtrecht. Om de contacten tussen beide assistentenverenigingen te bevorderen, vinden zowel wetenschappelijke en in toenemende mate ook sociale evenementen gezamenlijk plaats. De CAV en de VAAK hebben een eigen pagina op het intranet. 13

15 4. De beroeps(vervolg)opleidingen 4.1 Opleidingsbeleid Het KG en het SZ willen zich continu ontwikkelen en de kwaliteiten van al hun medewerkers optimaal benutten. Opleiden en leren, zijn hiertoe belangrijke middelen en het lidmaatschap van de STZ impliceert dat beide organisaties zich actief inzetten voor vernieuwingen binnen de beroepsen beroepsvervolgopleidingen. In 2013 is een groot aantal lerenden opgeleid. Zie hiervoor de tabellen 3 en 4. Tabel 3. Aantal leerlingen per beroepsopleiding per Beroepsopleidingen Aantal leerlingen KG Aantal leerlingen SZ Anesthesiemedewerker 8 5 Doktersassistent 1 - Hartfunctielaborant 1 2 Helpende zorg en welzijn - - Medewerker steriele hulpmiddelen 1 1 Operatieassistent 10 4 Post mbo OK-vaardigeheden 5 - Pedagogisch medewerker niveau Technisch oogheelkundig assistent 1 - Radiodiagnostisch laborant 6 6 Verpleegkundige i.o. niveau Verpleegkundige i.o. niveau Totaal

16 Tabel 4. Aantal leerlingen per beroepsvervolgopleiding per Beroepsvervolgopleidingen Aantal leerlingen KG Aantal leerlingen SZ Cardiac care-verpleegkundige 2 1 Deskundige infectiepreventie 1 - Dialyseverpleegkundige 5 2 Endoscopie 1 1 Gipsverbandmeester 1 - Gynaecologie 1 - Intensive care-verpleegkundige 7 2 Kinderverpleegkundige 3 2 Klinisch geriatrisch verpleegkundige 2 1 Klinische neurofysiologie 1 - Leergang topklinische verpleegkundige 10 - Master zorgtrajectontwikkeling 1 - Master nurse practitioner 2 - MDL-verpleegkundige 1 - Medium care recovery-verpleegkundige 1 - Medium care-verpleegkundige 1 - Neonatologieverpleegkundige - 1 Neurologieverpleegkundige - 2 Obstetrieverpleegkundige 6 2 Oncologieverpleegkundige 3 3 Physician assistant 1 1 Pijnconsulent 1 - Spoedeisende hulp-verpleegkundige 7 4 Triageassistent 22 - Totaal Nieuw Elan beroepsopleiding mbo-niveau 4 In de eerste twee jaar van dit curriculum heeft leren in de praktijk een essentiële plaats ingenomen. Het verpleegkundig opleidingsproces wordt samen met het ROC Nova College waar mogelijk binnen het ziekenhuis vormgegeven. In september 2012 is in de vier bij Nieuw Elan betrokken ziekenhuizen de eerste groep leerlingen gestart en deze zijn tot nu toe enthousiast over de lessen praktijkoriëntatie in de ziekenhuizen (4 uur per week in het eerste opleidingsjaar), die door docenten van het eigen ziekenhuis worden verzorgd. De leerlingen worden eerder betrokken bij de daadwerkelijke ziekenhuispraktijk en ervaren hierdoor in een vroeg stadium wat het beroep behelst. Om de praktijk en theorie nog beter te integreren, is het idee opgevat om 15

17 binnen de ziekenhuizen leerwerkplaatsen te realiseren. Een pilot hiermee op de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en Orthopedie in het SZ werd positief ervaren door de begeleiders op de werkvloer en door de leerlingen. De betrokkenheid van de begeleiders was groot, en het profijt voor de leerlingen idem dito. Het projectteam onderwijs werkt het onderwijscurriculum verder uit. Ook wordt onderzocht of andere regionale zorgpartners bij dit initiatief kunnen aansluiten. 4.3 Specifieke informatie inzake het KG De verpleegkundige opleiding hbo-niveau 5 Een interne werkgroep heeft het rapport hbo-5 optimaal gepresenteerd, met daarin de volgende aanbevelingen:. visie op opleiden op niveau 5 in het ziekenhuis;. opstarten van leerwerkplaatsen op de verpleegafdelingen;. implementeren van minorstages op de specialistische verpleegafdelingen en in het management;. het bieden van carrièreperspectief voor verpleegkundigen niveau 5 binnen het ziekenhuis. De werkgroep zal in 2014 in samenspraak met het management de implementatie van de aanbevelingen ter hand nemen. Nieuwe CZO-erkenningen Het CZO heeft de afdeling Klinische Geriatrie officieel erkend voor de praktijkleerplaats van de verpleegkundige beroepsvervolgopleiding Klinische Geriatrie. Halverwege het jaar volgde de erkenning vooralsnog voor 5 jaar voor de opleiding tot deskundige Infectiepreventie. Het KG is het enige ziekenhuis in de regio met deze CZO-erkenning en werkt in deze samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De opleiding tot triagist Sinds 2009 worden op de spoedpost doktersassistenten opgeleid tot triagist (landelijk erkend diploma). Het opleidingstraject kenmerkt zich door het individuele karakter. Elke triagist i.o. kan op een willekeurig moment in het jaar beginnen aan het maximaal 2 jaar durende traject. De spoedpost biedt 24/7 zorg aan in antwoord op vragen die in de beleving van de patiënt acuut zijn. Of er ook medisch sprake is van een acute situatie, wordt pas duidelijk na raadpleging van een medisch professional, waarna passende zorg volgt: een aanbod dat goed is afgestemd op de aard van de zorgvraag, variërend van generalistische tot specialistische zorg. Tussen de vraag van een patiënt en de raadpleging van een medisch professional werkt de triagist. Zij schat telefonisch de urgentie van het probleem in en hoe de klacht het best kan worden afgehandeld. Dit is complex, omdat patiënt en achtergrond in de meeste gevallen onbekend zijn. Ook is er vaak geen dossier van de patiënt voorhanden. Daarbij komt dat in de avond-, nacht- en weekenddiensten er vaker sprake is van levensbedreigende aandoeningen. De triagist moet onder andere beschikken over medisch inhoudelijke kennis en communicatievaardigheden om de hulpvraag boven tafel te krijgen en daarop te anticiperen. In een portfolio verzamelt de triagist i.o.bewijzen dat hij aan 13 belangrijke competenties voldoet. Dit portfolio wordt door Calibris (steekproefsgewijs) beoordeeld. 4.4 Project Herontwerp Beroeps(vervolg)opleidingen & Bedrijfstrainingen Eind 2013 zijn de eindresultaten gepresenteerd inzake het Herontwerp Beroeps(vervolg)opleidingen & bedrijfstrainingen naar aanleiding van de volgende pdracht voor de projectgroep: Herontwerp een krachtige en kleine organisatie van beide afdelingen. Het herontwerp wordt gedragen door een gezamenlijke visie vanuit Beroeps(vervolg) Opleidingen & Bedrijfstrainingen en de stafafdelingen HR/P&O van beide ziekenhuizen. Samengevat, komt het advies van de Projectgroep op het volgende neer: men opteert voor één team B&B voor beide ziekenhuizen, met één loket, dicht bij de klant. In deze, toekomstbestendige visie (inspelend op de fusie van KG en SZ) zijn ook de aspecten kwaliteit en veiligheid betrokken. Het voorstel is om per bedrijfseenheid een klantenteam met daarin ook een HR-/P&O-adviseur samen te stellen, en één afdeling services, waarin de ondersteunende, gespecialiseerde afdelingen (stagebureau, bibliotheek en fotografie) en het leermanagementsysteem worden ondergebracht. Beide eenheden zullen in nauw overleg met elkaar opereren. Er liggen ook kansen om een verbinding te leggen met het medisch onderwijs (meer efficiency door gebruik van dezelfde middelen, trainers over en weer inzetten e.d.) en een samenvoeging van de verschillende secretariaten. De verwachte formatiereductie is vooralsnog niet aan de orde; eerst zullen investeringen nodig zijn (o.a. in ICT) om de plannen te kunnen verwezenlijken. Dit laatst neemt in 2014 een aanvang. 16

18 5. De bedrijfstrainingen 5.1 Scholings- en trainingsactiviteiten De twee afdelingen bedriijfstrainingen ontwikkelen, coördineren, registreren en faciliteren de diverse scholings- en trainingsactiviteiten. Bij het aanbod van onderwerpen zijn twee uitgangspunten van belang: het permanent kunnen beschikken over gekwalificeerde medewerkers én het blijven voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving (cao Ziekenhuizen en eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg [IGZ]). Daarnaast betreft het maatwerktrainingen die zich kenmerken als tijdelijke projecten, gericht op verandering en vernieuwing. Hierbij kunnen de omvang, de doelgroep en het tijdpad variëren. Bij deze scholings- en trainingsactiviteiten wordt gestreefd naar de ontwikkeling van noodzakelijke en gewenste deskundigheid en een structurele borging daarvan. Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal deelnemers dat in het verslagjaar aan de verschillende bedrijfstrainingen deelnam. Tabel 5. Aantal deelnemers in 2013 aan bedrijfstrainingen in KG en SZ Type bedrijfstraining Aantal deelnemers KG Aantal deelnemers SZ Agressiehantering - 41 Bedrijfshulpverlening Diverse trainingen t.b.v. OTO-ZiROP DOT/DBC Ergocoaching 7 - High Impact-training Infuus zetten voor coassistenten 90 - Kindermishandeling 31 - Lean-training 73 - Management development-traject Omgaan met agressief gedrag Oncologiescholing 34 - Planetree Pijn en pijnbestrijding 25 - Reanimatie (ALS/BLS/PALS) SIS Teamtrainingen Telefonie-/balietrainingen Training werkbegeleiding Triage 98 - Vakinhoudelijke scholing (divers) Voorbehouden handelingen (divers) Vermarkten voorbehouden handelingen 25 - Zorg voor de operatiepatiënt Specifieke informatie inzake het SZ Training agressiehantering Begin januari werd subsidie aangevraagd en ook toegekend voor het organiseren en uitvoeren van trainingen agressiehantering voor de medewerkers poli Kindergeneeskunde en voor receptie- en beveiligingsmedewerkers. Dit in het kader van de Ondersteuningsregeling Veilig Werken in de Zorg, uitgevoerd door de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. De polimedewerkers Kindergeneeskunde en de receptiemedewerkers hebben aan de balie én de telefoon steeds meer te maken met patiënten en hun familie die op agressieve wijze (verbaal) hun onvrede uiten over o.a. te lange wachttijden en -lijsten en de wijze waarop gesprekken met en de behandeling door artsen zijn verlopen. De betrokken medewerkers waren onvoldoende toegerust om deze voor alle partijen emotionele en heftige situaties om te buigen. Bij escalerend gedrag in het ziekenhuis worden de beveiligingsmedewerkers ingeschakeld. Laatstgenoemden moesten ook beter toegerust worden om dit escalerend gedrag aan te pakken. Twee trainingen agressiehantering werden in het najaar verzorgd door trainingsbureau Kathy de Vries. Zowel de training voor de poli Kindergeneeskunde (1 groep) als de training voor de receptiemedewerkers en beveiligers (4 groepen) waren gericht op het leren herkennen en kunnen 17

19 ombuigen van grensoverschrijdend en agressief gedrag, waarbij het beheersen en bespelen van emoties centraal stond. Trainingen senior-verpleegkundigen In 2012 startte een trainingstraject voor senior-verpleegkundigen en senior-doktersassistenten. De seniors ervaren het met name als lastig dat zij onderdeel zijn van het team, maar dat zij dit team ook moeten kunnen coördineren en aansturen, zonder dat er sprake is van hiërarchie. Binnen de training is dan ook veel aandacht voor situationeel leidinggeven, het motiveren van collega s en het geven en ontvangen van feedback. In 2013 zijn vijf groepen senior-verpleegkundigen kliniek en één groep senior-doktersassistenten polikliniek getraind. Onderdelen uit het trainingsprogramma waren: planmatig werken, grip op de dagindeling, coachen, motiveren en beïnvloeden van collega s en het uitspelen van praktijksituaties. Training Veilig Zorg Het landelijke project VMS is in 2013 ook landelijk afgesloten, maar de inhoud van VMS blijft actueel. Om Veilige Zorg in het SZ te borgen, is de e-learning-module Veilige Zorg, jij maakt het verschil ontwikkeld. Alle medewerkers in het wit volgen deze module en nemen in aansluiting hierop deel aan de communicatietraining Speak up. Kern van dit programma is: zeg het wanneer de veiligheid in het geding is. Dit blended learning-traject is in 2013 door tweederde van de medewerkers in het wit gevolgd en loopt door in Train-de-trainer Voor reanimatietrainingen, trainingen voorbehouden handelingen en de Speak up training zijn in 2013 trainers opgeleid. Nieuwe trainers en ervaren trainers zijn in verschillende sessies bij elkaar geweest om enerzijds getraind te worden op de specifieke inhoud van de training die zij (zullen) verzorgen en anderzijds aan de slag te gaan met didactische vaardigheden. Introductie veilige infuusnaalden Per 1 mei 2013 werd het gebruik van veiligheidsnaalden wettelijk verplicht gesteld. In het SZ werd bij het invoeren van de nieuwe veilige infuusnaalden gekozen voor een ziekenhuisbrede introductietraining. Om patiënten niet te confronteren met een gevoel van onveiligheid is het oefenen op een fantoomarm voor iedereen verplicht gesteld. De introductie verliep hierdoor vrijwel geruisloos. Dit trainingstraject staat model voor de uitrol van het Convenant Hoogrisico Apparatuur, dat in 2013 is uitgevaardigd door de NVZ, en beoogt dat vanaf 2014 in alle ziekenhuizen bij de introductie en het gebruik van risicovolle apparatuur de veiligheid gewaarborgd wordt door training. 5.3 Stageaanvragen en stageplaatsingen De beide stagebureaus regelen alle stageaanvragen en stageplaatsingen conform de eisen die terzake aan een erkend leerbedrijf worden gesteld. Naast de interne beroepsstages verzorgen de bureaus stageplaatsen voor studenten van velerlei beroepsopleidingen, mbo- en hbo-opleidingen en universiteiten. Voor middelbare scholieren bieden het KG en het SZ mogelijkheden aan voor beroepsoriëntatie en maatschappelijke stages. De stagebureaus werken samen met verschillende onderwijsinstellingen: het ROC Nova College, het ROC Leiden, het ROC ASA, de Hogeschool InHolland Haarlem, de Hogeschool van Amsterdam, de Haagse Hogeschool, de UvA en de VU. Inzake de maatschappelijke stages is er sprake van samenwerking met verschillende middelbare scholen en de vrijwilligerscentrales Haarlem en Haarlemmermeer. De processen van het stagebureau KG zijn volgens de LEAN-uitgangspunten beschreven, hetgeen de efficiëntie heeft bevorderd. In het verslagjaar telde het KG 370 stageplaatsingen en in het SZ konden 151 stagiaires aan de slag. In 2014 zullen de stagebureaus een samenwerking aangaan. 5.4 De digitale leeromgeving Het KG heeft een uitgebreid aanbod aan e-learning en blended-learningmodules. Het leermanagementsysteem (LMS) is toegankelijk voor alle medewerkers. Een onderdeel van het LMS is een plaats waar de medewerker zijn/haar expertises zelf kan invoeren. Dit beslaat voorbehouden en risicovolle handelingen waarvoor geen e-learning bestaat, en het vastleggen van bijgewoonde themabijeenkomsten, symposia/congressen en klinische lessen. Klassikale trainingen krijgen de medewerkers via het LMS aangeboden. Via het inschrijven voor trainingen, het doorlopen van e- learning en b-learning en het invoeren van de expertises ontstaat een portfolio, waarin de mede- 18

20 werker zelf inzicht heeft en waarin de leidinggevende diens kennis en kunde kan monitoren. Aan de verschillende onderdelen in het portfolio kent het systeem een afgesproken verlooptermijn toe. Het systeem waarschuwt de medewerker als de verloopdatum nadert. In 2013 zijn eigenstandig 23 nieuwe modulen ontwikkeld; een aantal daarvan richt zich op de omgang met risicovolle apparatuur. Tevens is gestart met het bouwen van leerplannen voor het leerportaal. Het zelf arrangeren van de leerplannen, waarin lesstof (e-learning met toets en eventueel inschrijven voor klassikale trainingen) in een bepaalde volgorde en met vastlegging van resultaten beschikbaar wordt gesteld, maakt het mogelijk om snel kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Met de afdelingen SEH en HR is een model opgezet waarbij de dienstdoende a(n)ios hun bewijsstukken met betrekking tot deskundigheid en bekwaamheid in het leerportaal invoeren, waarmee de bekwaamheid van deze artsen te monitoren is. E-learning is in 2013 een vast onderdeel geworden van de introductie van arts-assistenten en coassistenten. Bij de STZ-erkenning in september werd het leerportaal als parel bestempeld. In het SZ is veel aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van het LMS conform het pakket van eisen van het SZ. Met de leverancier werd veelvuldig overlegd om het verschil in interpretatie helder te krijgen en de voortzetting van de ontwikkeling door de leverancier vlot te trekken. Helaas leidde dit niet tot het gewenste resultaat, waardoor het SZ zich genoodzaakt zag de contacten met de leverancier te verbreken. Met het oog op de op handen zijnde fusie hebben de beide Raden van Bestuur het Linnaeusinstituut de opdracht gegeven om op projectmatige wijze onderzoek te doen naar en advies te geven over een passend LMS voor ONZ (Ons Nieuwe Ziekenhuis). De daartoe te formeren projectgroep start in 2014 en zal vóór de zomer advies uitbrengen aan de RvB ONZ. 19

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Opleiden zit in onze genen

Opleiden zit in onze genen Opleiden zit in onze genen STZ Opleiding & Onderwijs STZ Opleiding & Onderwijs Leeuwarden Groningen Alkmaar Zwolle Haarlem Amsterdam Den Haag Hoofddorp Amersfoort Deventer Apeldoorn Enschede Rotterdam

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4.

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4. Uitgangspunten verslaglegging Inhoud Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het Maasstad Ziekenhuis is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2014. Die bestaat ook uit de jaarrekening

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

zorg voor en door mensen

zorg voor en door mensen zorg voor en door mensen Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U Maatschappelijk verslag Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 3 Jaardocument 27 Voorwoord

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. OOR-zaak en gevolg

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. OOR-zaak en gevolg NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA OOR-zaak en gevolg Opleiding in de zorg NFU-visiedocument OOR-zaak en gevolg Opleidingen in de zorg NFU-visiedocument (NFU-nr. 053059) 1 2 De

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Foreest Medical School

Foreest Medical School MCA Gemini Groep Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 2 3 Vooruitzien in vertrouwen Inhoud Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug op de

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN Advies van de Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking VOORWOORD Opleiden van professionals in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Bernhoven

Jaarverslag 2013. Bernhoven Jaarverslag 2013 Bernhoven JAARVERSLAG 2013 BERNHOVEN INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 7 1.2.1 Juridische structuur... 7 1.2.2 Besturingsmodel...

Nadere informatie